Anzeige
Anzeige

Указ президента КР о выходе из гражданства Кыргызской Республики

  1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У КА З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугун0, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесине, 28-беренесинин 1-белугунун 3-пунктуна, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБДУГАНИЕВ Фирдавс Зафаржон уулу, кыргыз, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ала- Бука районунда туулган; 2) АБДЫМАЛИКОВА Айгерим Абдымаликовна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Кызыл-Октябрь айылында туулган; 3) АГГЕРМАНН (Байботоева) Зарема Турсунбековна, кыргыз, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 4) АЗИЗОВА Роза Нематулаевна, езбек, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад шаарында туулган; 5) АКБАРОВА Эллира Атантаевна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Чаткал районундагы Жацы-Базар айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Нариев Азамат- Эмир, 2019-жылы туулган Нариева Аруузат; КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О выходе из гражданства Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 24, пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АБДУГАНИЕВ Фирдавс Зафаржон уулу, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Ала-Букинского района Джалал- Абадской области Кыргызской Республики; 2) АБДЫМАЛИКОВА Айгерим Абдымаликовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Кызыл-Октябрь Бакай- Атинского района Таласской области Киргизской ССР; 3) АГГЕРМАНН (Байботоева) Зарема Турсунбековна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 4) АЗИЗОВА Роза Нематулаевна, 1999 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Кыргызской Республики; 5) АКБАРОВА Эллира Атантаевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Жаны-Базар Чаткальского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Нариев Азамат-Эмир 2015 года рождения, Нариева Аруузат 2019 года рождения;
  2. 6) АЛИМОВА Гулнора Казимжановна, езбек, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 7) АЛИЕВ Анзор Русланович, ингуш, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 8) АСАНОВА Гулзар Муктаралиевна, кыргыз, 1983-жылы, Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районундагы Кара-Токой айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Байторуев Амирхан Садао, 2017-жылы туулган Байторуев Алихан Казуки; 9) АСКАТОВА Алтынай Аскатовна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 10) БАЕТОВА Сымбат Эркиновна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 11) БАЙСАКОВА Нурзат Картановна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Уч-Эмчек айылында туулган; 12) БЛАНК (Деркач, Гулиева) Кристина Владимировна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Гулиева Рамиза, 2007-жылы туулган Гулиева Милана; 13) ВАН (Шеина) Лариса Васильевна, орус, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Ысык-Ата районундагы Юрьевка айылында туулган; 14) ВАСИЛЕНКО Владимир Николаевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Ананьево айылында туулган; 15) ВОЛЬФ (Щербакова) Юлиана Владимировна, орус, 1975-жылы Казак ССРинин Чимкент облусунун Чардара районундагы Чардара шаарында туулган; 16) ГАЗИМОВ Хузайфа Абдунагимович, татар, 1930-жылы Башкир АССРинде туулган; 17) ГЕННА Андрей Григорьевич, украин, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 6) АЛИМОВА Гулнора Казимжановна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 7) АЛИЕВ Анзор Русланович, 1998 года рождения, ингуш, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 8) АСАНОВА Гулзар Муктаралиевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Токой Баткенского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Байторуев Амирхан Садао 2014 года рождения, Байторуев Алихан Казуки 2017 года рождения; 9) АСКАТОВА Алтынай Аскатовна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 10) БАЕТОВА Сымбат Эркиновна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Киргизской ССР; И) БАЙСАКОВА Нурзат Картановна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка села Уч-Эмчек Чуйской области Киргизской ССР; 12) БЛАНК (Деркач, Гулиева) Кристина Владимировна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Гулиева Рамиза 2006 года рождения, Гулиева Милана 2007 года рождения; 13) ВАН (Шеина) Лариса Васильевна 1967 года рождения, русская, уроженка села Юрьевка Иссык-Атинского района Чуйской области Киргизской ССР; 14) ВАСИЛЕНКО Владимир Николаевич, 1981 года рождения, русский, уроженец села Ананьево Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 15) ВОЛЬФ (Щербакова) Юлиана Владимировна, 1975 года рождения, русская, уроженка города Чардара Чардаринского района Чимкентской области Казахской ССР; 16) ГАЗИМОВ Хузайфа Абдунагимович, 1930 года рождения, татарин, уроженец Башкирской АССР; 17) ГЕННА Андрей Григорьевич, 1979 года рождения, украинец, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;
  3. 18) ГЛУШКОВА Алёна Михайловна (Николаевна), орус, 1999-лсылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 19) ДЕ МАДЖИО (Жумакадырова) Батмабюбю Эсенбековна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында туулган. Аны менен бирге 2013-исылы туулган уулу Де Мадлшо Леонардо; 20) ДЖАМАНКУЛОВА (Бактиярова) Айна Молдокуновна, кыргыз, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Ак-Суу районундагы Жолголот (Джол-Колот) айылында туулган; 21) ДРУГИН (Маматов) Ален Жаныбекович, якут, 1983-жылы РСФСРдин Благовещенск шаарында туулган; 22) ДУБОВИЦКИЙ Евгений Михайлович, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Чуй районундагы Чуй айылында туулган; 23) ДУЙШЕНБИЕВА Асель Нурсултановна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Талас районундагы Арал айылында туулган; 24) ЕШМАМБЕТОВ Эржан Эркинбекович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 25) ЖА1СЫПОВА Сыягуль Жакыповна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Манас районундагы Арал айылында туулган; 26) ЖАМАНКУЛОВА Умида Аскаровна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара-Буура районундагы Арчагул айылында туулган; 27) ЖАНЫБЕКОВ Урмат Жаныбекович, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Кара-Кел шаарында туулган; 28) ЖООМАРТОВА Анита Соцнамовна, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Федоровка айылында туулган; 18) ГЛУШКОВА Алёна Михайловна (Николаевна), 1999 года рождения, русская, урож;енка города Бишкек Кыргызской Республики; 19) ДЕ МАДЖИО (Жумакадырова) Батмабюбю Эсенбековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Чаек Джумгальского района Нарынской области Киргизской ССР. Вместе с ней сын Де Мадлсио Леонардо 2013 года рождения; 20) ДЖАМАНКУЛОВА (Бактиярова) Айна Молдокуновна, 1961 года рождения, кыргызка, уроженка села Жолголот (Джол-Колот) Ак-Суйского района Киргизской ССР; 21) ДРУГИН (Маматов) Ален Жаныбекович, 1983 года рождения, якут, уроженец города Благовещенск РСФСР; 22) ДУБОВИЦКИЙ Евгений Михайлович, 1990 года рождения, русский, уроженец села Чуй Чуйского района Киргизской ССР; 23) ДУЙШЕНБИЕВА Асель Нурсултановна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Арал Таласского района Таласской области Киргизской ССР; 24) ЕШМАМБЕТОВ Эржан Эркинбекович, 2005 года ролсдения, кыргыз, уроженец города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 25) ЖАКЫПОВА Сыягуль Жакыповна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Арал Манасского района Таласской области Киргизской ССР; 26) ЖАМАНКУЛОВА Умида Аскаровна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Арчагул Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики; 27) ЖАНЫБЕКОВ Урмат Жаныбекович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 28) ЖООМАРТОВА Анита Соцнамовна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка села Федоровка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 3
  4. 29) ЖУМАБАЕВ Рыскелди Муканбетович, кыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Жети-0гуз районундагы Жети-0гуз айылында туулган; 30) ЗАБАЛУЕВ Александр Владимирович, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 31) ЗАЛЬЦМАНН (Гладких) Татьяна Евгеньевна, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 32) ЗОТОВ Евгений Анатольевич, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Ленинполь районундагы Ключевка айылында туулган; 33) КАЙНАЗАРОВ Алмаз Казбекович, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Панфилов районундагы Чалдовар айылында туулган; 34) КИМ Елена Вячеславовна, корей, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Ли Алина, 2016-жылы туулган Ли Анна; 35) КИРИЧЕНКО (Козлова) Евгения Владимировна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 36) КЛИНГОР (Ишенова) Элиза Бектуровна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Бекенбаев айылында туулган; 37) КОГАН (Ильиных) Ольга Михайловна, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Москва районундагы Беловодск айылында туулган; 38) КОЗЛОВ Владимир Иванович, орус, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районундагы Жацы-Жер поселогунда туулган; 39) КОЗЛОВА (Кириченко) Вера Витальевна, орус, 1963-жылы Казак ССРинин Алма-Ата облусунун Каратал районундагы Уштобе шаарында туулган; 40) КОЗЛОВА Алла Владимировна, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 29) ЖУМАБАЕВ Рыскелди Муканбетович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец села Джети-Огуз Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 30) ЗАБАЛУЕВ Александр Владимирович, 1990 года рождения, русский, уроженец города Талас Киргизской ССР; 31) ЗАЛЬЦМАНН (Гладких) Татьяна Евгеньевна, 1989 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 32) ЗОТОВ Евгений Анатольевич, 1986 года рождения, русский, уроженец села Ключевка Ленинпольского района Таласской области Киргизской ССР; 33) КАЙНАЗАРОВ Алмаз Казбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец села Чалдовар Панфиловского района Чуйской области Киргизской ССР; 34) КИМ Елена Вячеславовна, 1983 года рождения, кореянка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Ли Алина 2013 года рождения. Ли Анна 2016 года рождения; 35) КИРИЧЕНКО (Козлова) Евгения Владимировна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 36) КЛИНГОР (Ишенова) Элиза Бектуровна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 37) КОГАН (Ильиных) Ольга Михайловна, 1992 года рождения, русская, уроженка села Беловодское Московского района Кырызской Республики; 38) КОЗЛОВ Владимир Иванович, 1962 года рождения, русский, уроженец поселка Джанги-Джер Сокулукского района Киргизской ССР; 39) КОЗЛОВА (Кириченко) Вера Витальевна, 1963 года рождения, русская, уроженка города Уштобе Каратальского района Алма-Атинской области Казахской ССР;
  5. 41) КОСТАРНОВА Олеся Александровна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 42) КОСОБОКОВА Ангелина Сергеевна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районундагы Кайывды поселогунда туулган; 43) КОХ (Костюков) Олег Владимирович, орус, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 44) КУДРЯВЦЕВА Виктория Викторовна, орус, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 45) ЛАГАЙ Елена Андреевна, корей, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад шаарында туулган. Аны менен бирге 2017-жылы туулган уулу Ким Кристиан; 46) ЛИ Екатерина Платоновна, корей, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 47) ЛОЗОВОЙ Михаил Федорович, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Москва районундагы Садовое айылында туулган; 48) МАТЮШЕНКО Виктор Александрович, цыган, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында туулган; 49) МИЛЬ (Самойленко) Елена Николаевна, орус, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 50) МУРАТАЛИЕВА Джамал Чороевна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 51) НАБИЕВА (Джураева) Рохила Урмонбековна, езбек, 1974-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районундагы Кучкак айылында туулган; 52) НОРУЗОВА Алтынай Султанбаевна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 53) НУРАЛИЕВА Элнура Нуралиевна, кыргыз, 1992-жылы, Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылында туулган; 40) КОЗЛОВА Алла Владимировна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 41) КОСТАРНОВА Олеся Александровна, 1985 года ролсдения, русская, уроженка города Каракол Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 42) КОСОБОКОВА Ангелина Сергеевна, 1986 года рождения, русская, уроженка поселка Каинды Панфиловского района Киргизской ССР; 43) КОХ (Костюков) Олег Владимирович, 1976 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 44) КУДРЯВЦЕВА Виктория Викторовна, 1994 года рол<дения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 45) ЛАГАЙ Елена Андреевна, 1990 года рождения, кореянка, уроженка города Джалал-Абад Киргизской ССР. Вместе с ней сын Ким Кристиан 2017 года рождения; 46) ЛИ Екатерина Платоновна, 1985 года рождения, кореянка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 47) ЛОЗОВОЙ Михаил Федорович, 1985 года ролсдения, русский, уроженец села Садовое Московского района Киргизской ССР; 48) МАТЮШЕНКО Виктор Александрович, 1996 года рождения, цыган, уроженец города Кара-Балта Кыргызской Республики; 49) МИЛЬ (Самойленко) Елена Николаевна, 1973 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 50) МУРАТАЛИЕВА Джамал Чороевна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 51) НАБИЕВА (Джураева) Рохила Урмонбековна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка села Кучкак Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 52) НОРУЗОВА Алтынай Султанбаевна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
  6. 54) ОМУРАЛИЕВА Тинатин Тынчтыкбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 55) ОРУМБАЕВА (Курамаева) Мээрим Турдубековна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Кант районундагы Ново-Покровка айылында туулган; 56) ПАВЛОВА Ольга Вячеславовна, орус, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Рыбачье шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Шальян Катрин, 2008-жылы туулган Шальян Эрика, 2011-жылы туулган Шальян Даниель; 57) ПАК Дарья Вадимовна, корей, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 58) САДЫРБЕК Зарина, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 59) САЛИМБАЙ кызы Кенжебу, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районундагы Кызыл-Коргон айылында туулган; 60) САПКО Алина Андреевна, еврей, 2001-жылы Германия Федеративдуу Республикасынын Брауншгвайг шаарында туулган; 61) САПКО Юлия Андреевна, еврей, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 62) СЕРЯКОВ Николай Альбинович, орус, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Рыбачье шаарында туулган; 63) СОКОЛОВ Никита Александрович, орус, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 64) ТААЛАЙБЕК кызы Эркеайым, кыргыз, 1990-жылы, Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Бекенбаев айылында туулган; 65) ТАЦ Оксана Викторовна, украин, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 66) ТАШИКОВ Жаныбек Кусеинович, кыргыз, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Туп районундагы Карачуцкур поселогунда туулган; 53) НУРАЛИЕВА Элпура Нуралиевна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики; 54) ОМУРАЛИЕВА Тинатин Тынчтыкбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Киргизской ССР; 55) ОРУМБАЕВА (Курамаева) Мээрим Турдубековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка села Ново-Покровка Кантского района Чуйской области Киргизской ССР; 56) ПАВЛОВА Ольга Вячеславовна, 1976 года рождения, русская, уроженка города Рыбычье Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Шальян Катрин 2007 года рождения, Шальян Эрика 2008 года рождения, Шальян Даниель 2011 года ролсдения; 57) ПАК Дарья Вадимовна, 1993 года рождения, кореянка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 58) САДЫРБЕК Зарина, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 59) САЛИМБАЙ кызы Кенжебу, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Кызыл-Коргон Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 60) САПКО Алина Андреевна, 2001 года рождения, еврейка, уроженка города Брауншгвайг Федеративной Республики Германия; 61) САПКО Юлия Андреевна, 1995 года рождения, еврейка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 62) СЕРЯКОВ Николай Альбинович, 1959 года рождения, русский, уроженец города Рыбачье Киргизской ССР; 63) СОКОЛОВНикита Александрович, 2001 года рождения, русский, уроженец города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 64) ТААЛАЙБЕК кызы Эркеайым, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Боконбаево Тонского района Иссык- Кульской области Киргизской ССР;
  7. 67) ТЕН Анна Ильинична, корей, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 68) ТЕН Павел Андреевич, корей, 1995-жылы Казакстан Республикасынын Шымкент шаарында туулган; 69) ТЕНТИЕВ Мирбек Чоробекович, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Нарын шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Чоробекова Айсулуу, 2014-жылы туулган Чоробеков Камчибек; 70) УЛЬРИХ Юрий Владимирович, немец, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Чолпон-Ата шаарында туулган; 71) УМАРОВА Дамира Кубанычбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 72) УСОНОВ Жалынбек Абдирашитович, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Сузак айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Абдирашитова Элеонора, 2016-жылы туулган Абдирашитов Алинур, 2018-жылы туулган Абдирашитов Селим; 73) ФЕДОТОВ Антон Владимирович, орус, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 74) ХИЯЗОВА Наталья Бахтияровна, дунган, 1982-жылы Казак ССринин Жамбул облусунун Жамбул районундагы Дунгановка айылында туулган; 75) ЦОЙ Антоний Волимирович, корей, 1984-жылы Казак ССРинин Чимкент шаарында туулган. Аны менен бирге 2017-жылы туулган кызы Цой Николь; 76) ЧЕРНЫШ (Устимова) Марина Сергеевна, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск айылында туулган; 77) ШАРШЕНОВА Карина Данияровна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 65) ТАЦ Оксана Викторовна, 1971 года рождения, украинка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 66) ТАШИКОВ Жаныбек Кусеинович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец поселка Карачункур Тюпского района Киргизской ССР; 67) ТЕН Анна Ильинична, 1987 года рождения, кореянка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 68) ТЕН Павел Андреевич, 1995 года рождения, кореец, уроженец города Шымкент Республики Казахстан; 69) ТЕНТИЕВ Мирбек Чоробекович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец города Нарын Нарынской области Киргизской ССР. Вместе с ним дети: Чоробекова Айсулуу 2012 года рождения, Чоробеков Камчибек 2014 года рождения; 70) УЛЬРИХ Юрий Владимирович, 1977 года рождения, немец, уроженец города Чолпон-Ата Иссык-Кульского района Иссык- Кульской области Киргизской ССР; 71) УМАРОВА Дамира Кубанычбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 72) УСОНОВ Жалынбек Абдирашитович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Сузак Сузакского района Джалал- Абадской области Киргизской ССР. Вместе с ним дети: Абдирашитова Элеонора 2016 года рождения, Абдирашитов Алинур 2016 года рождения, Абдирашитов Селим 2018 года рождения; 73) ФЕДОТОВ Антон Владимирович, 1994 года рождения, русский, уроженец города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 74) ХИЯЗОВА Наталья Бахтияровна, 1982 года рождения, дунганка, уроженка села Дунгановка Джамбулского района Джамбулской области Казахской ССР; 75) ЦОЙ Антоний Волимирович, 1984 года рождения, кореец, уроженец города Чимкент Казахской ССР. Вместе с ним дочь Цой Николь 2017 года рождения;
  8. 78) ШАСАЛИМОВ Александр Александрович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 79) ШИЛИН Олег Владимирович, болгар, 1968-жылы Казак ССРинин Абай шаарында туулган; 80) ШИЛИН Роман Олегович, болгар, 1990-жылы, Казак ССРинин Караганда облусунун Шахтинск шаарында туулган; 81) ШТАРК (Молчанов) Вадим Игоревич, орус, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 82) ШУЛЬГИН Андрей Юрьевич, орус, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 83) ЯНШАНЛО (Юнусбаева) Зарипахан Нематовна, езбек, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Москва районундагы Беловодск айылында туулган. 2. Бул Жарлык кол коюлган кунден тартып кучуне кирет. Кыргыз Республикасынын Президенти у С.Н. Жапаров Бишкек ш. 2021-жылдын 24-августу ПЖ № 352 76) ЧЕРНЫШ (Устимова) Марина Сергеевна, 1978 года рождения, русская, уроженка села Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 77) ШАРШЕНОВА Карина Данияровиа, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 78) ШАСАЛИМОВ Александр Александрович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Ош Киргизской ССР; 79) ШИЛИН Олег Владимирович, 1968 года рождения, болгарин, уроженец города Абай Казахской ССР; 80) ШИЛИН Роман Олегович, 1990 года рождения, болгарин, уроженец города Шахтинск Карагандинской области Казахской ССР; 81) ШТАРК (Молчанов) Вадим Игоревич, 1991 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 82) ШУЛЬГИН Андрей Юрьевич, 1968 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 83) ЯНШАНЛО (Юнусбаева) Зарипахан Нематовна, 1968 года рождения, узбечка, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров г. Бии1кек 24 августа 2021 года УП Хй 352 Ч . : -1
Anzeige