Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Monomis i polinomis per 2n d'ESO

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Monomis i polinomis per 2n d'ESO (20)

Anzeige

Weitere von Albert Sola (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Monomis i polinomis per 2n d'ESO

 1. 1. Unitat 4: Àlgebra. Monomis i Polinomis 1. Introducció a l'àlgebra. Llenguatge algèbric. x 2. La unitat més senzilla en àlgebra: els monomis x 3. Operacions amb monomis x 3.1 Suma i resta x 3.2 Producte x 3.3 Quocient x 4. Polinomis x 4.1 Suma x 4.2 Resta x 4.3 Producte x 4.3.1 La propietat distributiva x 4.3.2 Producte entre polinomis x 4.4 El valor numèric d'una expressió algèbrica x 4.5 Extracció de factor comú x 4.6 Productes notables x
 2. 2. 1. Introducció a l'Àlgebra. Llenguatge algèbric Parts de les matemàtiques que coneixeu: -Treball amb nombres, operacions, jerarquia, etc. -Treball amb figures planes i cossos, al pla o a l'espai. -Treball amb relacions de dependència entre nombres: funcions. -Treball amb dades: recopilació, representació i interpretació. -Treball amb nombres desconeguts, que substituïm per lletres: x, y, z, a, b,... Àlgebra Estadística i probabilitat Anàlisi Geometria Aritmètica Exercicis 126-132
 3. 3. 2. La unitat més senzilla en àlgebra: els monomis El grau és la suma de tots els exponents de la part literal. a) Nomenclatura Monomi de grau 4 (3+1=4)1 2 b3 · h Coeficient (el número) Part literal (les lletres) b) Grau d'un monomi Si dos o més monomis tenen la mateixa part literal, direm que són monomis semblants. c) Monomis semblants 3x 2 −4x 2 x 2 3 −5 3 x 2 Un monomi és el producte indicat entre un valor conegut (el coeficient) i un o més valors desconeguts, representats per lletres (la part literal). Exercicis 133 i 134 Exercicis 135 i 136
 4. 4. 3. Operacions amb monomis El producte d'un o més monomis és un monomi que té com a coeficient el producte dels coeficients, i com a part literal el producte de les parts literals. 3.1 Suma i resta: 3.2 Producte: 3x 2 + 4x 2 −9x 2 =−2x 2 3a ·5b=(3·5)·(a·b)=15ab Dos monomis només es poden sumar si són semblants. En aquest cas, sumarem o restarem els coeficients i deixarem la mateixa part literal. 2a+ b−4a+ 2b=−2a+ 3b Exercici 137-8 i p80 4.3 i 4.36 i 37 5x 2 ·2x 3 =(5· 2)·( x 2 · x 3 )=10x 5 Exercici 139, 140 i 4.9 i 4.38
 5. 5. 3. Operacions amb monomis 3.3 Quocient: 2x2 :5x2 = 2x2 5x 2 = 2 5 Del quocient entre dos monomis se'n pot obtenir un nombre, un altre monomi o una fracció algebraica. Posarem l'operació en forma de fracció i simplificarem factors idèntics ("flas-flas"). Exercicis 141-146 6a3 b2 :2ab2 = 6a3 b2 2ab 2 = 2·3· a·a ·a·b·b 2·a ·b·b = 3a2 1 =3a2 8x2 y:6y3 = 8x2 y 6y 3 = 2·2·2· x· x · y 2·3· y· y · y = 4x2 3y 2 (Nombre) (Monomi) (Fracció algebraica)
 6. 6. 4. Polinomis El grau d'un polinomi és el grau més alt dels termes que el formen. a) Nomenclatura Polinomi de grau 4 11x3 y−7xy2 + 5x−13 Terme b) Grau d'un polinomi Exercici 4.12 +extra Un polinomi és la suma indicada de diversos monomis no semblants. ("poli"="molts", "mono"="un de sol") Terme Terme Terme Grau 4 Grau 3 Grau 1 Grau 0
 7. 7. 4. Polinomis 4.1 Suma: A=5x 3 −1 Per sumar o restar polinomis, només ens caldrà sumar o restar els termes semblants. Els disposarem en columnes, de grau major a menor. Exemple: B=7x 3 −5x 2 + 3 A+ B 5x 3 7x 3 −5x 2 + 3+ −1 12x 3 −5x 2 + 2
 8. 8. 4. Polinomis 4.2 Resta: A=5x 3 −1 Restar és el mateix que sumar l'oposat. Així, procedirem de la mateixa manera però sumant l'oposat del polinomi que actua de subtrahend. Exercicis 148 i 149 4.42 i 4.43 Exemple: B=7x 3 −5x 2 + 3 A−B=A+ (−B) 5x 3 −7x 3 + 5x 2 −3+ −1 −2x 3 + 5x 2 −4
 9. 9. 4. Polinomis 4.3 Producte: 3x ·(5x3 −2x) Si tenim un factor multiplicant un parèntesi, podem aplicar la propietat distributiva "distribuint" aquest factor a cada un dels termes de l'interior del parèntesi. Exercici 150 4.17 i 4.18 3x ·(5x 3 −2x)=3x ·5x 3 −3x ·2x 3x ·5x3 −3x ·2x=15x4 −6x2 4.3.1 La propietat distributiva Exercicis requadre pàg.77
 10. 10. P(x)=3x 2 −2x+ 7 Per multiplicar polinomis els disposarem també en columnes ordenades, multiplicant cada terme del primer polinomi per cada terme del segon polinomi, i reduint finalment els termes semblants. Exercicis 150 i) 4.18 e) 4.44 Exemple: Q(x)=3x−5 P(x)·Q(x) x −15x 2 + 10x−35 3x 2 −2x+ 7 3x−5 9x 3 −6x 2 + 21x 9x 3 −21x 2 + 31x−35 4.3.2 Producte entre polinomis
 11. 11. 4.13 + el de l'examen El valor numèric d'una expressió algebraica és el nombre o resultat que s'obté en substituir les lletres per nombres determinats i realitzar les operacions indicades. Exemple: Trobar el valor numèric de la següent expressió algebraica per a x = 5. 3x2 + x+ 10 3·52 + 5+ 10=3· 25+ 5+ 10=75+ 5+ 10=90 3·52 + 5+ 10 si x = 5 4. Polinomis 4.4 El valor numèric d'una expressió algèbrica
 12. 12. 15x 4 −6x 2 Extreure factor comú d'una expressió algebraica és aplicar la propietat distributiva a la inversa: mirarem quins factors comuns ténen cada un dels termes, i els "extraurem" a fora d'un parèntesi. 151 i 152 + exercici prova 3·5· x · x · x · x−3·2· x· x 3· x· x·(5· x· x−2) 3x 2 ·(5x 2 −2) 4. Polinomis 4.5 Extracció de factors comuns:
 13. 13. ab 2 =a 2 2abb 2 Demostració: a) Quadrat de la suma (a+ b) 2 =(a+ b)·(a+ b)=a ·a+ a·b+ b·a+ b·b a ·a1a ·b1a·bb·b=a 2 2abb 2 Exemple: 2x3y 2 =2x 2 2·2x ·3y3y 2 =4x 2 12xy9y 2 4. Polinomis 4.6 Productes notables
 14. 14. a−b 2 =a 2 −2abb 2 Demostració: b) Quadrat de la diferència (a−b) 2 =(a−b)·(a−b)=a ·a+ a·(−b)−b·a−b·(−b) a ·a−a·b−a ·bb·b=a 2 −2abb 2 Exemple: 2x 3 −6x 2 =2x 3  2 −2·2x 3 ·6x6x 2 =4x 6 −24x 4 36x 2 4. Polinomis 4.6 Productes notables:
 15. 15. (a+ b)·(a−b)=a 2 −b 2 Exercicis 153, 154, 155, 156, 157 Demostració: c) Suma per diferència (a+ b)·(a−b)=a · a+ a·(−b)+ b·a+ b·(−b) a ·a−1a ·b+ 1a·b−b·b=a 2 −b 2 Exemple: (x+ 2y)·(x−2y)=(x) 2 −(2y) 2 =x 2 −4y 2 4. Polinomis 4.6 Productes notables:

×