Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Skan dokumentu (12)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Skan dokumentu (12) (20)

Weitere von Aleksandra Kopka (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Skan dokumentu (12)

  1. 1. RPW/54916/2015 P D a t a : 2 0 1 5 - 0 8 - 3 i Minister Zdrowia Warszawa, 2015 -08- 2 6 UZ-F.072.1.2015.Rt PR/V.V OBYVyATa.H;aCH WPt. ' j 2015 -08- ? 1 1 Rzecznik Praw Obywatelskich W zwi^zku z pismem Rzecznika Kraw UDywdLciari^.ii ^ ^ . .., V.TOH.60.2015.AA), w sprawie prac legislacyjnych nad przygotowaniem stosownych rozwi^zah prawnych dotycz^cych wykonania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie zasad finansowania sktadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow, skierowanym do Rani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrow, ktore zostafo przesfane do Ministerstwa Zdrowia przy pismie z dnia 30 lipca 2015 r, (znak:SPRM-217-16(3)/14/JG), Pana Jacka Cichocklego Ministra- Czlonka Rady Ministrow, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, dziataj^c w porozumieniu z Ministrem Finansow oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie prosz^ 0 przyj^cie ponizszego stanowiska. W sentencji wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z 26 pazdziernika 2010 r. (sygn. akt K 58/07) wskazano, ze art. 86 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych w zakresie, w jakim okresla zobowi^zanie budzetu panstwa do finansowania skladek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolnikow i ich domownikow, podlegaj^cych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow z mocy ustawy, prowadz^cych dzia^alnosc bez wzgl^du na wysokosc osi^ganych przez nich przychodow, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwi^zku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ww. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego przepis art. 82 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 w zakresie wskazanym w sentencji tracit moc obowi^zuj^c^ z upfywem 15 miesi^cy od dnia ogioszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP, tj. zdniem 4 lutego 2012 r. Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Telefon: (22)634 96 00 e-mail kance!aria@mz.gov.pl www.mz.gov.pl
  2. 2. Wzwi^zku z WW. wyrokiem Trybunafu Konstytucyjnego Rada Ministrow przyj^a projekt ustawy wprzedmiotowym zakresie, ktorq Parlament uchwali^w dniu 13 stycznia 2012 r. W nast^pnych latach ustawa ta bya trzykrotnie nowelizowana i obecnie obowi^zuje ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o sMadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow za lata 2012 - 2016 (Dz. U. poz. 123, z pozn. zm.). W kontekscie poprzednio zgfaszanych postulatow, aby rozwi^zania w zakresie sktadki zdrowotnej byty powi^zane z rzeczywistymi dochodami rolnikow, nalezy poinformowac, ze zgodnie z informacjami resortow finansow i rolnictwa, na chwil^ obecn^ nie ma danych dotycz^cych dochodow poszczegolnych rolnikow, ktore byfyby podstaw^ do naliczania od nich sMadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z tymi informacjami, nie ma obecnie rowniez ustalonego planu i harmonogramu prac nad wprowadzeniem rachunkowosci w rolnictwie oraz w^czeniem dziaialnosci rolniczej do systemu podatku dochodowego. Nawet w przypadku przygotowania takich zmian nalezatoby si^ liczyc z dose diugim okresem dostosowawczym. Jednoczesnie podkreslenia wymaga, ze obecne rozwi^zania dotyczqce skladek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow dzialaj^ od lutego 2012 r. bez zaktoceh, a sci^galnosc sWadek jest wysoka. W zwi^zku z tym, wobec sygnalizowanej przez Ministerstwo Finansow i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niemozliwosci okreslenia dochodow poszczegolnych rolnikow i naliczania od nich sktadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne wprowadzenie rozwi^zan alternatywnych do obecnie obowi^zuj^cych w zakresie sMadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wydaje si^ niecelowe, gdyz generowaioby jedynie dodatkowe koszty administracyjne po stronie KRUS zwi^zane z ich wdrozeniem w zycie. DIatego na obecnym etapie za racjonalne nalezaloby uznac, aby obecne rozwi^zania dotycz^ce sWadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wprowadzic do ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Nie zamyka to mozliwosci ich zmiany w przypadku osi^gni^cia istotnego postfpu w zakresie ustalania rzeczywistych dochodow rolnikow.
  3. 3. Depctriarr^cn; 1 b^^zpieczenia Z..iowouiego 00-952 VJarei^Lva. ul. Miodowa 15 B ^ U R O R Z E C > : N ! K A PRAWOBY^-^:^r:iSKICH WPt. 2015 -GB- .S t ZAt NR U2-F.072.1.2015 llllllllllllllllllllll 180245 2015-08-31 00 Rzecznik Praw Obywatelskich Solidarnosci 77 00-090 Warszawa 2015-08-31 I 77792

×