Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Photoshop book

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Photoshop book

 1. 1. ªìíºõ ¿ã ªíºº ¿åä êîìïüþòåð àøèãëàí õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ íü ìàø ýíãèéí ¿çýãäýëáîëæýý. Ó÷èð íü êîìïüþòåðèéã àøèãëàñíààð àæëûí öàã áàãàñàæ, ýäèéí çàñãèéíõýìíýëò ãàðààä çîãñîõã¿é ÷ºëººòýé, ºíäºð ò¿âøèíû äèçàéíòàé á¿òýýë õèéæ÷àääàãò áàéãàà þì. Èéìýýñ èðýýä¿éä äèçàéíåð áîëîõ õ¿íèé õóâüä êîìïüþòåð íýí÷óõàë àæëûí áàãàæ áîëîîä áàéíà. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûãñóäàëñíààð êîìïüþòåð àøèãëàí äèçàéí õèéõýä õýðýã áîëîõ ¿íäñýí 3 ïðîãðàììõàíãàìæ (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker) áîëîí ñ¿¿ëèéí ¿åä ìàø èõýýðõýðýãëýãäýæ áàéãàà Web Design-íû òóõàé çýðýã îëîí ç¿éëèéã ñóð÷ áîëîõ þì. Óãíîìîíä àøèãëàãäàõ ä¿ðñ, çóðàã,òåêñò çýðãèéã CD-ROM-ä ñóóëãàí áýëäñýí áîëíî.Ýíý ìàòåðèàëóóäûã àøèãëàí, á¿ëýã á¿ðèéí àæëûã ýõíýýñ àâàõóóëààä øàò øàòààðã¿éöýòãýñíýýð ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íäýñ áîëîí ïðàêòèê àæëûí äàðààëàë, ¿éëÿâöàä ñóðàëöàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ íîìûã óíøèæ ñóäëàõàä õàìãèéí ÷óõàë íü ìàóçàà áàðèí,êîìïüþòåðèéíõàà ãàðûí òîâ÷ëóóðûã äàðæ ¿çýí, àëäàà ãàðãàñàí ÷ á¿õèé ë ç¿éëèé㺺ðèéí ãàðààð òóðøèæ ¿çýí ã¿éöýòãýõ ÿâäàë þì. Óã íîìûã ñóäëàõäàà ç¿ãýýð ëõ¿íèé õèéñýí ç¿éëèéã õàðñàí òºäèéõíººð áîë òàíä îíöãîé àõèö ãàðàõã¿é. Á¿ãäèé㺺ðèéí ãàðààð õèéæ ¿çýõ íü ÷óõàë þì. Ýíýõ¿¿ íîìûí àãóóëãûã á¿ãäèéã ñàéòàð îéëãîí, ïðîãðàìì õàíãàìæèéí¿íäñèéã ñóðñíààð, ººñäèéíõºº äèçàéí çîõèîõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ ÷àäàõ áîëíî.Äèçàéíä ýíý çºâ þìàà ãýñýí õàðèóëò áàéõã¿é. Áè äèçàéí ãýäýã þìàíä ººðèéíáèåýýð ñóðàëöàõ ¸ñòîé ãýæ áîäîæ áàéíà. Íîì , ñýòã¿¿ë, ìºí ãóäàìæ òàëáàéíðåêëàì ñàìáàðò ýíý ìàø ñàéí áîëæýý ãýæ áîäñîí äèçàéí òààðàëäâàë, ÷óõàì ¿¿íèéþó íü ñàéí áîëñîí áàéíà âý ãýäãèéã ñàéí áîäîæ ¿çýýðýé. Òýãýýä ýõëýýä óã äèçàéíûãäóóðèàãààä ººðºº õèéæ ¿çýýðýé. Ñàéí áîëñîí äèçàéíûã äóóðèàõ íü ìàø ÷óõàëáàéäàã. Ò¿¿íèé äàðàà óã äèçàéíä ººðèéíõºº ñàíààã áàãà çýðýã íýìæ ºãñíººð óëàìñàéí äèçàéíûã õèéæ ÷àäàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûãàøèãëàí, êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéíû ¿íäñèéã ñóðñàí òà á¿õýí èðýýä¿éäìîíãîëûí äèçàéíû øèíý ýðèíã òýðã¿¿ëæ ÿâàõ ãàðàìãàé ñàéí äèçàéíûã á¿òýýí,àìæèëò ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñýí åðººå. Çîõèîã÷ Õàÿøè Êèìèõèêî 1
 2. 2. Ãàð÷èã Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõÕè÷ýýë- 01 Õè÷ýýë- 02 Õè÷ýýë- 03 Adobe Photoshop ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Adobe Photoshop ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ Ôàéëûã íýýõÕè÷ýýë- 04 Õè÷ýýë- 05 Õè÷ýýë- 06 Åðºíõèé õýðýãë¿¿ð áîëîõ èíòåðôåéñ-èéí Çóðãèéã õàðàõ Çóðãèéí ºí㺠ººð÷ëºõ àøèãëàëòÕè÷ýýë- 07 Õè÷ýýë- 08 Õè÷ýýë- 09 Áàãñààð çóðàõ Òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð Òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð 2Õè÷ýýë- 10 Õè÷ýýë- 11 Õè÷ýýë- 12 Layer ò¿¿íèé òóõàé Layer-ã àæèëëóóëàõ Layer-ã àæèëëóóëàõ 2Õè÷ýýë- 13 Õè÷ýýë- 14 Õè÷ýýë- 15 Á¿äýãð¿¿ëñýí õýñýãò çóðãèéã áàéðëóóëàõ Layer Mask Pen õýðýãë¿¿ð, Path ñàìáàð 2
 3. 3. Õè÷ýýë- 16 Õè÷ýýë- 17 Õè÷ýýë- 18 ßíç á¿ðèéí çóðãèéã íèéë¿¿ëýõ, Quick ªíãèéã ãýðýëòýé, òîä áîëãîõ õýðýãñýë Layer-èéí ýôôåêò¿¿ä MaskÕè÷ýýë- 19 Õè÷ýýë- 20 Õè÷ýýë- 21 Layer-èéí ýôôåêò¿¿ä 2 Ôîòî çóðãèéã çàñàõ Òåêñòèéã íèéë¿¿ëýõÕè÷ýýë- 22 Õè÷ýýë- 23 Õè÷ýýë- 24 ªíãºíèé ãîðèì (Grayscale, RGB, CMYK) Ãðàôèê ôàéëûí ôîðìàòóóä Resolution (íàðèéâ÷ëàë çýðýã, íÿãòðàë)Õè÷ýýë- 25 Õè÷ýýë- 26 Õè÷ýýë- 27 Íîìûí õàâòàñ Filter-èéí òóõàé Logo designÕè÷ýýë- 28 Õè÷ýýë- 29 Ôîòîã õàâñàðãàñàí çóðàã øèã áîëãîõ Ôîòîã óðàí çóðàã øèã áîëãîõ 3
 4. 4. Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõíýã óäàà äàðàõ......Clickõî¸ð óäàà äàðàõ......Double Click áàðóóí òîâ÷ëóóð äàðàõ ...... áàðóóí Clickç¿¿í òîâ÷ëóóð óäààí äàðàõ.....Press ç¿¿í òîâ÷ëóóðèéã äàðààä 纺õ....Drag Ýíý íîìîíä Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã èíãýæ íýðëýæ áîëíî. 4
 5. 5. Õè÷ýýë- 01Adobe Photoshop ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Adobe Photoshop ïðîãðàìì íü çóðãèéí ôàéëòàé àæèëëàäàã ïðîãðàìì. Ýíý ïðîãðàìì íü õýâëýëèéí á¿õ òºðëèéí ýõèéã áýëòãýõ áîëîìæã¿é áàéäàã. Adobe Photoshop -ûí ñàéí òàë íü ôîòî çóðãèéã áîäèòîé õàðàãäóóëäàã áàéíà. Ò¿¿íèé áîëîìæóóä: çóðàã çóðàõ, á¿õ òºðëèéí çóðãèéã ãàäíààñ îðóóëàõ, çóðàã ýâë¿¿ëýí çîõèîìæëîõ, çóðàã çàñàõ, çóðàãò Effect ºãºõ ... ãýõ ìýò. Adobe ôèðìýýñ ãàðñàí îëîí òºðëèéí ïðîãðàììóóäààñ Adobe Photoshop íü õàìãèéí øèëäýã ðàñòåðèéí ãðàôèêèéí ïðîãðàììä òîîöîãääîã áàéíà. Çóðãèéí ºí㺠ººð÷èëºõ Çóðãèéã íèéë¿¿ëýõ 5
 6. 6. Õè÷ýýë- 02Adobe Photoshop ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ1. Adobe Photoshop ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ 3. Adobe Photoshop ïðîãðàìì íýýãäñýí áàéäàë 1) [Start] òîâ÷èéã Click. 2) [Programs] îðîîä 3) [Adobe] îðîîä 4) [Photoshop 5.5] îðîîä 5) [Adobe Photoshop 5.5] Click.2. Start up screen ãàð÷ èðíý. 6
 7. 7. Õè÷ýýë- 03Ôàéëûã íýýõ [PS-Lesson03-open] ñîíãîîä Open Click. [CMYK balloons] ñîíãîîä Open Click.1. Ôàéëûã íýýíý. [File] îðîîä ,[Open] ñîíãîíî. (¯¿íýýñ õîéø ýíý àæèëëóóëàõûã File>Open ãýæ áè÷íý.)2. Çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî. 3. Çóðãèéí ôàéë ãàð÷ èðñýí. [kimi-Lesson] õàâòàñä îðîîä [Photoshop] ñîíãîîä Open Click. 7
 8. 8. Õè÷ýýë- 04Åðºíõèé õýðýãë¿¿ð áîëîõ èíòåðôåéñ-èéí àøèãëàëòMenu bar Tittle bar Ñàìáàð TOOLS öýñ TOOLS -èéã ñîëèõ 1. PressMenu bar-êîìàíäóóäûí ¿íäñýí á¿ëýãTittle bar-çóðãèéí ýíð,ãîðèì òºðëèéã çààíàÑàìáàð-àæëûí ñàìáàð 2. Drag & DropTOOLS öýñ-àæëûí áàãàæ 8
 9. 9. Ñàìáàðûã ñîëèõ Ñàìáàðûã ãàðãàæ èðýõ, àðèëãàõ 1. [Swatches] tab click. Hide... ñàìáàðûã àðèëãàõ 2. [Swatches] ñàìáàðò ººð÷èëíº. Show... ñàìáàðûã ãàðãàæ èðýõ 3. -èéã Press Ñàìáàðûí öýñ ãàð÷ èðíý. Ñàìáàðûã äýëãýöíýýñ àðèëãàõ òîâ÷ Ñàìáàðûã õóðààíãóé, ã¿éöýò õýëáýðò îðóóëàõ òîâ÷Ñàìáàðûã ñàëãàõ Ñàìáàðûã äàõèàä ãàðãàæ èðýõ òîâ÷ 9
 10. 10. Õè÷ýýë- 05Çóðãèéã õàðàõ 2.Çóðãèéã õºäºëãºæ õàðàõ. 1) (Hand tool)-ûã ñîíãîíî.1. Çóðãèéã òîìðóóëæ õàðàõ. 1) (Zoom tool)-ûã ñîíãîíî. ýñâýë Ctrl+ äàðààä 2) Òîìðóóëæ ¿çìýýð õýñýã äýýð Click. 2) Çóðãèéí äýýð Drag. key äàðñàí áîë õýçýý ÷ øóóä -ä áîëíî. 10
 11. 11. 3. Çóðãèéã æèæèãð¿¿ëæ õàðàõ. 5.Ôàéëûã õààíà. File>Close (Zoom tool)-ûã ñîíãîîä Alt äàðààä ýñâýë Ctrl+Alt+ äàðààä çóðãèéí äýýð Click.4. Çóðãèéã á¿õýëä íü õàðàõ. ãàðûí äýýð Double Click õèéíý. 11
 12. 12. Õè÷ýýë- 06Çóðãèéí ºí㺠ººð÷èëºõ1.Ôàéëûã íýýíý. 3.Ôàéëûã ººð íýð ºãººä õàäãàëàõ. File>Open... File>Save As... kimi-Lessons/ Photoshop/ PS-Lesson06-color/ CMYK balloons.tif òýãýýä, File>Close2.Çóðãûí ºí㺠ººð÷èëíº. 4.Õàìãèéí ñ¿¿ëä àøèãëàæ áàéñàí ôàéëûã Image>Adjust>Hue/Saturation... íýýõ.ºí㺠ººð÷èëíººíãºíèé ºíãºëºãºíãºíèé òîäøèë 5.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lessons/ Photoshop/ PS-Lesson06-color/ dalbaa.jpg 12
 13. 13. Ýñðýã òýìäýãëýíý. Select>Inverse6. Ǻâõºí äàëáààíû ºí㺠ººð÷èëíº. àâòîìàò òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ðèéã òýãýýä,Image>Adjust>Hue/Saturation... ñîíãîíî. òýãýýä öýíõýð ºíãºòýé õýñãèéí äýýð Click ! -ãààð SHIFT äàðààä ººð öýíõýð ºíãºòýé õýñãèéí äýýð Click õèéãýýä òýìäýãëýñýí 7.Ôàéëûã õàäãàëààä õààíà. õýñãèéã íýìíý. File>Save As... äóðòàé íýðèé㠺㺺ä , My work-èéí äîòîð Save õèéíý. òýãýýä, File>Close 13
 14. 14. Õè÷ýýë- 07Áàãñààð çóðàõ1.Ôàéëûã íýýíý. Ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ äóðòàé ºí㺠äýýð Click õèéãýýä OK-ã äàðíà. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson07-Brush step1-1.psd 3.Áàãñààð çóðíà. -ã àâààä Brushes ñàìáàðààñ çîõèñòîé áàãñíû õýìæýýã ñîíãîíî.2.Çóðàõ ºí㺠ñîíãîíî. C ¿ñãèéã çóðíà. Çóðàõ ºíãèéí äºðâºëæèí äýýð Click õèéíý. Çóðàõ ºí㺠Äýâñãýðèéí ºí㺠14
 15. 15. ªí㺠ñîëèîä CAT! ãýæ çóðíà. Brushes ñàìáàðààñ çîõèñòîé õýìæýýã ñîíãîíî. Çóðãèéí äýýð áàëëóóðäàíà.4.Ôàéëûã ººð íýð ºãººä õàäãàëàõ. File>Save As... kimi-Lesson/ My works õàâòàñ äîòîð õàäãàëíà. Áóðóó áàëëóóðäñàí áîë -ã àâààä Alt äàðààä äàõèàä áàëëóóðäàíà. Áóðóó áàëëóóðäñàí áîë5.Áàëëóóðààð áàëëóóðäàíà. -ã àâààä äýâñãýðèéí ºíãºíä öàãààí ºí㺠òàâèíà. Click Alt äàðààä áóöíà. 15
 16. 16. Õè÷ýýë- 08Òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð Photoshop äýýð òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð 2. -ãààð äºðâºëæèí òýìäýãëýíý àæèëëóóëàõûã ìàø èõ ÷óõàë. Æèøýý Ýõëýýä òýìäýãëýõ õýñãèéã õèéãýýä çºâõºí òýð õýñãèéí ºí㺠ººð÷èëæ áîëíî.Ýñâýë çºâõºí òýð õýñýãò ýôôåêò ºãºæ áîëíî.Òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð ---ĺðâºëæèí òýìäýãëýíý ---Äóãóé òýìäýãëýíý ---׺뺺òýé çóðààä òýìäýãëýíý +Alt---Øóëóóí óòñààð òýìäýãëýíý 3. Òýìäýãëýñýí õýñýãò ºí㺠áóäàõ ---Øóëóóí óòñààð òýìäýãëýíý Áóäàõ ºí㺠ñîíãîíî. ---àâòîìàò çóðààä òýìäýãëýíý ---Àâòîìàò àäèëõàí ºíãèéã òýìäýãëíý ---Òýìäýãëýýä òàéðàõ1.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson08-selection/ step1-1.psd Edit>Fill... Foreground ºí㺠ñîíãîîä OK-ã äàðíà. 16
 17. 17. 5. Òóíãàëàã ºí㺺ð áóäíà. Äàõèàä Edit>Fill... Opacity(Òóíãàëàãøèõ çýðýã): 50%4. Íýã óäàà ºìíºõ áàéäàëò áóöíà. Ctrl+Z -ã äàðíà. Òà áóðóó õèéñýí áîë õýçýý ÷ Ctrl+Z -ã äàðààä íýã óäàà ºìíºõ áàéäàëò áóöàæ ÷àäíà. Ctrl+Z -ã äàðààä íýã óäàà ºìíº áàéäàëä áóöíà. 17
 18. 18. 6. Òýìäýãëýñýí õýñãèéã ¿ã¿éñãýõ Òýìäýãëýýã¿é õýñýãò Click õèéíý. Ýñâýë Ctrl+D-ã äàðíà. 8. Òýìäýãëýñýí õýñãèéí õýìæýýã ººð÷èëºõ.7. -ãààð Äóãóé òýìäýãëýíý Select>Transform selection8. Òýìäýãëýñýí õýñýãò ºí㺠áóäàõ Áóäàõ ºí㺠ñîíãîîä Edit>Fill... 18
 19. 19. 9. ªìíº õàäãàëñàí áàéäàëä áóöíà. File>Revert10. -ãààð ÷ºëººòýé çóðààä òýìäýãëýíý 12. ªìíº õàäãàëñàí áàéäàëä áóöíà.11. Òýìäýãëýñýí õýñýãò çóðààñ çóðàõ File>Revert Edit>Stroke... Çóðààñíû ºðãºí 19
 20. 20. 13. ªíãèéí óóñàëò Drag õèéíý. -ã àâààä öàãààí õýñãèéí äýýð Click. -ãààð Shift -ã äàðààä çºâ Äóãóé òýìäýãëíý. -ã àâààä áóäàõ ºí㺠ñîíãîîä Option ñàìáàðààñ äîîðõ ñîíãîíî. -ã àâíà. 20
 21. 21. Çóðàõ ºí㺠áàñ äýâñãýðèéí ºí㺠ñîíãîíî. 14.Ôàéëûã ººð íýð ºãººä õàäãàëàõ. File>Save As...Drag õèéíý. òýãýýä, File>Close 21
 22. 22. Õè÷ýýë- 09Òýìäýãëýõ õýðýãë¿¿ð 2 22
 23. 23. 1.Ôàéëûã íýýíý. 4) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson09-face parts.jpg, face.jpg 5) -ã àâààä Drag õèéíý.2.Í¿ä õèéíý. 1) -ã àâààä äîîðõè øèã òýìäýãëýíý. Òýìäýãëýñýí õ¿ðýýã 纺æ áîëíî. Drag 2) -ã àâààä òýìäýãëýñýí õýñãèéã Drag. 6) Alt äàðààä Drag õèéãýýä õóâèëíà. Drag 3) -ã àâààä äîîðõ òýìäýãëýíý. 2.Õàìàð õèéíý. Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) 1) -ã àâààä õàìðûí äýýð Click õèéíý. 23
 24. 24. 2) SHIFT äàðààä -ãààð click õèéãýýä á¿õ Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) òýìäýãëýíý. 3) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) 4) -ã àâààä Drag õèéíý. 3) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) 4) -ã àâààä Drag õèéíý. 5) Alt äàðààä Drag õèéãýýä õóâèëíà. 6) Edit>Transform>Flip Horizontal3.Õºìñºã õèéíý. 1) -ã àâààä äîîðõ òýìäýãëýíý. 4.×èõ õèéíý. 2) -ã àâààä Alt äàðààä öàãààí õýñýã äýýð Click. 1) -ã àâààä íýã óäàà click. Òýãýýä ç¿¿í òîâ÷ ñàëãààä äîîðõ Drag õèéíý. 24
 25. 25. 2) Äîîðõ æèæèã äóãóé ãàð÷ èðñýí áîë äàõèàä Òýãýýä Enter äàðíà. Click õèéíý. 5) -ã àâààäAlt äàðààä Drag õèéãýýä õóâèëíà. 6) Edit>Transform>Flip HorizontalÒýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.)3) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) 5.Àì õèéíý. 1) -ã àâààä äîîðõè øèã òýìäýãëýíý.4) Edit>Free Transform(Ctrl+T äàðíà.) Äîîðõè øèã ýðã¿¿ëýýä 纺íº. 2) Select>Transform Selection êîìàíä ºãººä Òýìäýãëýñýí õ¿ðýýíèé õýìæýýã ººð÷èëæ áîëíî. Òýãýýä Enter äàðíà. 25
 26. 26. Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) 3) Ñàéí òýìäýãëýæ ÷àäààã¿é áîë -ã àâààä SHIFT äàðààä òýìäýãëýõ 3) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) õýñãèéã íýìæ áîëíî. 4) -ã àâààä Drag õèéíý.6.Ìàëãàé õèéíý. 1) -ã àâààä íýã óäàà click. Òýãýýä ç¿¿í Áàñ -ã àâààä Alt äàðààä òýìäýãëýõ òîâ÷ ñàëãààä äîîðõ Drag õèéíý. õýñãèéã õàñàæ áîëíî. 2) Æèæèã äóãóé ãàð÷ èðñýí áîë äàõèàä Click õèéíý. Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) 3) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) 4) -ã àâààä Drag õèéíý. 26
 27. 27. 4) Edit>Free Transform(Ctrl+T äàðíà.) Õýìæýý ººð÷èëíº. Òýãýýä Enter äàðíà.7.Çàíãèà õèéíý. 1) -ã àâààä Alt äàðààä òýìäýãëýõ õýñãèéã Click Click..... , Dra---g, Èíãýýä Äóóññàí. Click Click..... , Dra---g õèéíý. Òýãýýä Copy õèéíý.(Ctrl+C äàðíà.) 2) face.jpg äýýð Paste õèéíý.(Ctrl+V äàðíà.) 3) -ã àâààä Drag õèéíý. 27
 28. 28. Õè÷ýýë- 10Layer ò¿¿íèé òóõàéÇóðàã-1 Çóðàã-2 Çóðàã-3 28
 29. 29. 1.Ôàéëûã íýýíý. 3.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. (Çóðàã-1) File>Open... File>Open... sky.jpg kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson10-Layer1/ start.jpg -ãààð õýðýãòýé õýñýãèéã òýìäýãëýýä Edit>Copy (Ctrl-C)2.Çóðãèéã òàéðàõ òýãýýä start.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) -ã àâààä õýðýãòýé õýñýãèéã òýìäýãëýíý. -ãààð 纺ëãºíº. Window>Show Layers Enter äàðààä çóðãèéã òàéðíà. ( Õî¸ð Layer áîëæ áàéíà.) 29
 30. 30. 4.Õÿçãààðûã á¿äýãð¿¿ëíý. -ã ñîíãîîä Brushes ñàìáàðààñ Çîõèõ õýìæýýã ñîíãîîä õÿçãààðûã áàëëàíà. òýãýýä start.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) -ãààð 纺ë㺺ä Edit>Free Transform(Ctrl+T) äàðààä çóðãèéã òîìðóóëíà.5.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. (Çóðàã-2) File>Open... fuji.jpg 6.Õÿçãààðûã á¿äýãë¿¿ëíý. -ãààð õýðýãòýé õýñãèéã òýìäýãëýýä -ã ñîíãîîä Brushes ñàìáàðààñ Edit>Copy (Ctrl-C) Çîõèõ õýìæýýã ñîíãîîä õÿçãààðûã áàëëàíà. 30
 31. 31. 8.Õÿçãààðûã á¿äýãë¿¿ëíý. -ã ñîíãîîä Brushes ñàìáàðààñ Çîõèõ õýìæýýã ñîíãîîä õÿçãààðûã áàëëàíà.7.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. (Çóðàã-3) File>Open... sunset.jpg 9.Çóðãèéí ºí㺠ººð÷èëíº. Ýõëýýä Layer-ã õóâèëíà. Layer ñàìáàðûí äýýð Background Layer -ã ñîíãîîä -ãààð õýðãòýé õýñãèéã òýìäýãëýýä Edit>Copy (Ctrl-C) Layer>Duplicate Layer... òýãýýä start.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) -ãààð 纺ë㺺ä Edit>Free Transform(Ctrl+T) äàðààä OK-ã äàðíà. çóðãèéí õýìæýý ººð÷èëíº. 31
 32. 32. 10.Ôàéëûã õàäãàëíà. Òýíãýð áàñ óóëûí Layer -èéí -ã äàðààä Òýíãýð áàñ óóëûí Layer-ã íóóëãàíà. File>Save As... kimi-lesson/ My works õàâòàñ äîòîð õàäãàëààðàé.Íóóæáàéãàà Ñîíãîæ áàéãàà Layer Background Copy Layer-ã ñîíãîîä Image>Adjust>Variations... Øàð áàñ Óëààí ºí㺠íýìíý. Çàññàí áàéäàë OK-ã äàðíà. Ýõíèé áàéäàë Click õèéõ áîë Ýõíèé áàéäàëä áóöàæ ÷àäíà. Ãýðýëòýé áîëíî Íýìýõ ºíãèéí äýýð Click õèéíý. Õàðàíõóé áîëíî 32
 33. 33. ÈíãýýäLayer íü òóíãàëàã öààñ äàâõàðëàõòàé àäèëõàí Layer 3 õàðæ áàéíà. Layer 2 Íóóæ áàéíà. Layer 1 Íóóæ áàéíà. Background copy ñîíãîæ áàéíà. Background Õàìãèéí äîîä áàéãàà Layer 33
 34. 34. Õè÷ýýë- 11Layer-ã àæèëëóóëàõ 34
 35. 35. 1.Ôàéëûã íýýíý. 2.File>Open... clock.jpg File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson11-Layer2/ start02.psd -ã àâààä öàãààí õýñãèéã òýìäýãëýíý. 3.Select>Inverse õèéãýýä ýñðýã òýìäýãëýíý. Window>Show Layer Layer-èéí àæèëëóóëàõ(1) (3)(2) íààøàà öààøàà öàã òýìäýãëýæ áàéíà. Edit>Copy(Ctrl-C) (4) (5) (1) äàâõàðëàõ àðãà ººð÷ëºãäºõ 4.Start.psd ôàéëûí äýýð (2) íóóãäàõ, ãàð÷ èðýõ (3) òóíãàëàãøèõ çýðýã Edit>Paste(Ctrl-V) (4) øèíý Layer õèéõ (5) Layer-èéã ãýýõ 35
 36. 36. 5.Edit>Free Transform(Ctrl-T) Bearing Layer-èéã ñîíãîîä Æèæèãð¿¿ëýýä, ýðã¿¿ëýýä,纺ë㺺ä Edit>Free Transform(Ctrl-T) Enter äàðíà. æèæèãð¿¿ëýýä,纺ëãºíº6.Layer äàâõàðëàõ àðãà ººð÷ëºãäºõ Layer òóñëàõ ñàìáàðûí äýýð, äàâõàðëàõ àðãà Screen ñîíãîíî. 8.Äýâñãýðò ºíãèéí óóñàëò òàâèíà. Background Layer-èéã ñîíãîîä -ã äàðààä Øèíý Layer õèéíý. 36
 37. 37. 9.Òåêñò áè÷íý. -èéã ñîíãîîäLinear Gradietion Options ñàìáàðûí äýýð, -ã ñîíãîîä, çóðãèéí äýýð Click!Gradient: foreground to Transparent ñîíãîíî. Áóäàõ ºíãºíä õºõ ºí㺠òàâèíà.Òýãýýä óóñàëò õèéíý. Òåêñò áè÷ýýä Color: äýýð Click õèéãýýä òåêñòèéí ºí㺠ñîíãîíî. OK-ã äàðààä -ã ñîíãîîä Ctrl-T õýìæýýã ººð÷èëíº.Äàâõàðëàõ àðãà Screen ñîíãîíî.Opacity(Òóíãàëàãøèõ çýðýã): 80% 10.Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As... 37
 38. 38. Õè÷ýýë- 12Layer-ã àæèëëóóëàõ-2 38
 39. 39. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. 3.back.jpg ôàéëûã ñîíãîíî. File>New... Window>back.jpg ñîíãîíî. Íýýæ áàéãàà ôàéëûí íýð Äýýðõ òîî ºãººä OK-ã äàðíà. Çóðãèéã á¿õëýýð íü òýìäýãëýíý. Select>All (Ctrl+A)2.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson12-Layer3 õàâòàñ äîòîð áàéãàà òàâàí ôàéëûã äîîðõ á¿õ ñîíãîîä OK-ã äàðíà. Edit>Copy (Ctrl+C) òýãýýä ñàÿ õèéñýí øèíý õóóäàñ untitled 1 äýýð Paste (Ctrl+V) 39
 40. 40. 4.Õºãæìèéí ºí㺠çàñíà. Window>horn.jpg ñîíãîíî. Image>Adjust>Varietions... Select>Inverse ýñðýã òýìäýãëýíý. Edit>Copy (Ctrl+C) òýãýýä untitled 1 äýýð Paste (Ctrl+V) OK-ã äàðíà. Á¿õ öàãààí õýñãèéã òýìäýãëýíý. Select>Color range... Çóðãèéí öàãààí õýñãèéí äýýð Click. -ã àâààä 纺ëãºíº. 5.Íîîò çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. -ã àâààä öàãààí õýñýã òýìäýãëýíý. Òýãýýä Select>Inverse Click Click õèéñýí ºí㺠á¿õ òýìäýãëýñýí ãýæ çààæ áàéíà. -ã 纺ë㺺ä OK-ã äàðíà. 40
 41. 41. Edit>Copy (Ctrl+C) 6.CD çóðãèéã íèéë¿¿ëíý.untitled 1 äýýð Paste (Ctrl+V) -ã àâààä SHIFT äàðààä á¿äýã ñààðàë á¿õ õýñãèéã òýìäýãëýíý. Òýãýýä Select>InverseÒýãýýä Layer ñàìáàðûí äýýð Edit>Copy (Ctrl+C)Opacity (òóíãàëàãøèõ çýðýã ) : 60% untitled 1 äýýð Paste (Ctrl+V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) æèæèãð¿¿ëýýä,ýðã¿¿ëíý. Enter äàðààä Layer ñàìáàðûí äýýð Opacity (òóíãàëàãøèõ çýðýã ) : 50% 41
 42. 42. 6.Íîîòíû çóðàãò ýôôýñò ºãíº. 7.Òåêñò áè÷íý. Layer ñàìáàðûí äýýð Layer 1 ñîíãîíî. -ã àâààä çóðãèéí äýýð Click Áàðóóí òàëààð çýðýãö¿¿ëíý. Òåêñòèéí ºí㺠¯ñãèéí çàé Filter>Distort>Wave... ̺ðíèé çàé 42
 43. 43. Òåêñòèéí Layer-ã õàìãèéí äýýøýý òàâèíà. Layer > Effects > Drop Shadow OK-ã äàðíà.8.Òåêñò Layer-ä ýôôåêò ºãíº. Layer > Effects > Bevel and Emboss Style: Inner Bevel 9.Layer-èéã íýãòãýíý Layer >Flatten Image 43
 44. 44. 10.Çóðãèéí õÿçãààðûã á¿äýãð¿¿ëíý. Select>Inverse -ã àâààä äîîðõè øèã òýìäýãëýíý. Äýâñãýðèéí ºíãºíä öàãààí ºí㺠Òýìäýãëýñýí õÿçãààðûã á¿äýãð¿¿ëíý. òàâèíà. Select>Feather... Òýãýýä Delete äàðíà. (Õî¸ð óäàà äàðæ áîëíî.) 11.Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As... 44
 45. 45. Õè÷ýýë- 13Á¿äýãð¿¿ëñýí õýñýãò çóðãèéã áàéðëóóëàõ1.Õî¸ð ôàéëûã íýýíý. Òýìäýãëýñýí õÿçãààðûã á¿äýãð¿¿ëíý. Select>Feather... File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson13-eyemoon/ moon.jpg, eye-photo.jpg OK-ã äàðíà. 3.Á¿äýãð¿¿ëñýí õýñýãò í¿äíèé çóðãèéã áàéðëóóëíà. eye-photo.jpg äýýð Select>All (Ctrl+A) Edit>Copy (Ctrl+C)2.Òýìäýãëýñýí õÿçãààðûã á¿äýãð¿¿ëíý. moon.jpg ôàéëûí äýýð -ã àâààä òýìäýãëýíý. Òýãýýä moon.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste Into 45
 46. 46. Edit>Free Transform(Ctrl-T) 4.Ôàéëûã õàäãàëíà. õýìæýýã ººð÷èëíý. File>Save As... ÄàñãàëÒýãýýä Layer ñàìáàðûí äýýðOpacity (òóíãàëàãøèõ çýðýã ) : 60% 46
 47. 47. Õè÷ýýë- 14Layer MaskLayer Mask ãýæ þó âý ? Layer Mask íü íýã Layer äýýð òàâèñàí õàð öàãààí öààñòàé àäèëõàí. Layer Mask ñîíãîæ áàéíà ãýæ çààæ áàéíà. Layer Mask-èéí õàð õýñýã íü íýâòðýëòã¿é õýñýã, õàðèí ñààðàë õýñýã íü õàãàñ íýâòðýëòòýé õýñãèéã, öàãààí õýñýã íü á¿ðýí íýâòðýëòòýé õýñãèéã õàðóóëíà. Çóðãèéí Layer ñîíãîæ áàéíà ãýæ çààæ áàéíà. Layer Mask íýìýõ Layer Mask-èéã óñòãàõ Layer Mask ñîíãîîä -ã äàðíà. Discard äàðíà. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 1.Ôàéëûã íýýíý. -ã ñîíãîîä Brushes ñàìáàðààñ File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ Çîõèõ õýìæýýã ñîíãîîä õÿçãààðûã áàëëàíà. PS-Lesson14-Layer-mask õàâòàñ äîòîð áàéãàà òàâàí ôàéëûã á¿ãäèéã ñîíãîîä OK-ã äàðíà.2.city.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. city.jpg ôàéëûí äýýð Õîòûí çóðãèéí ºí㺠ººð÷èëíº. Select>All (Ctrl-A) Image>Adjust>Hue/Saturation Edit>Copy (Ctrl-C) desert.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) òîìðóóëààä 纺ëãºíº. 49
 50. 50. 3. moon.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. -ã àâààä Linear Gradient Option ñàìáàðûí äýýð Foreground to Background ñîíãîíî. -ã àâààä õàð ºíãèéí õýñýã òýìäýãëýíý. Select>Inverse, Edit>Copy (Ctrl-C) õèéíý. Áóäàõ ºíãºíä õàð, äýâñãýðèéí ºíãºíä öàãààíûã òàâèíà. Äîîðõ Drag õèéíý. desert.jpg ôàéëûí äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform(Ctrl-T) òîìðóóëààä 纺ëãºíº. 3. flash.jpg ôàéïûã íèéë¿¿ëíý. flash.jpg ôàéïûí äýýð Layer ñàìáàðûí äýýð -ã äàðààä Select>All (Ctrl-A) Layer Mask õèéíý. Edit>Copy (Ctrl-C) 50
 51. 51. desert.jpg ôàéëûí äýýð Layer ñàìáàðûí äýýð -ã äàðààä Edit>Paste (Ctrl-V) Layer Mask õèíý. Edit>Free Transform(Ctrl-T) Æèæèãð¿¿ëýýä ýðã¿¿ëíý. -ã àâààä Layer Mask äýýð óóñàëò õèéíý.Layer òóñëàõ ñàìáàðûí äýýð, äàâõàðëàõ àðãà Screen ñîíãîíî. 51
 52. 52. Õè÷ýýë- 15Pen õýðýãë¿¿ð, Path ñàìáàðPen õýðýãë¿¿ð Ìóðóé øóãàìíû ÷èã ººð÷è뺺ä çóðàõ Pen õýðýãë¿¿ð íü âåêòîðûí ä¿ðñ áàéãóóëàõ ¿íäñýí õýðýãë¿¿ðèéí íýã þì.Ýíýõ¿¿ õýðýãë¿¿ðýýð øóëóóí áîëîí ìóðóé øóãàìààñ 1.Click òîãòñîí ä¿ðñèéã çóðàõ áîëîìæòîé. 2.DragØóëóóí øóãàì çóðàõ -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý. 3.Alt äàðààä ÷èã Click Click ººð÷èëíº. Click Click Click 4.ClickÌóðóé øóãàì çóðàõ -ã àâààä Click and Drag, Click and Drag. 5.Drag Èíãýýä Pen õýðýãë¿¿ðýýð çóðñàí çóðààñûã 2.Drag Path ãýäýã. Çóðñàí Path-ã çàñàõ 1.Click -ã àâààä öýã 纺ëãºæ áîëíî. 3.Click 4.Drag 6.Drag 5.Click 52
 53. 53. Áàñ ÷èã ººð÷èëæ áîëíî.Çóðñàí Path-èéí äîòîð ºí㺠áóäàõ Äîîðõ Path çóðààä Çóðñàí Path-èéí äýýð çóðààñ çóðàõ -ààñ Stroke Subpath... ýñâýë -ã äàðíà. Window>Show Path -ààñ Fill Subpath... ýñâýë -ã äàðíà. Çóðàõ õýðýãë¿¿ð ñîíãîíî. 53
 54. 54. Ýíä Click õèéõ áîë Path çóðààñ íóóæ áîëíî.Çóðñàí Path-ààñ òýìäýãëýõ õýñãèéã õèéõ. Äîîðõ Path çóðààä Äàñãàë õèéíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson15-Path õàâòàñ äîòîð áàéãàà äîëîîí ôàéëûã á¿ãäèéã íýýíý. Window>Show Path -ãààð Path çóðààä òýìäýãëýõ õýñãèéã -ààñ Make Selection... õèéãýýä Copy (Ctrl-C ) Òýãýýä base.jpg äýýð Paste (Ctrl-C) õèéíý. ýñâýë -ã äàðíà. ßíç á¿ðèéí ä¿ðñèéã òàñëàæ àâààðàé ! 54
 55. 55. 55
 56. 56. Õè÷ýýë- 16ßíç á¿ðèéí çóðãèéã íèéë¿¿ëýõ, Quick Mask 56
 57. 57. 1.Ôàéëûã íýýíý. 3.paris.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. File>Open... paris.jpg ôàéïûí äýýð kimi-Lesson/ Photoshop/ Select>Color Range... PS-Lesson16-bow õàâòàñ äîòîð áàéãàà Çóðãèéí öýíõýð õýñãèéí äýýð Click õèéíý. äîëîîí ôàéëûã á¿ãäèéã ñîíãîîä OK-ã äàðíà.2.tower.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. tower.jpg ôàéïûí äýýð Select>Color Range... OK-ã äàðíà. Çóðãèéí öýíõýð õýñãèéí äýýð Click õèéíý. Select>Inverse õèéãýýä Copy (Ctrl-C) sky.jpg ôàéëûí äýýð Paste (Ctrl-V) OK-ã äàðíà. Select>Inverse õèéãýýä Copy (Ctrl-C) 4.plane.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. sky.jpg ôàéïûí äýýð Paste (Ctrl-V) -ã àâààä òýíãýðèéí äýýð Click õèéíý. 57
 58. 58. Shift äàðààä òýìäýãëýñýí õýñãèéã íýìíý. Áàñ õýðýãã¿é õýñãèéã öàãààí ºí㺺ð áóäíà. -ã äàðààä Quick Mask Mode-ä îðíî.Quick Mask Mode ãýæ òýìäýãëýõ õýñãèéí Äîîðõ õýðýãòýé õýñãèéã á¿ãäèéã çóðíà.çóðàõ áàéäàë þì. -ã äàðààä Standard Mode-ä áóöíà. -ã àâààä õýðýãòýé õýñãèéã õàð ºí㺺ð Äîîðõ òýìäýãëýñýí õýñýã áîëíî.áóäíà. 58
 59. 59. Select>Inverse õèéãýýä Copy (Ctrl-C) Select>Inverse õèéãýýä Copy (Ctrl-C) sky.jpg ôàéëûí äýýð Paste (Ctrl-V) sky.jpg ôàéëûí äýýð Paste (Ctrl-V)5.liberty.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. -ã àâààä òýíãýðèéí äýýð Click õèéíý. 6. dog.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. -ã àâààä íîãîîí õýñýãèéí äýýð Click õèéíý. Shift äàðààä òýìäýãëýñýí õýñýãèéã íýìýíý. Select>Inverse õèéãýýä Copy (Ctrl-C) sky.jpg ôàéë äýýð Paste (Ctrl-V) 59
 60. 60. -ã àâààä çîõèñòîé õýìæýýã ñîíãîîä -ã äàðààä òýìäýãëýñýí õýñãèéã õèéíý. õÿçãààðûã áàëëóóðäàíà. Ýíä Click õèéõ áîë Path çóðààñ íóóæ áîëíî. Copy (Ctrl-C) õèéãýýä sky.jpg ôàéëûí äýýð Paste (Ctrl-V) Edit>Free Transform (Ctrl-T) õèéãýýä7. oneway.jpg ôàéëûã íèéë¿¿ëíý. òîìðóóëààä ýðã¿¿ëíý. -ã àâààä õýðýãòýé õýñãèéí äýýð Path çóðààñûã çóðíà. 60
 61. 61. 8. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä çóðãèéí äýýð Click. OK-ã äàðíà. Äóóñâàë 61
 62. 62. Õè÷ýýë- 17ªíãèéã ãýðýëòýé, òîä áîëãîõ õýðýãñýë1.Ñêàéíåðààñ àâñàí ýñêèç çóðãèéã íýýíý. 4.Layer-ã õóâèëíà. File>Open... Layer>Duplicate Layer... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson17-sketch / sketch1.jpg Äàâõàðëàõ àðãà : Multiply 5.Background Layer-ã ñîíãîîä äóðòàé ºí㺺ð áóäíà. Edit>Fill...2.Á¿äýã ñààðàë ºíãèéã öàãààí õèéíý. Image>Adjust>Levels...3.ªíãºíèé çàãâàðûã ººð÷èëíº. Image>Mode>RGB Color... 62
 63. 63. 6.Çóðàãò ãýðýë áàñ ñ¿¿äýð ºãíº. 7.Background copy Layer-ã ñîíãîîä õýðýãã¿é çóðààñ -ãààð áàëëóóðäàíà. ªíãèéã ãýðýëòýé ªíãèéã òîä ªíãèéã õàðàíõóé Brushes ñàìáàðààñ çîõèñòîé õýìæýýã ñîíãîîä ãýðýë áàñ ñ¿¿äýð ºãíº. Ýõëýýä òîì áàãñ, äàðàà íàðèéí áàãñ. 8.Çóðàãò ýôôåêò ºãíº. Ýõëýýä Layer>Duplicate Layer... Filter>Texture>Texturizer... 63
 64. 64. 9.ßíç ÿíçûí ýôôåêò õèéæ ¿çýýðýé. Filter>Artistic>Underpainting Äàõèàä Layer>Duplicate Layer... Filter>Artistic>Rough Pastels 10.Äóóññàí áîë õàäãàëààðàé. File>Save As... My works õàâòàñ äîòîð õàäãàëààðàé. 64
 65. 65. Õè÷ýýë- 18Layer-èéí ýôôåêò¿¿ä 65
 66. 66. Layer-èéí ýôôåêò¿¿ä Layer-ò á¿ðýí áîëîí òýìäýãëýãäñýí õýñýãò òàâàí ¿íäñýí ýôôåêòèéã õèéæ áîëíî. Layer > Effects > .....1.Drop Shadow ýôôåêòèéã õèéõ. File>Open... Layer > Effects >Drop Shadow... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson18-layer-effect / material-1.jpg 1) 2) 3) 4) 5) 1) ñ¿¿äðèéí íýâòðýëòèéí öàð õýìæýý 2) ñ¿¿äðèéí òóñãàëûí ºíöºã 3) ñ¿¿äðèéí ãàçðûí õýìæýý 4) ñ¿¿äðèéí íàðèéâ÷ëàëûã á¿äãýð¿¿ëíý 5) ýôôýêòèéí ãýðýëòýöèéí õ¿÷ OK-ã äàðíà. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 66
 67. 67. 2.Inner Shadow ýôôåêòèéã õèéõ. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Color-ààñ á¿äýã ñààðàë ºí㺠ñîíãîíî. 3.Outer Glow ýôôåêòèéã õèéõ. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Layer > Effects >Inner Shadow... Layer > Effects >Outer Glow... Layer äàâõàðëàõ àðãà : Multiply ñîíãîíî. 67
 68. 68. 4.Inner Glow ýôôåêòèéã õèéõ. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Layer > Effects >Bevel and Emboss Style-ààñ Outer Bevel ñîíãîíî. Layer > Effects >Inner Glow...5.Outer Bevel ýôôåêòèéã õèéõ. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 68
 69. 69. 6.Inner Bevel ýôôåêòèéã õèéõ. 7.Emboss ýôôåêòèéã õèéõ. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷èý. Layer > Effects >Bevel and Emboss Layer > Effects >Bevel and Emboss Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî. Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî. 69
 70. 70. 7.Emboss ýôôåêòèéã õèéõ. 8.Ýôôåêò¿¿äèéã çàñâàðëàõ -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Layer ñàìáàðûí äýýð -ã Double Click õèéíý. Ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ çàñàæ áîëíî. 9.Ýôôåêò¿¿äèéã óñòãàõ. Óñòãàõ Layer-ã ñîíãîîä Layer > Effects >Clear Effects Layer > Effects >Bevel and Emboss Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî. 70
 71. 71. Layer-èéí ýôôåêòèéã õýðýãëýýä äîîðõ çóðàã õèéæ ¿çíý. 3.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. Select>All (Ctrl+A) Copy (Ctrl+C) õèéãýýä material-2.jpg äýýð Paste (Ctrl+V) õèéíý. Edit>Free Transform (Ctrl+T)1.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson18-layer-effect / material-2.jpg material-3.jpg, photo-01.jpg, photo-02.jpg2.Çóðàãò öàãààí õ¿ðýý íýìýíý. photo-01.jpg äýýð Image>Canvas Size... 1cm íýìíý. 71
 72. 72. 4.Layer-èéí ýôôåêòèéã ºãíº. Select>All (Ctrl+A) Copy (Ctrl+C) õèéãýýä material-2.jpg äýýð Layer > Effects >Drop Shadow... Paste (Ctrl+V) õèéíý. Edit>Free Transform (Ctrl+T) 6.Layer-èéí ýôôåêòèéã ºãíº. Layer > Effects >Drop Shadow...5.Çàãàñíû çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. photo-02.jpg äýýð Image>Canvas Size... 1cm íýìíý. 72
 73. 73. 7.Äàðäàã õàäààñ õèéíý. Layer ñàìáàðûí äýýð -ã äàðààä øèíý Layer íýìíý. Ñ¿¿äýð áàñ ºãíº. Layer > Effects >Drop Shadow... -ã àâààä äóãóé òýìäýãëýýä öýíõýð ºí㺺ð áóäíà. Edit>Fill... Layer > Effects >Bevel and Emboss... Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî. Layer-ã õóâèëíà. Layer>Duplicate Layer... 73
 74. 74. material-2.jpg äýýð Paste (Ctrl+V) õèéíý. -ã àâààä 纺ëãººä ºí㺠ººð÷èëíº. Image>Adjust>Hue/Saturation Layer > Effects >Bevel and Emboss... Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî.8.Name-Plate õèéíý. material-3.jpg äýýð -ã àâààä õýðýãòýé õýñãèéã òýìäýãëýíý. Copy (Ctrl+C) 74
 75. 75. -ã àâààä òåêñò áè÷íý.Color-ààñ á¿äýã ñààðàë ºí㺠ñîíãîíî. Layer > Effects >Bevel and Emboss... Style-ààñ Pillow Emboss ñîíãîíî.Layer äàâõàðëàõ àðãà : Multiply ñîíãîíî.Layer > Effects >Inner Shadow 9.Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As... My works õàâòàñ äîòîð õàäãàëààðàé. 75
 76. 76. Õè÷ýýë- 19Layer-èéí ýôôåêò¿¿ä 2 76
 77. 77. Ýõëýýä äîîðõ çóðãèéã õèéæ ¿çüå. 2.Çóðãèéí ºí㺠¿ã¿éñãýõ. Image>Adjust>Hue/Saturation Colorize-ã ñîíãîíî.1.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson19-layer-effect 2/ photo-01.jpg 3.Layer-ã õóâèëíà. Layer>Duplicate Layer... 77
 78. 78. Background layer ñîíãîîä öàãààí ºí㺺ð áóäíà. Edit>Fill...4.Çóðãèéí õÿçãààðûã áàëëàíà. Background copy layer ñîíãîîä -ãààð çóðãèéí õÿçãààðûã àðçãàðòàéãààð áàëëóóðäàíà. 6.Òåêñò áè÷èíý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý.5.Drop Shadow ýôôåêòèéã õèéõ. Layer > Effects >Drop Shadow... Edit>Free Transform (Ctrl+T) Òåêñòèéã ýðã¿¿ëíý. 78
 79. 79. Layer > Effects > Drop Shadow7.Òåêñò-ä ýôôåêòèéã ºãíº. Layer > Effects >Bevel and Emboss Style-ààñ Inner Bevel ñîíãîíî. 79
 80. 80. Äàðàà íü äîîðõ çóðãèéã õèéæ ¿çüå. 3.Çóðãèéí õÿçãààðûã áàëëàíà. Ýíý íü áàñ áàðàã àäèëõàí. Layer 1 ñîíãîîä -ãààð çóðãèéí õÿçãààðûã àðçãàðòàéãààð áàëëóóðäàíà.1.Ôàéëûã íýýíý. 4.Inner Shadow ýôôåêòèéã õèéõ. File>Open... Layer > Effects >Inner Shadow... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson19-layer-effect 2/ Photo02.jpg, Photo03.jpg2.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. Photo03.jpg äýýð Select>All (Ctrl-A) Copy(Ctrl-C), Photo02.jpg ôàéëä Paste (Ctrl-V) 80
 81. 81. 5.Òåêñò áè÷íý. Òýãýýä Layer ñàìáàðûí äýýð äàâõàðëàõ àðãà : Multiply -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Öàãààí ºí㺠ñîíãîíî.6.Òåêñò-ä ýôôåêòèéã ºãíº. Layer > Effects >Bevel and Emboss Style-ààñ Outer Bevel ñîíãîíî. 81
 82. 82. Õè÷ýýë- 20Ôîòî çóðãèéã çàñàõ1.Çóðãèéí øóãàì çàñàõ Image>Rotate Canvas>90 o CW File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson20-Retouch/ Photo-01.jpg File>Open... Photo-02.jpg Ýíý çóðàã æààõàí íàëóó áîëæ áàéíà. Image>Rotate Canvas>..... Èéì çóðãèéã íàðèéí íÿãò çàñàõ áîë -ã õýðýãëýíý. -ã àâààä çóðãèéí äýýð íàëóó Drag õèéíý. Drag 180 o-----Çóðãèéã 180 o ýðã¿¿ëíý. 90 o CW----Çóðãèéã 90 o áàðóóí òèéøýý ýðã¿¿ëíý. Image>Rotate Canvas>Arbitrary... 90 o CCW----Çóðãèéã 90 o ç¿¿í òèéøýý ýðã¿¿ëíý. Äîîðõ àâòîìàò òîî ºãºæ áàéíà. Arbitrary----Çóðãèéã òîî ºãººä ýðã¿¿ëíý. Flip Horizontal----Çóðãèéã 180 ãðàäóñ òîëü øèã ýðã¿¿ëíý. Flip Vertical----Çóðãèéã ýãö òàëä òîëü ýðã¿¿ëíý. Ýðã¿¿ëýõ øóãàì ñîíãîîä OK-ã äàðíà. 82
 83. 83. Alt äàðààä ãóòëûí õàæóóíû ºâñ äýýð íýã óäàà Click õèéíý. Èíãýýä íàðèéí íÿãò çàññàí.2.Õýðýãã¿é õîãûã çàñàõ File>Open... Photo-03.jpg Ýíý çóðãèéí äýýð áàéãàà õýðýãã¿é ãóòëûã óñòãàíà. Òýãýýä ãóòëûí äýýð Drag õèéíý. -ã àâààä Brushes ñàìáàðààñ çîõèñòîé Èíãýýä ãóòàë àëãà áîëíî. õýìæýýã ñîíãîíî. 83
 84. 84. File>Open... Photo-04.jpg Òýãýýä õîãûí äýýð Drag õèéíý.Ýíý çóðãèéí äýýð áàéãàà õýðýãã¿é õîã áàñ óòñûãóñòãàíà. Alt äàðààä óòàñíû õàæóóíû òýíãýð äýýð íýã óäàà Click õèéíý. -ã àâààä Brushes ñàìáàðààñ çîõèñòîéõýìæýýã ñîíãîíî.Alt äàðààä õîãûí õàæóóíû òýíãýð äýýðíýã óäàà Click õèéíý. Òýãýýä óòàñíû äýýð Drag õèéíý. 84
 85. 85. Èíãýýä ãýðýëòýé áîëíî.3.Õàðàíõóé çóðãèéã çàñàõ. File>Open... Photo-05.jpg 4.Á¿äýã çóðãèéã òîä çàñàõ. File>Open... Photo-06.jpg Image>Adjust>Levels... Image>Adjust>Levels... Äóíä -ã ç¿¿í òèéøýý Drag õèéíý. Äóíä -ã áàðóóí òèéøýý Drag õèéíý. Áàðóóí -ã áàñ æààõàí ç¿¿í òèéøýý Drag õèéíý. 85
 86. 86. Èíãýýä òîä áîëíî. Èíãýýä ñýðãýíý.5. Á¿äýã ìóó çóðãèéã ñýðãýýæ çàñàõ. File>Open... Photo-07.jpg Filter>Sharpen>Unsharp Mask... 86
 87. 87. Õè÷ýýë- 21Òåêñòèéã íèéë¿¿ëýõ 3.Layer Mask õèéíý. Layer ñàìáàðûí äýýð -ã äàðààä Layer Mask õèéíý.1.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ -ã àâààä Linear Gradient Option ñàìáàðûí PS-Lesson21-type-render/ sea.jpg äýýð Foreground to Background ñîíãîíî.2.Òåêñò áè÷èíý. Áóäàõ ºíãºò õàð, äýâñãýðèéí ºíãºíä öàãààí -ã àâààä òåêñò áè÷íý. òàâèíà. Öàãààí ºí㺠ñîíãîíî. 87
 88. 88. Äîîðõ Drag õèéíý. Äóóñâàë 1.Ôàéëûã íýýíý. File>Open... kimi-Lesson/ Photoshop/ PS-Lesson21-type-render/ sea.jpg 2.Òåêñò áè÷èíý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. Õàð ºí㺠ñîíãîíî.4.Ôàéëûã õàäãàëààä õààíà. File>Save As... File>Close 88
 89. 89. 4.Òåêñòèéã õàðóóëàíà. -ãààð íýã ¿ñýã òýìäýãëýíý.3.Òåêñòèéã çóðàãò ººð÷èëíº. Layer>Type>Render Layer Edit>Free Transform (Ctrl+T) -ãààð õýðýãã¿é õýñãèéã òýìäýãëýíý. Delete äàðíà. Èíãýýä á¿õ ¿ñýãèéã õàðóóëàíà. Ýíý êîìàíä ºãñºí áîë òåêñò çóðàã áîëíî. 89
 90. 90. Õè÷ýýë- 22ªíãºíèé ãîðèì (Grayscale, RGB, CMYK) Êîìïüþòåðèéí Ãðàôèêèéí çóðàãò 3 ãîë ºíãºíèé ãîðèì áàéíà.1.Grayscale (øàòàëñàí ñààðàë ºíãº) Õàð ºíãºíººñ öàãààí ºí㺠õ¿ðòýë 256 ñààðàë ºíãºòýé.2.RGB ºí㺠(áîäèò ºíãº)------ Äýëãýöèéí ºí㺠(ãýðýëèéí ºíãº) R (Red)=Óëààí G (Green)=Íîãîîí B (Blue)=Õºõ R R+G+B=Öàãààí G B3.CMYK ºí㺠------ Õýâëýëèéí ºíãº(áóäàãèéí ºíãº) C (cyan)=Öýíõýð M (Magenta)=×åðíèëèí ÿãààí Y (Yellow)=Øàð K K (Black)=Õàð M C+M+Y=Õàð Ãýõäýý ¿íýõýýð òîä õàð ºí㺺ð õýâëýõ õýö¿¿. Ó÷ðààñ õàð (K) ºíãèéã õýðýãëýäýã. Y C 90
 91. 91. CMYK ºíãºíèé ãîðèìûí íýã äóòàãäàëòàé òàë íü áîäèò ºíãèéã ãàðãàæ ÷àääàãã¿é. Ãýõäýý òà õýâëýëèéí êîìïàíèàñ Photoshop äýýð õèéñýí çóðãèéã õýâëýõ áîë õàìãèéí ñ¿¿ëä CMYK ºíãèéã ñîíãîõ õýðýãòýé.Æèøýý1.File>Open... kimi-lesson/ Photoshop/PS-Lesson22-mode/ RGB.jpg CMYK ºí㺠áîäèò ºíãèéã ãàðãàæ ÷àääàãã¿é ó÷ðààñ ºí㺠æààõàí ìóó áîëæ ìàãàäã¿é. Äàðàà CMYK ºíãºíèé ãîðèìûí äýýð ºí㺠çàñàæ áîëíî. 3. Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As...2. ªíãºíèé ãîðèì ººð÷èëíº. Image>Mode>CMYK color ñîíãîíî. 91
 92. 92. Õè÷ýýë- 23Ãðàôèê ôàéëûí ôîðìàòóóä Êîìïüþòåðèéí Ãðàôèê ïðîãðàììä 2 òºðëèéí ãðàôèê ôàéëûí ôîðìàò áàéíà.1.Ðàñòåðûí ãðàôèê ôàéëûí ôîðìàò (öýãèéí öóãëàðàëòààð çóðíà) ------Adobe Photoshop ãýõ ìýò -Photoshop ôàéë (.psd)....Layer,Channel,Path.. á¿ãä õàäãàëæ ÷àäíà. -BMP (.bmp)....Windows äýýð ¿íäñýí ôàéëûí ôîðìàò. ßíç ÿíçûí ïðîãðàììûí äýýð õýðýãëýæ ÷àäíà. Ãýõäýý Layer,Channel,Path.. ¿ã¿éñíý. -JPEG (.jpg)....ôàéëûí õýìæýý áàãà áîëíî. -Tiff (.tif)....Windows äýýð ¿íäñýí ôàéëûí ôîðìàò. Path ¿ëäíý. -EPS(.eps)....Ðàñòåð áàñ Âåêòîð àëü íü ÷ áîëíî.2.Âåêòîðûí ãðàôèê ôàéëûí ôîðìàò (ìàòåìàòèê îáüåêòîîð çóðíà) ---------Corel Draw ãýõ ìýò -Windows Meta File (.wmf)....Windows äýýð ¿íäñýí Âåêòîðûí ôàéëûí ôîðìàò. Word-íèé äýýð áàñ õýðýãëýæ ÷àäíà. -Corel Draw ôàéë (.cdr)....Corel Draw-ãèéí ôàéëûí ôîðìàò. -EPS(.eps) . -----ôàéëûí íýðèéí äàðààãûí ãóðâàí ¿ñýã òóñ òóñûí ôàéë íü ÿìàð ôàéëûí ôîðìàò ãýæ çààæ áàéíà. *Setting>Control Panel >Folder Option Ðàñòåðûí ãðàôèê Âåêòîðûí ãðàôèê .psd .tif .cdr .bmp .eps .wmf .jpg .gif .aiÇýðãèéí ôàéëûí ôîðìàò .txt....òåêñò ôàéëûí ôîðìàò. .doc....Word-ãèéí ôàéëûí ôîðìàò. .xls....Exel-ãèéí ôàéëûí ôîðìàò. .p65....PageMaker-ãèéí ôàéëûí ôîðìàò. 92
 93. 93. Photoshop äýýð õèéñýí çóðãèéã JPEG -ãààð JPEG Options ñàìáàð ãàð÷ èðíý. õàäãàëàõ áîë ôàéëûã øàõààä õýìæýýã áàãà áîëãîíî.Æèøýý1.File>Open... kimi-lesson/ Photoshop/PS-Lesson23-format/ bowbow.psd Quality-ä 0 - 12 õ¿ðòýë øàõàæ áîëíî. Ýíý øàõàõ òîî áàãà áîë ôàéëûí õýìæýý áàãà áîëíî. Ãýõäýý çóðãèéí ÷àíàð ìóó áîëíî. Ýíý øàõàõ òîî èõ áîë çóðãèéí ÷àíàð ñàéí áîëíî. Ãýõäýý ôàéëûí õýìæýý àðàé òîì áîëíî. OK-ã äàðíà. File>Open... bowbow copy.jpg Ýíý çóðàã Photoshop ôàéë (.psd) -ãààð õàäãàëñàí ó÷ðààñ Layer ¿ëäýæ áàéíà. Èéì ó÷ðààñ äàðàà íü çàñàõàä àìàðõàí. Ãýõäýý ôàéëûí õýìæýý òîì (6,124KB) ó÷ðààñ íýã äèñê äîòîð áàãòàõã¿é.2. JPEG -ãààð õàäãàëàõ File>Save a Copy... Save As-ààñ JPEG ñîíãîîä OK-ã äàðíà. JPEG-ãààð øàõààä õàäãàëñàí ôàéëûí õýìæýý 225KB áîëñîí. JPEG-ãààð õàäãàëñàí ó÷ðààñ Layer ¿ã¿éñãýãäýæ áàéíà. 93
 94. 94. Õè÷ýýë- 24Resolution (íàðèéâ÷ëàë çýðýã, íÿãòðàë) Êîìïüþòåðèéí Ãðàôèê ïðîãðàììä 2 òºðëèéí ãðàôèê áàéíà ãýæ ò¿ð¿¿íèé õè÷ýýë äýýð ºã¿¿ëñýí. Ðàñòåðûí ãðàôèê (öýãèéí öóãëàðàëòààð çóðíà)-----------Photoshop Âåêòîðûí ãðàôèê (ìàòåìàòèê îáüåêòîîð çóðíà)-----------Corel Draw Âåêòîðûí ãðàôèêèéã òîìðóóëàõ áàñ æèæèãð¿¿ëýýä õýâëýõ ¿åä çóðàãèéí ñàéõàí ººð÷ëºãäºõã¿é. Ðàñòåðûí ãðàôèêèéã òîìðóóëààä õýâëýõ áîë ìóóõàé áîëíî. ÿàãààä? ßãààä ãýâýï ,Ðàñòåðûí ãðàôèêä Resolution(íàðèéâ÷ëàë çýðýã) áàéãàà. Resolution--------1inch(2.54cm)-ãèéí äîòîðûí öýãèéí òîî ýíý íýãýí öýãèéã dot áóþó pixel ãýäýã. dpi (dot / inch) = ppi (pixel / inch) Resolution íü õî¸ð äàõèí ôàéëûí õýìæýý öýãèéí òîî äºðºâ äàõèí áîëíî. òýãýýä ôàéëûí õýìæýý áàñ äºðºâ äàõèí áîëíî. Ôàéëûí õýìæýý èõ áîëîõ áîë àæèëä öàã õýðýãòýé. 1inch 1inch 5 dpi 10 dpi 36 dpi (12KB) 72 dpi (48KB) 144 dpi (191KB) 350 dpi (1110KB) 94
 95. 95. Õýðâýý òà õýâëýëèéí êîìïàíèàñ Image>Image Size...A4 õýìæýýòýé çóðãèéã õýâëýõ áîë Resample Image-ã ñîíãîîäResolution(íàðèéâ÷ëàë çýðýã)-ä Resolution: 300 300-350 dpi(pixel/inch) õýðýãòýé.Èéìýýñ Photoshop äýýð øèíý õóóäàñ õèéõ ¿åäWidth (Õóóäàñíû ºðãºí): 21cmHeight (Õóóäàñíû ºíäºð): 29.7cm OK-ã äàðíà.Õýðâýý òà âýá õóóäàñíû çóðãèéã õèéõ áîëResolution(íàðèéâ÷ëàë çýðýã)-ä 72 dpi(pixel/inch) áàéâàë ç¿ãýýð. Ãýõäýý File>Open... 350dpi.jpgPhotoshop äýýð resolution-èéã ººð÷èëæ ÷àäíà.Æèøýý File>Open...kimi-lesson/ Photoshop/PS-Lesson24-resolution/72dpi.jpg 350dpi.jpg-òàé õàðüöóóëàõàä çàññàí çóðàã ñàéí áîëîõã¿é. Èíãýýä ñàéõàí õèéìýýð áîë ýíýíýýñ Resolution ºíäºð õèéõ ¸ñòîé. 95
 96. 96. Õè÷ýýë- 25Íîìûí õàâòàñ 96
 97. 97. Select>All (Ctrl-A) Íîìûí õàâòàñûã Photoshop äýýð õèéæ ¿çíý. Edit>Copy (Ctrl-C)1.File>New... øèíý õóóäàñ äýýð Edit>Paste (Ctrl-V) A4 õýìæýý ( 21cm, 29.7cm) ñîíãîîä Ctrl-T æèæèãð¿¿ëýýä, 纺íº. Resolution-ä 72 pixel/inch ñîíãîíî. Õýðâýý òà õýâëýëèéí êîìïàíèàñ ýíý çóðãèéã õýâëýõ áîë 350 pixel/inch ºãºõ ¸ñòîé. 3.Áàð çóðàã øèã õèéíý. Select>Color Range òýíãýðèéí õýñãèéí äýýð Click õèéíý.2.File>Open... kimi-lesson/ Photoshop/PS-Lesson25-Art-book/ som.jpg OK-ã äàðààä Delete. 97
 98. 98. Øèíý Layer íýìýýä Layer-èéí äàâõàðëàõ àðãà : MultiplyÇóðãèéã õàð öàãààí ºíãºíä õèéíý.Image>Adjust>Threshold... Öýíõýð ºí㺠ñîíãîîä Edit>Fill..OK-ã äàðíà. -ãààð äîîðõ õýñãèéã òýìäýãëýýä øàð ºí㺺ð áóäíà. Edit>Fill.. 98
 99. 99. -ãààð äîîðõ õýñãèéã òýìäýãëýýä ñààðàë ºí㺺ð áóäíà. Edit>Fill.. Ñàÿ õèéñýí õóóäàñûí äýýð Edit>Paste(Ctrl-V) Äîîð äàâõàðëààä òàâèíà.4.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. File>Open... art-01.jpg, art-02.jpg -ã àâààä õýðýãòýé õýñãèéã òýìäýãëýýä Layer Mask õèéíý. Edit>Copy(Ctrl-C) 99
 100. 100. -ãààð Layer Mask äýýð óóñàëò õèéíý. -ã äàðààä ¿ñãèéí Mask õèéíý.Äîîð áàéãàà Layer-òàé íýãòãýíý. Layer>Merge Down -ãààð ¿ñãèéí ä¿ðñýýð òýìäýãëýíý. 100
 101. 101. Layer>Effects>Inner Shadow 6. ªíãºíèé ãîðèì ººð÷èëíº. Õýðâýý òà ýíý õàâòàñûã õýâëýõ áîë õàìãèéí ñ¿¿ëä CMYK ºíãèéã ñîíãîõ õýðýãòýé. Image>Mode>CMYK color ñîíãîíî. A ¿ñýã áàñ àäèëõàí õèéãäýíý. 6. Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As...5. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 101
 102. 102. Õè÷ýýë- 26Filter-èéí òóõàé Filter ãýäýã õèéõýä àìàðõàí õàðàõàä ãî¸ Palette Knife ýôôåêò þì.Õ¿ññýí ýôôåêòýý õèéõèéí òóëä Filter öýñíýýñ äóðûí ýôôåêòèéã ñîíãîíî.Artistic Filter Óðàí çóðãèéí á¿õýë àðãà áàðèë, õýëáýð óëàìæëàëûã àãóóëäàã. [¿íäñýí çóðàã] Rough PastelColored Pencil Blur Filter Çóðãèéí ä¿ðñèéã á¿äýãð¿¿ëýõ áóþó 纺ëð¿¿ëýëòèéã õèéíý. [¿íäñýí çóðàã]CutoutNeon Glow Gaussian Blur 102
 103. 103. Motion Blur Accented EdgesRadial Blur(Spin) CrosshatchRadial Blur(Zoom) Ink OutlinesBrush Strokes Filter Çóðãèéã ÿíç á¿ðèéí õýðýãë¿¿ðýýð óðàí ñàéõíû çóðàã çóðñàí ìýò õàðàãäóóëíà. Spatter/¯íäñýí çóðàã/ 103
 104. 104. Distort Filter Pinch(-100) Çóðãèéí ä¿ðñèéí õýëáýðèéã ãàæóóäóóëàõ áîëîí ïëàñòèê ýôôèêò õèéíý. [¿íäñýí çóðàã] RippleGlass ShearPinch(100) Twirl 104
 105. 105. Wave Add Noise Dust & ScratchesZig Zag Pixelete Filter Çóðãèéí ä¿ðñ áîëîí òýìäýãëýñýí õýñã¿¿äèéã ºí㺠áîëîí èæèë ºí㺠á¿õèé öýã¿¿äèéã íýãòãýí ä¿ðñýëäýã. [¿íäñýí çóðàã]Noise Filter Çóðãèéí ä¿ðñýä ÿíç á¿ðèéí äóðûí öýãýí áîëîí öýã öàöàæ 纺ëð¿¿ëýõ ýôôåêò õèéíý. [¿íäñýí çóðàã] Color Halftone 105
 106. 106. Crystallize PointillizeFragment Render Filter Çóðãèéí ¿¿ë ¿¿ñãýõ, ãýðýë îðóóëæ èðýõ, ÿíç á¿ðèéí ãýðëèéí ýôôåêò íýìíý. Ãýðëèéí 3-í õóâèðãàëò õèéíý. [¿íäñýí çóðàã]Mezzotint (Short lines) 3D TransformMosic 106
 107. 107. CloudsDifference Clouds Sharpen Filter Çóðãèéí ºíãèéã òîäðóóëæ, õóðöëàëòûã íýìýãä¿¿ëíý. [¿íäñýí çóðàã]Lens Flare Unsharp MaskLighting Effects Unsharp Mask 107
 108. 108. Sketch Filter Chrome Àëèâàà çóðãèéã, õàðàíäàà, øîõîé ãýõ ìýò çóðãûí õýðýãë¿¿ð¿¿äýýð çóðñàí íîîðîã áóþó õàð çóðàã ìýò õàðàãäóóëíà. [¿íäñýí çóðàã] Graphic PenChark & Charcoal Halftone PatternCont Crayon Water Paper 108
 109. 109. Stylize Filter Find Edges Çóðãèéí Pexil-èéã õîëüæ õóòãàõ, ºíãèéã ñàéæðóóëàõ áîëîí íýìýõ áà õàñàõ, òîâãîð õýý ãàðãàõ ãýõ ìýò ººð÷ëºíº. [¿íäñýí çóðàã] Glowing EdgesDiffuse SolarizeEmboss WindExtrude 109
 110. 110. Texture Filter Texturizer(Canvas) Çóðãèéí ä¿ðñèéã õýëòýðõèé õýñã¿¿äýýð á¿ðä¿¿ëñýí àëèâàà ÷èìýãëýëèéí çóðàã ìýò õàðàãäóóëíà. [¿íäñýí çóðàã] Other Filter Çóðãèéí ä¿ðñýä ýëäýâ ÿíçûí ýôôåêò îðóóëàõ çîðèóëàëòòàé.Craquelure [¿íäñýí çóðàã]Patchwork MaximumStained Glass Minimum 110
 111. 111. Õè÷ýýë- 27Logo design 111
 112. 112. Äîîðõè Logo õèéæ ¿çüå. 3. -ã àâààä äóãóé òýìäýãëýíý.1.File>New... 4. -ã àâààä äóãóé òýìäýãëýíý. -ã àâààä äîîðõ óóñàëò õèéíý. Öàãààíààñ íîãîîí ºí㺠ñîíãîíî.2.Øèíý Layer-ã íýýíý. 112

×