тема 1. система маркетингових досліджень

A
Angela OlkhoskayНациональный фармацевтический университет (НФаУ)
ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» 
ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ 
Ольховська А.Б 
ТЕМА 1 
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ 
1
2 
ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
Теоретичні питання 
1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття 
управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 
2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й 
принципи. 
3.Функції маркетингових досліджень. 
4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 
5.Види маркетингових досліджень. 
6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: 
види, характеристика. 
7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових 
досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 
8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових 
досліджень. 
Теоретичні питання для самостійного вивчення: 
1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 
2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових 
досліджень. 2
РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 
1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е 
издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 
с. 
3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – 
М.: Вершина, 2005. – 432 с. 
4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, 
А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 
6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 
2010. — 752 с. 
7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 
440 с. 
8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. 
посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 192 с. 
9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 
10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в 
фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : 
Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 
11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 
2003. — 246 с. 
12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. 
К: Знання України, 2010. - 299 с. 
3
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 
МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 
4
ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 
ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 
5
ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ 
РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 
6
7 
МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: 
ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
це наукові дослідження, спрямовані на 
систематичний збір, відображення і аналіз інформації 
щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки 
окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної 
діяльності, державних установ тощо) з метою 
прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. 
ЦІЛІ МД : 
• визначити можливості фірми посісти конкурентні 
позиції на конкретному ринку 
• знизити міру невизначеності і ризику 
• збільшити можливість успіху маркетингової 
діяльності та ін. 
7
8 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ 
функція, яка за допомогою інформації 
встановлює зв'язок підприємства з ринками, 
споживачами, конкурентами, постачальниками та 
іншими складовими свого середовища. 
Ринок 1 Ринок … Ринок N 
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВО 
8
ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
9 
•розвідувальні (ознайомлюючі) – збір 
інформації, необхідної для більш точного 
визначення проблеми та шляхів її 
вирішення; 
•описові (дескриптивні) – опис аспектів 
реальної маркетингової ситуації; 
•каузальні (експериментальні) – 
обґрунтування гіпотез (причинно- 
наслідкових зв’язків між двома подіями). 
9
10 
ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
• Аналіз кон'юнктури ринку 
• Дослідження поведінки суб'єктів ринку 
• Визначення конкурентних позицій продукції та 
підприємства 
• Оцінка результатів діяльності підприємства 
• Орієнтація підприємства на випуск 
конкурентоспроможних товарів 
• Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, 
збутової та комунікативної маркетингової політики 
підприємства 
• Прогнозні дослідження збуту продукції 
підприємства 
• Розробка розгорнутої програми маркетингу 
підприємства 10
11 
ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
11
12 
РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
12
13 
В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 
1133
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Об’єкт 
маркетингових 
досліджень 
це будь-який суб’єкт 
системи 
«підприємство— 
ринок—економіка» 
або їх якась 
конкретна 
характеристика 
Предмет 
маркетингових 
досліджень 
існуюча маркетингова 
проблема щодо 
обставин внутрішнього 
чи зовнішнього 
походження, наявних 
ресурсів, критеріїв 
успіху або невдачі, 
часових обмежень, 
рівня можливого 
ризику тощо 
1144
ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
15 
Характеристики 
досліджень 
Види досліджень 
кабінетні польові 
Мета Загальні уявлення про 
кoн’юнктуру ринку, 
тенденції її розвитку, 
проблеми тощо 
Конкретні уявлення про 
конкретні аспекти 
діяльності суб’єктів ринку 
Інформація Офіційні друковані видання, 
маркетингові бази даних 
підприємств (вторинна 
інформація) 
Дані, одержані через 
опитування чи 
спостереження (первинна 
інформація) 
Методи Економічний аналіз Економічний аналіз 
Переваги Швидкість збору, невисока 
вар-тість, відносна простота 
Конкретність, наявність 
цільових інформацій 
Недоліки Застаріла, неповна 
інформація 
Вартісність 15
Види маркетингових досліджень 
Метод пробних продаж — пілотні дослідження — 
використовуються за недостатності інформації або 
неможливості її збору чи узагальнення, поєднують 
конкретні маркетингові дії та дослідження за методом 
проб і помилок. Існує великий ризик збитків. 
Метод ділових контактів із представниками інших 
підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, 
днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. 
Панельні дослідження — регулярне спілкування з 
однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). 
Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 
особами, які мають подібні характеристики (наприклад, 
стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх 
точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової 
проблеми. 16 
16
ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
17 
• відділ маркетингу, до складу якого входять 
спеціальні підрозділи маркетингових 
досліджень; 
• відділи маркетингових досліджень; 
• проблемні групи (ради) на рівні вищого 
керівництва підприємством; 
• тимчасові консультативні групи (на рівні 
середнього менеджменту); 
• венчурні групи (для відпрацьовування 
проектів, які мають високий рівень ризику 
щодо досягнення бажаних цілей). 
17
Спеціалізовані дослідницькі 
організації 
18 
• творчі колективи викладачів та 
студентів вищих навчальних закладів; 
• інформаційні фірми (організації); 
• консалтингові фірми (не тільки 
збирають і надають інформацію, як у 
попередньому випадку, але й аналізують 
її, видають відповідні звіти); 
•рекламні агентства; 
•агентства з опитувань. 
18
•вартість дослідження (що дешевше?); 
•наявність досвіду та відповідної 
кваліфікації персоналу; 
•знання технічних особливостей 
продукту; 
•об’єктивність суджень; 
•наявність спеціального обладнання; 
•конфіденційність; 
•швидкість виконання. 
19 
ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ 
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
19
20 
НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ 
• ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має 
відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. 
• Маркет фектс Інтернешнл 
• Марплен 
мають польові служби у всіх країнах Західної 
Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської 
Америки. 
• Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих 
країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки 
африканських держав. 
20
УКРАЇНА 
21 
• Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована 
компанія, що проводить кількісні та якісні 
маркетингові дослідження. 
http://marketing.lviv.ua/ 
• Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна 
компанія, що займається соціально-політичними та 
маркетинговими дослідженнями. 
http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html 
• Західна маркетингова компанія 
http://zahidna-marketingova-kompaniya. 
bg.ua/ 
• GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde 
x.ua.html 
21
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
22 
• Спеціалізовані компанії 
• «Бізнес-Кредит» 
• «Фармексперт» 
• «Фармстандарт» 
• «КОМКОН -Фарма-Україна» 
• SMD 
• IMS Health та ін. 
22 
SMD (Support in Market Development). 
Маркетинговые исследования 
фармацевтических рынков, бизнес- 
анализ, прогнозирование, консалтинг.
23 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ 
ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 
23
24 
НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
24
25 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ 
ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 
25
26 
ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
27 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ 
слід враховувати : 
• специфіку споживчих властивостей лікарських засобів 
як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу 
дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими 
препаратами та ін), що в свою чергу передбачає 
відповідну кваліфікацію або знання дослідника, 
використання певних методик дослідження і т. д.; 
• дослідження споживчих переваг повинні 
співвідноситися з дослідженнями в середовищі 
фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) 
; 
• високу залежність можливості та успішності 
здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів 
ринку брати в ньому участь ; 
27
28 
• присутність на фармацевтичному ринку великої 
кількості аналогічних препаратів; 
• необхідність дослідження альтернативних методів 
лікування; 
• державне регулювання обігу лікарських 
засобів; 
• залежність споживання лікарських засобів від рівня 
захворюваності, сезонності та інших факторів; 
• результати досліджень, як правило, мають не тільки 
економічну, а й соціальну ефективність. 
28
29 
МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО 
ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І 
СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до 
маркетингових досліджень (соціальних досліджень і 
досліджень громадської думки), а також демонструвати 
дотримання компаніями-дослідниками етичних та 
професійних принципів. 
Громадськість повинна бути впевнена, 
що такі дослідження проводяться: 
•чесно 
•об'єктивно 
•без втручання в життя респондентів
30
1 von 30

Recomendados

тема 1. система маркетингових досл джень von
тема 1. система маркетингових досл дженьтема 1. система маркетингових досл джень
тема 1. система маркетингових досл дженьAngela Olkhoskay
888 views30 Folien
тема 1. система маркетингових досліджень von
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
817 views30 Folien
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях von
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхAngela Olkhoskay
4.1K views25 Folien
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬ von
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬Angela Olkhoskay
1.1K views29 Folien
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я von
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦ятема 2.1. маркетингова ¦нформац¦я
тема 2.1. маркетингова ¦нформац¦яAngela Olkhoskay
2.5K views20 Folien
презентація дк von
презентація дкпрезентація дк
презентація дкAngela Olkhoskay
577 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

тема 7. внутрішнє середовище von
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищеAngela Olkhoskay
1.3K views15 Folien
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg von
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egmetallurg056
130 views6 Folien
Маркетинг у сучасному суспільстві von
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільствіНБ МДУ
162 views12 Folien
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в von
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦вAngela Olkhoskay
1.9K views32 Folien
файл конспект лекцій по маркетингу von
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингуcdecit
3.2K views73 Folien
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок von
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокkutorai
3.3K views65 Folien

Was ist angesagt?(20)

тема 7. внутрішнє середовище von Angela Olkhoskay
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
Angela Olkhoskay1.3K views
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg von metallurg056
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056130 views
Маркетинг у сучасному суспільстві von НБ МДУ
Маркетинг у сучасному суспільствіМаркетинг у сучасному суспільстві
Маркетинг у сучасному суспільстві
НБ МДУ162 views
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в von Angela Olkhoskay
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
Angela Olkhoskay1.9K views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок von kutorai
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринокстратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
стратегыя виходу пыдприэмства на зовнышный ринок
kutorai3.3K views
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент» von Татьяна Куценко
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»
презентація спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація «Маркетинговий менедмент»
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту von Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K views
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016 von cdecit
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
cdecit342 views
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци... von KNEU
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
KNEU1.1K views
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку von Angela Olkhoskay
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
Angela Olkhoskay1.6K views
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016 von Валентин Ольховский
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016 von Валентин Ольховский
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог... von KNEU
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
Стратегический и операционный маркетинг в деятельности торгово-посредническог...
KNEU1.6K views
методичнI вказiвки мц_2017 von cit-cit
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017
cit-cit3.2K views
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр... von morion
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
morion942 views

Similar a тема 1. система маркетингових досліджень

робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016cdecit
147 views17 Folien
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016cit-cit
85 views17 Folien
презентація дк 2016 von
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016Валентин Ольховский
137 views11 Folien
презентація дк von
презентація дкпрезентація дк
презентація дкВалентин Ольховский
428 views11 Folien

Similar a тема 1. система маркетингових досліджень(20)

робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von cdecit
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cdecit147 views
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016 von cit-cit
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
робоча програма дисц.орг.вир. і мар. діял. 2016
cit-cit85 views
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
3 маркетингова інформація von Pavlo Syrvatka
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka11.3K views
роль інформації для маркетингових досліджень von Viktoria Mova
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
Viktoria Mova2.5K views
презентация по маркетингу von cdecit
презентация по маркетингупрезентация по маркетингу
презентация по маркетингу
cdecit1.2K views
файл питання до заліку von cit-cit
файл питання до залікуфайл питання до заліку
файл питання до заліку
cit-cit175 views
Презентація Західної маркетингової компанії von Marina Kirilyuk
Презентація Західної маркетингової компаніїПрезентація Західної маркетингової компанії
Презентація Західної маркетингової компанії
Marina Kirilyuk531 views

Más de Angela Olkhoskay

тема 6. архітектура бренда von
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендаAngela Olkhoskay
2.7K views12 Folien
тема 5. позиціонування бренда von
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендаAngela Olkhoskay
2.6K views13 Folien
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда von
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендаAngela Olkhoskay
4.4K views20 Folien
тема 3. розробка бренда von
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендаAngela Olkhoskay
6.7K views24 Folien
тема 2. концепція бренд менеджменту von
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментуAngela Olkhoskay
2.2K views15 Folien
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту von
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментуAngela Olkhoskay
11.6K views31 Folien

Más de Angela Olkhoskay(8)

тема 6. архітектура бренда von Angela Olkhoskay
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
Angela Olkhoskay2.7K views
тема 5. позиціонування бренда von Angela Olkhoskay
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
Angela Olkhoskay2.6K views
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда von Angela Olkhoskay
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
Angela Olkhoskay4.4K views
тема 3. розробка бренда von Angela Olkhoskay
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay6.7K views
тема 2. концепція бренд менеджменту von Angela Olkhoskay
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay2.2K views
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту von Angela Olkhoskay
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay11.6K views
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку von Angela Olkhoskay
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
Angela Olkhoskay4.3K views

Último

«Жив і працював для Університету» von
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 views61 Folien
Семінар Пізнаємо природу.pptx von
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
9 views14 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
22 views15 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 views21 Folien
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien

Último(17)

«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 views

тема 1. система маркетингових досліджень

 • 1. ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ Ольховська А.Б ТЕМА 1 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 1
 • 2. 2 ТЕМА 1. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Теоретичні питання 1.Роль маркетингових досліджень у процесі прийняття управлінських рішень в фармацевтичній галузі. 2.Маркетингові дослідження: визначення, цілі, завдання й принципи. 3.Функції маркетингових досліджень. 4.Предмет та об’єкт маркетингових досліджень. 5.Види маркетингових досліджень. 6.Організаційні форми проведення маркетингових досліджень: види, характеристика. 7.Сучасний стан і тенденції розвитку системи маркетингових досліджень в зарубіжних країнах і в Україні. 8.Міжнародні регуляторні акти у сфері маркетингових досліджень. Теоретичні питання для самостійного вивчення: 1.Дослідницькі проекти: визначення, види, характеристика. 2.Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових досліджень. 2
 • 3. РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с. 3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 2005. – 432 с. 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 2010. — 752 с. 7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 440 с. 8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. К: Знання України, 2010. - 299 с. 3
 • 4. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА МАТРИЦЕЮ І. АНСОФФА 4
 • 5. ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ 5
 • 6. ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ДОЗВОЛЯЄ РЕАЛІЗОВУВАТИ НАСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ 6
 • 7. 7 МАРКЕТИНГОВІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ:: ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ,, ЦЦІІЛЛІІ,, ЗЗААВВДДААННННЯЯ,, ППРРИИННЦЦИИППИИ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ це наукові дослідження, спрямовані на систематичний збір, відображення і аналіз інформації щодо потреб, думок, мотивацій, ставлення, поведінки окремих осіб і організацій (суб'єктів економічної діяльності, державних установ тощо) з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. ЦІЛІ МД : • визначити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку • знизити міру невизначеності і ризику • збільшити можливість успіху маркетингової діяльності та ін. 7
 • 8. 8 ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВІІ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ функція, яка за допомогою інформації встановлює зв'язок підприємства з ринками, споживачами, конкурентами, постачальниками та іншими складовими свого середовища. Ринок 1 Ринок … Ринок N МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВО 8
 • 9. ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 9 •розвідувальні (ознайомлюючі) – збір інформації, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхів її вирішення; •описові (дескриптивні) – опис аспектів реальної маркетингової ситуації; •каузальні (експериментальні) – обґрунтування гіпотез (причинно- наслідкових зв’язків між двома подіями). 9
 • 10. 10 ООССННООВВННІІ ЗЗААВВДДААННННЯЯ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ • Аналіз кон'юнктури ринку • Дослідження поведінки суб'єктів ринку • Визначення конкурентних позицій продукції та підприємства • Оцінка результатів діяльності підприємства • Орієнтація підприємства на випуск конкурентоспроможних товарів • Розробка рекомендацій щодо товарної, цінової, збутової та комунікативної маркетингової політики підприємства • Прогнозні дослідження збуту продукції підприємства • Розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства 10
 • 11. 11 ООССННООВВННІІ ППРРИИННЦЦИИППИИ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 11
 • 12. 12 РІВНІ МАРКЕТИНГОВИХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 12
 • 13. 13 В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: 1133
 • 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Об’єкт маркетингових досліджень це будь-який суб’єкт системи «підприємство— ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика Предмет маркетингових досліджень існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо 1144
 • 15. ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 15 Характеристики досліджень Види досліджень кабінетні польові Мета Загальні уявлення про кoн’юнктуру ринку, тенденції її розвитку, проблеми тощо Конкретні уявлення про конкретні аспекти діяльності суб’єктів ринку Інформація Офіційні друковані видання, маркетингові бази даних підприємств (вторинна інформація) Дані, одержані через опитування чи спостереження (первинна інформація) Методи Економічний аналіз Економічний аналіз Переваги Швидкість збору, невисока вар-тість, відносна простота Конкретність, наявність цільових інформацій Недоліки Застаріла, неповна інформація Вартісність 15
 • 16. Види маркетингових досліджень Метод пробних продаж — пілотні дослідження — використовуються за недостатності інформації або неможливості її збору чи узагальнення, поєднують конкретні маркетингові дії та дослідження за методом проб і помилок. Існує великий ризик збитків. Метод ділових контактів із представниками інших підприємств чи споживачів під час ярмарок, виставок, днів відкритих дверей, дружніх зустрічей. Панельні дослідження — регулярне спілкування з однією і тією ж групою споживачів (клієнтів). Метод фокус-груп — невимушене спілкування із 6—10 особами, які мають подібні характеристики (наприклад, стать, вік тощо), з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо якоїсь існуючої маркетингової проблеми. 16 16
 • 17. ВЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 17 • відділ маркетингу, до складу якого входять спеціальні підрозділи маркетингових досліджень; • відділи маркетингових досліджень; • проблемні групи (ради) на рівні вищого керівництва підприємством; • тимчасові консультативні групи (на рівні середнього менеджменту); • венчурні групи (для відпрацьовування проектів, які мають високий рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей). 17
 • 18. Спеціалізовані дослідницькі організації 18 • творчі колективи викладачів та студентів вищих навчальних закладів; • інформаційні фірми (організації); • консалтингові фірми (не тільки збирають і надають інформацію, як у попередньому випадку, але й аналізують її, видають відповідні звіти); •рекламні агентства; •агентства з опитувань. 18
 • 19. •вартість дослідження (що дешевше?); •наявність досвіду та відповідної кваліфікації персоналу; •знання технічних особливостей продукту; •об’єктивність суджень; •наявність спеціального обладнання; •конфіденційність; •швидкість виконання. 19 ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 19
 • 20. 20 НАЙБІЛЬШІ МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ФІРМИ • ІНРА ("Інтернешнл рісерч ассошіейтс") – має відділення більш ніж у 50-ти країнах обох півкуль. • Маркет фектс Інтернешнл • Марплен мають польові служби у всіх країнах Західної Європи, Японії, Австралії, у країнах Латинської Америки. • Фірма «А. С. Нільсен» –філії у 20-ти розвинутих країнах, спеціальні відділення, які вивчають ринки африканських держав. 20
 • 21. УКРАЇНА 21 • Маркетингова Компанія BBS - спеціалізована компанія, що проводить кількісні та якісні маркетингові дослідження. http://marketing.lviv.ua/ • Центр SOCIS – провідна в Україні соціологічна компанія, що займається соціально-політичними та маркетинговими дослідженнями. http://www.socis.kiev.ua/ua/istorija.html • Західна маркетингова компанія http://zahidna-marketingova-kompaniya. bg.ua/ • GfK Ukraine http://www.gfk.ua/about_us/inde x.ua.html 21
 • 22. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 22 • Спеціалізовані компанії • «Бізнес-Кредит» • «Фармексперт» • «Фармстандарт» • «КОМКОН -Фарма-Україна» • SMD • IMS Health та ін. 22 SMD (Support in Market Development). Маркетинговые исследования фармацевтических рынков, бизнес- анализ, прогнозирование, консалтинг.
 • 23. 23 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ННАА ССВВІІТТООВВООММУУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ 23
 • 24. 24 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ 24
 • 25. 25 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РРИИННККУУ ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВИИХХ ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ ВВ УУККРРААЇЇННІІ 25
 • 26. 26 ДУМКА КЕРІВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ http://www.inmind.com.ua/press/publications/180/ 26
 • 27. 27 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФАРМАЦІЇ слід враховувати : • специфіку споживчих властивостей лікарських засобів як товару (їх терапевтичну ефективність , безпеку , силу дії , тривалість курсу лікування , взаємодію з іншими препаратами та ін), що в свою чергу передбачає відповідну кваліфікацію або знання дослідника, використання певних методик дослідження і т. д.; • дослідження споживчих переваг повинні співвідноситися з дослідженнями в середовищі фахівців , які виступають експертами (лікарі, провізори ) ; • високу залежність можливості та успішності здійснення дослідження від згоди фахівців і операторів ринку брати в ньому участь ; 27
 • 28. 28 • присутність на фармацевтичному ринку великої кількості аналогічних препаратів; • необхідність дослідження альтернативних методів лікування; • державне регулювання обігу лікарських засобів; • залежність споживання лікарських засобів від рівня захворюваності, сезонності та інших факторів; • результати досліджень, як правило, мають не тільки економічну, а й соціальну ефективність. 28
 • 29. 29 МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС ICC / ESOMAR ПО ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Кодекс покликаний зміцнювати довіру людей до маркетингових досліджень (соціальних досліджень і досліджень громадської думки), а також демонструвати дотримання компаніями-дослідниками етичних та професійних принципів. Громадськість повинна бути впевнена, що такі дослідження проводяться: •чесно •об'єктивно •без втручання в життя респондентів
 • 30. 30