Anzeige
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Anzeige
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Anzeige
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Nächste SlideShare
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
Wird geladen in ... 3
1 von 14
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga

 1. 169 Module 16 6666 Filipino Pagbibigay ng Sanhi at Bunga A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 2. 170 Kumusta ka? Sana’y nasa mabuti kang kalagayan. Narito na naman ang isa pang aralin. Pagbutihan mo nang matuto ka nang lubos. Marami ka ng narinig o nabasang mga pangungusap na naglalahad ng tinatawag na sanhi at bunga. Subalit sa araling ito, ikaw mismo ang magbibigay ng sanhi at bunga dahil ito ang pag- aaralan mo sa modyul na ito. A. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang magiging bunga ng sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Nagbubuga ng usok ang mga sasakyan. 2. Nagkalat ang basura sa mga kanal, estero at ilog. 3. Kailangan ang muling pagtatanim ng mga puno sa nakalbong kabundukan. B. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang sanhi ng sumusunod na mga sitwasyon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Bumagsak sa klase. 2. Sumakit ang tiyan. 3. Ipinagmamalaki si Romel ng kanyang mga magulang. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 3. 171 Tapos ka na? Kung oo ang sagot mo, iwasto ang iyong mga sagot. Tingnan sa Gabay sa Pagwawasto ang tamang kasagutan. Kung 5 o 6 ang nakuha mo, magaling ka! Magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Kung 4 o mas mababa pa ang nakuha mo, huwag mag-alala. Para sa iyo ang modyul na ito, magpatuloy ka. May napapansin ka bang pagbabago sa ating kalikasan? Anu-ano ang mga pagbabagong ito? Nakabubuti ba o nakasasama ang mga ito? Sa palagay ninyo, nagagalit din ba ang kalikasan? Babasa ka ngayon ng kuwento ngunit bago ka babasa alamin mo muna ang kahulugan ng mga mahihirap na salitang mababasa mo sa kuwento. Talasalitaan: 1. pagdiriwang – selebrasyon; pagpipista 2. dukha – mahirap 3. tradisyon – kaugalian na pamana ng unang panahon Ngayon handa ka nang basahin ang kuwento tungkol sa ilog na nagagalit. Minsan, Nagalit ang Ilog Pag-aralan Natin
 4. 172 Tuwang-tuwa ang buong baryo. Nalalapit na naman ang pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Tulad ng dati, tatlong araw na namang ipagdiriwang ang kaarawan ng kanilang patrong si Nuestra Señora Buenviaje. Gaya ng inaasahan, walang tigil na pagsasaya ang magaganap sa buong baryo sa tatlong araw ng pagdiriwang. Walang tigil ang handaan para sa lahat. Bawat tahanan, mayaman o dukha ay tiyak na may handa. “Walang saysay ang tatlong araw na pagdiriwang kung walang pagodang igagayak,” ang sabi ng Kapitan ng Barangay. “Naging tradisyon na sa ating baryo na ilibot ang patron,sakay ng bangkang napapalamutian ng iba’t ibang kulay ng mga ilaw at sari-saring dekorasyon tulad ng mga prutas at gulay na inani natin taun-taon,” dagdag pa ng Kapitan. “Ang ibig ninyong sabihin, Kapitan, muling magkakaroon ng prusisyon sa ilog?”ang tanong ng isang lalaking may maputi nang buhok. “Talaga namang iyan ang ginagawa natin taun-taon, di ba?” ang balik na tanong ng Kapitan.” Napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng ating patron sa taong ito. Higit sa tatlong doble ang inani nating palay kung ihahambing sa mga nakaraang taon. At higit na maraming isda tayong nahuli sa taong ito. Napakaamo ng dagat kaya’t ibig kong maging higit na maganda, masaya at makulay ang kapistahan natin sa taong ito,” paliwanag pa nito. “Ngunit, Kapitan, napakarumi ng ilog. Kailangan malinis muna natin ito. Tambakan na ng basura ang ilog natin,” ang malungkot na sabi ng isang dalaga. “Hayaan mo’t bukas na bukas din ay ipalilinis ko ang ilog. May tatlong araw pa bago dumating ang masayang araw na ating pinakahihintay. Ang ilog na lang ang problema makalawa,” ang sabi ng Kapitan. Lumipas ang isa, dalawa at tatlong araw. Hindi naipalinis ni Kapitan ang ilog. “Hindi ko naipalinis ang ilog dahil abala tayong lahat sa prusisyong gaganapin,” umpisang paliwanag ng Kapitan. “Hindi bale, pag daraan ang bangka, tiyak namang mahahawi ang mga dumi at sukal na naghambalang sa ilog.” Araw ng pistang baryo. Handang-handa na ang lahat sa prusisyong magaganap. Naroon na sa bangka ang patron. Kayganda na bangka! Ang liwanag nito at napakaraming dekorasyon may iba’t ibang kulay, hugis at sukat. Kayraming taong ibig sumakay sa bangka. Bata’t
 5. 173 Sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. 1. Sinong patron ang ipinagdiriwang sa pista ng baryo? 2. Ilang araw naghanda ang mga tagaroon? 3. Ano ang pinakatampok na bahagi ng pagdiriwang? 4. Bakit nagdiriwang ang mga tagabaryo sa kapistahan ng kanilang patron? 5. Ano ang pagoda? 6. Nakakapamiyesta ka na ba sa baryo? Ano ang napapansin mo sa bawat tahanan? 7. Ano ang naganap sa araw ng pista? Bakit nangyari iyon? 8. Sa iyong palagay, sino ang dapat sisihin sa trahedya? 9. Anong aral ang natutuhan mo sa kuwento? 10. Bilang mag-aaral, anu-ano ang magagawa mo para sa kalikasan? Nangatakot ang mga lulan ng Bangka. Ibig nilang makaalis. Ibig nilang tumalon. Ibig nilang lumundag sa ilog. Nagkagulo ang mga tao. Ang lahat ay nangatakot. Nangagsisigaw. May mga nagdarasal. Maraming umiiyak at nananaghoy. At…at…unti-unting lumulubog ang bangka, kasama ang di mabilang na mga sakay nito. Kinabukasan, laman ng pang-umagang pahayagan ang balitang may 205 sakay ng bangka ang namatay sa aksidenteng iyon. Mahigit pa ring 100 tao ang nawawala. Saka naisip ni Kapitan ang ilog. Ang maruming ilog na pinarumi
 6. 174 May mga pangyayari sa kuwentong may ugnayan. - Ano ang dahilan ng pagiging marumi ng ilog? Tinambakan ito ng mga basura ng tao. - Ano ang epekto ng hindi pakikinig ng mga tao nang hindi na sila pinasakay sa pagoda dahil punung-puno na ito? Lumubog ang pagoda. May pangyayaring maiuugnay sa isa pang pangyayari at maaaring ito ang sanhi o bunga. Pag-aralan mo ang dayagram ng ugnayang sanhi at bunga sa mga pangyayari sa itaas. Sanhi Bunga Maaaring ikaw naman ang magbibigay ng mga pangyayaring may ugnayang sanhi at bunga. Subukan mo. 1. Sanhi: Naging abalang-abala ang Kapitan. Bunga: ___________________________________ 2. Bunga: Marami ang namatay. Sanhi: ___________________________________ Tinambakan ng basura ng mga ito ang ilog. Naging marumi ang ilog. Hindi nakinig ang mga tao at sila ay sumakay sa pagoda kahit punung-puno na ito. Lumubog ang pagoda.
 7. 175 Ganito ba ang sagot mo? 1. Bunga: Hindi napalinisan ng Kapitan ang ilog. 2. Sanhi: Lumubog ang bangka. Kung katulad ng sa itaas ang sagot mo, tama ka. Kung hindi naman maaari mong iwasto ang iyong sagot. Batay sa mga halimbawa, ang sanhi ay ang dahilang pangyayari at ang bunga ay ang epektong pangyayari. Magpatuloy ka. Gawain 1 A. Ibigay ang sanhi ng sumusunod na kinalabasan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Nagkasakit ng ulcer. 2. Iniwan ng mga kasamahan. 3. Mababang grado. B. Ibigay ang maaaring bunga ng mga nakalahad na sanhi o kaisipan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Laging nagpupuyat sa gabi. 2. Mahilig sa kendi, inuming de-bote at ibang sitserya. 3. Nasiraan ng sasakyan sa daan. Gawin Natin
 8. 176 Tapos ka na? Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Kung 5 o 6 ang nakuha mo, magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain. Kung hindi naman subukan mo munang sagutin ang Gawain I-A upang maunawaan mo ang araling ito. Gawain I – A Punan ang tsart. Bumuo ng sanhi o bunga ng sumusunod na kaisipan. Gawin ito sa sagutang papel. Sanhi Bunga 1. ________________________________ Hindi nakatapos ng pag-aaral. 2. Tumulong sa gawaing-bahay kung walang pasok. ______________________________ _____________________________ 3. Tinuturuan ang mga nakababatang kapatid sa kanilang aralin. ______________________________ ______________________________ 4. ___________________________________ Naging kilala sa kanilang lugar. 5. ___________________________________ Lumusog ang katawan. Tapos ka na? Kung oo, ang sagot mo, ihambing mo na ang iyong sagot sa tamang sagot na nasa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang iskor mo? Magpatuloy ka na sa Mga Dagdag na Gawain. Basahin ang kalagayan. Ibigay ang sanhi at bunga. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mga Dagdag na Gawain
 9. 177 1. Unti-unting naglalaho ang mga isda at iba pang lamang-dagat dahil sa polusyon dito. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ 2. Laging napaglilipasan ng gutom si Miel kaya nagkasakit siya. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ 3. Nakatulog nang mahimbing ang guardiya ng grocery store kaya napasok ito ng magnanakaw. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ 4. Lumawak ang kaalaman ni Faye dahil sa pagbabasa niya ng sari- saring aklat. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ 5. Dahil sa sagupaan ng mga sundalo at rebelde, nagsilikas ang mga tao. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Matapos mong sagutin ang mga gawain, maaari mo nang sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang sanhi? Ano ang bunga?
 10. 178 Ang mga pangyayari ay may ugnayang sanhi at bunga. Ang sanhi ay ang pangyayaring nagsasaad ng dahilan at ang bunga ay ang kinalabasan o epekto. Punan ng angkop na sanhi at bunga ang mga kahon kaugnay ng sinundang detalye. Gawin ito sa saguting papel. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin Sulyap sa Buhay Mag-aaral Mga Sanhi Mga Bunga Tamad na mag-aaral Nagkasakit sa baga Mahilig maglakwatsa Nakulong sa bilangguan
 11. 179 Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Kung 3 o 4 ang nakuha mo magaling ka! Magpatuloy ka na sa susunod na modyul. Kung 2 o 1 ang nakuha mo, sagutin mo muna ang Pagyamanin Natin. Basahin ang kalagayan. Ibigay ang sanhi at bunga. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Nagsawalang bahala si Jay sa pagsusulit, lumagpak siya. Sanhi: __________________________________________________ Bunga: __________________________________________________ 2. Palaging nagtutulungan ang kasapi sa pamilya ni Mang Luis kaya nakaraos sila. Sanhi: __________________________________________________ Bunga: __________________________________________________ 3. Nasisiyahan ang mga magulang ni Joy sa kanya dahil mabuti siyang anak. Sanhi: __________________________________________________ Bunga: __________________________________________________ 4. Huwarang mag-aaral si JC kaya pinarangalan siya. Sanhi: __________________________________________________ Bunga: __________________________________________________ 5. Pinabayaan ni Rosel na pinaglaruan ng kanyang aso ang kanyang aklat, napunit ito. Sanhi: _________________________________________________ Bunga: _________________________________________________ Pagyamanin Natin
 12. 180 Ihambing ang iyong sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Ilan ang nakuha mo? Ngayon, handa ka nang magpatuloy sa susunod na modyul. Binabati kita!
 13. 181 (Paalala: Kung hindi katulad ang iyong sagot sa nasa Gabay sa Pagwawasto sa Subukin Natin, Gawain I, Gawain I-A, maaari kung sumangguni sa iyong guro.) Subukin Natin A. 1. Nagkaroon ng polusyon sa hangin. 2. Madaling bumaha kung tag-ulan. 3. Muling magkaroon ng kagubatan. B. 1. Hindi nag-aral ng aralin. 2. Nalipasan ng gutom./Hindi natunawan. 3. Mabait siya. Gawain 1 A. 1. Palaging di kumakain sa hustong oras. 2. Hindi dumating sa hustong oras ng usapan. 3. Hndi nag-aral ng leksyon. B. 1. Laging nahuhuli sa pagpasok. 2. Nagkasakit. 3. Hindi nakarating sa wastong oras. Gawain 1 A 1. Naglakwatsa sa pag-aaral. 2. Nasiyahan ang mga magulang at kapatid. 3. Tumaas ang marka ng mga kapatid. 4. Nakagawa ng kabutihan sa kanilang lugar. 5. Kumain ng masustansiyang pagkain. Gawain 2 1. Sanhi: Polusyon Bunga: Naglalaho ang mga isda at iba pang lamang-dagat. 2. Sanhi: Napaglilipasan ng gutom si Miel. Bunga: Nagkasakit siya. 3. Sanhi: Nakatulog nang mahimbing ang guardiya. Bunga: Napasok ito ng magnanakaw. Gabay sa Pagwawasto
 14. 182 4. Sanhi: Pagbabasa ng sari-saring aklat. Bunga: Lumawak ang kaalaman. 5. Sanhi: Sagupaan ng mga sundalo at rebelde. Bunga: Nagsilikas ang mga tao. Sariling Pagsusulit Pagyamanin Natin 1. Sanhi: Nagsawalang bahala si Jay sa pagsusulit. Bunga: Lumagpak siya. 2. Sanhi: Palaging nagtulungan ang kasapi sa pamilya ni Mang Luis. Bunga: Nakakaraos sila. 3. Sanhi: Mabuti siyang anak. Bunga: Nasisiyahan ang mga magulang ni Joy. 4. Sanhi: Huwarang mag-aaral si JC. Bunga: Pinarangalan siya. 5. Sanhi: Pinabayaan ni Rosel na pinaglaruan ng kanyang aso ang kanyang aklat. Bunga: Napunit ito. Sulyap sa Buhay Mag-aaral Mga Sanhi Mga Bunga Tamad na mag-aaral Mababa ang grado Naninigarilyo Nagkasakit sa baga Mahilig maglakwatsa Hindi nakatapos ng pag- aaral. Nakagawa ng krimen Nakulong sa bilangguan
Anzeige