Cloud Computing7

A
Cloud Computing7
‫از‬‫ای‬ ‫ساده‬‫تعریف‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬
‫تفاوت‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬‫و‬‫ی‬‫ر‬‫تو‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫با‬
‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬
‫معایب‬‫و‬ ‫ایا‬‫ز‬‫م‬
‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫از‬‫استفاده‬‫های‬‫نباید‬‫و‬ ‫ها‬‫باید‬
‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ساخت‬‫یر‬‫ز‬
‫ها‬ ‫شرکت‬‫متنوع‬ ‫های‬ ‫یس‬‫و‬‫سر‬ ‫معرفی‬
‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫با‬‫مرتبط‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫معرفی‬
‫چیست؟‬
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
 ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫به‬‫شبکه‬ ‫طریق‬‫از‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫تقاضای‬‫اساس‬‫بر‬‫آسان‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫کردن‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫است‬‫مدلی‬‫مجموعه‬
‫بندی‬‫پیکر‬ ‫و‬‫تغییر‬ ‫قابل‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مثل‬:‫و‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬‫ها،برنامه‬‫ر‬‫و‬‫،سر‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخیره‬‫ها،فضاهای‬‫شبکه‬
‫ها‬‫یس‬‫و‬‫سر‬
 ‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫در‬‫آنکه‬‫جای‬ ‫به‬‫ی‬‫نگهدار‬‫و‬‫محاسبات‬‫وظیفه‬‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫باشد‬‫کامپیوتر‬ ‫یک‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫اطالعات‬
‫کنند‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫ا‬‫ر‬‫آن‬‫و‬‫گرفته‬‫برعهده‬‫ا‬‫ر‬‫وظیفه‬ ‫این‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬‫و‬‫کامپیوترها‬
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
Cloud Computing7
 ‫دهه‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫ی‬‫ابر‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مفاهیم‬1960‫توسط‬
”‫تی‬‫ر‬‫کا‬ ‫مک‬ ‫جان‬ ‫ر‬‫فسو‬‫و‬‫پر‬“‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫ان‬‫ر‬‫گذا‬ ‫بنیان‬ ‫از‬‫دانشگاه‬ ‫در‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫سد‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫است‬‫ممکن‬ ‫اینکه‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫امریکا‬ ‫د‬‫ر‬‫استنفو‬
‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫شود‬ ‫مطالبه‬ ‫عمومی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محاسبات‬.
Cloud Computing7
 ‫کلمه‬‫ابر‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫های‬‫کمپانی‬ ‫که‬‫گونه‬ ‫این‬‫به‬ ‫میباشد‬ ‫امریکا‬‫تلفن‬‫صنعت‬‫از‬‫برگرفته‬ ‫واقع‬‫در‬‫اه‬‫ر‬ ‫اط‬
‫دهه‬ ‫تا‬‫ر‬‫دو‬1990‫شبکه‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫به‬ ‫ع‬‫و‬‫میکردند،شر‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫اختصاص‬‫نقطه‬ ‫به‬‫نقطه‬‫خطوط‬ ‫تنها‬
‫کردند‬ ‫کمتر‬ ‫قیمتی‬‫و‬ ‫مشابه‬‫کیفیتی‬ ‫با‬‫ی‬‫مجاز‬‫ی‬ ‫خصوص‬‫های‬.‫نمایش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ابر‬ ‫نماد‬‫ی‬‫ز‬‫مر‬ ‫نقطه‬
‫در‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫بین‬‫کننده‬ ‫عرضه‬‫و‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫مسئولیت‬ ‫حیطه‬‫میشدند‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬
 ‫های‬ ‫سال‬‫بین‬‫در‬1995‫تا‬2000‫سایر‬ ‫و‬‫امریکا‬‫س‬‫ر‬‫بو‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫میالدی‬
‫مالی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫سریع‬‫شد‬‫ر‬ ‫شاهد‬ ‫صنعتی‬‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬
‫اینترنت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫جمله‬ ‫از‬‫ن‬‫و‬‫آماز‬‫بودند‬.
 ‫اضاف‬‫با‬‫میکردند‬ ‫فکر‬‫که‬‫بودند‬ ‫هم‬ ‫ی‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫بین‬ ‫این‬‫در‬‫البته‬‫ه‬
‫حرف‬‫کردن‬
 .Com‫یا‬ –e
‫منج‬‫که‬‫ببرند‬‫باال‬‫س‬‫ر‬‫بو‬‫در‬‫و‬‫ر‬‫خود‬ ‫سهام‬‫میتوانند‬ ‫هایشان‬ ‫شرکت‬ ‫اسامی‬‫به‬‫ر‬
‫شد‬ ‫آنها‬ ‫شکست‬‫به‬.
Cloud Computing7
‫اطمینان‬
‫داده‬ ‫به‬
‫ی‬‫سازگار‬
‫فرمت‬
‫اسناد‬
‫توسعه‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫یافته‬
‫ی‬‫همکار‬
‫گروهی‬
‫ساده‬
‫کاهش‬
‫هزینه‬
‫همیشه‬
Update
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫هزینه‬
‫ی‬ ‫دسترس‬
‫به‬ ‫جهانی‬
‫اسناد‬
‫از‬ ‫مستقل‬
‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫سخت‬
‫ی‬‫همکار‬
‫هی‬‫و‬‫گر‬
‫اسناد‬ ‫فرمت‬ ‫ی‬‫سازگار‬
‫ذخیره‬ ‫نامحدود‬ ‫ظرفیت‬
‫ی‬‫ساز‬
‫همیشه‬
Update
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫یافت‬ ‫توسعه‬‫ه‬
‫به‬ ‫اطمینان‬
‫داده‬
‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬‫از‬‫بهینه‬‫استفاده‬
‫ها‬‫داده‬‫دادن‬‫دست‬‫از‬‫احتمال‬
‫امنیت‬
‫اطالعت‬
‫به‬‫دائم‬‫اتصال‬
‫اینترنت‬
‫ان‬‫ز‬‫می‬
‫به‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬
‫سرور‬
‫محدودیت‬
‫ها‬‫ویژگی‬
‫ان‬‫ر‬‫بح‬
‫اقتصادی‬
‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫اسناد‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫مشترک‬‫ر‬‫بطو‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫هستند‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ان‬‫ر‬‫نگ‬ ‫که‬‫انی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬
‫هستند‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫ن‬‫و‬‫افز‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫با‬ ‫انی‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬
‫ند‬‫ر‬‫ندا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫امنیت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫باال‬ ‫حساسیت‬
‫و‬‫تین‬‫و‬‫ر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫داشتن‬ ‫عادت‬
‫فعلی‬
Cloud
Computing
3
Present
Model
5
Property
4
of the
preparation
Using Amazon's data center resources
Storage Servers
Idle Time
Bandwith
Hardware
‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫منابع‬‫اوقات‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬‫نمیشدند‬ ‫استفاده‬‫ی‬ ‫و‬‫اینکه‬ ‫ا‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫فقط‬‫مصرف‬ ‫اوج‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬
‫میگرفتند‬.
‫طریق‬‫از‬‫تا‬‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬‫این‬‫مسئوالن‬‫همگانی‬ ‫ایانش‬‫ر‬‫قالب‬‫در‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫مرکز‬‫در‬ ‫موجود‬‫منابع‬‫از‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫بسته‬
SOFTWARE
S
• WORD
EDITORS
•GRAPHIC TOOLS
•TASK MANAGERS
•CONVERTORS
HARDWARE
• PROCESSOR’S
• RAM’S
• SERVER’S
STORAGE
• BACKUP
• SECURITY
•EASE OF
ACCESS
BANDWITH
• WEB
SERVICES
•SPEED UP FOR
ACCESS
 ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫میکنیم؟‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫ابر‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫از‬
Cloud Computing7
1 von 31

Recomendados

Cloud Computing von
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingMohammad Amin Amjadi
368 views27 Folien
مفاهیم رایانش ابری von
مفاهیم رایانش ابریمفاهیم رایانش ابری
مفاهیم رایانش ابریAli Aboutalebi
2K views21 Folien
cloud computing , رایانش ابری von
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K views18 Folien
E-business von
E-businessE-business
E-businessMehrsa Moosavi
710 views20 Folien
Cloud computing von
Cloud computingCloud computing
Cloud computingmahmud_sa
1.6K views34 Folien
آشنایی با رایانش ابری von
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Cloud Computing7

مفاهیم اولیه داکر von
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرAli Rasoulian
37 views26 Folien
Network part1 von
Network part1Network part1
Network part1parsis com
522 views43 Folien
ABOUT INDUSTRY 4.0 von
ABOUT INDUSTRY 4.0ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0samereh monazam
227 views34 Folien
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
Big Data Processing in Cloud Computing Environments von
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsFarzad Nozarian
4.6K views39 Folien
ابر باز و آینده رایانش ابری von
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K views18 Folien

Similar a Cloud Computing7(20)

مفاهیم اولیه داکر von Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
Big Data Processing in Cloud Computing Environments von Farzad Nozarian
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing Environments
Farzad Nozarian4.6K views
ابر باز و آینده رایانش ابری von Nasser Ghanemzadeh
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
Nasser Ghanemzadeh4.6K views
blockchain.ostad yaghubitabar. von faeze13
blockchain.ostad yaghubitabar.blockchain.ostad yaghubitabar.
blockchain.ostad yaghubitabar.
faeze1345 views
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views
سیستم عامل جلد اول von iuvmtech
سیستم عامل جلد اولسیستم عامل جلد اول
سیستم عامل جلد اول
iuvmtech71 views
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری von chargoon
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
chargoon160 views
Method for Two Dimensional Honeypot in a Web Application von Ramin Najjarbashi
Method for Two Dimensional Honeypot in a Web ApplicationMethod for Two Dimensional Honeypot in a Web Application
Method for Two Dimensional Honeypot in a Web Application
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک von faradars
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیکمجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک
مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو با محوریت پروژه های رباتیک
faradars4.8K views

Cloud Computing7