ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι

Ποίηζη, μελωδία και εικαζηική
έκθπαζη ζηη Β΄ δημοηικού
Θεωπηηικό Πλαίζιο
Θεκαηηθνί άμνλεο
 Γλσξηκία κε ηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε ειιεληθή
πνηεηηθή δεκηνπξγία (έκκεηξα , νκνηνθαηάιεθηα
ξπζκηθά πνηήκαηα) .
 Αθξόαζε κεισδηώλ θαη νξρεζηξηθώλ θνκκαηηώλ
παξάιιεια κε ηελ αλάγλσζε πνηεκάησλ. Αθξόαζε
ηξαγνπδηώλ / κεινπνηεκέλεο πνίεζεο.
 Παξαγσγή εηθαζηηθώλ έξγσλ από ηα παηδηά
εκπλεπζκέλν από ηε ζεκαηνινγία ησλ πνηεκάησλ
πνπ επεμεξγάζηεθαλ
Παηδαγσγηθνί ζηόρνη
 Να δηαπηζηώλνπλ ηα παηδηά, µε ηξόπν βησκαηηθό
θαη ρσξίο αλαιύζεηο, ηα παξάιιεια εθθξαζηηθά
κέζα δηάθνξσλ εηδώλ ηέρλεο.
 Να αλαπηπρζεί ε αηζζεηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα σο
άηνκα.
 Να ζπλδεζεί ε ινγνηερλία µε ην παηρλίδη, ηε
κνπζηθή, µε ηελ ςπραγσγία, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαζώο θαη µε ηνλ
πξνβιεκαηηζκό-δηάινγν πάλσ ζε πνηθίια
ζέκαηα.
 Να θαιιηεξγήζεη θάζε καζεηήο θαη καζήηξηα κία
αηζηόδνμε ζηάζε γηα ηε δσή.
Μεζνδνινγία πινπνίεζεο
 Παξνπζίαζε πνηεκάησλ ζε ςεθηαθνύο δίζθνπο
δεδνκέλεο κλήκεο (CD-ROM).
 ΢ύλδεζε ινγνηερληθώλ θεηµέλσλ µε
δξαζηεξηόηεηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο
(απηνζρεδηαζκνί /παληνµίµα / ζεαηξηθή παξάζηαζε)
 Πξόζθιεζε εηδηθώλ.
 Γεκηνπξγηθό γξάςηκν.
 Καιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο.
ΠΔΓΗΑ ΢ΤΝΓΔ΢Ζ΢ ΜΔ ΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ
ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΧΝ ΓΝΧ΢ΣΗΚΧΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ
Σύνδεζη με ηο ππόγπαμμα ηων Εικαζηικών, ηηρ
Μοςζικήρ και ηηρ Λογοηεσνίαρ
 Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηων Εικαζηικών
Δμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε απιά πιηθά – ηερληθέο.
Παξαγσγή απιώλ κνξθώλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ.
Δηζαγσγή ζηελ θαιαηζζεζία.
 Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηηρ Μοςζικήρ
Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη αγάπεο πξνο ηε κνπζηθή.
Οκαδηθό ηξαγνύδη.
Υξήζε απιώλ όξσλ γηα ηε κνπζηθή πνπ έρνπλ αθνύζεη ηα παηδηά.
 Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηηρ Λογοηεσνίαρ
Φπραγσγία κε θείκελα θαη απόιαπζή ηνπο σο αλαγλώζηεο.
Απόθηεζε αίζζεζεο ηνπ ρηνύκνξ δηαµέζνπ επηιεγκέλσλ
ινγνηερληθώλ θεηµέλσλ θαη όμπλζε ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηώλ
.
Γλσξηκία κε θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπ θείκελα, εθπξνζώπσλ
ηεο ειιεληθήο πνίεζεο.
Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηων
δπαζηηπιοηήηων μαρ
 Αδέζκεπηε έθβαζε.
 Άιινηε είραλ κνξθσηηθή αμία θαη άιινηε όρη
 Απνηεινύλ ηνλ ηζηό ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.
 Πξνθύπηνπλ από έλα δηδαθηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη
πξνεηνηκαζηεί από ηε δηδάζθνπζα.
 Δίλαη ζε όινπο θαηαλνεηά.
 Μπνξνύζαλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ αλά πάζα ζηηγκή.
 Άιινηε ήηαλ ζρεηηθό κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ εμεηάδακε
ζηα επηκέξνπο καζήκαηα θαη άιινηε όρη.
Σα πξώηα βήκαηα
Αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθάζηνηε
δξαζηεξηόηεηεο.
• Οξίδνληαη νη θαλόλεο θαη ηα ρξνληθά όξηα.
Γηακόξθσζε ησλ πιαηζίσλ δξάζεο
• Πεξηγξαθή ξόισλ
• Καηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ.
Τινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
• Δπηινγή ηνπ πιηθνύ, ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ όπνηε είλαη
απαξαίηεην, επαλαζύλδεζε κε ηελ αξρηθή πξσηνβνπιία.
Οι δπαζηηπιόηηηερ πος
ςλοποιήθηκαν
Ποίηζη και ανθπώπινα
δικαιώμαηα
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Σα πνηήκαηα πνπ επεμεξγαζηήθακε ζπλδέζεθαλ δηαζεκαηηθά κε ηελ
αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Χπιζηοςγεννιάηικη αημόζθαιπα
Ποιήμαηα και κάλανηα πος επεξεπγαζηήκαμε
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Καζώο ζηνιίδακε
ην έιαηό καο
αθνύγακε θάιαληα
θαη
ρξηζηνπγελληάηηθεο
κεισδίεο
Κξνπζηά όξγαλα
ηνπνζεηήζεθαλ ζηα
ξάθηα ηεο
βηβιηνζήθεο, γηα λα
εμνηθεησζνύλ ηα
παηδηά κε ηνπο
ήρνπο πνπ
παξάγνπλ αιιά θαη
γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ
ζηηο πξόβεο γηα ηε
ρξηζηνπγελληάηηθε
γηνξηή πνπ
εηνηκάζακε κε ηελ
πνιύηηκε
ζπλεξγαζία ηεο
κνπζηθνύ καο.
Ο παπαγάλορ
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Οη Απόθξηεο
πιεζίαδαλ
θαη έηζη
εηνηκάζακε
κάζθεο
παπαγάινπο
…
Λαϊκή καλλιηεσνική δημιοςπγία
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Δξσηόθξηηνο , πίλαθαο ηνπ
ιατθνύ δσγξάθνπ Θεόθηινπ
Μνλνκαρία Δξσηόθξηηνπ – Αξίζηνπ, από ην
Ρνπκάληθν εηθνλνγξαθεκέλν ρεηξόγξαθν ηνπ
Λνγνζέηε Πεηξάηδε, 1878
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Δπίδεημε
παηδηθώλ
παξαδνζηαθώλ
ζηνιώλ ζηνπο
δηαδξόκνπο ηνπ
ζρνιείνπ.
Σα πνηήκαηα, ηα λαλνπξίζκαηα θαη ηα ηαρηαξίζκαηα πνπ επεμεξγαζηήθακε
ζπλδέζεθαλ δηαζεκαηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο…
…θαη κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Γιώζζα...
…θαη κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά
Ζ ηάμε καο επηζθέθηεθε ην εξγαζηήξη «Μαηξεβή» , εθεί ηα παηδηά είραλ ηελ
επθαηξία λα δνπλ βήκα-βήκα πσο θαηαζθεπάδεηαη κηα καξηνλέηα θαη ζηε
ζπλέρεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζε θνπθινζέαηξν ηελ παξάζηαζε «Ο
Μηζνθνθνξάθνο» , εκπλεπζκέλε από ιατθό παξακύζη.
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Άνοιξη και ποίηζη
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
«Κπξία ζα θάλσ ηα πην
σξαία κνπ γξάκκαηα»
«Ζ αληηγξαθή είλαη
ζθόπηκν λα έρεη
ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα.
Δίλαη θαιύηεξν νη
καζεηέο λα
αληηγξάθνπλ κηθξά
θείκελα πνπ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε ζηόρεπζε
θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο
ηάμεο. Έηζη ε αληηγξαθή
γίλεηαη κηα πξάμε κε
λόεκα θαη ζπλδέεηαη κε
ηελ απηνδηόξζσζε.»
Βηβιίν δαζθάινπ
β΄δεκνηηθνπ
Αληηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ
«Υειηδνλίζκαηα» από
ην Αλζνιόγην .
Σα παηδηά
έθηηαμαλ ηελ
«Υειηδόλα» θαη
ηξαγνύδεζαλ ηα
θάιαληα ηεο
άλνημεο. Σν
ηακπιό ηεο
ηάμεο
ζπκπιεξώζεθε
κε αλνημηάηηθεο
θαηαζθεπέο
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Σα Υειηδνλίζκαηα
πιαηζηώζεθαλ
ππέξνρα από ηελ
έθζεζε ινπινπδηώλ
πνπ ιεηηνπξγνύζε
εθείλε ηελ πεξίνδν
ζην ζρνιείν καο.
Σα παηδηά έπαηξλαλ
πξσηνβνπιία λα
αγνξάδνπλ θπηά γηα
ηελ ηάμε κεξηθά
ηξαγνπδνύζαλ ηα
θάιαληα ζηνπο
δηαδξόκνπο.
Ποίηζη και νέερ ηεσνολογίερ
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Σν πνίεκα πνπ
επεμεξγαζηήθακε
ζπλδέζεθε
δηαζεκαηηθά κε ηελ
αληίζηνηρε ελόηεηα
ζηε Γιώζζα…
Σελ ώξα ηνπ καζήκαηνο απνθαζίζακε λα
θηηάμνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ θαη λα ην ζηείινπκε ζηνλ
θύξην Μαλώιε Σεληδέξε (ηκήκα έληαμεο )
… κεηά από ιίγν εθείλνο καο απάληεζε
Μέζα από κηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ ηάμε κηιήζακε γηα ηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο θαη πσο ζήκεξα αθόκα θαη ηα ηειέθσλα ιεηηνπξγνύλ ζαλ
κηθξνί ππνινγηζηέο.
΢θεθηήθακε ινηπόλ λα θηηάμνπκε ηέηνηα ηειέθσλα γηα λα ζηείιεη ην θάζε παηδί
ην δηθό ηνπ κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Κςπία γπάθανε ποιήμαηα ζηα
πολύ παλιά σπόνια ;
Μια γεύζη από ηην Οδύζζεια ηος Ομήπος
Σα παηδηά κε άθνπγαλ λα ηνπο δηαβάδσ ην
παξαθάησ απόζπαζκα από ην βηβιίν «Οκήξνπ
Οδύζζεηα» ηεο ΢νθίαο Εαξακπνύθα (εθδόζεηο
Κέδξνο, 2009)
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Ζ Μάληα
Μαξάηνπ ηνπο
αθεγήζεθε
απνζπάζκαηα
από ηελ
Οδύζζεηα κε ηνλ
δηθό ηεο,
κνλαδηθό ηξόπν
…
… θαζώο
αθεγνύληαλ
ζπλόδεπε ηηο
ηζηνξίεο ηεο κε
θξνπζηά
κνπζηθά
όξγαλα.
Παξαγσγή
γξαπηνύ
θεηκέλνπ, νη
εληππώζεηο
ησλ παηδηώλ.
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Ζ ηάμε καο επηζθέθηεθε ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο , εθεί ηα παηδηά είραλ
ηελ επθαηξία λα εληνπίζνπλ ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ πνπ ζπλάληεζαλ ζην
απόζπαζκα ηεο Οδύζζεηαο πνπ είρακε επεμεξγαζηεί.
Πεπιμένονηαρ ηη Λαμππή
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
Σα παηδηά είραλ
εηνηκάζεη ην
παξαδνζηαθό
εκεξνιόγην «Ζ
θπξία ΢αξαθνζηή»
θαη (κε ηε βνήζεηά
κνπ )
θαηαζθεύαζαλ
απγά καγλεηάθηα
γηα ην ςπγείν.
΢ηε ζπλέρεηα
θηηάμακε
θαπειάθηα κε απηηά
ιαγνύ.
1 von 61

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Areti Karkou1.9K views
E=mc2, ελληνικάE=mc2, ελληνικά
E=mc2, ελληνικά
Laboratorio Kazumi de México404 views
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Areti Karkou2.1K views
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K views
καπνισμακαπνισμα
καπνισμα
4Gym Glyfadas138 views
φυσικη ασκησηφυσικη ασκηση
φυσικη ασκηση
eliaspap2.2K views
ΚαταρράκτηςΚαταρράκτης
Καταρράκτης
Harris Antonopoulos297 views

Similar a ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι(20)

03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design
eretrianews 466 views
Οργάνωση της ζωήςΟργάνωση της ζωής
Οργάνωση της ζωής
Despina Setaki17.3K views
η προίκαη προίκα
η προίκα
4lykeiotrip2.2K views
NEYΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑNEYΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
NEYΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Εύα Ζαρκογιάννη361 views
Diatrofi diaitologiaDiatrofi diaitologia
Diatrofi diaitologia
4Gym Glyfadas231 views

ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι

 • 1. Ποίηζη, μελωδία και εικαζηική έκθπαζη ζηη Β΄ δημοηικού
 • 3. Θεκαηηθνί άμνλεο  Γλσξηκία κε ηε λεόηεξε θαη ζύγρξνλε ειιεληθή πνηεηηθή δεκηνπξγία (έκκεηξα , νκνηνθαηάιεθηα ξπζκηθά πνηήκαηα) .  Αθξόαζε κεισδηώλ θαη νξρεζηξηθώλ θνκκαηηώλ παξάιιεια κε ηελ αλάγλσζε πνηεκάησλ. Αθξόαζε ηξαγνπδηώλ / κεινπνηεκέλεο πνίεζεο.  Παξαγσγή εηθαζηηθώλ έξγσλ από ηα παηδηά εκπλεπζκέλν από ηε ζεκαηνινγία ησλ πνηεκάησλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ
 • 4. Παηδαγσγηθνί ζηόρνη  Να δηαπηζηώλνπλ ηα παηδηά, µε ηξόπν βησκαηηθό θαη ρσξίο αλαιύζεηο, ηα παξάιιεια εθθξαζηηθά κέζα δηάθνξσλ εηδώλ ηέρλεο.  Να αλαπηπρζεί ε αηζζεηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα σο άηνκα.  Να ζπλδεζεί ε ινγνηερλία µε ην παηρλίδη, ηε κνπζηθή, µε ηελ ςπραγσγία, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαζώο θαη µε ηνλ πξνβιεκαηηζκό-δηάινγν πάλσ ζε πνηθίια ζέκαηα.  Να θαιιηεξγήζεη θάζε καζεηήο θαη καζήηξηα κία αηζηόδνμε ζηάζε γηα ηε δσή.
 • 5. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο  Παξνπζίαζε πνηεκάησλ ζε ςεθηαθνύο δίζθνπο δεδνκέλεο κλήκεο (CD-ROM).  ΢ύλδεζε ινγνηερληθώλ θεηµέλσλ µε δξαζηεξηόηεηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο (απηνζρεδηαζκνί /παληνµίµα / ζεαηξηθή παξάζηαζε)  Πξόζθιεζε εηδηθώλ.  Γεκηνπξγηθό γξάςηκν.  Καιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο.
 • 6. ΠΔΓΗΑ ΢ΤΝΓΔ΢Ζ΢ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΣΧΝ ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΧΝ ΓΝΧ΢ΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ Σύνδεζη με ηο ππόγπαμμα ηων Εικαζηικών, ηηρ Μοςζικήρ και ηηρ Λογοηεσνίαρ
 • 7.  Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηων Εικαζηικών Δμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε απιά πιηθά – ηερληθέο. Παξαγσγή απιώλ κνξθώλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ. Δηζαγσγή ζηελ θαιαηζζεζία.  Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηηρ Μοςζικήρ Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη αγάπεο πξνο ηε κνπζηθή. Οκαδηθό ηξαγνύδη. Υξήζε απιώλ όξσλ γηα ηε κνπζηθή πνπ έρνπλ αθνύζεη ηα παηδηά.  Σύνδεζη με ηο Ππόγπαμμα Σποςδών ηηρ Λογοηεσνίαρ Φπραγσγία κε θείκελα θαη απόιαπζή ηνπο σο αλαγλώζηεο. Απόθηεζε αίζζεζεο ηνπ ρηνύκνξ δηαµέζνπ επηιεγκέλσλ ινγνηερληθώλ θεηµέλσλ θαη όμπλζε ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηώλ . Γλσξηκία κε θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπ θείκελα, εθπξνζώπσλ ηεο ειιεληθήο πνίεζεο.
 • 9.  Αδέζκεπηε έθβαζε.  Άιινηε είραλ κνξθσηηθή αμία θαη άιινηε όρη  Απνηεινύλ ηνλ ηζηό ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.  Πξνθύπηνπλ από έλα δηδαθηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί από ηε δηδάζθνπζα.  Δίλαη ζε όινπο θαηαλνεηά.  Μπνξνύζαλ λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ αλά πάζα ζηηγκή.  Άιινηε ήηαλ ζρεηηθό κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ εμεηάδακε ζηα επηκέξνπο καζήκαηα θαη άιινηε όρη.
 • 10. Σα πξώηα βήκαηα Αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εθάζηνηε δξαζηεξηόηεηεο. • Οξίδνληαη νη θαλόλεο θαη ηα ρξνληθά όξηα. Γηακόξθσζε ησλ πιαηζίσλ δξάζεο • Πεξηγξαθή ξόισλ • Καηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ. Τινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ • Δπηινγή ηνπ πιηθνύ, ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ όπνηε είλαη απαξαίηεην, επαλαζύλδεζε κε ηελ αξρηθή πξσηνβνπιία.
 • 15. Σα πνηήκαηα πνπ επεμεξγαζηήθακε ζπλδέζεθαλ δηαζεκαηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο.
 • 17. Χπιζηοςγεννιάηικη αημόζθαιπα Ποιήμαηα και κάλανηα πος επεξεπγαζηήκαμε
 • 19. Καζώο ζηνιίδακε ην έιαηό καο αθνύγακε θάιαληα θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο
 • 20. Κξνπζηά όξγαλα ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο, γηα λα εμνηθεησζνύλ ηα παηδηά κε ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνπλ αιιά θαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο πξόβεο γηα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή πνπ εηνηκάζακε κε ηελ πνιύηηκε ζπλεξγαζία ηεο κνπζηθνύ καο.
 • 26. Δξσηόθξηηνο , πίλαθαο ηνπ ιατθνύ δσγξάθνπ Θεόθηινπ Μνλνκαρία Δξσηόθξηηνπ – Αξίζηνπ, από ην Ρνπκάληθν εηθνλνγξαθεκέλν ρεηξόγξαθν ηνπ Λνγνζέηε Πεηξάηδε, 1878
 • 32. Σα πνηήκαηα, ηα λαλνπξίζκαηα θαη ηα ηαρηαξίζκαηα πνπ επεμεξγαζηήθακε ζπλδέζεθαλ δηαζεκαηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο…
 • 33. …θαη κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Γιώζζα...
 • 34. …θαη κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά
 • 35. Ζ ηάμε καο επηζθέθηεθε ην εξγαζηήξη «Μαηξεβή» , εθεί ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ βήκα-βήκα πσο θαηαζθεπάδεηαη κηα καξηνλέηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζε θνπθινζέαηξν ηελ παξάζηαζε «Ο Μηζνθνθνξάθνο» , εκπλεπζκέλε από ιατθό παξακύζη.
 • 39. «Κπξία ζα θάλσ ηα πην σξαία κνπ γξάκκαηα» «Ζ αληηγξαθή είλαη ζθόπηκν λα έρεη ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα. Δίλαη θαιύηεξν νη καζεηέο λα αληηγξάθνπλ κηθξά θείκελα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηόρεπζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο. Έηζη ε αληηγξαθή γίλεηαη κηα πξάμε κε λόεκα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απηνδηόξζσζε.» Βηβιίν δαζθάινπ β΄δεκνηηθνπ Αληηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ «Υειηδνλίζκαηα» από ην Αλζνιόγην .
 • 40. Σα παηδηά έθηηαμαλ ηελ «Υειηδόλα» θαη ηξαγνύδεζαλ ηα θάιαληα ηεο άλνημεο. Σν ηακπιό ηεο ηάμεο ζπκπιεξώζεθε κε αλνημηάηηθεο θαηαζθεπέο
 • 42. Σα Υειηδνλίζκαηα πιαηζηώζεθαλ ππέξνρα από ηελ έθζεζε ινπινπδηώλ πνπ ιεηηνπξγνύζε εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ζρνιείν καο.
 • 43. Σα παηδηά έπαηξλαλ πξσηνβνπιία λα αγνξάδνπλ θπηά γηα ηελ ηάμε κεξηθά ηξαγνπδνύζαλ ηα θάιαληα ζηνπο δηαδξόκνπο.
 • 44. Ποίηζη και νέερ ηεσνολογίερ
 • 46. Σν πνίεκα πνπ επεμεξγαζηήθακε ζπλδέζεθε δηαζεκαηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ζηε Γιώζζα…
 • 47. Σελ ώξα ηνπ καζήκαηνο απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα ην ζηείινπκε ζηνλ θύξην Μαλώιε Σεληδέξε (ηκήκα έληαμεο )
 • 48. … κεηά από ιίγν εθείλνο καο απάληεζε
 • 49. Μέζα από κηα ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ ηάμε κηιήζακε γηα ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη πσο ζήκεξα αθόκα θαη ηα ηειέθσλα ιεηηνπξγνύλ ζαλ κηθξνί ππνινγηζηέο. ΢θεθηήθακε ινηπόλ λα θηηάμνπκε ηέηνηα ηειέθσλα γηα λα ζηείιεη ην θάζε παηδί ην δηθό ηνπ κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
 • 50. Κςπία γπάθανε ποιήμαηα ζηα πολύ παλιά σπόνια ; Μια γεύζη από ηην Οδύζζεια ηος Ομήπος
 • 51. Σα παηδηά κε άθνπγαλ λα ηνπο δηαβάδσ ην παξαθάησ απόζπαζκα από ην βηβιίν «Οκήξνπ Οδύζζεηα» ηεο ΢νθίαο Εαξακπνύθα (εθδόζεηο Κέδξνο, 2009)
 • 53. Ζ Μάληα Μαξάηνπ ηνπο αθεγήζεθε απνζπάζκαηα από ηελ Οδύζζεηα κε ηνλ δηθό ηεο, κνλαδηθό ηξόπν …
 • 54. … θαζώο αθεγνύληαλ ζπλόδεπε ηηο ηζηνξίεο ηεο κε θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα.
 • 58. Ζ ηάμε καο επηζθέθηεθε ην Νέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο , εθεί ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα εληνπίζνπλ ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ πνπ ζπλάληεζαλ ζην απόζπαζκα ηεο Οδύζζεηαο πνπ είρακε επεμεξγαζηεί.
 • 61. Σα παηδηά είραλ εηνηκάζεη ην παξαδνζηαθό εκεξνιόγην «Ζ θπξία ΢αξαθνζηή» θαη (κε ηε βνήζεηά κνπ ) θαηαζθεύαζαλ απγά καγλεηάθηα γηα ην ςπγείν. ΢ηε ζπλέρεηα θηηάμακε θαπειάθηα κε απηηά ιαγνύ.