SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» 
ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ 
Ольховська А.Б 
ТЕМА 1 
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
1
2 
ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Теоретичні питання 
1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття 
управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 
2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й 
принципи. 
3.Функції маркетингових досліджень. 
4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 
5.Види маркетингових досліджень. 
6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: 
види, характеристика. 
7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових 
досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 
8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових 
досліджень. 
Теоретичні питання для самостійного вивчення: 
1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 
2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових 
досліджень. 2
РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 
1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е 
издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 
с. 
3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – 
М.: Вершина, 2005. – 432 с. 
4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, 
А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 
6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 
2010. — 752 с. 
7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 
440 с. 
8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. 
посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 192 с. 
9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 
10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в 
фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : 
Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 
11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 
2003. — 246 с. 
12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. 
К: Знання України, 2010. - 299 с. 
3
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 
МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 
4
ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 
ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 
5
ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ 
РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 
6
7 
МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: 
ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
це наукові дослідження, спрямовані на 
систематичний збір, відображення і аналіз інформації 
щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки 
окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної 
діяльності, державних установ тощо) з метою 
прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. 
ЦІЛІ МД : 
• визначити можливості фірми посісти конкурентні 
позиції на конкретному ринку 
• знизити міру невизначеності і ризику 
• збільшити можливість успіху маркетингової 
діяльності та ін. 
7
8 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ 
функція, яка за допомогою інформації 
встановлює зв'язок підприємства з ринками, 
споживачами, конкурентами, постачальниками та 
іншими складовими свого середовища. 
Ринок 1 Ринок … Ринок N 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВО 
8
ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
9 
•розвідувальні (ознайомлюючі) – збір 
інформації, необхідної для більш точного 
визначення проблеми та шляхів її 
вирішення; 
•описові (дескриптивні) – опис аспектів 
реальної маркетингової ситуації; 
•каузальні (експериментальні) – 
обґрунтування гіпотез (причинно- 
наслідкових зв’язків між двома подіями). 
9
10 
ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
• Аналіз кон'юнктури ринку 
• Дослідження поведінки суб'єктів ринку 
• Визначення конкурентних позицій продукції та 
підприємства 
• Оцінка результатів діяльності підприємства 
• Орієнтація підприємства на випуск 
конкурентоспроможних товарів 
• Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, 
збутової та комунікативної маркетингової політики 
підприємства 
• Прогнозні дослідження збуту продукції 
підприємства 
• Розробка розгорнутої програми маркетингу 
підприємства 10
11 
ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
11
12 
РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
12
13 
В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 
1133
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Об’єкт 
маркетингових 
досліджень 
це будь-який суб’єкт 
системи 
«підприємство— 
ринок—економіка» 
або їх якась 
конкретна 
характеристика 
Предмет 
маркетингових 
досліджень 
існуюча маркетингова 
проблема щодо 
обставин внутрішнього 
чи зовнішнього 
походження, наявних 
ресурсів, критеріїв 
успіху або невдачі, 
часових обмежень, 
рівня можливого 
ризику тощо 
1144
ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
15 
Характеристики 
досліджень 
Види досліджень 
кабінетні польові 
Мета Загальні уявлення про 
кoн’юнктуру ринку, 
тенденції її розвитку, 
проблеми тощо 
Конкретні уявлення про 
конкретні аспекти 
діяльності суб’єктів ринку 
Інформація Офіційні друковані видання, 
маркетингові бази даних 
підприємств (вторинна 
інформація) 
Дані, одержані через 
опитування чи 
спостереження (первинна 
інформація) 
Методи Економічний аналіз Економічний аналіз 
Переваги Швидкість збору, невисока 
вар-тість, відносна простота 
Конкретність, наявність 
цільових інформацій 
Недоліки Застаріла, неповна 
інформація 
Вартісність 15
Види маркетингових досліджень 
Метод пробних продаж — пілотні дослідження — 
використовуються за недостатності інформації або 
неможливості її збору чи узагальнення, поєднують 
конкретні маркетингові дії та дослідження за методом 
проб і помилок. Існує великий ризик збитків. 
Метод ділових контактів із представниками інших 
підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, 
днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. 
Панельні дослідження — регулярне спілкування з 
однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). 
Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 
особами, які мають подібні характеристики (наприклад, 
стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх 
точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової 
проблеми. 16 
16
ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
17 
• відділ маркетингу, до складу якого входять 
спеціальні підрозділи маркетингових 
досліджень; 
• відділи маркетингових досліджень; 
• проблемні групи (ради) на рівні вищого 
керівництва підприємством; 
• тимчасові консультативні групи (на рівні 
середнього менеджменту); 
• венчурні групи (для відпрацьовування 
проектів, які мають високий рівень ризику 
щодо досягнення бажаних цілей). 
17
Спеціалізовані дослідницькі 
організації 
18 
• творчі колективи викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів; 
• інформаційні фірми (організації); 
• консалтингові фірми (не тільки 
збирають і надають інформацію, як у 
попередньому випадку, але й аналізують 
її, видають відповідні звіти); 
•рекламні агентства; 
•агентства з опитувань. 
18
•вартість дослідження (що дешевше?); 
•наявність досвіду та відповідної 
кваліфікації персоналу; 
•знання технічних особливостей 
продукту; 
•об’єктивність суджень; 
•наявність спеціального обладнання; 
•конфіденційність; 
•швидкість виконання. 
19 
ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
19
20 
НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ 
• ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має 
відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. 
• Маркет фектс Інтернешнл 
• Марплен 
мають польові служби у всіх країнах Західної 
Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської 
Америки. 
• Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих 
країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки 
африканських держав. 
20
УКРАЇНА 
21 
• Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована 
компанія, що проводить кількісні та якісні 
маркетингові дослідження. 
http://marketing.lviv.ua/ 
• Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна 
компанія, що займається соціально-політичними та 
маркетинговими дослідженнями. 
http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html 
• Західна маркетингова компанія 
http://zahidna-marketingova-kompaniya. 
bg.ua/ 
• GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde 
x.ua.html 
21
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
22 
• Спеціалізовані компанії 
• «Бізнес-Кредит» 
• «Фармексперт» 
• «Фармстандарт» 
• «КОМКОН -Фарма-Україна» 
• SMD 
• IMS Health та ін. 
22
23 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
23
24 
НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
24
25 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ 
ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 
25
26 
ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
27 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ 
слід враховувати : 
• специфіку споживчих властивостей лікарських засобів 
як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу 
дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими 
препаратами та ін), що в свою чергу передбачає 
відповідну кваліфікацію або знання дослідника, 
використання певних методик дослідження і т. д.; 
• дослідження споживчих переваг повинні 
співвідноситися з дослідженнями в середовищі 
фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) 
; 
• високу залежність можливості та успішності 
здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів 
ринку брати в ньому участь ; 
27
28 
• присутність на фармацевтичному ринку великої 
кількості аналогічних препаратів; 
• необхідність дослідження альтернативних методів 
лікування; 
• державне регулювання обігу лікарських 
засобів; 
• залежність споживання лікарських засобів від рівня 
захворюваності, сезонності та інших факторів; 
• результати досліджень, як правило, мають не тільки 
економічну, а й соціальну ефективність. 
28
29 
МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО 
ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І 
СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до 
маркетингових досліджень (соціальних досліджень і 
досліджень громадської думки), а також демонструвати 
дотримання компаніями-дослідниками етичних та 
професійних принципів. 
Громадськість повинна бути впевнена, 
що такі дослідження проводяться: 
•чесно 
•об'єктивно 
•без втручання в життя респондентів
30

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay
 
марк лекц 3
марк лекц 3марк лекц 3
марк лекц 3
Irina Stankovska
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
Angela Olkhoskay
 
маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1
Irina Stankovska
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
Валентин Ольховский
 
тема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
Angela Olkhoskay
 
марк лекц 5
марк лекц 5марк лекц 5
марк лекц 5
Irina Stankovska
 
марк лек 7
марк лек 7марк лек 7
марк лек 7
Irina Stankovska
 
марк лекц 6
марк лекц 6марк лекц 6
марк лекц 6
Irina Stankovska
 
марк лекція 2
марк лекція 2марк лекція 2
марк лекція 2
Irina Stankovska
 
презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
Валентин Ольховский
 
презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
Валентин Ольховский
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
Валентин Ольховский
 
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
morion
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
Angela Olkhoskay
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
Валентин Ольховский
 
презентація курсу
презентація курсупрезентація курсу
презентація курсу
Angela Olkhoskay
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka
 
методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017
cit-cit
 

Was ist angesagt? (19)

тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
 
марк лекц 3
марк лекц 3марк лекц 3
марк лекц 3
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
 
маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
тема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
 
марк лекц 5
марк лекц 5марк лекц 5
марк лекц 5
 
марк лек 7
марк лек 7марк лек 7
марк лек 7
 
марк лекц 6
марк лекц 6марк лекц 6
марк лекц 6
 
марк лекція 2
марк лекція 2марк лекція 2
марк лекція 2
 
презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
 
презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
 
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
презентація курсу
презентація курсупрезентація курсу
презентація курсу
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
 
методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017
 

Ähnlich wie тема 1. система маркетингових досл джень

Маркетинг
МаркетингМаркетинг
Маркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільстві
НБ МДУ
 
файл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cit-cit
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cdecit
 
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
Валентин Ольховский
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
Валентин Ольховский
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
Viktoria Mova
 
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
cdecit
 
презентация по маркетингу
презентация по маркетингупрезентация по маркетингу
презентация по маркетингу
cdecit
 
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Александр Дрон
 
файл питання до заліку
файл питання до залікуфайл питання до заліку
файл питання до заліку
cit-cit
 
Тема 2
Тема 2Тема 2
Тема 2
Irina Stankovska
 
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМАПрограма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
The International Association of Marketing Initiatives (IAMI)
 
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting LLC
 
Презентація Західної маркетингової компанії
Презентація Західної маркетингової компаніїПрезентація Західної маркетингової компанії
Презентація Західної маркетингової компанії
Marina Kirilyuk
 
т1.ppt
т1.pptт1.ppt
т1.ppt
ssuserc50ed7
 

Ähnlich wie тема 1. система маркетингових досл джень (20)

Маркетинг
МаркетингМаркетинг
Маркетинг
 
Маркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільстві
 
Modyle 02
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02
 
файл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
 
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
 
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
 
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
 
презентация по маркетингу
презентация по маркетингупрезентация по маркетингу
презентация по маркетингу
 
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
 
файл питання до заліку
файл питання до залікуфайл питання до заліку
файл питання до заліку
 
Тема 2
Тема 2Тема 2
Тема 2
 
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМАПрограма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
Програма МАМІ «Customer Experience» для НаУКМА
 
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdf
 
Презентація Західної маркетингової компанії
Презентація Західної маркетингової компаніїПрезентація Західної маркетингової компанії
Презентація Західної маркетингової компанії
 
т1.ppt
т1.pptт1.ppt
т1.ppt
 

Mehr von Angela Olkhoskay

тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay
 
тема 9. бренди
тема 9. брендитема 9. бренди
тема 9. бренди
Angela Olkhoskay
 
тема 8. пс
тема 8. пстема 8. пс
тема 8. пс
Angela Olkhoskay
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
Angela Olkhoskay
 

Mehr von Angela Olkhoskay (9)

тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
 
тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
 
тема 9. бренди
тема 9. брендитема 9. бренди
тема 9. бренди
 
тема 8. пс
тема 8. пстема 8. пс
тема 8. пс
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
 

Kürzlich hochgeladen

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Kürzlich hochgeladen (8)

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 

тема 1. система маркетингових досл джень

 • 1. ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ Ольховська А.Б ТЕМА 1 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1
 • 2. 2 ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Теоретичні питання 1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й принципи. 3.Функції маркетингових досліджень. 4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 5.Види маркетингових досліджень. 6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: види, характеристика. 7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових досліджень. Теоретичні питання для самостійного вивчення: 1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових досліджень. 2
 • 3. РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с. 3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 2005. – 432 с. 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 2010. — 752 с. 7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 440 с. 8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. К: Знання України, 2010. - 299 с. 3
 • 4. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 4
 • 5. ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 5
 • 6. ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 6
 • 7. 7 МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ це наукові дослідження, спрямовані на систематичний збір, відображення і аналіз інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної діяльності, державних установ тощо) з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. ЦІЛІ МД : • визначити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку • знизити міру невизначеності і ризику • збільшити можливість успіху маркетингової діяльності та ін. 7
 • 8. 8 ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ функція, яка за допомогою інформації встановлює зв'язок підприємства з ринками, споживачами, конкурентами, постачальниками та іншими складовими свого середовища. Ринок 1 Ринок … Ринок N МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВО 8
 • 9. ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 9 •розвідувальні (ознайомлюючі) – збір інформації, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення; •описові (дескриптивні) – опис аспектів реальної маркетингової ситуації; •каузальні (експериментальні) – обґрунтування гіпотез (причинно- наслідкових зв’язків між двома подіями). 9
 • 10. 10 ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ • Аналіз кон'юнктури ринку • Дослідження поведінки суб'єктів ринку • Визначення конкурентних позицій продукції та підприємства • Оцінка результатів діяльності підприємства • Орієнтація підприємства на випуск конкурентоспроможних товарів • Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, збутової та комунікативної маркетингової політики підприємства • Прогнозні дослідження збуту продукції підприємства • Розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства 10
 • 11. 11 ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 11
 • 12. 12 РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 12
 • 13. 13 В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 1133
 • 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Об’єкт маркетингових досліджень це будь-який суб’єкт системи «підприємство— ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика Предмет маркетингових досліджень існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо 1144
 • 15. ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 15 Характеристики досліджень Види досліджень кабінетні польові Мета Загальні уявлення про кoн’юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо Конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку Інформація Офіційні друковані видання, маркетингові бази даних підприємств (вторинна інформація) Дані, одержані через опитування чи спостереження (первинна інформація) Методи Економічний аналіз Економічний аналіз Переваги Швидкість збору, невисока вар-тість, відносна простота Конкретність, наявність цільових інформацій Недоліки Застаріла, неповна інформація Вартісність 15
 • 16. Види маркетингових досліджень Метод пробних продаж — пілотні дослідження — використовуються за недостатності інформації або неможливості її збору чи узагальнення, поєднують конкретні маркетингові дії та дослідження за методом проб і помилок. Існує великий ризик збитків. Метод ділових контактів із представниками інших підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. Панельні дослідження — регулярне спілкування з однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 особами, які мають подібні характеристики (наприклад, стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової проблеми. 16 16
 • 17. ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 17 • відділ маркетингу, до складу якого входять спеціальні підрозділи маркетингових досліджень; • відділи маркетингових досліджень; • проблемні групи (ради) на рівні вищого керівництва підприємством; • тимчасові консультативні групи (на рівні середнього менеджменту); • венчурні групи (для відпрацьовування проектів, які мають високий рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей). 17
 • 18. Спеціалізовані дослідницькі організації 18 • творчі колективи викладачів та студентів вищих навчальних закладів; • інформаційні фірми (організації); • консалтингові фірми (не тільки збирають і надають інформацію, як у попередньому випадку, але й аналізують її, видають відповідні звіти); •рекламні агентства; •агентства з опитувань. 18
 • 19. •вартість дослідження (що дешевше?); •наявність досвіду та відповідної кваліфікації персоналу; •знання технічних особливостей продукту; •об’єктивність суджень; •наявність спеціального обладнання; •конфіденційність; •швидкість виконання. 19 ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 19
 • 20. 20 НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ • ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. • Маркет фектс Інтернешнл • Марплен мають польові служби у всіх країнах Західної Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської Америки. • Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки африканських держав. 20
 • 21. УКРАЇНА 21 • Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована компанія, що проводить кількісні та якісні маркетингові дослідження. http://marketing.lviv.ua/ • Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна компанія, що займається соціально-політичними та маркетинговими дослідженнями. http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html • Західна маркетингова компанія http://zahidna-marketingova-kompaniya. bg.ua/ • GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde x.ua.html 21
 • 22. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 22 • Спеціалізовані компанії • «Бізнес-Кредит» • «Фармексперт» • «Фармстандарт» • «КОМКОН -Фарма-Україна» • SMD • IMS Health та ін. 22
 • 23. 23 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 23
 • 24. 24 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 24
 • 25. 25 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 25
 • 26. 26 ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
 • 27. 27 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ слід враховувати : • специфіку споживчих властивостей лікарських засобів як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими препаратами та ін), що в свою чергу передбачає відповідну кваліфікацію або знання дослідника, використання певних методик дослідження і т. д.; • дослідження споживчих переваг повинні співвідноситися з дослідженнями в середовищі фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) ; • високу залежність можливості та успішності здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів ринку брати в ньому участь ; 27
 • 28. 28 • присутність на фармацевтичному ринку великої кількості аналогічних препаратів; • необхідність дослідження альтернативних методів лікування; • державне регулювання обігу лікарських засобів; • залежність споживання лікарських засобів від рівня захворюваності, сезонності та інших факторів; • результати досліджень, як правило, мають не тільки економічну, а й соціальну ефективність. 28
 • 29. 29 МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до маркетингових досліджень (соціальних досліджень і досліджень громадської думки), а також демонструвати дотримання компаніями-дослідниками етичних та професійних принципів. Громадськість повинна бути впевнена, що такі дослідження проводяться: •чесно •об'єктивно •без втручання в життя респондентів
 • 30. 30