แบบฝึกตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ

36.351 Aufrufe

Veröffentlicht am

2 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
36.351
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
337
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
298
Kommentare
2
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

แบบฝึกตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ

 1. 1. = ุ า ลาภ ล า ภ ผสมคำจากภาพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ นำไปเขียนใน แล้วฝึกอ่านให้คล่องนะครับ ตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่ 1 คำชี้แจง
 2. 2. = เ = า = 3 4 = 2    า 1
 3. 3. 5 = = า ี า = = ุ เ โ   7 8 6
 4. 4.   9 = 10 =  พยายามหน่อยนะ  
 5. 5. เขียนคำให้ถูกต้องตามเสียงอ่าน และฝึกอ่านให้คล่อง ด้วยนะครับ ตัวอย่าง คำเขียน คำอ่าน อาภัพ อา - พับ แบบฝึกหัดที่ 2 คำชี้แจง
 6. 6. ธูป รูปภาพ ยีราฟ ทัพพี อาชีพ 1. 2. 3. 4. 5.
 7. 7. สรุป เทป โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เคารพ 6. 7. 8. 9. 10
 8. 8. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับคำอ่าน และคำอ่านกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง แล้วอ่านให้เพื่อนฟังนะครับ ตัวอย่าง ลาภ ลาบ ผลลัพธ์ ผน - ลับ 2. 1. ข ก คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 3
 9. 9. ธูป ทับ - พี อาชีพ อา - ชีบ เทบ เคารพ ทูบ ทัพพี เคา - รบ เทป จ 5. 4. 3. 2. 1. ง ค ข ก
 10. 10. จ 10. 9. 8. 7. 6. ง ค ข ก โทรศัพท์ สะ - หรุบ รูบ - พาบ ร่มชูชีพ ยี - ร้าบ ยีราฟ ร่ม - ชู - ชีบ สรุป รูปภาพ โท - ระ - สับ
 11. 11. มีทรั ....... ย์ ลา ..... พ ภ ป ฟ เติมตัวสะกดที่ขาดหายไป ให้เป็นคำที่มีความหมาย คัดคำลงใน แล้วฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง มีทรัพย์ ลาภ พ ภ คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 4
 12. 12. พ ภ ป ฟ 3. 1. 2. 4. 5. รูปภา ....... ทั ............ พี ยีรา ........ ธู ....... เคาร .......
 13. 13. พ ภ ป ฟ เท ........... ร่มชูชี ............ โทรศั ........... ท์ สรุ .......... อาชี .......... 8. 6. 7. 9. 10. พ
 14. 14. นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ไว้ให้ตรงกับความหมายหน้าข้อความในแต่ละข้อและฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง ลาภ 1. สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด ............................ สุภาพ ลาภ คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 5
 15. 15. 1. แสดงอาการนับถือ รูปภาพ ทัพพี ยีราฟ เคารพ ธูป 2. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น 3. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า 4. เครื่องหอมชนิดหนึ่งมีแกนทําด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก 5. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง คอยาวมาก มีเขา ๑ คู่ ตัวสีน้ำตาลอมเหลือง ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 16. 16. 6. เครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูง ............................ สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เทป 7. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของ เรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป ............................ 8. การเลี้ยงชีวิต , การทํามาหากิน ............................ 9. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกล ............................ 10. แถบอาบแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการบันทึกเสียง ............................
 17. 17. เลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะครับ ลาภ บาป การฆ่าสัตว์เป็น ............................ บาป คำชี้แจง ตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่ 6
 18. 18. เทป สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ สุภาพ ธูป ยีราฟ ร่มชูชีพ ทัพพี <ul><li>คุณแม่ใช้ ............................ ตักแกงเขียวหวาน </li></ul><ul><li>........................ เป็นสัตว์ที่มีคอยาว </li></ul><ul><li>คุณยายจุด .......................... บูชาพระ </li></ul><ul><li>คุณพ่อซื้อ ...................... มือถือเครื่องใหม่เป็นของขวัญให้พี่ชาย </li></ul><ul><li>น้องแอนทำความ .................... พ่อกับแม่ทุกครั้งก่อนไปโรงเรียน </li></ul><ul><li>ฉันวาด ........................... ธรรมชาติในท้องถิ่นของฉัน </li></ul><ul><li>คุณพ่อของฉันมี ........................... เป็นชาวสวน </li></ul><ul><li>ทหารบังคับ ........................ ที่กำลังลอยอยู่ให้ลงตามจุดที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>คุณครูให้นักเรียนช่วยกัน ................... เรื่องบ้านนอกในกรุง </li></ul><ul><li>10. คุณน้าเปิด ....................... ฟังเพลงเสียงดังมาก </li></ul>
 19. 19. = า ลาภ ล า ภ ผสมคำจากภาพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ นำไปเขียนใน แล้วฝึกอ่านให้คล่องนะครับ ตัวอย่าง คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
 20. 20. = เ = า = 3 4 = 2    า 1 ธู ป รู ป ภ า พ ยี ร า ฟ เ ท ป เทป รูปภาพ ธูป ยีราฟ
 21. 21. = = า ี า = = ุ เ โ  ส รุ ป อ า ชี พ ั โ ท ร ศั พ ท์ เ ค า ร พ สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ 5 . 7 . 8 . 6.
 22. 22.  9 = 10 =  พยายามหน่อยนะ  ร่ ม ชู ชี พ ทั พ พี   ทัพพี ร่มชูชีพ
 23. 23. เขียนคำให้ถูกต้องตามเสียงอ่าน และฝึกอ่านให้คล่อง ด้วยนะครับ ตัวอย่าง คำเขียน คำอ่าน อาภัพ อา - พับ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
 24. 24. ธูป รูปภาพ ยีราฟ ทัพพี อาชีพ 1. 2. 3. 4. 5. รูบ - พาบ ทูบ ยี - ร้าบ ทับ - พี อา - ชีบ
 25. 25. สรุป เทป โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เคารพ 6. 7. 8. 9. 10 เคา - รบ เทบ สะ - หรุบ โท – ระ - สับ ร่ม - ชู - ชีบ
 26. 26. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับคำอ่าน และคำอ่านกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง แล้วอ่านให้เพื่อนฟังนะครับ ตัวอย่าง ลาภ ลาบ ผลลัพธ์ ผน - ลับ 2. 1. ข ก คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3
 27. 27. ธูป ทับ - พี อาชีพ อา - ชีบ เทบ เคารพ ทูบ ทัพพี เคา - รบ เทป จ 5. 4. 3. 2. 1. ง ค ข ก
 28. 28. จ 10. 9. 8. 7. 6. ง ค ข ก โทรศัพท์ สะ - หรุบ รูบ - พาบ ร่มชูชีพ ยี - ร้าบ ยีราฟ ร่ม - ชู - ชีบ สรุป รูปภาพ โท - ระ - สับ
 29. 29. มีทรั ....... ย์ ลา ..... พ ภ ป ฟ เติมตัวสะกดที่ขาดหายไป ให้เป็นคำที่มีความหมาย คัดคำลงใน แล้วฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง มีทรัพย์ ลาภ พ ภ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4
 30. 30. พ ภ ป ฟ 3. 1. 2. 4. 5. รูปภา ....... ทั ............ พี ยีรา ........ ธู ....... เคาร ....... เคารพ พ พ รูปภาพ ทัพพี พ ฟ ยีราฟ ป ธูป
 31. 31. พ ภ ป ฟ เท ........... ร่มชูชี ............ โทรศั ........... ท์ สรุ .......... อาชี .......... 8. 6. 7. 9. 10. ป พ พ ป พ เทป สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ
 32. 32. นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ไว้ให้ตรงกับความหมายหน้าข้อความในแต่ละข้อและฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง ลาภ 1. สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด ............................ สุภาพ ลาภ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5
 33. 33. 1. แสดงอาการนับถือ รูปภาพ ทัพพี ยีราฟ เคารพ ธูป 2. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น 3. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า 4. เครื่องหอมชนิดหนึ่งมีแกนทําด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก 5. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง คอยาวมาก มีเขา ๑ คู่ ตัวสีน้ำตาลอมเหลือง ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... เคารพ รูปภาพ ทัพพี ธูป ยีราฟ
 34. 34. 6. เครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูง ............................ สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เทป 7. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของ เรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป ............................ 8. การเลี้ยงชีวิต , การทํามาหากิน ............................ 9. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกล ............................ 10. แถบอาบแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการบันทึกเสียง ............................ ร่มชูชีพ สรุป เทป โทรศัพท์ อาชีพ
 35. 35. เลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะครับ ลาภ บาป การฆ่าสัตว์เป็น ............................ บาป 45 คำชี้แจง ตัวอย่าง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 6
 36. 36. เทป สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ รูปภาพ ธูป ยีราฟ ร่มชูชีพ ทัพพี <ul><li>คุณแม่ใช้ ............................ ตักแกงเขียวหวาน </li></ul><ul><li>........................ เป็นสัตว์ที่มีคอยาว </li></ul><ul><li>คุณยายจุด .......................... บูชาพระ </li></ul><ul><li>คุณพ่อซื้อ ...................... เครื่องใหม่เป็นของขวัญให้พี่ชาย </li></ul><ul><li>น้องแอนทำความ .................... พ่อกับแม่ทุกครั้งก่อนไปโรงเรียน </li></ul><ul><li>คุณครูให้นักเรียนวาด ........................ ธรรมชาติ </li></ul><ul><li>คุณพ่อของฉันมี ........................... เป็นชาวสวน </li></ul><ul><li>ทหารบังคับ ........................ ที่กำลังลอยอยู่ให้ลงตามจุดที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>คุณครูให้นักเรียนช่วยกัน ................... เรื่องบ้านนอกในกรุง </li></ul><ul><li>10. คุณน้าเปิด ....................... ฟังเพลงเสียงดังมาก </li></ul>ทัพพี ยีราฟ ธูป โทรศัพท์ เคารพ สุภาพ อาชีพ ร่มชูชีพ สรุป เทป 46

×