Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sistemes d'equacions 3r ESO

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Sistemes d'equacions 3r ESO (19)

Anzeige

Aktuellste (20)

Sistemes d'equacions 3r ESO

 1. 1. Unitat 5: Sistemes d'Equacions 1. Introducció: definició i solucions 2. Simplificació: arreglem els sistemes 3. Resolució algebraica de sistemes a) Mètode de substitució b) Mètode d'igualació c) Mètode de reducció 4. Problemes a resoldre amb sistemes
 2. 2. 1. Introducció: definició i solucions Tindrem un sistema d'equacions quan dues equacions s'hagin de complir al mateix temps. EXEMPLE: El quàdruple d'un nombre més 4 és igual al doble d'un altre nombre. A més, el triple del segon és igual a 15 menys el triple del primer. 4x+ 4=2y 3y=15−3x S'han de complir al mateix temps. La solució del sistema serà un parell de valors (x i y) que verificaran simultàniament les dues equacions.
 3. 3. 1. Introducció: definició i solucions Si la solució del sistema és x=1 i y=4, s'ha de verificar: 4x+ 4=2y 3y=15−3x 4·1+ 4=2·4 3· 4=15−3·1 4+ 4=8 12=15−3 Ok. Segons les solucions, -Sistema compatible: té una parella de nombres com a solució. -Sistema compatible indeterminat: té infinites parelles de solucions. -Sistema incompatible: no té cap parella de solucions, Exercici 24 p117
 4. 4. 2. Simplificació: arreglem els sistemes Si ens trobem parèntesis i denominadors, abans de fer res els haurem de liquidar. Objectiu: deixar el sistema en la forma: ax+ by=c dx+ ey= f Exercici 1 del full -Els parèntesi els treiem aplicant la propietat distributiva. -Els denominadors els treiem multiplicant cada terme pel mcm de tots ells. *Tinguem en compte que cada una de les dues equacions és independent
 5. 5. 3. Resolució algebraica de sistemes Consisteix a aïllar una de les incògnites en una de les equacions, i substituir en l'altra equació la incògnita aïllada per la seva expressió equivalent. EXEMPLE: 3x+ 2y=−11 x−3y=−33 1r pas: Triar i aïllar una de les incògnites en una de les equacions. a) Mètode de substitució x−3y=−33; x=−33+ 3y La "x" de la segona és la més fàcil:
 6. 6. 3x+ 2y=−11 x−3y=−33 1r pas: Triar i aïllar una de les incògnites en una de les equacions. x−3y=−33; x=−33+ 3y La "x" de la segona és la més fàcil: 2n pas: Substituir la incògnita aïllada en l'altra equació. 3(−33+ 3y)+ 2y=−11 3r pas: Resoldre l'equació de primer grau que m'ha quedat. 3(−33+ 3y)+ 2y=−11; −99+ 9y+ 2y=−11; 11y=−11+ 99; y= 88 11 =8
 7. 7. 3·(−9)+ 2·8=−11 −9−3·8=−33 4t pas: Resoldre l'altra incògnita. x=−33+ 3y ; 5è pas: Comprovar la solució en el sistema inicial. Utilitzant l'expressió obtinguda al primer pas: Ara ja sabem que y=8 x=−33+ 3·8; x=−33+ 3·8=−33+ 24=−9 SOLUCIÓ DEL SISTEMA: x = -9 i y = 8 −27+ 16=−11 −9−24=−33 −11=−11 −33=−33 Ok. Exercici 29, 30, 31 i 32 p119
 8. 8. 3. Resolució algebraica de sistemes Consisteix a aïllar la mateixa incògnita en les dues equacions, i igualar l'expressió obtinguda. EXEMPLE: 5x− y=2 −2x− y=2 1r pas: Triar i aïllar una de les incògnites en les dues equacions. b) Mètode d'igualació La "y" és la més fàcil: 5x− y=2 −2x− y=2 5x−2=y −2x−2= y
 9. 9. 5x−2=−2x−2 2n pas: Igualar les dues expressions obtingudes. 3r pas: Resoldre l'equació de primer grau que m'ha quedat. 1r pas: Triar i aïllar una de les incògnites en les dues equacions. La "y" és la més fàcil: 5x− y=2 −2x− y=2 5x−2=y −2x−2= y 5x−2=−2x−2;5x+ 2x=−2+ 2 7x=0; x= 0 7 =0
 10. 10. 5·0−(−2)=2 −2·0−(−2)=2 4t pas: Resoldre l'altra incògnita. 5x−2=y ; 5è pas: Comprovar la solució en el sistema inicial. Utilitzant una de les expressions obtingudes al primer pas: Ara ja sabem que x=0 5·0−2=y ; y=−2 SOLUCIÓ DEL SISTEMA: x = 0 i y = -2 0+ 2=2 0+ 2=2 2=2 2=2 Ok.
 11. 11. 3. Resolució algebraica de sistemes Consisteix a multiplicar cada equació pel nombre adequat perquè, en sumar o restar les dues equacions resultants, s'obtingui una equació amb una sola incògnita. EXEMPLE: 3x+ 2y=−11 x−3y=−33 1r pas: Transformar les dues equacions multiplicant-les per un nombre que faci eliminar una de les dues incògnites. c) Mètode de reducció 3x+ 2y=−11 x−3y=−33 ·1 ·(-3) 3x+ 2y=−11 −3x+ 9y=+ 99
 12. 12. 2n pas: Sumar les dues equacions, i resoldre la que queda. 1r pas: Transformar les dues equacions multiplicant-les per un nombre que faci eliminar una de les dues incògnites. 3x+ 2y=−11 x−3y=−33 ·1 ·(-3) 3x+ 2y=−11 −3x+ 9y=+ 99 3x+ 2y=−11 −3x+ 9y=+ 99 11y=88; y= 88 11 ; y=8
 13. 13. 3·(−9)+ 2·8=−11 −9−3·8=−33 3r pas: Resoldre l'altra incògnita utilitzant una de les equacions inicials. 4t pas: Comprovar la solució en el sistema inicial. Ara ja sabem que y=8 SOLUCIÓ DEL SISTEMA: x = -9 i y = 8 −27+ 16=−11 −9−24=−33 −11=−11 −33=−33 Ok. x−3y=−33 x−3·8=−33; x−24=−33; x=−33+ 24=−9

×