Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

доклад маційчука п.в. 2015

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (17)

Ähnlich wie доклад маційчука п.в. 2015 (20)

Anzeige

доклад маційчука п.в. 2015

 1. 1. 11 Сучасні технологіїСучасні технології забезпечення дезинфекційно-забезпечення дезинфекційно- стерилізаційного режиму встерилізаційного режиму в лікувально-профілактичнихлікувально-профілактичних закладах стоматологічногозакладах стоматологічного профілюпрофілю Маційчук П.В.Маційчук П.В. Завідувач відділення дезінфектологіїЗавідувач відділення дезінфектології ДУ “ Полтавський ОЛЦ ДСЕС У “ДУ “ Полтавський ОЛЦ ДСЕС У “ Заслужений лікар УкраїниЗаслужений лікар України
 2. 2. 22 Критерії забезпеченняКритерії забезпечення епідблагополуччя стоматологічногоепідблагополуччя стоматологічного відділення або кабінету:відділення або кабінету: 1. Систематична профілактична дезинфекція1. Систематична профілактична дезинфекція приміщень стоматкабінету та його обладнання.приміщень стоматкабінету та його обладнання. 2. Обов’язкова 3-х етапна обробка виробів2. Обов’язкова 3-х етапна обробка виробів медичного призначення багаторазовогомедичного призначення багаторазового використання та 2-х етапною при використаннівикористання та 2-х етапною при використанні композиційних деззасобів.композиційних деззасобів. 3. Дезинфекція одноразових виробів3. Дезинфекція одноразових виробів медичного призначення та матеріалів після їхмедичного призначення та матеріалів після їх використання.використання.
 3. 3. 33 4. Обов’язкова гігієнічна та хірургічна4. Обов’язкова гігієнічна та хірургічна обробка рук медичного персоналуобробка рук медичного персоналу сучасними антисептиками.сучасними антисептиками. 5. Стерилізація виробів медичного5. Стерилізація виробів медичного призначення паровими стерилізаторамипризначення паровими стерилізаторами з вакуумно-пульсуючим видаленнямз вакуумно-пульсуючим видаленням повітря з камери.повітря з камери. 6. Самоконтроль за обробкою6. Самоконтроль за обробкою медінструментів багаторазовогомедінструментів багаторазового використання та стерилізаційноювикористання та стерилізаційною апаратурою.апаратурою.
 4. 4. 44 Етапи обробки стоматологічногоЕтапи обробки стоматологічного інструментарію багаторазовогоінструментарію багаторазового використання:використання: І.І. ДезинфекціяДезинфекція ІІ. ПередстерилізаційнеІІ. Передстерилізаційне очищенняочищення ІІІ. СтерилізаціяІІІ. Стерилізація
 5. 5. 55  ““ Практично єдиний спосібПрактично єдиний спосіб зниження ризикузниження ризику внутрішньолікарняних інфекційвнутрішньолікарняних інфекцій у стоматологічних закладах – цеу стоматологічних закладах – це використання сучаснихвикористання сучасних дезинфекційних методів длядезинфекційних методів для знезараження ”знезараження ”
 6. 6. 66 Методи дезинфекції стоматологічногоМетоди дезинфекції стоматологічного інструментарію:інструментарію:  ФізичнийФізичний – кип’ятіння виробів медичного– кип’ятіння виробів медичного призначення багаторазового використанняпризначення багаторазового використання у дистильованій воді протягом 30 хвилин,у дистильованій воді протягом 30 хвилин, або 2% содовому розчині – 15 хвилин. Єабо 2% содовому розчині – 15 хвилин. Є самим екологічно чистим і нешкідливимсамим екологічно чистим і нешкідливим методом.методом.  ХімічнийХімічний – застосування дезинфікуючих– застосування дезинфікуючих засобів. Є найбільш поширеним тазасобів. Є найбільш поширеним та загальноприйнятим у лікарняно-загальноприйнятим у лікарняно- профілактичних закладах методом.профілактичних закладах методом.
 7. 7. 77 Українськими вченими доведеноУкраїнськими вченими доведено Стійкість до хлоровмісних препаратів:Стійкість до хлоровмісних препаратів: збудники кишкових інфекцій – назбудники кишкових інфекцій – на 95%95% синєгнійна паличка – насинєгнійна паличка – на 30%30%
 8. 8. Перелік композиційних деззасобів, які можнаПерелік композиційних деззасобів, які можна використовувати в стоматології длявикористовувати в стоматології для дезинфекції та очищення в одному процесі:дезинфекції та очищення в одному процесі:  Бацилол АФБацилол АФ Лізоформін 3000Лізоформін 3000  Бодедекс фортеБодедекс форте Септодор фортеСептодор форте  БланідасБланідас СоліклорСоліклор  Корзолекс базікКорзолекс базік СолізимСолізим  Корзолекс екстраКорзолекс екстра СаніконСанікон  КвікДесКвікДес СанімаксСанімакс  Тріацид НТріацид Н 88
 9. 9. 99 Критерії до представників фірм, якіКритерії до представників фірм, які пропонують дезинфікуючі засоби:пропонують дезинфікуючі засоби: 1. Свідоцтво про державну реєстрацію1. Свідоцтво про державну реєстрацію деззасобу.деззасобу. 2. Наявність його в переліку дозволених МОЗ2. Наявність його в переліку дозволених МОЗ України деззасобів.України деззасобів. 3. Інструктивно-методичні вказівки по його3. Інструктивно-методичні вказівки по його використанні.використанні. 4. Ліцензія чи копія ліцензії фірми, яка торгує4. Ліцензія чи копія ліцензії фірми, яка торгує даними деззасобами.даними деззасобами.
 10. 10. 1010 ““ Науково обґрунтовано, що приНауково обґрунтовано, що при застосуванні любого деззасобу дозастосуванні любого деззасобу до нього через певний час виробляютьнього через певний час виробляють резистентність мікроорганізмами.резистентність мікроорганізмами. Тому вчені рекомендують проводитиТому вчені рекомендують проводити заміну деззасобів на нові кожні 3заміну деззасобів на нові кожні 3 місяці і систематично вивчатимісяці і систематично вивчати лабораторним методом контамінаціюлабораторним методом контамінацію дезрозчинів, тобто їх забрудненістьдезрозчинів, тобто їх забрудненість мікробами.мікробами.
 11. 11. 1111 Використання низьких концентраційВикористання низьких концентрацій дезинфекційних розчинів, багаторазоведезинфекційних розчинів, багаторазове неконтрольоване використаннянеконтрольоване використання дезинфекційних засобів для обробки виробівдезинфекційних засобів для обробки виробів медичного призначення, за своїми наслідками,медичного призначення, за своїми наслідками, єє екологічним і епідеміологічним злочиномекологічним і епідеміологічним злочином.. Воно не забезпечує профілактику інфекційнихВоно не забезпечує профілактику інфекційних хвороб, а сприяє зростанню захворюваності нахвороб, а сприяє зростанню захворюваності на інфекції, спричинені більш стійкими до впливуінфекції, спричинені більш стійкими до впливу антибіотиків і дезинфектантів збудниками ”.антибіотиків і дезинфектантів збудниками ”. ППрезидент Українськогорезидент Українського товариства гігієни татовариства гігієни та дезинфекції , професордезинфекції , професор Зарицький А.М.Зарицький А.М.
 12. 12. Передстерилізаційне очищенняПередстерилізаційне очищення – це– це видалення органічних забруднень тавидалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів ззалишків лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхоньвнутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів перед їх стерилізацією.медичних виробів перед їх стерилізацією. 1212
 13. 13. Вже доведено, що не може бути якісноїВже доведено, що не може бути якісної стерилізації без якісного очищеннястерилізації без якісного очищення медінструментів !медінструментів ! Тому передстерилізаційне очищенняТому передстерилізаційне очищення потрібно проводити якісно, і добросовіснопотрібно проводити якісно, і добросовісно мити усі медичні вироби, якщо цемити усі медичні вироби, якщо це композиційний розчин, то в тому самомукомпозиційний розчин, то в тому самому дезрозчині, де було замочування.дезрозчині, де було замочування. 1313
 14. 14. 1414 ““Стерилізація – це останній бар’єр, якийСтерилізація – це останній бар’єр, який захищає пацієнта від інфекцій, щозахищає пацієнта від інфекцій, що передаються парентеральним шляхом.передаються парентеральним шляхом. Найбільш універсальним і ефективнимНайбільш універсальним і ефективним методом стерилізації є паровий. Сучасніметодом стерилізації є паровий. Сучасні парові стерилізатори із складнимпарові стерилізатори із складним вакуумно-пульсуючим принципомвакуумно-пульсуючим принципом видалення повітря із камер, дають 100%видалення повітря із камер, дають 100% ефективність стерилізації”.ефективність стерилізації”.
 15. 15. 1515 Параметри контролю паровихПараметри контролю парових стерилізаторів:стерилізаторів: 11. Контроль устаткування. Контроль устаткування (обладнання).(обладнання). 2. Контроль завантаження.2. Контроль завантаження. 3. Контроль упаковки.3. Контроль упаковки. 4. Контроль експозиції.4. Контроль експозиції.
 16. 16. 1616 Мультипараметричні індикаториМультипараметричні індикатори 3М Комплай3М Комплай - імітує роботу- імітує роботу біологічного індикатора і контролюєбіологічного індикатора і контролює експозицію, тиск та температуру векспозицію, тиск та температуру в камері парового стерилізатора.камері парового стерилізатора. Контроль упаковки, завантаженняКонтроль упаковки, завантаження та устаткуваннята устаткування
 17. 17. 1717 Біологічні індикаториБіологічні індикатори 3М АТТЕСТ3М АТТЕСТ - попередній- попередній результат контролю при їхрезультат контролю при їх використанні можна отримативикористанні можна отримати через 1-4 години, а кінцевий черезчерез 1-4 години, а кінцевий через 24 та 48 годин.24 та 48 годин.
 18. 18. 1818 Антисептики, що мають доказовуАнтисептики, що мають доказову ефективність застосування:ефективність застосування: Аніосгель 85 НПК (3-х спиртовий)Аніосгель 85 НПК (3-х спиртовий) АХД-гельАХД-гель АХД-2000-ультраАХД-2000-ультра АХД-2000-екстраАХД-2000-екстра МанормМанорм НеостерилНеостерил Бактолін – антисептичний лосьйонБактолін – антисептичний лосьйон Кутасепт ФКутасепт Ф Спирт етиловий 70 оСпирт етиловий 70 о СтериліумСтериліум Спрей для дезінфекції шкіри рукСпрей для дезінфекції шкіри рук ““Клін Хендс”Клін Хендс” Гель “Клін Хендс”Гель “Клін Хендс”
 19. 19. 1919 Всім присутнім бажаюВсім присутнім бажаю епідблагополуччя вепідблагополуччя в стоматвідділеннях тастоматвідділеннях та кабінетах,кабінетах, здоров’я іздоров’я і успіхів!успіхів!
 20. 20. 2020 Дякую за увагу !Дякую за увагу !

×