SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
Downloaden Sie, um offline zu lesen
32
Module 21
6666
Filipino
Mga Katangian ng Tauhan
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
33
Isang magandang araw sa iyo! May bago na naman tayong pag-
aralan sa modyul na ito. Upang lubos mo itong maunawaan, buksan
mo ang iyong isipan at sabay nating gawin ang iba’t ibang
pagsasanay rito.
Ngayon ay pag-aralan mo kung paano inilalarawan ang
katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinasaad sa
kwento.
Basahin ang talata. Ibigay ang tamang paglalarawan ng
katangian ng tauhan sa talatang binasa.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
34
1. “Inay, sobra po ng siyam na piso ang sukli sa atin ng ale,” sabi
ni Maricar. Si Maricar ay _________________.
a. magaling
b. masinop
c. matapat
2. Ilarawan ang katangian ni Aling Aida? __________________
a. mabait
b. matapang
c. masungit
3. “Tanggapin mo ito, Ine. Ito’y para sa iyo.” Ang tindera ay isang
_________________
a. matulungin
b. mapagbigay
c. masungit
Sabado noon. Isinama ng nanay sa palengke si Maricar. “Inay,
marami palang tao rito sa palengke,” nasabi ni Maricar. “Talagang
maraming tao rito. Bukod sa maraming tindera, napakarami ang bumibili,”
paliwanag ni Aling Aida.
Naalala bigla ni Maricar na ipinagbilin ng kanyang Itay na bibili ng
saging kaya sinabihan niya ang kanyang nanay. Inuna nila ang pagbili ng
isang piling na lakatan na nagkakahalaga ng P24.00. Isang dalawampung
pisong papel at isang sampung pisong papel ang nakita ni Maricar na
ibinayad ng nanay niya. Nagbigay ng sukli ang tindera. Sa halip na P6.00
lang ay sobra-sobra ito.
“Inay, sobra po ng siyam na piso ang sukli sa atin ng Ale. Ang
ibinayad po natin ay tatlumpung piso,” sabi ni Maricar.
“Naku! Aling tindera, sobra nga naman ho ng siyam na piso ang
sukli n’yo sa amin,” natatawang sabi ni Aling Aida.
“Salamat ho,” nakangiting wika ng tindera. “Hoy, Ine, halika,”
nakangiting tawag ng tindera kay Maricar. “Dahil sa iyong katapatan, heto
naman ang alaala ko sa iyo…isang matamis na atis.” “Salamat po,” nasabi
ni Maricar habang tinatanggap ang atis na kaloob ng tindera.
35
4. Sinabihan ni Maricar si Aling Aida tungkol sa ipinagbilin ng
tatay. Si Maricar ay ___________________.
a. matapat
b. masunurin
c. maalalahanin
5. “Salamat po”, nasabi ni Maricar habang tinatanggap ang atis.
a. maunawain
b. masayahin
c. mapasalamatin
Tingnan natin kung tama ang iyong ginawa. Tingnan ang sagot
sa Gabay sa Pagwawasto. Kung ang kuha mo ay 4 o 5, binabati kita
talagang hindi mo sinayang ang natutuhan mo sa ikalimang baiting.
Kug ang kuha mo naman ay 3 o pababa, ang modyul na ito ay
sadyang para sa iyo.
Naranasan mo na bang magpasalamat? Paano mo ipinakita ang
iyong pasasalamat? Basahin ang talataan at kilalanin ang mga tauhan.
SALAMAT
Pag-aralan Natin
36
Sa daigdig na ito ay marami tayong dapat pasalamatan. Sa klase
ni Bb. Luna ay iginuhit ng mga mag-aaral ang nais silang
pasalamatan. May gumuhit ng dyip, kotse, aso, bahay, telebisyon,
bentilador at larawan ng mga magulang at kapatid.
Samantala, kaiba nga ang iginuhit ng batang si JV. Iyon ang
Kamay. Nang tanungin ng mga kaeskwela, kung bakit niya
pinasalamatan ang kamay, ay hindi agad nakakibo si JV. Kaya nag-isip
ang kanyang mga kamag-aral.
Nang magrises, naglabasan ang mga bata mula sa kwarto upang
magsipagmeryenda sa kantina. Naiwang nag-iisa ang batang si JV.
Nilapitan iyon ng titser at kinausap.
“JV, bakit ka nagdrowing ng kamay? Kanino ba iyon?”
“Iyon po ang kamay ninyo, Ma’am, na lagi pong tumutulong sa
akin.”
Biglang-bigla, tumulo ang luha ng titser na si Bb. Luna. Kasi ang
batang si JV ay lumpo pati kanang kamay ay may diperensya. Lahat
halos ng galaw nito ay inaaalayan ni Bb. Luna.
Pati ang pagsulat ng kanang kamay ni JV na may diperensya,
inaalalayan iyon ni Bb. Luna, hanggang sa ang bata ay natutong
sumulat.
“Ma’am, salamat po sa inyong kamay! Nakangiting sabi ng
batang si JV.
Pag-usapan Natin:
1. Anu-anong mga damdamin ang ipinakita ni JV sa kwentong ito?
2. Sa kwento bang ito ay ipinakita na mahalaga ang kapwa tao?
Ipaliwanag.
Sa iyong binasang kwento, anong kaugalian o katangian ang
ipinakita ng mga tauhan.
Halimbawa:
1. “Iyon po ang kamay ninyo, Ma’am, na lagi pong tumutulong sa
akin.” Sa sinabi ni JV, anong katangian ang kanyang ipinakita?
Siya ay isang batang marunong magpasalamat sa kanyang guro.
37
2. Lahat halos ng galaw ni JV ay inaalalayan ni Bb. Luna. Sa ginawa
ni Bb. Luna, anong katangian ang kanyang ipinakita?
Si Bb. Luna ay mabait na guro, matiisin at maalalahanin.
• Isang mabisang batayan ng paglalarawan ng tauhan ang
ipinapakita nitong kilos at pananalita. Sa kwento ng mga tauhan
na ating binasa ay nailalarawan natin ang katangian batay sa
kanilang kilos at pananalita na siyang ipinakikita sa kuwento.
Umpisahan ang mga pagsasanay upang lubos mo pa itong
maunawaan.
Gawain 1
Anong katangian ng mga tauhan ang inilalarawan sa bawat
bilang? Pumili ng sagot sa kahon. Isulat lamang ang letra ng tamang
sagot sa inyong sagutang papel.
______ 1. Pinipili ni Mon ang palabas sa telebisyon na maganda para
sa kabataan.
______ 2. Araw-gabi ay nag-aaral ng leksyon si Cristina.
______ 3. Pinipilit ni Adela na makakuha ng matataas na marka kahit
mahirap ang aralin.
______ 4. Inaaruga ni Ka Inta ang kanyang ina.
Gawin Natin
a. masipag d. masikap
b. maingat e. mapagmahal
c. pagiging madaldal
38
______ 5. Dapat iwasan ang ugaling ito upang hindi mapahamak.
Isipin ang dapat ipahayag.
Kung ang kuha mo ay 4 o 5 sagutin mo ang Mga dagdag na
Gawain ngunit kung ang kuha mo ay 3 o pababa sagutin mo muna
ang Gawain 1.A at Mga Dagdag na Gawain.
Gawain 1.A
Basahin ang mga sitwasyong nasa ibaba. Ilarawan ang katangian
ng mga tauhan ditto. Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Nalaglag ang hawak na pera ng bata. Agad iyong pinulot ni Dan
at iniabot sa may-ari. Si Dan ay isang batang __________.
a. masipag
b. matulungin
c. matapat
2. May bagong pantalon si Sito. Nalaman niyang kailangan ni Fred
ng isusuot sa kanilang programa. Ipinahiram niya iyon sa
mahirap na kamag-anak.
a. masipag
b. matulungin
c. matapat
3. May uwing pagkain ang nanay. Sinabi ng nanay na hatian ni Dina
ang kanyang kapatid na si Nena. Hinati ni Dina nang
magkasinlaki at ibinigay niya kay Nena ang parte nito.
a. marunong
b. mapagbigay
c. masinop
4. Si Ruffa ay di-gaanong maganda na gaya ni Lina. Pinagtatawanan
ni Lina si Ruffa sa harap ng ibang tao sabay sabi na pangit si
Ruffa at siya ang pinakamaganda.
a. mayabang
b. sinungaling
c. kulang sa pansin
39
5. Gustung-gusto ni Dave na makipaglaro kay Mario. Tinawag niya
ito upang sumama sa bukid. Hindi pumayag si Mario dahil bilin
ng kanyang tatay na bantayan ang kanilang mga alagang hayop.
Si Mario ay ___________.
a. magalang
b. matalino
c. masunurin
Basahin ang kwento sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Isulat
ang sagot sa patlang.
Si Betty ay isang batang ulila. Nasawi ang kanyang mga
magulang sa isang aksidente. Dahil dito, siya’y inampon ng kanyang
Tita Myrna. Naging malungkot ang buhay ni Betty. Lahat ng gawaing
pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay ay sa kanya ipinagagawa.
Gaya ng isang katulong ang turing sa kanya.
Bukod sa utos dito, utos doon palagi pa siyang sinisigawan at
pinapalo ni Tiya Myrna kapag siya’y nagkakamali. Uupo siya sa ilalim
ng puno na lagi niyang pinagtataguan tuwing siya’y umiiyak.
Isang matandang kapitbahay ang nakasaksi nito kaya
kinumbinse niya si Betty na doon na lamang tumira. Inalagaan niya si
Betty na parang kanyang tunay na anak. Masaya si Betty sa kanyang
pagtira habang ginampanan niya nang mabuti ang pagtulong sa
matanda.
1. Nasawi ang mga magulang ni Betty sa isang aksidente. Ilarawan
ang buhay ni Betty.
______________________________________________________________.
2. Lahat ng gawain ay kanyang ginagawa. Si Betty ay isang
_______________________________________________________na bata.
Mga Dagdag na Gawain
40
Ang paglalarawan ng katangian ng isang tauhan ay
maaaring mahinuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano
ang kaniyang ikinikilos, paano ito nagsasalita at kung paano
nagpapakita ng kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon sa
kwento.
3. Madalas pinapalo at sinisigawan si Betty ng kanyang Tita Myrna.
Si Tita Myrna ay isang
______________________________________________________________.
4. Isang matandang kapitbahay ang naawa sa kanya at kinumbinse
siyang doon na lamang tumira. Ang matandang kapitbahay ay
isang _____________________________________________________tao.
5. Masaya si Betty sa kanyang pagtira sa matanda kaya nagtrabaho
siya nang mabuti bilang pasasalamat niya sa kanila. Si Betty ay
isang ________________________________________________________.
Nakayanan mo ba ang iyong ginawa? Paano mo ngayon
inilalarawan ang bawat tauhan sa kwento?
Ilarawan ang tauhan sa bawat pahayag. Piliin ang sagot sa loob
ng kahon.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
41
1. Wala ang nanay ni Vincent.
Siya lamang ang naiwan sa
bunso niyang kapatid. Maya-
maya niyaya siya ng
kaibigan niyang maglaro sa
kanilang bahay. Ito ang
kanyang sagot.
Si Vincent ay isang
___________________ bata.
Pasensya na
kayo, walang
maiiwan sa
bunso kong
kapatid.
2. May batang nadapa.
Umiiyak siya dahil
nagkabutas ang kanyang
pantalon at nasugatan pa
ang kanyang tuhod. Ang
sabi ni Leo ay ___________.
Si Leo ay isang
_____________ bata.
Halika, bata.
Tutulungan
kitang makatayo.
Sa susunod mag-
iingat ka na.
3. Nagtatanim sa bakuran
ang nanay ni Rudy.
Kailangan niya ang
tagahawak ng paso.
Tinawag niya ang anak.
Ngunit ito ang sagot ni
Rudy.
Si Rudy ay isang
_______________ na
anak.
Nakakainis
naman oh.
Naglalaro pa
ako.
42
Kung ang kuha mo ay 4 o 5 maaari ka ng sumagot ng ibang
modyul. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa, sagutin mo muna
ang Pagyamani Natin.
mapagbigay masunurin
mapagmahal tamad matulungin
4. Naglaro isang araw ang
magkaibigan Jack at Jill.
Dahil si Jill ay isang
mahirap lamang sabik
na sabik siyang malaro
ang laruan ni Jack. Ang
sabi ni Jack.
Si Jack ay isang
__________________ na
kaibigan.
Jill sa iyo na ang
laruang ito. Pahiramin
mo ang kapatid mo na si
Leonardo.
5. Marami ang labada ni
Aling Maria. Nilabhan
niya ito nang maagang-
maaga. Ang sabi niya
Si Aling Maria ay isang
_______________ na ina.
Tatapusin ko ito
nang maaga upang
makaluto ako ng
masarap na pagkain
para sa aking
pamilya.
43
Basahin ang kwento. Ilarawan ang mga tauhan sa kwentong ito.
Isulat ang sagot sa patlang.
Ilarawan si Celia sa pamamagitan kanyang
1. damit ____________________________________
2. ugali ____________________________________
Ilarawan naman si Ferdinand sa pamamagitan ng kanyang
3. damit ____________________________________
4. ugali ____________________________________
5. pagsasalita ____________________________________
Pagyamanin Natin
Sa simula’y naging palaisipan si Celia sa kanyang guro.
Mahiyain siya, palaging kupas ang damit, walang baon, walang
kaibigan at palaging tahimik. Isang araw, pinagbintangan ito ni
Ferdinand na kumuha ng kanyang limampisong baon.
Isinumbong ito ni Ferdinand sa kanyang guro.
Malapit na sanang paniwalaan ng guro si Ferdinand dahil si
Ferdinand ay isang malinis na bata, palaging puti ang suot,
bibung-bibong bata at palaging mabango. Inisip ng guro na
talagang may pera si Ferdinand at si Celia ay wala. Maya-maya’y
dumating ang bata na nasa ika-limang baitang na siyang
nakapulot sa pera ni Ferdinand. Buti na lang ay hindi napagalitan
ng guro si Celia.
44
Dahil natapos mo na ang iba’t-ibang gawain sa modyul na ito, ay
binabati kita. Nawa’y pagbutihin mo pa ang mga gagawin mo sa
susunod na modyul. Hanggang sa susunod.
45
Subukin Natin
1. c
2. a
3. b
4. b
5. c
Gawain 1
1. b
2. a
3. d
4. e
5. c
Gawain 1.A
1. c
2. b
3. b
4. a
5. c
Mga Dagdag na Gawain
1. malungkot
2. masipag o mabait
3. di mabuting tiyahin
4. maawain o matulungin
5. taong marunong tumanaw ng utang na loob
Sariling Pagsusulit Pagyamanin Natin
1. masunuring 1. kupas
2. matulungin 2. tahimik
3. tamad 3. malinis at palaging
4. mapagbigay puti ang suot
5. mapagmahal 4. bibung-bibo
5. mapagbintang sa kapwa
Gabay sa Pagwawasto

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

9 kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
9  kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat9  kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
9 kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
Flordeliza Betonio
 
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawanModule filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Manuel Lacro Jr.
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
NiniaLoboPangilinan
 
ESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docxESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docx
alcel
 
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
JesiecaBulauan
 

Was ist angesagt? (20)

9 kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
9  kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat9  kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
9 kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat
 
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop saPaggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
Paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa
 
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawanModule filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
Module filipino-4-nakasusulat ng talatang naglalarawan
 
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptxFILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
FILIPINO 3 QUARTER 2 WEEK 3 Pagbibigay ng Wakas sa Binásang Kuwento.pptx
 
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
Pagsagot sa Tanong na Bakit at PaanoPagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
 
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docxSanhi at Bunga DLP 6.docx
Sanhi at Bunga DLP 6.docx
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
 
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
 
Mga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaMga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng Pandiwa
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Bahagi ng pangungusap (Simuno at Panaguri)
Bahagi ng pangungusap (Simuno at Panaguri)Bahagi ng pangungusap (Simuno at Panaguri)
Bahagi ng pangungusap (Simuno at Panaguri)
 
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITOPANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
 
ESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docxESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docx
 
Bahagi ng liham
Bahagi ng lihamBahagi ng liham
Bahagi ng liham
 
Kayarian ng pang uri
Kayarian ng pang uriKayarian ng pang uri
Kayarian ng pang uri
 
opinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptxopinyon _reaksyon.pptx
opinyon _reaksyon.pptx
 
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
Filipino1_Q2_Mod16_Pag-uulatnangPasalitangmga-NaobserbahangPangayayrisaPaligi...
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 

Ähnlich wie Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan

PT_ESP 1_Q2.docx.pdf
PT_ESP 1_Q2.docx.pdfPT_ESP 1_Q2.docx.pdf
PT_ESP 1_Q2.docx.pdf
recyann1
 
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONESECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
LadylynBuellaBragais
 
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptxEsp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
SarahDelMundo6
 
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
MariaLeahCdelRosario
 
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
ShefaCapuras1
 

Ähnlich wie Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan (20)

power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
Marungko B5 v.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B5 v.2 www.teachpinas.com .pdfMarungko B5 v.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B5 v.2 www.teachpinas.com .pdf
 
FILIPINO 7 -Activity Sheets-Week 5-6 -Ikatlong Markahan.docx
FILIPINO 7 -Activity Sheets-Week 5-6 -Ikatlong Markahan.docxFILIPINO 7 -Activity Sheets-Week 5-6 -Ikatlong Markahan.docx
FILIPINO 7 -Activity Sheets-Week 5-6 -Ikatlong Markahan.docx
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
 
1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docx1st grading with TOS 2pages.docx
1st grading with TOS 2pages.docx
 
Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1Activity Sheets Q1-W1
Activity Sheets Q1-W1
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 
FIL2_ST4_Q2.docx
FIL2_ST4_Q2.docxFIL2_ST4_Q2.docx
FIL2_ST4_Q2.docx
 
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINOGRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
GRADE 3 SECOND PERIODIC FILIPINO
 
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
 
Mt lm q 2 tagalog (1)
Mt  lm q 2 tagalog (1)Mt  lm q 2 tagalog (1)
Mt lm q 2 tagalog (1)
 
PT_ESP 1_Q2.docx.pdf
PT_ESP 1_Q2.docx.pdfPT_ESP 1_Q2.docx.pdf
PT_ESP 1_Q2.docx.pdf
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
 
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONESECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
SECOND QUARTER POWERPOINT IN ARALING PANLIPUNAN GRADE ONE
 
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptxEsp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao II Quarter 3 Week 4 Day 1.pptx
 
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
416834876-Pagbibigay-kahulugan-sa-matalinhagang-salita-pptx.pptx
 
Mt lm q4 tagalog
Mt  lm q4 tagalogMt  lm q4 tagalog
Mt lm q4 tagalog
 
Mt lm q4 tagalog
Mt  lm q4 tagalogMt  lm q4 tagalog
Mt lm q4 tagalog
 

Mehr von Alice Failano

Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 

Mehr von Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 

Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan

 • 1. 32 Module 21 6666 Filipino Mga Katangian ng Tauhan A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 33 Isang magandang araw sa iyo! May bago na naman tayong pag- aralan sa modyul na ito. Upang lubos mo itong maunawaan, buksan mo ang iyong isipan at sabay nating gawin ang iba’t ibang pagsasanay rito. Ngayon ay pag-aralan mo kung paano inilalarawan ang katangian ng tauhan batay sa pananalita/pagkilos na isinasaad sa kwento. Basahin ang talata. Ibigay ang tamang paglalarawan ng katangian ng tauhan sa talatang binasa. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 34 1. “Inay, sobra po ng siyam na piso ang sukli sa atin ng ale,” sabi ni Maricar. Si Maricar ay _________________. a. magaling b. masinop c. matapat 2. Ilarawan ang katangian ni Aling Aida? __________________ a. mabait b. matapang c. masungit 3. “Tanggapin mo ito, Ine. Ito’y para sa iyo.” Ang tindera ay isang _________________ a. matulungin b. mapagbigay c. masungit Sabado noon. Isinama ng nanay sa palengke si Maricar. “Inay, marami palang tao rito sa palengke,” nasabi ni Maricar. “Talagang maraming tao rito. Bukod sa maraming tindera, napakarami ang bumibili,” paliwanag ni Aling Aida. Naalala bigla ni Maricar na ipinagbilin ng kanyang Itay na bibili ng saging kaya sinabihan niya ang kanyang nanay. Inuna nila ang pagbili ng isang piling na lakatan na nagkakahalaga ng P24.00. Isang dalawampung pisong papel at isang sampung pisong papel ang nakita ni Maricar na ibinayad ng nanay niya. Nagbigay ng sukli ang tindera. Sa halip na P6.00 lang ay sobra-sobra ito. “Inay, sobra po ng siyam na piso ang sukli sa atin ng Ale. Ang ibinayad po natin ay tatlumpung piso,” sabi ni Maricar. “Naku! Aling tindera, sobra nga naman ho ng siyam na piso ang sukli n’yo sa amin,” natatawang sabi ni Aling Aida. “Salamat ho,” nakangiting wika ng tindera. “Hoy, Ine, halika,” nakangiting tawag ng tindera kay Maricar. “Dahil sa iyong katapatan, heto naman ang alaala ko sa iyo…isang matamis na atis.” “Salamat po,” nasabi ni Maricar habang tinatanggap ang atis na kaloob ng tindera.
 • 4. 35 4. Sinabihan ni Maricar si Aling Aida tungkol sa ipinagbilin ng tatay. Si Maricar ay ___________________. a. matapat b. masunurin c. maalalahanin 5. “Salamat po”, nasabi ni Maricar habang tinatanggap ang atis. a. maunawain b. masayahin c. mapasalamatin Tingnan natin kung tama ang iyong ginawa. Tingnan ang sagot sa Gabay sa Pagwawasto. Kung ang kuha mo ay 4 o 5, binabati kita talagang hindi mo sinayang ang natutuhan mo sa ikalimang baiting. Kug ang kuha mo naman ay 3 o pababa, ang modyul na ito ay sadyang para sa iyo. Naranasan mo na bang magpasalamat? Paano mo ipinakita ang iyong pasasalamat? Basahin ang talataan at kilalanin ang mga tauhan. SALAMAT Pag-aralan Natin
 • 5. 36 Sa daigdig na ito ay marami tayong dapat pasalamatan. Sa klase ni Bb. Luna ay iginuhit ng mga mag-aaral ang nais silang pasalamatan. May gumuhit ng dyip, kotse, aso, bahay, telebisyon, bentilador at larawan ng mga magulang at kapatid. Samantala, kaiba nga ang iginuhit ng batang si JV. Iyon ang Kamay. Nang tanungin ng mga kaeskwela, kung bakit niya pinasalamatan ang kamay, ay hindi agad nakakibo si JV. Kaya nag-isip ang kanyang mga kamag-aral. Nang magrises, naglabasan ang mga bata mula sa kwarto upang magsipagmeryenda sa kantina. Naiwang nag-iisa ang batang si JV. Nilapitan iyon ng titser at kinausap. “JV, bakit ka nagdrowing ng kamay? Kanino ba iyon?” “Iyon po ang kamay ninyo, Ma’am, na lagi pong tumutulong sa akin.” Biglang-bigla, tumulo ang luha ng titser na si Bb. Luna. Kasi ang batang si JV ay lumpo pati kanang kamay ay may diperensya. Lahat halos ng galaw nito ay inaaalayan ni Bb. Luna. Pati ang pagsulat ng kanang kamay ni JV na may diperensya, inaalalayan iyon ni Bb. Luna, hanggang sa ang bata ay natutong sumulat. “Ma’am, salamat po sa inyong kamay! Nakangiting sabi ng batang si JV. Pag-usapan Natin: 1. Anu-anong mga damdamin ang ipinakita ni JV sa kwentong ito? 2. Sa kwento bang ito ay ipinakita na mahalaga ang kapwa tao? Ipaliwanag. Sa iyong binasang kwento, anong kaugalian o katangian ang ipinakita ng mga tauhan. Halimbawa: 1. “Iyon po ang kamay ninyo, Ma’am, na lagi pong tumutulong sa akin.” Sa sinabi ni JV, anong katangian ang kanyang ipinakita? Siya ay isang batang marunong magpasalamat sa kanyang guro.
 • 6. 37 2. Lahat halos ng galaw ni JV ay inaalalayan ni Bb. Luna. Sa ginawa ni Bb. Luna, anong katangian ang kanyang ipinakita? Si Bb. Luna ay mabait na guro, matiisin at maalalahanin. • Isang mabisang batayan ng paglalarawan ng tauhan ang ipinapakita nitong kilos at pananalita. Sa kwento ng mga tauhan na ating binasa ay nailalarawan natin ang katangian batay sa kanilang kilos at pananalita na siyang ipinakikita sa kuwento. Umpisahan ang mga pagsasanay upang lubos mo pa itong maunawaan. Gawain 1 Anong katangian ng mga tauhan ang inilalarawan sa bawat bilang? Pumili ng sagot sa kahon. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. ______ 1. Pinipili ni Mon ang palabas sa telebisyon na maganda para sa kabataan. ______ 2. Araw-gabi ay nag-aaral ng leksyon si Cristina. ______ 3. Pinipilit ni Adela na makakuha ng matataas na marka kahit mahirap ang aralin. ______ 4. Inaaruga ni Ka Inta ang kanyang ina. Gawin Natin a. masipag d. masikap b. maingat e. mapagmahal c. pagiging madaldal
 • 7. 38 ______ 5. Dapat iwasan ang ugaling ito upang hindi mapahamak. Isipin ang dapat ipahayag. Kung ang kuha mo ay 4 o 5 sagutin mo ang Mga dagdag na Gawain ngunit kung ang kuha mo ay 3 o pababa sagutin mo muna ang Gawain 1.A at Mga Dagdag na Gawain. Gawain 1.A Basahin ang mga sitwasyong nasa ibaba. Ilarawan ang katangian ng mga tauhan ditto. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Nalaglag ang hawak na pera ng bata. Agad iyong pinulot ni Dan at iniabot sa may-ari. Si Dan ay isang batang __________. a. masipag b. matulungin c. matapat 2. May bagong pantalon si Sito. Nalaman niyang kailangan ni Fred ng isusuot sa kanilang programa. Ipinahiram niya iyon sa mahirap na kamag-anak. a. masipag b. matulungin c. matapat 3. May uwing pagkain ang nanay. Sinabi ng nanay na hatian ni Dina ang kanyang kapatid na si Nena. Hinati ni Dina nang magkasinlaki at ibinigay niya kay Nena ang parte nito. a. marunong b. mapagbigay c. masinop 4. Si Ruffa ay di-gaanong maganda na gaya ni Lina. Pinagtatawanan ni Lina si Ruffa sa harap ng ibang tao sabay sabi na pangit si Ruffa at siya ang pinakamaganda. a. mayabang b. sinungaling c. kulang sa pansin
 • 8. 39 5. Gustung-gusto ni Dave na makipaglaro kay Mario. Tinawag niya ito upang sumama sa bukid. Hindi pumayag si Mario dahil bilin ng kanyang tatay na bantayan ang kanilang mga alagang hayop. Si Mario ay ___________. a. magalang b. matalino c. masunurin Basahin ang kwento sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa patlang. Si Betty ay isang batang ulila. Nasawi ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Dahil dito, siya’y inampon ng kanyang Tita Myrna. Naging malungkot ang buhay ni Betty. Lahat ng gawaing pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay ay sa kanya ipinagagawa. Gaya ng isang katulong ang turing sa kanya. Bukod sa utos dito, utos doon palagi pa siyang sinisigawan at pinapalo ni Tiya Myrna kapag siya’y nagkakamali. Uupo siya sa ilalim ng puno na lagi niyang pinagtataguan tuwing siya’y umiiyak. Isang matandang kapitbahay ang nakasaksi nito kaya kinumbinse niya si Betty na doon na lamang tumira. Inalagaan niya si Betty na parang kanyang tunay na anak. Masaya si Betty sa kanyang pagtira habang ginampanan niya nang mabuti ang pagtulong sa matanda. 1. Nasawi ang mga magulang ni Betty sa isang aksidente. Ilarawan ang buhay ni Betty. ______________________________________________________________. 2. Lahat ng gawain ay kanyang ginagawa. Si Betty ay isang _______________________________________________________na bata. Mga Dagdag na Gawain
 • 9. 40 Ang paglalarawan ng katangian ng isang tauhan ay maaaring mahinuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kaniyang ikinikilos, paano ito nagsasalita at kung paano nagpapakita ng kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon sa kwento. 3. Madalas pinapalo at sinisigawan si Betty ng kanyang Tita Myrna. Si Tita Myrna ay isang ______________________________________________________________. 4. Isang matandang kapitbahay ang naawa sa kanya at kinumbinse siyang doon na lamang tumira. Ang matandang kapitbahay ay isang _____________________________________________________tao. 5. Masaya si Betty sa kanyang pagtira sa matanda kaya nagtrabaho siya nang mabuti bilang pasasalamat niya sa kanila. Si Betty ay isang ________________________________________________________. Nakayanan mo ba ang iyong ginawa? Paano mo ngayon inilalarawan ang bawat tauhan sa kwento? Ilarawan ang tauhan sa bawat pahayag. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin
 • 10. 41 1. Wala ang nanay ni Vincent. Siya lamang ang naiwan sa bunso niyang kapatid. Maya- maya niyaya siya ng kaibigan niyang maglaro sa kanilang bahay. Ito ang kanyang sagot. Si Vincent ay isang ___________________ bata. Pasensya na kayo, walang maiiwan sa bunso kong kapatid. 2. May batang nadapa. Umiiyak siya dahil nagkabutas ang kanyang pantalon at nasugatan pa ang kanyang tuhod. Ang sabi ni Leo ay ___________. Si Leo ay isang _____________ bata. Halika, bata. Tutulungan kitang makatayo. Sa susunod mag- iingat ka na. 3. Nagtatanim sa bakuran ang nanay ni Rudy. Kailangan niya ang tagahawak ng paso. Tinawag niya ang anak. Ngunit ito ang sagot ni Rudy. Si Rudy ay isang _______________ na anak. Nakakainis naman oh. Naglalaro pa ako.
 • 11. 42 Kung ang kuha mo ay 4 o 5 maaari ka ng sumagot ng ibang modyul. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa, sagutin mo muna ang Pagyamani Natin. mapagbigay masunurin mapagmahal tamad matulungin 4. Naglaro isang araw ang magkaibigan Jack at Jill. Dahil si Jill ay isang mahirap lamang sabik na sabik siyang malaro ang laruan ni Jack. Ang sabi ni Jack. Si Jack ay isang __________________ na kaibigan. Jill sa iyo na ang laruang ito. Pahiramin mo ang kapatid mo na si Leonardo. 5. Marami ang labada ni Aling Maria. Nilabhan niya ito nang maagang- maaga. Ang sabi niya Si Aling Maria ay isang _______________ na ina. Tatapusin ko ito nang maaga upang makaluto ako ng masarap na pagkain para sa aking pamilya.
 • 12. 43 Basahin ang kwento. Ilarawan ang mga tauhan sa kwentong ito. Isulat ang sagot sa patlang. Ilarawan si Celia sa pamamagitan kanyang 1. damit ____________________________________ 2. ugali ____________________________________ Ilarawan naman si Ferdinand sa pamamagitan ng kanyang 3. damit ____________________________________ 4. ugali ____________________________________ 5. pagsasalita ____________________________________ Pagyamanin Natin Sa simula’y naging palaisipan si Celia sa kanyang guro. Mahiyain siya, palaging kupas ang damit, walang baon, walang kaibigan at palaging tahimik. Isang araw, pinagbintangan ito ni Ferdinand na kumuha ng kanyang limampisong baon. Isinumbong ito ni Ferdinand sa kanyang guro. Malapit na sanang paniwalaan ng guro si Ferdinand dahil si Ferdinand ay isang malinis na bata, palaging puti ang suot, bibung-bibong bata at palaging mabango. Inisip ng guro na talagang may pera si Ferdinand at si Celia ay wala. Maya-maya’y dumating ang bata na nasa ika-limang baitang na siyang nakapulot sa pera ni Ferdinand. Buti na lang ay hindi napagalitan ng guro si Celia.
 • 13. 44 Dahil natapos mo na ang iba’t-ibang gawain sa modyul na ito, ay binabati kita. Nawa’y pagbutihin mo pa ang mga gagawin mo sa susunod na modyul. Hanggang sa susunod.
 • 14. 45 Subukin Natin 1. c 2. a 3. b 4. b 5. c Gawain 1 1. b 2. a 3. d 4. e 5. c Gawain 1.A 1. c 2. b 3. b 4. a 5. c Mga Dagdag na Gawain 1. malungkot 2. masipag o mabait 3. di mabuting tiyahin 4. maawain o matulungin 5. taong marunong tumanaw ng utang na loob Sariling Pagsusulit Pagyamanin Natin 1. masunuring 1. kupas 2. matulungin 2. tahimik 3. tamad 3. malinis at palaging 4. mapagbigay puti ang suot 5. mapagmahal 4. bibung-bibo 5. mapagbintang sa kapwa Gabay sa Pagwawasto