Module 10 session 3

DLL EsP 9

BAITANG 9
DETAILED LESSON
LOG
Paaralan
Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las
Piñas-Gatchalian Annex Baitang
9
Guro Andrelyn E. Diaz
Asignatura Edukasyon sa
Pagpapakatao
Petsa ng
Pagtuturo
Oras
November 29, 2018
2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio)
5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini)
Markahan
Ikatlo
Ikalawang Sesyon
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa
paggawa.
A. Pamantayan sa
Pagganap
(Performance
Standard)
Nakatatapos ang mag-aaral ng isang gawain o produkto na
mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa.
B. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Learning
Competencies)
Pang-unawa:
Naipaliliwananag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod
ay kailangan upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang
ekonomiya ng bansa, at mapasalamatan ang Diyos sa mga
talentong kaniyang kaloob
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa tayahin ang iyong pag-unawa at pagbuo at
pagpapaliwananag ng tatlong batayang konsepto
Pagsasabuhay:
Nakapagtatapos ng isang Gawain o produkto na mayroong
kalidad o kagalingan sa paggawa
 Pagsasagawa ng panayam sa isang indibidwal o pangkat sa
pamayanan na naging matagumpay ang pamumuhay dahil
sa kakaibang paglilingkod, produkto o serbisyo
 Pagsulat ng liham pasasalamat sa Diyos sa mga talentong
kaloob sa kaniya
 Pagsasagawa ng isang kakaibang proyekto na orihinal na
maaaring ibenta o pagkakitaan
Tiyak na Layunin
Pang-unawa:
Naipaliliwananag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod
ay kailangan upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang
ekonomiya ng bansa, at mapasalamatan ang Diyos sa mga
talentong kaniyang kaloob
 Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga
tanong sa tayahin ang iyong pag-unawa at pagbuo at
pagpapaliwananag ng tatlong batayang konsepto
Pagsasabuhay:
Nakapagtatapos ng isang Gawain o produkto na mayroong
kalidad o kagalingan sa paggawa
 Pagsasagawa ng panayam sa isang indibidwal o pangkat sa
pamayanan na naging matagumpay ang pamumuhay dahil
sa kakaibang paglilingkod, produkto o serbisyo
 Pagsulat ng liham pasasalamat sa Diyos sa mga talentong
kaloob sa kaniya
 Pagsasagawa ng isang kakaibang proyekto na orihinal na
maaaring ibenta o pagkakitaan
II. NILALAMAN MODYUL 10: KAGALINGAN SA PAGGAWA
III. KAGAMITANG
PANTURO (Learning
Resources)
A. Sanggunian
(References)
1. Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
(Teacher’s guide
pages)
Gabay ng guro pahina 80-87
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-
mag-aaral
(Learner’s module
pages)
Modyul ng Mag-aaral Pahina 147-161
3. Mga Pahina sa
Teksbuk
(Textbook pages) Manila paper, Movie clip, powerpoint, pictures
4. Karagdagang
kagamitan mula sa
portal ng Learning
Process
Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
(Other Learning
Resources)
IV. PAMAMARAAN
(Procedures)
1. Sa pelikulang “Ron Clark Story” ano ang iyong nahinuha?
2. Ano ang katangian ni Ron Clark bakit nya nakamit ang
kanyang minimithi?
A. Balik-aral sa
nakaraang aralin at /o
pagsisimula ng aralin
(Review previous
lesson)
(5 minutes)
Bawat tao ay isang manlalakbay-patuloy sa mga bagay na
makatutulong upang makarating sa tamang direksyon ng buhay.
Ano ang iyong masasabi sa larawan?
B. Paghahabi ng layunin
sa aralin
(Establishing purpose
for the Lesson)
(5 minutes)
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Panuto: Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa
nagdaang Gawain at babasahin?
1. Ano ang kabuluhan ng batayang konsepto sa
aking pag-unlad bilang tao?
2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang
mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyol
na ito?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
(Presenting
examples/instances of
the new Lesson)
(5 Minutes) Sino ang nasa larawan? Ano sa tingin mo ang kanyang mga
nagawa para sa bayan? Dapat ba siyang tularan? Bakit?
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #1
(Discussing new
Concept and
Practicing Skills #1)
Kagalingan sa Paggawa
1. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga
 Kasipagan
 Tiyaga
 Masigasig
 Malikhain
 Disiplina sa sarili
2. Pagtataglay ng mga positibong katangian
 Pagkatuto bago ang paggawa
 Pagkatuto habang ginagawa
 Pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain
3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos
Mga katangian na kinakailangan upang magkaroon ng matalinong
pagiisip
1. Pagiging palatanong (Curiosita)
2. Pagsubok ng kaalaman gamit ang karanasan,
pagpupunyagi ( Persistance) Pagiging bukas na matuto sa
mga pagkakamali (Dimostrazione)
3. Patuloy na pagkatuto gamit ang panlabas na pandama
bilang paraan upang mabigyang-buhay ang karanasan
(Sansazione)
4. Pagiging bukas sa pagdududa, kawalang katiyakan
(Sfumato)
5. Ang paglalapat ng balance sa sining, siyensya, lohika at
imaginasyon (Arte/Scienza)
6. Ang pananaliti ng kalusugan at paglinang ng Grace, Poise
(Corporalita)
7. Ang Pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay.
(Connessione)
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at
paglalahad ng bagong
kasanayan #2
(Discussing new
comcept and
Practicing Skills #2)
Itinuturing mo bang pasasalamat sa Diyos ang iyong gawain? Sa
paanong paraan mo ito isinasabuhay? Ano ang nararamdaman mo
kapag iniaalay mo sa Kaniya ang iyong gawain? Isulat sa papel ang
iyong sagot.
F. Paglinang sa
Kabihasnan
(Formative
Assessment)
(10 minutes)
Pagsasagawa ng isang panayam sa isang indibidwal o pangkat sa
inyong komunidad
Gumawa ng isang Artikulo na naglalahad ng kinalalabasan ng
iyong panayam
G. Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na
buhay
(Finding Practical
Applications of
Concepts and Skills in
Daily Living)
(10 minutes)
A. Sumulat ng pagninilay sa kwaderno tungkol sa paksa gabay
ang talahanayan sa ibaba
Ano-ano ang
konsepto at
kaalaman na
pumukaw sa akin?
Ano ang aking
pagkaunawa at
reyalisasyon sa
bawat konsepto at
kaalamang ito?
Ano-anong
hakbang ang aking
gagawin upang
mailapat ang mga
pang-unawa at
reyalisasyog ito sa
aking buhay?
B. Gumawa ng pasasalamat sa Diyos sa mga talent, kakayahan,
at biyayang ipinagkaloob niya na makatutulong upang
magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at sa bansa.
H. Paglalahat ng aralin
(Generalizations)
(5 Minutes
Panuto:Pagnilayan ang mga sumusunod at isulat sa inyong
journal ang naging reyalisasyon o
pag-unawa: Pls let them surface their learnings, don’t
pinpoint to them.
1. Saan nakasalalay ang kagalingan ng paggawa?
2. Sino ang pangunahing susi sapagbabago sa mundo ng
paggawa?
3. Sino-sino ang kabahagi upang makamit ang inaasam na
tagumpay ng bansa sa mundo ng
paggawa?
I. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
Assessment)
(5 minutes)
Paunang Pagtataya
1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack
ng juice ng pamilya nina Suzanne. Mabenta ang mga ito lalo na
yung mga bag na may iba’t ibang kulay at disenyo. Alin sa mga
sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay o nagpapakita sa
kagalingan ng tao sa paggawa?
a. Nagiging malikhain ang tao sa paggamit ng kanyang
mga kakayahan
b. Nakagagawa ng paraan ang tao upang iangat ang
kanyang pamumuhay
c. Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-
sam sa mithiin ng lipunan
d. Nagkakaroon ng kadahilanan ang tao upang
mabuhay
2. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng
mga palamuti dekorasyong siguradong mabenta. Ano ang
magandang motibasyon na dapat isaalangalang nang
gumagawa ng mga ito?
a. materyal na bagay at pagkilala ng lipunan
b. personal na kaligayan na makukuha mula dito
c. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa
d. kaloob at kagustuhan ng Diyos
3. Pinalitan ni Lesie ang nagretirong punong-guro ng kanilang
paaralan. Marami ang nagsasabing hindi niya kayang higitan ang
kabutihang nagawa at tagumpay na narating ng huli. Alin sa
mga sumusunod ang dapat niyang linangin upang
mapatunayan na siya ay
karapat-dapat sa posisyong ibinigay sa kanya?
a. Magpakumbaba at ipagpatuloy ang mga
programang nasimulan ng dating punongguro
b. Gamitin ang ganda, angking karisma, talino at
kasipagan
c. Maging masipag, masigasig at malikhain sa
pagsasabuhay nang kanyang trabaho
d. Sundin ang payo at gusto ng mga matatandang guro
upang maging maganda ang relasyon ng mga ito
4.Bata pa lang si Juan Daniel pinangarap na niyang maging
isang guro tulad ng kanyang mga magulang. Alin sa mga
sumusunod ang dapat niyang isaalang-alang upang maging
madali sa kanya na upang maabot ang pangrap at sa huli’y
magkaroon ng kagalingan sa paggawa?
a. Maging masipag, magpunyagi at magkaroon ng
disiplina sa sarili
b. Magkaroon ng sapat na kaalaman sa paghawak ng
pera at paraan ng paggastos
c. Maging matalino, marunong magdala ng damit,
magaling makipag-usap
d. Magkaroon ng kakayahang kontrolin ang sarili sa lahat ng
pagkakataon
5. Hindi naging madali kay G. Sandy Javier ang pagpapaunlad ng
Andok’s, sa kabila
nito napagtagumpayan pa rin niya ito. Paano kaya tinignan ni G.
Javier ang pagkabigong
dinanas kaya ito nagtagumpay?
a. Itinuring niya itong hamon na kailangang malampasan
b. Pinag-aralan ang sitwasyon at pinag-isipan ang gagawing
hakbang
c. Ang pagkabigo ay paraan ng pagsusulit sa kanya
Ang pagkadapaay hindi senyales upang tuluyang malugmok
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang
aralin/remediation
(Additional Activities
for Application and
Remediation)
(3 minutes)
Ipapagawa ang Gawain 6, pahina 161
V. MGA TALA(Remarks)
VI. PAGNINILAY
___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation.
____ OO ____HIINDI
____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation?
____ Pagsasadula
____ Kolaboratibong pagkatuto
____ Iba’t-ibang pagtuturo
____ Lektyur
____ Pangkatan
Iba pa ___________________________________________________
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral
____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral
____ Masyadong kulang sa IMs
____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya
____ Kompyuter
____ internet
Iba pa ____________________________________________________
F. Anong aralin ang aking
naranasan na
solusyonan sa tulong
ng aking punong-guro
at superbisor?
____ Lokal na bidyo
____ Resaykel na kagamitan
Iba pa ___________________________________________________
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni:
Andrelyn E. Diaz DR. VIOLETA M. GONZALES
Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS
Officer-in-Charge

Recomendados

Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok von
Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpokModyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok
Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpokJustice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
5.6K views16 Folien
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay von
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
51K views29 Folien
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10 von
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 10Jillian Barrio
31.2K views9 Folien
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1 von
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1
Personal na pahayag ng misyon sa buhay 1ESMAEL NAVARRO
13.3K views10 Folien
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt von
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan pptAng paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan ppt
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidan pptayson catipon
658 views11 Folien
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9 von
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9
Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 9Jillian Barrio
38.3K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

EsP 9-Modyul 15 von
EsP 9-Modyul 15EsP 9-Modyul 15
EsP 9-Modyul 15Rivera Arnel
41.1K views24 Folien
Katarungang panlipunan von
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunanMaria Fe
207.4K views23 Folien
EsP 9-Modyul 10 von
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10Rivera Arnel
36.7K views14 Folien
ESP Modyul 7 Grade 9 von
ESP Modyul 7 Grade 9ESP Modyul 7 Grade 9
ESP Modyul 7 Grade 9Crystal Lynn Gonzaga
18.4K views37 Folien
Pangangailangan o kagustuhan von
Pangangailangan o kagustuhanPangangailangan o kagustuhan
Pangangailangan o kagustuhanLance Gerard G. Abalos LPT, MA
43.3K views33 Folien

Was ist angesagt?(20)

Katarungang panlipunan von Maria Fe
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
Maria Fe207.4K views
ESP 9 Module 2 (Session 1) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)
andrelyn diaz18.2K views
ESP Grade 9 Module 13 session 1 von andrelyn diaz
ESP Grade 9 Module 13 session 1ESP Grade 9 Module 13 session 1
ESP Grade 9 Module 13 session 1
andrelyn diaz10.8K views
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9 von Ryzel Babia
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Modyul 15 banghay aralin Edukasyon sa pagpapakatao grade 9
Ryzel Babia7.3K views
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7 von Manuel Dinlayan
Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao  Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa Mag-aaral Grade 7
Manuel Dinlayan33.2K views

Similar a Module 10 session 3

Module 10 session 1 von
Module 10 session 1Module 10 session 1
Module 10 session 1andrelyn diaz
957 views6 Folien
Module 11 session 2 von
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2andrelyn diaz
3.9K views6 Folien
Module 11 session 2 von
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2andrelyn diaz
717 views6 Folien
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx von
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxJasminAndAngie
122 views10 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
936 views6 Folien

Similar a Module 10 session 3(20)

DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx von JasminAndAngie
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docxDLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
DLL-ESP10-Module-1.1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao.docx
JasminAndAngie122 views
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19 von DIEGO Pomarca
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
DIEGO Pomarca7.5K views
EsP-8_Q3_WEEK-1_SIPacks-Final.pdf von IreneSantos71
EsP-8_Q3_WEEK-1_SIPacks-Final.pdfEsP-8_Q3_WEEK-1_SIPacks-Final.pdf
EsP-8_Q3_WEEK-1_SIPacks-Final.pdf
IreneSantos71203 views

Más de andrelyn diaz

LAC PLAN.docx von
LAC PLAN.docxLAC PLAN.docx
LAC PLAN.docxandrelyn diaz
19 views5 Folien
Guidance action plan 21-22.doc von
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.docandrelyn diaz
4.9K views4 Folien
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docxandrelyn diaz
343 views3 Folien
G.Bermudo.pptx von
G.Bermudo.pptxG.Bermudo.pptx
G.Bermudo.pptxandrelyn diaz
27 views57 Folien
Mental Health letter and proposal.docx von
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docxandrelyn diaz
1.3K views5 Folien
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
42.8K views5 Folien

Más de andrelyn diaz(20)

Guidance action plan 21-22.doc von andrelyn diaz
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.doc
andrelyn diaz4.9K views
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von andrelyn diaz
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
andrelyn diaz343 views
Mental Health letter and proposal.docx von andrelyn diaz
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docx
andrelyn diaz1.3K views
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
andrelyn diaz42.8K views
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
andrelyn diaz5.1K views
ESP 9 Module 1 (session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
andrelyn diaz12.5K views

Module 10 session 3

 • 1. BAITANG 9 DETAILED LESSON LOG Paaralan Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las Piñas-Gatchalian Annex Baitang 9 Guro Andrelyn E. Diaz Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa ng Pagtuturo Oras November 29, 2018 2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio) 5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini) Markahan Ikatlo Ikalawang Sesyon I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa paggawa. A. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakatatapos ang mag-aaral ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa. B. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Pang-unawa: Naipaliliwananag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod ay kailangan upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa, at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kaniyang kaloob  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa tayahin ang iyong pag-unawa at pagbuo at pagpapaliwananag ng tatlong batayang konsepto Pagsasabuhay: Nakapagtatapos ng isang Gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa  Pagsasagawa ng panayam sa isang indibidwal o pangkat sa pamayanan na naging matagumpay ang pamumuhay dahil sa kakaibang paglilingkod, produkto o serbisyo  Pagsulat ng liham pasasalamat sa Diyos sa mga talentong kaloob sa kaniya  Pagsasagawa ng isang kakaibang proyekto na orihinal na maaaring ibenta o pagkakitaan Tiyak na Layunin Pang-unawa: Naipaliliwananag na ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod ay kailangan upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa, at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kaniyang kaloob  Pagtalakay ng nilalaman ng pagpapalalim, pagsagot sa mga tanong sa tayahin ang iyong pag-unawa at pagbuo at pagpapaliwananag ng tatlong batayang konsepto Pagsasabuhay: Nakapagtatapos ng isang Gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa  Pagsasagawa ng panayam sa isang indibidwal o pangkat sa pamayanan na naging matagumpay ang pamumuhay dahil sa kakaibang paglilingkod, produkto o serbisyo  Pagsulat ng liham pasasalamat sa Diyos sa mga talentong kaloob sa kaniya
 • 2.  Pagsasagawa ng isang kakaibang proyekto na orihinal na maaaring ibenta o pagkakitaan II. NILALAMAN MODYUL 10: KAGALINGAN SA PAGGAWA III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A. Sanggunian (References) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s guide pages) Gabay ng guro pahina 80-87 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- mag-aaral (Learner’s module pages) Modyul ng Mag-aaral Pahina 147-161 3. Mga Pahina sa Teksbuk (Textbook pages) Manila paper, Movie clip, powerpoint, pictures 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Process Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker B. Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources) IV. PAMAMARAAN (Procedures) 1. Sa pelikulang “Ron Clark Story” ano ang iyong nahinuha? 2. Ano ang katangian ni Ron Clark bakit nya nakamit ang kanyang minimithi? A. Balik-aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng aralin (Review previous lesson) (5 minutes) Bawat tao ay isang manlalakbay-patuloy sa mga bagay na makatutulong upang makarating sa tamang direksyon ng buhay. Ano ang iyong masasabi sa larawan? B. Paghahabi ng layunin sa aralin (Establishing purpose for the Lesson) (5 minutes) Paghinuha ng Batayang Konsepto Panuto: Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa nagdaang Gawain at babasahin? 1. Ano ang kabuluhan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 2. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyol na ito?
 • 3. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples/instances of the new Lesson) (5 Minutes) Sino ang nasa larawan? Ano sa tingin mo ang kanyang mga nagawa para sa bayan? Dapat ba siyang tularan? Bakit? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Discussing new Concept and Practicing Skills #1) Kagalingan sa Paggawa 1. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga  Kasipagan  Tiyaga  Masigasig  Malikhain  Disiplina sa sarili 2. Pagtataglay ng mga positibong katangian  Pagkatuto bago ang paggawa  Pagkatuto habang ginagawa  Pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain 3. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos Mga katangian na kinakailangan upang magkaroon ng matalinong pagiisip 1. Pagiging palatanong (Curiosita) 2. Pagsubok ng kaalaman gamit ang karanasan, pagpupunyagi ( Persistance) Pagiging bukas na matuto sa mga pagkakamali (Dimostrazione) 3. Patuloy na pagkatuto gamit ang panlabas na pandama bilang paraan upang mabigyang-buhay ang karanasan (Sansazione) 4. Pagiging bukas sa pagdududa, kawalang katiyakan (Sfumato) 5. Ang paglalapat ng balance sa sining, siyensya, lohika at imaginasyon (Arte/Scienza) 6. Ang pananaliti ng kalusugan at paglinang ng Grace, Poise (Corporalita) 7. Ang Pagkilala sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay. (Connessione) E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing new comcept and Practicing Skills #2) Itinuturing mo bang pasasalamat sa Diyos ang iyong gawain? Sa paanong paraan mo ito isinasabuhay? Ano ang nararamdaman mo kapag iniaalay mo sa Kaniya ang iyong gawain? Isulat sa papel ang iyong sagot.
 • 4. F. Paglinang sa Kabihasnan (Formative Assessment) (10 minutes) Pagsasagawa ng isang panayam sa isang indibidwal o pangkat sa inyong komunidad Gumawa ng isang Artikulo na naglalahad ng kinalalabasan ng iyong panayam G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of Concepts and Skills in Daily Living) (10 minutes) A. Sumulat ng pagninilay sa kwaderno tungkol sa paksa gabay ang talahanayan sa ibaba Ano-ano ang konsepto at kaalaman na pumukaw sa akin? Ano ang aking pagkaunawa at reyalisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito? Ano-anong hakbang ang aking gagawin upang mailapat ang mga pang-unawa at reyalisasyog ito sa aking buhay? B. Gumawa ng pasasalamat sa Diyos sa mga talent, kakayahan, at biyayang ipinagkaloob niya na makatutulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at sa bansa. H. Paglalahat ng aralin (Generalizations) (5 Minutes Panuto:Pagnilayan ang mga sumusunod at isulat sa inyong journal ang naging reyalisasyon o pag-unawa: Pls let them surface their learnings, don’t pinpoint to them. 1. Saan nakasalalay ang kagalingan ng paggawa? 2. Sino ang pangunahing susi sapagbabago sa mundo ng paggawa? 3. Sino-sino ang kabahagi upang makamit ang inaasam na tagumpay ng bansa sa mundo ng paggawa? I. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Assessment) (5 minutes) Paunang Pagtataya 1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack ng juice ng pamilya nina Suzanne. Mabenta ang mga ito lalo na yung mga bag na may iba’t ibang kulay at disenyo. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay o nagpapakita sa kagalingan ng tao sa paggawa? a. Nagiging malikhain ang tao sa paggamit ng kanyang mga kakayahan b. Nakagagawa ng paraan ang tao upang iangat ang kanyang pamumuhay c. Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-
 • 5. sam sa mithiin ng lipunan d. Nagkakaroon ng kadahilanan ang tao upang mabuhay 2. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng mga palamuti dekorasyong siguradong mabenta. Ano ang magandang motibasyon na dapat isaalangalang nang gumagawa ng mga ito? a. materyal na bagay at pagkilala ng lipunan b. personal na kaligayan na makukuha mula dito c. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa d. kaloob at kagustuhan ng Diyos 3. Pinalitan ni Lesie ang nagretirong punong-guro ng kanilang paaralan. Marami ang nagsasabing hindi niya kayang higitan ang kabutihang nagawa at tagumpay na narating ng huli. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang linangin upang mapatunayan na siya ay karapat-dapat sa posisyong ibinigay sa kanya? a. Magpakumbaba at ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ng dating punongguro b. Gamitin ang ganda, angking karisma, talino at kasipagan c. Maging masipag, masigasig at malikhain sa pagsasabuhay nang kanyang trabaho d. Sundin ang payo at gusto ng mga matatandang guro upang maging maganda ang relasyon ng mga ito 4.Bata pa lang si Juan Daniel pinangarap na niyang maging isang guro tulad ng kanyang mga magulang. Alin sa mga sumusunod ang dapat niyang isaalang-alang upang maging madali sa kanya na upang maabot ang pangrap at sa huli’y magkaroon ng kagalingan sa paggawa? a. Maging masipag, magpunyagi at magkaroon ng disiplina sa sarili b. Magkaroon ng sapat na kaalaman sa paghawak ng pera at paraan ng paggastos c. Maging matalino, marunong magdala ng damit, magaling makipag-usap d. Magkaroon ng kakayahang kontrolin ang sarili sa lahat ng pagkakataon 5. Hindi naging madali kay G. Sandy Javier ang pagpapaunlad ng Andok’s, sa kabila nito napagtagumpayan pa rin niya ito. Paano kaya tinignan ni G. Javier ang pagkabigong dinanas kaya ito nagtagumpay? a. Itinuring niya itong hamon na kailangang malampasan b. Pinag-aralan ang sitwasyon at pinag-isipan ang gagawing hakbang c. Ang pagkabigo ay paraan ng pagsusulit sa kanya Ang pagkadapaay hindi senyales upang tuluyang malugmok J. Karagdagang Gawain para sa takdang
 • 6. aralin/remediation (Additional Activities for Application and Remediation) (3 minutes) Ipapagawa ang Gawain 6, pahina 161 V. MGA TALA(Remarks) VI. PAGNINILAY ___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. ___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. ____ OO ____HIINDI ____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation? ____ Pagsasadula ____ Kolaboratibong pagkatuto ____ Iba’t-ibang pagtuturo ____ Lektyur ____ Pangkatan Iba pa ___________________________________________________ E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral ____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral ____ Masyadong kulang sa IMs ____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya ____ Kompyuter ____ internet Iba pa ____________________________________________________ F. Anong aralin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong-guro at superbisor? ____ Lokal na bidyo ____ Resaykel na kagamitan Iba pa ___________________________________________________ Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Andrelyn E. Diaz DR. VIOLETA M. GONZALES Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS Officer-in-Charge