Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

6 Doamne Cine Esti

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

6 Doamne Cine Esti

 1. 1. Ce vrei să fac şi ? Doamne Cine eşti
 2. 2. Atenţie! <ul><li>Viaţa noastră este consecinţa răspunsurilor pe care le primim la aceste întrebări fundamentale </li></ul>
 3. 3. Atenţie! <ul><li>Viaţa noastră este consecinţa răspunsurilor pe care le primim la aceste întrebări fundamentale </li></ul>Veşnicia
 4. 4. <ul><li>,, Şi v iaţa ve ş nică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trim i s Tu. (Ioan 17:3) </li></ul>
 5. 5. Pericolul postmodernismului <ul><li>Adevărurile absolute sunt înlocuite cu adevăruri circumstanţiale; </li></ul><ul><li>Valorile absolute , de referinţă, fundamentale, sunt înlocuite cu valori relative; </li></ul><ul><li>Convingerile ferme sunt înlocuite cu opinii, păreri personale, din cauza superficialităţii; </li></ul><ul><li>Dumnezeu este înlocuit cu realizările umane fără precedent (idolii de aur, fier, piatră, lemn; descoperirile în medicină, etc), realizări care crează dependenţă şi o anumită siguranţă. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Portretul omului postmodern </li></ul>
 7. 7. ,,Căci oamenii vor fi: <ul><li>iubitori de sine , iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi , blasfemiatori , neascultători de părinţi, nemulţ u mitori, fără evlavie, fără dragoste firească, </li></ul><ul><li>neînduplecaţi, defăimători , ne stăpâniţi , neîmblînziţi, neiubitori de bine, trădători , obraznici, îng â mfaţi; </li></ul>iubitori mai mult de plăceri dec â t iubitori de Dumnezeu; av â nd doar o formă de evlavie dar tăgăduind u- I puterea ” ( 2 Timotei 3:2 – 5 )
 8. 8. Nu-i de mirare că Domnul Isus întreabă: <ul><li>,,Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” ( Lc.18:8 ) </li></ul>
 9. 9. Marea provocare! <ul><li>18 . Î ntr - o zi, pe c â nd Se ruga Isus singur deoparte, av â nd cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: </li></ul><ul><li> ,,Cine zic oamenii că sînt Eu? ” </li></ul><ul><li>19 . Ei I-au răspuns: ,,Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii zic că eşti Ilie; alţii zic că a înviat un prooroc din cei din vechime ” . </li></ul><ul><li>20 . ,, Dar voi ? ” </li></ul>
 10. 10. Avertismentul lui Dumnezeu! <ul><li>Drept răspuns, Isus le-a zis: ,, Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu ” ( Mat . 22:29 ) </li></ul><ul><li>Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! ( Osea 4:6 ) </li></ul>
 11. 11. Aplicaţie: <ul><li>Descoperirea lui Isus Hristos pentru biserica din Laodicea </li></ul>Apocalipsa
 12. 12. <ul><li>1. Doamne cine eşti ? </li></ul><ul><li>[Cine este Hristos pentru Biserică] </li></ul><ul><li>2. Doamne ce vrei să fac ? </li></ul><ul><li>[Ce aşteaptă Hristos de la Biserică] </li></ul><ul><li>3. Şi ... dacă accept? [Promisiunea Lui pentru biruitorii Bisericii] </li></ul>
 13. 13. #1 Doamne cine eşti? <ul><li>14. Î ngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: ,,Iată ce zice Cel ce este Amin , Mart o rul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: </li></ul>Cel ce este Adevărul întrupat Coloseni 1:15 - 20
 14. 14. <ul><li>15 . El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel înt â i născut din toată zidirea. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe păm â nt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăp â niri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El . </li></ul><ul><li>17 . El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. </li></ul><ul><li>19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El </li></ul><ul><li>20 . şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri, făcînd pace, prin sîngele crucii Lui . (Coloseni1) </li></ul>
 17. 17. #1 Doamne cine eşti? Adevărul întrupat Martorul lui Dumnezeu Tatăl Singurul acces la Tatăl
 18. 18. #1 Doamne cine eşti? <ul><li>,,Eu sînt cale a , adevăr ul şi viaţ a . [ De aceea ] Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine . [ şi pentru că ] </li></ul><ul><li>,, Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine ” </li></ul><ul><li>,,Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” ( Ioan 14 ) </li></ul>
 19. 19. #2 Doamne ce vrei s ă fac ? <ul><li>Pentru că zici : </li></ul><ul><li>,,Sînt bogat, m - am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic ” ( v.17 ) </li></ul><ul><li>şi nu ştii că eşti : </li></ul><ul><li>ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol ( v.17 ) </li></ul>
 20. 20. #2 Doamne ce vrei s ă fac ? <ul><li>Pentru că zici : </li></ul><ul><li>,,Sînt bogat, m - am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic ” ( v.17 ) </li></ul><ul><li>şi nu ştii că eşti : </li></ul><ul><li>ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol </li></ul>1 ) Să recunoşti adevărul că eşti
 21. 21. Pentru că eşti: ai pierdut: <ul><li>Vitalitatea </li></ul><ul><li>Valorile </li></ul><ul><li>Viziunea </li></ul><ul><li>Veşmintele </li></ul><ul><li>Viaţa </li></ul><ul><li>Căldicel </li></ul><ul><li>Sărac </li></ul><ul><li>Orb </li></ul><ul><li>Gol </li></ul><ul><li>F ără Hristos [stătea afară!] </li></ul>
 22. 22. #2 Doamne ce vrei s ă fac ? <ul><li>2 ) 18 . să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc , ca să te îmbogăţeşti ; şi haine albe , ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale ; şi alifie pentru ochi , ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi . </li></ul><ul><li>19 . Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe cari-i iubesc. Fii plin de r â vnă dar , şi pocăieşte-te! </li></ul><ul><li>20 . Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine . </li></ul>
 23. 23. Ce înseamnă să cumpăr de la Hristos? <ul><li> ,, Fiule, dă-mi inima ta , şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele ” . ( Prov.23:26 ) </li></ul><ul><li>18 . ,, Veniţi totuş să ne judecăm , zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lîna. </li></ul><ul><li>19 . De veţi voi şi veţi asculta , veţi mînca cele mai bune roade ale ţării; ...” ( Isaia 1 ) </li></ul><ul><li>Înseamnă să accept oferta Lui! </li></ul>
 24. 24. #2 Doamne ce vrei să fac? <ul><li>Vitalitatea </li></ul><ul><li>Valorile </li></ul><ul><li>Viziunea </li></ul><ul><li>V eşmintele </li></ul><ul><li>Viaţa </li></ul><ul><li>Pasiune pentru Hristos </li></ul><ul><li>Aur curăţit prin foc </li></ul><ul><li>Alifie pentru ochi </li></ul><ul><li>Haine albe </li></ul><ul><li>Deschide uşa pentru Hristos </li></ul>Să primeşti
 25. 25. #3 Şi ... dacă accept? <ul><li>Promisiunea lui Hristos pentru biruitorii Bisericii </li></ul>
 26. 26. #3 Şi ... dacă accept? <ul><li>20 . Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. </li></ul><ul><li>21 . Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. </li></ul>Promisiunea pentru azi, aici, acum! Promisiunea pentru mâine Părtăşia cu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Scaunul de domnie al lui Isus Hristos , Fiul lui Dumnezeu
 27. 27. Care este următoarea imagine în cartea Apocalipsa? <ul><li>1 . După aceste lucruri, m - am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dint â i, pe care-l auzisem ca sunetul unei tr â mbiţe, şi care vorbea cu mine, mi-a zis: ,,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se înt â mple după aceste lucruri! ” </li></ul><ul><li>2 . Numaidec â t am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie , şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. ( Ap.4 ) </li></ul>
 28. 28. Atenţie! <ul><li>În ziua cea mare a socotelilor, fiecare om va intra în moştenirea unuia din cele două locuri posibile: </li></ul><ul><li>Tronul lui Dumnezeu Tatăl şi al Mielului sau </li></ul><ul><li>Preşul picioarelor lui Isus Hristos Domnul </li></ul>

×