Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
uuwenslmn TECNICA n: mcmu

‘Celidoùlîufltnnduyùfldu’
umnmnunfluanncmoclasotzhacu voau
mm)
ummnusooulmuvrmmm

,00» DIIIENEII ...
Agencìa NacionaJ
ì de Regulacìén, Contro! 
L y Vîgìlancîa Sanitaria

  
 
 
 
 

INSTRUCTIVO

REQUISITOS PARA LA
INSCR...
al

D)

cl

d)

REQULSWOS OUE SE DEBEN IOJUNTAR PARA lA INSCRIVCIÒN DEI. REGISTRO SMITAHID
DE PRWKCTOS AUMENTDOS NAGONALE...
D a
A un A un
I A I

u m a
îîau îîau
. _

. .__ _

RE È à RE______________I

uunanuna 2:5 IN anuamuuu umana uuuunnuu nnu...
V3
In

. .,. ... .u. u3.n. 3.. . . .. . . .. . . Vv3 . 
w nmmfimìm. ""m? àmflmîx“mmmwnammmmamawmwmw Àmîgafl

(Y. siava...
Machala. 26 de Diclembre del 2015

SEÈORES
Agenzia Naciona’ de Reguîazion. V g ‘ancta y Contro! Samtaflo- ARCSA

Present...
w‘. E-agbxnùrhd a g» zmrth‘. '. ‘..  - “

. w Y
4L " yvq ‘cesmtxx. ‘

  

b] Desahdn gcrcn! dal acceso de elalxnùl ...
Machala, 26 de Dìciembre del 2015

CERTIFICADO

PAPELCÉL Llda. Ccmlìcg quv: cl nmlcnul poupnopuzno LAMINADO

I son msum...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Registro sanitario

RS

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Registro sanitario

 1. 1. uuwenslmn TECNICA n: mcmu ‘Celidoùlîufltnnduyùfldu’ umnmnunfluanncmoclasotzhacu voau mm) ummnusooulmuvrmmm ,00» DIIIENEII un REGISTRO snmnmo ma un monucroe ALtrMNA: Alisuon Guru-Ila Man-m Sinchez y‘ DOCENTE: Dr. Carina Alberto Garda Mg. Se. CURSO: Quinto nino “A” AN 0 LECTIVO 201 5-201 6
 2. 2. Agencìa NacionaJ ì de Regulacìén, Contro! L y Vîgìlancîa Sanitaria INSTRUCTIVO REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÒI“ DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS NACIOÌQALES Coordlnacidn Genera! Técnìca de Certificaclones Dlrectldn Registro Sanitario y Notlficacidn Sanitaria Oblîgotorîa Septlembre 2014
 3. 3. al D) cl d) REQULSWOS OUE SE DEBEN IOJUNTAR PARA lA INSCRIVCIÒN DEI. REGISTRO SMITAHID DE PRWKCTOS AUMENTDOS NAGONALES Dv-chmcù de due rl productocmnplncon l. ‘ norma técrflu nxiona! rcmcttiva: date adjunmr un documento en al qua decina la norma tanica Mdanal INEN qua apba al produco y bajo la cual mi sujem a mmahmîcnto, non nambf! v {Irma de! (etnia: tesponsablc Oc no existnr un. » norma tècnica naclonal. a" rea-curati la Uedarmòn baud) en normativa lntemadonal [Coda Nnmentanus. (Mago de Rcuuladoneî de La Admlnistraclbn da Droga; y Nmmentos de lo: Emdos Uuldos (FDA), la Unìdn Europea u ovo; 0665105 reconoddm lnevmacbnalmente). En caso d: no exIst-‘r normativa ttmln esoecillca naclonal o lntemaclonal par: un almeno procuadu. el fabnunu del produca: esublrcrra y valldarà lo: ananas de lnoculdad y calma pura Iv; apmfvcadnraes drl produrlo (En asta usa drbc adyuntar edema‘; de la de-chvaclòn de la: espaculncaciones de candaa el prolocoîo y resunzdos de la vnhdaclfln). Dcscflpdbn guai del proteso de abbonda de‘ pendant. enel documenIo fiabe conslzr el nombrr de‘ producm. m»- documento dane contrae-v una desoipclbrl delvllada da loda: In cupa! del proteso de fabrlcacion del produan y dote eslav susanna non nombrc y firma del responsable tècnico. Deben datura". m Ios casos qua anloquc. cl prucesod: consewacién: c]. Esterîzauh u drsInh-cxlòn Blu-fio dr la etiqunz o v-éIuln dz-l oroducm. se debed adgunluf cl proyectoda etlqunta, tal corno seni utIK-xzdo m la comercializaclàtl on rl paia. ajustada a lo; requmlu quc enne cl Rcglamento Téaum Ecuatorlano (RTE lNEN O22) (Norma: INEN 1334-1. 2.3) scure llmulalo 6-: Ptoducms Alumenucm bara Consumo H-Jmîlflfl v Reglnrrvnm de enquetado. Acueldo mmstenal No. 4521 Cumulo son vana; presemaclones dal mésmo produca se ace-ptarà una sola enuncia ma un documo-nto Amante un e! que se especnlsqwe qur u Inanlendrà la rmsma Informazioni {Evita para (odo; los provetto; de etlqueta y solo tamburi la Inlormaddn umanamente al conta-nido del envase. Sntuatlon 51mila» se aseplarà par: marus Glfrlfiìlts’. un solo pmyzcto de etlquc-ta y al documzntn aqunto un nel qua- npllque m»: b ùmm qua cambia E5 la mma u lnfonnudfin Imtridonal dedarada en la efiqvcta deberî emr xustentada u e! anàlms bromatolòpto emndo no: rl laboraumo de la cilldnd del hbtlcanx: o un laboratorio aorcdrrado dal par’: de orlzen reconocldv nor cl Servldo d: Acrednxaclàn Ecuawrlano 15m. La Agenda padri sohcuur 10s anfllsis de sustentn dun ma cl mosso de commi pomrlor. Declaracidru del umano de vîda ma del pmdnctn: se urbe adjuntar un documento en el cual se especllrquu e! uernpo de vlda ùul de produca: mdiczndo la: condanne; de conserva-non valmacemmlenlo del miynomfl firma de! técnlco Iesponsublc l| l'. IIAIII. I
 4. 4. D a A un A un I A I u m a îîau îîau . _ . .__ _ RE È à RE______________I uunanuna 2:5 IN anuamuuu umana uuuunnuu nnunnufi. 11-! l-Lîl III“
 5. 5. V3 In . .,. ... .u. u3.n. 3.. . . .. . . .. . . Vv3 . w nmmfimìm. ""m? àmflmîx“mmmwnammmmamawmwmw Àmîgafl (Y. siavakìsmfiy. .k. xtìt. .. : :_. (&= ®w G . xiuìvuuow (A x x. ‘ , VI‘ . ÌÎIK ma wuub a5 una s. .2. n.5533» à 3B a 56W. e à Raz . x. zfiuzzflm non mazza»: 2%. . 54s. è x Éîauufizfiu 4225005 xx. oîtsx Èì vxà »%3. ... :%N. w Q x. ‘ aùx. k&. v FJÌ>K Fe ÉWÎÎQ È‘ mm numurzì 3.05». zommwî . Ém <4 sax: 4% 5.43041.. . ma 402.40“. .. a<n= mm>_. .._, .:
 6. 6. Machala. 26 de Diclembre del 2015 SEÈORES Agenzia Naciona’ de Reguîazion. V g ‘ancta y Contro! Samtaflo- ARCSA Presente. - De mi consèderacsòn Por medso del pmsenîe csrtfuco que eI produttom. "a" “e “m” °°" P'""°"‘° faàrìcedo w. .. AMAcs mmple con [a norma técmcafl: NTÉ ÌNEN 707. 2009. 2235. Z36. 25Î5, 2518. 2529 Hombre delaesponsatîe Técmco
 7. 7. w‘. E-agbxnùrhd a g» zmrth‘. '. ‘.. - “ . w Y 4L " yvq ‘cesmtxx. ‘ b] Desahdn gcrcn! dal acceso de elalxnùl del goduta se debe adpnm JH Gommoni; en d E. " (caste ci no-rtre de. ‘ procinto. (on un! mir-amò“ : —.‘ roca: la; chpax dei gwc-zrso d»: tatoumc nei ntuonmo ‘y debc su! manna tcn ombre v ‘mm nei rmnuvacie tanica Bene Duci" o: a: I0: (ma 04v: aalusuc. w‘ protrae de rznaer "ma r] Evv-vìazaaîm, pastauuamq escalcaao, refrgflmzidr. torgr-lnnr, msc-; -3òn, ».-LL TICITURACION DEI "Mlmîo MEGA arma HOMOGÉNIZAGON INCORPORACION HORNEAR EMPÀQUÉTAR EH ENFRIAR MATEMAI. ESTERIUZADO.
 8. 8. Machala, 26 de Dìciembre del 2015 CERTIFICADO PAPELCÉL Llda. Ccmlìcg quv: cl nmlcnul poupnopuzno LAMINADO I son msumox ulihudm cn L: Lxbncuczòn d: nulcrml de cmpaquxc rum cl (‘lrcnlc PANDECEREALCON PIMIENTD ATOXICOS [un L: ulud hunmnu. cunxplm Lh rcguhcnuncs IYIIGÌÌLICIUHJÌCN dc l. » {DA (food 4nd Dmg Adlnlrllslmllofl). pur lo Lmlu ma JfllkH pura cnumr prmîuclua de uso hununn _ 104.)‘ . [ctfiiclqblcx Adjunlù cspccllîcacwncx del pro» ccdur do. ‘ nmlcnns pnmn Adncmruhnaclìlt, CCYÎIÌÌCJIYHK qu: îodox nucstms pruduclm. son wmclxdox 1 un nguruur (‘unirvi _ Ascgunnxlìnctìro «L: l. » (Îuhdad, x llînès del Sxstcnu d: (kuliòn d: La (Îxlndsd ISO ‘NMILZOUS. quc L. ‘ Iu rush/ a dcsd: l. » Klutcnfln Pnnu, cl Pmduclu cn Pruccso: imprcxxvn, rclìladu _ cl Pmduclnx Tcnnmado. cvn L. fÙ-PÈCIIL: Lubcmcncn y Dcsgxucha fumi .1! (‘hcnlc Alcnumcnlc. 1 {avmandokhzro Hrvnn wc. ‘.4 PAN CEREAL CON PIMIENTO IABRICADO POR AMACS non. ABC- Ì? l 09 I 2014 Wodu-Ho Dm MP1 Aflo 85g hanno ‘-4 r: x.. ,.-= ,- . . u. » -_

×