Module 14 session 1

DLL EsP 9

BAITANG 9
DETAILED LESSON
LOG
Paaralan
Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las
Piñas-Gatchalian Annex Baitang
9
Guro Andrelyn E. Diaz
Asignatura Edukasyon sa
Pagpapakatao
Petsa ng
Pagtuturo
Oras
February 17, 2019
2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio)
5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini)
Markahan
Ika-apat
Unang Sesyon
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Nilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng
Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
B. Pamantayan sa
Pangnilalaman
(Content Standard)
Nakabuo ang mag-aaral ng Personal na Pahayag ng Misyon sa
Buhay
C. Pamantayan sa
Pagganap
(Performance
Standard)
Pangkaalaman:
Nakikilala ang kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa
Buhay
Pangkasanayan:
Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag
ng Misyon sa Buhay
Pang-unawa:
 Nahihinuha na:
a. Ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ang
misyon na ipinagkaloob sa kaniya.
b. Ang personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay gabay
sa paglilinaw ng sariling pagpapahalaga at mga layunin
sa buhay at sa pagpili ng track o kursong akademik,
teknikal-bokasyonal, sining at disenyo at isports
Pagsasabuhay:
Nakabubuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa BUhay
D. Tiyak na Layunin
Pangkaalaman:
Nakikilala ang kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa
Buhay
II. NILALAMAN MODYUL 14: PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY
III. KAGAMITANG
PANTURO (Learning
Resources)
A. Sanggunian
(References)
1. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro
(Teacher’s guide
pages)
Gabay ng guro pahina 114-120
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-mag-
aaral
(Learner’s module
pages)
Modyul ng Mag-aaral Pahina 232-250
3. Mga Pahina sa teksbuk
(Textbook pages)
4. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan, Graphic
(Teacher’s guide pages) Organizer
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker
IV. PAMAMARAAN
(Procedures)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at /o pagsisimula
ng bagong aralin
(Review previous
lesson)
(5 minutes)
Gawain 1
Paano ka nagpapasya? Sa iyong palagay, nakatuon baa ng iyong
pasiya sa tamang deriksyong iyong pupuntahan? Mayroon ka
bang saligang ginagamit upang maging maayos at tama ang
iyong gagawin?
 Magbigay ng limang sitwasyon kung saan nagsasagawa ka
ng pagpapasiya
B. Paghahabi ng layunin
sa aralin
(Establishing purpose
for the Lesson)
(5 minutes
Mula sa mga naunang Gawain, gumawa ng Linya ng Buhay o Life
Line. Isulat ang mga ginawang pagpapasiya sa mga sitwasyon na
naranasan mo sa iyong buhay.
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
(Presenting
examples/instances of
the new Lesson)
(5 Minutes)
Gawain 3
Sa loob ng puso, isulat ang iyong pagpapahalaga sa buhay,
pagkatapos ay pumili ng pinakamahalaga sa iyo at isulat ito sa
kanan.
Isulat naman sa loob ng kahon ang tagumpay na iyong naranasa.
1
2
3
4
5
Pag-aaral nang mabuti araw-araw
LINYA NG AKING BUHAY
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
(Discussing new
Concept and Practicing
Skills #1)
Panonood ng movie: Spare parts
https://www.youtube.com/watch?v=RHmp-rhCrLo
https://www.facebook.com/LifeReminderOfficial/videos/56931129
3581915/?t=22
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan 2
(Discussing new
concept and Practicing
Skills #2)
1. Ano ang iyong natutunan mula sa movie na Spare Parts?
2. Anong katangian meron ang isang tao upang
magtagumpay sa buhay?
3. Sa iyong palagay bakit kailangan ng pagpupursige at
pagtitiyaga?
F. Paglinang sa
Kabihasnan
(Formative Assessment)
(10 minutes)
Panuto:Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng
pinakatamangsagot.Isulatitosa iyongkwaderno.
1. Alinsamga sumusunodanghindikahuluganngPersonal naMisyonsa
Buhay?
a. Ito ang batayanng tao sa kaniyangpagpapasya.
b. Ito ay katulad ng isang personal na Kredo o motto na
nagsasalaysay ng nais mongmangyari sa iyongbuhay.
c. Isangmagandangparaan ito upanghigitna makilalaangsarili.
d. Ito ay gawaintungosa paglilingkodsakapuwa.
2. AngPersonal naMisyonsa Buhayay maaaringmabago o palitan.
a. Tama, sapagkataraw-araw ay mayroongnababagosa tao.
b. Mali,sapagkat mawawalaangtuonng pahayag kungitoay babaguhin
o papalitan.
c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng
mga sitwasyon sabuhay.
d. Mali,sapagkat itona ang iyongsaligansabuhay.Maaring magkaroon
ng problemakungitoay babaguhinpa.
3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin
sa buhay ng kapangyarihankung:
a. nagagamitsa araw-araw ng mayroongpagpapahalaga.
b. nakikilalangtaoang kaniyangkakayahanatkatangian.
c. nagagampanannang balanse angtungkulinsapamilya,trabahoat
komunidad.
d. kinikilalaniyaangkaniyangtungkulinsakaniyangkapuwa.
4. Ito ay ang hangarinngisang tao sa buhayna magdadalasa kaniya
tungosa kaganapan.
a. Misyon c. Propesyon
b. Bokasyon d. TamangDireksiyon
5. Angibigsabihinnitoaycallingotawag.
a. Bokasyon c. Tamang Direksiyon
b. Misyon d.Propesyon
G. Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na
buhay
(Finding Practical
Applications of
Concepts and Skills in
Daily Living)
(10 minutes)
Kaunaunahang jatutubo na grumaduate sa UP.
https://youtu.be/jiCy1Kd1bFs
H. Paglalahat ng aralin
(Generalizations)
(5 Minutes)
Bilang nilikha ng Diyos
Ano kaya ang iyong
Misyon? Sa iyong
palagay ano ang mga
katangian para makamit
ang iyong misyon sa
buhay?
I. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
Assessment)
(5 minutes)
Sagutanang mga sumusunod:
1. Saan dapat makabubuti angisasagawangpagpapasya?
a. Sarili,simbahanatlipunan
b. Paaralan,kapuwaat lipunan
c. Kapuwa,lipunan,atpaaralan
d. Sarili,kapuwaatlipunan
2. Ang mga sumusunod aypansarilingpagtatayasapaglikhangPersonal na
Misyonsa Buhay malibansa:
a. Suriinangiyongugali at katangian
b. Tukuyinangmga pinahahalagahan
c. Sukatinangmga kakayahan
d. Tipuninangmga impormasyon
3. Sa paggawang Personal naMisyonsa buhay kinakailangannaitogamitan
mo ng SMART. Anoang kahulugannito?
a. Specific,Measurable,Artistic,Relevance,Time Bound
b. Specific,Measurable,Attainable,Relevance,Time Bound
c. Specific,Manageable,Attainable,Relevance,Time Bound
d. Specific,Manageable,Artistic,Relevance,Time Bound
4. Bakit mahalagana magkaroonng tamangdireksiyonangisangtao.
a. Upang siyaay hindi maligaw
b. Upang matanaw niyaang hinaharap
c. Upang mayroonsiyanggabay
d. Upang magkaroonsiyang kasiyahan
5. Ayon kay Rev. Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang
paglilingkod sa Diyos at kapuwa.Anoang maibibigaynitosataosa orasna
isinagawaniyaito?
a. Kapayapaan c. Kaligayahan
b. Kaligtasan d.Kabutihan
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang
aralin/remediation
(Additional Activities for
Application and
Remediation)
(3 minutes)
Ipapagawa bilang takdang aralin ang pahina 237
Isullat sa loob ng ulap ang iyong positibong katangian.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation.
___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
____ OO ____HIINDI
____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation?
____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
____ Pagsasadula
____ Kolaboratibong pagkatuto
____ Iba’t-ibang pagtuturo
____ Lektyur
____ Pangkatan
Iba pa ___________________________________________________
F. Anong aralin ang aking
naranasan na
solusyonan sa tulong
ng aking punong-guro
at superbisor?
____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral
____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral
____ Masyadong kulang sa IMs
____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya
____ Kompyuter
____ internet
Iba pa ____________________________________________________
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa
guro?
____ Lokal na bidyo
____ Resaykel na kagamitan
Iba pa ___________________________________________________
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni:
Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES
Guro, Baitang 9 Chief, CID/ OIC-ASDS
Officer-in-Charge

Recomendados

Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
51K views29 Folien
EsP 9-Modyul 14 von
EsP 9-Modyul 14EsP 9-Modyul 14
EsP 9-Modyul 14Rivera Arnel
45.8K views20 Folien
EsP 9-Modyul 10 von
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10Rivera Arnel
36.7K views14 Folien
EsP 9-Modyul 13 von
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13Rivera Arnel
75.9K views19 Folien
EsP 9-Modyul 8 von
EsP 9-Modyul 8EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8Rivera Arnel
90.1K views19 Folien
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS von
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASModyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORAS
Modyul 12: PAMAMAHALA SA PAGGAMIT NG ORASJoseph Parayaoan
24.6K views39 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

EsP 9-Modyul 9 von
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9Rivera Arnel
91.4K views17 Folien
EsP 9-Modyul 15 von
EsP 9-Modyul 15EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15Rivera Arnel
41.1K views24 Folien
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... von
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
25.5K views25 Folien
EsP 9-Modyul 5 von
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5Rivera Arnel
82.2K views19 Folien
EsP 9-Modyul 11 von
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11Rivera Arnel
41K views17 Folien
EsP 9-Modyul 12 von
EsP 9-Modyul 12EsP 9-Modyul 12
EsP 9-Modyul 12Rivera Arnel
66.9K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Edna Azarcon25.5K views
EsP 9-Modyul 6 von Rivera Arnel
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
Rivera Arnel128.3K views
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Roselle Liwanag45.2K views
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso von Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng KursoESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
ESP 9 Modyul 13 Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Kurso
Roselle Liwanag109.2K views
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo von ESMAEL NAVARRO
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
ESMAEL NAVARRO16.5K views
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas... von jellahgarcia1
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
jellahgarcia14.9K views
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Edna Azarcon152.9K views
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan von Edna Azarcon
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Edna Azarcon65K views
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand von Edna Azarcon
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Edna Azarcon47.3K views
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo von Mycz Doña
Modyul8 pakikilahokatbolunterismoModyul8 pakikilahokatbolunterismo
Modyul8 pakikilahokatbolunterismo
Mycz Doña22.5K views

Similar a Module 14 session 1

Module 14 session 2 von
Module 14 session 2Module 14 session 2
Module 14 session 2andrelyn diaz
600 views5 Folien
Module 11 session 2 von
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2andrelyn diaz
717 views6 Folien
Module 10 session 1 von
Module 10 session 1Module 10 session 1
Module 10 session 1andrelyn diaz
957 views6 Folien
ESP DLL CO2-2023.docx von
ESP DLL CO2-2023.docxESP DLL CO2-2023.docx
ESP DLL CO2-2023.docxOfeliaCantilla
36 views13 Folien
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...Jane564278
32 views3 Folien
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx von
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxJasminAndAngie
122 views10 Folien

Similar a Module 14 session 1(20)

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427832 views
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx von JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie122 views
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docx von TinPadua1
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docxcot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docx
cot 2-q4 personal na pahayag ng misyon sa buhay-6-16-23-tintin.docx
TinPadua18 views
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx von JakeOblino
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
JakeOblino1K views
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7 von Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Manuel Dinlayan158.5K views
COT2 PRESENTATION.pptx von Alrea3
COT2 PRESENTATION.pptxCOT2 PRESENTATION.pptx
COT2 PRESENTATION.pptx
Alrea370 views

Más de andrelyn diaz

LAC PLAN.docx von
LAC PLAN.docxLAC PLAN.docx
LAC PLAN.docxandrelyn diaz
19 views5 Folien
Guidance action plan 21-22.doc von
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.docandrelyn diaz
4.9K views4 Folien
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docxandrelyn diaz
343 views3 Folien
G.Bermudo.pptx von
G.Bermudo.pptxG.Bermudo.pptx
G.Bermudo.pptxandrelyn diaz
27 views57 Folien
Mental Health letter and proposal.docx von
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docxandrelyn diaz
1.4K views5 Folien
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
42.8K views5 Folien

Más de andrelyn diaz(20)

Guidance action plan 21-22.doc von andrelyn diaz
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.doc
andrelyn diaz4.9K views
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von andrelyn diaz
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
andrelyn diaz343 views
Mental Health letter and proposal.docx von andrelyn diaz
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docx
andrelyn diaz1.4K views
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
andrelyn diaz42.8K views
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
andrelyn diaz5.1K views
ESP 9 Module 2 (Session 1) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)
andrelyn diaz18.2K views
ESP 9 Module 1 (session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
andrelyn diaz12.5K views

Module 14 session 1

 • 1. BAITANG 9 DETAILED LESSON LOG Paaralan Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las Piñas-Gatchalian Annex Baitang 9 Guro Andrelyn E. Diaz Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa ng Pagtuturo Oras February 17, 2019 2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio) 5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini) Markahan Ika-apat Unang Sesyon I. LAYUNIN A. Pamantayang Nilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay B. Pamantayan sa Pangnilalaman (Content Standard) Nakabuo ang mag-aaral ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay C. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Pangkaalaman: Nakikilala ang kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Pangkasanayan: Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Pang-unawa:  Nahihinuha na: a. Ang bawat tao ay tinawag ng Diyos na gampanan ang misyon na ipinagkaloob sa kaniya. b. Ang personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay gabay sa paglilinaw ng sariling pagpapahalaga at mga layunin sa buhay at sa pagpili ng track o kursong akademik, teknikal-bokasyonal, sining at disenyo at isports Pagsasabuhay: Nakabubuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa BUhay D. Tiyak na Layunin Pangkaalaman: Nakikilala ang kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay II. NILALAMAN MODYUL 14: PERSONAL NA PAHAYAG NG MISYON SA BUHAY III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A. Sanggunian (References) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s guide pages) Gabay ng guro pahina 114-120 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-mag- aaral (Learner’s module pages) Modyul ng Mag-aaral Pahina 232-250 3. Mga Pahina sa teksbuk (Textbook pages) 4. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan, Graphic
 • 2. (Teacher’s guide pages) Organizer B. Iba pang Kagamitang Panturo Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker IV. PAMAMARAAN (Procedures) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng bagong aralin (Review previous lesson) (5 minutes) Gawain 1 Paano ka nagpapasya? Sa iyong palagay, nakatuon baa ng iyong pasiya sa tamang deriksyong iyong pupuntahan? Mayroon ka bang saligang ginagamit upang maging maayos at tama ang iyong gagawin?  Magbigay ng limang sitwasyon kung saan nagsasagawa ka ng pagpapasiya B. Paghahabi ng layunin sa aralin (Establishing purpose for the Lesson) (5 minutes Mula sa mga naunang Gawain, gumawa ng Linya ng Buhay o Life Line. Isulat ang mga ginawang pagpapasiya sa mga sitwasyon na naranasan mo sa iyong buhay. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples/instances of the new Lesson) (5 Minutes) Gawain 3 Sa loob ng puso, isulat ang iyong pagpapahalaga sa buhay, pagkatapos ay pumili ng pinakamahalaga sa iyo at isulat ito sa kanan. Isulat naman sa loob ng kahon ang tagumpay na iyong naranasa. 1 2 3 4 5 Pag-aaral nang mabuti araw-araw LINYA NG AKING BUHAY
 • 3. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan (Discussing new Concept and Practicing Skills #1) Panonood ng movie: Spare parts https://www.youtube.com/watch?v=RHmp-rhCrLo https://www.facebook.com/LifeReminderOfficial/videos/56931129 3581915/?t=22 E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan 2 (Discussing new concept and Practicing Skills #2) 1. Ano ang iyong natutunan mula sa movie na Spare Parts? 2. Anong katangian meron ang isang tao upang magtagumpay sa buhay? 3. Sa iyong palagay bakit kailangan ng pagpupursige at pagtitiyaga? F. Paglinang sa Kabihasnan (Formative Assessment) (10 minutes) Panuto:Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng pinakatamangsagot.Isulatitosa iyongkwaderno. 1. Alinsamga sumusunodanghindikahuluganngPersonal naMisyonsa Buhay? a. Ito ang batayanng tao sa kaniyangpagpapasya. b. Ito ay katulad ng isang personal na Kredo o motto na nagsasalaysay ng nais mongmangyari sa iyongbuhay. c. Isangmagandangparaan ito upanghigitna makilalaangsarili. d. Ito ay gawaintungosa paglilingkodsakapuwa. 2. AngPersonal naMisyonsa Buhayay maaaringmabago o palitan. a. Tama, sapagkataraw-araw ay mayroongnababagosa tao. b. Mali,sapagkat mawawalaangtuonng pahayag kungitoay babaguhin o papalitan. c. Tama, sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sabuhay. d. Mali,sapagkat itona ang iyongsaligansabuhay.Maaring magkaroon ng problemakungitoay babaguhinpa. 3. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon lamang ang misyon natin sa buhay ng kapangyarihankung: a. nagagamitsa araw-araw ng mayroongpagpapahalaga. b. nakikilalangtaoang kaniyangkakayahanatkatangian. c. nagagampanannang balanse angtungkulinsapamilya,trabahoat komunidad. d. kinikilalaniyaangkaniyangtungkulinsakaniyangkapuwa. 4. Ito ay ang hangarinngisang tao sa buhayna magdadalasa kaniya tungosa kaganapan. a. Misyon c. Propesyon b. Bokasyon d. TamangDireksiyon 5. Angibigsabihinnitoaycallingotawag. a. Bokasyon c. Tamang Direksiyon b. Misyon d.Propesyon G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of Concepts and Skills in
 • 4. Daily Living) (10 minutes) Kaunaunahang jatutubo na grumaduate sa UP. https://youtu.be/jiCy1Kd1bFs H. Paglalahat ng aralin (Generalizations) (5 Minutes) Bilang nilikha ng Diyos Ano kaya ang iyong Misyon? Sa iyong palagay ano ang mga katangian para makamit ang iyong misyon sa buhay? I. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Assessment) (5 minutes) Sagutanang mga sumusunod: 1. Saan dapat makabubuti angisasagawangpagpapasya? a. Sarili,simbahanatlipunan b. Paaralan,kapuwaat lipunan c. Kapuwa,lipunan,atpaaralan d. Sarili,kapuwaatlipunan 2. Ang mga sumusunod aypansarilingpagtatayasapaglikhangPersonal na Misyonsa Buhay malibansa: a. Suriinangiyongugali at katangian b. Tukuyinangmga pinahahalagahan c. Sukatinangmga kakayahan d. Tipuninangmga impormasyon 3. Sa paggawang Personal naMisyonsa buhay kinakailangannaitogamitan mo ng SMART. Anoang kahulugannito? a. Specific,Measurable,Artistic,Relevance,Time Bound b. Specific,Measurable,Attainable,Relevance,Time Bound c. Specific,Manageable,Attainable,Relevance,Time Bound d. Specific,Manageable,Artistic,Relevance,Time Bound 4. Bakit mahalagana magkaroonng tamangdireksiyonangisangtao. a. Upang siyaay hindi maligaw b. Upang matanaw niyaang hinaharap c. Upang mayroonsiyanggabay d. Upang magkaroonsiyang kasiyahan 5. Ayon kay Rev. Fr. Jerry Orbos, ang tunay na misyon ay ang paglilingkod sa Diyos at kapuwa.Anoang maibibigaynitosataosa orasna isinagawaniyaito? a. Kapayapaan c. Kaligayahan b. Kaligtasan d.Kabutihan J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin/remediation (Additional Activities for Application and Remediation) (3 minutes) Ipapagawa bilang takdang aralin ang pahina 237 Isullat sa loob ng ulap ang iyong positibong katangian. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. ___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
 • 5. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. ___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ____ OO ____HIINDI ____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation? ____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ____ Pagsasadula ____ Kolaboratibong pagkatuto ____ Iba’t-ibang pagtuturo ____ Lektyur ____ Pangkatan Iba pa ___________________________________________________ F. Anong aralin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong-guro at superbisor? ____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral ____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral ____ Masyadong kulang sa IMs ____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya ____ Kompyuter ____ internet Iba pa ____________________________________________________ G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro? ____ Lokal na bidyo ____ Resaykel na kagamitan Iba pa ___________________________________________________ Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES Guro, Baitang 9 Chief, CID/ OIC-ASDS Officer-in-Charge