بروشور تبلیغاتی bbs

ali seyedi zadeh
ali seyedi zadehmanagement representative at HSE systems- managing consultant- HSE director general at asfalt toos um asfalt toos
‫موفق‬ ‫اجرای‬ ‫کلید‬
‫ایمنی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬
‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬
Behavior based safety process
‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬
Behavior based safety process
‫موفق‬ ‫اجرای‬ ‫کلید‬
‫ایمنی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬
‫زاده‬ ‫سیدی‬ ‫علی‬ ‫سید‬
s.seyedizadeh@gmail.com
36215042090
:‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫اجرای‬ ‫تاریخچه‬
‫سال‬ ‫از‬4891‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جو‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫حوادث‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫ابزاری‬ ‫عنوانی‬ ‫به‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ،
‫سال‬ ‫از‬ ‫دراماتیکی‬ ‫صورت‬4891.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬
‫ای‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫منی‬،‫ت‬‫ع‬‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اصل‬ ‫در‬ . ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ، ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ایمن‬ ‫رفتارهای‬ ‫داد‬
. ‫است‬ ‫ایمنی‬ ‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫متمم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫رویداد‬ ‫کاهش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫عناصر‬ ‫دیگر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬
‫مبتن‬ ‫ایمنی‬ ‫باید‬ ‫کارگران‬‫ی‬‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫متمم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬‫ایمنی‬‫ل‬‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫نمایند‬ ‫حاظ‬‫ا‬. ‫ن‬
‫رویکرد‬ ‫یک‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ارتقا‬‫و‬ ‫عملکردی‬ ‫وجوه‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫رفتار‬
‫م‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ . ‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫موثری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کیفیت‬ ‫سیستمهای‬‫نابع‬
‫سر‬ ‫برگشت‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫اسانی‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫متمرکز‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مایه‬‫اصالح‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬
. ‫دادن‬ ‫جلوه‬ ‫مقصر‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫رفتار‬
‫هستی‬ ‫ایمنی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫رویکرد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اگر‬‫مختلفی‬ ‫روشهای‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ، ‫د‬‫را‬‫معرفی‬
‫س‬ ‫خواهیم‬ ‫توانمند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫اخت‬‫گروهها‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫اجرای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ (.‫اجرای‬ ،‫بهبود‬ ‫کارگاههای‬ ،‫کاری‬ ‫ی‬‫با‬ ‫اجراهایی‬ ‫و‬ ‫ترکیبی‬
) ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫بیشترین‬ ‫رویکرد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫توصیف‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬
: ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫فواید‬
‫منا‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫نیاز‬‫داخلی‬ ‫بع‬
‫کمتر‬ ‫هزینه‬
‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬
‫اطالعات‬ ‫گسترده‬ ‫انتشار‬
‫کمتر‬ ‫تولید‬ ‫قطع‬
‫کارگران‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫حمایت‬
‫نتایج‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬
s.seyedizadeh@gmail.com
‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫ممیزی‬
‫مطالعه‬ ‫یک‬ ، ‫ممیزی‬ ‫فرایند‬‫ایمنی‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایتی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫حیاتی‬ ‫عالئم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫تهدیدهای‬ ‫و‬ ‫فرصتها‬ ، ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گیری‬
‫تب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫پیشنهاداتی‬ ، ‫گزارش‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫دیل‬
‫آ‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫قطع‬ ، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬‫یا‬ ‫ست‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫بایستی‬ ، ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشاور‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬
‫مزایا‬:
‫گز‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممیزی‬‫وضعیت‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ارشی‬‫مبت‬ ‫ایمنی‬‫ارائه‬ ‫فرایندتان‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫ماندگاری‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫نی‬
‫ک‬ ‫اینکه‬ ‫قبل‬ ‫بمیرد‬ ‫فرایندشان‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سایتها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫بیمار‬ ‫فرایند‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شف‬
:‫معایب‬
.‫است‬ ‫ممیزی‬ ‫کامل‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کارمنابع‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫نیازمند‬
‫همکارانم‬ ‫و‬ ‫بنده‬‫تنها‬‫هستیم‬ ‫گروهی‬‫که‬‫باشیم‬ ‫می‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫ما‬ ‫توصیه‬ .‫است‬ ‫این‬‫می‬ ‫ما‬ . ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫که‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫توانیم‬‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫ف‬ ‫شمااین‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫درک‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬‫شیوه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رایند‬
.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بایستی‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬
‫آ‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬‫ای‬ ‫مطالعه‬ ، ‫مادگی‬‫کاری‬ ‫سایت‬ ‫از‬‫است‬‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ازآمادگی‬ ‫سایت‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫اینکه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬
. ‫است‬ ‫برخوردار‬‫ارزیابی‬‫ها‬ ‫مصاحبه‬ ‫شامل‬‫کارگر‬ ‫کلیدی‬ ‫گروههای‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫با‬‫درک‬ ‫بررسی‬ ، ‫ی‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایتی‬ ‫مشاهدات‬ ، ‫ایمنی‬‫ایمنی‬ ‫مستندات‬
. ‫است‬ ‫حوادث‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫گزارش‬ ‫جمله‬ ‫من‬
‫فاکتورهای‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫فاکتورهای‬ ‫تعیین‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫انگیز‬ ‫بر‬ ‫چالش‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتیجه‬ . ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫سایت‬ ‫خاص‬‫کشف‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫فاکتورهایی‬‫شود‬‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫که‬
‫بسازد‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬.
‫؟‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫است‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬‫با‬ ‫وسیع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایتها‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫اریابی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ، ‫کند‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫چندان‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تفاوت‬ ‫یکدیگر‬
:‫مزایا‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫عملیاتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ، ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ارزیابی‬
:‫معایب‬
.‫است‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫چندین‬
‫دانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫واقعی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫چطور‬ ‫که‬‫ما‬‫کار‬ ‫محیط‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫شبیه‬ ‫جدید‬ ‫فرایندهای‬ ‫چطور‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
s.seyedizadeh@gmail.com
: ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬
‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫اجرا‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامل‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬‫همکاران‬‫سایت‬ ‫کارگران‬ ‫همراه‬ ‫به‬
‫فرا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اموزش‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ، ‫شده‬ ‫طراحی‬‫همکاران‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یند‬‫سایت‬ ‫مستندات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫پرسنل‬ ‫همه‬ ‫با‬
‫ای‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫دقت‬ ‫به‬‫ایمنی‬ ‫موجود‬ ‫تالشهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫منی‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬
: ‫شامل‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬
-‫استراتژیک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬-‫مدیریت‬ ‫توجیهی‬ ‫جلسات‬
-‫سرپرستان‬ ‫برای‬ ‫حمایتی‬ ‫آموزش‬ ‫اجرای‬-‫سایت‬ ‫رهبری‬ ‫تیم‬ ‫آموزش‬
-‫گرها‬ ‫مشاهده‬ ‫آموزش‬-‫کارکنان‬ ‫توجیهی‬ ‫جلسات‬
-‫مطالعه‬ ‫مراحل‬ ‫اولیه‬ ‫اجرای‬-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬
-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آموزش‬-‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آنالیز‬
-‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬-‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آموزشهای‬ ‫و‬ ‫مراقبتی‬ ‫های‬ ‫ممیزی‬
:‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫ه‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫محدود‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫شرکتهایی‬ ‫برای‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫ستند‬‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫محدود‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬‫یا‬ ‫دارند‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫سپاری‬ ‫برو‬ ‫شرکتها‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫که‬ ‫شرکتهای‬
:‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫فواید‬
‫دا‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫احتمال‬ ‫درجه‬ ‫باالترین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سایت‬ ‫اجرائی‬ ‫تالشهای‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫حداقل‬ ‫نیازمند‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬.‫راست‬
:‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫معایب‬
. ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫بسیار‬
‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مان‬ ‫موفقیت‬ ‫نرخ‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ، ‫سایت‬ ‫همکاری‬ ‫با‬
.‫باالست‬ ‫بسیار‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬
‫ا‬ ‫بسیاری‬‫ز‬‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫شرکتها‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫در‬‫طرحهای‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ف‬‫توسعه‬‫پروژ‬ ،‫ه‬
‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫های‬‫به‬ ‫شرکتهایی‬ ، ‫باشید‬ ‫داشته‬‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مشاوره‬ ‫خدماتی‬ ‫شما‬‫کار‬ ‫شرکتهایی‬ ‫و‬‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫امیز‬ ‫مخاطره‬ ‫های‬
‫شما‬ ‫چطور‬ .‫باشند‬‫آ‬ ‫همه‬‫فراین‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نها‬‫که‬ ‫گیرید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫منسجم‬ ‫د‬‫با‬‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫شم‬ ‫شرکت‬‫نکنند؟‬ ‫رفتار‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکی‬ ‫ا‬
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫بنده‬‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ایی‬ ‫برنامه‬‫مخ‬ ‫فرایندهای‬ ‫که‬‫تلف‬‫را‬‫یک‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫مستقل‬ ‫واحد‬‫نیاز‬ ‫همه‬‫سایت‬ ‫مندیهای‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫برآورده‬‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫آنالیز‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫جمله‬ ‫من‬ ‫سایتها‬ ‫همه‬ ‫استقالل‬
.‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫است‬
:‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬
‫شرکت‬ ‫هر‬‫ی‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫دارد‬ ‫متعدد‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫که‬.
‫مزایا‬:
‫دار‬ ‫معنی‬ ‫اصطالحات‬ ، ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫سازگارو‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ، ‫سایتی‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫بهبود‬
: ‫معایب‬
‫هیچ‬
‫ما‬‫نقا‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ، ‫کرده‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ، ‫دانش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ما‬ . ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاریشان‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکتهای‬ ‫اکثر‬‫ط‬
‫یک‬ ‫هر‬ ‫قوت‬‫نتیجه‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تاکید‬‫یکیدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬‫ی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬‫ک‬
.‫شود‬ ‫بدل‬ ‫واحد‬ ‫رویکرد‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
s.seyedizadeh@gmail.com

Recomendados

پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر von
 پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر پنج اشتباه در مدیریت کالسنتر
پنج اشتباه در مدیریت کالسنترsaeed rostamov
86 views8 Folien
Jass Teaching character references von
Jass Teaching character referencesJass Teaching character references
Jass Teaching character referencesJasmine Steigenberger
124 views10 Folien
Jass CV von
Jass CVJass CV
Jass CVJasmine Steigenberger
381 views7 Folien
Let’s walk through the amazing beaches of St. Thomas von
Let’s walk through the amazing beaches of St. ThomasLet’s walk through the amazing beaches of St. Thomas
Let’s walk through the amazing beaches of St. ThomasSteven Alex
173 views7 Folien
نقشه راه استراتژیک فرهنگ ایمنی von
نقشه راه استراتژیک فرهنگ ایمنی نقشه راه استراتژیک فرهنگ ایمنی
نقشه راه استراتژیک فرهنگ ایمنی ali seyedi zadeh
508 views3 Folien
SAP ERP Presentation for IKCO von
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 views65 Folien

Más contenido relacionado

Similar a بروشور تبلیغاتی bbs

How to choose right methodology von
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 views14 Folien
ISO 9001:2015 von
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K views77 Folien
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum) von
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)Neda Ansari
944 views30 Folien
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان von
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانReihan Rabiei
42 views11 Folien
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) von
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
740 views13 Folien
Pre-Implementation von
Pre-ImplementationPre-Implementation
Pre-ImplementationSeyed Ali Mohammad Taheri
149 views8 Folien

Similar a بروشور تبلیغاتی bbs(20)

آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum) von Neda Ansari
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
Neda Ansari944 views
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان von Reihan Rabiei
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
Reihan Rabiei42 views
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology) von RayBPMS
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
RayBPMS740 views
Hse ms von krankel
Hse msHse ms
Hse ms
krankel3.3K views
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach von Alireza Chalekaee
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Alireza Chalekaee191 views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه von chargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
chargoon233 views
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) von RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 views
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx von Alireza Vafi
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptxEnterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Enterprise Agile - Organization Transformation.pptx
Alireza Vafi5 views
Interoperability maturity model (Iran) von Hanieh Kashfi
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)
Hanieh Kashfi109 views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی von Yashar Gorgani
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
Yashar Gorgani181 views

بروشور تبلیغاتی bbs

  • 1. ‫موفق‬ ‫اجرای‬ ‫کلید‬ ‫ایمنی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ Behavior based safety process ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ Behavior based safety process ‫موفق‬ ‫اجرای‬ ‫کلید‬ ‫ایمنی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستمهای‬ ‫زاده‬ ‫سیدی‬ ‫علی‬ ‫سید‬ s.seyedizadeh@gmail.com 36215042090
  • 2. :‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫اجرای‬ ‫تاریخچه‬ ‫سال‬ ‫از‬4891‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جو‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫حوادث‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫ابزاری‬ ‫عنوانی‬ ‫به‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ، ‫سال‬ ‫از‬ ‫دراماتیکی‬ ‫صورت‬4891.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫ای‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫منی‬،‫ت‬‫ع‬‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اصل‬ ‫در‬ . ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ، ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ایمن‬ ‫رفتارهای‬ ‫داد‬ . ‫است‬ ‫ایمنی‬ ‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫متمم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫رویداد‬ ‫کاهش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫عناصر‬ ‫دیگر‬ ‫امتداد‬ ‫در‬ ‫مبتن‬ ‫ایمنی‬ ‫باید‬ ‫کارگران‬‫ی‬‫قوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫متمم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬‫ایمنی‬‫ل‬‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫نمایند‬ ‫حاظ‬‫ا‬. ‫ن‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ارتقا‬‫و‬ ‫عملکردی‬ ‫وجوه‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫رفتار‬ ‫م‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ . ‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫موثری‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کیفیت‬ ‫سیستمهای‬‫نابع‬ ‫سر‬ ‫برگشت‬ ‫گسترده‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫اسانی‬ ‫به‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫متمرکز‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مایه‬‫اصالح‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ایده‬ . ‫دادن‬ ‫جلوه‬ ‫مقصر‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫رفتار‬ ‫هستی‬ ‫ایمنی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫رویکرد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اگر‬‫مختلفی‬ ‫روشهای‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ، ‫د‬‫را‬‫معرفی‬ ‫س‬ ‫خواهیم‬ ‫توانمند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫اخت‬‫گروهها‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫اجرای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ (.‫اجرای‬ ،‫بهبود‬ ‫کارگاههای‬ ،‫کاری‬ ‫ی‬‫با‬ ‫اجراهایی‬ ‫و‬ ‫ترکیبی‬ ) ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫بیشترین‬ ‫رویکرد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫توصیف‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ : ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫فواید‬ ‫منا‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫نیاز‬‫داخلی‬ ‫بع‬ ‫کمتر‬ ‫هزینه‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫اطالعات‬ ‫گسترده‬ ‫انتشار‬ ‫کمتر‬ ‫تولید‬ ‫قطع‬ ‫کارگران‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫حمایت‬ ‫نتایج‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬ s.seyedizadeh@gmail.com
  • 3. ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫ممیزی‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ، ‫ممیزی‬ ‫فرایند‬‫ایمنی‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سایتی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫حیاتی‬ ‫عالئم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫تهدیدهای‬ ‫و‬ ‫فرصتها‬ ، ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گزارشی‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گیری‬ ‫تب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫پیشنهاداتی‬ ، ‫گزارش‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫دیل‬ ‫آ‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫قطع‬ ، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬‫یا‬ ‫ست‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫بایستی‬ ، ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشاور‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫مزایا‬: ‫گز‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممیزی‬‫وضعیت‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ارشی‬‫مبت‬ ‫ایمنی‬‫ارائه‬ ‫فرایندتان‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫ماندگاری‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫نی‬ ‫ک‬ ‫اینکه‬ ‫قبل‬ ‫بمیرد‬ ‫فرایندشان‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سایتها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫بیمار‬ ‫فرایند‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شف‬ :‫معایب‬ .‫است‬ ‫ممیزی‬ ‫کامل‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کارمنابع‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫نیازمند‬ ‫همکارانم‬ ‫و‬ ‫بنده‬‫تنها‬‫هستیم‬ ‫گروهی‬‫که‬‫باشیم‬ ‫می‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫ما‬ ‫توصیه‬ .‫است‬ ‫این‬‫می‬ ‫ما‬ . ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫توانیم‬‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬‫ف‬ ‫شمااین‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫درک‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬‫شیوه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رایند‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بایستی‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫آ‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬‫ای‬ ‫مطالعه‬ ، ‫مادگی‬‫کاری‬ ‫سایت‬ ‫از‬‫است‬‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ازآمادگی‬ ‫سایت‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫اینکه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫برخوردار‬‫ارزیابی‬‫ها‬ ‫مصاحبه‬ ‫شامل‬‫کارگر‬ ‫کلیدی‬ ‫گروههای‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫با‬‫درک‬ ‫بررسی‬ ، ‫ی‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایتی‬ ‫مشاهدات‬ ، ‫ایمنی‬‫ایمنی‬ ‫مستندات‬ . ‫است‬ ‫حوادث‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫گزارش‬ ‫جمله‬ ‫من‬ ‫فاکتورهای‬ ، ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫فاکتورهای‬ ‫تعیین‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫انگیز‬ ‫بر‬ ‫چالش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫نتیجه‬ . ‫است‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫سایت‬ ‫خاص‬‫کشف‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫فاکتورهایی‬‫شود‬‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫که‬ ‫بسازد‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬. ‫؟‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتی‬ ‫هر‬‫با‬ ‫وسیع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سایتها‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫اریابی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ، ‫کند‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫چندان‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫اهمیت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تفاوت‬ ‫یکدیگر‬ :‫مزایا‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫عملیاتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫را‬ ‫شما‬ ، ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ارزیابی‬ :‫معایب‬ .‫است‬ ‫هزینه‬ ‫صرف‬ ‫نیازمند‬ ‫و‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫چندین‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬.‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫واقعی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫چطور‬ ‫که‬‫ما‬‫کار‬ ‫محیط‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫شبیه‬ ‫جدید‬ ‫فرایندهای‬ ‫چطور‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ s.seyedizadeh@gmail.com
  • 4. : ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫مطالعه‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫اجرا‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامل‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬‫همکاران‬‫سایت‬ ‫کارگران‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫فرا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اموزش‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ، ‫شده‬ ‫طراحی‬‫همکاران‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫یند‬‫سایت‬ ‫مستندات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫پرسنل‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫دقت‬ ‫به‬‫ایمنی‬ ‫موجود‬ ‫تالشهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫منی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ : ‫شامل‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ -‫استراتژیک‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬-‫مدیریت‬ ‫توجیهی‬ ‫جلسات‬ -‫سرپرستان‬ ‫برای‬ ‫حمایتی‬ ‫آموزش‬ ‫اجرای‬-‫سایت‬ ‫رهبری‬ ‫تیم‬ ‫آموزش‬ -‫گرها‬ ‫مشاهده‬ ‫آموزش‬-‫کارکنان‬ ‫توجیهی‬ ‫جلسات‬ -‫مطالعه‬ ‫مراحل‬ ‫اولیه‬ ‫اجرای‬-‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ -‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫آموزش‬-‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آنالیز‬ -‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬-‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آموزشهای‬ ‫و‬ ‫مراقبتی‬ ‫های‬ ‫ممیزی‬ :‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫ه‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫محدود‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫شرکتهایی‬ ‫برای‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫ستند‬‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫محدود‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬‫یا‬ ‫دارند‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫سپاری‬ ‫برو‬ ‫شرکتها‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتها‬ ‫که‬ ‫شرکتهای‬ :‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫فواید‬ ‫دا‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ‫احتمال‬ ‫درجه‬ ‫باالترین‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سایت‬ ‫اجرائی‬ ‫تالشهای‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫حداقل‬ ‫نیازمند‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬.‫راست‬ :‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫معایب‬ . ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫بسیار‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مان‬ ‫موفقیت‬ ‫نرخ‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ، ‫سایت‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ .‫باالست‬ ‫بسیار‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫ا‬ ‫بسیاری‬‫ز‬‫را‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ایمنی‬ ‫شرکتها‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫در‬‫طرحهای‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ف‬‫توسعه‬‫پروژ‬ ،‫ه‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫های‬‫به‬ ‫شرکتهایی‬ ، ‫باشید‬ ‫داشته‬‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مشاوره‬ ‫خدماتی‬ ‫شما‬‫کار‬ ‫شرکتهایی‬ ‫و‬‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫امیز‬ ‫مخاطره‬ ‫های‬ ‫شما‬ ‫چطور‬ .‫باشند‬‫آ‬ ‫همه‬‫فراین‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نها‬‫که‬ ‫گیرید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫منسجم‬ ‫د‬‫با‬‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫شم‬ ‫شرکت‬‫نکنند؟‬ ‫رفتار‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫یکی‬ ‫ا‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫بنده‬‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ایی‬ ‫برنامه‬‫مخ‬ ‫فرایندهای‬ ‫که‬‫تلف‬‫را‬‫یک‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کرده‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫مستقل‬ ‫واحد‬‫نیاز‬ ‫همه‬‫سایت‬ ‫مندیهای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫برآورده‬‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫مالک‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫آنالیز‬ ، ‫ارتباطات‬ ‫جمله‬ ‫من‬ ‫سایتها‬ ‫همه‬ ‫استقالل‬ .‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫است‬ :‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬‫ی‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫دارد‬ ‫متعدد‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫که‬. ‫مزایا‬: ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫اصطالحات‬ ، ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫سازگارو‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ، ‫سایتی‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫بهبود‬ : ‫معایب‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬‫نقا‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫بر‬ ، ‫کرده‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ، ‫دانش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ما‬ . ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاریشان‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکتهای‬ ‫اکثر‬‫ط‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫قوت‬‫نتیجه‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تاکید‬‫یکیدیگر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اختصاصی‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬‫ی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬‫ک‬ .‫شود‬ ‫بدل‬ ‫واحد‬ ‫رویکرد‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ s.seyedizadeh@gmail.com