ترندهای مهم استارتاپی 2018

یکی از موارد مهم در استارتاپها ترندهایی است که افراد میتوانند با توجه به آنها وارد فعالیت در این زمینه ها شوند که اینجا 5 مورد از مهمترینش را بیان کردیم

E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
5‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬8102
‫انجام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استارتاپی‬ ‫فعالیت‬ ‫بیشترین‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫و‬ ‫استارتاپی‬ ‫فضای‬ ‫ترندهای‬ ‫از‬ ‫اطالع‬
‫بسیاری‬ ‫مزایای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شود‬ ‫می‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫ترند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫دیدی‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آینده‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫گرایشات‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ .‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫جلوتر‬ ‫قدم‬ ‫یک‬‫تعیین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫صنایع‬ ‫روز‬
‫معرفی‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬5‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫استارتاپی‬8102‫بپردازیم‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬8102‫از‬ ‫بیش‬52‫ه‬ ‫یونیکورن‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫استارتاپ‬‫ارزش‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫(استارتاپ‬ ‫ا‬
‫های‬‫میلیارد‬‫دالری‬)‫تبدیل‬‫شدند‬.‫نتایج‬‫این‬‫آمارها‬‫حاکی‬‫از‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫در‬‫این‬‫سال‬‫کارآفرین‬‫ها‬‫و‬‫نتایج‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬
‫می‬ ‫انتظار‬ ‫جدید‬ ‫ترندهای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬
‫پ‬ ‫در‬ ‫رود‬‫ایان‬8102‫شویم‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫نتایج‬ ‫با‬.
‫سال‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬8102‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬(Artificial Intelligence (AI
‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬Disruptive innovation
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬(Internet of things (IOT
‫چین‬ ‫بالک‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬Cryptocurrency and Blockchain
‫ها‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬Micro-Moments
E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬.
‫کند‬ ‫می‬ ‫انقالب‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫سال‬8102‫وسیله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫سالی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫برای‬
‫میتینگ‬ ‫انواع‬ ‫برگزاری‬.‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ،‫ها‬ ‫بازاریاب‬ ‫های‬ ‫سخنرانی‬ ،‫ها‬
‫سر‬ ‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫ها‬ ‫بازاریاب‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫تحرک‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سخنرانی‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اگرچه‬
‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫مشغول‬ ‫آفرین‬ ‫سرمایه‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫تبدیل‬.
‫م‬ ‫هوش‬‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫شکوفایی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫صنوعی‬8102‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫غول‬ ‫نمایی‬ ‫قدرت‬ ‫عرصه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬
،‫پیشرفته‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربردهای‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫یادگیری‬.
‫این‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫هزاران‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫تا‬ ‫دارو‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬.
‫معتق‬ ‫رویترز‬ ‫تامسون‬‫شخصی‬ ‫دستیار‬ ‫از‬ .‫بینید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫حضور‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫د‬
‫اپل‬ ‫سیری‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫تامسون‬ .‫برد‬ ‫خواهند‬ ‫بهره‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫تا‬ ‫افراد‬
‫ا‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اعتقاد‬ ‫همچنین‬ ‫او‬ .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫محدود‬ ‫آمازون‬ ‫الکسای‬ ‫و‬‫تولد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ین‬
‫دارند‬ ‫قرار‬.
.‫کند‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫جدید‬ ‫محصولی‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سامسونگ‬ ‫شایعات‬ ‫طبق‬
:‫گوید‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آمریکایی‬ ‫دار‬ ‫سرمایه‬ ‫کوبان‬ ‫مارک‬“‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوعی‬ ‫تنها‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫اول‬ ‫تواند‬‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫تریلیونرهای‬ ‫ین‬”
E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
‫سال‬8102‫ممکن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سالی‬
‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫پرظرفیت‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫پرچمداران‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫استارتاپ‬ ‫است‬.
‫تحول‬ ‫نوآوری‬‫موفق‬ ‫همچنان‬ ،‫آفرین‬
‫همان‬ ‫یا‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫عبارت‬ .‫است‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬disruptive
innovation‫سال‬ ‫در‬ ‫کریستنسن‬ ‫پروفسور‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬0995،‫عبارت‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫مفهوم‬ .‫شد‬ ‫معرفی‬“‫اساس‬ ‫بر‬ ‫رشد‬
‫نوآوری‬”‫ت‬ ‫نوآوری‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ .‫است‬‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫جدیدی‬ ‫بازار‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ،‫آفرین‬ ‫حول‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫تاکنون‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫سابق‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫بازار‬ ‫خاص‬ ‫ترفندی‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫بزرگ‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬.
‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فروشگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آفرین‬
‫بازار‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ .‫کند‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫و‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫بازار‬ ‫پسند‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫توانست‬
‫به‬ ‫را‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫بازار‬ ‫توانست‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نیاورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫متحول‬ ‫کامل‬ ‫طور‬
‫برساند‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫سامان‬ ‫سرو‬ ‫بی‬ ‫اوضاع‬ ‫همچنین‬.
،‫اند‬ ‫رسیده‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چطور‬ ‫اما‬
‫دانست؟‬ ‫موثر‬ ‫را‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫همچنان‬
‫که‬ ‫آفرینی‬ ‫تحول‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫حالتی‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬
‫دسترسی‬ ‫هایشان‬ ‫موبایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫طلبند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫حاال‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬
‫در‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ ‫ظهور‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضایی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫هر‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫راه‬ ‫ادامه‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بلوغ‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫اینکه‬ ‫چیز‬.
E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
‫مطلب‬ ‫در‬ ‫بدانید‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫اگر‬‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬(disruptive
innovation)‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ ‫ویدیو‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬.
‫اینتر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مهمتر‬ ‫اشیاء‬ ‫نت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تاکنون‬81‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫نیز‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیون‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫اهمیت‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬8102‫فناوری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫رشد‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫بگیریم‬ ‫دیده‬ ‫نا‬
‫پای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫امسال‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ،‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫داری‬.
‫کشور‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سوم‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫اخیر‬ ‫که‬ ‫تحقیقی‬ ‫طی‬
‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬.
‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ‫شده‬ ‫نگاری‬ ‫رمز‬
‫در‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گرام‬ ،‫کوین‬ ‫بیت‬ ،‫بالکچین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫قطع‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ .‫دارید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مورد‬.
‫دیجی‬ ‫ارزهای‬‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫انقالبی‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫اما‬ ،‫نباشد‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترند‬ ‫مهمترین‬ ‫شاید‬ ‫تال‬
‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫پوتین‬ ‫والدیمیر‬ .‫اند‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتقاد‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫مفهوم‬
‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫خود‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سخنرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫روسیه‬‫در‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫بسیار‬ ‫خطرات‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ه‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫روسیه‬ ‫کشور‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬.
‫پولی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫ترین‬ ‫مشهور‬ ‫که‬ ‫بیتکوین‬ ‫پیش‬ ‫مدتی‬-‫شد‬ ‫ملحق‬ ‫جهانی‬ ‫مالی‬.
‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شمار‬ ‫بی‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫کاربرد‬‫جیب‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬ ،‫نو‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫کوچک‬
‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬.
E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
‫سال‬ ‫در‬8102‫نیز‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعدادی‬ .‫گذاشتند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬
‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬8102‫معرفی‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وسیعی‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫این‬ ‫فعالیت‬ .‫شوند‬ ‫می‬.
‫شوند‬ ‫می‬ ‫مهمتر‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬
‫رسانه‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬Zenith Media‫سال‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫نفوذ‬ ‫ضریب‬8102‫به‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫در‬66
‫ک‬ ‫توقعات‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫شان‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫اربران‬
‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫بنابراین‬ .‫شوند‬‫مهمترین‬‫ترندهای‬‫استارتاپی‬‫می‬‫تواند‬‫خرده‬‫لحظات‬‫باشد‬.
‫هستند؟‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ ‫اما‬
‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬ .‫دارند‬ ‫مشخصی‬ ‫معنی‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ ‫گوگل‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬
‫م‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬‫گوشی‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫چیز‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عادت‬ ‫مشتریان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫وبایل‬
‫دوست‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ،‫روید‬ ‫می‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هوشمندشان‬
‫خرید‬ ‫می‬ ‫دارید‬.
‫ترندهایی‬ ‫و‬ ‫بازارها‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫موردی‬ ‫چنین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬.
‫عبارات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫انتظارات‬ ‫به‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬“‫حاال‬ ‫همین‬”‫و‬“‫همینجا‬”‫چیزی‬ ‫هر‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫با‬ ‫را‬.
‫د‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫اگر‬‫مقاله‬ ‫بیاورید‬ ‫ست‬‫لحظات‬ ‫خرده‬(Micro-
Moments)‫این‬ ‫روشن‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫توضیح‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫برای‬ ‫را‬ ‫موضوع‬
‫نماید‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫شما‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لحظاتی‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬8102‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬:
E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675
‫افزایش‬21‫واژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موبایل‬ ‫جستجوی‬ ‫درصدی‬“‫بهترین‬”‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬
35‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬“‫کاال‬ ‫بررسی‬”
‫آمار‬ ‫افزایش‬51‫سریع‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫کاربران‬ ‫درصدی‬
‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫جستجوی‬“‫نزدیکترین‬”
‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هایی‬ ‫استارتاپ‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬.
‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫فناوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پیشرفت‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫احتمال‬ ،‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫صوتی‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫دستیار‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ .‫باشید‬ ‫صوتی‬ ‫جستجوهای‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫استفاده‬ ‫شاهد‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬
‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ،‫هستند‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫موبایلی‬ ‫تجربه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫هایی‬.
‫در‬.‫نمایید‬ ‫اعالم‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫کامنت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫لطفا‬ ‫انتها‬
‫زاد‬ ‫حیدری‬ ‫مرتضی‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

Más contenido relacionado

Similar a ترندهای مهم استارتاپی 2018(20)

Big data and business analyticsBig data and business analytics
Big data and business analytics
Mehdi Amirsadeghi212 views
Hbr 10 must reads on innovationHbr 10 must reads on innovation
Hbr 10 must reads on innovation
Ali Ganjizadeh121 views
Report of 6th Iran Web FestivalReport of 6th Iran Web Festival
Report of 6th Iran Web Festival
Iran Entrepreneurship Association2.1K views
6th Annual Iran Web Festival - Report6th Annual Iran Web Festival - Report
6th Annual Iran Web Festival - Report
Iran Entrepreneurship Association1K views
Banking in 2020Banking in 2020
Banking in 2020
Chakameh Mortezania20 views
Mobile And BusinessMobile And Business
Mobile And Business
mohandess319 views
تجارت الکنرونیکتجارت الکنرونیک
تجارت الکنرونیک
Fellowship at Vodafone FutureLab458 views
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
amirhosseinshahed34 views
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
Dr. Farideh Mashayekh6 views
مزیت سیستمیمزیت سیستمی
مزیت سیستمی
Hossein Nourian, DBA75 views

Más de aliaalistartup(20)

The lean-startupThe lean-startup
The lean-startup
aliaalistartup16 views
2017 oecd economic survey of spain2017 oecd economic survey of spain
2017 oecd economic survey of spain
aliaalistartup19 views

ترندهای مهم استارتاپی 2018

  • 1. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 5‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬8102 ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫استارتاپی‬ ‫فعالیت‬ ‫بیشترین‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫و‬ ‫استارتاپی‬ ‫فضای‬ ‫ترندهای‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫بسیاری‬ ‫مزایای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شود‬ ‫می‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫ها‬ ‫ترند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫بازتر‬ ‫دیدی‬ ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آینده‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫گرایشات‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ .‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫جلوتر‬ ‫قدم‬ ‫یک‬‫تعیین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫صنایع‬ ‫روز‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬5‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫استارتاپی‬8102‫بپردازیم‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫آمار‬8102‫از‬ ‫بیش‬52‫ه‬ ‫یونیکورن‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫استارتاپ‬‫ارزش‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫(استارتاپ‬ ‫ا‬ ‫های‬‫میلیارد‬‫دالری‬)‫تبدیل‬‫شدند‬.‫نتایج‬‫این‬‫آمارها‬‫حاکی‬‫از‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫در‬‫این‬‫سال‬‫کارآفرین‬‫ها‬‫و‬‫نتایج‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫جدید‬ ‫ترندهای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫بهتر‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫رود‬‫ایان‬8102‫شویم‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫نتایج‬ ‫با‬. ‫سال‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬8102‫هستند؟‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬(Artificial Intelligence (AI ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬Disruptive innovation ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬(Internet of things (IOT ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬Cryptocurrency and Blockchain ‫ها‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬Micro-Moments
  • 2. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫انقالب‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سال‬8102‫وسیله‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫سال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫سالی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫برای‬ ‫میتینگ‬ ‫انواع‬ ‫برگزاری‬.‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ،‫ها‬ ‫بازاریاب‬ ‫های‬ ‫سخنرانی‬ ،‫ها‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫هنوز‬ ‫ها‬ ‫بازاریاب‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫تحرک‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سخنرانی‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اگرچه‬ ‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫مشغول‬ ‫آفرین‬ ‫سرمایه‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫تبدیل‬. ‫م‬ ‫هوش‬‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫شکوفایی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫صنوعی‬8102‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫جالب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫غول‬ ‫نمایی‬ ‫قدرت‬ ‫عرصه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ،‫پیشرفته‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربردهای‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫ماشینی‬ ‫یادگیری‬. ‫این‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫هزاران‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫انواع‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫تا‬ ‫دارو‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬. ‫معتق‬ ‫رویترز‬ ‫تامسون‬‫شخصی‬ ‫دستیار‬ ‫از‬ .‫بینید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫حضور‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫د‬ ‫اپل‬ ‫سیری‬ ‫تکنولوژی‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫تامسون‬ .‫برد‬ ‫خواهند‬ ‫بهره‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫تا‬ ‫افراد‬ ‫ا‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اعتقاد‬ ‫همچنین‬ ‫او‬ .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫محدود‬ ‫آمازون‬ ‫الکسای‬ ‫و‬‫تولد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ین‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬. .‫کند‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫جدید‬ ‫محصولی‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سامسونگ‬ ‫شایعات‬ ‫طبق‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آمریکایی‬ ‫دار‬ ‫سرمایه‬ ‫کوبان‬ ‫مارک‬“‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوعی‬ ‫تنها‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫اول‬ ‫تواند‬‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫تریلیونرهای‬ ‫ین‬”
  • 3. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫سال‬8102‫ممکن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سالی‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫پرظرفیت‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫پرچمداران‬ ‫به‬ ،‫اند‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫تاکنون‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫استارتاپ‬ ‫است‬. ‫تحول‬ ‫نوآوری‬‫موفق‬ ‫همچنان‬ ،‫آفرین‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫عبارت‬ .‫است‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترندهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬disruptive innovation‫سال‬ ‫در‬ ‫کریستنسن‬ ‫پروفسور‬ ‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬0995،‫عبارت‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫مفهوم‬ .‫شد‬ ‫معرفی‬“‫اساس‬ ‫بر‬ ‫رشد‬ ‫نوآوری‬”‫ت‬ ‫نوآوری‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ .‫است‬‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫جدیدی‬ ‫بازار‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ،‫آفرین‬ ‫حول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫تاکنون‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫سابق‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫بازار‬ ‫خاص‬ ‫ترفندی‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بزرگ‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬. ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫فروشگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آفرین‬ ‫بازار‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ .‫کند‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫و‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫بازار‬ ‫پسند‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫بازار‬ ‫توانست‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫با‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نیاورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫متحول‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫برساند‬ ‫سامان‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫سامان‬ ‫سرو‬ ‫بی‬ ‫اوضاع‬ ‫همچنین‬. ،‫اند‬ ‫رسیده‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چطور‬ ‫اما‬ ‫دانست؟‬ ‫موثر‬ ‫را‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫همچنان‬ ‫که‬ ‫آفرینی‬ ‫تحول‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫حالتی‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ‫هایشان‬ ‫موبایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫طلبند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬ ‫حاال‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تقاضا‬ ‫در‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ ‫ظهور‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضایی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬‫هر‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫راه‬ ‫ادامه‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بلوغ‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫انتهای‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫اینکه‬ ‫چیز‬.
  • 4. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫مطلب‬ ‫در‬ ‫بدانید‬ ‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫اگر‬‫آفرین‬ ‫تحول‬ ‫نوآوری‬(disruptive innovation)‫ایم‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫کامل‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ ‫ویدیو‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬. ‫اینتر‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مهمتر‬ ‫اشیاء‬ ‫نت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تاکنون‬81‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫نیز‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیون‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫اهمیت‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫وجود‬8102‫فناوری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫رشد‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫بگیریم‬ ‫دیده‬ ‫نا‬ ‫پای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫امسال‬ ،‫موضوع‬ ‫این‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ،‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫داری‬. ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سوم‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫اخیر‬ ‫که‬ ‫تحقیقی‬ ‫طی‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬. ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ‫شده‬ ‫نگاری‬ ‫رمز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گرام‬ ،‫کوین‬ ‫بیت‬ ،‫بالکچین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ .‫دارید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مورد‬. ‫دیجی‬ ‫ارزهای‬‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫انقالبی‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫اما‬ ،‫نباشد‬ ‫استارتاپی‬ ‫ترند‬ ‫مهمترین‬ ‫شاید‬ ‫تال‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫پوتین‬ ‫والدیمیر‬ .‫اند‬ ‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫جزئی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتقاد‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫مفهوم‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫خود‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سخنرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫روسیه‬‫در‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫بسیار‬ ‫خطرات‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫روسیه‬ ‫کشور‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬. ‫پولی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫ترین‬ ‫مشهور‬ ‫که‬ ‫بیتکوین‬ ‫پیش‬ ‫مدتی‬-‫شد‬ ‫ملحق‬ ‫جهانی‬ ‫مالی‬. ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شمار‬ ‫بی‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫کاربرد‬‫جیب‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬ ،‫نو‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬.
  • 5. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫سال‬ ‫در‬8102‫نیز‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعدادی‬ .‫گذاشتند‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫ارز‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫استارتاپ‬ ‫سال‬ ‫پایان‬ ‫تا‬8102‫معرفی‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫وسیعی‬ ‫های‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫این‬ ‫فعالیت‬ .‫شوند‬ ‫می‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مهمتر‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ ‫رسانه‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬Zenith Media‫سال‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫نفوذ‬ ‫ضریب‬8102‫به‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫در‬66 ‫ک‬ ‫توقعات‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫شان‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫از‬ ‫اربران‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫بنابراین‬ .‫شوند‬‫مهمترین‬‫ترندهای‬‫استارتاپی‬‫می‬‫تواند‬‫خرده‬‫لحظات‬‫باشد‬. ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ ‫اما‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬ .‫دارند‬ ‫مشخصی‬ ‫معنی‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ ‫گوگل‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬ ‫م‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬‫گوشی‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫چیز‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عادت‬ ‫مشتریان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫وبایل‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ،‫روید‬ ‫می‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هوشمندشان‬ ‫خرید‬ ‫می‬ ‫دارید‬. ‫ترندهایی‬ ‫و‬ ‫بازارها‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫موردی‬ ‫چنین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬. ‫عبارات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مشتری‬ ‫انتظارات‬ ‫به‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬“‫حاال‬ ‫همین‬”‫و‬“‫همینجا‬”‫چیزی‬ ‫هر‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫لحظات‬ ‫خرده‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫با‬ ‫را‬. ‫د‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لحظه‬ ‫خرده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫اگر‬‫مقاله‬ ‫بیاورید‬ ‫ست‬‫لحظات‬ ‫خرده‬(Micro- Moments)‫این‬ ‫روشن‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫توضیح‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫برای‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫نماید‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫شما‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫لحظاتی‬ ‫خرده‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬8102‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫زیادی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬:
  • 6. E_mail : Mo.Heydarizad@gmail.com phone : +989370883675 ‫افزایش‬21‫واژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موبایل‬ ‫جستجوی‬ ‫درصدی‬“‫بهترین‬”‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ 35‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬“‫کاال‬ ‫بررسی‬” ‫آمار‬ ‫افزایش‬51‫سریع‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫موبایل‬ ‫کاربران‬ ‫درصدی‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫جستجوی‬“‫نزدیکترین‬” ‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هایی‬ ‫استارتاپ‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬. ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫فناوری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پیشرفت‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫احتمال‬ ،‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫صوتی‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫دستیار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ .‫باشید‬ ‫صوتی‬ ‫جستجوهای‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫استفاده‬ ‫شاهد‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ،‫هستند‬ ‫نیز‬ ‫خوبی‬ ‫موبایلی‬ ‫تجربه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫هایی‬. ‫در‬.‫نمایید‬ ‫اعالم‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫کامنت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫لطفا‬ ‫انتها‬ ‫زاد‬ ‫حیدری‬ ‫مرتضی‬ ‫تشکر‬ ‫با‬