รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖                       เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ...
ที่           ชื่อ - ชื่อสกุล                 สถานศึกษา/จังหวัด๓๑   เด็กหญิงศิรกานต์     ...
ที่            ชื่อ - ชื่อสกุล                    สถานศึกษา/จังหวัด๖๔   นายสมเกียรติ   ...
ที่           ชื่อ - ชื่อสกุล                  สถานศึกษา/จังหวัด ๙๗   นางสาววัชราวลี    ...
ที่            ชื่อ - ชื่อสกุล                สถานศึกษา/จังหวัด๑๓๐  นายวุฒพงษ์       ิ...
ที่           ชื่อ - ชื่อสกุล                   สถานศึกษา/จังหวัด๑๖๓  นายศุภวัฒน์      ...
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่        ชื่อ - ชื่อสกุล                   สถานศึกษา/จังหวัด...
ที่        ชื่อ - ชื่อสกุล                 สถานศึกษา/จังหวัด ๒๒๓ เด็กหญิงนฏชกร        มาลา...
ที่         ชื่อ - ชื่อสกุล                  สถานศึกษา/จังหวัด ๒๕๔ นางสาวจิราพร         ...
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป.  ที่          ชื่อ - ชื่อสกุล            ...
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่         ชื่อ - ชื่อสกุล                 สถานศึกษา/จังห...
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่         ชื่อ - ชื่อสกุล                   สถานศึกษา/จังหวัด ...
กระทรวงกลาโหม ที่               ชื่อ - ชื่อสกุล                   ชื่อ - ชื่อสกุล ๓๕๙ น...
ที่          ชื่อ - ชื่อสกุล                 สถานศึกษา/จังหวัด ๓๘๙ เด็กหญิงเมธาวี        ...
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่          ชื่อ - ชื่อสกุล                 สถานศึกษา/จังห...
รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2556
รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2556
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2556

14.334 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
14.334
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
871
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
19
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี2556

 1. 1. รายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๑ เด็กหญิงสยาภา สิงห์ชู อนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ๒ เด็กหญิงสุทธิดา เฮงทรัพย์ วัดโสมนัส ๓ นายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง เทพศิรินทร์ ๔ นางสาวผาณิตา เผ่าวงศา สุรศักดิ์มนตรี ๕ เด็กหญิงปราศรัย จันทรวงศ์ อนุบาลกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๖ เด็กหญิงชนิตา ประสิทธิ์กาญจน์ วัดตะคร้ําเอน จังหวัดกาญจนบุรี ๗ เด็กหญิงญารัชณี จุติ บ้านห้วยกบ จังหวัดกาญจนบุรี ๘ เด็กหญิงอารียา หนูผาสุข บ้านวังใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ๙ เด็กชายกตัญญู วัฒนาประดิษฐ์ชัย อนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์๑๐ นางสาวนีรนุช ภูบุญอบ ห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์๑๑ นายนวพล แสนปากดี สมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์๑๒๒ เด็กชายภชิชย์ ชายภูชิ จําปาเทศ ํป อนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร อนบาลกํ๑๓ เด็กหญิงกัญญ์วรา อยู่ปาน บ้านเขาพริกอนุสรณ์ จังหวัดกําแพงเพชร๑๔ นายภาคภูมิ วริวงค์ กัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น๑๕ นายยืนยง พรมรินทร์ มัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น๑๖ นางสาวศศิมา สุวรรณสังโส แวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น๑๗ นายทศพล คุณพาที อุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น๑๘ นายศักดิ์มงคล มีสุข อ่างทองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น๑๙ นางสาวกันธิชา ดุษฎี ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี๒๐ เด็กหญิงพัชรพร คลองคต บ้านคลองคต จังหวัดจันทบุรี๒๑ นางสาวณัฏฐพร เอี่ยมผ่อง วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา๒๒ เด็กหญิงประกายกาญจน์ นามรักษ์ บ้านศรีเจริญทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา๒๓ นางสาวอรันยา พ่อค้าพานิชย์ ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี๒๔ เด็กชายนราธิป พิมพ์โสม อนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี๒๕ นางสาววันเพ็ญ เปนะนาม วัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี๒๖ เด็กหญิงศิริลกษณ์ ั สาลี วัดบําเพ็ญบุญ จังหวัดชัยนาท๒๗ นางสาวขวัญกาญจนา รัตนจรัสโรจน์ สตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ๒๘ เด็กหญิงอรธิดา งอกนาวัง ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ๒๙ นางสาวนนทิชา โยโส ซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ๓๐ นายทรงเจิม รัฐเรืองมณีโรจน์ สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
 2. 2. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด๓๑ เด็กหญิงศิรกานต์ ิ ชุมมาก บ้านแพรกแห้ง จังหวัดชุมพร๓๒ นางสาวแสงทิพย์ นามวงค์ บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จังหวัดเชียงราย๓๓ นางสาวน้ําฝน ปัญญาคํา ป่าแดงวิทยา จังหวัดเชียงราย๓๔ นางสาวชลธิชา สุทธสม ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังวหวัดเชียงราย๓๕ นายอรรจน์ อักษรดิษฐ์ เทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย๓๖ นางสาววรรณิดา ใจแก้ว ดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่๓๗ นายพิษณุ สิงห์ใส นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่๓๘ นางสาวณิชชานันท์ วุฒิ ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่๓๙ เด็กหญิงฝนทิพย์ ปานปรุง วัดศรีล้อม จังหวัดเชียงใหม่๔๐ นางสาวรุ่งนภา กาวิล ชุมชนบ้านท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่๔๑ นางสาวพรกมล ไตรแก้ว จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่๔๒ นายสิรภพ โล่สถาพรพิพิธ บูรณะรําลึก จังหวัดตรัง๔๓ นายสุนทร อินทฤทธิ์ ห้วยยอด จังหวัดตรัง๔๔ นางสาวพัชรินทร์ ครุธชาติ คลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด๔๕ นางสาวอภิสรา วนกรกุล ตากพิทยาคม จังหวัดตาก๔๖ เด็กชายเจษฎา เกตุบาง บ้านปางส้าน จังหวัดตาก๔๗ เด็กหญิงพศิกา สกุลสุลักขณา อนุบาลนครนายก จังหวัดนครนายก๔๘ นางสาวสุธาวัลย์ สนใจยิ่ง ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม๔๙ นางสาวศศิธร ยอดดี บ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม๕๐ เด็กชายวิชญ์ ปิติพัฒน์ อนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม๕๑ เด็กหญิงอรวรา ทองศรี บ้านท่าอุเทน จังหวัดนครพนม๕๒ นายพิพฒน์ ั หงษ์สําโรง โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา๕๓ นายวรวุฒ หลาบนอก ห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา๕๔ นางสาวนิภาพร แม้นเหมือน ชุมชนบ้านเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา๕๕ เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วทุ่ง บ้านคลองตะแบก จังหวัดนครราชสีมา๕๖ นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา๕๗ นางสาวกัลยา โพธิ์วิจิตร ชุมชนบ้านหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา๕๘ เด็กหญิงอารียา ป้องหมู่ พิมายสามัคคี ๑ จังหวัดนครราชสีมา๕๙ เด็กชายนนทวัฒน์ ศักดิ์แก้ว วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช๖๐ เด็กหญิงอรนุช แก้วพ่วง บ้านก่องาม จังหวัดนครศรีธรรมราช๖๑ นางสาวกมลพรรณ อินดู ควนเกยสุทธิวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช๖๒ เด็กหญิงณิชาภัทร ลีละมาศ บ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช๖๓ นายภูวดล ภู่ศิริ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
 3. 3. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด๖๔ นายสมเกียรติ หน่วงกลาง ลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์๖๕ นางสาวนิภาพร ลีลาศ บ้านคลองกําลัง จังหวัดนครสวรรค์๖๖ เด็กหญิงปิยาภรณ์ ยาสมาน ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี๖๗ เด็กหญิงสายธาร ศรีรักษา วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์) จังหวัดนนทบุรี๖๘ เด็กหญิงอัสวาณีย์ เจ๊ะหะ ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ จังหวัดนราธิวาส๖๙ เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีไพล นิคมพัฒนา ๖ จังหวัดนราธิวาส๗๐ นางสาวลาตีฟะห์ อาแวเง๊าะ บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘ จังหวัดนราธิวาส๗๑ นายฉินนรณ ทองปัน บ้านศรีนาม่าน จังหวัดน่าน๗๒ เด็กหญิงอารียา อุ่นเรือน บ้านปรางค์ จังหวัดน่าน๗๓ นางสาวสุภาวดี ประทุมมา ธารทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรมย์ ั๗๔ นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี กระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์๗๕ นางสาวนฤพร แสนเจ๊ก ร่มเกล้า บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์๗๖ นางสาววิภา ชะตารัมย์ ร่อนทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์๗๗ นางสาวณิชากร วรรณทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี๗๘ เด็กหญิงสุพชญา สพิิ ตรีีสมุทร ธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี ปทมธานี๗๙ นายหาญณรงค์ หลีรัตนโสญานนท์ บางสะพานน้อยวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรขันธ์ ี๘๐ นางสาวเสาวนีย์ ปักษิณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์๘๑ นางสาวอภิรดี ช่างเก็บ ชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี๘๒ นายจักรกฤษณ์ รวดเร็ว วังดาลวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี๘๓ นายอภิศักดิ์ นิลนาม สุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี๘๔ เด็กชายอดิลน ั แวเลาะมะ บ้านควนแปลงงู จังหวัดปัตตานี๘๕ เด็กหญิงทัศณีญา มะลากอ บ้านเจาะกือแย จังหวัดปัตตานี๘๖ เด็กหญิงกัลยณัช วงศ์สุกรรม อนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๘๗ เด็กหญิงศิริณา อุทัศน์ วัดโคกทอง (บวรวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๘๘ นายณัฐปคัลภ์ ศรีสุวรรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา๘๙ นางสาวเบญจมาศ ทองศรี ปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา๙๐ นางสาวปาริฉัตร ขมักการ ดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา๙๑ เด็กหญิงชลธิชา ขาวชู วัดไทรโกบ จังหวัดพัทลุง๙๒ เด็กหญิงญาณิศา คําคง บ้านท่าลาด จังหวัดพัทลุง๙๓ นายอนุวัฒน์ แป้นสุวรรณ วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔) จังหวัดพิจิตร๙๔ เด็กหญิงศิริกาญจน์ สารเก่ง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" จังหวัดพิจิตร๙๕ นายฉัตรอนันท์ ฉัตรอภิวันท์ พิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก๙๖ นางสาวนภาพร สมเสนาะ ไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 4. 4. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๙๗ นางสาววัชราวลี เกษประสิทธิ์ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๙๘ เด็กหญิงฐิติรัตน์ เตชะพันธุ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ๙๙ นายเจตน์ สกุลลีลารัศมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี๑๐๐ เด็กหญิงธนพร สําเภา วิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์๑๐๑ เด็กชายภราดร สุวรรณสาร เมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์๑๐๒ เด็กหญิงเนตรนภา โนรี บ้านเกาะแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์๑๐๓ นางสาวแพรพลอย บัวมั่น นารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่๑๐๔ นางสาวฐิติพร ชัยวร บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) จังหวัดแพร่๑๐๕ นายพีรภัทร สัญญาสุวรรณ สตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต๑๐๖ นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว สารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม๑๐๗ เด็กหญิงสุดารัตน์ ปทุมวัน บ้านดงใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม๑๐๘ นางสาววรรณนิภา สุริยิน บ้านหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม๑๐๙ นางสาวสาวิณี ผิวเหลือง ดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร๑๑๐ นางสาวสุธาสินี คนโต อนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๑๑ นายชนะภูมิ นายชนะภมิ ศรีีสิงห์์ แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๑๒ เด็กหญิงญาดา สมชอบ ตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร๑๑๓ เด็กชายณรงค์ชัย คําผา บ้านหนองบอน จังหวัดยโสธร๑๑๔ เด็กหญิงชัญญา สุขโสภา สตรียะลา จังหวัดยะลา๑๑๕ เด็กหญิงนูรมา มูนะ บ้านรานอ จังหวัดยะลา๑๑๖ เด็กหญิงยาวารีย์ กาแซ บ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา๑๑๗ นายสุวิทย์ เขียวประภา บ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) จังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๘ เด็กหญิงกนกวรรณ สอนวิชา บ้านหัวดง จังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๙ นายศราวุฒิ พลมีศักดิ์ โพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด๑๒๐ นางสาวเจนจิรา วงษ์ศรีนาค สตรีระนอง จังหวัดระนอง๑๒๑ นายรัฐเขตต์ ในเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จังหวัดระยอง๑๒๒ เด็กหญิงปรีญาวรรณ ทองใบ บ้านสองสลึง จังหวัดระยอง๑๒๓ นายเตวิช สุทธิประเสริฐ ราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี๑๒๔ เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง ธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี๑๒๕ เด็กหญิงพิชามญชุ์ อยู่รอด อนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี๑๒๖ เด็กชายอินทร์ ใบโพธิ์ เพ็ญพัฒนา จังหวัดลพบุรี๑๒๗ เด็กชายธนราชันย์ สูงติวงค์ อัสสัมชัญลําปาง จังหวัดลําปาง๑๒๘ เด็กหญิงมาร์ติน่า ปุ๊ดสร้อย นายางวิทยา จังหวัดลําปาง๑๒๙ นางสาวจิราพรรณ ดวงตา แจ้คอนวิทยา จังหวัดลําปาง
 5. 5. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด๑๓๐ นายวุฒพงษ์ ิ มาปินตา บ้านหนองเกิด จังหวัดลําพูน๑๓๑ นางสาวสุพรรษา สุธรรมยอง บ้านม่วงโตน จังหวัดลําพูน๑๓๒ นางสาวเย็นฤดี อินพิมพ์ นาด้วงวิทยา จังหวัดเลย๑๓๓ เด็กหญิงกิตติยากร มาตรวังแสง ชุมชนวังสะพุง จังหวัดเลย๑๓๔ นางสาวปาริษา หะริตา ศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย๑๓๕ นายกิตติพงษ์ ชาลี ยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ๑๓๖ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันจําปา บ้านหนองห้าง จังหวัดศรีสะเกษ๑๓๗ เด็กหญิงศรสวรรค์ เพียรจํา บ้านตาสุด จังหวัดศรีสะเกษ๑๓๘ นายธีระวัฒน์ กงแก้ว กันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ๑๓๙ นางสาวปรียานุช ขันติยู ธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร๑๔๐ นายอําพล วรรณแสง สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร๑๔๑ เด็กชายชยานนท์ แก้วอัคฮาด บ้านอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร๑๔๒ เด็กหญิงกมลวรรณ มรรคคงคา วัดเลียบ จังหวัดสงขลา๑๔๓ นางสาวรัตติกาล ยอดมณีกาญจน์ บ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา๑๔๔ ๔๔ นายรุสดีย์ นายรสดี กาเหย็็ม เทพา จังหวัดสงขลา๑๔๕ นางสาวศศิธร เสาวคนธ์ สตูลวิทยา จังหวัดสตูล๑๔๖ นายสุกฤษฎิ์ รัตนเดชาสกุล มัธยมด่านสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ๑๔๗ เด็กหญิงณัฐกมล นราวงษ์ คลองบางน้ําจืด จังหวัดสมุทรปราการ๑๔๘ นางสาวปรีดาภรณ์ กุ้ยเขียว ท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม๑๔๙ นายนัทพล แฟงสุต กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร๑๕๐ เด็กชายไพฑูรย์ ผาสุข บ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว๑๕๑ นางสาววรรวิศา ใคร่นุ่น บ้านโคกไพล จังหวัดสระแก้ว๑๕๒ เด็กหญิงสุชาดา เพียรวิชา นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ ๒) จังหวัดสระบุรี๑๕๓ นางสาวเจนจีรา ก้อนน่วม อนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี๑๕๔ นายโกมินทร์ ดวงเกษร บางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี๑๕๕ เด็กหญิงพรทิพย์ พ่วงเชียง วัดท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย๑๕๖ เด็กหญิงปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเมืองนา) จังหวัดสุโขทัย๑๕๗ เด็กหญิงจิตราภรณ์ แก้ววิชิต สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี๑๕๘ นายสมพร ศรีภมมา ุ สระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี๑๕๙ นายธรรมนูญ งามมีศรี สามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี๑๖๐ เด็กหญิงอัญชลี คชนาม บ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๖๑ นายโยธิน สรรพา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๖๒ เด็กชายจิตติณัฏฐ์ ชูศรี บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. 6. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด๑๖๓ นายศุภวัฒน์ วิชัยดิษฐ วีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์๑๖๔ นางสาวประภาพร ไชยเพ็ชร ลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์๑๖๕ นางสาวสุดารัตน์ มีชัย บ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์๑๖๖ เด็กชายสุวรรณหงษ์ ผิวเหลือง บ้านหนองผือ จังหวัดหนองคาย๑๖๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ปักขะพล อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย๑๖๘ เด็กหญิงปิ่นมณี ขจร สิริภัทรวิทยา จังหวัดบึงกาฬ๑๖๙ นางสาวสาลินี น้อยพรม ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลําภู๑๗๐ เด็กชายณัฐพล โคตรมี บ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลําภู๑๗๑ นางสาววารุณี เกิดแดน สามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง๑๗๒ เด็กชายเจตน์ อินทร์อร่าม เมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ๑๗๓ เด็กหญิงปรัศมน เชียร์สุขสันต์ อนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี๑๗๔ นายกิตปกรณ์ อุบลครุฑ บ้านปะโค จังหวัดอุดรธานี๑๗๕ เด็กชายสุทธิพงษ์ ต้นพรหม ชุมชนบ้านหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี๑๗๖ เด็กชายทศพล สังมีแสง อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จังหวัดอุดรธานี๑๗๗ ๗๗ นายนาวิน ฉิมพาลีี ิ ทุ่ ท่งกะโล่วิทยา จังหวัดอตรดิตถ์ อุตรดิ๑๗๘ นายชลธิชา กาวิใจ ป่ากั้งวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์๑๗๙ เด็กหญิงภรัณยา แกล้วเกษตรกรณ์ อนุบาลเมืองอุทยธานี จังหวัดอุทัยธานี ั๑๘๐ เด็กชายชยุตพงศ์ พันธ์รุ่งจิตติ ทองประสาทเวทย์ จังหวัดอุทัยธานี๑๘๑ เด็กชายกิตติพงษ์ สายเนตร บ้านท่าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๑๘๒ เด็กหญิงวาสนา แพงรูป บ้านบกหนองทันน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี๑๘๓ นายสิทธิพงศ์ คําล้าน ชุมชนบ้านระเว จังหวัดอุบลราชธานี๑๘๔ นางสาวฐิติพร ซาซากิ วิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี๑๘๕ เด็กหญิงขนิษฐา จิ้งโจ้ บ้านแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี๑๘๖ นายณัฐชา ไชยเลิศ โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี๑๘๗ นายวัชรินทร์ ชูจันทร์ สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๘๘ นางสาวจันจิรา ทองจันทร์ ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา๑๘๙ นายเจริญชัย บุตรสา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี๑๙๐ นางสาวสุทธิพร จะลอ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 7. 7. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๑๙๑ นายสุรยานนท์ ิ พลสิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑๙๒ นางสาวสาวิตรี ศรีงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ๑๙๓ นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ๑๙๔ นายจัสมินทร์ อัสมาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ๑๙๕ นายปิยวัฒน์ ปร่ํานาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ๑๙๖ นายภานุเดช สุภาผล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ๑๙๗ นายกิตติธัช ศรีพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๑๙๘ นายณัฐวุฒิ ลาภโอฬาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑๙๙ นางสาวปนัสยา กิตติกถากุล มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ๒๐๐ นางสาวชลิดา เชื้อชมภูภากร วิทยาลัยดุสิตธานี ๒๐๑ นางสาวอรปภา สุริยะพล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ๒๐๒ นางสาวสุวรรณนา บุนนาค มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ๒๐๓ นางสาวปาจรีย์ พุฒเมือง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ๒๐๔ ๒ ๔ นางสาวอามิตตา ิ หอมหวาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่ จังหวัดสงขลา ิ ั ใ ั ั ๒๐๕ นายวรท เปรมตุ่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ๒๐๖ นางสาวศิรพร ิ เพียรสดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ๒๐๗ เด็กหญิงปทิตตา ภาณุตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ๒๐๘ นางสาวพัชญา จันทร์สุขโข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) จังหวัดนครปฐม ๒๐๙ เด็กหญิงพัชริญา เจริญจิตรวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ๒๑๐ นายนนท์ปกรณ์ นันทธีโร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ๒๑๑ นายภัทรพล เจียมเจตจรูญ โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ๒๑๒ นายพีรพล พลเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๑๓ นายปฐมพงศ์ ปรีสทธิ์ ิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น ๒๑๔ นางสาวมนัชญา พงษ์อํานวยกฤต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ๒๑๕ นางสาวศิรนทธ์ ิ ั ศิริติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๑๖ เด็กชายภูฤช สายสนั่น ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๑๗ เด็กหญิงงามเนตร ไชยวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ๒๑๘ นายกรพล ศรีวรขาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๑๙ เด็กหญิงทอฝัน วรรณวิมลรักษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒๒๐ เด็กชายณภัทร ไกรวิศิษฏ์กลุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๒๒๑ นางสาวพิมพิชาณ์ ทองเวียงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๒๒๒ เด็กชายศิรชัช ศรีชาเยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 8. 8. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๒๒๓ เด็กหญิงนฏชกร มาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๒๔ เด็กชายรัชพล รัตนจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ๒๒๕ เด็กชายฐปกร คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๒๒๖ เด็กหญิงปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๒๗ นางสาวจิรวรรณ จอมศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ๒๒๘ นายวุฒ พุทธาวุฒิไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ๒๒๙ เด็กหญิงปลายฟ้า เปรมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๒๓๐ นายกฤษฎา ตาละซอน วิทยาลัยพณิชยการบางนา ๒๓๑ นายกิตติพร เนธิบตร ุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ๒๓๒ นางสาววิภา พูลขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๒๓๓ นายศักดิ์ชัย เรืองสว่าง วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๒๓๔ นางสาวกนกชล เพ็ญพาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ๒๓๕ ๒ ๕ นายศิิริวัฒน์์ ศรีีเล็กยัง ็ ั วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง จังหวัดชลบุรี ิ ั ี ั ั ๒๓๖ นางสาวนิตยา ยิ้มพราย วิทยาลัยเทคนิคระยอง ๒๓๗ นายวรวิช มหิกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ๒๓๘ นายวิชา เพ่งพิศ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๓๙ นางสาวฉัตรสุดา โพธิ์นอก วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๒๔๐ นายธราวุฒิ สีพรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ๒๔๑ นางสาวเกสรา พุ้ยน้อย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ๒๔๒ นางสาวจินดารัตน์ สังข์ศรีแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ๒๔๓ นางสาวมัลลิกา จันทร์งาม วิทยาลัยการอาชีพวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ๒๔๔ นายณัฐพล จั่นมา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ๒๔๕ นายบุญธัน แก้วสา วิทยาลัยเทคนิคอุทยธานี ั ๒๔๖ นายคณิศร บัวทอง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ๒๔๗ นางสาวกิตติมา ประดับแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ๒๔๘ นางสาวรัตน์กมล ไมสรร วิทยาลัยเทคนิคพังงา ๒๔๙ นายจรัล ชนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ๒๕๐ นายจักรพงษ์ สิทธิภักดี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ๒๕๑ นายหาญณรงค์ ภิรมยาภรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ๒๕๒ นางสาวนิสารัตน์ ซ้วนเล่ง วิทยาลัยการอาชีพตรัง ๒๕๓ นางสาววรามาศ จักษุญาณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
 9. 9. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๒๕๔ นางสาวจิราพร ทิศคงทอง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ๒๕๕ นายณรงค์ เนียมทอง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ๒๕๖ นายสหรัฐ ถมทองคํา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๕๗ นางสาวอาทิตยา ม่วงพานิล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๒๕๘ นางสาวนาฏยา เปรมชัยพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ๒๕๙ นางสาวพิรัลภรณ์ จรัสจิรภัทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ๒๖๐ นางสาวจิรชยา ั เลิศวิเศษกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ๒๖๑ เด็กชายสุทธิพงษ์ คําแก้ว โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ๒๖๒ เด็กชายพีรวิชญ์ อุดมกุลวณิชย์ โรงเรียนโชคชัย ๒๖๓ นางสาวธัญพิชชา สุขเกษม โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ๒๖๔ นายทักษ์ดนัย วงศ์เศรษฐกุล โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ๒๖๕ นางสาวปาริชา วิมลธนาชัย โรงเรียนลาซาล ๒๖๖ นางสาวธนวรรณ ศรีีสกุลพาณิิชย์์ โรงเรีี โ ยนลาซาล ๒๖๗ นายภัทรนนท์ เจษฎาประสิทธิ์ โรงเรียนลาซาล ๒๖๘ นางสาวพัดชา ดวงลี โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ๒๖๙ นางสาวธัญธร กลัดบุบผา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ๒๗๐ นายพุฒพงศ์ ิ บุดดาวงศ์ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ๒๗๑ เด็กหญิงกิตติมา ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ๒๗๒ เด็กหญิงโสรยา เต็มชุ่ม โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ๒๗๓ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทรงศิวิไล โรงเรียนอุดมศึกษา ๒๗๔ นายณัฐพัชร์ ธนนนท์กตติยศ ิ โรงเรียนอุดมศึกษา ๒๗๕ เด็กหญิงธณิตา ทักษ์อรุณกุล โรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บํารุง จังหวัดนนทบุรี ๒๗๖ เด็กชายชาติชาย อันเป็นมงคล โรงเรียนป้วยฮั้ว จังหวัดสมุทรปราการ ๒๗๗ นายกิตติวัฒน์ มูฮําหมัด โรงเรียนอิสลามสันติชน ๒๗๘ เด็กชายวีระชาติ มะมา โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา ๒๗๙ นางสาวพริมา ยนตรรักษ์ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ๒๘๐ นายภาณุภค ั คงเจริญ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ๒๘๑ นางสาวนพรัตน์ ศรีโสภา โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ๒๘๒ นายภูวดล แก้วพูล โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ช่างฝีมือปัญจวิทยา
 10. 10. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สป. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๒๘๓ นางสาวลลิตา ไตริน ศูนย์ กศน. อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๒๘๔ นางสาวสิริมา แก้วทองมา ศูนย์ กศน. อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๘๕ นางสาวเนตรนภา ภูเชิดสาย ศูนย์ กศน. อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๘๖ นางสาวเจนจิรา อรชร ศูนย์ กศน. อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๒๘๗ นางสาวสิริพรรณ เสียงวังเวง ศูนย์ กศน. อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๒๘๘ นางสาวมณีรัตน์ พรหมณี ศูนย์ กศน. อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๘๙ นายสุรวุฒิ คําทองสุข ศูนย์ กศน. อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒๙๐ นางสาวศุภกานต์ สุปิณะ ศูนย์ กศน. อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ๒๙๑ นายกฤษณพล การสุรสิทธิ์ ศูนย์ กศน. อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๒๙๒ นางสาวนาจุติ จะอื่อ ศูนย์ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๒๙๓ นายกฤษชัย อ้นนวล ศูนย์ กศน. อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๒๙๔ นายวุฒชัยิ ศาลิโกเศศ ศูนย์ กศน. อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๒๙๕ นางสาวอภิษฎา สายสมร ศูนย์ กศน. อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๒๙๖ นายอิทธิพงษ์์ ิ ิ มหาธนศรีี ศูนย์์ กศน. อํําเภอแสวงหา จัังหวััดอ่่างทอง ๒๙๗ นางสาวสยุมพร บุญมาตุ่น ศูนย์ กศน. อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒๙๘ นายถิรวุฒิ จันทะวงษา ศูนย์ กศน. อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๙๙ นางสาวแก้วศิลา ลิ้มกิตติ ศูนย์ กศน. อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๓๐๐ นางสาวบรรณสรณ์ ดิษฐด้วงปล้อง ศูนย์ กศน. อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๓๐๑ นางสาวเบญจวรรณ จันจิตจริงใจ ศูนย์ กศน. อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๓๐๒ นายศุภกร บุตรแสน ศูนย์ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๓๐๓ นายจตุรงค์ ด้วงแก้ว ศูนย์ กศน. อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๓๐๔ นายรุสลัน เฆดา ศูนย์ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๓๐๕ นายสมานจิต ตันติศิรินทร์ ศูนย์ กศน. อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๐๖ นางสาวศิราณีย์ แสงงาม ศูนย์ กศน. อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ๓๐๗ นางสาวกรรณิกา แซ่ย่าง ศูนย์ กศน. อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐๘ เด็กชายบุณยาพร จันทร์เลื่อน ศูนย์ กศน. อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๓๐๙ นายสุธาดา เลือดสันเทียะ ศูนย์ กศน. อําเภอนามกระแสชล จังหวัดนครราชสีมา ๓๑๐ นางสาวธนาวดี บุญส่ง ศูนย์ กศน. อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 11. 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๓๑๑ นางสาวสุมารี เจริญไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ๓๑๒ นางสาวอริศรา เตชะวงศ์วัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม ๓๑๓ นายเกียรติศักดิ์ โพศิริ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๓๑๔ นายวิรตน์ ั เอกปัจชา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ๓๑๕ นางสาวรวมพร ลั่นก้อง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๓๑๖ นางสาวกวินทิพย์ ทองสรรค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๓๑๗ นางสาวน้องอิม เล้าสกุล วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ๓๑๘ นายชัยวัฒน์ ศรีเงินงาม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ๓๑๙ นางสาวบุษกร เทพทอง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๓๒๐ นายปรัชญา นันธะชัย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ๓๒๑ นางสาวณรรฏฐาปนีย์ ศรีพุทธพร วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๓๒๒ นายพิทักษ์ หฤทัยถาวร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สกล สถานศึกษา/จังหวัด ๓๒๓ นายอติชาต จันตรีชา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ๓๒๔ นางสาวสิรวิมล ิ ประมงคล โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ๓๒๕ นางสาวสุชารัตน์ ลูกเมือง โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ๓๒๖ นางสาวสุดารัตน์ ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๒๗ นายเกียรติศักดิ์ กองกูล โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ๓๒๘ นายนิฮาฟิล หะยีฮาซัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ๓๒๙ นางสาวอมรรัตน์ อุดไชย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ๓๓๐ นายบัญชร พุจารย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑ นางสาวศิรกัญจน์ประภา ทองอําไพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ๓๓๒ นางสาวบุญวิลย ั ทองมา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ๓๓๓ นางสาวศิรผล ิ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 12. 12. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๓๓๔ เด็กชายชาญกิจ จงเจริญจินดา โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ๓๓๕ เด็กชายปัญญากร เกื้อนุ้ย โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ๓๓๖ เด็กชายวีรพันธ์ ขัดสุรินทร์ โรงเรียนวัดบางสะแกใน ๓๓๗ นางสาวชุติมณฑน์ ไชยสอง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ๓๓๘ เด็กหญิงอนงค์ไพสิฎฐ์ รัชตวงศ์สกุล โรงเรียนบางแคเหนือ ๓๓๙ นายต้นตระการ รอดภักดี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ ๓๔๐ เด็กหญิงจณิตา กุลรัตนวิรุฬห์ โรงเรียนวัดดิสานุการาม ๓๔๑ เด็กหญิงทิพภาดา เณรรอด โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ๓๔๒ เด็กหญิงฑิตยา เจริญจิตต์ โรงเรียนวัดบางปะกอก ๓๔๓ เด็กหญิงวริศรา เงินจันทร์ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม ๓๔๔ เด็กหญิงปนิดา พานพุด โรงเรียนวัดยายร่ม ๓๔๕ เด็กชายภัทรพล จุ้ยศิริ โรงเรียนวัดไผ่ตัน ๓๔๖ เด็กหญิงมัณฑนา ศรีมณีรตน์ั โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู - บุตรอุปถัมภ์) ๓๔๗ นางสาวพิิชญาภา ๔๗ พัันตาเอก โรงเรีี โ ยนนาหลวง ๓๔๘ เด็กชายเอกศรัณย์ สาตร์จีนพงษ์ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม ๓๔๙ นายก้องเกียรติ จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ๓๕๐ นายวรวุฒ อมะรึก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ๓๕๑ เด็กหญิงเบญจทิพย์ บ้านไร่ โรงเรียนวัดสวนพลู ๓๕๒ นายตุลา สนใจ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขํา) ๓๕๓ เด็กหญิงณัฐวดี ปร่ํานาค โรงเรียนประชานิเวศน์ ๓๕๔ เด็กหญิงอรพรรณ ธนารักษ์พงศกร โรงเรียนวัดสุวรรณ ๓๕๕ นายณัฐวุฒิ ศรีชาดา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ๓๕๖ เด็กหญิงวริศรา สายประยงค์ โรงเรียนพระราม๙กาญจนาภิเษก ๓๕๗ เด็กหญิงนริศรา บุญอนุวัฒน์ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ๓๕๘ เด็กหญิงนภัสสร ฉัตรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนราชบพิธ
 13. 13. กระทรวงกลาโหม ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อ - ชื่อสกุล ๓๕๙ นักเรียนเตรียมทหารดนุเดช จันทะวงศ์ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ๓๖๐ นักเรียนเตรียมทหารภารุจ สุนทรภัค โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ๓๖๑ นักเรียนช่างฝีมือทหารกัมพล ยะถาคาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๓๖๒ นักเรียนช่างฝีมือทหารหญิงบุญตา รอดแจ่ม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๓๖๓ นักเรียนดุริยางค์สุธิวัฒน์ ปานแก้ว โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๓๖๔ นักเรียนดุริยางค์กฤษฎา เที่ยงวงษ์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๓๖๕ นักเรียนดุริยางค์หญิงพรนภัส ศานติวรางกูร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๓๖๖ นักเรียนดุริยางค์หญิงพรกมล เทพสุวรรณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๓๖๗ นักเรียนนายเรือวชิรศักดิ์ ศรีเงิน โรงเรียนนายเรือ ๓๖๘ นักเรียนพยาบาลศาสตร์วณัฐภรณ์ รศสุธรรม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๓๖๙ นักเรียนจ่าทหารเรือศุภโชค เป้าแดง โรงเรียนจ่าทหารเรือ ๓๗๐ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือหญิงนงนภัส แตงผลดก โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ๓๗๑ นักเรียนจ่าอากาศสหวุฒิ เข็มพรหยิบ โรงเรียนจ่าอากาศ ๓๗๒ นัักเรีียนจ่่าอากาศเจษฎาพัันธุ์ พนมรััมย์์ ๗๒ ศ โรงเรีี ่ โ ยนจ่าอากาศ ๓๗๓ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจิรายุส ด้วงมา โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ๓๗๔ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศหญิงธนพร ราชสิงโห โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๓๗๕ นายอรรถโกวิท สอนทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๓๗๖ นางสาวน้ําทิพย์ พลเหิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย ๓๗๗ นายธนวัฒน์ สุทนต์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก ๓๗๘ นางสาวณิชกานต์ หนูฟุ่น โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ๓๗๙ นางสาวนันทพร บุญกอง โรงเรียนเทศบาล ๖ จังหวัดเชียงราย ๓๘๐ เด็กหญิงธนิดา วินทะชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า จังหวัดร้อยเอ็ด ๓๘๑ เด็กหญิงพรเพ็ญ โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๓๘๒ เด็กหญิงนภาพร พรมคํามุล โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓๘๓ เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วคําจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ จังหวัดยโสธร ๓๘๔ นางสาววัลภา นันทะแสง โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา จังหวัดมหาสารคาม ๓๘๕ เด็กชายภูวนาท จวงจันทร์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ จังหวัดนนทบุรี ๓๘๖ เด็กหญิงกุลนาถ น้อยจันทร์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรี ๓๘๗ เด็กหญิงธนภรณ์ คงสมทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ๓๘๘ เด็กชายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี
 14. 14. ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๓๘๙ เด็กหญิงเมธาวี สุวรรณไตร โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี ๓๙๐ นายณัฐชนน เกื้อช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพราริก จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๙๑ เด็กหญิงโซเฟีย วินเทอะร์มันน์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๙๒ นางสาวนาตยา เชาวลิต โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓๙๓ นางสาวขจรศรี จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๙๔ นางสาวเมรินทร์ เลิศแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง ๓๙๕ เด็กหญิงธนันพร เกตุสุริยา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จังหวัดระยอง ๓๙๖ เด็กหญิงศิวนาฎ เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ๓๙๗ เด็กหญิงศุจนธร ิ เที่ยงสุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ๓๙๘ เด็กหญิงธัญเรศ ม่วงเขาแดง โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ําบุญศิริ จังหวัดนครนายก ๓๙๙ เด็กชายศักรินทร์ หงษาชาติ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" จังหวัดชลบุรีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๔๐๐ เด็กชายพงษ์บดินทร์ โสชนะ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองมะลิ จังหวัดจันทบุรี ๔๐๑ ๔ เด็็กชายปกรณ์์เกีียรติิ ป สายแก้้ว โรงเรีี โ ยน ตชด.ประชารัฐบํารุง ๑ จังหวัดสระแก้้ว ป ั ํ ั ั ๔๐๒ เด็กหญิงกรองกาญจน์ เส่งสุ่น โรงเรียน ตชด.เฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี ๔๐๓ เด็กชายสมยศ บัวศรี โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี ๔๐๔ เด็กชายสุทตตา ั ศาลาทอง โรงเรียน ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร จังหวัดอุบลราชธานี ๔๐๕ เด็กหญิงเนตรชนันท์ ศิริโท โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ ๔๐๖ เด็กชายศรายุทธ สีดี โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร ๔๐๗ เด็กหญิงณัฐวิกา กะตะจิต โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอํานาจเจริญ ๔๐๘ เด็กหญิงพัชรินทร์ อนุรกษ์วนภูมิ ั โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง จังหวัดเชียงใหม่ ๔๐๙ เด็กหญิงสุทธิดา จันทรยุทธ โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่ ๔๑๐ เด็กหญิงชลมาศ นายเขิ่ง โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๔๑๑ เด็กหญิงนาดํา พนาศิริวรรณ โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า จังหวัดเชียงใหม่ ๔๑๒ เด็กหญิงขนิษฐา หมวกทอง โรงเรียน ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๑๓ เด็กชายอรุณ มาดโทจิตร โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๑๔ เด็กหญิงรัตนากร ประชากิจ โรงเรียน ตชด.บ้านสํานักเอาะ จังหวัดสงขลา ๔๑๕ เด็กหญิงซาฟีรา ดาราแม โรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ ๒ จังหวัดยะลา
 15. 15. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๔๑๖ เด็กหญิงวรพิชชา โพธิแสง โรงเรียนกัลยวิทย์ ๔๑๗ เด็กหญิงธิวารัตน์ บุญวงษ์ โรงเรียนวัดพระยายัง ๔๑๘ เด็กหญิงกัลยกร ประยูรวงค์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๑๙ เด็กหญิงแพรพลอย ภูมิพัฒน์ โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี ๔๒๐ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๔๒๑ นางสาวอัครัศมิ์สรี สุขเอี่ยม โรงเรียนธีรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ๔๒๒ นางสาวสริตา พรหมปลัด โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง ๔๒๓ นางสาวจุฑามาศ ช่วยภูมิ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ๔๒๔ นางสาวณัฐวรรณ พานแก้ว โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ๔๒๕ นางสาวชุติกาญจน์ ณัฎฐากุล โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ๔๒๖ นางสาวนาราธิดา แก้วอนุรักษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ๔๒๗ นางสาวสิรวรรณ ิ เงินแดง โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกล จังหวัดกระบี่ ู ๔๒๘ นางสาวณัฐฐิดา พิมพ์วิชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ๔๒๙ นางสาวสุนิสา เมืืองมูล โรงเรีี ่ ้ ิ โ ยนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี ั ั ิ ์ ๔๓๐ นางสาวเบญจอาภา คําสุวรรณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๔๓๑ นางสาวสุทธิ์ภาธร มาสําราญ โรงเรียนสตรีวิทยากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สถานศึกษา/จังหวัด ๔๓๒ นายขวัญศิริ เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) จังหวัดยะลา ๔๓๓ นางสาววิรัตน์ชดา สวัสดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ๔๓๔ เด็กชายพิพัฒน์ เจริญมาศ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ จังหวัดนราธิวาส ๔๓๕ นายอดิศักดิ์ อ้วนแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จังหวัดหนองคาย ๔๓๖ นายนิรุช แก้วพนมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔๓๗ เด็กชายนนทนันท์ นุตตโยธิน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๔๓๘ นายเจริญชัย เตรียมพยุง วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๔๓๙ นางสาวรัตนาภรณ์ โลบุญ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ๔๔๐ นางสาวรัชนีกร ดูแช โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ๔๔๑ เด็กชายเศรษฐกิจ ม่วงประสิทธิ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ๔๔๒ เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรเพ็ชร โรงเรียนกลางคลองสิบ จังหวัดปทุมธานี ๔๔๓ เด็กชายอภิชาติ เยาว์ธานี โรงเรียนบ้านทุ่งกราด จังหวัดชลบุรี ๔๔๔ นางสาวอรกานต์ มีษา สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ๔๔๕ เด็กหญิงอารียา สุขเรือง โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

×