Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Suksesi në rritje

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Vetëvlerësimi i shkollës
Vetëvlerësimi i shkollës
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Suksesi në rritje (20)

Anzeige

Suksesi në rritje

 1. 1. Suksesi në rritje: Matja, vlerësimi dhe raportimi në shkollat e Ontarios Punoi: Anida Rroshi
 2. 2. •Ky punim paraqet planin e matjes, vlerësimit dhe raportimin e politikave në kurrikulën e shkollës për klasat 1 – 12 •Bazohet në prezantimin e mënyrave të reja të vlerësimit •Siguron të gjitha mundësitë për të përmirësuar të nxënët e nxënësve •Matja, vlerësimi dhe praktikat raportuese duhet të jenë të drejta, transparente dhe të barabarta për të gjithë nxënësit
 3. 3. PARIMET THEMELORE •Të jenë të drejta, transparente dhe të barabarta për të gjithë nxënësit; •Të mbështesin të gjithë nxënësit, duke përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta; •Të jenë të planifikuara me kujdes për të treguar pritshmëritë e kurrikulës dhe pikat kyçe të të nxënit dhe për më tepër për interesat, metodat e të nxënit dhe preferencat, nevojat dhe eksperiencat e të gjithë nxënësve; •T’u komunikohen në mënyrë të qartë nxënësve dhe prindërve në fillim të vitit shkollor ose kursit; •Të jenë të vazhdueshme, në klasa të ndryshme dhe të administruara gjatë gjithë periudhës për të siguruar mundësi të shumta për nxënësit që të shfaqin interes për mësimin; •Të sigurojë feedback të vazhdueshëm që është i qartë, specifik, kuptimplotë, dhe njëkohësisht të mbështesë përmirësimin e mësimit dhe arritjet; •Të zhvillojnë aftësitë e vetëvlerësimit të nxënësve për të nxënët e tyre, përcaktimin e qëllimeve specifike, si dhe të planifikojnë hapat e tjerë për të nxënët e tyre.
 4. 4. AFTËSITË DHE SHPREHITË E TË NXËNIT NGA KLASA 1-12 •Përgjegjësia •Organizimi •Punë e pavarur •Bashkëpunimi •Iniciativa •Vetë – korigjimi Aftësitë dhe shprehitë e të nxënit lidhen ngushtë me tre qëllime: •Kuptojnë konceptet që lidhen me të nxënit afatgjatë; •Zhvillojnë aftësitë e të nxënit dhe aftësitë sociale; •Zbatojnë këto aftësi në jetën e tyre për të punuar në shkollë dhe në komunitet.
 5. 5. STANDARTET E PERFORMANCËS – PLANI I ARRITJEVE Standartet e përmbajtjes janë pritshmëri të kurrikulës që identifikohen për çdo lëndë dhe disiplinë. Ka dy grupe të pritshmërisë së kurrikulës: •Pritshmëritë e përgjithshme përshkruajnë në terma të përgjithshme njohuritë dhe aftësitë që nxënësit pritet të tregojnë në çdo fund klase apo kursi. •Pritshmëritë specifike përshkruajnë njohuritë dhe aftësitë që priten më në hollësi.
 6. 6. Qëllimet e planeve të arritjeve janë: •Siguron një strukturë të përbashkët që përfshin të gjitha pritshmëritë e kurrikulës për të gjitha lëndët/ kurset nëpër klasa. •Udhëheq zhvillimin e cilësisë së vlerësimit dhe mjeteve ( duke përfshirë rubrikat). •Ndihmon mësuesit të planifikojnë mënyrat se si të zhvillojnë mësimin. •Sigurojnë një bazë të qëndrueshme dhe kuptimplotë për nxënësit në lidhje me standartet e performancës. •Krijon kategori dhe kritere për të vlerësuar dhe matur të nxënët e nxënësve.
 7. 7. KATEGORITË E DIJEVE DHE AFTËSIVE Kategoritë i ndihmojnë mësuesit që të mos fokusohen vetëm në të nxënët e dijeve por edhe në zhvillimin e aftësive të tyre në të menduar, komunikim dhe zbatim. Kategoritë e dijeve dhe aftësive janë si më poshtë: •Dija dhe të kuptuarit: Përmbajtje subjektive dhe specifike e arrirë në çdo klasë/kurs (dija) dhe kuptimi domethënës i saj (të kuptuarit). •Të menduarit: Përdorimi i aftësive të menduarit krijues dhe kritik. •Komunikimi: Transmetimi i kuptimit në forma të ndryshme. •Zbatimi: Përdorimi i dijeve dhe aftësive për të bërë lidhje ndërmjet përmbajtjeve të ndryshme.
 8. 8. MATJA PËR TË NXËNËT DHE E TË NXËNIT Qëllimi kryesor i matjes është që të përmirësojë të nxënët. Si hapa thelbësore në matjen për të nxënët dhe e të nxënit, mësuesi duhet të: •Vlerësojë dhe integrojë planin njëkohësisht me udhëzime; •Të shpërndajë qëllimet dhe kriteret e suksesit me nxënësit në fillim të nxënit; •Të mbledhë informacione në lidhje me të nxënit e nxënësve para, gjatë dhe në ose pranë përfundimit të një periudhe mësimore; •Të përdorë vlerësimin për të informuar, për të udhëzuar në hapat e tjerë, dhe për të ndihmuar nxënësit të monitorojnë zhvillimin e tyre drejt arritjes së qëllimit të tyre të të nxënit; •Të analizojë dhe të interpretojë provat e të nxënit; •Të japë dhe të marrë reagime specifike dhe në kohë për të nxënët e nxënësve; •Të ndihmojë nxënësit të zhvillojnë aftësite e tyre dhe vetë-matëse.
 9. 9. VLERËSIMI •Vlerësimi i referohet procesit të gjykimit të cilësisë së të nxënit bazuar mbi bazën e standarteve të performancës •Vlerësimi përmbledh me saktësi komunikimin me prindërit, me mësuesit e tjerë, punëdhënësit, instuticionet e arsimit. • Vlerësimi është bazuar në matjen e të nxënit që ofron prova të arritjeve të nxënësve në të gjithë klasën. •Provat e arritjeve të nxënësve për vlerësimin janë mbledhur në tre burime: vëzhgimet, bisedat dhe rezultatet e nxënësve. •Duke përdorur këto burime rritet besueshmëria vlefshmëria e vlerësimit të nxënies te nxënësit. dhe
 10. 10. RAPORTIMI I ARRITJEVE Raportimi siguron një mundësi për: •Të krijuar një marrëdhënie pozitive midis mësuesve, prindërve dhe nxënësve; •Të përfshirë prindërit si partnerë në një bisedë në lidhje me të matjen dhe vlerësimin, dhe çfarë mund të bëjnë për të mbështetur të nxënët e fëmijëve të tyre; •Të identifikojë shqetësimet rreth përparimit të nxënësve në fillim të vitit shkollor dhe të zhvillojnë strategji për përmirësimin e nxënësve.
 11. 11. REKOMANDIME •Të zotërojmë konceptet kryesore për vlerësimin në bazë shkolle; •Të hartojmë politika kryesore për vlerësimin në bazë shkolle; •Të dallojmë teknikat e matjes, llojet e vlerësimit dhe instrumentet e vlerësimit; •Të administrojmë, të interpretojmë dhe të raportojmë përfundimet e vlerësimit para nxënënësve, drejtuesve të arsimit, prindërve; Të përdorim përfundimet e vlerësimit për marrjen e vendimeve në lidhje me nxënësit dhe me të nxënët;
 12. 12. PËRFUNDIME •Roli kryesor i vlerësimit është të nxisë të nxënët e nxënësve; •Ruajtja e standarteve të larta për përmirësimin e të nxënit; •Të zhvillojë aftësitë e nxënësve për vetëvlerësim; •Politikat dhe procedurat duhen të zhvillohen me kalimin e kohës; •Zhvillimet e reja ndaj vlerësimit duhet të ofrojnë mundësi dhe sfida për të gjithë mësuesit në mënyrë që nxënësit të përfitojnë sa më shumë;

×