Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

כמה טיפים לחיים

כמה טיפים לחיים

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

כמה טיפים לחיים

 1. 1. TTiippss ffoorr BBeetttteerr LLiiffee טטייפפייםם ללחחייייםם טטוובבייםם ייוותתרר
 2. 2. Take aa 1100--3300 mmiinnuutteess wwaallkk eevveerryy ddaayy.. AAnndd wwhhiillee yyoouu wwaallkk,, ssmmiillee.. 3300 דדקקוותת בבררגגלל וותתחחייייךך בבזזממןן ההההללייככהה.. –– ככלל ייווםם תתללךך 1100 Cochemiea poselgeri
 3. 3. le Sit in silence for at leaasstt 1100 mmiinnuutteess eeaacchh ddaayy.. ככלל ייווםם תתששבב ללפפחחוותת 1100 דדקקוותת בבששקקטט וובבדדווממייייהה.. Echinocereus pectinatus
 4. 4. SSlleeeepp ffoorr 77 hhoouurrss.. ..תתייששןן 77 ששעעוותת Coryphantha wohlschlageri
 5. 5. Live with the 33 EE''ss :: EEnneerrggyy,, EEnntthhuussiiaassmm && EEmmppaatthhyy.. ..חחייייהה אאתת חחייייךך בבההתתללההבבוותת,, עעםם אאננררגגייהה וואאממפפתתייהה ((חחייבבהה)) ללאאחחררייםם Lobivia tiegeliana
 6. 6. PPllaayy mmoorree ggaammeess.. ששחחקק ייוותתרר ממששחחקקייםם Astrophytum super kabuto
 7. 7. Read RRReeeaaaddd mmmmoooorrrreeee bbbbooooooookkkkssss tttthhhhaaaannnn yyyyoooouuuu ddddiiiidddd llllaaaasssstttt yyyyeeeeaaaarrrr.... תתקקרראא ייוותתרר סספפררייםם ממששקקרראאתת בבששננהה ההקקוודדממתת.. Rebutia poecilantha
 8. 8. Drriinnkk pplleennttyy ooff wwaatteerr.. ששתתהה ההררבבהה !!ממייםם Lobivia robusta
 9. 9. Eat more ffooooddss tthhaatt ggrrooww oonn ttrreeeess aanndd ppllaannttss aanndd eeaatt lleessss ffoooodd tthhaatt iiss mmaannuuffaaccttuurreedd iinn ppllaannttss.. תתאאככלל ייוותתרר אאווככלל טטבבעעיי ממאאווככלל ..ממווככןן ווממתתוועעשש Discocactus horstii
 10. 10. EEaatt bbrreeaakkffaasstt lliikkee aa kkiinngg,, lluunncchh lliikkee aa pprriinnccee aanndd ddiinnnneerr lliikkee Echinocereus reichenbachii aa bbeeggggaarr.. בבבבווקקרר תתאאככלל ככממוו ממללךך בבצצההררייייםם ככממוו ננססייךך וובבעעררבב ככממוו עענניי..
 11. 11. MMaakkee ttiimmee ttoo pprraaccttiiccee mmeeddiittaattiioonn,, aanndd pprraayyeerr.. TThheeyy pprroovviiddee uuss wwiitthh ddaaiillyy ffuueell ffoorr oouurr bbuussyy lliivveess.. ,,ממצצאא זזממןן ללממדדייטטצצייהה וותתפפייללהה ההםם ממסספפקקייםם אאתת ההדדללקק ..ללחחייייננוו ההעעממווססייםם Oroya peruviana
 12. 12. Dream more wwhhiillee yyoouu aarree aawwaakkee.. Escobaria minima תתחחללווםם ייוותתרר ככששאאתתהה עערר
 13. 13. SSmmiillee aanndd llaauugghh mmoorree.. Rebutia pallida תתצצחחקק וותתחחייייךך ייוותתרר..
 14. 14. Try to make at least tthhrreeee ppeeooppllee ssmmiillee eeaacchh ddaayy.. תתננססהה ככלל ייווםם ללגגררווםם ללששללווששהה אאננששייםם ללפפחחוותת ללחחייייךך.. Escobaria wissmannii
 15. 15. DDoonn''tt wwaassttee yyoouurr pprreecciioouuss eenneerrggyy oonn ggoossssiipp.. Mammillaria albiflora אאלל תתבבזזבבזז אאתת ההאאננררגגייהה ההייקקררהה ששללךך עעלל ררככללננוותת..
 16. 16. Don't have negative tthhoouugghhttss aabboouutt tthhiinnggss yyoouu Echinocereus klapperi ccaannnnoott ccoonnttrrooll.. IInnsstteeaadd iinnvveesstt yyoouurr eenneerrggyy iinn tthhee ppoossiittiivvee pprreesseenntt mmoommeenntt.. אאלל תתששקקייעע ממחחששבבוותת בבדדבבררייםם ששאאייננךך ייככוולל ללששננוותת.. בבממקקווםם זזאאתת ..תתששקקייעע בבההווווהה
 17. 17. Spend time with ppeeooppllee oovveerr tthhee aaggee ooff 7700 Echinocereus polyacanthus && uunnddeerr tthhee aaggee ooff 66.. תתששקקייעע זזממןן בבאאננששייםם ממעעלל גגיילל 7700 אאוו ..ממתתחחתת ללגגיילל 66
 18. 18. Life is too short ttoo wwaassttee ttiimmee hhaattiinngg aannyyoonnee.. ההחחייייםם קקצצררייםם ממדדיי ממככדדיי ללבבזזבבזז זזממןן עעלל ששננאאהה.. Neowerdermannia vorwerkii
 19. 19. DDoonn''tt ttaakkee yyoouurrsseellff ssoo sseerriioouussllyy.. NNoo oonnee eellssee ddooeess.. Matucana krahnii אאלל תתקקחח אאתת עעצצממךך בבררצצייננוותת,, אאףף אאחחדד אאחחרר ללאא עעווששהה זזאאתת..
 20. 20. Forget issues ooff tthhee ppaasstt.. DDoonn''tt rreemmiinndd yyoouurr ppaarrttnneerr wwiitthh hhiiss//hheerr mmiissttaakkeess ooff tthhee ppaasstt.. TThhiiss wwiillll rruuiinn yyoouurr pprreesseenntt hhaappppiinneessss.. Discocactus pugionacanthus ששככחח אאתת ההעעבברר וואאלל תתזזככיירר ללייקקייררייךך אאתת טטעעווייוותת ההעעבברר ששללההםם.. זזהה ייההררווסס ללךך אאתת ההאאווששרר ..בבההווווהה
 21. 21. RReeaalliizzee tthhaatt lliiffee iiss aa sscchhooooll aanndd yyoouu aarree hheerree ttoo lleeaarrnn.. PPrroobblleemmss aarree ssiimmppllyy ppaarrtt ooff tthhee ccuurrrriiccuulluumm tthhaatt aappppeeaarr aanndd ffaaddee aawwaayy lliikkee aallggeebbrraa ccllaassss,, bbuutt tthhee lleessssoonnss yyoouu lleeaarrnn wwiillll llaasstt aa lliiffeettiimmee.. Astrophytum coahuilense ההחחייייםם ההםם בבייתת--סספפרר וואאתתהה ככאאןן ככדדיי ללללממוודד.. דדעע ככיי ההבבעעייוותת ששלל ההייווםם ייעעללממוו ללההןן ככממוו ששעעוורריי אאללגגבבררהה בבזזממננוו,, אאךך ההללקקחח ווההננססייווןן ייששממששוו אאוותתךך ..ללתתממיידד
 22. 22. You don't have ttoo wwiinn eevveerryy aarrgguummeenntt.. AAggrreeee ttoo ddiissaaggrreeee.. Echinocereus subinermis אאתתהה ללאא חחייייבב ללננצצחח בבככלל ווווייככווחח.. ..ההססככםם ללאא ללההססככייםם
 23. 23. Don't compare your lliiffee ttoo ootthheerrss''.. YYoouu hhaavvee nnoo iiddeeaa wwhhaatt tthheeiirr jjoouurrnneeyy iiss aallll aabboouutt.. אאלל תתששווווהה אאתת ההחחייייםם ששללךך ללאאחחררייםם.. אאייןן ללךך ממווששגג ממהה ההםם עעבבררוו ..בבדדררךך Echinomastus durangensis
 24. 24. Make peace wwiitthh yyoouurr ppaasstt ssoo iitt wwoonn''tt ssppooiill tthhee pprreesseenntt.. תתששללייםם עעםם ההעעבברר ששללךך ככדדיי ללאא ללקקללקקלל אאתת ההההווווהה ..ששללךך Ferobergia hybride
 25. 25. Your job won't take ccaarree ooff yyoouu wwhheenn yyoouu aarree ssiicckk.. YYoouurr ffrriieennddss wwiillll.. SSttaayy iinn ttoouucchh.. ההעעבבוודדהה ששללךך ללאא תתדדאאגג ללךך ככששתתההייהה חחווללהה,, ..ההחחבבררייםם ששללךך ככןן Lobivia cinnabarina
 26. 26. Forgive eevveerryyoonnee ffoorr eevveerryytthhiinngg.. Lobivia peclardiana ססללחח ללככלל אאחחדד עעלל ככלל דדבברר..
 27. 27. What WWhhaatt other ootthheerr people ppeeooppllee think tthhiinnkk ooff yyoouu iiss nnoonnee ooff yyoouurr bbuussiinneessss.. Mammillaria slevinii ממהה ששאאחחררייםם חחווששבבייםם עעללייךך ההוואא ללאא ההעעססקק ..ששללךך
 28. 28. HHoowweevveerr ggoooodd oorr bbaadd aa ssiittuuaattiioonn iiss,, iitt wwiillll cchhaannggee.. ככממהה ששההממצצבב ככעעתת ההוואא טטוובב אאוו ..ררעע,, ההוואא ייששתתננהה Copiapoa tenuissima
 29. 29. GGeett rriidd ooff aannyytthhiinngg tthhaatt iissnn''tt uusseeffuull,, bbeeaauuttiiffuull oorr jjooyyffuull.. ססללקק ככלל דדבברר ששאאייננוו ששייממווששיי ייפפהה אאוו ..ממההננהה Ortegocactus macdougallii
 30. 30. EEnnvvyy iiss aa wwaassttee ooff ttiimmee.. YYoouu aallrreeaaddyy hhaavvee aallll yyoouu nneeeedd.. קקייננאאהה ההייאא בבזזבבווזז זזממןן.. יישש ללךך ככבברר אאתת ככלל ..ממהה ששאאתתהה זזקקווקק Parodia spaniosa
 31. 31. TThhee bbeesstt iiss yyeett ttoo ccoommee.. .. ההטטוובב בבייוותתרר עעוודד ייגגייעע Parodia spaniosa
 32. 32. No matter how yyoouu ffeeeell,, ggeett uupp,, ddrreessss uupp aanndd sshhooww uupp.. ללאא ממששננהה אאייךך אאתתהה ממררגגיישש.. תתקקווםם,, תתתתללבבשש ..ווצצאא אאלל ההעעווללםם
 33. 33. DDoonn''tt oovveerr ddoo.. KKeeeepp yyoouurr lliimmiittss.. אאלל תתששקקייעע ממאאממץץ ייתתרר.. דדעע אאתת גגבבווללוותתייךך..
 34. 34. YYoouurr iinnnneerr mmoosstt iiss aallwwaayyss hhaappppyy.. SSoo bbee hhaappppyy.. ההפפננייממייוותת ששללךך תתממיידד ששממחחהה.. !!אאזז ההייהה ששממחח
 35. 35. DDoo tthhee rriigghhtt tthhiinngg!! !!עעששהה אאתת ההדדבברר ההננככווןן
 36. 36. CCaallll yyoouurr ffaammiillyy oofftteenn.. ההתתקקששרר ללממששפפחחתתךך ..ללעעייתתייםם קקררוובבוותת
 37. 37. EEaacchh ddaayy ggiivvee ssoommeetthhiinngg ggoooodd ttoo ootthheerrss.. ..ככלל ייווםם תתןן ממששההוו טטוובב ללאאחחררייםם
 38. 38. PPlleeaassee,, ffoorrwwaarrdd tthhiiss ttoo eevveerryyoonnee yyoouu ccaarree aabboouutt.. ששללחח זזאאתת ללככלל אאחחדד ..ששחחששוובב ללךך תתייררגגווםם .. ררווננןן ננ

×