Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe

Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
DÜNYANIN İLK ANITSAL YAPISI
 Göbekli Tepe, MÖ10.000 (ÇÇN)
 Mezopotamya’daki ilk şehirlerden 5.000 yıl,
milyonlarca turistin ziyaret ettiği İngiltere’deki ünlü
Stonehenge’den 7.000 yıl,
 Mısır Piramitleri’nden 7.500 yıl,
 Malta Adası’nda bulunan tapınaklardan da 6.500
yıl daha eskidir.
 Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak
yerleşkesi Şanlıurfaya’ya 18 km uzaklıktadır.
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
MIKNATIS KAPTAN ÖNCE GELİR
Mumford, Lewis, 1961, Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği
 İnsanlar, kentleri kurmadan önce pratik ihtiyaçları için
gittikleri yerlerden biri de kutsal mekânlar olmuştur.
 Mıknatıs, kaptan önce gelir.
 Dinsel içgüdü bir çekim merkezi olmuştur. Din, kent
sakini olmayanları karşılıklı ilişkiye geçmeleri için
kendine çekmesi ve manevi bir uyarıcı rol üstlenmede
ticaretten aşağı kalmaması, kentin temel kriteri olma
vasfını kazanmıştır
Önce tapınak geldi, şehir sonradan
geldi”(K.Schmidt).
 “Göbekli Tepe, tarımın insanları yerleşim birimleri kurmaya
ve sanat ile dini geliştirmeye ittiği tezini çürütüyor.”
 İnsanlık tarihi, insanoğlunun avcı ve toplayıcı toplumdan
yerleşik topluma geçmesi ile başlar. Şanlıurfa’da özellikle
Harran Ovası’nı 30-40 kilometrelik mesafelerle bir hilal şeklinde
çevreleyen tepelerde bulunan 80 dönümlük alana sahip olan
ören yeri Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sefer Tepe, Hamzan
Tepe ve Balıklıgöl çevresi Neolitik Dönem’in en önemli
yerleşimleridir.
 Buluntular bu bölgede yaşayan insanların ibadetlerini Göbekli
Tepe’ye gidip yaptıklarını gösteriyor.
 Bölgenin yerleşim alanı olarak algılanması doğru
değildir. Göbekli Tepe, M.Ö. 10.000 yani günümüzden
12.000 yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz
Neolitik Dönem’e ait bir inanç merkezidir.
 Yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki; Göbekli
Tepe Neolitik Tapınak Alanı, dönem insanlarının
belirli zamanlarda bir araya gelerek ibadet ettikleri bir
yerdir.
 Arkeolojik bir mevkii olarak ilk kez 1963 yılında, Türk ve
Amerikan bilim adamlarının yaptığı bir yüzey araştırması
sırasında tespit edilmiştir.(İstanbul ve Chicago
üniversitelerinin işbirliği ile hazırlanan “Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Araştırma Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen yüzey
araştırmalarında)
 Bu çalışmayla ilgili sonuçlar, Peter Benedict tarafından 1980
yılında yayımlanmıştır.300m. çapında ve 15m. yüksekliğindeki
Neolitik Dönem´in ilk evrelerine ait Göbekli Tepe’nin topografik
özelliklerinden ve yer seçiminden dolayı, ilk fark edildiğinde
şimdiki önemi anlaşılamamış olup, tepenin her yerinde
rastlanan kireçtaşı blokları nedeniyle buranın bir mezarlık
olduğu kanısına varılmıştır.
Göbekli Tepe, ilk kez 1983 yılında tarlasını
karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye
götüren bir çiftçi sayesinde fark edilmiştir.
 1995-2006 yılları arasında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü
 başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof.
Dr. Harald Hauptmann ve daha sonra Dr. Klaus
Schmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2007 yılından itibaren
Dr. Klaus Schmidt başkanlığında Bakanlar Kurulu
Kararlı Kazı statüsüne geçmiştir.
 Göbekli Tepe’de yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda
yapılan jeomanyetik ve georadar taramalarda çapları 8
ile 30 metreye varan daire biçimli 20 adet tapınma
amaçlı kullanılan alan tespit edilmiş, bunlardan
ancak 6 yapı katı bugüne kadar ortaya
çıkarılabilmiştir.
 Özellikle D tapınağı çok iyi koruna
gelmiştir.Mükemmel korunmalarının sebebi o
dönemde toprakla örtülmesi.
 Bu bölgenin ikliminden dolayı tarıma geçmeden
yerleşik hayata geçiş var.
Göbekli Tepe doğal bir tepe değildir.
Dümdüz kireçtaşı platosunda yükselen
insan eliyle yapılmış devasa bir tepedir
 Bu tepe üzerinde tek başına duran yalnız,
zamana tanıklık etmiş yaşlı bir karadut
ağacı vardır. Bu karadut ağacını yöre
halkı Dilek Ağacı olarak adlandırır.
 Onlar için bu tepe bir ziyaret, bir hac
bölgesi gibidir. Bu ağacı yöre halkı ziyaret
edip dallarına dileklerini söyleyip kumaş
parçaları asarlar.
 Ayrıca burada isimsiz mezarlar
bulunmaktadır.Taş mezarlar nedeniyle bu
tepeye yöre halkı tarafından “Ziyaret” adı
verilmiştir.
 Duvar boyunca sekiler var. Bunlar törenleri izlemek için
olabilir.Sıvı (kan,su, içki bilinmiyor ) tören yapılıyor.
 Sanat diyebileceğimiz, uslubu bilen birileri var.
 Taşların kesilip geldiği yer yaklaşık 2 km.
 TAŞLARIN KESİLDİĞİ ALAN
Tespit edilen 4 ama en az 20 tapınak
daha var.
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
3 FARKLI FORMDA TAPINAK VAR.
C TAPINAĞI SPİRAL; DTAPINAĞI ELİPS
TEK ORTAK ÖZELLİK MERKEZDE BULUNAN İKİZ T
ler.
 Cilalı Taş Devrinde yaşamış insanların, yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan,
yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde
hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık (K.Schmidt).
 Göbekli Tepe’nin en ilginç bulguları genelde üzeri hayvan betimleriyle
süslenmiş “T” biçimli anıtsal dikilitaşlardan oluşan yapı kompleksleridir.
Ortadaki bir çift karşılıklı dikilitaşın çevresindeki dikilitaşlar yuvarlak ya da
oval biçimli kapalı mekânlar oluşturmaktadır. “T” ve “ters L” biçimli
dikilitaşların insanları simgelediği düşünülmektedir.
 . Bazı örneklerde kabartma olarak yapılmış kol ve ellerden dolayı,
dikilitaşların stilize edilmiş insan figürleri olduğu, aşırı şematik ve kübik
formda gösterilen gövdeleri ile yaşayanları değil de başka bir boyutun
varlıklarını temsil ettikleri öngörülmektedir
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
 1. Göbekli Tepe “C” Yapısı’nın genel planı; 2= Yapının rekonstrüksiyonundan görünüm: a= Dromos; b=
Çevre koruma duvarı; c= Dış koridor; d= “T” biçimli taşların ikinci dış koridor dayanma duvarları; e= Tepe
eğimleri, orta mekanı çevreleyen duvarlara dayalı “T” formlu dikili taşlara uyumlu dikili taşlar; f= Büyük
olasılıkla, orta mekana kadar uzanan hatıllarla üstü örtülü olabilecek ikinci koridor; g= Orta mekanı
çevreleyen iç duvar; h= İç duvara dayalı, eğimleri “f” koridorunun dış duvar dikili taşların uyumlu“T” biçimli
dikili taşlar; ı= Üstü kubbe benzeri bir örtüye sahip olabilecek orta mekan; j= Hatıllara dayalı kubbeyi taşımış
olabilecek, büyük boyutlardaki merkezi dikili taşlar; 3= “C” Yapısı’nın doğudan ve yaklaşık 45º’lik açıdan
bakıştaki görünümü; 4= Aynı yapının toprak seviyesinden ve güneydoğudan görünümü; 5= Yine toprak
seviyesinden ve batı yönünden görünümü; 6= “C” Yapısı’nın güneydoğudan, yaklaşık 25º’lik açıdan bakıştaki
görünüm (Çiz. Yenal Atalay).7
 Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan ilginç buluntular
arasında çöl varanı, sürüngen kabartmaları, ağzı açık
ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları,
yaban domuzları, turna, boğa, yaban ördeği, leylek,
tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek ve
kafası olmayan insan kabartması, abartılı olarak
tasvir edilmiş erkek heykelleri vb. yer almaktadır.
 Stilize edilmiş insanları tasvir eden ‘T’ biçimindeki
sütunların ağırlıkları 40 ila 60 ton arasında değişiyor.
İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu
dönemde sütunların nasıl taşındığı ve dikildiği
arkeologlar tarafından henüz çözülemedi.
 İnsanlığın avcı toplayıcı döneminde yerleşim ve tarım
kavramlarından çok uzak olduğu 12.000 yıl
öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da
henüz cevaplanmadı. Belki tüm bu sorular cevap
bulduğunda insanlık tarihi yeniden yazılacak.
İnsanı tasvir edilmesine yol açan parmak ve
kol figürleri T Biçimli taşlarda.
Yılan, H harfli sembol, 6 ve 8 bacaklı
örümcek.
TURNA MOTİFİ
 Antik Mısır’da Hermes’in
öğretisini
simgeler,Aborjinlerin
danslarında görülür.Alevi
inancında turna semahı var.
Boğa kabartması Boğa
12 burçtan biri.Boğa,
gücün, kudretin
bereketin, ışıldamanın
sembolü.
Michelonga’nın Musa
Heykeli;ItalyaSan Pietro in Vincoli
Kilisesinde .
 Neden boynuz var
kafasında ?Altın buzağı,
Harun peygamber, 10
emir, Hz. Musa.
 İbranice’de KEREN
kelimes boynuz
anlamındadır.Parlamak
ışıldamak olan
KORAN’dan geliyor.
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Kanadının üzerinde küre(güneş)taşıyan
kuş(kuğu)
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Neden “Tapınak”
Deniliyor?
 Buluntulara göre, Taş Devri’nde yaşayan avcı ve
toplayıcı insanlar hayatta kalmanın, günlük
gereksinimlerini gidermenin yanı sıra doğayı
anlamaya çalışma, doğaüstü güçlerin ya da
tanrının/tanrıların varlığına inanma, dinsel törenler
için düzenli aralıklarla bir araya gelme eylemlerini
gerçekleştirdiklerini göstermektedir.
 Bu dinsel törenlerde hep birlikte inançlarını
simgeleyen hayvan ve insan kabartmalarıyla süslü
tapınaklar, dev boyutlu dikilitaşlar inşa etmişler.
Göbekli Tepe
Hakkında Kim Ne Dedi?
 “Medeniyetten ve her şeyden önce Göbekli Tepe vardı.”
İngiliz Daily Mail gazetesi
 “Dinin doğuşu” National Geographic
 “Göbekli Tepe, tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik
keşfi!” Witwatersrand Üniversitesi’nden David Lewis Williams
 “Burası insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar
olağanüstü” Reading Üniversitesi’nden Steve Mithen
 “Burası çok ayrıntılı, kompleks ve tarım öncesi döneme ait.
Sadece bu bile burayı çok uzun zamandır yapılan en önemli
arkeolojik buluş haline getirmeye yeter!”
 Stanford Üniversitesi’nden Ian Hodder
Göbekli Tepe’nin
Bilinmeyen Sırları
 Günümüze bu denli mükemmel olarak korunmuş şekilde kalması da yapılış
yılından yaklaşık bin yıl sonra onlarca ton toprak ve çakmaktaşı ile
tamamıyla gömüldüğü bilinen Göbekli Tepe’nin niye gömüldüğü de cevabı
bilinmeyen gerçekler listesinde yer alıyor.
 Stilize edilmiş insanları tasvir eden “T” biçimindeki sütunların ağırlıkları
40 ile 60 ton arasında değişiyor. İlkel el aletlerinden başka bir aletin
olmadığı bu dönemde sütunların nasıl taşındığı ve dikildiği arkeologlar
tarafından henüz çözülemedi.
 İnsanlığın avcı toplayıcı döneminde yerleşim ve tarım kavramlarından çok
uzak olduğu 12.000 yıl öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da
henüz cevaplanmadı. Belki tüm bu sorular cevap bulduğunda insanlık tarihi
yeniden yazılacak.
 Yazı ve tarıma geçilmeden böyle bir tapınağın ortaya çıkışı şaşırtıcı.
 Göbekli Tepe’deki tapınakları tasarlayanlar ve
inşa edenlerin kim oldukları hala kesin olarak
bilinmiyor.
 Halen birçok sır saklayan dev anıtların
bulunduğu antik yapı, Büyük Köpek
Takımyıldızı’nın Güneş’in ardından gökteki en
parlak yıldızı Sirius’a tapınmak için mi inşa
edildi?
 Milano’nun Polytechnic Üniversitesi’nden arkeo-
astronom Giulio Magli, tıpkı İngiltere’deki Stonehenge
gibi, Göbekli Tepe’nin gök cisimlerinin hareketlerini
takip etmek ve onlara tapınmak için yapıldığını iddia
etti.
 Ancak, Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi Jens Notroff,
“Göbekli Tepe’deki anıtların bir çatısı olup olmadığını
hala tartışıyoruz. Eğer zamanında bir çatı varsa, bu
yıldızların gözlemlenmesini zorlaştıracaktı” dedi.
 Göbekli Tepe Piramitler Gibi Olacak!” İngiliz The Guardian
Gazetesi 21.12.2012
 “Adem ve Havva Cennet’ten atıldıktan sonra Göbekli
Tepe’de buluştu.” İngiliz yazar David Rohl, ‘Efsane/Legend’ adlı
eserinde
 “Şanlıurfa Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi”
Kazı İkinci Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu,
 “Göbekli Tepe’de muhteşem anıtsal bir mimariyle
karşılaştık.”“Önce tapınak geldi, şehir sonradan geldi.”
 Prof. Dr. Klaus Schmidt
SORULARLA GÖBEKLİTEPE
 Göbeklitepe Ne Zaman Kazılmaya Başlandı:1995;
Alman Ark.Enst ve Şanlıurfa Müzesi tarafından.
 Hangi Döneme Tarihlenir?ÇÇN Döneme yani MÖ
10.000.9.000
 Göbeklitepe’yi ortaya çıkaran Alman Arkeolog?Klaus
Scmidt’tir.Ondan önce biliniyor fakat
tanımlanmamıştı.
 Göbeklitepe’yi Çayönü ve Nevaliçori’den ayıran
özellik nedir?Diğerleri yerleşim yeri iken Göbeklitepe
Tapınak(Taş Devri Tapınağı)
 Göbeklitepe’deki muazzam eserler nasıl inşa edildi?
Bölgede çakmaktaşı bolca var.Çakmaktaşı ile
kireçtaşını yontmak kolaydır.
 Tapınağın çatısı var mı?YOK,Açık hava tapınağı.
 T Biçimi neyi simgeliyor ? insanı simgeliyor.Çünkü
bazılarında kol ve parmak tasvirleri var.
 T Biçimli taşlar ne anlatıyor?Çoğunda tekil hayvan
figürleri var.Kendileri hakkında bilgi veriyorlar.Lisan ve
fonetik ile değil semboller ile.
 D Tapınağında kaç tane stilize edilmiş T var? 12
 Neden Turna sembolü?Turna tek eşli.Alevilerde turna
semahı var.
 Göbeklitepedeki 12 T Sonraki yıllarda ortaya çıkan 12
ile ilgisi olabilir mi?
 12 imam, 12 havari, 12 hayvanlı takvim, saatte 12
rakamı,Hititlerin 12 tanrısı var. Musevilerin 12 kavmi
var.
 Göbeklitepe neden yılan motifi fazla?Musa
Peyg.asası (Şuara(43-45).Yılan değişim,
sonsuzluk, çöreklenmiş olan bilincin
uyanışını sembolize ediyor.Omurga yılana
benzetilir.
1 von 46

Recomendados

Gobekli tepe: A Proto-Turkish Temple? von
Gobekli tepe: A Proto-Turkish Temple?Gobekli tepe: A Proto-Turkish Temple?
Gobekli tepe: A Proto-Turkish Temple?Özgür Barış Etli
8.8K views25 Folien
Anadolu Uygarlıkları Didim von
Anadolu Uygarlıkları DidimAnadolu Uygarlıkları Didim
Anadolu Uygarlıkları DidimÖnder Alkan
1.2K views41 Folien
Dünya turizminde türkiyenin yeri von
Dünya turizminde türkiyenin yeriDünya turizminde türkiyenin yeri
Dünya turizminde türkiyenin yeriÖnder Alkan
7.4K views13 Folien
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe von
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeDünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeHolistik Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.
480 views6 Folien
Istanbul tarihi von
Istanbul tarihiIstanbul tarihi
Istanbul tarihiAhmet Türkan
371 views27 Folien
Istanbul von
Istanbul Istanbul
Istanbul Alp Savaş Balçık
1.2K views28 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe

ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİ von
ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİ
ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİVural Yigit
2.7K views33 Folien
Tarih Caglar von
Tarih CaglarTarih Caglar
Tarih Caglarderslopedi
3.5K views37 Folien
Fen 5 (7 unite) von
Fen 5 (7 unite)Fen 5 (7 unite)
Fen 5 (7 unite)Yeliz Özcan
4.9K views30 Folien
Milli parklar ve dünyanın 7 harikası von
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıMilli parklar ve dünyanın 7 harikası
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıÖnder Alkan
3.4K views111 Folien
12 Antik Aiol Kenti 1 von
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1 Vural Yigit
2.1K views33 Folien
Dünyanın yedi harikası von
Dünyanın yedi harikasıDünyanın yedi harikası
Dünyanın yedi harikasıAli Göksel Bektaş
18.7K views31 Folien

Similar a Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe(20)

ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİ von Vural Yigit
ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİ
ANADOLU DOĞA DÜŞÜNÜRLERİ
Vural Yigit2.7K views
Tarih Caglar von derslopedi
Tarih CaglarTarih Caglar
Tarih Caglar
derslopedi3.5K views
Milli parklar ve dünyanın 7 harikası von Önder Alkan
Milli parklar ve dünyanın 7 harikasıMilli parklar ve dünyanın 7 harikası
Milli parklar ve dünyanın 7 harikası
Önder Alkan3.4K views
12 Antik Aiol Kenti 1 von Vural Yigit
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1
Vural Yigit2.1K views
Jeolojik miraslar karapınar von Ali KÜLAH
Jeolojik miraslar karapınarJeolojik miraslar karapınar
Jeolojik miraslar karapınar
Ali KÜLAH3.7K views
Dolmen Can Akin von Can Akin
Dolmen Can AkinDolmen Can Akin
Dolmen Can Akin
Can Akin535 views
Paul aron tarihin bã¼yã¼k sirlari von victoriajss
Paul aron  tarihin bã¼yã¼k sirlariPaul aron  tarihin bã¼yã¼k sirlari
Paul aron tarihin bã¼yã¼k sirlari
victoriajss1.6K views
Aşıklı Höyük_Sunum.pptx von Nunulkbrov
Aşıklı Höyük_Sunum.pptxAşıklı Höyük_Sunum.pptx
Aşıklı Höyük_Sunum.pptx
Nunulkbrov24 views
Fosiller von Tulay01
FosillerFosiller
Fosiller
Tulay012.2K views
Prof. Dr. Saleh Sultansoy-Türk İslam Dünyasında Bilim: Dün, Bugün, Yarın von Maturidi Yesevi Otağı
Prof. Dr. Saleh Sultansoy-Türk İslam Dünyasında Bilim: Dün, Bugün, YarınProf. Dr. Saleh Sultansoy-Türk İslam Dünyasında Bilim: Dün, Bugün, Yarın
Prof. Dr. Saleh Sultansoy-Türk İslam Dünyasında Bilim: Dün, Bugün, Yarın
Altin cag'da bilim katalog von aytesay
Altin cag'da bilim katalogAltin cag'da bilim katalog
Altin cag'da bilim katalog
aytesay148 views
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi von Ezo Ebru Bağcı
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli TurizmiTürkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Ezo Ebru Bağcı6.4K views

Más de Önder Alkan

Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular von
Türk Mitolojisi çerçevesinde UrartularTürk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde UrartularÖnder Alkan
1K views9 Folien
Türk Mitolojisi çerçevesinde Lidya von
Türk Mitolojisi çerçevesinde LidyaTürk Mitolojisi çerçevesinde Lidya
Türk Mitolojisi çerçevesinde LidyaÖnder Alkan
2.4K views27 Folien
Türk Mitolojisi çerçevesinde Karya von
Türk Mitolojisi çerçevesinde KaryaTürk Mitolojisi çerçevesinde Karya
Türk Mitolojisi çerçevesinde KaryaÖnder Alkan
5.1K views46 Folien
Türk Mitolojisi çerçevesinde Hititler von
Türk Mitolojisi çerçevesinde HititlerTürk Mitolojisi çerçevesinde Hititler
Türk Mitolojisi çerçevesinde HititlerÖnder Alkan
1.1K views23 Folien
Türk Mitolojisi çerçevesinde Frigler von
Türk Mitolojisi çerçevesinde FriglerTürk Mitolojisi çerçevesinde Frigler
Türk Mitolojisi çerçevesinde FriglerÖnder Alkan
2.9K views25 Folien
üLkemizi sembolize eden mekanlar von
üLkemizi sembolize eden mekanlarüLkemizi sembolize eden mekanlar
üLkemizi sembolize eden mekanlarÖnder Alkan
9.4K views26 Folien

Más de Önder Alkan(9)

Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular von Önder Alkan
Türk Mitolojisi çerçevesinde UrartularTürk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Türk Mitolojisi çerçevesinde Urartular
Önder Alkan1K views
Türk Mitolojisi çerçevesinde Lidya von Önder Alkan
Türk Mitolojisi çerçevesinde LidyaTürk Mitolojisi çerçevesinde Lidya
Türk Mitolojisi çerçevesinde Lidya
Önder Alkan2.4K views
Türk Mitolojisi çerçevesinde Karya von Önder Alkan
Türk Mitolojisi çerçevesinde KaryaTürk Mitolojisi çerçevesinde Karya
Türk Mitolojisi çerçevesinde Karya
Önder Alkan5.1K views
Türk Mitolojisi çerçevesinde Hititler von Önder Alkan
Türk Mitolojisi çerçevesinde HititlerTürk Mitolojisi çerçevesinde Hititler
Türk Mitolojisi çerçevesinde Hititler
Önder Alkan1.1K views
Türk Mitolojisi çerçevesinde Frigler von Önder Alkan
Türk Mitolojisi çerçevesinde FriglerTürk Mitolojisi çerçevesinde Frigler
Türk Mitolojisi çerçevesinde Frigler
Önder Alkan2.9K views
üLkemizi sembolize eden mekanlar von Önder Alkan
üLkemizi sembolize eden mekanlarüLkemizi sembolize eden mekanlar
üLkemizi sembolize eden mekanlar
Önder Alkan9.4K views
Türkiye'nin turizm değerleri von Önder Alkan
Türkiye'nin turizm değerleriTürkiye'nin turizm değerleri
Türkiye'nin turizm değerleri
Önder Alkan11K views
Akdeni̇z bölgesi̇ genel von Önder Alkan
Akdeni̇z bölgesi̇ genel Akdeni̇z bölgesi̇ genel
Akdeni̇z bölgesi̇ genel
Önder Alkan532 views
Marmara bölgesi̇ genel von Önder Alkan
Marmara bölgesi̇ genelMarmara bölgesi̇ genel
Marmara bölgesi̇ genel
Önder Alkan505 views

Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe

 • 7. DÜNYANIN İLK ANITSAL YAPISI  Göbekli Tepe, MÖ10.000 (ÇÇN)  Mezopotamya’daki ilk şehirlerden 5.000 yıl, milyonlarca turistin ziyaret ettiği İngiltere’deki ünlü Stonehenge’den 7.000 yıl,  Mısır Piramitleri’nden 7.500 yıl,  Malta Adası’nda bulunan tapınaklardan da 6.500 yıl daha eskidir.  Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınak yerleşkesi Şanlıurfaya’ya 18 km uzaklıktadır.
 • 10. MIKNATIS KAPTAN ÖNCE GELİR Mumford, Lewis, 1961, Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği  İnsanlar, kentleri kurmadan önce pratik ihtiyaçları için gittikleri yerlerden biri de kutsal mekânlar olmuştur.  Mıknatıs, kaptan önce gelir.  Dinsel içgüdü bir çekim merkezi olmuştur. Din, kent sakini olmayanları karşılıklı ilişkiye geçmeleri için kendine çekmesi ve manevi bir uyarıcı rol üstlenmede ticaretten aşağı kalmaması, kentin temel kriteri olma vasfını kazanmıştır
 • 11. Önce tapınak geldi, şehir sonradan geldi”(K.Schmidt).  “Göbekli Tepe, tarımın insanları yerleşim birimleri kurmaya ve sanat ile dini geliştirmeye ittiği tezini çürütüyor.”  İnsanlık tarihi, insanoğlunun avcı ve toplayıcı toplumdan yerleşik topluma geçmesi ile başlar. Şanlıurfa’da özellikle Harran Ovası’nı 30-40 kilometrelik mesafelerle bir hilal şeklinde çevreleyen tepelerde bulunan 80 dönümlük alana sahip olan ören yeri Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sefer Tepe, Hamzan Tepe ve Balıklıgöl çevresi Neolitik Dönem’in en önemli yerleşimleridir.  Buluntular bu bölgede yaşayan insanların ibadetlerini Göbekli Tepe’ye gidip yaptıklarını gösteriyor.
 • 12.  Bölgenin yerleşim alanı olarak algılanması doğru değildir. Göbekli Tepe, M.Ö. 10.000 yani günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait bir inanç merkezidir.  Yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki; Göbekli Tepe Neolitik Tapınak Alanı, dönem insanlarının belirli zamanlarda bir araya gelerek ibadet ettikleri bir yerdir.
 • 13.  Arkeolojik bir mevkii olarak ilk kez 1963 yılında, Türk ve Amerikan bilim adamlarının yaptığı bir yüzey araştırması sırasında tespit edilmiştir.(İstanbul ve Chicago üniversitelerinin işbirliği ile hazırlanan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Araştırma Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında)  Bu çalışmayla ilgili sonuçlar, Peter Benedict tarafından 1980 yılında yayımlanmıştır.300m. çapında ve 15m. yüksekliğindeki Neolitik Dönem´in ilk evrelerine ait Göbekli Tepe’nin topografik özelliklerinden ve yer seçiminden dolayı, ilk fark edildiğinde şimdiki önemi anlaşılamamış olup, tepenin her yerinde rastlanan kireçtaşı blokları nedeniyle buranın bir mezarlık olduğu kanısına varılmıştır.
 • 14. Göbekli Tepe, ilk kez 1983 yılında tarlasını karasabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren bir çiftçi sayesinde fark edilmiştir.  1995-2006 yılları arasında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü  başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Harald Hauptmann ve daha sonra Dr. Klaus Schmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2007 yılından itibaren Dr. Klaus Schmidt başkanlığında Bakanlar Kurulu Kararlı Kazı statüsüne geçmiştir.
 • 15.  Göbekli Tepe’de yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yapılan jeomanyetik ve georadar taramalarda çapları 8 ile 30 metreye varan daire biçimli 20 adet tapınma amaçlı kullanılan alan tespit edilmiş, bunlardan ancak 6 yapı katı bugüne kadar ortaya çıkarılabilmiştir.  Özellikle D tapınağı çok iyi koruna gelmiştir.Mükemmel korunmalarının sebebi o dönemde toprakla örtülmesi.  Bu bölgenin ikliminden dolayı tarıma geçmeden yerleşik hayata geçiş var.
 • 16. Göbekli Tepe doğal bir tepe değildir. Dümdüz kireçtaşı platosunda yükselen insan eliyle yapılmış devasa bir tepedir  Bu tepe üzerinde tek başına duran yalnız, zamana tanıklık etmiş yaşlı bir karadut ağacı vardır. Bu karadut ağacını yöre halkı Dilek Ağacı olarak adlandırır.  Onlar için bu tepe bir ziyaret, bir hac bölgesi gibidir. Bu ağacı yöre halkı ziyaret edip dallarına dileklerini söyleyip kumaş parçaları asarlar.  Ayrıca burada isimsiz mezarlar bulunmaktadır.Taş mezarlar nedeniyle bu tepeye yöre halkı tarafından “Ziyaret” adı verilmiştir.
 • 17.  Duvar boyunca sekiler var. Bunlar törenleri izlemek için olabilir.Sıvı (kan,su, içki bilinmiyor ) tören yapılıyor.  Sanat diyebileceğimiz, uslubu bilen birileri var.  Taşların kesilip geldiği yer yaklaşık 2 km.
 • 19. Tespit edilen 4 ama en az 20 tapınak daha var.
 • 21. 3 FARKLI FORMDA TAPINAK VAR. C TAPINAĞI SPİRAL; DTAPINAĞI ELİPS TEK ORTAK ÖZELLİK MERKEZDE BULUNAN İKİZ T ler.
 • 22.  Cilalı Taş Devrinde yaşamış insanların, yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık (K.Schmidt).  Göbekli Tepe’nin en ilginç bulguları genelde üzeri hayvan betimleriyle süslenmiş “T” biçimli anıtsal dikilitaşlardan oluşan yapı kompleksleridir. Ortadaki bir çift karşılıklı dikilitaşın çevresindeki dikilitaşlar yuvarlak ya da oval biçimli kapalı mekânlar oluşturmaktadır. “T” ve “ters L” biçimli dikilitaşların insanları simgelediği düşünülmektedir.  . Bazı örneklerde kabartma olarak yapılmış kol ve ellerden dolayı, dikilitaşların stilize edilmiş insan figürleri olduğu, aşırı şematik ve kübik formda gösterilen gövdeleri ile yaşayanları değil de başka bir boyutun varlıklarını temsil ettikleri öngörülmektedir
 • 26.  1. Göbekli Tepe “C” Yapısı’nın genel planı; 2= Yapının rekonstrüksiyonundan görünüm: a= Dromos; b= Çevre koruma duvarı; c= Dış koridor; d= “T” biçimli taşların ikinci dış koridor dayanma duvarları; e= Tepe eğimleri, orta mekanı çevreleyen duvarlara dayalı “T” formlu dikili taşlara uyumlu dikili taşlar; f= Büyük olasılıkla, orta mekana kadar uzanan hatıllarla üstü örtülü olabilecek ikinci koridor; g= Orta mekanı çevreleyen iç duvar; h= İç duvara dayalı, eğimleri “f” koridorunun dış duvar dikili taşların uyumlu“T” biçimli dikili taşlar; ı= Üstü kubbe benzeri bir örtüye sahip olabilecek orta mekan; j= Hatıllara dayalı kubbeyi taşımış olabilecek, büyük boyutlardaki merkezi dikili taşlar; 3= “C” Yapısı’nın doğudan ve yaklaşık 45º’lik açıdan bakıştaki görünümü; 4= Aynı yapının toprak seviyesinden ve güneydoğudan görünümü; 5= Yine toprak seviyesinden ve batı yönünden görünümü; 6= “C” Yapısı’nın güneydoğudan, yaklaşık 25º’lik açıdan bakıştaki görünüm (Çiz. Yenal Atalay).7
 • 27.  Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan ilginç buluntular arasında çöl varanı, sürüngen kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları, yaban domuzları, turna, boğa, yaban ördeği, leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek ve kafası olmayan insan kabartması, abartılı olarak tasvir edilmiş erkek heykelleri vb. yer almaktadır.
 • 28.  Stilize edilmiş insanları tasvir eden ‘T’ biçimindeki sütunların ağırlıkları 40 ila 60 ton arasında değişiyor. İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu dönemde sütunların nasıl taşındığı ve dikildiği arkeologlar tarafından henüz çözülemedi.  İnsanlığın avcı toplayıcı döneminde yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olduğu 12.000 yıl öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da henüz cevaplanmadı. Belki tüm bu sorular cevap bulduğunda insanlık tarihi yeniden yazılacak.
 • 29. İnsanı tasvir edilmesine yol açan parmak ve kol figürleri T Biçimli taşlarda.
 • 30. Yılan, H harfli sembol, 6 ve 8 bacaklı örümcek.
 • 31. TURNA MOTİFİ  Antik Mısır’da Hermes’in öğretisini simgeler,Aborjinlerin danslarında görülür.Alevi inancında turna semahı var.
 • 32. Boğa kabartması Boğa 12 burçtan biri.Boğa, gücün, kudretin bereketin, ışıldamanın sembolü.
 • 33. Michelonga’nın Musa Heykeli;ItalyaSan Pietro in Vincoli Kilisesinde .  Neden boynuz var kafasında ?Altın buzağı, Harun peygamber, 10 emir, Hz. Musa.  İbranice’de KEREN kelimes boynuz anlamındadır.Parlamak ışıldamak olan KORAN’dan geliyor.
 • 37. Neden “Tapınak” Deniliyor?  Buluntulara göre, Taş Devri’nde yaşayan avcı ve toplayıcı insanlar hayatta kalmanın, günlük gereksinimlerini gidermenin yanı sıra doğayı anlamaya çalışma, doğaüstü güçlerin ya da tanrının/tanrıların varlığına inanma, dinsel törenler için düzenli aralıklarla bir araya gelme eylemlerini gerçekleştirdiklerini göstermektedir.  Bu dinsel törenlerde hep birlikte inançlarını simgeleyen hayvan ve insan kabartmalarıyla süslü tapınaklar, dev boyutlu dikilitaşlar inşa etmişler.
 • 38. Göbekli Tepe Hakkında Kim Ne Dedi?  “Medeniyetten ve her şeyden önce Göbekli Tepe vardı.” İngiliz Daily Mail gazetesi  “Dinin doğuşu” National Geographic  “Göbekli Tepe, tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi!” Witwatersrand Üniversitesi’nden David Lewis Williams  “Burası insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü” Reading Üniversitesi’nden Steve Mithen  “Burası çok ayrıntılı, kompleks ve tarım öncesi döneme ait. Sadece bu bile burayı çok uzun zamandır yapılan en önemli arkeolojik buluş haline getirmeye yeter!”  Stanford Üniversitesi’nden Ian Hodder
 • 39. Göbekli Tepe’nin Bilinmeyen Sırları  Günümüze bu denli mükemmel olarak korunmuş şekilde kalması da yapılış yılından yaklaşık bin yıl sonra onlarca ton toprak ve çakmaktaşı ile tamamıyla gömüldüğü bilinen Göbekli Tepe’nin niye gömüldüğü de cevabı bilinmeyen gerçekler listesinde yer alıyor.  Stilize edilmiş insanları tasvir eden “T” biçimindeki sütunların ağırlıkları 40 ile 60 ton arasında değişiyor. İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu dönemde sütunların nasıl taşındığı ve dikildiği arkeologlar tarafından henüz çözülemedi.  İnsanlığın avcı toplayıcı döneminde yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olduğu 12.000 yıl öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da henüz cevaplanmadı. Belki tüm bu sorular cevap bulduğunda insanlık tarihi yeniden yazılacak.  Yazı ve tarıma geçilmeden böyle bir tapınağın ortaya çıkışı şaşırtıcı.
 • 40.  Göbekli Tepe’deki tapınakları tasarlayanlar ve inşa edenlerin kim oldukları hala kesin olarak bilinmiyor.  Halen birçok sır saklayan dev anıtların bulunduğu antik yapı, Büyük Köpek Takımyıldızı’nın Güneş’in ardından gökteki en parlak yıldızı Sirius’a tapınmak için mi inşa edildi?
 • 41.  Milano’nun Polytechnic Üniversitesi’nden arkeo- astronom Giulio Magli, tıpkı İngiltere’deki Stonehenge gibi, Göbekli Tepe’nin gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve onlara tapınmak için yapıldığını iddia etti.  Ancak, Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi Jens Notroff, “Göbekli Tepe’deki anıtların bir çatısı olup olmadığını hala tartışıyoruz. Eğer zamanında bir çatı varsa, bu yıldızların gözlemlenmesini zorlaştıracaktı” dedi.
 • 42.  Göbekli Tepe Piramitler Gibi Olacak!” İngiliz The Guardian Gazetesi 21.12.2012  “Adem ve Havva Cennet’ten atıldıktan sonra Göbekli Tepe’de buluştu.” İngiliz yazar David Rohl, ‘Efsane/Legend’ adlı eserinde  “Şanlıurfa Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi” Kazı İkinci Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu,  “Göbekli Tepe’de muhteşem anıtsal bir mimariyle karşılaştık.”“Önce tapınak geldi, şehir sonradan geldi.”  Prof. Dr. Klaus Schmidt
 • 43. SORULARLA GÖBEKLİTEPE  Göbeklitepe Ne Zaman Kazılmaya Başlandı:1995; Alman Ark.Enst ve Şanlıurfa Müzesi tarafından.  Hangi Döneme Tarihlenir?ÇÇN Döneme yani MÖ 10.000.9.000  Göbeklitepe’yi ortaya çıkaran Alman Arkeolog?Klaus Scmidt’tir.Ondan önce biliniyor fakat tanımlanmamıştı.  Göbeklitepe’yi Çayönü ve Nevaliçori’den ayıran özellik nedir?Diğerleri yerleşim yeri iken Göbeklitepe Tapınak(Taş Devri Tapınağı)
 • 44.  Göbeklitepe’deki muazzam eserler nasıl inşa edildi? Bölgede çakmaktaşı bolca var.Çakmaktaşı ile kireçtaşını yontmak kolaydır.  Tapınağın çatısı var mı?YOK,Açık hava tapınağı.  T Biçimi neyi simgeliyor ? insanı simgeliyor.Çünkü bazılarında kol ve parmak tasvirleri var.  T Biçimli taşlar ne anlatıyor?Çoğunda tekil hayvan figürleri var.Kendileri hakkında bilgi veriyorlar.Lisan ve fonetik ile değil semboller ile.
 • 45.  D Tapınağında kaç tane stilize edilmiş T var? 12  Neden Turna sembolü?Turna tek eşli.Alevilerde turna semahı var.  Göbeklitepedeki 12 T Sonraki yıllarda ortaya çıkan 12 ile ilgisi olabilir mi?  12 imam, 12 havari, 12 hayvanlı takvim, saatte 12 rakamı,Hititlerin 12 tanrısı var. Musevilerin 12 kavmi var.
 • 46.  Göbeklitepe neden yılan motifi fazla?Musa Peyg.asası (Şuara(43-45).Yılan değişim, sonsuzluk, çöreklenmiş olan bilincin uyanışını sembolize ediyor.Omurga yılana benzetilir.