Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siya
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von Alice Failano (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko

 1. 1. 149 Module 14 6666 Filipino Naku! Mga Grapiko A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 2. 2. 150 Magandang araw sa iyo. Nakalilibang ang leksiyong iyong mapag-aralan ngayon dahil ito’y tungkol sa mga grapiko. Sana’y matutuwa ka sa bagong paksa ngayong araw na ito. Handa ka na ba? Dapat mong malaman na maraming bagay ang matututuhan mo kung marunong kang tumingin at umunawa sa mga impormasyong ipinakikita ng grap. Malalaman mo rin ang kaugnayan ng maraming bagay sa isa’t isa. Nagagamit ang mga grapikong pantulong sa pag-unawa ng teksto (talahanayan/grap) ang laman ng modyul na ito. Pag-aralan mong mabuti ang impormasyong ipinakikita ng grap at sagutin ang mga sumusunod na tanong: (Pilipino sa Makabagong Panahon 6, pg. 259) Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 3. 3. 151 Buwanang Gastusin ng Pamilya Taruc 1. Ilang bahagdan ang naitabi ng pamilya ni G. Taruc? a. 5% b. 8% c. 20% 2. Aling gastusin ang pinakamalaki sa lahat? a. upa sa bahayb. pagkain c. bayad sa paaralan 3. Aling dalawang gastusin ang kumakatawan sa kalahati na kita ni G. Taruc? a. pagkain at damit b. pagkain at bayad sa paaralan c. pagkain at upa sa bahay 4. Ilang bahagdan ang kalamangan ng upa sa bahay sa bayad sa paaralan? a. 2% b. 4% c. 6% Ipon - 5% Upa sa Bahay - 26% Pagkain - 24 % Iba Pang Gastusin - 5% Bayad sa Paaralan - 20% Bayad sa Ilaw at tubig - 10% Damit - 10%
 4. 4. 152 5. Aling dalawang gastusin ang katumbas ng bayad sa paaralan? a. damit at bayad sa ilaw at tubig b. iba pang gastusin at damit c. iba pang gastusin at bayad sa ilaw at tubig Isa sa pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon ay ang grap. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong madaling maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang ulat. Ito rin ay pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang impormasyon. May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging gamit. 1. Ang line graph ay ginagamit kung may mga datos na ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay sa bawat datos. 2. Ang pie graph ay ginagamit para sa salaping gugulin (budget), paghahati-hati ng pera sa iba’t ibang gastusin at pagbabahagi ng isang buo. Pag-aralan Natin 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
 5. 5. 153 3. Ang pictograph o larawang grap ay ginagamit sa paglalarawan ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o nabili at marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami o budget. 4. Ang bar graph ay ginagamit sa pagpapakita ng relasyon ng datos sa pana-panahon tulad ng dami ng nabenta kung pangangalakal ang pag-uusapan. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North
 6. 6. 154 Pansinin ang bar graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. 1. Aling hayop ang nabubuhay nang pinakamatagal? a. Leyon b. kamelyo c. baboy 2. Aling dalawang hayop ang tinatayang mabubuhay ng kulang- kulang sa dalawampu’t limang taon? a. kamelyo at baboy b. leyon at tigre c. kamelyo at tigre 3. Ayon sa grap, ilang taon maaaring mabuhay ang leyon? a. 20 taon b. 25 taon c. 30 taon 4. Aling hayop ang may pinakamaikling buhay ayon sa graph? a. kamelyo b. baboy c. tigre Gawin Natin 0 10 20 30 40 50 60 70 Kamelyo Leyon Baboy Taon
 7. 7. 155 5. Ilan sa mga hayop ang tinatayang mabubuhay ng higit sa tatlumpong taong? a. dalawang hayop b. tatlong hayop c. apat na hayop Pansinin ang pictograph graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. Kabuuang Dami ng Tilapya na Nahuli Mula 1980-2000 1980 1985 1990 1995 2000 Ang bawat isda ay kumakatawan sa 10 milyong kilo ng isda. Mga Dagdag na Gawain
 8. 8. 156 1. Ilang kilo ng tilapia ang nahuli noong 1990? a. 42,000,000 b. 50,000,000 c. 35,000,000 2. Anong taon ang may pinakakaunting huli ng tilapia? a. 1995 b. 1980 c. 1985 3. Aling dalawang taon ang halos ay magkatulad ng dami ng tilapia na nahuli? a. 1985 at 1995 b. 1985 at 1990 c. 1980 at 1985 4. Kailan nagkaroon ng malaking kakulangan sa huli ng isda? Ito ay may limang taon ang itinagal. a. 1980 hanggang 1984 b. 1995 hanggang 1999 c. 1990 hanggang 1994 5. Mga ilang kilo ng tilapia ang kahigitan ng taong 2000 kaysa taong 1985? a. 40,000,000 b. 30,000,000 c. 20,000,000
 9. 9. 157 Ang grap ay isa sa mga pinakamahalagang mapagkukunan ng impormasyon. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong madaling maunawaan kaysa magbasa ng mga datos sa isang ulat. Ito rin ay pantulong sa madaling pag-unawa sa maseselang impormasyon. May iba’t ibang uri ng grap. Ito rin ay may natatanging gamit. Ang una ay line graph na ginagamit kung may mga datos na ipinaghahambing. Ito’y gumagamit ng iba’t ibang kulay sa bawat datos. Ang pangalawa ay pie graph na ginagamit sa para sa salaping gugulin (budget), paghahati-hati ng pera sa iba’t ibang gastusin at pagbabahagi ng isang buo. Ang pangatlo ay ang pictograph o larawang grap na ginagamit sa paglalarawan ng dami ng produksiyon, halaga ng nabenta o nabili at marami pang iba na sa halip na gumamit ng bilang ay tinutumbasan ito ng larawang may katumbas na bilang, dami o budget. Ang pang-apat ay bar graph na ginagamit sa pagpapakita ng relasyon ng datos sa pana-panahon tulad ng dami ng nabenta kung pangangalakal ang pag-uusapan. Pansinin ang line graph sa ibaba. Gamitin mo ito sa pagsagot sa mga katanungan. Isulat sa kwaderno ang titik ng wastong sagot. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin
 10. 10. 158 Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at Mababang Paaralan 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1990- 91 1991- 92 1992- 93 1993- 94 1994- 95 1995- 96 Line 1 1. Anong taon ang may pinakamababang bilang ng mag-aaral? a. 1990-91 b. 1991-92 c. 1992-93 2. Anong taon ang may pinakamalaking bilang ng mag-aaral? a. 1993-94 b. 1994-95 c. 1995-96 3. Anong taon kung saan bumaba ang bilang ng mag-aaral sa 3500 hanggang 3000? a. 1994-95 hanggang 1995-96 b. 1990-91 hanggang 1991-92 c. 1992-93 hanggang 1993-94
 11. 11. 159 4. Anong mga taon nagsimula at nagpatuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga mag-aaral? a. 1990-91 hanggang 1992-93 b. 1993-94 hanggang 1995-96 c. 1990-91 hanggang 1994-95 5. Ilan ang inakyat ng bilang ng mag-aaral sa taong 1992-93 hanggang 1993-94? a. 500 b. 1000 c. 1500 Mga Batayan: Kung ang iyong iskor ay apat ( 4 -5) maaaring tumuloy na sa susunod na leksyon. Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na gawain Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2,1 o kaya ay 0) balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may pag-iingat ang bawat tanong. Balikan ang apat na grap na napag-aralan at sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ano ang mga impormasyong hinihingi sa bawat grap? Isulat sa patlang ang sagot. Gawin ito sa sagutang papel. 1. Pie Graph - _____________________________________________________ 2. Bar Graph - ____________________________________________________ 3. Pictograph - ____________________________________________________ 4. Line Graph - ____________________________________________________ Pagyamanin Natin
 12. 12. 160 Subukin Natin 1. a 2. a 3. c 4. b 5. a Gawin Natin 1. a 2. c 3. a 4. b 5. a Mga Dagdag na Gawain 1. b 2. a 3. b 4. b 5. b Sariling Pagsusulit 1. a 2. b 3. a 4. c 5. a Pagyamanin Natin 1. Pie Graph – Buwanang Gastusin ng Pamilya ni G. Taruc 2. Bar Graph – Ang Itinatagal ng Buhay ng Hayop 3. Pictograph – Kabuuang Dami ng Tilapia na Nahuhuli Mula sa 1980-2000 4. Line Graph – Bilang ng mga Mag-aaral sa isang Pribado at Mababang Paaralan Gabay sa Pagwawasto

×