тема 1. система маркетингових досліджень

A
Angela OlkhoskayНациональный фармацевтический университет (НФаУ)
ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» 
ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ 
Ольховська А.Б 
ТЕМА 1 
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 
1
2 
ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Теоретичні питання 
1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття 
управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 
2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й 
принципи. 
3.Функції маркетингових досліджень. 
4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 
5.Види маркетингових досліджень. 
6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: 
види, характеристика. 
7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових 
досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 
8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових 
досліджень. 
Теоретичні питання для самостійного вивчення: 
1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 
2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових 
досліджень. 2
РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 
1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е 
издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 
с. 
3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – 
М.: Вершина, 2005. – 432 с. 
4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, 
А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 
6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 
2010. — 752 с. 
7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 
440 с. 
8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. 
посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 192 с. 
9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 
10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в 
фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : 
Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 
11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 
2003. — 246 с. 
12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. 
К: Знання України, 2010. - 299 с. 
3
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 
МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 
4
ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 
ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 
5
ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ 
РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 
6
7 
МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: 
ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
це наукові дослідження, спрямовані на 
систематичний збір, відображення і аналіз інформації 
щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки 
окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної 
діяльності, державних установ тощо) з метою 
прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. 
ЦІЛІ МД : 
• визначити можливості фірми посісти конкурентні 
позиції на конкретному ринку 
• знизити міру невизначеності і ризику 
• збільшити можливість успіху маркетингової 
діяльності та ін. 
7
8 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ 
функція, яка за допомогою інформації 
встановлює зв'язок підприємства з ринками, 
споживачами, конкурентами, постачальниками та 
іншими складовими свого середовища. 
Ринок 1 Ринок … Ринок N 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВО 
8
ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
9 
•розвідувальні (ознайомлюючі) – збір 
інформації, необхідної для більш точного 
визначення проблеми та шляхів її 
вирішення; 
•описові (дескриптивні) – опис аспектів 
реальної маркетингової ситуації; 
•каузальні (експериментальні) – 
обґрунтування гіпотез (причинно- 
наслідкових зв’язків між двома подіями). 
9
10 
ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
• Аналіз кон'юнктури ринку 
• Дослідження поведінки суб'єктів ринку 
• Визначення конкурентних позицій продукції та 
підприємства 
• Оцінка результатів діяльності підприємства 
• Орієнтація підприємства на випуск 
конкурентоспроможних товарів 
• Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, 
збутової та комунікативної маркетингової політики 
підприємства 
• Прогнозні дослідження збуту продукції 
підприємства 
• Розробка розгорнутої програми маркетингу 
підприємства 10
11 
ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
11
12 
РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
12
13 
В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 
1133
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Об’єкт 
маркетингових 
досліджень 
це будь-який суб’єкт 
системи 
«підприємство— 
ринок—економіка» 
або їх якась 
конкретна 
характеристика 
Предмет 
маркетингових 
досліджень 
існуюча маркетингова 
проблема щодо 
обставин внутрішнього 
чи зовнішнього 
походження, наявних 
ресурсів, критеріїв 
успіху або невдачі, 
часових обмежень, 
рівня можливого 
ризику тощо 
1144
ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
15 
Характеристики 
досліджень 
Види досліджень 
кабінетні польові 
Мета Загальні уявлення про 
кoн’юнктуру ринку, 
тенденції її розвитку, 
проблеми тощо 
Конкретні уявлення про 
конкретні аспекти 
діяльності суб’єктів ринку 
Інформація Офіційні друковані видання, 
маркетингові бази даних 
підприємств (вторинна 
інформація) 
Дані, одержані через 
опитування чи 
спостереження (первинна 
інформація) 
Методи Економічний аналіз Економічний аналіз 
Переваги Швидкість збору, невисока 
вар-тість, відносна простота 
Конкретність, наявність 
цільових інформацій 
Недоліки Застаріла, неповна 
інформація 
Вартісність 15
Види маркетингових досліджень 
Метод пробних продаж — пілотні дослідження — 
використовуються за недостатності інформації або 
неможливості її збору чи узагальнення, поєднують 
конкретні маркетингові дії та дослідження за методом 
проб і помилок. Існує великий ризик збитків. 
Метод ділових контактів із представниками інших 
підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, 
днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. 
Панельні дослідження — регулярне спілкування з 
однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). 
Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 
особами, які мають подібні характеристики (наприклад, 
стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх 
точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової 
проблеми. 16 
16
ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
17 
• відділ маркетингу, до складу якого входять 
спеціальні підрозділи маркетингових 
досліджень; 
• відділи маркетингових досліджень; 
• проблемні групи (ради) на рівні вищого 
керівництва підприємством; 
• тимчасові консультативні групи (на рівні 
середнього менеджменту); 
• венчурні групи (для відпрацьовування 
проектів, які мають високий рівень ризику 
щодо досягнення бажаних цілей). 
17
Спеціалізовані дослідницькі 
організації 
18 
• творчі колективи викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів; 
• інформаційні фірми (організації); 
• консалтингові фірми (не тільки 
збирають і надають інформацію, як у 
попередньому випадку, але й аналізують 
її, видають відповідні звіти); 
•рекламні агентства; 
•агентства з опитувань. 
18
•вартість дослідження (що дешевше?); 
•наявність досвіду та відповідної 
кваліфікації персоналу; 
•знання технічних особливостей 
продукту; 
•об’єктивність суджень; 
•наявність спеціального обладнання; 
•конфіденційність; 
•швидкість виконання. 
19 
ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
19
20 
НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ 
• ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має 
відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. 
• Маркет фектс Інтернешнл 
• Марплен 
мають польові служби у всіх країнах Західної 
Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської 
Америки. 
• Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих 
країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки 
африканських держав. 
20
УКРАЇНА 
21 
• Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована 
компанія, що проводить кількісні та якісні 
маркетингові дослідження. 
http://marketing.lviv.ua/ 
• Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна 
компанія, що займається соціально-політичними та 
маркетинговими дослідженнями. 
http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html 
• Західна маркетингова компанія 
http://zahidna-marketingova-kompaniya. 
bg.ua/ 
• GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde 
x.ua.html 
21
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
22 
• Спеціалізовані компанії 
• «Бізнес-Кредит» 
• «Фармексперт» 
• «Фармстандарт» 
• «КОМКОН -Фарма-Україна» 
• SMD 
• IMS Health та ін. 
22
23 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
23
24 
НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
24
25 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ 
ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 
25
26 
ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
27 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ 
слід враховувати : 
• специфіку споживчих властивостей лікарських засобів 
як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу 
дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими 
препаратами та ін), що в свою чергу передбачає 
відповідну кваліфікацію або знання дослідника, 
використання певних методик дослідження і т. д.; 
• дослідження споживчих переваг повинні 
співвідноситися з дослідженнями в середовищі 
фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) 
; 
• високу залежність можливості та успішності 
здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів 
ринку брати в ньому участь ; 
27
28 
• присутність на фармацевтичному ринку великої 
кількості аналогічних препаратів; 
• необхідність дослідження альтернативних методів 
лікування; 
• державне регулювання обігу лікарських 
засобів; 
• залежність споживання лікарських засобів від рівня 
захворюваності, сезонності та інших факторів; 
• результати досліджень, як правило, мають не тільки 
економічну, а й соціальну ефективність. 
28
29 
МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО 
ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І 
СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до 
маркетингових досліджень (соціальних досліджень і 
досліджень громадської думки), а також демонструвати 
дотримання компаніями-дослідниками етичних та 
професійних принципів. 
Громадськість повинна бути впевнена, 
що такі дослідження проводяться: 
•чесно 
•об'єктивно 
•без втручання в життя респондентів
30
1 von 30

Recomendados

презентація до теми 11. лікарські засоби похідні піримідину von
презентація до теми 11. лікарські засоби похідні піримідинупрезентація до теми 11. лікарські засоби похідні піримідину
презентація до теми 11. лікарські засоби похідні піримідинуmedchem_nfau
6.3K views13 Folien
презентація до теми 7. феноли, ароматичні аміни von
презентація до теми 7. феноли, ароматичні амінипрезентація до теми 7. феноли, ароматичні аміни
презентація до теми 7. феноли, ароматичні аміниmedchem_nfau
8.7K views23 Folien
презентация1 von
презентация1презентация1
презентация1Yuri Penchuk
1.8K views19 Folien
презентація до еми 9. ароматичні кислоти, оксикіслоти, амінокислоти von
презентація до еми 9. ароматичні кислоти, оксикіслоти, амінокислотипрезентація до еми 9. ароматичні кислоти, оксикіслоти, амінокислоти
презентація до еми 9. ароматичні кислоти, оксикіслоти, амінокислотиmedchem_nfau
7.5K views30 Folien
Marketing Strategies von
Marketing StrategiesMarketing Strategies
Marketing StrategiesTaras Hryhorchuk
6.8K views39 Folien
лекция тема 1 von
лекция тема 1лекция тема 1
лекция тема 1NinaDrokina
4.3K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

тема 9. бренди von
тема 9. брендитема 9. бренди
тема 9. брендиAngela Olkhoskay
2.4K views22 Folien
лд заболеваний крови von
лд заболеваний кровилд заболеваний крови
лд заболеваний кровиfktirf27
1.9K views48 Folien
презентація до 3теми von
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3темиstetsenko_lyudmila
3.7K views10 Folien
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ. von
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.Олена Колісник
2.7K views24 Folien
Kaltsiu gliukonas. Kyslota gliutaminova von
Kaltsiu gliukonas. Kyslota gliutaminovaKaltsiu gliukonas. Kyslota gliutaminova
Kaltsiu gliukonas. Kyslota gliutaminovaLiudmila Sidorenko
3.9K views39 Folien
Mentol, bromkamfora von
Mentol, bromkamforaMentol, bromkamfora
Mentol, bromkamforaLiudmila Sidorenko
1.6K views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

лд заболеваний крови von fktirf27
лд заболеваний кровилд заболеваний крови
лд заболеваний крови
fktirf271.9K views
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ. von Олена Колісник
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.
Випробування на гранічний вміст домішок згідно ДФУ.
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях von Angela Olkhoskay
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.2. методи анал¦зу даних у маркетингових досл¦дженнях
Angela Olkhoskay3K views
тема 6 технологічні принципи біотехнологічних виробництв. ферментація von Viktor Stabnikov
тема 6 технологічні принципи біотехнологічних виробництв. ферментаціятема 6 технологічні принципи біотехнологічних виробництв. ферментація
тема 6 технологічні принципи біотехнологічних виробництв. ферментація
Viktor Stabnikov3.9K views
презентація до теми 10. похідні бензолсулфокислоти та сульфанілової кислоти von medchem_nfau
презентація до теми 10. похідні бензолсулфокислоти та сульфанілової кислотипрезентація до теми 10. похідні бензолсулфокислоти та сульфанілової кислоти
презентація до теми 10. похідні бензолсулфокислоти та сульфанілової кислоти
medchem_nfau8.2K views
Hormones of the adrenal gland (phenylephrine hydrochloride) von Liudmila Sidorenko
Hormones of the adrenal gland (phenylephrine hydrochloride)Hormones of the adrenal gland (phenylephrine hydrochloride)
Hormones of the adrenal gland (phenylephrine hydrochloride)
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я von Angela Olkhoskay
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
Angela Olkhoskay2.5K views
Theophylline ethylenediamine, ephedrine hydrochloride von Liudmila Sidorenko
Theophylline ethylenediamine, ephedrine hydrochlorideTheophylline ethylenediamine, ephedrine hydrochloride
Theophylline ethylenediamine, ephedrine hydrochloride
Liudmila Sidorenko985 views
лекция 2 von amjad1977a
лекция 2лекция 2
лекция 2
amjad1977a1.2K views
Неорганічні лікарські засоби оксигену, гідрогену, мангану, сульфуру, нітрогену von Liudmila Sidorenko
Неорганічні лікарські засоби оксигену, гідрогену, мангану, сульфуру, нітрогенуНеорганічні лікарські засоби оксигену, гідрогену, мангану, сульфуру, нітрогену
Неорганічні лікарські засоби оксигену, гідрогену, мангану, сульфуру, нітрогену

Similar a тема 1. система маркетингових досліджень

тема 1. система маркетингових досл джень von
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьAngela Olkhoskay
888 views30 Folien
Маркетинг у сучасному суспільстві von
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільствіНБ МДУ
163 views12 Folien
файл конспект лекцій по маркетингу von
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингуcdecit
3.2K views73 Folien
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬ von
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬Angela Olkhoskay
1.1K views29 Folien

Similar a тема 1. система маркетингових досліджень(20)

тема 1. система маркетингових досл джень von Angela Olkhoskay
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл джень
Angela Olkhoskay888 views
Маркетинг у сучасному суспільстві von НБ МДУ
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільстві
НБ МДУ163 views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬ von Angela Olkhoskay
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
Angela Olkhoskay1.1K views
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях von Angela Olkhoskay
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
Angela Olkhoskay4.1K views
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg von metallurg056
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056130 views
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень von Angela Olkhoskay
тема 3. структура  процес маркетингових досл-дженьтема 3. структура  процес маркетингових досл-джень
тема 3. структура процес маркетингових досл-джень
Angela Olkhoskay1.4K views
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... von KNEU
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU1.6K views
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von cdecit
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cdecit147 views
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von cit-cit
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cit-cit85 views
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016 von Валентин Ольховский
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту

Más de Angela Olkhoskay

тема 6. архітектура бренда von
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендаAngela Olkhoskay
2.7K views12 Folien
тема 5. позиціонування бренда von
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендаAngela Olkhoskay
2.6K views13 Folien
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда von
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендаAngela Olkhoskay
4.4K views20 Folien
тема 3. розробка бренда von
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендаAngela Olkhoskay
6.7K views24 Folien
тема 2. концепція бренд менеджменту von
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментуAngela Olkhoskay
2.2K views15 Folien
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту von
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментуAngela Olkhoskay
11.6K views31 Folien

Más de Angela Olkhoskay(14)

тема 6. архітектура бренда von Angela Olkhoskay
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
Angela Olkhoskay2.7K views
тема 5. позиціонування бренда von Angela Olkhoskay
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
Angela Olkhoskay2.6K views
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда von Angela Olkhoskay
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
Angela Olkhoskay4.4K views
тема 3. розробка бренда von Angela Olkhoskay
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay6.7K views
тема 2. концепція бренд менеджменту von Angela Olkhoskay
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay2.2K views
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту von Angela Olkhoskay
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay11.6K views
тема 7. внутрішнє середовище von Angela Olkhoskay
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
Angela Olkhoskay1.3K views
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку von Angela Olkhoskay
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
Angela Olkhoskay4.3K views
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту von Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K views
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в von Angela Olkhoskay
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
Angela Olkhoskay1.9K views
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку von Angela Olkhoskay
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
Angela Olkhoskay1.6K views
тема 1. система маркетингових досліджень von Angela Olkhoskay
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay1.2K views

Último

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 views12 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
22 views31 Folien
Літературні дати 2024 року von
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
169 views30 Folien
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 views231 Folien

Último(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 views

тема 1. система маркетингових досліджень

 • 1. ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ Ольховська А.Б ТЕМА 1 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 1
 • 2. 2 ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Теоретичні питання 1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й принципи. 3.Функції маркетингових досліджень. 4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 5.Види маркетингових досліджень. 6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: види, характеристика. 7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових досліджень. Теоретичні питання для самостійного вивчення: 1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових досліджень. 2
 • 3. РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с. 3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 2005. – 432 с. 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 2010. — 752 с. 7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 440 с. 8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. К: Знання України, 2010. - 299 с. 3
 • 4. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 4
 • 5. ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 5
 • 6. ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 6
 • 7. 7 МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ це наукові дослідження, спрямовані на систематичний збір, відображення і аналіз інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної діяльності, державних установ тощо) з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. ЦІЛІ МД : • визначити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку • знизити міру невизначеності і ризику • збільшити можливість успіху маркетингової діяльності та ін. 7
 • 8. 8 ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ функція, яка за допомогою інформації встановлює зв'язок підприємства з ринками, споживачами, конкурентами, постачальниками та іншими складовими свого середовища. Ринок 1 Ринок … Ринок N МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВО 8
 • 9. ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 9 •розвідувальні (ознайомлюючі) – збір інформації, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення; •описові (дескриптивні) – опис аспектів реальної маркетингової ситуації; •каузальні (експериментальні) – обґрунтування гіпотез (причинно- наслідкових зв’язків між двома подіями). 9
 • 10. 10 ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ • Аналіз кон'юнктури ринку • Дослідження поведінки суб'єктів ринку • Визначення конкурентних позицій продукції та підприємства • Оцінка результатів діяльності підприємства • Орієнтація підприємства на випуск конкурентоспроможних товарів • Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, збутової та комунікативної маркетингової політики підприємства • Прогнозні дослідження збуту продукції підприємства • Розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства 10
 • 11. 11 ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 11
 • 12. 12 РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 12
 • 13. 13 В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 1133
 • 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Об’єкт маркетингових досліджень це будь-який суб’єкт системи «підприємство— ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика Предмет маркетингових досліджень існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо 1144
 • 15. ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 15 Характеристики досліджень Види досліджень кабінетні польові Мета Загальні уявлення про кoн’юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо Конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку Інформація Офіційні друковані видання, маркетингові бази даних підприємств (вторинна інформація) Дані, одержані через опитування чи спостереження (первинна інформація) Методи Економічний аналіз Економічний аналіз Переваги Швидкість збору, невисока вар-тість, відносна простота Конкретність, наявність цільових інформацій Недоліки Застаріла, неповна інформація Вартісність 15
 • 16. Види маркетингових досліджень Метод пробних продаж — пілотні дослідження — використовуються за недостатності інформації або неможливості її збору чи узагальнення, поєднують конкретні маркетингові дії та дослідження за методом проб і помилок. Існує великий ризик збитків. Метод ділових контактів із представниками інших підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. Панельні дослідження — регулярне спілкування з однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 особами, які мають подібні характеристики (наприклад, стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової проблеми. 16 16
 • 17. ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 17 • відділ маркетингу, до складу якого входять спеціальні підрозділи маркетингових досліджень; • відділи маркетингових досліджень; • проблемні групи (ради) на рівні вищого керівництва підприємством; • тимчасові консультативні групи (на рівні середнього менеджменту); • венчурні групи (для відпрацьовування проектів, які мають високий рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей). 17
 • 18. Спеціалізовані дослідницькі організації 18 • творчі колективи викладачів та студентів вищих навчальних закладів; • інформаційні фірми (організації); • консалтингові фірми (не тільки збирають і надають інформацію, як у попередньому випадку, але й аналізують її, видають відповідні звіти); •рекламні агентства; •агентства з опитувань. 18
 • 19. •вартість дослідження (що дешевше?); •наявність досвіду та відповідної кваліфікації персоналу; •знання технічних особливостей продукту; •об’єктивність суджень; •наявність спеціального обладнання; •конфіденційність; •швидкість виконання. 19 ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 19
 • 20. 20 НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ • ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. • Маркет фектс Інтернешнл • Марплен мають польові служби у всіх країнах Західної Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської Америки. • Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки африканських держав. 20
 • 21. УКРАЇНА 21 • Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована компанія, що проводить кількісні та якісні маркетингові дослідження. http://marketing.lviv.ua/ • Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна компанія, що займається соціально-політичними та маркетинговими дослідженнями. http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html • Західна маркетингова компанія http://zahidna-marketingova-kompaniya. bg.ua/ • GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde x.ua.html 21
 • 22. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 22 • Спеціалізовані компанії • «Бізнес-Кредит» • «Фармексперт» • «Фармстандарт» • «КОМКОН -Фарма-Україна» • SMD • IMS Health та ін. 22
 • 23. 23 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 23
 • 24. 24 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 24
 • 25. 25 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 25
 • 26. 26 ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
 • 27. 27 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ слід враховувати : • специфіку споживчих властивостей лікарських засобів як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими препаратами та ін), що в свою чергу передбачає відповідну кваліфікацію або знання дослідника, використання певних методик дослідження і т. д.; • дослідження споживчих переваг повинні співвідноситися з дослідженнями в середовищі фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) ; • високу залежність можливості та успішності здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів ринку брати в ньому участь ; 27
 • 28. 28 • присутність на фармацевтичному ринку великої кількості аналогічних препаратів; • необхідність дослідження альтернативних методів лікування; • державне регулювання обігу лікарських засобів; • залежність споживання лікарських засобів від рівня захворюваності, сезонності та інших факторів; • результати досліджень, як правило, мають не тільки економічну, а й соціальну ефективність. 28
 • 29. 29 МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до маркетингових досліджень (соціальних досліджень і досліджень громадської думки), а також демонструвати дотримання компаніями-дослідниками етичних та професійних принципів. Громадськість повинна бути впевнена, що такі дослідження проводяться: •чесно •об'єктивно •без втручання в життя респондентів
 • 30. 30