Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter nr 4_mai_2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Newsletter nr 4_mai_2016 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Newsletter nr 4_mai_2016

  1. 1. Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIMIVIREANUL”V^LCEA Nr. 4 - mai 2016 - Ce s-a întâmplat în plenul Parlamentului European… În timpul plenului din aceast` lun` au fost aprobate puteri noi pentru a ajuta Europolul s` lupte împotriva terorismului, criminalit`ii informatice ]i altor infraciuni. Eu- rodeputaii au evaluat propunerile privind regulamentul Dublin ]i au afirmat c` trebuie s` existe solidari- tate între statele membre pentru a avea un sistem de azil eficient. De asemenea, deputaii au declarat c` Turcia trebuie s` îndeplineasc` cri- teriile UE pentru a le permite cet`e- nilor s` c`l`toreasc` f`r` viz` în UE. Mai multe informaii: http://www.eu- roparl.europa.eu/news/ro/news- room/20160509STO26464/%C3%8E n-plen-puteri-Europol-reforma-sis- temului-de-azil-liberalizarea-vizelor Recomand`rileComisieiEuropene pentruRomânia[n2016 Comisia European` a publicat recomand`rile specifice de ar` pentru 2016, pentru politicile economice naionale. Potrivit documen- tului, Comisia European` are patru mari recomand`ri pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscal` ]i bugetar` pân` la continuarea reformei în domeniul s`n`t`ii, educaiei ]i admin- istraiei publice. În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se refer` la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) ]i realizarea unei ajust`ri fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017. De asemenea, se recomand` consolidarea cadrului bugetar ]i fiscal, precum ]i cre]terea gradului de colectare a taxelor ]i impozitelor. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/18052016_recoman- dari_specifice_tara_2016_ro.htm Lupta împotriva traficului de persoane Comisia European` a adoptat raportul privind progresele înregistrate în lupta împotriva traficului de persoane. Raportul prezint` tendinele ]i provoc`rile în ceea ce prive]te combaterea traficului de persoane, analizeaz` progresul realizat ]i evideniaz` principalele provoc`ri pe care UE ]i statele membre trebuie s` le abordeze în mod prioritar. În pofida progreselor realizate, statele membre ale UE trebuie s`-]i intensifice eforturile pentru a lupta în mod eficient împotriva traficului de persoane. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/19052016_raport_combat- ere_trafic_persoane_ro.htm Peste700.000deeuropenimor anualdincauzafumatului Noi reguli care î]i propun s` descu- rajeze consumul de tutun, în special în rândul tinerilor, au intrat în vigoare în toate `rile Uniunii Eu- ropene. Mai multe informaii: http://www.europarl.europa.eu/ne ws/en/news- room/20160518STO27901/70000 0-deaths-a-year-tackling-smok- ing-in-the-EU
  2. 2. Pagina 2 Nr. 4 Newsletter Eurobarometru: 71% dintre tinerii români se simt marginalizai, ca urmare a crizei economice Majoritatea tinerilor euro- peni (71% dintre respondenii ro- mâni) între 16 ]i 30 de ani se simt marginalizai în `rile lor, ca urmare a efectelor crizei economice, dar puini vor s` emigreze din acest motiv, arat` un Eurobarometru, comandat de PE. O majoritate absolut` dintre respondenii din 20 de state membre au declarat c` se simt marginalizai, media la nivel european fiind de 57% (cu un maxim de 93% în Grecia ]i un minim de 27% în Germania). Num`rul celor care se consider` exclu]i a fost foarte ridicat în `rile cele mai afectate de criza economic`. În România, 71% dintre respondeni au aceast` p`rere. De]i se simt exclu]i, doar 15% dintre tinerii europeni se simt mo- tivai s`-]i p`r`seasc` ara de origine din cauza crizei, de]i r`spunsurile va- riaz` considerabil la nivel naional ]i pe acest subiect (1% - Germania, 51% - Cipru, 34% - România). 61% dintre tinerii europeni (51% în cazul României) nu doresc s` studieze sau s` lucreze într-o alt` ar` UE, în timp ce 32% (44% în cazul României) ar dori s` fac` acest lucru. La nivelul întregii Uniuni Europene, 88% dintre cei cu vârsta între 16 ]i 30 de ani (85% în cazul României), nu au c`l`torit niciodat` într-o alt` ar` UE pentru a studia sau pentru a munci. 90% dintre respondeni (89% în cazul României) consider` c` este important s` învee despre UE ]i de- spre cum funcioneaz` instituiile aces- teia ]i puin peste jum`tate (51% la nivelul UE, 37% în cazul României) consider` c` votul la alegerile pentru Parlamentul European este cea mai bun` metod` de a participa în mod efi- cient la viaa public` a Uniunii. Dintre tinerii europeni, care sunt foarte activi pe reelele sociale, 46% (49% în cazul României) con- sider` c` aceste reele reprezint` „un progres pentru democraie, deoarece permit tuturor s` participe la dezbate- rea public`”. În schimb, 27% (atât la nivelul UE, cât ]i al României) cred c` acestea reprezint` „un risc pentru de- mocraie, din cauza potenialei uti- liz`ri necorespunz`toare a datelor cu caracter personal”. Cercetarea sociologic` a fost efectuat` pe un e]antion de 10.294 de tineri din cele 28 de state membre, cu vârste cuprinse între 16 ]i 30 de ani, ex- istând diferene semnificative de la un stat la altul în ceea ce prive]te r`spun- surile înregistrate, potrivit unui comuni- cat al Biroului de Informare al Parlamentului European. Rezultatele sunt publicate în contextul în care Parlamentul European a organizat, la Strasbourg, Evenimentul European pentru Tineret (European Youth Event – EYE 2016), la care au participat peste 7.500 de tineri din toate `rile UE. Mai multe informaii: http://www.parlamentor.ro/social/eu- robarometru-71-dintre-tinerii- romani-se-simt-marginalizati-ca-urm are-a-crizei-economice-4422 Dac` vrei s` lucrai [n str`in`tate Este bine s` ]tii! • Vizitai portalul EURES pentru mobilitatea forei de munc`, unde vei g`si posturi vacante, in- formaii despre condiiile de via` ]i de munc`, in- formaii despre piaa muncii, precum ]i link-uri utile. Tot aici v` putei prezenta CV-ul [n atenia potenia- lilor angajatori din [ntreaga Europ`. • Contactai un serviciu local sau regional de ocu- pare a forei de munc` pentru asisten`. Acestea ar putea dispune de un consilier EURES care ar putea oferi consultan` mai personalizat`. Consilierul poate analiza ofertele de locuri de munc` din sistemul EURES ]i se poate consulta cu consilierii EURES din ara de destinaie. Pentru a g`si un consilier EURES putei apela la ageniile pentru ocuparea forei de munc` sau s` accesai www.eures.anofm.ro/contact.php unde g`sii datele de identificare ale tuturor consilierilor EURES. • Agenia Naional` pentru Ocuparea Forei de Munc` ofer` servicii de mediere a muncii [n SEE. Astfel, pe site-ul www.eures.anofm.ro g`sii oferta de locuri de munc` din alte state. • Citii anunurile de posturi vacante din presa din ara „gazd`” (principalele biblioteci pu- blice le primesc, de obicei, [n mod regulat). Nu tre- buie s` uitai c` numeroasele publicaii specializate anun` posturile vacante din anumite domenii profe- sionale. • Contactai serviciul public de ocupare a forei de munc` din ara gazd`, care este [n m`sur` s` v` consilieze. Solicitai o [ntrevedere cu un con- silier EURES, care are experien` [n acordarea de asisten` unor cet`eni str`ini.
  3. 3. Nr. 4 Newsletter Pagina 3 Centrul de Informare EU- ROPE DIRECT Vâlcea a s`rb`torit împreun` cu cet`enii din judeul V@lcea ziua de 9 Mai, ZIUA EU- ROPEI. Evenimentele au început din 8 mai… la Memorialul B`lcescu. Acolo, în satul revoluionarului român de talie european`, Nicolae B`lcescu, s-au auzit acordurile muzicii de pian, în interpretarea micilor arti]ti ai Aso- ciaiei Pianoforte, ]i acordurile de chi- tar` în interpretarea unor tineri de gimnaziu de la }coala Rot`r`]ti din lo- calitate. Programul a continuat [n ziua de 9 mai în Biblioteca Judeean` Vâl- cea, structura gazd` a Centrului ED. De la ora 10.00, cei care au intrat în Bibliotec` au fost invitai s` fac` un TUR AL EUROPEI dup` care au degustat din pr`jiturile preg`tite de cofet`riile vâlcene pentru EUROPA DULCE. Nici cei mai mici nu au fost uitai… Pentru ei, voluntarii Centrului ED au preg`tit o C~L~TORIE PRIN EUROPA… din Bibliotec`, un eveni- ment gen „treasure hunt”, de la ora 11.30. Organizaiile neguvernamen- tale vâlcene au avut ]i ele posibilitatea de a se face vizibile publicului. De la ora 12.00, s-au putut promova la TÂR- GUL ONG-urilor. Au fost prezente mai ales acele organizaii care intenioneaz` s` recruteze voluntari, fiind S`pt`mâna voluntariatului. Liceenii pasionai de cultura general`, vorbit în public ]i experiene noi s-au înscris la un concurs-dezbatere pe tema educaiei – ca tem` naional` de comunicare – FRUMUSE|EA MIN|II TALE. Ultimul eveniment a fost dedi- cat tuturor celor cu spirit european, care iubesc Europa, cu bune sau mai puin bune, care voluntariaz` ]i care iubesc muzica ]i dansul. Spectacolul TALENTE DE VOLUNTAR a în- ceput la ora 16.00. Concursul de cultur` general` european` FRU- MUSE|EA MIN|II TALE s-a aflat la cea de-a VII-a ediie ]i a fost organizat de Centrul EU- ROPE DIRECT V@lcea cu ocazia Zilei de 9 Mai – Ziua Europei. Premiile au fost ur- m`toarele: Premiul I – Victor Virgil Dimitru, de la Colegiul Naional „Alexandru Laho- vari”, c@]tig`tor al „Premiului Iuliana Narcisa Ozon”, acordat de familia Dorel-Mihai Con- stantinescu Premiul II – Andrei Vl`descu, de la Colegiul Naional „Mircea cel B`tr@n” Premiul III –Andreea Barbu, de la Colegiul Naional „Mircea cel B`tr@n” Miss – Anita Cochirlea, de la Colegiul Naional „Mircea cel B`tr@n” Mister – Lucian Iordache, de la Colegiul Naional „Alexandru Lahovari” Juriul a fost alc`tuit din: Dorel Constantinescu – pre]edintele juriului - Alina Di` ]i Dorel-Mihai Constanti- nescu. Dezbaterea – concurs pe tema educaiei a avut loc la sala Al Treilea Spaiu din Bi- blioteca Judeean` Vâlcea, [n ziua de 9 mai 2016, de la ora 14.00. Concursul de cultur` general` european` FRUMUSE|EA MIN|II TALE ]i-a desemnat c@]tig`torii Europa ta… de la sate ]i ora]e
  4. 4. Pagina 4 Nr. 4 Newsletter Coninutul acestei publicaii nu reprezint` [n mod necesar poziia oficial` a Uniunii Europene CentruldeInformareEUROPEDIRECTV@lcea Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” V@lcea Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591 Telefon/fax: 0350/424 540 E-mail: europedirect.valcea@yahoo.com, bibliotecavl_cic@yahoo.com www.cicvalcea.ro Proiectul este finanat de Comisia European` ]i Consiliul Judeean V@lcea Bro]ura „Educaie,formare, tineret ]i sport ” a fost editat` de Oficiul pentru Publicaii. Din cuprins: „De ce este nevoie de o aciune la nivel european; Abor- darea UE; Ce face UE; Perspec- tive”. Materialul se poate procura de la sediul Centrului de Informare EUROPE DIRECT V@lcea, par- terul Bibliotecii Judeene „Antim Ivireanul”. Colul de lectur` EUROPE DIRECT Jurisprudena european` la un click distan` Ca parte a eforturilor continue de a face sistemul de justiie mai accesibil, Comisia European` a lansat un nou motor de c`utare - Identificatorul european de jurispruden` (ECLI). Acesta va per- mite cet`enilor, companiilor, juri]tilor ]i cadrelor universitare s` g`seasc` mai u]or informaii concrete despre jurisprudena in- stanelor naionale ]i internaionale. Mai multe informaii: http://ec.europa.eu/romania/news/11052016_identificator_eu- ropean_jurisprudenta_ro.htm EVENIMENTE ED JOB CLUB la Bibliotec` {n zilele de 12 ]i 19 mai 2016, de la ora 14.00, la Sala Al Treilea Spaiu din Biblioteca Judeean` „Antim Ivireanul” au avut loc dou` [nt@lniri ale JOB CLUB-ului. Au participat elevi de la Colegiul Naional de Informatic` „Matei Basarab”, clasa a XI-a, coordonai de prof. Gabriela Preda ]i Olgua Burlan. La [nt@lnirea din data de 19 mai 2016, a fost invitat con- silierul EURES, dl. Liviu Cochirlea, de la AJOFM V@lcea. Evenimentele au fost organizate de Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea.

×