Module 10 session 1

DLL EsP 9

BAITANG 9
DETAILED LESSON
LOG
Paaralan
Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las
Piñas-Gatchalian Annex Baitang
9
Guro Andrelyn E. Diaz
Asignatura Edukasyon sa
Pagpapakatao
Petsa ng
Pagtuturo
Oras
November 26, 2018
2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio)
5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini)
Markahan
Ikatlo
Unang Sesyon
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa
paggawa.
B. Pamantayan sa
Pagganap
(Performance
Standard)
Nakatatapos ang mag-aaral ng isang gawain o produkto na
mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
(Learning
Competencies)
Pangkaalaman:
Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang Gawain o produkto
ay may kalidad o kagalingan sa paggawa
 Pagsagot ng sariling pagtatasa (self-assessment) tungkol sa
kagalingan sa paggawa.
Tiyak na Layunin
Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang Gawain o produkto
ay may kalidad o kagalingan sa paggawa
 Pagsagot ng sariling pagtatasa (self-assessment) tungkol sa
kagalingan sa paggawa.
II. NILALAMAN MODYUL 10: KAGALINGAN SA PAGGAWA
III. KAGAMITANG PANTURO
(Learning Resources)
A. Sanggunian
(References)
1. Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
(Teacher’s guide
pages)
Gabay ng guro pahina 80-87
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-
mag-aaral
(Learner’s module
pages)
Modyul ng Mag-aaral Pahina 147-161
3. Mga Pahina sa
Teksbuk
(Textbook pages)
4. Karagdagang
kagamitan mula sa
portal ng Learning
Process
Manila paper, Movie clip, power point, pictures
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
(Other Learning
Resources)
Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker
IV. PAMAMARAAN
(Procedures)
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at /o pagsisimula
ng aralin (Review
previous lesson)
(5 minutes)
KIlala nyo ba kung sino ang nasa larawan? Ano ang kanilang
nagawa?
B. Paghahabi ng layunin
sa aralin
(Establishing purpose
for the Lesson)
(5 minutes)
Gawain 1
Mga Palatandaan Ako ito Hindi ako ito
1. Ginagawa ang mga bagay na dapat
gawin
2. Nagdarasal muna bago gawin ang
anumang bagay
3. Tinatapos lagi nang may kalidad
ang anumang Gawain
4. Laging may bagong ideya at
konsepto sa isang particular na
Gawain o bagay
5. Nagpaplano ng paraan kung paano
gagawin ang isang Gawain bago
simulant ito
6. Nirerebisa ang Gawain batay sa
punang angkop sa kraytirya ng
output
7. Laging nagpapasalamat sa Diyos sa
mga natapos na Gawain at takdang
aralin na nagawa nang maayos
8. Palatanong sa mga bagay nab ago
sa aking paningin
9. Hindi sumusuko sa hamon ng
anumang Gawain kahit mahirap ito
10. Inuunawa ang panuto bago
simulant ang gawain
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
(Presenting
examples/instances of
the new Lesson)
Mga tanong:
1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili pagkatapos mong
sagutan ang tseklis? Ipaliwanag
2. Sa kabuuan, masasabi mo bang may kalidad ang iyong
paraan sa paggawa? Ang output o produkto ng iyong
paggawa? Patunayan.
Anu-ano ang indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may
(5 Minutes) kalidad o kagalingan (excellence) Ipaliwanag ang bawat isa.
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1 (Discussing new
Concept and Practicing
Skills #1)
Panonood ng Ron Clark Story
Ipinanood sa mga bata ang pelikula sa youtube.
1. Ano ang iyong natutunan sa pelikula?
2. Anong katangian meron ang tauhan na iyong hinangaan?
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#2 (Discussing new
comcept and Practicing
Skills #2)
Pagbubuo ng 4 na pangkat:
Pangkatang gawain
Unang pangkat- Story Telling
Ikalawang pangkat- Skit “Konsepto ng Pangpupunyagi”
Ikatlong pangkat: Miss Q and A Pagbubuod ng mga paksa
Ikaapat na pangkat: Pagbibigay ng marka
F. Paglinang sa
Kabihasnan
(Formative Assessment)
(10 minutes)
Gamit ang iyong malikhaing pag-iisip dugtungan ang mga guhit.
G. Paglalapat ng aralin sa
pang araw-araw na
buhay
(Finding Practical
Applications of
Concepts and Skills in
Daily Living)
(10 minutes)
H. Paglalahat ng aralin
(Generalizations)
(5 Minutes)
Gumawa ng isang liham pasasalamat sa Diyos sa mga talento,
kakayahan at mga biyayang ipinagkaloob Niya na makatutulong
upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at sa bansa.
Isulat sa iyong journal.
I. Pagtataya ng Aralin
(Evaluating Learning
Assessment)
(5 minutes)
Paunang Pagtataya:
1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack
ng juice ng pamilya nina
Suzanne. Mabenta ang mga ito lalo na yung mga bag na may iba’t
ibang kulay at disenyo.
Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay o
nagpapakita sa kagalingan ng tao sa paggawa?
a. Nagiging malikhain ang tao sa paggamit ng kanyang mga
kakayahan
b. Nakagagawa ng paraan ang tao upang iangat ang kanyang
pamumuhay
c. Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-sam sa
mithiin ng lipunan
d. Nagkakaroon ng kadahilanan ang tao upang mabuhay
2. Inilunsad ng isang kilalang kumpanya ng softdrinks in can
ang proyektong “Ang latang
naitabi mo, panibagong pamatid uhaw ang dala nito sa iyo”
upangmakaipon ng maraming
lata na ido-donatesa Tahanang Walang Hagdan. Ang programang
ito ay tumutugon sa mga
pagpapahalagang mayroon ang pagawaan o ang kumpanya
sa paglikha ng isang
produktong may kalidad at nakikibahagi sa lipunan, lalo na sa mga
may kapansanan. Kung
ikaw ang lilikha ng produkto alin sa mga sumusunod ang dapat
mong isaalang-alang?
a. Gumawa ng produktong kikita ang tao
b. Gumawa ng produktong makatutulong sa tao
c. Gumawa ng produktong magpapabago sa buhay ng tao
d. Gumawa ng produktong ayon sa kalooban ng Diyos
3. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng
mga palamuti
dekorasyong siguradong mabenta. Ano ang magandang
motibasyon na dapat isaalangalang nang gumagawa ng mga
ito?
a. materyal na bagay at pagkilala ng lipunan
b. personal na kaligayan na makukuha mula dito
c. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa
d. kaloob at kagustuhan ng Diyos
10. Maganda ang binitawang hamon ng Tagapagsalita sa mga
mag
magtatapos sa taong ito bilang susi upang maiangat ang sarili,
pamilya, kapw
sa kabuuan. Alin ang maaaring maging instrumento upang
maisabuhay ito?
a. Gumawa ng produkto o gawaing para sa tao at sa Diyos
b. Gumawa ng produkto o gawaing na pagkakakitaan
c. Gumawa ng produkto o gawaing makatutulong sa tao at bansa
d. Gumawa ng produkto o gawaing magiging intsrumento ng
kapayapaan
J. Karagdagang Gawain
para sa takdang
aralin/remediation
(Additional Activities for
Application and
Remediation)
(3 minutes)
Gumawa ng iyong sariling lifeline sa isang bond paper.
V. MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng
iba pang Gawain para
sa remediation.
___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong baa ng
remedial? Bilang ng
mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
____ OO ____HIINDI
____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloysa
remediation?
____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation
E. Alin sa mga
istratehiyang pagtuturo
ang nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
____ Pagsasadula
____ Kolaboratibong pagkatuto
____ Iba’t-ibang pagtuturo
____ Lektyur
____ Pangkatan
Iba pa ___________________________________________________
F. Anong aralin ang aking
naranasan na
solusyonan sa tulong
ng aking punong-guro
at superbisor?
____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral
____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral
____ Masyadong kulang sa IMs
____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya
____ Kompyuter
____ internet
Iba pa ____________________________________________________
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa
guro?
____ Lokal na bidyo
____ Resaykel na kagamitan
Iba pa ___________________________________________________
Inihanda ni: Binigyang-pansin ni:
Andrelyn E. Diaz DR. VIOLETA M. GONZALES
Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS
Officer-in Charge

Recomendados

Module 6 session 4 von
Module 6 session 4Module 6 session 4
Module 6 session 4andrelyn diaz
1.2K views3 Folien
ESP 9 Modyul 2 (Session 2) von
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)ESP 9 Modyul 2 (Session 2)
ESP 9 Modyul 2 (Session 2)andrelyn diaz
5.1K views4 Folien
ESP 9 Module 2 (Session 1) von
ESP 9 Module 2 (Session 1)ESP 9 Module 2 (Session 1)
ESP 9 Module 2 (Session 1)andrelyn diaz
18.2K views4 Folien
DLL EsP 9 von
DLL EsP 9DLL EsP 9
DLL EsP 9andrelyn diaz
27.1K views3 Folien
DLL in ESP 9 von
DLL in ESP 9DLL in ESP 9
DLL in ESP 9welita evangelista
2K views2 Folien
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu july 24 to 28 von
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu   july 24 to 28AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu   july 24 to 28
AP 10 dll quarter 1 week 8 kontemporaryung isyu july 24 to 28DIEGO Pomarca
4K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
ESP 9 MODYUL 3 von
ESP 9 MODYUL 3ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3andrelyn diaz
1.7K views3 Folien
Sample Semi-Detailed LP EsP 7 von
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Diony Gonzales
37.8K views5 Folien
ESP 9 MODYUL 1 von
ESP 9 MODYUL 1ESP 9 MODYUL 1
ESP 9 MODYUL 1andrelyn diaz
2.4K views3 Folien
Module 12 session 1 von
Module 12 session 1Module 12 session 1
Module 12 session 1andrelyn diaz
988 views5 Folien
EsP 10 Modyul 1 von
EsP 10 Modyul 1EsP 10 Modyul 1
EsP 10 Modyul 1Rachalle Manaloto
17.6K views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sample Semi-Detailed LP EsP 7 von Diony Gonzales
Sample Semi-Detailed LP EsP 7Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Sample Semi-Detailed LP EsP 7
Diony Gonzales37.8K views
ESP Grade 9 Module 13 session 1 von andrelyn diaz
ESP Grade 9 Module 13 session 1ESP Grade 9 Module 13 session 1
ESP Grade 9 Module 13 session 1
andrelyn diaz10.8K views
ESP 9 Module 1 (session 2) von andrelyn diaz
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
andrelyn diaz12.5K views
ESP Grade 9 Module 13 session 2 von andrelyn diaz
ESP Grade 9 Module 13 session 2ESP Grade 9 Module 13 session 2
ESP Grade 9 Module 13 session 2
andrelyn diaz5.5K views
EsP Grade 9, Modyul 7 von andrelyn diaz
EsP Grade 9, Modyul 7EsP Grade 9, Modyul 7
EsP Grade 9, Modyul 7
andrelyn diaz14.1K views
ESP Grade 9 Modyul 5 von andrelyn diaz
ESP Grade 9 Modyul 5ESP Grade 9 Modyul 5
ESP Grade 9 Modyul 5
andrelyn diaz22.9K views
EsP grade 7 modyul 4 von Faith De Leon
EsP grade 7 modyul 4EsP grade 7 modyul 4
EsP grade 7 modyul 4
Faith De Leon92.2K views

Similar a Module 10 session 1

Module 10 session 3 von
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3andrelyn diaz
1.2K views6 Folien
Module 11 session 1 von
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1andrelyn diaz
936 views6 Folien
Module 14 session 1 von
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
183 views5 Folien
Module 14 session 1 von
Module 14 session 1Module 14 session 1
Module 14 session 1andrelyn diaz
208 views5 Folien
Module 9 session 1 von
Module 9 session 1Module 9 session 1
Module 9 session 1andrelyn diaz
649 views4 Folien
Module 14 session 2 von
Module 14 session 2Module 14 session 2
Module 14 session 2andrelyn diaz
600 views5 Folien

Similar a Module 10 session 1(20)

AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4 von DIEGO Pomarca
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu   july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu   july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
DIEGO Pomarca12.7K views
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1423 views

Más de andrelyn diaz

LAC PLAN.docx von
LAC PLAN.docxLAC PLAN.docx
LAC PLAN.docxandrelyn diaz
19 views5 Folien
Guidance action plan 21-22.doc von
Guidance action plan 21-22.docGuidance action plan 21-22.doc
Guidance action plan 21-22.docandrelyn diaz
4.9K views4 Folien
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx von
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx1st ESP 10-Week 1 Session 1.docx
1st ESP 10-Week 1 Session 1.docxandrelyn diaz
343 views3 Folien
G.Bermudo.pptx von
G.Bermudo.pptxG.Bermudo.pptx
G.Bermudo.pptxandrelyn diaz
27 views57 Folien
Mental Health letter and proposal.docx von
Mental Health letter and proposal.docxMental Health letter and proposal.docx
Mental Health letter and proposal.docxandrelyn diaz
1.3K views5 Folien
ESP 9 Modyul 2 (session 3) von
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
42.8K views5 Folien

Más de andrelyn diaz(15)

Module 10 session 1

  • 1. BAITANG 9 DETAILED LESSON LOG Paaralan Mataas na Paaralang Nasyonal ng Las Piñas-Gatchalian Annex Baitang 9 Guro Andrelyn E. Diaz Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao Petsa ng Pagtuturo Oras November 26, 2018 2:50-3:50 (Rizal) 4:10-5:10 (Bonifacio) 5:10-6:10 (Luna) 6:10-7:10 (Mabini) Markahan Ikatlo Unang Sesyon I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa paggawa. B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakatatapos ang mag-aaral ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Pangkaalaman: Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan sa paggawa  Pagsagot ng sariling pagtatasa (self-assessment) tungkol sa kagalingan sa paggawa. Tiyak na Layunin Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan sa paggawa  Pagsagot ng sariling pagtatasa (self-assessment) tungkol sa kagalingan sa paggawa. II. NILALAMAN MODYUL 10: KAGALINGAN SA PAGGAWA III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A. Sanggunian (References) 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s guide pages) Gabay ng guro pahina 80-87 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- mag-aaral (Learner’s module pages) Modyul ng Mag-aaral Pahina 147-161 3. Mga Pahina sa Teksbuk (Textbook pages) 4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Process Manila paper, Movie clip, power point, pictures B. Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources) Lapel, whiteboard marker, laptop, speaker IV. PAMAMARAAN (Procedures)
  • 2. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng aralin (Review previous lesson) (5 minutes) KIlala nyo ba kung sino ang nasa larawan? Ano ang kanilang nagawa? B. Paghahabi ng layunin sa aralin (Establishing purpose for the Lesson) (5 minutes) Gawain 1 Mga Palatandaan Ako ito Hindi ako ito 1. Ginagawa ang mga bagay na dapat gawin 2. Nagdarasal muna bago gawin ang anumang bagay 3. Tinatapos lagi nang may kalidad ang anumang Gawain 4. Laging may bagong ideya at konsepto sa isang particular na Gawain o bagay 5. Nagpaplano ng paraan kung paano gagawin ang isang Gawain bago simulant ito 6. Nirerebisa ang Gawain batay sa punang angkop sa kraytirya ng output 7. Laging nagpapasalamat sa Diyos sa mga natapos na Gawain at takdang aralin na nagawa nang maayos 8. Palatanong sa mga bagay nab ago sa aking paningin 9. Hindi sumusuko sa hamon ng anumang Gawain kahit mahirap ito 10. Inuunawa ang panuto bago simulant ang gawain C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples/instances of the new Lesson) Mga tanong: 1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili pagkatapos mong sagutan ang tseklis? Ipaliwanag 2. Sa kabuuan, masasabi mo bang may kalidad ang iyong paraan sa paggawa? Ang output o produkto ng iyong paggawa? Patunayan. Anu-ano ang indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may
  • 3. (5 Minutes) kalidad o kagalingan (excellence) Ipaliwanag ang bawat isa. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Discussing new Concept and Practicing Skills #1) Panonood ng Ron Clark Story Ipinanood sa mga bata ang pelikula sa youtube. 1. Ano ang iyong natutunan sa pelikula? 2. Anong katangian meron ang tauhan na iyong hinangaan? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing new comcept and Practicing Skills #2) Pagbubuo ng 4 na pangkat: Pangkatang gawain Unang pangkat- Story Telling Ikalawang pangkat- Skit “Konsepto ng Pangpupunyagi” Ikatlong pangkat: Miss Q and A Pagbubuod ng mga paksa Ikaapat na pangkat: Pagbibigay ng marka F. Paglinang sa Kabihasnan (Formative Assessment) (10 minutes) Gamit ang iyong malikhaing pag-iisip dugtungan ang mga guhit. G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of Concepts and Skills in Daily Living) (10 minutes) H. Paglalahat ng aralin (Generalizations) (5 Minutes) Gumawa ng isang liham pasasalamat sa Diyos sa mga talento, kakayahan at mga biyayang ipinagkaloob Niya na makatutulong upang magtagumpay sa buhay para sa sarili, pamilya at sa bansa. Isulat sa iyong journal.
  • 4. I. Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning Assessment) (5 minutes) Paunang Pagtataya: 1. Maganda ang pagkakagawa ng mga bag na yari sa tetra pack ng juice ng pamilya nina Suzanne. Mabenta ang mga ito lalo na yung mga bag na may iba’t ibang kulay at disenyo. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagsasabuhay o nagpapakita sa kagalingan ng tao sa paggawa? a. Nagiging malikhain ang tao sa paggamit ng kanyang mga kakayahan b. Nakagagawa ng paraan ang tao upang iangat ang kanyang pamumuhay c. Nagkakaroon ng pagkakataon ang tao na magsama-sam sa mithiin ng lipunan d. Nagkakaroon ng kadahilanan ang tao upang mabuhay 2. Inilunsad ng isang kilalang kumpanya ng softdrinks in can ang proyektong “Ang latang naitabi mo, panibagong pamatid uhaw ang dala nito sa iyo” upangmakaipon ng maraming lata na ido-donatesa Tahanang Walang Hagdan. Ang programang ito ay tumutugon sa mga pagpapahalagang mayroon ang pagawaan o ang kumpanya sa paglikha ng isang produktong may kalidad at nakikibahagi sa lipunan, lalo na sa mga may kapansanan. Kung ikaw ang lilikha ng produkto alin sa mga sumusunod ang dapat mong isaalang-alang? a. Gumawa ng produktong kikita ang tao b. Gumawa ng produktong makatutulong sa tao c. Gumawa ng produktong magpapabago sa buhay ng tao d. Gumawa ng produktong ayon sa kalooban ng Diyos 3. Malapit na ang pasko, abala na ang mga gumagawa ng mga palamuti dekorasyong siguradong mabenta. Ano ang magandang motibasyon na dapat isaalangalang nang gumagawa ng mga ito? a. materyal na bagay at pagkilala ng lipunan b. personal na kaligayan na makukuha mula dito c. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa d. kaloob at kagustuhan ng Diyos 10. Maganda ang binitawang hamon ng Tagapagsalita sa mga mag magtatapos sa taong ito bilang susi upang maiangat ang sarili, pamilya, kapw sa kabuuan. Alin ang maaaring maging instrumento upang maisabuhay ito? a. Gumawa ng produkto o gawaing para sa tao at sa Diyos b. Gumawa ng produkto o gawaing na pagkakakitaan
  • 5. c. Gumawa ng produkto o gawaing makatutulong sa tao at bansa d. Gumawa ng produkto o gawaing magiging intsrumento ng kapayapaan J. Karagdagang Gawain para sa takdang aralin/remediation (Additional Activities for Application and Remediation) (3 minutes) Gumawa ng iyong sariling lifeline sa isang bond paper. V. MGA TALA (Remarks) VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. ___Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% pataas B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. ___ Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ____ OO ____HIINDI ____ Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloysa remediation? ____ Bilang ng mag-aaral na nagpatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? ____ Pagsasadula ____ Kolaboratibong pagkatuto ____ Iba’t-ibang pagtuturo ____ Lektyur ____ Pangkatan Iba pa ___________________________________________________ F. Anong aralin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punong-guro at superbisor? ____ Bullying sa pagitan ng nga nag-aaral ____ Pah-uugali/Gawi ng mga pag-aaral ____ Masyadong kulang sa IMs ____ Kakulangan sa kagamitang panteknolohiya ____ Kompyuter ____ internet Iba pa ____________________________________________________ G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro? ____ Lokal na bidyo ____ Resaykel na kagamitan Iba pa ___________________________________________________ Inihanda ni: Binigyang-pansin ni: Andrelyn E. Diaz DR. VIOLETA M. GONZALES Guro, Baitang 9 Chief, CID/OIC-ASDS