Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a BTW-actualiteiten voor verenigingen - Bert Laman(20)

Más de AllSolutions(20)

Anzeige

BTW-actualiteiten voor verenigingen - Bert Laman

 1. BTW-ACTUALITEITEN VOOR VERENIGINGEN Bert Laman | Mazars10 oktober 2013 1 Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 2013
 2. Btw-ondernemerschap, vergoedingen, subsidies Btw-positie belangenorganisaties, verenigingen, stichtingen Onderwerpen: BTW-ACTUALITEITEN VOOR VERENIGINGEN verenigingen, stichtingen Btw terugvragen/aftrekken De risico’s van samenwerken 2 Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 2013
 3. ieder die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen Definitie ondernemer voor btw BTW-ONDERNEMERSCHAP Van belang voor ondernemerschap: meer dan incidenteel prestaties verrichten in het economisch verkeer tegen vergoeding Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20133
 4. Wat niet relevant is voor btw-ondernemerschap BTW-ONDERNEMERSCHAP Wie of wat je bent (stichting, vereniging, bv, nv, maatschap, etc.) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20134 Wie of wat je bent (stichting, vereniging, bv, nv, maatschap, etc.) Wat er met de opbrengst wordt gedaan Of winst wordt gemaakt Of in concurrentie wordt getreden ANBI- of SBBI-status
 5. Belastbare feiten, prestaties: Btw verschuldigd over vergoeding voor prestatie BTW-ONDERNEMERSCHAP Belastbare feiten, prestaties: Leveringen van een goed: tastbare en stoffelijke voorwerpen Diensten: alle prestaties die in economisch verkeer tegen vergoeding worden verricht en die geen leveringen van goederen zijn (Combinaties mogelijk) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20135
 6. De subsidieontvanger btw-ondernemer is Subsidie kan ook vergoeding zijn, indien: BTW-ONDERNEMERSCHAP De subsidieontvanger btw-ondernemer is De subsidieontvanger een prestatie verricht Rechtstreeks verband bestaat tussen subsidie en prestatie De prestatie niet btw-vrijgesteld is Sprake is van verbruik van de prestatie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20136
 7. Prestatie Subsidievoorwaarden steeds strenger Verantwoording afleggen ≠ prestatie verrichten BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Prestatie kan ook aan derde verricht worden, hoeft niet aan subsidieverstrekker Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20137
 8. Rechtstreeks verband Verkrijgen subsidie afhankelijk van verrichten prestatie Project- / prestatie- versus exploitatiesubsidie BTW-HEFFING EN SUBSIDIES exploitatiesubsidie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20138
 9. Verbruik Btw is verbruiksbelasting: geen verbruik, geen belasting Subsidieverstrekker of derde kan verbruiker zijn BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Verbruiker moet identificeerbaar zijn (algemeen belang = geen verbruik) Voordeel opleveren = verbruik Praktijk, van belang: wie neemt het initiatief? Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 20139
 10. collectieve behartiging belangen leden vaktijdschriften en nieuwsbrieven opleidingen congressen (inclusief sponsoring) verkoop advertentieruimte Btw-relevante activiteiten BELANGENORGANISATIES, VERENIGINGEN / STICHTINGEN verkoop advertentieruimte Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201310
 11. De vereniging btw-ondernemer is De vereniging een prestatie verricht Alleen btw verschuldigd in verband met ledenactiviteiten als BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Belangenbehartiging Nieuwsbrief en Rechtstreeks verband bestaat tussen contributie en ledenactiviteiten De ledenactiviteiten niet btw-vrijgesteld zijn Sprake is van verbruik van de ledenactiviteiten Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201311 Nieuwsbrief en tijdschrift Ledenvoordeel Congressen Opleidingen
 12. De gesponsorde btw-ondernemer is De gesponsorde een prestatie verricht Alleen btw verschuldigd in verband met sponsoring als BTW-HEFFING EN SUBSIDIES Rechtstreeks verband bestaat tussen sponsorbijdrage en prestatie De prestatie niet btw-vrijgesteld is Sprake is van verbruik van de prestatie Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201312
 13. BELANGENORGANISATIES, VERENIGINGEN / STICHTINGEN; BTW VRIJSTELLINGEN Mogelijk toepasselijke vrijstellingen: Leveringen en diensten van sociale of culturele aard Onderwijsvrijstelling Werkgeversorganisaties Werknemersorganisaties Samenwerkingsverbanden Fondswerving Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201313
 14. Art. 11-1-g Wet OB ‘68 Belangrijke actualiteit: Vrijstelling gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG’ers Btw-vrijstelling medische leveringen en diensten, thuiszorg, zorgboerderijen BTW-VRIJSTELLINGEN Vrijstelling gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG’ers Wetswijziging 1 januari 2013, vrijstelling: Alleen voor handelingen die binnen BIG-opleiding vallen Handelingen door niet-BIG’ers die door BIG’ers btw-vrijgesteld worden verricht Proefprocedures, o.a. via Mazars Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201314
 15. Art. 11-1-f Wet OB ’68, art. 7 Uitv.besl. en Bijlage B: Vrijstelling voor: prestaties door algemeen omschreven instellingen, zoals die van kruisverenigingen, consultatiebureaus voor alcohol en drugs, Btw-vrijstelling leveringen/diensten van sociale of culturele aard BTW-VRIJSTELLINGEN kruisverenigingen, consultatiebureaus voor alcohol en drugs, speeltuinverenigingen, carnavalsverenigingen, kleindierverenigingen, etc. prestaties door organisaties die door de inspecteur zijn aangewezen; Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch Uitgezonderd van vrijstelling zijn altijd zaken als verzorgen administraties derden en het ter beschikking stellen van personeel Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201315
 16. Overdracht van kennis en/of vaardigheden vrijgesteld voor limitatief in de wet opgesomde vormen van onderwijs Bijvoorbeeld Algemeen vormend onderwijs Bepaalde vormen van beroepsonderwijs Btw-vrijstelling onderwijs BTW-VRIJSTELLINGEN Bepaalde vormen van beroepsonderwijs Onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep Onderwijs met het oog op voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis en/of vaardigheden Geldt ook voor beroepsonderwijs door instellingen genoemd/opgenomen in het RKBO Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201316
 17. Niet vrijgesteld Onderwijs dat een vrije-tijdskarakter heeft Onderwijs dat dienst om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven Diensten met een ‘zeker educatief element’ Btw-vrijstelling onderwijs BTW-VRIJSTELLINGEN Diensten met een ‘zeker educatief element’ Onderwijsondersteunende prestaties Organiseren van onderwijs Ontwikkelen en verkopen van onderwijsmethoden Onderzoeksprojecten die onderwijsinstellingen tegen vergoeding uitvoeren Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201317
 18. Organisaties van werkgevers, werknemers, vrijberoepsbeoefenaren en ondernemers die tot doel hebben de collectieve belangen van hun leden te behartigen Collectieve belangenvertegenwoordiging (geen identificeerbare afnemers) Btw-vrijstelling niet-commerciële maatschappelijke organisaties BTW-VRIJSTELLINGEN afnemers) Cao-onderhandelingen Overleg in advies- en overleg organen zoals de SER en Stichting van de Arbeid Overleg tussen lokale ondernemersverenigingen en gemeenten Bijzondere regeling ledenbladen Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201318
 19. Geen vrijstelling voor diensten verricht aan individuele leden zoals: Bedrijfseconomische adviezen Secretariaatswerkzaamheden Uitlenen van persoon (ook als deze diensten gefinancierd worden via de contributie) Btw-vrijstelling niet-commerciële maatschappelijke organisaties BTW-VRIJSTELLINGEN (ook als deze diensten gefinancierd worden via de contributie) Vrijstelling verder ook afhankelijk van twee voorwaarden 1. Het beheer en bestuur van de betrokken organisaties vindt in hoofdzaak plaats op vrijwillige basis en zonder vergoeding door personen die zelf geen rechtstreekse of zijdelings belang hebben bij de resultaten van de organisatie 2. De vrijstelling leidt niet tot concurrentievervalsing ten nadele van commerciële ondernemers die aan de btw-heffing zijn onderworpen Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201319
 20. Alleen btw-vrijgesteld als de hoofdactiviteiten btw-vrijgesteld of -onbelast zijn Grensbedragen (onafhankelijk van elkaar) Goederen: € 68.067 per jaar Diensten: € 22.689 per jaar Aandachtspunten btw-vrijstelling fondswerving 1 januari 2012 BTW-VRIJSTELLING: FONDSENWERVING #1 Diensten: € 22.689 per jaar (sport: € 31.765) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201320
 21. Benefietconcerten, -gala’s,-veilingen Bijvoorbeeld overstromingen Pakistan Kenmerkend Substantieel hogere prijs dan normaal Bijzondere evenementen voor een goed doel BTW-VRIJSTELLING: FONDSENWERVING #3 Giftelement niet btw-belast: Niet voor de eigen organisatie Afnemer weet dat hij ook gift doet aan goed doel Giften komen volledig ten goede aan goede doel Goederen moeten een ‘normale’ prijs kennen Vooraf schriftelijke toestemming inspecteur Waarde van vrijwilligerswerk mag niet bij de gift worden geteld Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201321
 22. Geen btw-aftrek als kosten zijn toe te rekenen aan AFTREK VOORBELASTING Vrijgestelde handelingen (verhuur en verkoop van onroerende zaken, verstrekken van leningen, aangewezen onderwijs) Onbelaste handelingen (ledenactiviteiten) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201322 activiteiten gefinancierd door middel van niet-btw-belaste subsidies, contributies, etc. Spijzen en dranken genuttigd in de horeca (etc.) btwbtwbtwbtw---- aftrekaftrekaftrekaftrek
 23. Aftrek bij economische versus niet-economisch verbruik AFTREK VOORBELASTING Voor gemengd economisch/niet-economisch gebruik kent noch de wet noch de btw-richtlijn een methode om omvang aftrekrecht te bepalen Op basis van inkopen, personeelsuren, ‘omzet’? Hof van Justitie EU: Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201323 Hof van Justitie EU: Bij gebrek aan voorschrift moeten lidstaten zelf een methode vaststellen Nederland heeft op dit moment geen methode vastgesteld, dus volledig aftrekrecht? Nederlandse rechters, tot nu toe: Pro rata methode van btw-belast versus btw-vrijgesteld toepassen Hoge Raad (11 mei 2012, LJ-Nummer: BW5405): bevestigt uitspraken lagere rechters
 24. AFTREK VOORBELASTING Schematisch activiteiten pre pro rata Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201324 niet-economische activiteiteneconomische activiteiten btw-belast btw-vrijgesteld pro rata
 25. AFTREK VOORBELASTING Schematisch niet-economische en btw-economische activiteiten (pre) pro rata Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201325 niet-economische en btw- vrijgestelde activiteiten economische en btw-belaste activiteiten
 26. Samenwerking kan (niet-aftrekbare) btw uitlokken Uitlenen van personeel is btw- belast Verrichten van (administratieve, ICT-) diensten is btw-belast Faciliteiten bieden is btw- SAMENWERKING Faciliteiten bieden is btw- belast Btw-heffing voorkomen Geen prestatie verrichten Btw-vrijstellingen Kosten voor gemene rekening Fiscale eenheid btw Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201326
 27. Geen prestatie verrichten Niet regelmatig Niet deelnemen aan economisch verkeer Niet tegen vergoeding Geen vergoeding in rekening SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #1 Geen vergoeding in rekening kan brengen kan leiden tot aftrekbeperking! Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201327
 28. Btw-vrijstelling: structureel uitlenen personeel SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #2 Onderwijs, wetenschap, sociaal-cultureel, en medisch Voorwaarden: In- en uitlener verrichten btw-vrijgestelde prestaties Uitlenen is structureel Inlener is inhoudelijk betrokken bij sollicitatie door inlener Vergoeding beperkt tot brutoloon (+beperkte opslag) Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201328
 29. Btw-vrijstelling: structureel uitlenen personeel SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #2 Voorwaarden (vervolg) In beginsel één inlener CAO van de inlener geldt Inlener financieel verantwoordelijk voor beëindigen arbeidsovereenkomst De essentie is dat de inlener in materieel opzicht de positie van werkgever inneemt, uitlener is/blijft formeel werkgever Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201329
 30. Btw-vrijstelling: koepelvrijstelling SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #3 Samenwerken om schaal-/efficiencyvoordelen te behalen Bij vrijgestelde of niet-ondernemers leidt samenwerking tot btw-druk Vrijstelling samenwerkingsverbanden: Alleen voor aangewezen diensten Rechtstreeks nodig voor vrijgestelde prestaties Vrijgestelde en/of niet-ondernemers Slechts terugbetaling van aandeel in gezamenlijke kosten Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201330
 31. SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #3 SamenwerkingsverbandSamenwerkingsverband org. A org.B org. C org. D Vrijstelling samenwerkingsverbanden Alleen voor aangewezen diensten Rechtstreeks nodig voor vrijgestelde prestaties Vrijgestelde en/of niet-ondernemers Slechts terugbetaling van aandeel in gezamenlijke kosten Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201331 org. A org.B org. C org. D
 32. Alleen voor aangewezen diensten Ook voor diensten die aan één lid worden verricht Alle diensten zijn aangewezen, met uitzondering van Verzorgen van loon- en salaris-, financiële en grootboekadministratie Uitlenen van personeel SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #3 Btw-vrijstelling: koepelvrijstelling Uitlenen van personeel Veel ICT-diensten (Advies)diensten m.b.t. onderhoud gebouwen Bepaalde verzekeringsdiensten Bepaalde diensten in het kader van de arbo-wetgeving Twijfel of dit wel door de Europese beugel kan Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201332
 33. Binnen kader samenwerking wordt gebruik gemaakt van elkaars personeel of worden andere kosten gedeeld Kosten worden doorbelast btw-risico!! Kosten voor gemene rekening SAMENWERKING– BTW VOORKOMEN btw-risico!! Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201333
 34. Geen dienst maar kostenverdeling, als, volgens Hoge Raad: partijen gezamenlijke kosten delen voor het werkelijke bedrag volgens vooraf overeengekomen verdeelsleutels Kosten voor gemene rekening SAMENWERKING– BTW VOORKOMEN volgens vooraf overeengekomen verdeelsleutels waarbij partijen ook het risico volgens de overeengekomen verdeelsleutels aangaan NB 1: indien aan één van de vereisten niet voldaan wordt, dan is in principe btw verschuldigd NB 2: Belastingdienst legt leerstuk stuk strikter uit Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201334
 35. Kostenverdeling volgens Belastingdienst: ook ingeval slechts 1% van de gezamenlijke diensten of goederen wordt verbruikt door de instelling die de kosten doorbelast, kan het leerstuk worden toegepast. 99% van de kosten kan dan derhalve zonder btw worden doorbelast een aanpassing van een kostenverdelingsovereenkomst i.v.m. gewijzigd gebruik Kosten voor gemene rekening SAMENWERKING– BTW VOORKOMEN een aanpassing van een kostenverdelingsovereenkomst i.v.m. gewijzigd gebruik heft de geldigheid van de overeenkomst op de enige omstandigheid op grond waarvan een overeenkomst kan worden gewijzigd is een contractspartij erbij of eruit in de overeenkomst mag geen wijziging van de verdeelsleutel zijn opgenomen de overeenkomst mag niet voor een “bepaalde tijd” zijn opgemaakt Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201335
 36. Geen btw-heffing over prestaties die onderling worden verricht Drie verwevenheden: 1. Financiële verwevenheid: >50% financieel belang 2. Organisatorische verwevenheid: zelfde bestuur Fiscale eenheid btw SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #5 2. Organisatorische verwevenheid: zelfde bestuur 3. Economische verwevenheid: zelfde klantenkring of voor elkaar werkzaam Bestaat van rechtswege Hoofdelijke aansprakelijkheid voor elkaars btw-schulden Stichtingen/verenigingen Grootste struikelblok financiële verwevenheid Volledig beschikken over elkaars vermogens? Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201336
 37. Rechterlijke macht: aan financiële verwevenheid bij stichtingen/ verenigingen mogen geen hogere eisen gesteld worden dan aan die bij vennootschappen Hof den Haag, 13 januari 2012 concludeert tot financiële verwevenheid bij aantal samenwerkende stichtingen. Fiscale eenheid btw SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN #5 verwevenheid bij aantal samenwerkende stichtingen. Relevante omstandigheden: Enige bestuurder van alle gelieerde stichtingen is dezelfde persoon (Daarmee) kunnen alle gelieerde stichtingen gezamenlijk beschikken over alle bankrekeningen Wijze waarop de kosten binnen de samenwerkende stichtingen worden begroot en toebedeeld Er is sprake van hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden “De financiële posities van alle stichtingen kunnen in een gewenste onderlinge verhouding worden gebracht” Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201337
 38. 1. Geen prestatie verrichten 2. Btw-vrijstelling: structureel uitlenen personeel 3. Btw-vrijstelling: koepelvrijstelling 4. Kosten voor gemene rekening 5. Fiscale eenheid btw Vijf opties SAMENWERKING – BTW VOORKOMEN 5. Fiscale eenheid btw Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201338
 39. CONTACT Mr. Bert Laman | btw specialist Partner-aandeelhouder Btw & douanevakgroep T:088 – 2771 261 bert.laman@mazars.nl Lunch & Learn bijeenkomst, 10 oktober 201339 Secretariaat Btw & douanevakgroep: Mazars Building Rivium Promenade 200 2909 LM Capelle aan den IJssel www.mazars.nl
Anzeige