Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentacio Diari del Priorat

301 Aufrufe

Veröffentlicht am

El Diari del Priorat és la primera publicació periòdica d'informació d'abast comarcal en català apareguda a la comarca prioratina des de la fi de la Guerra Civil el 1939. Va ser creada pel periodista Carles Figuerola. Actualment ha deixat de publicar-se.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

Presentacio Diari del Priorat

 1. 1. QUÈ ÉS DIARI DELPRIORAT?Un setmanari en catalUn setmanari en catalàà, amb, ambunun ààmbit informatiu i de difusimbit informatiu i de difusióóque comprque comprèèn la comarca deln la comarca delPriorat i el Baix Camp NordPriorat i el Baix Camp Nord(Prades, Capafonts i Arbol(Prades, Capafonts i Arbolíí).).
 2. 2. DIARI DEL PRIORAT i …El Diari del Priorat forma part d’unprojecte informatiu que amb la capçaleraCatalunya Nova. Diari Intercomarcal,s’hauria d’ampliar en els propers mesos, ales comarques de la Ribera d’Ebre, i laTerra Alta, amb les capçaleres: Diari de laRibera i Diari de la Terra Alta.
 3. 3. QUÈ EL DIFERENCIA D’ALTRESPROJECTES INFORMATIUS?1. Peculiaritat territorial1. Peculiaritat territorial2. Element de cohesi2. Element de cohesióó socialsocial3. Servei p3. Servei púúblicblic4. Independ4. Independèènciancia5. Periodisme social5. Periodisme social
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES:1. Informació generalista i específica sobrela comarca2. Periodicitat definida3. Professionals de la terra4. Atenció preferents a l’esport escolar5. Participació ciutadana
 5. 5. A QUI S’ADREÇA?El lector potencial de Diari del Priorat.Catalunya Nova. Diari Intercomarcal no té unperfil d’edat determinat, té el coneixement de lallengua catalana, i té interès per conèixer quèsucceeix en el seu àmbit més proper. Una de lesfinalitats de la publicació serà connectar amb elsector jove.
 6. 6. VALORS AFEGITS:1. Protagonisme de la comarca i els seushabitants en l’espectre comunicacional2. Presència del Priorat en els reculls depremsa professionals, corporatius iinstitucionals
 7. 7. INNOVACIÓ TECNOLÒGICALa principal innovació tecnològica és la creació d’una xarxa wiki que permetiuna comunicació interactiva entre els col·laboradors de les diferentspoblacions, informadors presencials i la redacció central.En el context de la societat de la informació, Diari del Priorat tindrà enparal·lel a l’edició en suport paper, una edició digital, en el dominiwww.diaridelpriorat.cat caracteritzada per la immediatesa informativa.El web permetrà crear i acollir blocs, i comptarà amb una hemeroteca quepossibilitarà recuperar en format PDF les edicions anteriors. Així també comun magatzem d’imatges i vídeos.
 8. 8. ESTRUCTURACIÓDELS CONTINGUTS, 1La publicació obrirà amb un tema d’interésgeneral i comú per a tota l’àrea de difusió, i acontinuació la informació s’estructurarà en blocstemàtics:Territori, Societat, Cultura i Espectacles,Economia i Treball, i Esports.
 9. 9. ESTRUCTURACIÓDELS CONTINGUTS, 2Això es completarà amb una entrevista, un monogràficlocal, informació municipal, i les habituals seccionsd’opinió, una important secció de cartes al director, agendai serveis.Una innovadora secció de breus amb els titulars de lesnotícies més destacades de cada edició escrites en diferentsllengües com ara anglès, alemany, rus, francès i romanès.
 10. 10. PERIODISME SOCIALDiari del Priorat. Catalunya Nova. DiariIntercomarcal farà periodisme social, amb laqual cosa donarà prioritat informativa a lavida associativa i social, amb un especialèmfasi a l’esport escolar com a factor defidelització.
 11. 11. MONOGRÀFIC TRIMESTRALEdició d’un monogràfic especial en diversesllengües sobre temes d’interès econòmic, social ocultural, amb la finalitat de difondre i potenciar elconeixement de aquestes comarques. L’edició de25.000 exemplars que seran distribuïts de formagratuïta a zones de recepció turística, o bé aniranencartats en altres mitjans d’abast nacional.
 12. 12. OBJECTIUSPrimer: Diari del Priorat té com aobjectiu prioritari informar elsciutadans de les notícies del seu entornmés proper i, a la vegada, donar-lis unaeina per comunicar les seves necessitatso inquietuds.
 13. 13. OBJECTIUSSegon: Diari del Priorat comporta un nou mitjà decomunicació que transforma les rutines informativesde la gent del Priorat, obligats fins ara, a recórrer amitjans d’abast provincial i nacional per poder tenirconeixement dels fets que els són propers, ambcontinguts molt reduïts quan no inexistents sobrel’entorn immediat.
 14. 14. EDICIÓ I DISTRIBUCIÓÀmbit de distribució: Baix Camp Nord i Priorat.Tirada: 1.500 exemplars. Objectius de vendes: 60% edició.Distribució: directa a través de punts de venda i subscripccions.Els monogràfics trimestrals extraordinaris es distribuiran demanera gratuïta, bé a través de mailing, oficines d’informacióturística i punts susceptibles d’interés, o bé en encartaments dinsd’altres publicacions.
 15. 15. CARACTERÍSTIQUESTÈCNIQUESFormat de 289 x 360 mm.Paginació variable (32, 40, 48 pàgines) a tot color.Gramatge del paper: 45 grs.El tancament de l’edició es farà el dijous a les 10 h de lanit, i sortirà a la venda el divendres al matí.
 16. 16. DISSENYUn disseny clar, amb unacompaginació i tipografiaentenedores, en el que elprotagonista és elcolor del vi negre.
 17. 17. FINANÇAMENT1. Subscripcions2. Acords institucionals3. Publicitat
 18. 18. MODALITATS DE SUBSCRIPCIÓBàsicaSuport + valor afegit (1 mòdul)Mitjana + valor afegit (2 mòduls)Superior + valor afegit (4 mòduls)Facturació mensual
 19. 19. QUI SOM? QUÈ HEM FET ABANS?
 20. 20. EDITA:Edicions Meridonal On Line SLPla de l’Església, 6 / 43360 CORNUDELLA DE MONTSANTTel. 977 82 11 67 / Fax. 977 82 11 67 / Mòb. 649 317 494info@diaridelpriorat.catwww.diaridelpriorat.catDirector: Carles Figuerola CasasComunicació: Alèxia AmatAdministració: Montserrat Amigó

×