Module 11 session 2

ESP Grade 9

BAITANG 9
DETAILED LESSON
LOG
Paaralan
Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las
Piñas-Gatchalian Annex Baitang
9
Guro Andrelyn E. Diaz
Asignatura Edukasyon sa
Pagpapakatao
Petsa ng
Pagtuturo
Oras
December 4, 2018
2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio)
5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini)
Markahan
Ikatlo
Ikalawang Sesyon
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng
kasipagan sa paggawa
B. Pamantayan sa
Pagganap
(Performance
Standard)
Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga hakbang upang
mapanatili ang kasipagan sap ag-aaral o takdang Gawain sa
tahanan
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Learning
Competencies)
Pangkaalaman:
Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at
nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang
naimpok
 Pagsusuri ng mga larawan na nagpapakita ng kasipagan,
pagpupunyagi, at pagtitipid.
 Pagsagot sa mga sitwasyon kung naipamamalas o hindi ang
kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid
Pangkasanayan:
Nakapag-susuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan,
pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok
 Pag-aaral sa comic strips ng mga sitwasyon na nagpapakita
ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong
pamamahala ng naimpok at pagsulat ng sagot sa speech
balloon.
Pang-unawa:
 Napatutunayan na:
A. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin
ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao,
kapuwa, lipunan at bansa
B. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.S
C. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao
na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi
gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga
nangangailangan.
D. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang
obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng
masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng
pagreretiro
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at
pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto
Pagsasabuhay:
Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad
ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi
 Pagbuo sa mga hakbang upang matupad ang itinakdang
Gawain
 Pagpapakita ng patunay na naisagawa ang Gawain
 Paggawa ng daily log na makatutulong na Makita kung
naisagawa ang Gawain araw-araw
Tiyak na Layunin
Pang-unawa:
 Napatutunayan na:
E. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin
ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao,
kapuwa, lipunan at bansa
F. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.S
G. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao
na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi
gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga
nangangailangan.
H. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang
obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng
masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng
pagreretiro
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at
pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto
II. NILALAMAN
MODYUL 11: KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT
WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK
III. KAGAMITANG
PANTURO (Learning
Resources)
A. Sanggunian
(References)
1. Mga Pahina sa abay ng
Guro(Teacher’s guide
pages)
Gabay ng guro pahina 88-93
2. Mga Pahina sa Kaga-
mitang Pang-mag-aaral
(Learner’s module pages)
Modyul ng Mag-aaral Pahina 162-177
3. Mga Pahina sa teksbuk
(Textbook pages)
4. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
(Teacher’s guide pages)
Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan
B. Iba pang Kagamitang
Panturo (Other Learning
Resources)
Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker
IV. PAMAMARAAN
(Procedures)
A. Balik-aral sa
nakaraang aralin at /o
pagsisimula ng aralin
(Review previous
lesson)
(5 minutes)
Kilala nyo ba kung sino sya?
Siya si Mr. Chinkee Tan, kilala
Siya bilang isang matagumpay
Na negosyante.
B. Paghahabi ng layunin
sa aralin
(Establishing purpose
for the Lesson)
(5 minutes)
Ano ang inyong masasabi sa kasabihan?
Naranasan nyo rin ba ito? Ano kaya ang
Mangyayari kapag patuloy na nagging
Masigasig sila sa kanilang ginagawa?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
(Presenting
examples/instances of
the new Lesson)
(5 Minutes)
Pagbasa ng Tula:
Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay,
Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay;
Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay;
“Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.”
Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin,
Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin;
Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin
Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin.
Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal
Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal;
Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal
Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan.
Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan…
Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan:
“Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan
Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.”
www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #1
(Discussing new
Concept and
Practicing Skills #1)
Mga Palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan
1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa
2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal
3. Hindi umiiwas sa anumang gawain
Pakikinig ng awiting “Pagsubok”
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
Pangkatang gawain, Pahina 172-176
paglalahad ng bagong
kasanayan #2
(Discussing new
concept and Practicing
Skills #2)
 Unang pangkat-gagawa ng sariling likhang tula
 Pangalawang pangkat- gagawa ng skit patungkol sa
wastong pamamaraan ng paggamit ng oras
 Ikatlong pangkat-Pagrereport kung bakit kailangang mag-
impok
F. Paglinang sa
Kabihasnan
(Formative
Assessment)
(10 minutes)
Tayahin ang iyong pag-unawa
Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok
ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na
tanong sa iyong kuwaderno:
1. Ano ang kahulugan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid
at wastong pamamahala sa naimpok?
2. Bakit mahalaga na ito ay taglayin ng lahat ng tao?
Ipaliwanag.
3. Ano-ano ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng
kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid at wastong
pinamamahalaan ang naimpok?
4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo
na pagdating sa trabaho?
5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao pag hindi niya
pinagsikapan na linangin ito sa kaniyang sarili? Bakit?
Ipaliwanag
G. Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na
buhay
(Finding Practical
Applications of
Concepts and Skills in
Daily Living)
(10 minutes)
Panonood ng videoclip
https://youtu.be/9xUR3PRRqGk?t=6
Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mababalewala kung ito
ay hindi lalakipan ng pagtitipid at wastong pamamahala sa
naimpok.
H. Paglalahat ng aralin
(Generalizations)
(5 Minutes
I. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
Assessment)
Panuto:
1. Gumawa ng chart at isulat ang mga itinakdang gawain sa araw-
araw at kung ito ay natutupad ng may kasipagan at pagpupunyagi.
Isulat ang mga hakbang kung paano
Bakit mahalaga ang
kasipagan, pagpupunyagi,
pagtitipidat wastong
pamamahalasa naimpok?
Paanoito
makatutulongsa
iyong sarili at
lipunang pag-unlad?
(5 minutes) mo ito isasagawa.
2. Gumawa ng daily log na nagpapakita ng iyong gawain.
Mga Kakailanganing Kagamitan (website, software, mga aklat,
worksheet)
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang
aralin/remediation
(Additional Activities
for Application and
Remediation)
(3 minutes)
1. Ito ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang mithiin o
layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, at
determinasyon.
a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi
2. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na
gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba.
a. Pag-iimpok c. Pagtulong b. Pagtitipid d. Pagkakawanggawa
3. Ano ang naglalarawan sa pinakmahalagang paraan ng
pagtitipid?
a. maging mapagkumbaba at matutong makuntento
b. maging mapagbigay at matutong tumulong
c. maging maingat sa paggastos at matutong maging simple
d. maging masipag at matutong maging matiyaga
4. Ano ang sinasabi ng Teorya ni Maslow, The Heirarchy of
Needs tungkol sa pera?
a. Ang pera ay nagsisilbing pantulong sa araw-arawna
kailangan.
b. Ang pera ay dapat nating ingatan at huwag sayangin.
c. Ang pera ay tumutulong sa tao na maramdaman ang
kaniyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap.
d. Ang pera ay nagbibigay sa tao ng kasiguraduhan upang ang
kaniyang buhay ay maging maayos sa hinaharap.
5. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na
mag-impok ang tao ayon kay, Francisco Colayco maliban sa:
a. Para sa pagreretiro
b. Para sa mga hangarin sa buhay
c. Para maging inspirasyon sa buhay
d. Para sa proteksyon sa buhay
6. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Ang mga
sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito
malibansa:
a. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho.
b. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay.
c. ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan.
d. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay.
III. MGA TALA
IV. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation.
___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
____ OO ____HIINDI
____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation?
____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
____ Pagsasadula
____ Kolaboratibong pagkatuto
____ Iba’t-ibang pagtuturo
____ Lektyur
____ Pangkatan
Iba pa ___________________________________________________
F. Anong aralin ang aking
naranasan na
solusyonan sa tulong
ng aking punong-guro
at superbisor?
____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral
____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral
____ Masyadong kulang sa IMs
____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya
____ Kompyuter
____ internet
Iba pa ____________________________________________________
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa
guro?
____ Lokal na bidyo
____ Resaykel na kagamitan
Iba pa ___________________________________________________
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni:
Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES
Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS
Officer-in-Charge

Recomendados

Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
51K views29 Folien
Es p grade 9 3rd quarter von
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarterLudivert Solomon
18.9K views99 Folien
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa... von
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
25.5K views25 Folien
DLL EsP 9 von
DLL EsP 9DLL EsP 9
DLL EsP 9andrelyn diaz
27.1K views3 Folien
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala von
ESP 9  Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9  Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaRoselle Liwanag
23.2K views63 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka von
ESP 7 Modyul 13 Mangarap KaESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka
ESP 7 Modyul 13 Mangarap KaLemuel Estrada
91.8K views16 Folien
DLL ESP 9.docx von
DLL ESP 9.docxDLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docxNelssenCarlMangandiB
1.3K views9 Folien
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide von
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's GuideEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher's GuideDepEd - San Carlos City (Pangasinan)
575.7K views158 Folien
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
42.8K views5 Folien
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) von
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
804.1K views170 Folien
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9 von
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 9Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School
36.2K views4 Folien

Was ist angesagt?(20)

ESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka von Lemuel Estrada
ESP 7 Modyul 13 Mangarap KaESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka
ESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka
Lemuel Estrada91.8K views
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
andrelyn diaz42.8K views
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4) von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL804.1K views
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas... von jellahgarcia1
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokas...
jellahgarcia14.9K views
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9 von Ryzel Babia
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Ryzel Babia7.3K views
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
ESP 9 Modyul14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Roselle Liwanag45.2K views
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy... von GeraldineKeeonaVille
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
ESP 9 Module 2 (Session 1) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)
andrelyn diaz18.2K views
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA von Nitz Antiniolos
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWAMODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
Nitz Antiniolos55.2K views
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud von Lemuel Estrada
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
Lemuel Estrada42.7K views
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo von ESMAEL NAVARRO
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
ESMAEL NAVARRO16.5K views

Similar a Module 11 session 2

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...Jane564278
32 views3 Folien
Module 10 session 3 von
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
Module 14 session 2 von
Module 14 session 2Module 14 session 2
Module 14 session 2andrelyn diaz
600 views5 Folien
Module 14 session 1 von
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
183 views5 Folien
Module 14 session 1 von
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
208 views5 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
936 views6 Folien

Similar a Module 11 session 2(20)

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s... von Jane564278
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala s...
Jane56427832 views
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx von JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1  Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1  Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie122 views
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... von Glenn Rivera
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Glenn Rivera12.2K views
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx von Ericson Sese
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptxPAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
PAMAMAHALA SA ORAS ESP9.pptx
Ericson Sese11 views
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI von Trish Tungul
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Trish Tungul84.4K views
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI von Trish Tungul
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VIDetalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI
Trish Tungul11.8K views

Más de andrelyn diaz

LAC PLAN.docx von
LAC PLAN.docxLAC PLAN.docx
LAC PLAN.docxandrelyn diaz
19 views5 Folien
Guidance action plan 21-22.doc von
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.docandrelyn diaz
4.9K views4 Folien
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docxandrelyn diaz
343 views3 Folien
G.Bermudo.pptx von
G.Bermudo.pptxG.Bermudo.pptx
G.Bermudo.pptxandrelyn diaz
27 views57 Folien
Mental Health letter and proposal.docx von
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docxandrelyn diaz
1.4K views5 Folien
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) von
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)andrelyn diaz
5.1K views4 Folien

Más de andrelyn diaz(20)

Guidance action plan 21-22.doc von andrelyn diaz
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.doc
andrelyn diaz4.9K views
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von andrelyn diaz
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
andrelyn diaz343 views
Mental Health letter and proposal.docx von andrelyn diaz
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docx
andrelyn diaz1.4K views
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
andrelyn diaz5.1K views
ESP 9 Module 1 (session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
andrelyn diaz12.5K views

Module 11 session 2

  • 1. BAITANG 9 DETAILED LESSON LOG Paaralan Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las Piñas-Gatchalian Annex Baitang 9 Guro Andrelyn E. Diaz Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa ng Pagtuturo Oras December 4, 2018 2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio) 5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini) Markahan Ikatlo Ikalawang Sesyon I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sap ag-aaral o takdang Gawain sa tahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Pangkaalaman: Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok  Pagsusuri ng mga larawan na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, at pagtitipid.  Pagsagot sa mga sitwasyon kung naipamamalas o hindi ang kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid Pangkasanayan: Nakapag-susuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok  Pag-aaral sa comic strips ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala ng naimpok at pagsulat ng sagot sa speech balloon. Pang-unawa:  Napatutunayan na: A. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa B. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin.S C. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga nangangailangan. D. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng pagreretiro  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto Pagsasabuhay:
  • 2. Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi  Pagbuo sa mga hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain  Pagpapakita ng patunay na naisagawa ang Gawain  Paggawa ng daily log na makatutulong na Makita kung naisagawa ang Gawain araw-araw Tiyak na Layunin Pang-unawa:  Napatutunayan na: E. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naaayon sa itinakdang layunin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa F. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin.S G. Bilang isang birtud, ang pagtitipid ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang perang natipid upang makatulong sa mga nangangailangan. H. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay isang obligasyon sa sarili dahil ito ang makapagbibigay ng masaganang kinabukasan at seguridad sa panahon ng pagreretiro  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa Tayahin ang iyong Pagunawa, at pagbuo at pagpapaliwanang ng tatlong batayang konsepto II. NILALAMAN MODYUL 11: KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A. Sanggunian (References) 1. Mga Pahina sa abay ng Guro(Teacher’s guide pages) Gabay ng guro pahina 88-93 2. Mga Pahina sa Kaga- mitang Pang-mag-aaral (Learner’s module pages) Modyul ng Mag-aaral Pahina 162-177 3. Mga Pahina sa teksbuk (Textbook pages) 4. Mga Pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s guide pages) Manila paper, Movie clip, powerpoint, mga larawan B. Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources) Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker IV. PAMAMARAAN
  • 3. (Procedures) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng aralin (Review previous lesson) (5 minutes) Kilala nyo ba kung sino sya? Siya si Mr. Chinkee Tan, kilala Siya bilang isang matagumpay Na negosyante. B. Paghahabi ng layunin sa aralin (Establishing purpose for the Lesson) (5 minutes) Ano ang inyong masasabi sa kasabihan? Naranasan nyo rin ba ito? Ano kaya ang Mangyayari kapag patuloy na nagging Masigasig sila sa kanilang ginagawa? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples/instances of the new Lesson) (5 Minutes) Pagbasa ng Tula: Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay, Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay; Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay; “Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.” Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin, Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin; Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin. Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal; Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan. Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan… Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan: “Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.” www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/ D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Discussing new Concept and Practicing Skills #1) Mga Palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan 1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa 2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal 3. Hindi umiiwas sa anumang gawain Pakikinig ng awiting “Pagsubok” E. Pagtalakay ng bagong konsepto at Pangkatang gawain, Pahina 172-176
  • 4. paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing new concept and Practicing Skills #2)  Unang pangkat-gagawa ng sariling likhang tula  Pangalawang pangkat- gagawa ng skit patungkol sa wastong pamamaraan ng paggamit ng oras  Ikatlong pangkat-Pagrereport kung bakit kailangang mag- impok F. Paglinang sa Kabihasnan (Formative Assessment) (10 minutes) Tayahin ang iyong pag-unawa Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: 1. Ano ang kahulugan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok? 2. Bakit mahalaga na ito ay taglayin ng lahat ng tao? Ipaliwanag. 3. Ano-ano ang mga indikasyon ng taong nagtataglay ng kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid at wastong pinamamahalaan ang naimpok? 4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo na pagdating sa trabaho? 5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao pag hindi niya pinagsikapan na linangin ito sa kaniyang sarili? Bakit? Ipaliwanag G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of Concepts and Skills in Daily Living) (10 minutes) Panonood ng videoclip https://youtu.be/9xUR3PRRqGk?t=6 Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mababalewala kung ito ay hindi lalakipan ng pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. H. Paglalahat ng aralin (Generalizations) (5 Minutes I. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Assessment) Panuto: 1. Gumawa ng chart at isulat ang mga itinakdang gawain sa araw- araw at kung ito ay natutupad ng may kasipagan at pagpupunyagi. Isulat ang mga hakbang kung paano Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipidat wastong pamamahalasa naimpok? Paanoito makatutulongsa iyong sarili at lipunang pag-unlad?
  • 5. (5 minutes) mo ito isasagawa. 2. Gumawa ng daily log na nagpapakita ng iyong gawain. Mga Kakailanganing Kagamitan (website, software, mga aklat, worksheet) J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin/remediation (Additional Activities for Application and Remediation) (3 minutes) 1. Ito ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, at determinasyon. a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi 2. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na gamitin ito upang higit na makapagbigay sa iba. a. Pag-iimpok c. Pagtulong b. Pagtitipid d. Pagkakawanggawa 3. Ano ang naglalarawan sa pinakmahalagang paraan ng pagtitipid? a. maging mapagkumbaba at matutong makuntento b. maging mapagbigay at matutong tumulong c. maging maingat sa paggastos at matutong maging simple d. maging masipag at matutong maging matiyaga 4. Ano ang sinasabi ng Teorya ni Maslow, The Heirarchy of Needs tungkol sa pera? a. Ang pera ay nagsisilbing pantulong sa araw-arawna kailangan. b. Ang pera ay dapat nating ingatan at huwag sayangin. c. Ang pera ay tumutulong sa tao na maramdaman ang kaniyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. d. Ang pera ay nagbibigay sa tao ng kasiguraduhan upang ang kaniyang buhay ay maging maayos sa hinaharap. 5. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao ayon kay, Francisco Colayco maliban sa: a. Para sa pagreretiro b. Para sa mga hangarin sa buhay c. Para maging inspirasyon sa buhay d. Para sa proteksyon sa buhay 6. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito malibansa: a. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. b. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. c. ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan. d. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay. III. MGA TALA IV. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. ___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. ___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ____ OO ____HIINDI ____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
  • 6. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation? ____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ____ Pagsasadula ____ Kolaboratibong pagkatuto ____ Iba’t-ibang pagtuturo ____ Lektyur ____ Pangkatan Iba pa ___________________________________________________ F. Anong aralin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong-guro at superbisor? ____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral ____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral ____ Masyadong kulang sa IMs ____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya ____ Kompyuter ____ internet Iba pa ____________________________________________________ G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro? ____ Lokal na bidyo ____ Resaykel na kagamitan Iba pa ___________________________________________________ Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Andrelyn E. Diaz VIOLETA M. GONZALES Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS Officer-in-Charge