Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bie daalt 1

3.056 Aufrufe

Veröffentlicht am

12346

Veröffentlicht in: Internet
 • Als Erste(r) kommentieren

Bie daalt 1

 1. 1. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль ЭРДМИЙН СУРГУУЛЬ Сэдэв: Бизнесийн бодлого хичээлийн орчны шинжилгээ Шалгасан: .................................................... /С. Эрдэнэтуул/ Гүйцэтгэсэн: ................................................/Э. Оюун-Эрдэнэ/ УЛААНБААТАР ХОТ 2014 он
 2. 2. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ Агуулга 2 1. УДИРТГАЛ 1.1. Сэдвийн зорилго 1.2. Хичээлийн уялдаа 1.3.Сэдэв сонгосон шалтгаан 2. МАКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ 2.1. Эдийн засгийн орчин 2.2.Техник технологийн орчин 2.3. Хууль эрх зүй, улс төрийн орчин 2.4.Нийгэм соёлын орчин 3. ШИНЖИЛГЭЭ 3.1.Аюул боломжийг тодорхойлох нь 4. ДҮГНЭЛТ
 3. 3. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 1. УДИРТГАЛ 3  Сэдвийн зорилго: Уг сэдвийн зорилго нь хэрэглэгчдийн хоолны сургалтын төвд суралцах хүсэлийг судалж, суралцагчдын зан төлвийг тодорхойлох, мөн тус сургалтын төвийг байгуулахад гадаад орчноос ирж буй боломж аюулын гаргаж ирэн уг бизнест хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдгийг гаргаж ирэн шаарлага хангахуйц сургалтын төвийг байгуулахад оршино.  Хичээлийн уялдаа холбоо: Судалгааны ажлын хүрээнд: 1. Салбарын судалгаа хийх  Эдийн засгийн орчин  Техник технологийн орчин  Хууль эрх зүйн орчин  Нийгэм соёлын орчин 2. Өрсөлдөгчийн судалгаа хийх 3. Хэрэглэгчийн судалгаа хийх 4. Судалгаанд тулгуурласан төлөвлөлтүүдийг хийх гэсэн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн ба уг БИЗНЕСИЙН БОДЛОГО хичээлийн хүрээнд салбарын судалгаа хэсгээс оруулсан болно.  Сэдэв сонгосон шалтгаан Уг судалгааны ажил нь оюутан миний 2012 хийсэн СЭЗДС-ийн бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл юм. Уг сэдвийг сонгосон шалтгаан нь:  Үндэслэл 1 Хүний амьдралын хамгийн чухал зүйлийн нэг нь эрүүл мэнд бөгөөд улс орнуудын эрүүл мэндийг хэмжих хэмжүүрийн хамгийн гол хүчин зүйл нь урт наслалт юм. Урт наслалтаараа тэргүүлэгч орнуудын тоонд зүй ёсоор ордог орны тоонд Япон улс дээгүүр ордог1. 1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_median_age
 4. 4. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ Япончуудын урт наслахад дараах 4 гол хүчин зүйлс ордог нь судалгаагаар батлагдсан2. 4  Хооллох дэглэм- 75%  Идэвхитэй хөдөлгөөн, цэвэр орчин, гэр бүл ба нийгмийн оролцоо-25% Уг судалгаагаар эрүүл буюу зөв зохистой хооллолт нь эрүүл байж урт наслахад хамгийн чухал гэдгийг гаргаж ирсэн ба Монголчуудын хувьд эрүүл хоол бус АМТ ЧАНАРыг чухалчилдаг 3 . Иймээс монголчуудад хоолны талаар зөв зохистой мэдлэг өгөх зайлшгүй шаардлагатай юм.  Үндэслэл 2 Сүүлийн жилүүдэд монголоос гадаад, гадаадаас монгол руу аялж амьдрагчдын тоо жил ирэх бүр өсч4 гадаадын соёл дэлгэрч байгаа бөгөөд тухайн орны хоол хүнсний хэрэглээ нэмэгдэж сурах хэрэгцээ шаардлага улам бүр өсч байгаа юм.  Үндэслэл 3 Миний бие хоол хий х маш и х хүсэл сонирхолтой ба Монголын шилдэгт багтах 3 хоолны сургалтын төвд суралцсан бөгөөд уг хүсэл сонирхол, туршлагад үндэслэн уг судалгааны ажлыг хийсэн. 2 http://www.agewatch.org.uk 3 Япон ресторан нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа 2012 он СЭЗДС кейс сургалт 4 Жуулчны мэдээллийн төв
 5. 5. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 2. МАКРО ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5 2.1. Эдийн засгийн орчин A. ДНБ-ийн хандлага (График1) Монгол улсын ДНБ 2001-2011он 12 000. 10 000. 8 000. 6 000. 4 000. 2 000. . Монгол улсын эдийн засгийн чадавхи улам бүр нэмэгдэж Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн тогтмол өсөж, хүн амын орлогын түвшин жил ирэх тутам дээшлэж, бодит худалдан авах чадвар нэмэгдэж байна. B. Ажилгүйдлийн түвшин /мян хүн/ Нийт хүн ам өсөхийн хирээр хөдөлмөрийн насны хүн ам өсч бай гаа бөгөөд хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь илүү өсөх хандлагатай байгаа нь ажиглагдаж байна. (График 2) Хөдөлмөрийн насны хүн ам 2002-2015 оны прогнозз 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 5 Статистикийн эмхэтгэл 2011 ДНБ-ийн хандлага нийт ДНБ, тэрбум төг нэг хүнд ногдох ДНБ, мян.төг 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 0.0 Axis Title хөдөлмөрийн насны хүн ам Нийт хүн ам Хөдөлм өрийн насны хүн ам
 6. 6. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ Ажилгүйдлийн түвшиний прогнозоос харахад дараагийн 4 жилд маш бага хувиар өсөх ба манай байгууллага мэргэжлийн сургалтын төв байгуулбал ажил олгогч болон ажил хүсэгчдийг зуучлагчийн зүгээс боломж болж байгаа юм (График 3) Ажилгүйдлийн түвшин 2002-2015 оны прогноз Ажилгүйдлийн түвшин 2.8 2.8 Инфляцийн өөрчлөлт 22.4 6 3.4 3.5 3.6 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 C. Инфляци 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4 Ирэх жилүүдийн хувьд инфляцийн түвшин харьцангуй буурах таамаглал гарч байна. 2012-2013 оны хооронд инфляцийн түвшин 2 оронтой тоотой байх буюу 10- 11%-тай байх бол 2014-2016 оны хооронд инфляцийн түвшин буурч 8,2 орчим хувьтай байх төлөвтэй байна. Инфляцийн түвшин доогуур байх нь иргэдийн худалдан авах чадварт эерэгээр нөлөөлөх бөгөөд бизнесийн байгууллагын хувьд борлуулалт нэмэгдэх сайн талтай юм. (График 4) Инфляцийн өөрчлөлт жилийн эцсээр 2002-2015 оны прогноз 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1.6 4.7 11.0 9.5 6.2 17.8 4.2 13.0 12.0 11.1 10.1 9.2 8.2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 7. 7. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ Дундаж орлого 7 D. Орлогын түвшин Улаанбаатар хотын 1 өрхийн дундаж орлогыг таамаглал дэвшүүлэн авч үзэхэд 2016 он гэхэд өнөөгийн байгаа түвшнээс 3 дахин өсөх хандлагатай байна. Ирэх 5 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын өрхийн дундаж орлого 20-30 хувиар жил бүр тогтмол өсөх хандлагатай байна. (График 5) Өрхийн 1 сарын дундаж орлого 2001-2016 оны прогноз 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 2.2. Хууль эрх зүйн орчин 1474712 1210765 1007292 803904 A. ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÒÓÕÀÉ ХУУЛЬ-ийн заалтаас6 1 ä¿ãýýð ç¿éë. Õóóëèéí çîðèëò 1.1.Ýíý õóóëèéí çîðèëò íü ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí àãóóëãà, çîðèëãî, á¿òýö, ò¿¿íèé óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûã òîäîðõîéëæ, èðãýíä ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ, ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð îëãîõ, äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòûã õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýý, àæèë îëãîã÷èéí çàõèàëãàä íèéö¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëàõ, ýíý ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîã÷èéí ýðõ, ¿¿ðýãòýé õîëáîãäñîí õàðèëöààã çîõèöóóëàõàä îðøèíî. 6.3.4.óëñûí õýìæýýíä ìºðäºõ àæèë, ìýðãýæëèéí ¿íäýñíèé àíãèëàë, òîäîðõîéëîëò, ìýðãýæëèéí ñòàíäàðò, ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí àãóóëãûí ñòàíäàðòûã õýëýëöýæ ä¿ãíýëò ãàðãàõ; 8.4.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà íü äàðààõü á¿ðýí ýðõèéã õýðýãæ¿¿ëíý: 8.4.7.ñóðãàëò-¿éëäâýðëýë, ¿éëäâýðëýë-ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíîëîãè, øèíæëýõ óõààí, òåõíèêèéí îëîëò, äýâøëèéã íýâòð¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõ; 6 http://www.mongolchamber.mn/index.php/home-page/councils/196-council-019 1833067 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 8. 8. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 8.4.8.ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã çàõèðãààíû áîëîí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãààð õàíãàõ, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, àíãèëëûã òîãòîîõ; 8.4.9.ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûã àòòåñòàò÷èëàõ, áàãøèä ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ; 8.4.11.ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã ¿íýëýõ, øàëãàõ, áàòàëãààæóóëàõ õºíäëºíãèéí øàëãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ; 8.4.15.ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíèêèéí áîëîâñðîëûí àñóóäëààð øààðäëàãàòàé ìýäýý òàéëàí, òîîöîî ñóäàëãààã òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, ºì÷èéí õýëáýð õàðãàëçàõã¿éãýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíààñ ¿íý òºëáºðã¿é ãàðãóóëàí àâàõ; 8.4.19.ìýðãýæëèéí ñóðãàëòûí ñóðàõ áè÷èã, õè÷ýýëèéí õýðýãëýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ; 11 ä¿ãýýð ç¿éë. Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíèêèéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ ñóðãàëòûí àæëûí 8 çîõèîí áàéãóóëàëò 11.1.Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíèêèéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ ñóðãàëòûí àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí ¿íäñýí õýëáýð íü òàíõèìûí õè÷ýýë, ¿éëäâýðëýëèéí ñóðãàëò, äàäëàãûí àæèë áàéíà. 11.2.Yéëäâýðëýëèéí ñóðãàëò, äàäëàãûí àæëûã ñóðãóóëü äýýðõ, àæëûí áàéðàí äàõü, òºãñºëòèéí ºìíºõ ãýñýí ¿å øàòòàéãààð çîõèîí áàéãóóëíà. 11.3.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ ñóðãàëò íü ºäðèéí, îðîéí, çàéíû, ¿éëäâýð äýýðõ ãýñýí õýâ øèíæòýé áàéæ áîëíî. 11.4.¯éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí àæèë õèéëãýõ àñóóäëààð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, ñóðàëöàã÷, ñóðãóóëü ãóðâàí òàëò ãýðýý áàéãóóëíà. 20 äóãààð ç¿éë. Íèéãìèéí ò¿íøëýë 20.1.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí àñóóäëààð õàìòðàí àæèëëàõ àæèë îëãîã÷, àæèëòàí, ¿éëäâýð÷íèé ýâëýë, ìýðãýæëèéí õîëáîî, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà çýðýã ñîíèðõîã÷ ýòãýýä íýãäýí íèéãìèéí ò¿íøëýëèéã á¿ðä¿¿ëíý. 20.2.Íèéãìèéí ò¿íøëýë íü äàðààõü ÷èãëýëýýð õàìòðàí àæèëëàíà: 20.2.4.¿éëäâýðëýëèéí ñóðãàëò, äàäëàãûã õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàõ; 20.2.5.áàãø íàðûí ìýðãýøèë äýýøë¿¿ëýõ; 20.2.6.ìýðãýæëèéí øàëãàëò õàìòðàí àâàõ; 20.2.7.òºãñºã÷èéã àæëûí áàéðààð õàíãàõ;
 9. 9. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 20.2.8.áàãø, èíæåíåð-òåõíèêèéí àæèëòíû ñîëèëöîîíû õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ; 20.2.9.¿éëäâýðëýëèéí òåõíèê, òåõíîëîãèéã øèíý÷ëýõ, ñóäàëãàà, òóðøèëò õàìòðàí 9 ÿâóóëàõ; 20.2.10.õóóëèàð õîðèãëîîã¿é áóñàä ¿éë àæèëëàãàà. 21 ä¿ãýýð ç¿éë. Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿æèëò 21.1.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòàнä çàðöóóëàõ õºðºíãèéã Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ ñàíãààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áºãººä óã ñàíãèéí санхүүгийн удирдлагыг ìэргэжлийн боловсрол, ñóðãàëòын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ . 21.2.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ ñàíãèéí õºðºíãèéã á¿ðä¿¿ëýõ, çàðöóóëàõ, ò¿¿íä õÿíàëò òàâèõ æóðìûã Çàñãèéí ãàçàð áàòàëíà. 22 äóãààð ç¿éë. Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ ñàíãèéí îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýð 22.1.Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ ñàí íü äîð äóðäñàí ýõ ¿¿ñâýðýýñ á¿ðäýíý: 22.1.1.óëñûí òºñ⺺ñ õóâààðèëñàí õºðºíãº; 22.1.2.îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ õóâààðèëñàí õºðºíãº; 22.1.3.ãàäààä óëñ, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ çîðèëãîîð îëãîñîí çýýëèéí õºðºíãº, áóöàëòã¿é òóñëàìæ; B. МҮХАҮТ-ын дэргэдэх “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт- үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих зөвлөл”-ийн дүрэм-ээс Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү дүрмээр МҮХАҮТ-ын дэргэдэх “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт- үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих зөвлөл”- /цаашид “Зөвлөл” гэх/ -ийн бүтэц, зохион байгуулалт, эрх үүргийг зохицуулна.
 10. 10. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 1.2 Зөвлөл нь боловсрол, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн салбарт тулгарч буй бэрхшээл, цаг үеийн тулгамдсан асуудлыг судлан, энэ салбарыг хөгжүүлэн дэмжих талаар танхимаас баримтлах бодлогыг тодорхойлж төрийн бодлогод тусгуулах, монгол улсад мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх ажлыг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн явуулах асуудлыг судлан боловсруулах, сургалт, үйлдвэрлэлийг холбох гэх зэрэг асуудлаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага мөн. Гурав. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл  Монгол улсад мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх салбарын хүрээнд нэн тэргүүнд шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлуудыг судлан гаргаж тавих  Салбарын хүрээнд мэргэжлийн байгууллагууд, холбоодтой хамтран ажиллах  Бусад орны ижил төрлийн үйл ажиллагаа яв уулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэдний туршлагаас суралцах, энэ чиглэлээр гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах үзэсгэлэн яармаг, сургалт, семинарт салбарын байгууллагуудаас өргөн оролцуулах  Салбарын чиглэлийн мэдээллээр тухайн салбарт бизнес эрхлэгчдийг хангах, туслалцаа үзүүлэхэд анхаарч ажиллах  Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллагуудтай холбоо тогтоож ажиллах, төсөл, хөтөлбөрүүдэд оролцох, хамтран хэрэгжүүлэх  Үйлдвэрлэлийн гол салбаруудад мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх асуудлыг авч үзэх, сургалт үйлдвэрлэлийг холбох чи глэлээр санаачилга гаргаж ажиллах C. Хоолны газрын үйлчилгээний стандарт MNS 4946:2009 10 стандарт Хоолны газрын үйлчилгээний стандарт”-ыг ХХААЯ, Үйлдвэр, худалдааны яам, Худалдаа үйлдвэрийн улсын хяналтын байцаагч, мэргэжилтнүүд, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс, Монголын тогооч, нарийн боовны холбоо, Худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээний стандартчиллын дэд хороо зэргээс мэргэжилтнүүд оролцож зөвлөл байгуулан хэлэлцүүлж батлуулдаг байна.
 11. 11. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 1994 онд гарсан Стандартын тухай хуулиар тухайн салбар дахь бүх стандартын 80 хувийг дагаж мөрдөн, биелүүлэх ёстой гэдэг байсан бол 2003 онд батлагдсан шинэчлэгдсэн хуулиар бол заавал мөрдөх хүрээ, хязгаарыг багасгаснаар одоо 40 хувийг л биелүүлж байхаар болсон.7 Стандартчилал, хэмжил зүйн Үндэсний төв (СХЗҮТ)-өөс 2005 онд гаргасан (MNS 4946:2005) стандартаар хоолны газар ажиллуулж, энэ төрлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд ерөн хий стандарт гэж 23 зүйлийг, тавигдах шаардлага гэж 66 зүйл, үйлчилгээ болон хүний нөөцийн хөгжилд тавигдах мөн төдий тооны зүйлийн гээд нийтдээ 200 шахам заалтыг биелүүлэхийг шаарддаг. Энэхүү стандарт нь хоолны газрын үйлчилгээний ангилал, зэрэглэлд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарах бөгөөд уг стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөх ёстой. - Хоолны газрын барилга, байгууламжид тавих шаардлага - Хоолны газрын галын аюулгүй байдлын шаардлага - Хоолны газарт эрүүл ахуйн шаардлага - Хоолны газрын инженерийн байгууламж, техникийн байдалд тавих шаардлага - Хоолны газрын орчны тохижилтонд тавих шаардлага - Хоолны газрын хүний нөөцийн хөгжилд тавих шаардлага - Техникийн шаардлага 11 Үүнээс дурдвал: Хоолны газарт тавих нийтлэг шаардлага: 1. Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын хүрээнд хүнсний аюулгүй байдал, барилга бай гууламж, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй ажиллагаа, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үндсэн шаардлагыг хангасан байна. 2. Хоолны газар нь үйлчилгээний чанарын зэрэглэлийн түвшинг хангаж, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь, ажиллах зааврыг тусгасан байгууллагын стандарттай байна. 3. Хоолны газарт эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эрүүл хүн ажиллана. Хоолны газрын хүний нөөцийн хөгжилд тавих шаардлага: 7 Бизнес таймс сонин нийтлэл
 12. 12. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үндсэн ажлыг /тогооч, зөөгч, бармен/ зөвхөн тухайн мэргэжлийн ажилтан гүйцэтгэнэ. 2. Хоолны газарт ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүйн ажиллагааны зааварчилга болон эмнэлгийн анхны тусламжийн мэдлэгтэй байна Мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсад 32 33.4 34.7 12 2.3. Нийгэм соёлын орчин  Мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсад (График 6) Мэргэжлийн хоолны сургалтын төвд хамрагсад /мян.хүн/ 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 19.3 21.3 21.4 22.3 23.9 25.7 37.9 40.6 43.3 46.0 48.7 Графикаас харахад мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсдын тоо жил ирэх тутам өсч байгаа бөгөөд цаашдаа ч өсөх байгаа нь харагдаж байна.  Хүнсний бүтээгдэхүүнд зарах өрхийн зарлага (График 7) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 13. 13. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 Хүнсний бүтээгдэхүүнд зарах өрхийн зарлага Графикаас харахад 2011 оноос хойш улаанбаатар хоты хны хүнсний бүтээгдэхүүндээ зарах өрхийн зарлага өсөх бөгөөд энэ нь нэг талаар ин фляцитай холбоотой нөгөө талаар иргэдийн амжиргааны түвшинтэй холбоотой юм.  Нийтийн хоолны газрын ажиллагчдын тоо /2005-2015 он/ нийтийн хоолны газрын ажилчдын тоо 13 (График 8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Нийтийн хоолны газар ажиллагчдын тоо 2011 оноос хойш буурах хандлагатай байгаа бөгөөд энэ нь нийтийн хоолны газар тавигдах шаардлага өндөрсөж хяналт шалгалт ихээр явуулан шаардлага хангаагүй газруудын үйл ажиллагааг хаадаг болсонтой холбоотой юм.  Хүн амын өсөлт (График 9) 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3728 5452 5551 6348 5021 4551 5341 5031 4721 4411 4101 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 14. 14. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ ХҮН АМЫН ӨСӨЛТИЙН ПРОГНОЗ /2012-2016 ОН/ 2869.42918.12967.83015.23063.5 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 Улаанбаатар хотын хүн ам жил бүр өссөөр 2016 он гэхэд 3 сая давах хандлагатай байна. Ингэснээр манай бизнесд эерэг боломжийг бүрдүүлж өгөхөөр байна. Өөрөөр хэлбэл хүн амын тоо өсөхийн хэрээр дагаад хэрэглээ нь нэмэгдэх юм УБ хотын нийт өрхийн тоо /мян.өрх/ 2002-2015 он 14  Нийт өрхийн тоо (График 10) 400 350 300 250 200 150 100 50 Улаанбаатар хотын нийт өрхийн тоо жилээс жилд өсч 2015 он гэхэд 347.8 мянга хүрэх хандлагатай байна. Өрх бүрт хоол хийдэг 1 хүн байна хэмээн тооцоолбол энэ нь манай бизнест эерэгээр нөлөөлөх юм. 3. АЮУЛ БОЛОМЖИЙГ ШИНЖЛЭХ НЬ (Хүснэгт 1) Макро орчны шинжилгээнд тулгуурласан шинжилгээ 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 177.2 192.9 205.5 215.7 226.9 234.7 251.8 273.2 294.4 305.3 322.7 340.0 357.4 374.8 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 15. 15. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 15 Хүчин зүйлүүд Хувьсагч хүчин зүйлс Чиг хандлагууд Боломж Аюул Эдийн засаг ДНБ-ийн хандлагуу д Нийт ДНБ огцом өсөх хандлагатай Нэг хүнд ноогдох ДНБ-н өсөлт тогтмол өсөх хандлагатай Боломж1 Нэг хүнд ноогдох болон нийт ДНБ өсөх хандлагатай байгаа нь хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх эерэг нөлөө үзүүлнэ. Боломж2 Таамаглалаас харахад инфляци буурах хандлагатай байгаа нь хүмүүсийн худалдан авах чадварт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Боломж3 Инфляци буурахын хирээр УБ хотын өрхийн дундаж орлого жил бүр өсч байгаа нь эерэг нөлөө үзүүлнэ. Боломж4 Ажилгүйдлийн түвшиний прогнозоос харахад дараагийн 4 жилд маш бага хувиар өсөх ба манай байгууллага мэргэжлийн сургалтын төв байгуулбал ажил олгогч болон ажил хүсэгчдийг зуучлагчийн зүгээс боломж болж байгаа юм Аюул1 Валютын ханшны тогтворгүй байдлаас шалтгаалан төгрөгийн худалдан авах чадвар буурах нь бүтээгдэхүүни й хувьд борлуулалт багасах аюултай. Аюул2 Хэт их мөнгөний нийлүүлэлт явагдсанаар төгрөгийн ханш буурах аюултай. Ажилгүйд лийн түвшин Нийт хүн амын тоонд эзлэх хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо жилээс жилд өсч байна. Инфляци Ирэх жилүүдийн хувьд инфляцийн түвшин харьцангуй буурах таамаглал гарч байна. 2012-2013 оны хооронд инфляцийн түвшин 2 оронтой тоотой байх буюу 10-11%-тай байх бол 2014-2016 оны хооронд инфляцийн түвшин буурч 8,2 орчим хувьтай байх төлөвтэй байна. Орлогын түвшин Улаанбаатар хотын 1 өрхийн дундаж орлогыг таамаглал дэвшүүлэн авч үзэхэд 2016 он гэхэд өнөөгийн байгаа түвшнээс 3 дахин өсөх хандлагатай байна. Ирэх 5 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын өрхийн дундаж орлого 20-30 хувиар жил бүр тогтмол өсөх хандлагатай байна. Технологийн орчин Байгуулла гуудын мэдээлэл технологи йн хэрэглээ Манай улсад интернэт сүлжээ ханган ажиллдаг том жижиг нийлсэн 20 гаруй компани үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тэд чанарын өндөр түвшинд хүрсэн байна. Боломж5 Интернэтийн хэрэглээ нэмэгдэж залуусын мэдээллээ авах гол хүчин зүйл нь болсноор интернэтээр зар Аюул4 Интернетээр явагдах хоолны сургалтууд нэмэгдсэнээр
 16. 16. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 16 Электрон сургалтуу д Интернетийн хэрэглээ өсөхийн хирээр интернэтээр явагдах хоолны сургалтууд, сайтууд маш ихэсч хүссэн хоолны орц арга технологийн нэтээс харах боломжтой болсон. сурталчилгаагаа цацаж хямд зардалаар олонд танигдах бүрэн боломжтой Боломж6 Хоолны жор технологи улам бүр боловсронгуй болж шинэчдэгдэх тусам хоолны сургалтын төвийг зорих хүн нэмэгдэх боломжтой Боломж7 Тогоочийн ажлыг хөнгөвчлөх, гал тогооны хэрэгсэлүүд улам боловсронгуй болохын хирээр түүний талаар мэдээлэл өгөх хэрэгцээ шаардлага ихэснэ. хоолны сургалтын төвийн хэрэгцээ шаардлага буурах хандлагатай Хоолны жор Хоолны жор, хийх арга улам бүр боловсронгуй болж хоол нь нэгэн төрлийн урлаг болж буйг дэлхий даяараа хүлээн зөвшөөрч өдөр ирэх тусам хоолны жорууд шинэчлэгдэж орц найрлагууд нь шинэчлэгдэж байна. Тогоочийн хөдөлмөри йг хөнгөвчлө х технологи уд Тогоочийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх багаж хэрэгсэлүүд улам бүр сайжирч олон хэв загварын багажуудыг ашиглах болсон ашиглах ур чадварыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага ихэсч байгаа Хууль - Эрх зүй Татварын бодлого Манай улсын хувьд улс, орон нутгийн төсвийг хуримтлуулах зорилгоор татвар, төлбөр, хураамж болгон 45 нэр төрлийн татвар хурааж байна. - Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар10 хувь; - Хувь хүний орлогын албан татвар 10-12 хувь; - НӨАТ-10% Боломж 8 Мэргэжлийн сургалтын төв байгуулах зөвшөөрөл авсан тохиолдолд маш том боломж нээгдэж байна. Боломж 9 Мэргэжлийн сургалтын төвийг дэмжих зөвлөл нь уг салбарыг дэмжих талаар төрөл бүрийн арга хэмжээ авдаг. Боломж10 Хоолны газар тавигдах стандартын дагуу хоолны газарт заавал мэргэжлийн хүн ажиллах ёстой гэсэн шаардлага тавьж байгаа бөгөөд мэргэжлийн тогооч болох хүсэлтэй хүмүүс заавал сургалтын төв, Аюул5 Шинээр аж ахуйн нэгж байгуулж үйл ажиллагаа явуулахад олон төрлийн татвар хураамж төлдөг Аюул7 Хоолны газар тавигдах стандартууд улам нарийсахын хирээр мэргэжлийн тогооч нарт тавигдах Мэргэжли йн боловсрол сургалтын тухай хууль Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòàнä çàðöóóëàõ õºðºíãèéã Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûã äýìæèõ ñàíãààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ áºãººä óã ñàíãèéí санхүүгийн удирдлагыг ìэргэжлийн боловсрол, ñóðãàëòын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ Мэргэжли Зөвлөл нь энэ салбарыг
 17. 17. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 17 йн боловсрол сургалт үйлдвэрлэ лийг дэмжих зөвлөл хөгжүүлэн дэмжих талаар ажилчин бэлтгэх ажлыг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн явуулах асуудлыг судлан боловсруулах, асуудлаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус ба мэргэжлийн сургуульд хамрагдах хэрэгцээ шаардлагатай болж байна. шаардлага, өгөх шаардлагатай мэдлэг улам нэмэгдэж байна. Засгийн газрын тогтворто й байдал Энэ 2012 онд УИХ болон орон нутгийн сонгууль болох тул улс төрийн тогтвортой байдал нь бага зэргийн хэлбэлзэлтэй байх болно. Хоолны газар тавигдах MNS 4946:2005 стандарт 2.Хоолны газарт ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүйн ажиллагааны зааварчилга болон эмнэлгийн анхны тусламжийн мэдлэгтэй байна Нийгэм соёлын Нийтийн хоолны газрын ажиллагчд ын тоо Нийтийн хоолны газарт тавигдах шаардлага өндөрсөхийн хирээр нийтийн хоолны газар болон нийтийн хоолны газар ажиллагчдын тоо ирэх жилүүдэд багасах хандлагатай байна. Боломж11 Хүмүүсийн орлого нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хүнсний бүтээгдэхүүнд зарах мөнгөний тоо өссөн. Боломж12 УБ хотын хүн ам өсч байгаа бөгөөд энэ нь манай бизнесд эерэг боломжийг бүрдүүлж өгөхөөр байна. Өөрөөр хэлбэл хүн амын тоо өсөхийн хэрээр дагаад хэрэглээ нь нэмэгдэх юм Боломж13 Мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсдын тоо жил ирэх бүр өсч цаашдаа ч нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь маш том боломж юм. Боломж14 Улаанбаатар хотын нийт өрхийн тоо жил ирэх бүр өсч Хүн амын өсөлт Улаанбаатар хотын хүн ам жил бүр өссөөр 2016 он гэхэд 3 сая давах хандлагатай байна. Хүнсний бүтээгдэхү үнд зарах өрхийн зарлага Улаанбаатар хотыхны хүнсний бүтээгдэхүүндээ зарах өрхийн зарлага ирэх жилүүдэд өсөх хандлагатай Мэргэжли йн сургалтын төвд хамрагдаг сад Мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсадын тоо жил ирэх тутам өсч байгаа бөгөөд цаашдаа ч өсөх байгаа нь харагдаж байна. Өрхийн Улаанбаатар хотын нийт
 18. 18. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ тоо өрхийн тоо жилээс жилд өсч 2015 он гэхэд 347.8 мянга хүрэх хандлагатай байна. 18 байгаа бөгөөд өрх бүрт хоол хийдэг 1 хүн байна хэмээн тооцоолбол энэ нь манай бизнест эерэгээр нөлөөлөх юм. 4. ДҮГНЭЛТ Уг салбарын орчны судалгаагаар макро орчны 4-н хүчин зүйлийг судалсан ба шинжилгээний үр дүнд нийт 13 боломж, 7 аюулыг гаргаж ирсэн. Уг боломж аюулыг Микро орчны хүчин зүйлүүдийн судалгаатай уялдуулан цаашдын стратеги төлөвлөлт
 19. 19. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ маркетинг, үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа, хүний нөөц болон санхүүгийн төлөвлөлтөндөө аши глахыг зорьсон билээ. Аюулын болон боломжийн матрицаар гол асуудлуудыг гаргаж ирэв. 19 1. Боломжийн матриц Амжилт олох магадлал 2. Аюулын матриц Сүйрэл үзүүлэх магадлал Сонирхол татах байдал 1. Тогоочийн ажлыг хөнгөвчлөх, гал тогооны хэрэгслүүд улам боловсронгуй болохын хирээр түүний талаар мэдээлэл өгөх түүн дээр ажиллаж, дадлагажуулах хэрэгцээ шаардлага ихэсч байна. 2. Ажилгүйдлийн түвшний прогнозоос харахад мэргэжлийн сургалтын төв байгуулбал ажил олгогч болон ажил хүсэгчдийг зуучлагчдын зүгээс боломж болж байна. 3. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтанд зарцуулах хөрөнгийг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангаас санхүүжүүлснээр тус төвийг байгуулах томоохон эх үүсвэр болж байна. 4. Мэргэжлийн сургалтын төвд хамрагдагсдын тоо болон УБ хотын нийт өрхийн тоо өсч байгаа нь маш том боломж юм. Аюултай байдал 1. Чанар муутай хоолны сургалтын төвүүд ихэссэнээр хэрэглэгчдэд түүний талаарх хоногшилт муу байх аюулай. 2. Интернэтээр явагдах хоолны сургалт сайтууд нэмэгдсэнээр хоолны сургалтын төвийн хэрэгцээ шаардлага улам буурах аюултай. 3. Валютын ханшны тогтворгүй байдлаас шалтгаалан төгрөгийн худалдан авах чадвар буурах нь бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хувьд борлуулалт багасах аюултай. 4. Хоолны газар тавигдах шаардлага стандартууд нарийсахын хирээр мэргэжлийн тогооч нарт тавигдах шаардлага, мэдлэг улам нэмэгдэж байна.
 20. 20. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 20 Д/ д Сургалт ын төвийн нэр 1 ээлжин дэх хүн Хэдэн ээлжээр хичээллэд эг Хугаца а Төлбөр Байршил Зорилтот хэрэглэгч Мэргэжлийн зэрэг олгодог эсэх Хичээллэх хуваарь 1 Гүн шим 25-30 4 ээлжээр 2 цаг 1 сар 2 сар 3 сар 200,000 300,000 400,000 100 айлын уулзварын баруун хойно Тогооч нарийн боовчин Эхний сардаа сертификат олгож дараагийн саруудад тууштай амжилттай төгсөгчдөд мэргэжлийн үнэмлэх олгодог Лекц Үйлдвэрлэлийн дадлага танхимын дадлага 2 TDC төв 5 3 ээлжээр 2 цаг 14хоног 21хоног 150,000 200,000 Орчлон дунд сургуулийн замын эсрэг талд Тогооч нарийн боовчин, сонирхогч мэргэжил дээшлүүлэх, сертификат Танхимийн дадлага- 80-90 хувь, онол 10- 20 хувь 3 Мастер тогооч 12-с бага 3 ээлжээр 1 сар 45хоног 150,000 250,000 Компьютер ландын ард 26- р байр Мэргэжлий н тогооч Үнэмлэх сертификат Танхимийн дадлага, онол-50 хувь, үйлдвэрлэлийн дадлага-50 хувь 4 Ирмүүн 10 1 ээлжээр 1 сар 150,000 3-р хорооллын эцсийн Дархан нэхий-н баруун талд Тогооч нарийн боовчин мэргэжлийн үнэмлэх эхний 14 хоног лекц дараагийн 14 хоногт танхимын болон үйлдвэрлэлийн дадлага 5 Бээс 4 3 20хоног 180,000 Sunday-н урд хуучнаар Идэр дээд сургуулийн байр Оройн ээлжинд тогооч нарийн боовчин Өглөө, Өдөр- сонирхогч мэргэжлийн үнэмлэх 100 хувь танхимын дадлага
 21. 21. Хоолны сургалтын төвийн орчны шинжилгээ 21 6 Эрдмийн титэм 15-20 хүн 3 ээлж 1 сар 2 сар 150,000 250,000 УИД-н 5 давхар Тогооч нарийн боовчин 1 сараар суралцагсдад 3-р зэргийн үнэмлэх 2 сараар сурагцагсдад 2-р зэргийн үнэмлэх Онол-30 хувь Танхимын дадлага, үйлдвэрлэлийн дадлага 70 хувь 7 Венец Итали тогооч нарын холбоо

×