Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de akipress(20)

Anzeige

Último(20)

Указ президента №370

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) ААМАТБЕК кизи Кайрил (Кайрыл), кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 2) АБДЕЛХАИ Амира Самир Нафи, араб, 1996-жылы Египет Араб Республикасынын Дакахлия шаарында туулган. Аны менен бирге 2021-жылы туулган кызы Митвали Заглул Фарида Рида Мохамед Эльшахави; 3) АБДИВАЛИЕВА (Худаярова) Зухрахон Холбековиа, кыргыз, 1969-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 4) АБДИЛХАЕВА (Абдылхаева) Бахтигул (Бахтыгул) Абдиганиевна (Абдыгапыевна), кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. 004061 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) ААМАТБЕК кизи Кайрил (Кайрыл), 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 2) АБДЕЛХАИ Амира Самир Нафи, 1996 года рождения, арабка, урол<енка города Дакахлия Арабской Республики Египет. Вместе с пей дочь Митвали Заглул Фарида Рида Мохамед Эльшахави 2021 года рождения; 3) АБДИВАЛИЕВА (Худаярова) Зухрахон Холбекэвна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 4) АБДИЛХАЕВА (Абдылхаева) Бахтигул (Бахтыгул) Абдиганиевна (Абдыганыевна), 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с пей дети: Абдылхаев Имомбек 2011 года рождения, Абдылхаева Зайнаб 2013 года рождения, Абдулхаева Бермет 2014 года рождения; 003835 *
 2. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Абдылхаев Имомбек, 2013-жылы туулган Абдылхаева Зайнаб, 2014-жылы туулган Абдулхаева Бермет; 5) АБДИРАЕМОВ (Абдураемов) Алишер Мамараемович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Абдураемова Асида, 2011-жылы туулган Абдираемов Бекпулат, 2014-жылы туулган Абдураемова Алия; 6) АБДУВАЛИЕВА Назира Авазовна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунда туулган; 7) АБДУКАДИРОВ Эмомахмат Абдукаюмович, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 8) АБДУЛАЗИЗОВ Тагдир Ахадович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 9) АБДУЛЛОБЕКОВ Сухробжон Одииабекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 10) АБДУЛЛОЕВ Абдулазиз Зайдуллоевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; И) АБДУМАННОБОВ Хабибулло Ахмадали угли, кыргыз, 2003-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 12) АБДУНАЗАРОВ Курбонали Содикович, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 13) АБДУРАСУЛОВА Мукаддасхон Иброхимовна, озбек, 1989-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 14) АБДУРАСУЛОВА (Бикматова) Шаарбан Юлдошевна, кыргыз, 1955-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 5) АБДИРАЕМОВ (Абдураемов) Алишер Мамараемович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Абдураемова Асида 2007 года рождения, Абдираемов Бекпулат 2011 года рождения, Абдураемова Алия 2014 года рождения; 6) АБДУВАЛИЕВА Назира Авазовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Согдийской области Республики Таджикистан; 7) АБДУКАДИРОВ Эмомахмат Абдукаюмович, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 8) АБДУЛАЗИЗОВ Тагдир Ахадович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 9) АБДУЛЛОБЕКОВ Сухробжон Одииабекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 10) АБДУЛЛОЕВ Абдулазиз Зайдуллоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженецДжергитальского района Республики Таджикистан; 11) АБДУМАННОБОВ Хабибулло Ахмадали угли, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 12) АБДУНАЗАРОВ Курбонали Содикович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 13) АБДУРАСУЛОВА Мукаддасхон Иброхимовна, 1989 года рождения, узбечка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 14) АБДУРАСУЛОВА (Бикматова) Шаарбан Юлдошевна, 1955 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР;
 3. 15) АБДУРАХМАНОВ Абдукадир Кадиржанович, езбек, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 16) АБДУРАХМАНОВ Идибек Саидаброрович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 17) АБДУРАХМАНОВА Севара Кадиржановна, езбек, 1993- жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда-тууяган. ---- -----— — Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Якупбаев Абдурахман; 18) АБДУРАХМАНОВ Таирбек Абдурасул угли, кыргыз, 1994- жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Учкоргон районунда туулган; 19) АБДУРАХМОНОВА Дилноза Холикуловна, езбек, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 20) АБДУРАХМОНОВА Розияхон Латифовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 21) АБИБОВА Хажар Османовна, азербайжан, 1983-жьшы Казак ССРинин Жамбул облусунун Жамбул шаарында туулган; 22) АБИЛОВА Зийнат, кыргыз, 1955-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 23) АБОСОВ Сулайман Тойчубаевнч, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 24) АДАМ уулу Бекболот, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 25) АДИЛБЕК уулу Омургазы, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 26) АДИЛБЕКОВ Зубайр Салимбековнч, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15) АБДУРАХМАНОВ Абдукадир Кадиржанович, 1997 года рождения, узбек, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 16) АБДУРАХМАНОВ Ндибек Саидаброрович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 17) АБДУРАХМАНОВА Севара Кадиржановна, 1993 года" рождения, узбечка, уроженка Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики. Вместе с ней сын Якупбаев Абдурахман 2020 года рождения; 18) АБДУРАХМАНОВ Таирбек Абдурасул угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Учкурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 19) АБДУРАХМОНОВА Дилноза Холикуловна, 1986 года рождения, узбечка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 20) АБДУРАХМОНОВА Розияхон Латифовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 21) АБНБОВА Хажар Османовна, 1983 года рождения, азербайджанка, уроженка города Джамбул Джамбулской области Казахской ССР; 22) АБИЛОВА Зийнат, 1955 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 23) АБОСОВ Сулайман Тойчубаевнч, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 24) АДАМ уулу Бекболот, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 25) АДИЛБЕК уулу Омургазы, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 26) АДИЛБЕКОВ Зубайр Салимбековнч, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 4. 27) АДИЛОВ Алмазбек Камолидинович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 28) АЗИЗОВ Шохрух, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 29) АЙЖИГИТОВА Мавлуда (Мавлюда) Мамуновна (Момуновна), кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 30) АЙНАГУЛ Хамит кызы (Хамит кызы Айнагул), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Мухамед-Гайым уулу Актилек, 2019-жылы туулган Мухамед-Гайым уулу Акниет; 31) АКБАРОВА Ажигул Бурхвалиевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 32) АКБАРОВА Бахтыгул Махмадбековна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 33) АКЖОЛОВ Абдунур Абдиханиевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 34) АЛАИЧАЕВА Эркеайым Алижоновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 35) АЛИЕВ Музафар Шабунович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 36) АЛИМБЕКОВ Канатбек Абдирашитович, кыргыз, 1986-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 37) АЛИМБЕКОВА Римма Рихатовна, татар, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Чолпон-Ата шаарында туулган; 38) АЛИПЕКОВ Уланбек Мофукович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 27) АДИЛОВ Алмазбек Камолидинович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 28) АЗИЗОВ Шохрух, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 29) АЙЖИГИТОВА Мавлуда (Мавлюда) Мамуновна (Момуновна), 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 30) АЙНАГУЛ Хамит кызы (Хамит кызы Айнагул), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Мухамед-Гайым уулу Актилек 2019 года рождения, Мухамед-Гайым уулу Акниет 2019 года рождения; 31) АКБАРОВА Ажигул Бурхвалиевна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 32) АКБАРОВА Бахтыгул Махмадбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 33) АКЖОЛОВ Абдунур Абдиханиевич, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 34) АЛАЙЧАЕВА Эркеайым Алижоновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 35) АЛИЕВ Музафар Шабунович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 36) АЛИМБЕКОВ Канатбек Абдирашитович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 37) АЛИМБЕКОВА Римма Рихатовна, 1983 года рождения, татарка, уроженка города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизской ССР;
 5. 39) АЛМАТОВ Канатбек Бозорбоевич (Базарбаевич), кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун 0зген районунда туулган; 40) АЛМАШБЕК кызы Айыке, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Алай районунда туулган; 41) АМАТОВ Абибилло Айсабекович, кыргыз, 2002-жылы 42) АМИРАЕВА Гулсанам Сабыровна, кыргыз, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сузак районунда туулган; 43) АМИРБЕКОВА (Махмадова) Айнура Кутбидиновна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2019-жылы туулган Абдувалиева Бегайым, 2021-жылы туулган Абдувалиева Нурайым; 44) АНАРБАЕВ Гайратшо Рахмонович, кыргыз, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 45) АНАРБАЕВА Урматбубу Мундузбаевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 46) АНВАРЖАН кизи Замирахон, езбек, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган; 47) АРЗИКУЛОВА (Жороева) Сабохат Хошвактовна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 48) АРХИПОВА Ольга Владимировна, орус, 1975-жылы РСФСРдин Вологодск облусунун Вытегорск районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Наумов Артур, 2013-жылы туулган Наумов Кирилл; 49) АСКАРОВ Камчибек (Камчыбек) Жолдубаевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 38) АЛИПЕКОВ Уланбек Мофукович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 39) АЛМАТОВ Канатбек Бозорбоевич (Базарбаевич), 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 40) АЛМАШБЕК кызы Айыке, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Кыргызской— Республики; 41) АМАТОВ Абибилло Айсабекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 42) АМИРАЕВА Гулсанам Сабыровна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Сузакского района Ошской области Киргизской ССР; 43) АМИРБЕКОВА (Махмадова) Айнура Кутбидиновна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Абдувалиева Бегайым 2019 года рождения, Абдувалиева Нурайым 2021 года рождения; 44) АНАРБАЕВ Гайратшо Рахмонович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Ошской области Кыргызской Республики; 45) АНАРБАЕВА Урматбубу Мундузбаевна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 46) АНВАРЖАН кизи Замирахон, 1992 года рождения, узбечка, уроженка Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 47) АРЗИКУЛОВА (Жороева) Сабохат Хошвактовна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 48) АРХИПОВА Ольга Владимировна, 1975 года рождения, русская, уроженка Вытегорского района Вологодской области РСФСР.
 6. 50) АСЛАНОВА (Имирханова) Салихат Имирхановна, лезгин, 1957-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе облусунун Кызыл-Аскер районунда туулгая; 51) АСРАНОВА Рохатой Апсаттаровна, кыргыз, 1989-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 52) АСТАНОВА Уулхан Абдулхамитовна (Абдухамидовна), кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 53) АТАКУЛОВА Орзигул Аллабердиевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 54) АТИКУЛОВА Айсулуу Медербековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 55) АУБЕКЕРОВА Гульмира Оразбаевна, казак, 1983-жылы РСФСРдин Волгоград облусунун Николаевск районунда туулган; 56) АХМАДЖАНОВ Шавкатбек Шарибжонович, кьфгыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 57) АХМЕДОВ Курбон Садилаевич, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 58) АХМЕТОВА Мухабатхан Гафуржановна, татар, 1963-жылы ЬСыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 59) АХУНБАЕВ Жолчу Каландаршоевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 60) АШУРБОЕВА (Абдукалилова) Рисолат Жангараевна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 61) АШУРОВА Гулчехра Абдураззоковна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Жаббор-Расулов районунда туулган; Вместе с ней дети: Наумов Артур 2005 года рождения, Наумов Кирилл 2013 года рождения; 49) АСКАРОВ Камчибек (Камчыбек) Жолдубаевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец, Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 50) АСЛАНОВА (Имирханова) Салихат Имирхановна, 1957 года рождения, лезгинка, уроженка Кызьш-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР; 51) АСРАНОВА Рохатой Апсаттаровна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; 52) АСТАНОВА Уулхан Абдулхамитовна (Абдухамидовна), 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 53) АТАКУЛОВА Орзигул Аллабердиевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 54) АТИКУЛОВА Айсулуу Медербековна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 55) АУБЕКЕРОВА Гульмира Оразбаевна, 1983 года рождения, казашка, уроженка Николаевского района Волгоградской области РСФСР; 56) АХМАДЖАНОВ Шавкатбек Шарибжонович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 57) АХМЕДОВ Курбон Садилаевич, 1963 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 58) АХМЕТОВА Мухабатхан Гафуржановна, 1963 года рождения, татарка, уроженка города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР;
 7. 62) АШУРОВА Нукра (Нукура) Рахматуллоевна (Рахматилоевна), кыргыз, 1977-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 63) БАЗАРКУЛОВ Алмазбек Таштемирович, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 64) БАЙЗАКОВА (Махситова) Фотима Климовна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 65) БАКИРОВ Махмадали Бегалиевич, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Бакиров Илмидин, 2007-жылы туулган Бакиров Муслидин, 2008-жылы туулган Бакиров Умарали, 2011-жылы туулган Бакиров Эмомали, 2015-жылы туулган Бакирова Мехринигор; 66) БАКИРОВА (Фаёзова) Хидоятхон Рахматуллоевна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 67) БАКИРОВ Чынгыз Тавалдыевнч, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 68) БАРКОВА (Урусова) Елизавета Алексеевна, орус, 1985-жылы Украина ССРинин Донецк облусунун Жданов шаарында туулган; 69) БАХАБОВА Айперн Насировна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 70) БЕГМУРАТОВ Абдурахмон Хужалиевич, кыргыз, 1973-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 71) БЕКОВ Усмон Имаралиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 72) БЕЛЯНИН Алексей Владимирович, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунда туулган; 73) БЕРДИЁРОВА (Бердиярова) Шохсанам Шодибековна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган. 59) АХУНБАЕВ Жолчу Каландаршоевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 60) АШУРБОЕВА (Абдукалилова) Рисолат Жангараевна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Таджикской ССР; 64)— АШУРОВА—Рулчехра Абдураззоковна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джаббор-Расуловского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 62) АШУРОВА Нукра (Нукура) Рахматуллоевна (Рахматилоевна), 1977 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 63) БАЗАРКУЛОВ Алмазбек Таштемирович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 64) БАЙЗАКОВА (Махситова) Фотима Кличовна, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 65) БАКИРОВ Махмадали Бегалиевич, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Бакиров Илмидин 2006 года рождения, Бакиров Муслидин 2007 года рождения, Бакиров Умарали 2008 года рождения, Бакиров Эмомали 2011 года рождения, Бакирова Мехринигор 2015 года рождения; 66) БАКИРОВА (Фаёзова) Хидоятхон Рахматуллоевна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 67) БАКИРОВ Чынгыз Тавалдыевнч, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 68) БАРКОВА (Урусова) Елизавета Алексеевна, 1985 года рождения, русская, уроженка города Жданов Донецкой области Украинской ССР;
 8. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Ахмадова Мадина, 2016-жылы туулган Ахмадова Муслима, 2019-жьшы туулган Ахмадов Ийманбек; 74) БЕРДИКУЛОВ Комилжон Абдукаюмович, 1991-жылы 0збек ССРинин Ташкент облусунда туулган; кыргыз. 75) БЕРДИКУЛОВА (Зульфихорова) Чарос Ботировна, кыргыз, 1995-жылы бзбекстан Республикасынын Ташкент облусунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Бердикулов Бахтибек, 2016-жылы туулган Бердикули Шерзод, 2021-жылы туулган Абдукаюмзода Сафина; 76) БЕРЛИБЕКОВА Дана Максаткызы, казак, 2000-жылы Казакстан Республикасынын Алма-Ата облусунун Кербулак районунда туулган; 77) БЕХМАТОВ Ином Кумарбаевич, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 78) БИЛАЛОВА (Батырова) Гулхаваз, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Билалова Сумая, 2015-жылы туулган Билалова Алфия, 2016-жылы туулган Билалова Ракия, 2018-жылы туулган Билалова Угулай; 79) БИЛОЛОВА (Джумахмедова) Мастура Исломовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Билолов Курбонали, 2015-жылы туулган Билолов Муродали, 2018-жылы туулган Билолов Иброхим; 80) БОБОЕВА (Урмонова) Сабоат Тургуновна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Бобоев Касымбек, 2009-жылы туулган Бобоев Конибек, 2015-жылы туулган Бобоев Жанибек; 81) БОЗОРБАЕВА (Базарбаева) Гулмира Тиллабоевна, кыргыз, 1980-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Озбекстан районунда туулган. 69) БАХАБОВА Айпери Насировна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 70) БЕГМУРАТОВ Абдурахмон Хужалиевич, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; 71) БЕКОВ Усмон Имаралиевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 72) БЕЛЯНИН Алексей Владимирович, 1987 года рождения, русский, уроженец Аламединского района Киргизской ССР; 73) БЕРДИЁРОВА (Бердиярова) Шохсанам Шодибековна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Пролетарского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Ахмадова Мадина 2015 года рождения, Ахмадова Муслима 2016 года рождения, Ахмадов Ийманбек 2019 года рождения; 74) БЕРДИКУЛОВ Комилжон Абдукаюмович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Ташкентской области Узбекской ССР; 75) БЕРДИКУЛОВА (Зульфихорова) Чарос Ботировна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Ташкентской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Бердикулов Бахтибек 2014 года рождения, Бердикули Шерзод 2016 года рождения, Абдукаюмзода Сафина 2021 года рождения; 76) БЕРЛИБЕКОВА Дана Максаткызы, 2000 года рождения, казашка, уроженка Кербулакского района Алма-Атинской области Республики Казахстан; 77) БЕХМАТОВ Ином Кумарбаевич, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 78) БИЛАЛОВА (Батырова) Гулхаваз, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Билалова Сумая 2013 года рождения, Билалова Алфия 2015 года рождения, Билалова Ракия 2016 года рождения, Билалова Угулай 2018 года рождения;
 9. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Курбатова Мавлуда, 2010-жылы туулган Курбатова Ойнура; 82) БОЗОРОВА (Шокирова) Марифат Абдупаттаевна, кыргыз, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 83) БОКИЖОНОВА Асилкан Собиржоновна, кыргыз, 2в02-жылы взбекстон Республикасьтын Фергана облусунун^ Фергана районунда туулган; 84) БОЛТАБАЕВА Гулжамол (Гулжамал) Махмуджон кизи, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Мицбулак районунда туулган; 85) БОРКАШЕВА Махлиё Сайфиддиновна, кыргыз, 1999- жылы Тажикстан Республикасынын Гиссар районунда туулган; 86) БОТИРОВ (Батыров) Джумабой Идрисович, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 87) БОТОБЕКОВА Гульмира Юнусовна, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 88) БОЧАРНИКОВ Александр Андреевич, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Ысык-Кол районунда туулган; 89) БУРОНБОЕВА Ашургул Умаровна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Нау районунда туулган; 90) БУРУБАЕВ Кудайбердн, кыргыз, 1942-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 91) БУРХВАЛИ кызы Мееригул, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 92) БУСТОНОВА (Юлдошева) Саидахон Кодировна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. 79) БИЛОЛОВА (Джумахмедова) Маетура Исломовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Билолов Курбонали 2013 года рождения, Билолов Муродали 2015 года рождения, Билолов Иброхим 2018 года рождения; 80) БОБОЕВА (Урмонова) Сабоат Тургуновна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Бобоев Касымбек 2006 года рождения, Бобоев Конибек 2009 года рождения, Бобоев Жанибек 2015 года рождения; 81) БОЗОРБАЕВА (Базарбаева) Гулмира Тиллабоевна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Узбекистанского района Ферганской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Курбатова Мавлуда 2004 года рождения, Курбатова Ойнура 2010 года рождения; 82) БОЗОРОВА (Шокирова) Марифат Абдупаттаевна, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 83) БОКИЖОНОВА Асилкан Собиржоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 84) БОЛТАБАЕВА Гулжамол (Гулжамал) Махмуджон кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Минбулакского района Наманганской области Республики Узбекистан; 85) БОРКАШЕВА Махлиё Сайфиддиновна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Гиссарского района Республики Таджикистан; 86) БОТИРОВ (Батыров) Джумабой Идрисович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 87) БОТОБЕКОВА Гульмира Юнусовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Исфара Ленинабадской области Республики Таджикистан;
 10. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Бустонова Хадича, 2020-жылы туулган Бустонова Аниса, 2020-жьшы туулган Бустонова Муниса; 93) БУСУРМАНОВА Дилдора Умматкуловна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 94) БУТАЕВ Рахматшо Зухурбекович, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Дуйшембу шаарында туулган; 95) БУТАЕВА Канигул Алибоевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 96) ВИЛЬМАН (Самсонова) Наталья Сергеевна, орус, 1977-жылы РСФСРдин Алтай крайынын Сорокинск районунда туулган; 97) ГАЙНАЗАРОВА Зилхинисо Сайфуллоевна, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 98) ГАЛИУЛИНА (Гаджиева) Зумрут Ибрагимовна, авар, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 99) ГАЛЯУТДИНОВ Михаил Борисович, татар, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 100) ГАНИЕВ Шухратулло Зиёвидинович, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 101) ГАНИЖОНОВ Оббосбек Алижон угли, езбек, 2003- жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Анжиан районунда туулган; 102) ГАНЮК Валентин Анатольевич, немис, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 103) ГАПИРЖАНОВА Мухлиса Фархадовна, езбек, 2001- жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 10 88) БОЧАРНИКОВ Александр Андреевич, 1993 года рождения, русский, уроженец Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 89) БУРОНБОЕВА Ашургул Умаровна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Таджикской ССР; 90) БУРУБАЕВ Кудайберди, 1942 года рождения, кыргыз, уроженец Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 91) БУРХВАЛИ кызы Мееригул, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 92) БУСТОНОВА (Юлдошева) Саидахон Кодировна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Бустонова Хадича 2017 года рождения, Бустонова Аниса 2020 года рождения, Бустонова Муниса 2020 года рождения; 93) БУСУРМАНОВА Дилдора Умматкуловна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 94) БУТАЕВ Рахматшо Зухурбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Таджикской ССР; 95) БУТАЕВА Канигул Алибоевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 96) ВИЛЬМАН (Самсонова) Наталья Сергеевна, 1977 года рождения, русская, уроженка Сорокинского района Алтайского края РСФСР; 97) ГАЙНАЗАРОВА Зилхинисо Сайфуллоевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 98) ГАЛИУЛИНА (Гаджиева) Зумрут Ибрагимовна, 1968 года рождения, аварка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 10
 11. 104) ГАППОРОВА Холида Ускан кизи, кыргыз, 1991-жылы 0збек ССРинин Жизак облусунун Бахмал районунда туулган; 105) ГАФАРОВА Хасират Абдулазизовна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 106) ГАФУРОВ Рускул Гайырбекович, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 107) ГАФУРОВА (Сатторова) Сарвиноз Ахматовна, кыргыз, 1987- жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Гафурова Хосият, 2007-жылы туулган Гафуров Бекзод, 2013-жылы туулган Гафуров Шерзод; 108) ГЛУШЕВА (Хомидова) Хаитгул Нажмуддиновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 109) ГОЗИБЕКОВ Айбек Изатуллоевич, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 110) ГОНЧАРОВ Дмитрий Анатольевич, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Токмок шаарында туулган; 111) ГРЕКОВА (Водянова) Вера Николаевна, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 112) ГУЛАМ АЛИ Назанин, афган, 1985-жылы Афган Ислам Республикасынын Балх провинциясында туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Кадам Али Явар; 113) ГУРИНОВА (Демидова) Арина Алексеевна, орус, 1988- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; Аны менен бирге 2016-жылы туулган кызы Гуринова Алиса; 114) ДАВЛАТОВ Аваз Нуралиевич, кыргыз, 1986-жьшы Тажик ССРинин Дуйшембу шаарында туулган; 115) ДАВЛАТПОЧО Абдуразок кызы (Хушмахмадова Давлатпочо Абдуразаковна), кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 11 99) ГАЛЯУТДИНОВ Михаил Борисович, 1961 года рождения, татарин, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 100) ГАНИЕВ Шухратулло Зиёвидинович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 101) ГАНИЖОНОВ Оббосбек Алижон угли, 2003 года рождения, узбек, уроженец Андижанского района области Республики Узбекистан; 102) ГАНЮК Валентин Анатольевич, 1974 года рождения, немец, уроженец города Талас Киргизской ССР; 103) ГАПИРЖАНОВА Мухлиса Фархадовна, 2001 года рождения, узбечка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 104) ГАППОРОВА Холида Ускан кизи, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Бахмалского района Джизакской области Узбекской ССР; 105) ГАФАРОВА Хасират Абдулазизовна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 106) ГАФУРОВ Рускул Гайырбекович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 107) ГАФУРОВА (Сатторова) Сарвиноз Ахматовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Гафурова Хосият 2005 года рождения, Гафуров Бекзод 2007 года рождения, Гафуров Шерзод 2013 года рождения; 108) ГЛУШЕВА (Хомидова) Хаитгул Нажмуддиновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 109) ГОЗИБЕКОВ Айбек Изатуллоевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 11
 12. 116) ДАВРОНОВА (Гиясова) Саодат (Садах), кыргаз, 1935-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 117) ДЕВЯТКИНА Кристина Алексеевна, орус, 1991-жылы РСФСРдин Ижевск шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Пудиков Лев; 118) ДЖАББОРКУЛОВ (Джабаркулов) Нусратулло Тожибоевич (Таджибаевич), кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунда туулган; 119) ДЖАББОРОВ Нодиржон Алиевич, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Уратюбе районунда туулган; 120) ДЖАХОНГИРОВ Куфлидин Кутмидинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 121) ДЖЕЙНАЛИЕВ Бурхували Хасанович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 122) ДЖЕНБАЕВА Айгул Туратбековна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 123) ДЖУМАКУЛОВ Уммат Хазраткулович, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин Нау районунда туулган; 124) ДЖУМАКУЛОВА (Юсупова) Майрам Каюмовна, кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 125) ДЖУРАЕВ Муртаза Саатбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара шаарында туулган; 126) ДИНФУЦЕЕВА Зульфия Рамазановна, дунган, 1993-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Курдай районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Фагиев Халид, 2018-жылы туулган Фагиев Умар, 2020-жылы туулган Фагиев Мухаммед; 127) ДОСКУЛОВ Жумахмат Жамшитович, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 12 ПО) ГОНЧАРОВ Дмитрий Анатольевич, 1982 года рождения, русский, уроженец города Токмак Киргизской ССР; 111) ГРЕКОВА (Водянова) Вера Николаевна, 1992 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 112) ГУЛАМ АЛИ Назанин, 1985 года рождения, афганка, уроженка провинции Балх Исламской Республики Афганистан. Вместе с ней сын Кадам Али Явар 2005 года рождения; 113) ГУРИНОВА (Демидова) Арина Алексеевна, 1988 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Гуринова Алиса 2016 года рождения; 114) ДАВЛАТОВ Аваз Нуралиевич, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Таджикской ССР; 115) ДАВЛАТПОЧО Абдуразок кызы (Хушмахмадова Давлатпочо Абдуразаковна), 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 116) ДАВРОНОВА (Гиясова) Саодат (Садах), 1935 года рождения кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 117) ДЕВЯТКИНА Кристина Алексеевна, 1991 года рождения, русская, уроженка города Ижевск РСФСР. Вместе с ней сын Пудиков Лев 2020 года рождения; 118) ДЖАББОРКУЛОВ (Джабаркулов) Нусратулло Тожибоевич (Таджибаевич), 1953 года рождения, кыргыз, уроженец Ленинабадской области Таджикской ССР; 119) ДЖАББОРОВ Нодиржон Алиевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Уратюбинского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 120) ДЖАХОНГИРОВ Куфлидин Кутмидинович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 121) ДЖЕЙНАЛИЕВ Бурхували Хасанович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 12
 13. 128) ДОСТОНОВА Чинора Абдушукуровна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 129) ДУДНИКОВ Александр Олегович, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары; 2010-жылы туулган Дудников Даниил, 2014-жылы туулган Дудников Илья; 130) ДУСМАТОВА (Абиджанова) Манзурахон Тахировна, езбек, 1978-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 131) ДЫЙКАНБАЕВА Мактым, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 132) ЕРЁМИНА Марина Андреевна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 133) ЁКУБОВА Муборакой Рустамжон кизи, езбек, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Буз районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Сабиров Зубайр; 134) ЖАББАРОВА Малохат Парходжоновна, езбек, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ноокен районунда туулган; 135) ЖОЛДУБАЕВ Туратбек Мийманбаевич (Мыйманбаевич), кыргыз, 1998-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Туратбек уулу Нурсалим; 136) ЖОНИШБЕКОВ Талантбек Ботиралиевич, кыргыз, 2003-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Туракурган районунда туулган; 137) ЖОРОЕВА (Артикова) Матлюба Расуловна, езбек, 1969-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Ленин районунда туулган; 138) ЖОРОЕВ Музафар Хайотиллоевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13 122) ДЖЕНБАЕВА Айгул Туратбековна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 123) ДЖУМАКУЛОВ Уммат Хазраткулович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Таджикской ССР; 124) ДЖУМАКУЛОВА (Юсупова) Майрам Каюмовна, области Киргизской ССР; 125) ДЖУРАЕВ Муртаза Саатбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан; 126) ДИНФУЦЕЕВА Зульфия Рамазановна, 1993 года рождения, дунганка, уроженка Курдайского района Джамбулской области Республики Казахстан. Вместе с ней дети: Фагиев Халид 2016 года рождения, Фагиев Умар 2018 года рождения, Фагиев Мухаммед 2020 года рождения; 127) ДОСКУЛОВ Жумахмат Жамшитович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 128) ДОСТОНОВА Чинора Абдушукуровна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 129) ДУДНИКОВ Александр Олегович, 1985 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним дети: Дудников Даниил 2010 года рождения, Дудников Илья 2014 года рождения; 130) ДУСМАТОВА (Абиджанова) Манзурахон Тахировна, 1978 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 131) ДЫЙКАНБАЕВА Мактым, 1950 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 132) ЕРЁМИНА Марина Андреевна, 1985 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 13
 14. 139) ЖУМАБАЕВ Асатулло Кудраталиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 140) ЖУНУСОВА Зарина Абдугапоровна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 141) ЖУНУСОВА Олмосхан Темировна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 142) ЗАКИРОВА Сафармо Хакимовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 143) ЗВЯГИНЦЕВ Алик Николаевич, орус, 1992-жылы Россия Федерациясынын Чита облусунун Калар районунда туулган; 144) ЗОКИРОВА Хушнида Исокжоновна, орус, 1984-жьшы бзбек ССРинин Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган; 145) ИДИБЕКОВА (Худайбердиева) Гулнора Нажмидиновна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 146) ИЛЬЯСОВ Таалайбек Баходурович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 147) ИЛЬЯСОВА Шахло Гафоровна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 148) ИНГИНАР Элиф Нур, турк, 2016-жылы Туркия Республикасьгаын Стамбул шаарында туулган; 149) ИСАЕНКО (Таратун) Татьяна Александровна, орус, 1979-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Жувалин районунда туулган; 150) ИСАКЖАНОВА Ирина Булатовна, орус, 1980-жьшы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Авазов Нуршат, 2011-жылы туулган Авазов Арифжан, 2014-жылы туулган Авазов Рифатжан; 14 133) ЁКУБОВА Муборакой Рустамжон кизи, 1997 года рождения, узбечка, уроженка Бузского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Сабиров Зубайр 2020 года рождения; 134) ЖАББАРОВА Малохат Парходжоновна, 1999 года рождения, узбечка, уроженка Ноокенского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 135) ЖОЛДУБАЕВ Туратбек Мийманбаевич (Мыйманбаевич), 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ним сын Туратбек уулу Нурсалим 2020 года рождения; 136) ЖОНИШБЕКОВ Талантбек Ботиралиевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Туракурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 137) ЖОРОЕВА (Артикова) Матлюба Расуловна, 1969 года рождения, узбечка, уроженка Ленинского района Андижанской области Узбекской ССР; 138) ЖОРОЕВ Музафар Хайотиллоевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 139) ЖУМАБАЕВ Асатулло Кудраталиевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 140) ЖУНУСОВА Зарина Абдугапоровна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 141) ЖУНУСОВА Олмосхан Темировна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 142) ЗАКИРОВА Сафармо Хакимовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 143) ЗВЯГИНЦЕВ Алик Николаевич, 1992 года рождения, русский, уроженец Канарского района Читинской области Российской Федерации; 14
 15. 151) ИСАКОВ Абдурахим Маматжумаевич, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 152) ИСАКОВ Одилжон Джалилович, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Куйбышев районунда туулган; 153) ИСАКОВА Фирузахон Нишановна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан ] 154) ИСКАНДАРОВА Рыскынисо Сайфулловна, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 155) ИСЛОМОВА Нилуфар Мухаммадовна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 156) ИСМАИЛОВА (Рахматулаева) Дилафруз Махмадилоевна, кыргыз, 1980-жьшы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Рахмонбердиев Нисратилло, 2008-жылы туулган Рахмонбердиева Алфия, 2011-жьшы туулган Исмаилов Умар; 157) ИСМОИЛОВА Игбол Махбубидиновна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 158) ИСОКОВ Шоирбек Гуломжонович, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 159) ИШЕМБАЕВА (Фаншанло) Асель Юсуповна, дунган, 1987- жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районунда туулган; 160) ИШИМОВА Ойсулув Разокбердиевна, кыргыз, 1988- жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Миталипов Нурдин, 2011-жылы туулган Миталипов Нуржигит, 2013-жылы туулган Миталипов Билал; 15 144) ЗОКИРОВА Хушнида Исокжоновна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка Мархаматского района Андижанской области Узбекской ССР; 145) ИДИБЕКОВА (Худайбердиева) Гулнора Нажмидиновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 146) ИЛЬЯСОВ— Таалайбек Баходурович, 2ввТ года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 147) ИЛЬЯСОВА Шахло Гафоровна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 148) ИНГИНАР Элиф Нур, 2016 года рождения, турчанка, уроженка города Стамбул Турецкой Республики; 149) ИСАЕНКО (Таратун) Татьяна Александровна, 1979 года рождения, русская, уроженка Джувалинского района Джамбулской области Казахской ССР; 150) ИСАКЖАНОВА Ирина Булатовна, 1980 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Авазов Нуршат 2010 года рождения, Авазов Арифжан 2011 года рождения, Авазов Рифатжан 2014 года рождения; 151) ИСАКОВ Абдурахим Маматжумаевич, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 152) ИСАКОВ Одилжон Джалилович, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Куйбышевского района Таджикской ССР; 153) ИСАКОВА Фирузахон Нишановна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 154) ИСКАНДАРОВА Рыскынисо Сайфулловна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 15
 16. 161) КАЗОКОВА (Солиева) Зубайда Тошевна, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Казоков Сирожидин, 2013-жылы туулган Казокова Сарвиноз, 2019-жылы туулган Казокова Сумаябону; 162) КАЙЧИЕВ Дуйшебай Хасанович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Кайчиева Мавлуда, 2012-жылы туулган Кайчиев Канатбек, 2014-жылы туулган Кайчиев Мустафо, 2017-жылы туулган Кайчиева Аяна, 2017-жылы туулган Кайчиева Раяна; 163) КАЛАШНИКОВА Елена Анатольевна, орус, 1968-жылы туулган РСФСРдин Омск облусунда туулган; 164) КАЛИБЕКОВА Насибахон, казак, 1943-жылы Казак ССРинин Келес районунда туулган; 165) КАМАРОВ Осмонали Эргешбаевич, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 166) КАНАЕВА Майрамхон Алишеровна, кыргыз, 1964-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 167) КАПИШНИКОВА Оксана Сергеевна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Чолпон-Ата шаарында туулган; 168) КАРАМУРЗОЕВА Гулфиза Махмашоевна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 169) КАРИМОВА Наргиза Алижон кизи, езбек, 1998-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Аккурган районунда туулган; 170) КАРИМОВ Рахмонали Сайвалиевич, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 171) КАСЫМОВ Махмаёкуб (Махмаёкуп), кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 16 155) ИСЛОМОВА Нилуфар Мухаммадовна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 156) ИСМАИЛОВА (Рахматулаева) Дилафруз Махмадилоевна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Рахмонбердиев Нисратилло 2006 года рождения, Рахмонбердиева Алфия 2008 года рождения, Исмаилов Умар 2011 года рождения; 157) ИСМОИЛОВА Игбол Махбубидиновна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 158) ИСОКОВ Шоирбек Гуломжонович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 159) ИШЕМБАЕВА (Фаншанло) Асель Юсуповна, 1987 года рождения, дунганка, уроженка Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 160) ИШИМОВА Ойсулув Разокбердиевна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Миталипов Нурдин 2009 года рождения, Миталипов Нуржигит 2011 года рождения, Миталипов Билал 2013 года рождения; 161) КАЗОКОВА (Солиева) Зубайда Тошевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Казоков Сирожидин 2006 года рождения, Казокова Сарвиноз 2013 года рождения, Казокова Сумаябону 2019 года рождения; 162) КАЙЧИЕВ Дуйшебай Хасанович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Кайчиева Мавлуда 2010 года рождения, Кайчиев Канатбек 2012 года рождения, Кайчиев Мустафо 2014 года рождения, Кайчиева Аяна 2017 года рождения, Кайчиева Раяна 2017 года рождения; 16
 17. 172) КАСЫМОВ Эрмек Махмаёкупович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 173) КАЯЕВА (Карадуманова) Зина Яшаровна, курд, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Кара-Буура районунда туулган; 174) КЕНЖАБОЕВ Авазбек Туйчиевич, кыргыз, 1985-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулгащ-------- 175) КНЯГНИЦКАЯ (Матях) Наталья Петровна, орус, 1949-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 176) КОДИРОВ Музаффар Мансур угли, езбек, 2007-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Боз районунда туулган; 177) КОДИРОВА Ойзадахон Оттукир кизи, кыргыз, 1994-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунда туулган; 178) КОЗУБЕКОВА Наргиза Мусаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 179) КОМИЛОВА Назирахон Мелибой кизи, езбек, 1990-жылы Озбек ССРинин Фергана облуснун Алтыарык районунда туулган; 180) КОСИМОВА Гулнорахон Ибрагим кизи, езбек, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунда туулган; 181) КРАСИЛОВА Татьяна Сергеевна, орус, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 182) КРУТОВ Василий Валерьевич, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Кант шаарында туулган; 183) КУДАШОВ Тойкул Нишанбаевич, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жьшы туулган кызы Тойкул кызы Айчолпон; 184) КУКОВЕЧ Анжелина, словак, 2021-жылы Италия Республикасынын Флоренция шаарында туулган; 163) КАЛАШНИКОВА Елена Анатольевна, 1968 года рождения, русская, уроженка Омской области РСФСР; 164) КАЛИБЕКОВА Насибахон, 1943 года рождения, казашка, уроженка Келесского района Казахской ССР; 165) КАМАРОВ Осмонали Эргешбаевич, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;------— ........ — 166) КАНАЕВА Майрамхон Алишеровна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; 167) КАПИШНИКОВА Оксана Сергеевна, 1985 года рождения, русская, уроженка города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 168) КАРАМУРЗОЕВА Гулфиза Махмашоевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 169) КАРИМОВА Наргиза Алижон кизи, 1998 года рождения, узбечка, уроженка Аккурганского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 170) КАРИМОВ Рахмонали Сайвалиевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 171) КАСЫМОВ Махмаёкуб (Махмаёкуп), 1953 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 172) КАСБ1МОВ Эрмек Махмаёкупович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 173) КАЯЕВА (Карадуманова) Зина Яшаровна, 2002 года рождения, курдянка, уроженка Кара-Бууринского района Таласекой области Кыргызской Республики; 17 17
 18. 185) КУЛДОШЕВА (Раимкулова) Уулкан Алиевна, кыргыз, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 186) КУПАЕВА Матлубахон Юлбарсалиевна, кыргыз, 1987- жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 187) КУРБАНБАЕВА Кыздаргул Максудовна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 188) КУРБАНОВА Наврузой Рахматжон кизи, езбек, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана шаарында туулган; 189) КУРБОНОВ Исроил Кахорович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 190) КУТБИДИНОВ Адылбек Абдилакнмович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 191) КУТУГАЛИЕВА Зырапа Саидовна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 192) КУЧКАРОВА Зарнигор Исроилжон кизи, езбек, 1991-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган. Аны менен бирге 2012-жылы туулган уулу Ибрагимов Косимжон; 193) КУШАКОВ Данияр Шавкатович, езбек, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Кушаков Руслан, 2014-жылы туулган Кушакова Ясмин; 194) КУШМАТОВА (Шарипова) Сурайёхон Зарифжоновна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 195) КЫЁМИДИН кызы Барчынай, кыргыз, 1994-жьшы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 18 174) КЕНЖАБОЕВ Авазбек Туйчиевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 175) КНЯГНИЦКАЯ (Матях) Наталья Петровна, 1949 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 176) КОДИРОВ Музаффар Мансур угли, 2007 года рождения, узбек, уроженец Бозского района Андижанской области Республики Узбекистан; 177) КОДИРОВА Ойзадахон Оттукир кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Андижанской области Республики Узбекистан; 178) КОЗУБЕКОВА Наргиза Мусаевна, 1999 года рождения кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 179) КОМИЛОВА Назирахон Мелибой кизи, 1990 года рождения, узбечка, уроженка Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; 180) КОСИМОВА Гулнорахон Ибрагим кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка Ферганской области Республики Узбекистан; 181) КРАСИЛОВА Татьяна Сергеевна, 1965 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 182) КРУТОВ Василий Валерьевич, 1978 года рождения, русский, уроженец города Кант Киргизской ССР; 183) КУДАШОВ Тойкул Нишаибаевич, 1963 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ним дочь Тойкул кызы Айчолпон 2004 года рождения; 184) КУКОВЕЧ Анжелина, 2021 года рождения, словачка, уроженка города Флоренция Итальянской Республики; 185) КУЛДОШЕВА (Раимкулова) Уулкан Алиевна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 18
 19. 196) ЛАВРИЧЕНКО Ионна Владимировна, орус, 1993-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Мерке шаарында туулган; 197) ЛАЙЫКОВ Дилмурод Абдыразакович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 198) ЛЕВИН Анатолий Владимирович, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 199) ЛЕМЕЗА (Мугазиева) Зульфия Арысмаевна, дунган, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 200) ЛИКИЙ Олег Иванович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 201) ЛИСЯНСКАЯ Ольга Анатольевна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган; 202) ЛОЙИКОВА Элида Фаёзиддиновна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Яван районунда туулган; 203) ЛОУ Рашида Арсманеевна, дунган, 1997-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Курдай районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Чонбоев Арслан, 2018-жылы туулган Чонбоев Алихан; 204) МАДАЛИМОВА Каныкей Минбаевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 205) МАККАМБАЕВА Айкыз Абдикалыковна, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Баткен районунда туулган; 206) МАКСУДОВ Мансур Тохтакулович, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 207) МАКСУДОВА Мадина Тилевалдиевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 19 186) КУПАЕВА Матлубахон Юлбарсалиевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 187) КУРБАНБАЕВА Кыздаргул Максудовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; -------- 188) КУРВА110ВА ЛЗаврузой Рахматжон кизи, 1993 года рождения, узбечка, уроженка города Фергана Ферганской области Республики Узбекистан; 189) КУРБОНОВ Исроил Кахорович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 190) КУТБИДИНОВ Адылбек Абдилакимович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 191) КУТУГАЛИЕВА Зырапа Саидовна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 192) КУЧКАРОВА Зарнигор Исроилжон кизи, 1991 года рождения, узбечка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР. Вместе с ней сын Ибрагимов Косимжон 2012 года рождения; 193) КУШАКОВ Данияр Шавкатович, 1983 года рождения, узбек, уроженец Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ним дети: Кушаков Руслан 2009 года рождения, Кушакова Ясмин 2014 года рождения; 194) КУШМАТОВА (Шарипова) Сурайёхон Зарифжоновна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 195) КЫЁМИДИН кызы Барчынай, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 196) ЛАВРИЧЕНКО Ионна Владимировна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Мерке Джамбулской области Республики Казахстан; 19
Anzeige