Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

чанарын үнэлгээ

9.585 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

чанарын үнэлгээ

 1. 1. Хянасан: ЭМШУИС-ийн эдийн засаг мониторинг эрхэлсэн дэд захирал, АУ-ны доктор, профессор П. ЦэдэнБичсэн: ЭМШУИС ХШҮА арга зүйч, АУ-ны доктор О.Болорсайхан
 2. 2. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний зорилго ЭМШУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхэд оршино. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагын стандарт, норм, норматив /шалгуур үзүүлэлт/-ын хэрэгжилтийг тогтоож үр дүнг шинжлэн дүгнэх, улмаар цаашид авах арга хэмжээг төлөвлөх, гүйцэтгэх, зөвлөмжөөр хангахад чиглэгдэнэ. Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг бодитойгоор үнэлэх, гүйцэтгэлийн хүрсэн түвшинг баталгаажуулах, амжилт, доголдлыг тодорхойлох, удирдлагыг цаг үеэ олсон, үнэн зөв мэдээллээр хангахад оршино.
 3. 3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээХяналт-шинжилгээ• нэг хэвийн, тасралтгүй бөгөөд гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг ажиглах дотоод үйл ажиллагааДотоод үйл ажиллагаа• хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа ба гарц, мөн хөтөлбөрийн үр дүнг хэмжих үр дагаврын талаарх мэдээлэл цуглуулахад хэрэглэгддэгҮнэлгээ• Тодорхой хугацаагаар хийх ба цаг хугацааны хязгаартай дотоод, гадаад эсвэл оролцооны хэлбэртэй байх• Гол оролцогч талуудыг шинэчилсэн мэдээллээр тодорхой хугацаанд хангах
 4. 4. Үр дүнд суурилсан шинэ хандлага Үр дүнтэй байхаар төлөвлөхҮр нөлөө Үр Гарц Үйл Орц дагавар ажиллагааНийгэм дэх Тухайн Үр дүнд гарц/бүтээгдэхурт үүний хүрэхэд Бүтээгдэхүү Хөтөлбөрихугацааны үйлчилгээг үр ашиглах н үйлчилгээг йн үйлөргөн шим бүтээгдэхүү бий болгох ажиллагаахэмжээний хүртэгчдэд/хэр эглэгчдэд н үйлчилгээ нөөцийн ндөөрчлөлт, ашиглалт зарцуулаг Үрсайжралт хүрэх дунд хугацааны дах нөөц буюу завсрын дүн үр нөлөө Хэрэгжилт Уламжлалт ХШҮ Үр дүнд суурилсан ХШҮ
 5. 5. Äýýä áîëîâñðîëûí хөндлөнгийн ÷àíàðûíáàòàëãààæóóëàëò Òóñãàé çºâøººðºë /Licensing ÁÑØÓß Àòòåñòàò÷èëàë /Attestation ÁÑØÓß Õÿíàëò øèíæèëãýý /Monitoring ÁÑØÓß Øàëãàëò, ¿çëýã /Supervisory visits ÁÑØÓß Ìýðãýæëèéí õÿíàëò / Inspection ÌÕЕÃ Àóäèò /Audit ̯ÀÃ Ìàãàäëàí èòãýìæëýë /Accreditation ÁÌȯÇ
 6. 6. Сургалт, сургалтын хөтөлбөрийнмагадлан итгэмжлэл2011 онд магадлан итгэмжлэгдсэнхөтөлбөрүүд Îëîí óëñûí ìàãàäëàí иòãýìæëýë  Ерөнхий Мэргэжлийн Эмч мэргэжлийн сургалтын• Анагаах хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхээр 2011 оны• Био Анагаах 10 сарын 01-ээс 07-ны хооронд ЭМШУИС дээр Ази Номхон Далайн Баруун эргийн бүсийн Анагаахын• Уламжлалт анагаах боловсролын холбооны шинжээчдийн 8 хүний Эм зүйч бүрэлдэхүүнтэй баг ирж ажилласан бөгөөд сургалтын нэгдмэл хөтөлбөрийн загвар, агуулга, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач арга зүй, үнэлгээ хангалттай сайн гэсэн үнэлгээ2012 онд магадлан итгэмжлэгдсэн авсан бөгөөд 2012 оны 4 сард гэрчилгээгээ гардан авсан.хөтөлбөрүүд•НАСС давтан  Ази Номхон Далайн Баруун бүсийн (АPACC)•ЭМТС-ийн дараах хөтөлбөрүүд байгууллагын магадлан итгэмжлүүлэх комиссд1. Эõ áàðèõ Эрүүл Мэндийн Технологийн сургуулийн магадлан итгэмжлэлийн өргөдлийг хүргүүлж, 2011 оны 112. Эм найруулагч дүгээр сарын 18-нд зөвшөөрсөн хариу хүлээн авсан.3. Шүдний техникч 2012 онд Магадлан итгэмжлүүлэх ажлын хэсэг өөрийн үнэлгээний тайланг 7 чиглэлээр бичиж4. Эмнэлгийн лаборант байна.5. Нүүр Амны техникч  7 Сургууль
 7. 7. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ Ерөнхий менежер ЭМШУИС-ийн Захирал Ц. Лхагвасүрэн нар 2012 оны 1-р сарын 2-ны өдрөөс 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаанд гэрээ байгуулан ажиллаж . Үүнд:  Тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн - 9  Манлайлах ур чадвар мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт – 1  Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтээр хангах төлөвлөгөөнд нийт 7 бүтээгдэхүүн -124 ажил тусгагдан гүйцэтгэсэн байна. Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2012 оны 01 сарын 25-ны өдөр БСШУЯ-д танилцуулсан. Тус хуралд тайлангаа хэлэлцүүлсэн төрийн өмчийн бүх их дээд сургуулиудаас ЭМШУИС тэргүүн байранд шалгарч, гэрээний биелэлтэндээ маш сайн үнэлгээ авсан.
 8. 8. “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын аттестатчилал” ЭМШУИС нь төрийн өмчийн их дээд сургуулиудаас эхний ээлжинд БСШУ сайдын 2010 оны 5 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тавих нийтлэг шаардлага” 2011 оны 09 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын аттестатчилалын шалгуур үзүүлэлтүүд”-ийн дагуу А болон Б 2 багц баримт материал бэлтгэн хүргүүлж 2012 оны 05 сарын 11-18-ны өдрүүдэд БСШУЯ-наас томилогдсон 15 гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй шалгалтын комисс ЭМШУИС-ийн төв байр болон бусад бүрэлдэхүүн сургуулиуд, Дарханы салбар сургуулиудаар ажиллан 2012 оны 7 сард хангалттай сайн гэсэн үнэлгээг өгөн гэрчилгээг гардуулсан.
 9. 9. Äîтîîдûí (÷àíàðûí áàòàëãààæóóëàëò)хяналт шинжилгээ үнэлгээ ДББ-д тавигдах нийтлэг шаардлагын хэрэгжилт Номын сан, оюутны байранд тавигдах стандартын хэрэгжилт Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их сургуулийг 2007-2016 онд хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд хийсэн үнэлгээ Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд хийсэн хшү ЭМТС-ын сургалтын орчны үйл ажиллагаанд хшү Лабораторийн үйл ажиллагаанд хийсэн хшү Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
 10. 10. Судалгааны ажлын үндэслэл Боловсролын салбарын үйлчилгээний чанар, үйл явц нь олон хүчин зүйлс, олон талуудын харилцаанаас хамаарч байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг процесс юм. Дээд боловсролын тогтолцоо нь тогтсон системтэй, чанартай хөгжсөн улс орнуудын эдийн засгийн хөгжил тогтвортой сайн байдаг тул дээд боловсролыг шинэчлэх чиглэл, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд чанарт тавих шаардлага, шалгуур улам өндөрсөж байна. Улс орнууд төрийн үйлчилгээний чанарыг хэрэглэгчдийн сонирхол, хэрэгцээ, зан үйлд тулгуурлан шинжиж, удирдан зохион байгуулснаар амжилтад хүрдэг болжээ. Боловсролын салбарт үйлчилгээний чанарыг үнэлэхэд нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй хийсвэр шинж чанарыг хэмждэгээрээ онцлогтой.
 11. 11. Нийгмийн үйлчилгээ, чанар, сэтгэл ханамжийн талаарх тодорхойлолтууд: Бестерийн нэвтэрхий тольд “Мэргэжлийн хүн, мэргэжлийн байгууллагын ивээл дор хүний сайн сайхан аж байдлын төлөө үйлчилгээг зохион байгуулахыг нийгмийн үйлчилгээ” гэнэ гэжээ. Нийгмийн үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчидтэйгээ хамгийн ойр байж, тэдний өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэдэгээрээ бусад үйлчилгээнээс онцлогтой. “Чанар гэдэг бол хэрэглэгчийн хүссэн хэрэгцээг хангахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, процессын шинж чанар, үзүүлэлтийн цогц” үзүүлэлт. Сүүлийн үеийн ойлголтоор “Оролцож байгаа бүх талууд сэтгэл ханамжтай байвал чанар гэнээ” гэж үзэх болсон. Сэтгэл ханамж гэдэг нь сэтгэл хангалуун, бүрэн гүйцэтгэлтэй гэсэн агуулгатай. Сэтгэл ханамжийг үйлчлүүлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн сэтгэл ханамж гэж ангилдаг. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж нь үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хамгийн чухал зүйл.
 12. 12. ×àíàðыг үнэлэх аðãа , хэрэгсэл Äîòîîä õÿíàëò шинжилгээ Ñòàíäàðòûí ¿íýëãýý, Èæèë á¿ëãèéí үíýëãýý, Õºíäëºíãèéí ¿íýëãýэ Ìàãàäëàí èòãýìæëýë, Эмчлэх эрх авах шалгалт Ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí õàðüöóóëàëò¯éëчë¿¿ëýãчèéí ñýòãýë õàíàìæèéí ñóäàëãàà Хяналт шалгалт
 13. 13. ¯éëчë¿¿ëýãчèéí ñýòãýë õàíàìæèéг судлах SERVQUAL àрга1985 онд АНУ-ын Миамийн 1988 онд A.Парасураман,Их сургуулийн профессор В.Зэйтамл, Л. Берри SERVQUAL àрга (PZB)зэрэг судлаачидА. Парасураман Үндсэн 5 Зөрүү шинжилгээний үзүүлэлтийн загвар загвар Зөрүү1: Ойлголтын Үндсэн үзүүлэлтүүд: Зөрүү 2: Стандартын Итгэл үнэмшил Зөрүү 3: Гүйцэтгэлийн Үүрэг хариуцлага Зөрүү 4: Мэдээллийн Анхаарал халамж Зөрүү 5: Таамаглалын Бодит байдал Зөрүү 6: Тайлбарын Биет байдал Зөрүү 7: Үйлчилгээний Зураг 1. SERVQUAL àрга Сэтгэгдэл, таамаглал гэсэн 2 бүлэг 27 асуулт бүхий асуумжаар 274 үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалсан.
 14. 14. Хэрэглэж буй улс орнууд1985 оноос эхлэн SERVQUAL аргыг АНУ,Европын холбоо, Япон зэрэг өндөр хөгжилтэй улсорон төдийгүй Хятад, Өмнөд Африк, Малайз,Грек, Энэтхэг, Ираны их сургуулиуд сургалтынүйлчилгээний чанарыг тодорхойлох үндсэнаргуудын нэг гэж үзэн А.Парасураман, В.Зэйтамл,Л.Берри (PZB) зэрэг судлаачдын санал болгосонзагварыг дэлхий нийтэд өргөнөөр ашиглажбайна.
 15. 15. Үйлчилгээний чанар Ликертийн хэмжүүрээр 1- 5 хүртэл оноогоор үнэлүүлж сургалтын үйлчилгээний чанарыг тодорхойлоход ашигладаг асуумжийн арга.
 16. 16. Хоёр бүлэг асуулт Сэтгэгдэл: Эхний 27 асуумж нь бодитоор үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдлийг асуух, тодруулах болно. Таамаглал: Хоёр дахь 27 асуумж нь байгууллагаас үзүүлэх үйлчилгээний чанарын талаар үйлчлүүлэгчийн хүсэж буй таамаглалыг асуух болно.
 17. 17. Хүлээцтэй байдлын бүс: Үйлчлүүлэгчийн хүлээн зөвшөөрч буй үйлчилгээний хэм хэмжээний хэлбэлзэх хүрээг хүлээцтэй байдлын бүс гэж нэрлэнэ. Сургалтын нөхцөлд авч үзвэл, жишээлбэл: их сургуулийн оюутан шалгалтын дүнгээ 3 цагийн дотор хүлээн авах ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ 3 цагийн хугацаа нь оюутнуудын хувьд тэвчлийн бүс болох бөгөөд энэ хугацаанаас хойш дүн гарвал их сургуулийн зүгээс оюутнуудад үзүүлж буй үйлчилгээ нь сэтгэлд нийцсэн төвшнөөс буурч оюутнуудад сэтгэл ханамжгүй байдлыг бий болгоно.
 18. 18. Үйлчилгээний шинж чанар:1.Тодорхойгүй шинж чанар,2. Салшгүй байдалтай,3.Нэг хэвийн бус байх4.Үл хадгалагдах, сарних шинж чанараар үйлчилгээ илэрдэг байна.
 19. 19. Тодорхойгүй шинж чанар Бараа болон үйлчилгээний хоорондын хамгийн гол ялгаа нь тодорхойгүй байдал. Ямар нэгэн үйлчилгээ нь хэрэглэгдэж дуусах хүртлээ амтлах, хүртэх, харах зэрэг мэдрэмжүүд нь тодорхойгүй ерөнхий бус байдал. Хэрэглэгчид хэрэглэх явцдаа шаардлагатай нотлох баримтыг хайдаг. Жишээлбэл: биет байдал буюу материаллаг байдал.
 20. 20. Салшгүй байдал Үйлчилгээний хувьд үйлдвэрлэгдэх, борлуулагдах нь зэрэг явагдаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл таамаглал нь оюутанд багш хичээл заах үйл явцад оюутнууд оролцох, боломжтой байдлаар илэрч байдаг учраас багш болон оюутнуудын хоорондын харилцаанаас нэлээд хамааралтай байдаг. Боловсролын үйлчилгээ үзүүлж байгаа багшийн харилцаа нь оюутны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, тэдэнд хэрэгтэй ойлголтыг өгөх мөн харилцааны ур чадвар эзэмшсэн зэрэг нь оюутанд сэтгэл ханамжийг бий болгоход чухал.
 21. 21. Нэг хэвийн бус байх: Үйлчилгээг хүргэх болон үйлдвэрлэх үйл явц нэгэн зэрэг явагддаг учраас тухайн үйлчилгээнд хүмүүсийн оролцоо, мөн үйлчилгээг анх үзүүлсэн байдлаараа цор ганц байдаг. Тиймээс боловсролын үйлчилгээ нь хэн, хаана хэрхэн хүргэж байгаагаас үйлчилгээний чанар шалтгаалдаг байна. Үйлчилгээг хүртэж байгаа оюутнууд нь яг адилхан биш, өөр өөрсдийн ер бусын хэрэгцээтэй байх, эсвэл таамаглал хүсэл нь өөр өөр боловсролын үйлчилгээ хэрэгцээтэй байдаг.
 22. 22. Үл хадгалагдах, сарних: Үйлчилгээг хадгалах, дахин ашиглах, буцааж болдоггүй тул анхны үйлчилгээ нь үл хадгалагдах шинж чанартай байдаг. Муу үйлчилгээ тэр дороо шууд буцаагдаж болдоггүй байна. Тиймээс зөвхөн төлбөр, санхүүгийн хувьд л буцаах боломж байдаг. Үл хадгалагдах шинж чанар нь үйлчилгээг нөөцлөх боломжгүй, мөн байнгын өөрчлөлттэй байдаг хэрэгцээг зохицуулахад тун хэцүү байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл хүргэгдсэн үйлчилгээ нь стандарт бус байна.
 23. 23. Таван үндсэн үзүүлэлт
 24. 24. 1. Итгэл үнэмшил1 - 5 асуулт:Ажилтнуудын /багш, аргазүйч/ байгууллагын талаархмэдлэг, үйлчлүүлэгчидтэйхарьцах харьцаа, эелдэг зан,итгэл төрүүлэх чадвар,өөртөө итгэлтэй байдал,аюулгүй байдлыг харуулна.Итгэл үнэмшилтэй байдалнь “мэдлэг бол асуултынхариулт” гэдэгтэй утга адил.
 25. 25. 2. Үүрэг хариуцлага:6 - 10 асуулт: Үүрэг хариуцлагыг гол илэрхийлэх зүйл нь “шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх”. Шуурхай үйлчилгээгээр хангах нь цаг зарцуулалтыг хэмжих хялбар хэмжигдэхүүн хэрэглэгчийн энэ үйлчилгээг үнэлэх шалгуур. Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ гарсан үед хариуг хурдан өгсөн боловч хүн хүч дутмаг бол энэ хүчин зүйл нь анхааруулах тэмдэг тавьж болно.
 26. 26. 3. Анхаарал халамж:11 - 16 асуулт: Анхаарал халамжтай байдлын үзүүлэлтэнд ойлгох байдал болон үйлчилгээний ажилтнууд өвчтөнд зөвлөгөө, зааварчлагаа өгөх үед нэрийг мэддэг байх, нүд рүү харах нь чухал. Үйлчлүүлэгчийн нийгмийн байдал, албан тушаалаар нь ялгаж үзэхгүй байх.
 27. 27. Ойлгох байдлын гурван тал хувь хүний анхааралүйлчлүүлэгчийн онцгой ажиллах цаг хэрэгцээг мэдрэх тохиромжтой байх
 28. 28. Анхаарал халамж: Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг шийдэх хамгийн том хүчин зүйлсийн нэг нь мэндчилгээ. Үйлчилгээний байгууллагын ажилтан нь байгууллага дотор хэнтэй ч уулзсан мэндлэх. Энэ нь мэндлэхээс гадна олон утгатай.1. Үйлчлүүлэгч буюу оюутныг чин сэтгэлээсээ хүлээн авах2. Ажилтнуудын хувьд бие биенээ дэмжих3. Орчныг өөрчлөх, ажилтны сэтгэл ч өөрчлөгдөх
 29. 29. 4. Бодит байдал17 – 23 асуулт: Үүнд “амласан зүйлээ хугацаанднь хийх”, үйлчлүүлэгчтэй тохирсон цаг бол машчухал зүйл алдаагүй гүйцэтгэх, тухайнүйлчилгээг цэгцтэй түргэн шуурхай гүйцэтгэсэнэсэх үзүүлэлтүүд. Үйлчлүүлэгчийг хүсэлтгаргахад яаралтай нөхцөл байдал гэж үзэнтуслалцаа үзүүлэх хэрэгтэй, тэгэж хүлээжаваагүйгээс үйлчлүүлэгч тэдний хүссэн зүйлийгСургууль, тэнхэм хийнэ гэдэгт итгэхгүй, сэтгэлханамжгүй байдал үүснэ.
 30. 30. 5. Биет байдал:24 - 27 асуулт: Энэхүү үзүүлэлт нь “орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй байх”, “сургуулийн барилга, байшингийн өнгө үзэмж” цэвэр цэмцгэр байдал мөн “сургалтын орчин, оюутанд зориулсан гарын авлага, бусад материалууд” гэх мэт. Эдгээр нь сургуулийн эргэн тойрон буюу үйлчлүүлэгчид харагдах байдал юм.Анхны сэтгэгдлээр л бүх зүйл шийдвэрлэгдэнэ.
 31. 31. Биет байдал: Үйлчлүүлэгчид чин сэтгэлээсээ сургалтын үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна сайн багаж тоног төхөөрөмж, барилга байшин нь маш чухал. Сургууль нь тав тухтай байвал тэр сургуулийг сонгох оюутны тоо олшрох нь дамжиггүй. Үйлчлүүлэгч, ажилтнуудад ч ажлын сайн орчин хэрэгтэй. Сайн орчинд ажиллаж буй ажилтнууд бүгд бахархалтай болж үйлчилгээний чанар сайжран дээшилдэг.
 32. 32. Дээд боловсролын байгууллагат тавигдах нийтлэг шаардлагын хэрэгжилтийн үнэлгээ Докторын зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь 6.3% (51,68%) 1 Төгсөгчдийн ажил 8 10 судлаачид 2 ноогдох эрхлэлт 86.56% 80.3 бүтээлийн тоо 14.5% (34.9) ДББ-дЭмчлэх эрх авах Элсэгчдийн дундаж оноо тавигдахшалгалтын үзүүлэлт 7 3 450-600,(618.9) шаардлага95 (90%) 6 4 Нэг багшид ноогдох оюутны Магадлан итгэмжлэл хөтөлбөрийн үнэлгээ 87.1% тоо 15.7 5 ДББ -ын үйл ажиллагааны Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 78.4%
 33. 33. ДББ-ын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээ (өөрийн үнэлгээ) Хүснэгт 1Шалгуурын бүлэг АУС Д1.Зорилго зорилт стратеги төлөвлөгөө (30 оноо) 30 282.Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр (70 оноо) 25 59.522.4. Суралцагчид, Оролцогч талууд, Ажил олгогчид 10-50% 13.8 - 69%3.Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ, дэмжлэг (40 оноо) 13 32.083.3 Оюутны сурах үйл ажиллагаанд чиглүүлэх зөвлөгөө өгдөг 15-75% 14.7эсэх -73.5%4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээ (60 оноо) 40 55.75. Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага (5 оноо) 5 56. Удирдлага (20 оноо) 20 17.97. Мэдээлэл болон мэдээллийн дүн шинжилгээ (10 оноо) 10 9.58. Санхүү болон төсөв (35 оноо) 35 32.549. Чанарын баталгаажилт (230 оноо) 196 178.29.4. Үр ашгийн үр дүнг тооцдог байх 15-75% 15.6 - 78%Нийт оноо 3.92 4.03
 34. 34. Үйлчилгээний чанарын нөхцөл байдлын үнэлгээ (SWOT шинжилгээ) Хүснэгт 2 Дотоод орчны шинжилгээ Давуу тал (Strengths) Сул тал (Weaknesses)• Эрхэм зорилго, зорилт, алсын хараа, мастер • Бааз эмнэлгийг шийдвэрлэх. төлөвлөгөөтэй. • Хөтөлбөрийн боловсруулалтанд ажил олгогч,• Сургалтын хөтөлбөр: дотоодод 12, гадаадад 1 төгсөгчдийн оролцоо дутмаг. давтан 1 магадлан итгэмжлэгдсэн. • Оюутныг чиглүүлэх, зөвөлгөө өгөх, зуны• Багшлах бүрэлдэхүүн:Нийт багшийн 51.68% дадлагын талаар эргэх холбоо сул. АУ-ны доктор зэрэгтэй, 92.6%, ахлах багш, дэд • Хүний нөөцийн хангалт, залгамж холбоо сул. профессор 40, профессор 29 • Нэг багшид ноогдох оюутны тоо 1-3 дугаар• Мэргэжлийн үйлчилгээ: ЭМЯ-ны ерөнхий дамжаанд 12-17 байна. мэргэжилтэн 31, Зөвлөх 85 • Судалгааны өгөөж, үр дүнг түгээн• 17 эмнэлэгтэй гэрээтэй, “Эрхэс”эмнэлэг, дэлгэрүүлэлт дутмаг. сувилал, НАСС мэс засал зөвшөөрөлтэй • Өндөр технологи бүхий лаборатори дутмаг.• Эрдэм шинжилгээ: бүтээл туурвил, ном, сурах • Оюутны дадлага хийх тоног төхөөрөмж бичгийн тоо, олон улсын сэтгүүлд хэвлэгдсэн дутагдалтай. бүтээлийн тоо нэмэгдэж байна. • Оюутны сэтгэл ханамж 64%-тай байна.• Гадаад харилцаа өргөжсөн:24 орны 114 • Номын сангийн суудал, уншлагын зал, байгууллагатай ажилтны орон тоо дутмаг.• МУ-ын анагаах ухааны төв номын сан • Багшийн сэтгэл ханамж дундажаас доогуур.• Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 86.56%• Эмчлэх эрхийн шалгалт 90.88%• Элсэгчдийн дундаж оноо 618.9
 35. 35. Үйлчилгээний чанарын нөхцөл байдлын үнэлгээ (SWOT шинжилгээ) Хүснэгт 2 үргэлжлэл Гадаад орчны шинжилгээ Боломж (Оpportunites) Аюул (Тhreats)• МУ-д сургалтын хөтөлбөр нь дотоод, • Эдийн засгийн байдал тогтворгүй гадаадын магадлан итгэмжлэлд • Боловсролын стандартгүй. итгэмжлэгдсэн анагаахын боловсрол • Мөрдөгдөж буй эрх зүйн баримт олгож буй төрийн өмчийн ганц сургууль одоогийн нөхцөлд нийцэхгүй байна.• Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын • Анагаахын боловсрол олгодог хувийн анагаах ухааны боловсрол судлалын сургуулиудын тоо нэмэгдсэн. холбоо, Ази Номхон далайн “Чанарын • Шинэ буюу шинээр сэргэж байгаа баталгааны сүлжээ –APQN-ний гишүүн халдварт өвчлөлтэй холбоотойгоор сургууль хөтөлбөрийн агуулга өөрчлөгдөх• Тэнхим нэгжийн түвшинд гадаад шаардлага гардаг. харилцаа сайжирсан. • Судалгааны төсөл грантын тоо• Гадаадад магистр, доктор, докторын хангалтгүй дараах сургалтанд хамрагдалт нэмэгдэж • Суралцагчдын тоо олширсон. байгаа. • Цалингаа нэмэгдүүлэх, байр орон сууц • ЗГ хоорондын гэрээгээр багш нарын гадаадад мэргэжил дээшлүүлэлт хангалттай бус байна.
 36. 36. SWOT шинжилгээний үр дүн Анагаахын боловсрол олгодог бүх сургуульд мөрдөх мэргэжлийн стандартыг батлуулах Эмнэлзүйн сургалтыг явуулах сургалтын бааз эмнэлгийн асуудал бүрэн шийдэгдээгүй, Эрдэм шинжилгээний ажлыг олон улсын түвшинд гүйцэтгэх орчин хязгаарлагдмал, Багш ажилчдын нийгмийн асуудал хангалттай шийдэгдээгүй, Хүний нөөцийн хангалт, залгамж холбоо сул, Багш, оюутны сэтгэл ханамж хангалттай түвшинд хүрээгүй байна.
 37. 37. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжаар үйлчилгээний чанарыг судалсан дүнЗураг 3. Судалгаанд оролцогсодыг (насны бүлгээр ) Уг судалгаанд эрэгтэй оюутан 27 (16.6%) эмэгтэй оюутан 140 (83.8%) хамруулав.
 38. 38. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжаарүйлчилгээний чанарыг судалсан дүн Зураг 4.Сэтгэгдэл таамаглалын зөрүү
 39. 39. Сэтгэгдэл, таамаглалын дундаж (үндсэн үзүүлэлтээр) Хүснэгт 3 Нб Сэтгэгдэл Таамаглал р –утга Чанар Дундаж СХ Дундаж СХ Итгэл үнэмшил 0.669 3.465 0.72 3.501 0.67 0.002 -0.035 0.0001 0.0001Үүрэг хариуцлага 0.667 2.998 0.903 2.962 0.925 0.001 0.036 0.0001 0.0001Анхаарал халамж 0.657 3.094 0.77 3.177 0.79 0.0001 0.036 0.0001 0.0001 Бодит байдал 0.678 3.37 0.726 3.39 0.71 0.001 -0.012 0.0001 0.0001 Биет байдал 0.680 3.51 0.842 3.554 0.808 0.001 -0.044 0.0001 0.0001 -0.003Тайлбар: р –утгаб – Сэтгэгдэл таамаглалын ялгаа
 40. 40. Үндсэн 5 үзүүлэлт хоорондын хамаарлын шинжилгээ) Бодит байдал 0.627** Биет байдал 0.608** 608 *** p<0,001: сул* (0. – 0.3); дунд**(0.3–0.7); хүчтэй***(0.7 – 1.0). Анхаарал халамж 0.606** 606 Бодит Бодит байдал байдал анхаарал анхаарал халамжийн хооронд шууд, эерэг халамжийн хооронд шууд, эерэг (r=0,627) (r=0,627) дунд дунд зэргийн зэргийн Үүрэг 0.529** 29 хамааралтай хамааралтай бусад бусад хүчин хүчин хариуцлага зүйлүүд шууд (r=0,375-0,606) зүйлүүд шууд (r=0,375-0,606) дунд дунд зэргийн зэргийн хамааралтай, хамааралтай, Итгэл багөөд багөөд нь нь статистик статистик ач ач үнэмшил 0.375** холбогдол холбогдол бүхий бүхий үнэн үнэн магадлалтай байна (p<0,001). магадлалтай байна (p<0,001).
 41. 41. Боловсролын үйлчилгээний хамгийн сайн болон сул үзүүлэлт Үндсэн үзүүлэлт Дундаж СХ Итгэл үнэмшил 23.73 11.7 Бодит байдал 20.21 9.28 Биет байдал 19.66 10.56 Үүрэг хариуцлага 19.01 8.63 Анхаарал халамж 14.68 8.18Үйлчилгээний хамгийн сайн үзүүлэлт нь багш нарын мэдлэг ур чадварт (23.73)итгэлтэй байдаг гэсэн бол цаашид нэн түрүүн сайжруулах үйлчилгээг (14.68)анхаарал халамж буюу ганцаарчилсан тусламж үйлчилгээ гэж үнэлсэн байна.
 42. 42. Үндсэн таван үзүүлэлт, үйлчилгээний чанарын регрессийн шинжилгээ Д/д Үзүүлэлт Р утга В Стандарт алдаа 1. Тогтмол утга 0,95 -0.058 0.049 2. Итгэл үнэмшил 0,001 4.966 0,096 3. Үүрэг хариуцлага 0,001 5.001 0,095 4. Анхаарал халамж 0,001 5.805 0,116 5. Бодит байдал 0,001 7.141 0,123 6 Биет байдал 0,001 3.969 0,088Бодит байдлын үзүүлэлтийг нэг нэгжээр сайжруулах нь үйлчилгээнийчанарыг 7.1 дахин, анхаарал халамжтай байдлын үзүүлэлтийг нэг нэгжээрсайжруулах нь үйлчилгээний чанарыг 5.8 дахин, үүрэг хариуцлагатайбайдлын үзүүлэлтийг нэг нэгжээр сайжруулах нь үйлчилгээний чанарыг 5дахин, итгэл үнэмшилтэй байдлын үзүүлэлтийг нэг нэгжээр сайжруулах ньүйлчилгээний чанарыг 4.9 дахин, барилга байшин, сургалтын тоногтөхөөрөмж, сургалтын орчин биет байдлын үзүүлэлтийг нэг нэгжээрсайжруулах нь үйлчилгээний чанарыг 3.9 дахин, үндсэн таван үзүүлэлтийг нэгнэгжээр сайжруулах нь үйлчилгээний чанарыг 5.3 дахин (P<0.001)
 43. 43. Багш нарын сэтгэл ханамжийнсудалгааны үр дүн 3.1.1 3.1.2 3.1.3Судалгаанд Ерөнхий үйл Багш, ажилтныхамрагдсан ажиллагааны сэтгэлбагш нар гүйцэтгэлийн ханамжийнчанарын (3.39) дундаж 2.44удирдлагын1 хэрэгжилт байгаа ньхэрэгжилт хангалттай. хангалттай дундажаас(3.58) доогуур сэтгэлхангалттай,хангалттай ханамжтай байна.
 44. 44. Чанарын удирдлагын хэрэгжилтийг сургалт, эрдэмшинжилгээ, гүйцэтгэл зэрэг хүчин зүйлээр шинжлэхэд Хүснэгт 7.
 45. 45. Судалгаанаас гарах үр дүн SERVQUAL загвараар хийгдсэн судалгааны үр дүн нь удирдлагуудад байгууллагын нөөц, удирдлагын арга барилын талаарх шийдвэр гаргах зөв чиглэлийг тодорхойлоход оршино. Эцэст нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг давтан явуулж эерэг хандлага төрүүлэх нь хамгийн чухал юм.
 46. 46. Зөвлөмж Сургуулийн нөхцөл байдлын үнэлгээг хийн, маркетингийн стратегийн төлөвлөгөө боловсруулан, мөрдөж ажиллах Харилцааны өндөр ур чадвар бүхий багшлах хүний нөөц, бусад сургууль байгууллагаас ялгарах өөрийн онцлогийг бий болгох, үйлчилгээний чанарын шаардлага болон хэмжүүрийг тогтоон мөрдөж ажиллах Салбар болон бүрэлдэхүүн сургуулийн үйлчилгээний чанар, үр дүн, үр ашгийг тооцон, хамт олон, тэнхим, багш, ажилтныг урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх Үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд багш, ажилтны чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн байнгын тасралтгүй сургалтыг явуулах, бие биеэсээ харилцан суралцах боломжийг бүрдүүлэх Анагаахын боловсролын үйлчилгээг оюутны таамаглалд нийцсэн үйлчилгээ болгоход чиглэсэн сургалтын орчин, зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүүгийн менежментийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлийг хянан ажиллах
 47. 47. Анхаарал хандуулсанд БАЯРЛАЛАА

×