Anzeige
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Anzeige
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Anzeige
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Types of air conditioners
Nächste SlideShare
Best air conditionerBest air conditioner
Wird geladen in ... 3
1 von 12
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Types of air conditioners

 1. ‫کولرگازی‬ ‫انواع‬ ‫شنبه‬ 9 ‫اسفند‬ 9999 0 ‫سیستم‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫تهویه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫تراکمی‬ ‫تبرید‬ ‫سیستم‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫سالن‬ ‫مکان‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫دیگر‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫های‬ ‫مانند‬ ‫سرمایشی‬ ‫چیلر‬ ‫هواساز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ...‫و‬ ‫ها‬ . ‫ببرید‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫پرکاربرد‬ ‫برندهای‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫انواع‬ ‫چیست؟‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫تاریخچه‬ ‫کرد‬ ‫اختراع‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫موتور‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کولرهای‬ ‫کریر‬ ‫ویلیس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آمریکایی‬ ‫دانشمند‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫و‬ 9999 .‫کرد‬ ‫فروش‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫چیست؟‬ ‫کولرگازی‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫سیستم‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫تهویه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫تراکمی‬ ‫تبرید‬ ‫سیستم‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫سالن‬ ‫مکان‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫دیگر‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرمایشی‬ ‫های‬ ‫چیلر‬ ‫مانند‬ ‫هواساز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ... ‫ندارد‬ ‫وجود‬ . ‫زیرا‬ ‫نامیدند؟‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چرا‬ ‫کولر‬ ‫گازی‬ ‫مثل‬ ‫اجاق‬ ‫گاز‬ ‫یا‬ ‫بخاری‬ ‫ها‬ ‫دارای‬ ‫یک‬ ‫شلنگ‬ ‫گاز‬ ‫نیست‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫کولر‬ ‫متصل‬ ‫شود‬ ‫بلکه‬ ‫منظور‬ ‫نوع‬ ‫مکانی‬ ‫زم‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫خنک‬ ‫سازی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نوعی‬ ‫گاز‬ ‫خاص‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫بارها‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫مایع‬ ‫و‬ ‫مجدد‬ ‫تبدیل‬ ‫به‬ ‫گاز‬ ‫شود‬ ‫به‬ ‫همین‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫کولر‬ ‫گازی‬ ‫می‬ ‫گویند‬ . ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫فریزر‬ ‫یخچال‬ ‫خصوصا‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ :‫الکتریکی‬ ‫قسمت‬
 2. ‫قسمت‬ ‫شامل‬ ‫خود‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫الکتریکی‬ ‫بخش‬ ‫سیم‬ ‫و‬ ‫دوشاخه‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ،‫کمپرسور‬ ،‫رابط‬ ‫های‬ ‫کولر‬ ‫اصلی‬ ‫کلید‬ ،)‫فن‬ ‫(کلید‬ ‫وضعیتی‬ ‫چند‬ ‫کلید‬ ،‫ترموستات‬ ‫انداز‬ ‫راه‬ ‫رله‬ )‫(اورلود‬ ‫زیاد‬ ‫بار‬ ‫رله‬ ،‫خازن‬ ‫می‬ )‫تکه‬ ‫دو‬ ‫کولرهای‬ ‫(در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫گشتاور‬ ‫ایجاد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خازن‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫کولرها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خازن‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کمپرسور‬ ‫برای‬ ‫خازن‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫خازن‬ ‫بکارگیری‬ ‫متداول‬ ‫شکل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کمپرسور‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫خازن‬ ‫یک‬ ‫و‬ )‫(پروانه‬ ‫موتورفن‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫ظرفیت‬ ‫گیرد‬ ‫خازن‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلف‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ :‫مکانیکی‬ ‫قسمت‬ ‫می‬ ‫یخچال‬ ‫مکانیکی‬ ‫قطعات‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ،‫تفاوت‬ ‫اندکی‬ ‫با‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫مکانیکی‬ ‫اجزای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ،‫اواپراتور‬ ‫پروانه‬ ،)‫(درایر‬ ‫فیلتر‬ ،‫اواپراتور‬ ،)‫(رادیاتور‬ ‫کندانسور‬ ‫کمپرسور‬ ‫مانند‬ ‫قطعاتی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ،)‫(کاپیالری‬ ‫مویین‬ ‫لوله‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫هوا‬ ‫خروجی‬ ‫فیلتر‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫خروجی‬ ،‫کولر‬ ‫زیر‬ ‫سینی‬ ‫پیستون‬ ‫از‬ ‫کمپرسورها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫مکانیسم‬ ‫دو‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫کمپرسور‬ ‫در‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫لنگ‬ ‫میل‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫روتور‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پیستون‬ ‫و‬ ‫لنگ‬ ‫میل‬ ‫فاقد‬ ‫کمپرسورها‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫فرم‬ ‫واسطه‬ ‫(به‬ ‫چرخش‬ ‫حال‬ ‫می‬ ‫رفت‬ ‫لوله‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫مکیده‬ ‫ورودی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گاز‬ )‫خاص‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫دورانی‬ ‫کمپرسورهای‬ ‫را‬ ‫کمپرسورها‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫نامند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پروانه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫اصلی‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫شود‬ .‫اند‬ ‫پروانه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫وزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مکیده‬ ‫ورودی‬ ‫مجرای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫ها‬ ‫منزل‬ ‫خارجی‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫گرما‬ ،‫کندانسور‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫ورودی‬ ‫مجرای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫فن‬ ‫موتور‬ ‫جلوی‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫پروانه‬ ،‫راند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرما‬ ،‫اواپراتور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫وزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مکیده‬ .‫سازد‬ ‫تعبیه‬ ‫خارجی‬ ‫یونیت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واحدی‬ ‫در‬ ‫کندانسور‬ ‫و‬ ‫کمپرسور‬ ،‫تکه‬ ‫دو‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫واحد‬ ‫این‬ .‫اند‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫انبساط‬ ‫شیر‬ ‫و‬ ‫اواپراتور‬ ‫یا‬ ‫تبخیر‬ ‫واحد‬ .‫شود‬
 3. ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫داخلی‬ ‫یونیت‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫دستگاه‬ ‫دارای‬ ‫عموما‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫کولرهای‬ .‫اند‬ ‫هوا‬ .‫باشند‬ ‫که‬ ‫مخصوصی‬ ‫دریچه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫منزل‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫هوا‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫می‬ .‫گذرد‬ ‫خروجی‬ ‫پشت‬ ،‫کار‬ ‫محل‬ ‫یا‬ ‫منزل‬ ‫محیط‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫تعبیه‬ ‫اسفنجی‬ ‫یا‬ ‫سیمی‬ ‫فیلتر‬ ،‫هوا‬ ‫و‬ ‫ترموستات‬ ‫تنظیم‬ ‫عدم‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ .‫شود‬ ‫لوله‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اواپراتور‬ ‫شده‬ ‫شارژ‬ ‫گاز‬ ‫ازدیاد‬ ‫یا‬ ‫یخ‬ ‫یا‬ ‫برفک‬ ‫برگشتی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫ذوب‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اتخاذ‬ ‫ترتیبی‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ریز‬ ‫سر‬ ‫کولر‬ ‫جدارهای‬ ‫از‬ ‫آب‬ .‫است‬ ‫کولر‬ ‫زیر‬ ‫سینی‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫وظیفه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫کولر‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫آب‬ ،‫فوق‬ ‫حالت‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫ک‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫مخصوصی‬ ‫لوله‬ ،‫سینی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫آب‬ ‫این‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫شلنگی‬ ‫مذکور‬ ‫لوله‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ،‫آب‬ ‫ریزش‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫زمین‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫ذرات‬ ‫شدن‬ ‫پراکنده‬ .‫شود‬ ‫آبی‬ ‫کولر‬ ‫و‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫تفاوت‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫علت‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫گرم‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫شرجی‬ ‫های‬ ‫چیست‬ ‫؟‬ ‫کولر‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫نمی‬ ‫رطوبت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫آبی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫می‬ ‫خنک‬ ‫کند‬ . ‫است؟‬ ‫بهتر‬ ‫آبی‬ ‫کولر‬ ‫از‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫چرا‬ ‫خنک‬ ‫یک‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫کولر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هوا‬ ‫قوی‬ ‫کننده‬ ‫های‬ ‫آلودگی‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫هوای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫فیلترینگ‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫قدیمی‬ ‫آبی‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کرده‬ ‫پاکسازی‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ذرات‬ ‫هستند‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫تنفسی‬ ‫مشکالت‬ ‫دچار‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫همچنین‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫است‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬ ‫استرلیزه‬ ‫فرآیند‬ ‫همزمان‬ ‫هوا‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫سازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫هوا‬ ‫فیلترهای‬ ‫کم‬ ‫بحران‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫معایب‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫مصرف‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ‫آبی‬ ‫زیاد‬ ‫می‬ ...‫و‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ،‫ناسالم‬ ‫هوای‬ ‫تولید‬ ،‫مرتب‬ ‫ویس‬ ‫مناسب‬ ‫توانند‬ .‫نباشند‬
 4. ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫انواع‬ 1 ‫پنجره‬ ‫یا‬ ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫ای‬ ‫پنجره‬ ‫یا‬ ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫پنجره‬ ‫شود‬ . ‫ساده‬ ‫همچنین‬ ‫مورد‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫خریداران‬ ‫توجه‬ . ‫برگشتی‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫کمپرسورهای‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫امروزه‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینورتر‬ ‫کمپرسورهای‬ ‫کاهش‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫میزان‬ ‫همچنین‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫چشمگیری‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫کرد‬ . ‫ساختمان‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫ظاهر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫این‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫نداشته‬ ‫ها‬ ‫باشد‬ . ‫حالت‬ ‫نداشتن‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫اتاق‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬ ‫قیم‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرمایش‬ ‫مناسب‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫آسان‬ ‫نصب‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ . 2 ‫اسپلیت‬ ‫یا‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫اسپلیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫کولرگازی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ها‬ . ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫پنل‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫اسپلیت‬ ‫کولرگازی‬ ‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫پنل‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫داخل‬ ،‫اپراتور‬ ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫پنل‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ب‬ ‫صدا‬ ‫تولید‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫کندانسور‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫یرون‬ ‫باشد‬ . ‫برای‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫کمتر‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫افتد‬ . ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫اسپلیت‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫می‬ ‫اینورتر‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫دارد‬ ‫دما‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫اینورتر‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ . ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫اسپلیت‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دارند‬ ‫نیز‬ ‫هم‬ ‫کمتری‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کنترلر‬ ‫ریموت‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫به‬
 5. ‫می‬ ‫درصد‬ ‫شصت‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫انرژی‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫شکلی‬ ‫شود‬ . ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫رطوبت‬ ‫درجه‬ ‫میزان‬ ،‫هوا‬ ‫کردن‬ ‫خنک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهد‬ . 3 ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫پرتابل‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫قابل‬ ‫های‬ ‫کولرگازی‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫هستند‬ ‫مشهور‬ ‫نیز‬ ‫حمل‬ . ‫که‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫های‬ ‫چرخ‬ ‫آن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایستاده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کولرگازی‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حمل‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اسباب‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫تواند‬ ‫کشی‬ ‫و‬ ‫مکرر‬ ‫های‬ ‫اجاره‬ ‫را‬ ‫نشینی‬ ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫نیز‬ . ‫سیستم‬ ‫زیرا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫قابلیت‬ ‫دیگر‬ ‫ساختمان‬ ‫هر‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫های‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫جایی‬ . ‫کولره‬ ‫اما‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خریدار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫پرتابل‬ ‫گازی‬ ‫ای‬ ‫دهد‬ . ‫میتوان‬ ‫همچنین‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اردوگاه‬ ‫و‬ ‫صحرایی‬ ‫چادرهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫موقتی‬ ‫های‬ . ‫قابل‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫طراحی‬ ‫نحوۀ‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سیکل‬ ‫قطعات‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫حمل‬ ،‫کمپرسور‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫انبس‬ ‫شیر‬ ،‫کندانسور‬ ‫لوله‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫کولر‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫گرمای‬ ‫و‬ ‫اوپراتور‬ ‫و‬ ‫اطی‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫خورطومی‬ ‫شود‬ . ‫ظرفیت‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫پرتابل‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫البته‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫سرمایشی‬ ‫کرد‬ ‫تولید‬ ‫توان‬ . ‫دارا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫گرمایشی‬ ‫قابلیت‬ ‫گازی‬ ‫پرتابل‬ ‫کولرهای‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫ر‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫برقی‬ ‫هیتر‬ ‫یک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫دهند‬ . ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پایین‬ ‫قدرت‬ ‫آن‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫محیط‬ ‫نمی‬ ‫مناسب‬ ‫باال‬ ‫متراژ‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ،‫بودن‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫باشد‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬
 6. 4 ‫ایستاده‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫خنک‬ ‫مکانیزم‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫پنل‬ ‫گیری‬ ‫مشابه‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫اسپل‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫یت‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫تری‬ ‫قوی‬ ‫فن‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ایستاده‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫پر‬ ‫های‬ . ‫به‬ ‫کولرها‬ ‫این‬ ‫طراحی‬ ‫آن‬ ‫خارجی‬ ‫یونیت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫داخلی‬ ‫یونیت‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ایس‬ ‫پرتابل‬ ‫کولرهای‬ ‫مثل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ایستاده‬ ‫کولرهای‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شود‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تاده‬ ‫دهند‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫قابلیت‬ . ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کولر‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ ،‫ادارات‬ ،‫مساجد‬ ‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫مناسبی‬ ‫کارایی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هتل‬ ‫البی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سالن‬ … ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫گیرد‬ . 5 ‫کاستی‬ ‫یا‬ ‫سقفی‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ .
 7. ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫زمین‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫پنجره‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫نصب‬ ‫نمای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ندارد‬ ‫خوبی‬ . ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ‫سقفی‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫امروزه‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫ساختمانی‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫نصب‬ . ‫می‬ ‫نصب‬ ‫کاذب‬ ‫های‬ ‫سقف‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫کولرها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫توزیع‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطبوع‬ ‫هوای‬ ‫مختلف‬ ‫جهت‬ ‫چهار‬ ‫را‬ ‫فضایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اشغال‬ ‫م‬ ‫همچنین‬ ‫کند‬ ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنترلر‬ ‫ریموت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یتوان‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫مکان‬ ‫مناسب‬ ‫بیشتر‬ ‫سقف‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫هایی‬ ‫دارند‬ ‫مرتفعی‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫مانند‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫اداری‬ ‫های‬ .
 8. 6 ‫کانالی‬ ‫یا‬ ‫داکتی‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫محیط‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ندارید‬ ‫دیوار‬ ‫روی‬ ‫کولرگازی‬ ‫داخلی‬ ‫پنل‬ ‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫کافی‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داکت‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اسپلیت‬ . ‫می‬ ‫مرکزی‬ ‫تهویه‬ ‫با‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫همان‬ ‫اسپلیت‬ ‫داکت‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫باشد‬ . ‫این‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫کولرگازی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ‫یک‬ ‫کل‬ ‫خواهند‬ ‫کنند‬ ‫گرم‬ ‫یا‬ ‫سرد‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫طور‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ . ‫دریچه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫خروجی‬ ‫روی‬ ،‫بخش‬ ‫هر‬ ‫دمای‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫همچنین‬ ‫کمک‬ ‫کنترلی‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫شود‬ . ‫دریچه‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫جریان‬ ‫ورود‬ ‫میزان‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫کنترل‬ ‫کرد‬ . ‫موتور‬ ‫این‬ ‫کولرگازی‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫فضای‬ ‫بیرون‬ ‫قرار‬ ‫بگیر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫صورتی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫هوای‬ ‫سردی‬ ‫که‬ ‫درست‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫کانال‬ ‫کشی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫مکان‬ ‫مورد‬ ‫نظر‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫به‬ ‫داخل‬
 9. ‫فضا‬ ‫انتقال‬ ‫می‬ ‫دهد‬ . ‫شدن‬ ‫بد‬ ‫معضل‬ ،‫کاذب‬ ‫سقف‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کولرگازی‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫شود‬ .
 10. :‫خریداران‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫برندهای‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫ایم‬ ‫نموده‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بیشتر‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برندها‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫نمایید‬ ‫بررسی‬ ‫توانید‬ 1 ‫کو‬ . ‫اجنرال‬ ‫گازی‬ ‫لر‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫اجنرال‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اجنرال‬ ‫برند‬ ،‫دنیا‬ ‫در‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫صدا‬ ‫کم‬ ،‫عالی‬ ‫کیفیت‬ ،‫باال‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ،‫بودن‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ،‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫سالیان‬
 11. ‫سال‬ ‫هر‬ ‫توانسته‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫امکانات‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫طراحی‬ ، ،‫بودن‬ ‫ب‬ ‫کولر‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫یشترین‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫عالی‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اجنرال‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫قیمت‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫گازی‬ .‫است‬ 2 ‫سامسونگ‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬. ‫پسندی‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫طراحی‬ ‫دارای‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سامسونگ‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫ویژگی‬ ‫دارای‬ ‫همچنین‬ ‫هایی‬ ‫و‬ ‫کنندگی‬ ‫خنک‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ،‫هوا‬ ‫تسویه‬ ‫فیلتر‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫افقی‬ ‫و‬ ‫عمودی‬ ‫جهته‬ ‫چهار‬ ‫باد‬ ‫پرتاب‬ ،‫گرمایش‬ ‫توانسته‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشند‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ 3 ‫جی‬ ‫ال‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫طرفدارین‬ ‫پر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫جی‬ ‫ال‬ ‫برند‬ ‫سوم‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫گاز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ R410 ‫کنترل‬ ،‫اسکن‬ ‫اسمارت‬ ،‫خواب‬ ‫حالت‬ ،‫اینورتر‬ ‫سیستم‬ ‫مانند‬ ‫امکاناتی‬ ‫و‬ ‫خریدا‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫بودن‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫باد‬ ‫پرتاب‬ ،‫قدرتمند‬ ‫موتور‬ ،‫هوشمند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫ران‬ .‫است‬ 4 ‫بوش‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫باال‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ،‫دوام‬ ‫با‬ ،‫صدا‬ ‫کم‬ ‫بوش‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫محصوالت‬ ‫مانند‬ ‫بوش‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫پایینی‬ ‫بسیار‬ ‫استهالک‬ ‫بوش‬ ‫های‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫سال‬ ‫شود‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫بوش‬ ‫های‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬.‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنندگی‬ ‫خنک‬ ‫قدرت‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫زیبا‬ ‫طراحی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫می‬ .‫باشند‬ :‫بخوانید‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ‫گازی‬ ‫کولرهای‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬
 12. ‫کولرگازی‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫سرما‬ ‫نحوه‬ ‫مشابه‬ ... ‫و‬ ‫کن‬ ‫سرد‬ ‫آب‬ ،‫یخچال‬ ،‫کولر‬ ‫مانند‬ ‫سرماساز‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫سرما‬ ‫ایجاد‬ ‫چگونگی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سرما‬ ‫تولید‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫افزایش‬ ‫بوسیله‬ ‫مایع‬ ‫به‬ ‫گاز‬ ‫تبدیل‬ ‫از‬ ،‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ما‬ ‫تبدیل‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫گاز‬ ‫به‬ ‫یع‬ ‫استفاده‬ )‫محیط‬ ‫نمودن‬ ‫(خنک‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تفاوت‬ ‫تنها‬ .‫کنند‬ ‫بوسیله‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانست‬ )‫(رادیاتور‬ ‫کندانسور‬ ‫کردن‬ ‫خنک‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫الزم‬ ‫گرمای‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫دمیده‬ ‫هوای‬ ‫هوای‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫یخچال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫خن‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اواپراتور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هوا‬ ‫دمیدن‬ ‫از‬ ‫ک‬ .‫گردد‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ ‫کولر‬ ‫گازی‬ ‫سیستم‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫مکانیزم‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫خنک‬ ‫فرایند‬ ‫می‬ ‫گاز‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫مجدد‬ ‫و‬ ‫مایع‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫بارها‬ ‫خاص‬ ‫گاز‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫میگویند‬ ‫کولرگازی‬ ‫مناسب‬ ‫گرم‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫شرجی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ . ‫آبی‬ ‫کولرهای‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫نمی‬ ‫رطوبت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خنک‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫به‬ ‫کولر‬ .‫کند‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫را‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫هوای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫فیلترینگ‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫علت‬ ‫می‬ ‫پاکسازی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫هستند‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫تنفسی‬ ‫مشکالت‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬ ‫ین‬ ‫آبی‬ ‫زیاد‬ ‫مصرف‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫آبی‬ ‫کم‬ ‫بحران‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آبی‬ ‫کولرهای‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫نمی‬ ‫مناسب‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫ناسالم‬ ‫هوای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مرتب‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫شامل‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ .‫باشد‬ ‫پنجره‬ ‫یا‬ ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫انواع‬ ،‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫پرتابل‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫اسپلیت‬ ‫یا‬ ‫تکه‬ ‫دو‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ،‫ای‬ ‫برند‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کانالی‬ ‫یا‬ ‫داکتی‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ،‫کاستی‬ ‫یا‬ ‫سقفی‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ،‫ایستاده‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫های‬ ‫میتوان‬ ‫هم‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ .‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ..‫و‬ ‫ایر‬ ‫وستن‬ ،‫جی‬ ‫ال‬ ،‫بوش‬ ،‫سامسونگ‬ ،‫اجنرال‬ ‫برند‬ ‫مکرر‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫اینورتر‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫مارک‬ ‫بهترین‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫خرید‬ ‫فروشگاه‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ،‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالتی‬ ‫گازی‬ ‫کولر‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ .‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬
Anzeige