Anzeige

Указ о приеме в гражданство №242

akipress
20. Jul 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de akipress(20)

Anzeige

Último(20)

Указ о приеме в гражданство №242

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К А З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ьшайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине карапзтуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АББОСОВА Одина Сафаралиевна, кыргыз, 1989-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 2) АБДИБАИТОВА Алмагул (Алмагул) Умарбековна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 3) АБДИЛДАЕВ Улукбек Абдилдаевич, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 4) АБДИРАЛИ кызы Жылдыз, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 003306 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К А З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АББОСОВА Одина Сафаралиевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; 2) АБДИБАИТОВА Алмагул (Алмагул) Умарбековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 3) АБДИЛДАЕВ Улукбек Абдилдаевич, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 4) АБДИРАЛИ кызы Жылдыз, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 003184 *
 2. 5) АБДУГАЛИЕВА Гузалой Ойбек кизи, езбек, 2000-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 6) АБДУЛАЗИЗОВА Хатича Хайдаралиевна, кыргыз, 1996- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 7) АБДУЛЛАЕВ Азимбек Эльмурот-угли, кыргыз, 2001- жылы бзбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бекабад районунда туулган; 8) АБДУЛЛАЕВА Айнура Олимжон кизи, кыргыз, 1997- жылы бзбекстан Республикасынын Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 9) АБДУЛЛАЕВ Руслан Махмадаминович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 10) АБДУЛЛОЕВ Абдувахоб Абдуманонович, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; И) АБДУЛЛОЕВА (Жолдубаева) Айтгул (Айтгул) Кочкоровна, кыргыз, 1962-жылы Кыргыз ССРинин бш облусунун Лейлек районунда туулган; 12) АБДУЛЛОЕВ Ашур Халимович, кыргыз, 1955-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 13) АБДУЛЛОЕВ Иброхим Джумабекович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Гиссар районунда туулган; 14) АБДУЛЛОЕВ Лутфулло Абдулфатоевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 15) АБДУРАСУЛОВ Баходур Расулджонович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 5) АБДУГАНИЕВА Гузалой Ойбек кизи, 2000 года рождения, узбечка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 6) АБДУЛАЗИЗОВА Хатича Хайдаралиевна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 7) АБДУЛЛАЕВ Азимбек Эльмурот-угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Бекабадского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 8) АБДУЛЛАЕВА Айнура Олимжон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Уйчинского района Наманганской области Республики Узбекистан; 9) АБДУЛЛАЕВ Руслан Махмадаминович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Тадншкистан; 10) АБДУЛЛОЕВ Абдувахоб Абдуманонович, 1959 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 11) АБДУЛЛОЕВА (Жолдубаева) Айтгул (Айтгул) Кочкоровна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 12) АБДУЛЛОЕВ Ашур Халимович, 1955 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 13) АБДУЛЛОЕВ Иброхим Джумабекович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Гиссарского района Республики Таджикистан; 14) АБДУЛЛОЕВ Лутфулло Абдулфатоевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 15) АБДУРАСУЛОВ Баходур Расулджонович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР;
 3. 16) АБДУРАХМАНОВА Кулупунай Джанибековна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 17) АБДУРАХМОНОВА Маржона Саедахроровна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; —— 1& )—АБДУРАХМОНОВА Назирахон Шахобидиновтга; езбек, 1976-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 19) АБДУСАЛАМОВА (Мирзакулова) Мастура, озбек, 1943-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 20) АБДЫКАДБ1РОВ Тимур Капарович, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 21) АБДБ1МАНАП Орозбай уулу, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 22) АБЫЛКАСЫМОВА Гулнара Абибиллоевна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 23) АВАЗ кызы Гулмира, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 24) АВАЗ кызы Парвина, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 25) АВАЗБЕК уулу Руслан, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 26) АВАЗОВА Одинахон Шухратжон кизи, кыргыз, 2004-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 27) АВАН кызы Динаргул, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 28) АДХАМОВА (Адахамова) Мархабо Абдуллоевна (Абдуллаевна), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 16) АБДУРАХМАНОВА Кулупунай Джанибековна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 17) АБДУРАХМОНОВА Маржона Саедахроровна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики; АБДУРАХМОНОВА Назирахон Шахобидиновна, 1976 года рождения, узбечка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 19) АБДУСАЛАМОВА (Мирзакулова) Мастура, 1943 года рождения, узбечка, уроженка Ноокатского района Ошской области Киргизской ССР; 20) АБДБ1КАДЫРОВ Тимур Капарович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 21) АБДБ1МАНАП Орозбай уулу, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 22) АББ1ЛКАСЫМОВА Гулнара Абибиллоевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 23) АВАЗ кызы Гулмира, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 24) АВАЗ кызы Парвина, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 25) АВАЗБЕК уулу Руслан, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 26) АВАЗОВА Одинахон Шухратжон кизи, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 27) АВАН кызы Динаргул, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района Г'БАО Республики Таджикистан;
 4. 29) АЗИБЕК (Азизбек) Абдугупур, кыргыз, 1980-жылы Кытай Эл Республикасында туулган; 30) АЗИЗОВ Абдухолик (Абдухалык) Хамитович, кыргыз, 1967-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 31) АЗИЗОВ Наджибулло Сафарализода, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 32) АЗИЗОВА Нилуфар Джалоловиа, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 33) АЗИМОВ Манои Абдусатторович, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 34) АЙБАЛАЕВА (Мамутова) Сафаргуль Сулеймановна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 35) АЙДАТКА Жаркынбай (Жаркинбай) кызы (Жаркынбай кызы Айдатка), кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Бусурманкулова Албина, 2019-жылы туулган Бусурманкулов Алинур, 2021-жылы туулган Акылбек уулу Билал; 36) АЙТКУЛОВ Максат Акбаралиевич, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 37) АКБАРОВА (Тошпулатова) Насибахон Сотволдиевна, езбек, 1969-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Избаскан районунда туулган; 38) АКБАРОВА (Юлдашева) Рахимахон Исраиловиа, езбек, 1983-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 39) АКБЕРДИЕВА Мунира Ашимовна, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 40) АКМАТОВА Фарида Умарбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 28) АДХАМОВА (Адахамова) Мархабо Абдуллоевна (Абдуллаевна), 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 29) АЗИБЕК (Азизбек) Абдугупур, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Китайской Народной Республики; 30) АЗИЗОВ Абдухолик (Абдухалык) Хамитович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 31) АЗИЗОВ Наджибулло Сафарализода, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец, Джергитальского района Республики Таджикистан; 32) АЗИЗОВА Нилуфар Джалоловиа, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 33) АЗИМОВ Манои Абдусатторович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР; 34) АЙБАЛАЕВА (Мамутова) Сафаргуль Сулеймановна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 35) АЙДАТКА Жаркынбай (Жаркинбай) кызы (Жаркынбай кызы Айдатка), 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Бусурманкулова Албина 2017 года рождения, Бусурманкулов Алинур 2019 года рождения, Акылбек уулу Билал 2021 года рождения; 36) АЙТКУЛОВ Максат Акбаралиевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 37) АКБАРОВА (Тошпулатова) Насибахон Сотволдиевна, 1969 года рождения, узбечка, уроженка Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; 38) АКБАРОВА (Юлдашева) Рахимахон Исраиловиа, 1983 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР;
 5. 41) АЛИЗАДЕ (Чепик) Ирина Анатольевна, орус, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 42) АЛИЕВ Матбек Нарзуллоевич, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 43) АЛИЕВ Токтобай Абдышович, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. ____ эыГ ;1-жылы туулган Аскар-Аалы Токтобай уулу, 2013-жылы туулган Алиева Уркуя, 2017-жылы туулган Алиев Амирлан; 44) АЛИЕВА (Имомназарова) Умидахон Юлдаш кизи, езбек, 1993-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 45) АЛЛАХВЕРДИЕВ Олег Камил оглу, лезгин, 1991-жылы Азербайжан Республикасынын Гусар районунда туулган; 46) АЛИМАТОВА Гулчехра Бегмуратовиа, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Пролетар облусунун Пролетар районунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Эшонкулов Сардор; 47) АЛИМКУЛОВ Бурхон Зулпукаарович, 1971-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз. 48) АЛИМКУЛОВА (Таштаиова) Фарогат Махмаджоновна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Алимкулова Зебинисо, 2012-жылы туулган Алимкулов Мухаммадрафи, 2014-жьшы туулган Алимкулов Абдулбасир, 2016-жылы туулган Алимкулов Азамат; 49) АЛТМИШЕВ (Алтмышев) Бахридии Расулович, кыргыз, 1990-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 50) АЛЫМКУЛОВА Назгул Талаитбековна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 39) АКБЕРДИЕВА Мунира Ашимовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 40) АКМАТОВА Фарида Умарбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики 41) АЛИЗАДЕ (Чепик) Ирина Анатольевна, 1975 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 42) АЛИЕВ Матбек Нарзуллоевич, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 43) АЛИЕВ Токтобай Абдышович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Аскар-Аалы Токтобай уулу 2008 года рождения, Алиева Уркуя 2013 года рождения, Алиев Амирлан 2017 года рождения; 44) АЛИЕВА (Имомназарова) Умидахон Юлдаш кизи, 1993 года рождения, узбечка, уроженка Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 45) АЛЛАХВЕРДИЕВ Олег Камил оглу, 1991 года рождения, лезгин, уроженец Гусарского района Республики Азербайджан; 46) АЛИМАТОВА Гулчехра Бегмуратовиа, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка Пролетарского района Пролетарской области Таджикской ССР. Вместе с ней сын Эшонкулов Сардор 2007 года рождения; 47) АЛИМКУЛОВ Бурхон Зулпукаарович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 48) АЛИМКУЛОВА (Таштаиова) Фарогат Махмаджоновна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР.
 6. 51) АМАНОВА Бибисора Солиевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 52) АМИНЖОНОВ Равшанбек Рустамжон угли, кыргыз, 2003-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 53) АМИНОВА Атиза Асроровна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Аминов Абдибасир, 2015-жылы туулган Аминов Кошмамат; 54) АМИНОВА Мадина Хушторовна (Хуштаровна), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 55) АМИРЖОНОВА Амина Собиржоновна, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 56) АМОНОВА (Рустамова) Артикой Кунгуровна, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Амонова Мунира; 57) АМОНОВА (Аманова) Кайриниса Арстановна, кыргыз, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 58) АНОРБОЕВА Мафтуна Расулмустапоевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 59) АРАБ Аболфазл Махди, иран, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 60) АРАБОВ Курванбек Тухтасинович, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 61) АРЗИБАЕВА (Арзыбаева) Айпери Умаровна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу.Арзыбаев Ариет; Вместе с ней дети: Алимкулова Зебинисо 2010 года рождения, Алимкулов Мухаммадрафи 2012 года рождения, Алимкулов Абдулбасир 2014 года рождения, Алимкулов Азамат 2016 года рождения; 49) АЛТМИШЕВ (Алтмышев) Бахридин Расулович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 50) АЛЫМКУЛОВА Назгул Талантбековна, 1990 года рождения, кыргызка уроженка города Токмок Чуйской области Киргизской ССР; 51) АМАНОВА Бибисора Солиевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Таджикистан; 52) АМИНЖОНОВ Равшанбек Рустамжон угли, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 53) АМИНОВА Атиза Асроровна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка ДжЬргитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Аминов Абдибасир 2013 года рождения. Аминов Кошмамат 2015 года рождения; 54) АМИНОВА Мадина Хушторовна (Хуштаровна), 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 55) АМИРЖОНОВА Амина Собиржоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 56) АМОНОВА (Рустамова) Артикой Кунгуровна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Амонова Мунира 2004 года рождения; 57) АМОНОВА (Аманова) Кайриниса Арстановна, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР;
 7. 62) АРЗИМАТОВ Отабек Махамадалиевич, кыргыз, 1989-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Чует шаарында туулган; 63) АРИФОВА Озодахон Шерзод кизи, езбек, 2012-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 64) ■ —АРИФОВ Рузямухастиад Шерзод углйТёзбек, 2009-жыльГ ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 65) АСКАРАЛИЕВ Шехвали Мухабатович, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 66) АСКАРОВА Мафтунахон Сайдаамир кизи, езбек, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 67) АСКАРОВ Самандар Хурсанали угли, кыргыз, 2003-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 68) АРЗИЕВ Урунбосар Нурматович, кыргыз, 1952-жылы Тажик ССРинин Исфара районунда туулган; 69) АСКАРОВА УМИДаАбдумаликовна, кыргыз, 2000-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 70) АСЛАНОВА Зухро Файзидиновна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 71) АТАБАЕВА Тахмииа Осконбаевиа, кыргыз, 2002-жьшы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 72) АТОЗОДА Исобек, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 73) АХЛИДИНОВ Сафармурат Михридинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 58) АНОРБОЕВА Мафтуиа Расулмустапоевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 59) АРАБ Аболфазл Махди, 2003 года рождения, иранец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; бП) АРАБОВ Курванбек Тухтасинович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 61) АРЗИБАЕВА (Арзыбаева) Айпери Умаровна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Арзыбаев Ариет 2016 года рождения; 62) АРЗИМАТОВ Отабек Махамадалиевич, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец города Чует Наманганской области Узбекской ССР; 63) АРИФОВА Озодахон Шерзод кизи, 2012 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 64) АРИФОВ Рузимухаммад Шерзод угли, 2009 года рождения, узбек, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 65) АСКАРАЛИЕВ Шехвали Мухабатович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 66) АСКАРОВА Мафтунахон Сайдаамир кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 67) АСКАРОВ Самандар Хурсанали угли, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 68) АРЗИЕВ Урунбосар Нурматович, 1952 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Таджикской ССР;
 8. 74) АХМАДБЕКОВА Кенжахон Мавлонбек кизи, кыргыз, 1991-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 75) АХМАДЖАНОВА Гулсарахон Саибжановна, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ноокен районунда туулган; 76) АХМАДОВА Мавжуда Муйдиновна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 77) АХУНБАЕВА Апизахон Каландаршоевна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 78) АФИЗОВ Махмасыдык Жинайдиллаевич, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 79) БАБАЕВА (Расулова) Саодат Гафаровна, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган уулу Бабаев Хайдарбек; 80) БАЙМУРЗАЕВ Темирлан Абдикаллакович, кыргыз, 2002-жылы Россия Федерациясынын Новосибирск облусунун Новосибирск шаарында туулган; 81) БАКИРОВА (Эргашева) Анорхон, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 82) БАЛТАБАЕВА (Маматова) Дилафруз Собиржоновна, езбек, 1988-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган; 83) БАЛТАБАЕВ Кудайкул Момунович, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 84) БАЛТАБАЕВ Мамасадык (Мамасыдык) Маматович, езбек, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 85) БАРАТОВ Фуркатжон Кадиржонович, езбек, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 69) АСКАРОВА Умида Абдумаликовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; 70) АСЛАНОВА Зухре Файзидиновна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 71) АТАБАЕВА Тахмина Осконбаевна, 2002 года роадения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 72) АТОЗОДА Исобек, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 73) АХЛИДИНОВ Сафармурат Михридинович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 74) АХМАДБЕКОВА Кенжахон Мавлонбек кизи, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 75) АХМАДЖАНОВА Гулсарахон Саибжановна, 1995 года рождения, узбечка, уроженка Ноокенского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 76) АХМАДОВА Мавжуда Муйдиновна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 77) АХУНБАЕВА Апизахон Каландаршоевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 78) АФИЗОВ Махмасыдык Жинайдиллаевич, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 79) БАБАЕВА (Расулова) Саодат Гафаровна, 1966 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Бабаев Хайдарбек 2004 года рождения;
 9. 86) БАХОПОВА Хамида Алиевна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 87) БАХРАМБЕКОВ Бахрулло Апсаматович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; -S8)— БАХТЫБАЕ^ А-— Дилором Темирбаевна, кыргыз, , ~ ,— ,-----------^------------ ---------------- J ----------------------— - - - р- - — — J 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 89) БЕВИТОВА (Джакыпова) Айжамал Калиловна, кыргыз, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 90) БЕККУЛИЕВ (Беккулуев) Махаммаджусуп Карыбекович, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 91) БЕКМУРЗАЕВА (Анорбоева) Дорхонбиби (Дархонбиби), кыргыз, 1951-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 92) БЕКНАЗАРОВА Гулипа Туратовна, кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 93) БЕЛЕКБАЙ кызы Гулнара, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 94) БЕРДИЁРОВ (Бердияров) Хусан Улугбекович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Бердиярова Маржона, 2011-жылы туулган Бердияров Иброхим, 2015-жылы туулган Бердияров Бекбулат, 2020-жылы туулган Бердияров Алихон; 95) БЕХМАТОВА (Мавлонова) Назгул Наиловна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 96) БИБЗАЙНАБ Аваз кызы (Аваз кызы Бибзайнаб), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 80) БАЙМУРЗАЕВ Темирлаи Абдикаллакович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Новосибирск Новосибирской области Российской Федерации; 81) БАКИРОВА (Эргашева) Анорхон, 1953 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 82) БАЛТАБАЕВА (Маматова) Дилафруз Собиржоновна, 1988 года рождения, узбечка, уроженка города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; 83) БАЛТАБАЕВ Кудайкул Момунович, 1965 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 84) БАЛТАБАЕВ Мамасадык (Мамасыдык) Маматович, 1966 года рождения, узбек, уроженец города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 85) БАРАТОВ Фуркатжон Кадиржонович, 1994 года рождения, узбек, уроженец Лейлекского района Ошской области Кыргызской Республики; 86) БАХОПОВА Хамида Алиевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 87) БАХРАМБЕКОВ Бахрулло Апсаматович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 88) БАХТЫБАЕВА Дилором Темирбаевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 89) БЕВИТОВА (Джакыпова) Айжамал Калиловна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 90) БЕККУЛИЕВ (Беккулуев) Махаммаджусуп Карыбекович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР;
 10. 97) БИЛАЛОВ Имомали Атамалиевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 98) БОГАТЫРЁВА (Ли) Яна Юрьевна, корей, 1990-жьшы Казак ССРинин Жамбул облусунун Жамбул шаарында туулган; 99) БОКИЕВА Озодахон Комиловна, езбек, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 100) БОЛТАБОЕВ (Болтабаев) Бахтнёр Охунжонович, езбек, 1970-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунда туулган; 101) БОРОДУЛИНА (Макарова) Татьяна Сергеевна, орус, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 102) БОРОНОВА Айпери Каныбековна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Сайдахматов Рамзан, 2019-жылы туулган Сайдахматова Гулзаман; 103) БОТИРОВА Муножат Маруфжон кнзи, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Ботирова Алия, 2020-жылы туулган Ботирова Лейла; 104) БОТОХАНОВА (Саргсян) Мальвина Артуровна, армян, 1992-жылы Армения Республикасынын Октемберян шаарында туулган. Аны менен бирге 2017-жылы туулган Ботоханова Салима; 105) БОХОБОВА (Бахобова) Рухшона Куватбековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 106) БУВАНОВ Маматмуса Нурланович, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 107) БУРАНОВА Сабира Анарбековна, кыргыз, 1984-жылы Озбек ССРинин Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 10 91) БЕКМУРЗАЕВА (Анорбоева) Дорхонбиби (Дархонбиби), 1951 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 92) БЕКНАЗАРОВА Гулина Туратовна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 93) БЕЛЕКБАЙ кызы Гулнара, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 94) БЕРДИЁРОВ (Бердияров) Хусан Улугбекович, 1988 года рождения, кыргыз, зфоженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Бердиярова Маржона 2010 года рождения, Бердияров Иброхим 2011 года рождения, Бердияров Бекбулат 2015 года рож;дения, Бердияров Алихон 2020 года рождения; 95) БЕХМАТОВА (Мавлонова) Назгул Наиловна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 96) БИБЗАЙНАБ Аваз кызы (Аваз кызы Бибзайнаб), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 97) БИЛАЛОВ Имомали Атамалиевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 98) БОГАТЫРЁВА (Ли) Яна Юрьевна, 1990 года рождения, кореянка, уроженка города Джамбул Джамбулской области Казахской ССР; 99) БОКИЕВА Озодахон Комиловна, 2000 года рождения, узбечка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 100) БОЛТАБОЕВ (Болтабаев) Бахтиёр Охунжонович, 1970 года рождения, узбек, уроженец Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 101) БОРОДУЛИНА (Макарова) Татьяна Сергеевна, 1997 года рождения, русская, уроженка Ысык-Агинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 10
 11. 108) БУРХАНОВА Мунира Абдулбоитовна (Абдулбоит кызы Мунира), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2010-жылы туулган Бурханов Ражабали, 2012-жылы туулган Бурханова Мариям, 2015-жылы туулган Бурханов Акматали, 2021-жылы туулган Бурханов Умар; кыргыз, 109) БУРХАНОВ Хатамбек Давлатбекович, 1985'>жылы Тажнк ССРинип Жергетал районунда туулган! ~ ~ Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Давлатбеков Азизбек, 2010-жылы туулган Бурхонов Насимжон, 2011-жылы туулган Бурханова Мехрона, 2014-жылы туулган Давлатбекова Мижгона, 2017-жылы туулган Бурханова Шукрона; ПО) БУРХАНОВА (Алимбекова) Хосиятбуву, 1957-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз. 111) ГАДО Дженнифер Ахмед, египет, 2019-жылы Америка Кошмо Штаттарында туулган; 112) ГАДОЕВ Саломидин Сагындыкович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 113) ГАЗИБЕКОВА (Газыбекова) Гулбарчин (Гулбарчын) Газибековна (Газыбековна), кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2012-жылы туулган Ирисова Махфуза, 2016-жылы туулган Ирисова Дилфуза; 114) ГАИМОВ (Гаймев) Сафарбек Эркебайевич, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 115) ГАЙБИЛДАЕВА (Гайбылдаева) Кайриниса Имомовна (Имамовна), кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 116) ГАЙИПОВ Азим Самиевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 117) ГАЙИПОВ Сами Бадирович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган уулу Тайипов Топчубой (Топчубай); 102) БОРОНОВА Айпери Каныбековиа, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Сайдахматов Рамзан 2016 года рождения, Сайдахматова Гулзаман 2019 года рождения; 103) БОТИРОВА Муножат Маруфжон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Ботирова Алия 2018 года рождения, Ботирова Лейла 2020 года рождения; 104) БОТОХАНОВА (Саргсян) Мальвина Артуровна, 1992 года рождения, армянка, уроженка города Октемберян Республики Армения. Вместе с ней дочь Ботоханова Салима 2017 года рождения; 105) БОХОБОВА (Бахобова) Рухшона Куватбековна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 106) БУВАНОВ Маматмуса Нурланович, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики; 107) БУРАНОВА Сабира Анарбековна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Букинского района Ташкентской области Узбекской ССР; 108) БУРХАНОВА Мунира Абдулбоитовна (Абдулбоит кызы Мунира), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Бурханов Ражабали-2010 года рождения, Бурханова Мариям 2012 года рождения, Бурханов Акматали 2015 года рождения, Бурханов Умар 2021 года рождения; Давлатбекович, 1985 года Джергитальского района 109) БУРХАНОВ Хатамбек рождения, кыргыз, уроженец Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Давлатбеков Азизбек 2008 года рождения, Бурхонов Насимжон 2010 года рождения, Бурханова Мехрона 2011 года рождения, Давлатбекова Мижгона 2014 года рождения, Бурханова Шукрона 2017 года рождения; II
 12. 118) ГАНИБАЕВА (Нуманова, Ганыбаева) Машхура Арибжоновна, езбек, 1979-жылы бзбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 119) ГАФУРОВА Мархабо Абдувалиевна, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 120) ГАФФОРОВ (Гаффаров) Фирдавс Азимжон угли, кыргыз, 2001-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 121) ГОЗИЕВА (Облабердиева) Гулчехра Юлдашевна, кыргыз, 1985-жылы бзбек ССРинин Жизак облусунун Арнасой районунда туулган; 122) ГРОШЕВА (Трунова) Лариса Викторовна, орус, 1960-жылы, Озбек ССРинин Наманган шаарында туулган; 123) ДАВЫДОВ Ринат Камильевич, татар, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 124) ДАВЛАТШОЕВ Насрулло Фатхуллоевич, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 125) ДАВЛАТШОЕВ Расулжон Рахмонберди угли, кыргыз, 2002- жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана шаарында туулган; 126) ДАДАЖАНОВА Асилахон Гапуржановна, озбек, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ала-Бука районунда туулган; 127) ДАЛИЕВА Мижгона Камоловна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 128) ДЕХКОНОВА (Мамадалиева) Гулчехра Абдуманоновна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда тзу'лган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Дехконов Мирланбек; 129) ДЖАЛ кызы Дамира, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 12 ПО) БУРХАНОВА (Алимбекова) Хосиятбуву, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 111) ГАДО Дженнифер Ахмед, 2019 года рождения, египтянка, уроженка Соединенных Штатов Америки; 112) ГАДОЕВ Саломидин Сагындыкович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 113) ГАЗИБЕКОВА (Газыбекова) Гулбарчин (Гулбарчын) Газибековна (Газыбековна), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Ирисова Махфуза 2012 года рождения, Ирисова Дилфуза 2016 года рождения; 114) ГАИМОВ (Гаймев) Сафарбек Эркебайевич, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 115) ГАЙБИЛДАЕВА (Гайбылдаева) Кайриниса Имомовна (Имамовна), 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР; 116) ГАЙИПОВ Азим Самиевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 117) ГАЙИПОВ Сами Бадирович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним сын Гайипов Топчубой (Топчубай) 2004 года рождения; 118) ГАНИБАЕВА (Нуманова, Ганыбаева) Машхура Арибжоновна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 119) ГАФУРОВА Мархабо Абдувалиевна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 120) ГАФФОРОВ (Гаффаров) Фирдавс Азимжон угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 12
 13. 130) ДЖАКИПОВА (Жакипова) Бубужамила Эргешовна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Асамидин уулу Аалымбек, 2007-жылы туулган Асамидин уулу Улукман, 2014-жылы туулган Топчубаев Нурлан; 131) ДЖАМАТОВ Оскенбай Исматович, кыргыз, 1960-жылы —б збек ССРиипп-Ташкент облусунун ТашкёНт районунда туулган; 132) ДЖЕЕНАЛИЕВ Арофат Азамович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 133) ДЖЕНАЛИЕВ Рамазан Шаунбекович, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 134) ДЖИЯНОВА Зарина Хасановна, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 135) ДЖОМИЕВА Фотима Шамсуллоевна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 136) ДЖОНИБЕКОВА Сумаё Кадурдиновна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Хатлон облусунун Яван районунда туулган; 137) ДЖУМАБАЕВА Зейнеп Абдужаббаровна, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 138) ДЖУМАТОВ Гулмурод Эркинбаевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 139) ДЖУМАТОВ Куватбек Эркебаевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 140) ДЖУМАТОВ Шамурад Эркинбаевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13 121) ГОЗИЕВА (Облабердиева) Гулчехра Юлдашевна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Арнасойского района Джизакской области Узбекской ССР; 122) ГРОШЕВА (Трунова) Лариса Викторовна, 1960 года рождения, русская, уроженка города Наманган Узбекской ССР; 123) ДАВЫДОВ Ринат Камильевдч, 1980 года рождения. татарин, уроженец города Ош Киргизской ССР; 124) ДАВЛАТШОЕВ Насрулло Фатхуллоевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 125) ДАВЛАТШОЕВ Расулжон Рахмонберди угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Фергана Ферганской области Республики Узбекистан; 126) ДАДАЖАНОВА Асилахон Гапуржановна, 1975 года рождения, узбечка, уроженка Ала-Букинского района Ошской области Киргизской ССР; 127) ДАЛИЕВА Мижгона Камоловна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 128) ДЕХКОНОВА (Мамадалиева) Гулчехра Абдуманоновна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней сын Дехконов Мирланбек 2005 года рождения; 129) ДЖАЛ кызы Дамира, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 130) ДЖАКИПОВА (Жакипова) Бубужамила Эргешовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Асамидин уулу Аалымбек 2006 года рождения, Асамидин уулу Улукман 2007 года рождения, Топчубаев Нурлан 2014 года рождения; 131) ДЖАМАТОВ Оскенбай Исматович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Ташкентского района Ташкентской области Узбекской ССР; 13
 14. 141) ДЖУНУСОВА Токтобубу Кулмаматовна, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 142) ДЖУРАЕВА (Турдыбаева) Маларам Нуридиновна (Нурдиновна), кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 143) ДИАЗ РОДРИГЕС Мия Александровна, кубалык, 2018-жылы Куба Республикасынын Матансас шаарында туулган; 144) ДОВУЛДИЕВА Жамила Тугановна, кыргыз, 1973-жылы ©збек ССРинин Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 145) ДОДАРОВ Санжарбек Додарович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 146) ДОСКУЛОВА Акмарал Жумахматовна, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 147) ДОСТОНОВ Сыймык Абдушукурович, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 148) ДУЙШАЕВ Ислам Суюнбай угли, кыргыз, 2000-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик районунда туулган; 149) ДУЙШОЕВ Бахтияр Мусабекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 150) ЕЛЖАМАЛ Муна Шаукий Мохамед, египет, 1982-жылы Египет Араб Республикасынын Дакахлия провинциясында туулган; 151) ЁКУБЖОН кизи Сапаргул, кыргыз, 2002-жьшы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 152) ЁКУБОВА (Жанжигитова) Зилол Азимовна, кыргыз, 1953-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 14 132) ДЖЕЕНАЛИЕВ Арофат Азамович, 2004 года рождения, кыргыз уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 133) ДЖЕНАЛИЕВ Рамазан Шаунбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Б1сык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 134) ДЖИЯНОВА Зарина Хасановна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 135) ДЖОМИЕВА Фотима Шамсуллоевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 136) ДЖОНИБЕКОВА Сумаё Кадурдиновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Яванского района Хатлонской области Республики Таджикистан; 137) ДЖУМАБАЕВА Зейнеп Абдужаббаровна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 138) ДЖУМАТОВ Гулмурод Эркинбаевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 139) ДЖУМАТОВ Куватбек Эркебаевич, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 140) ДЖУМАТОВ Шамурад Эркинбаевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 141) ДЖУНУСОВА Токтобубу Кулмаматовна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 142) ДЖУРАЕВА (Турдыбаева) Маларам Нуридиновна (Нурдиновна), 1961 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 14
 15. 153) ЁРБЕКОВ Содикжон Мухаммадшариф угли, кыргыз, 1999-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 154) ЖАББАРКУЛОВА (Ахунова) Мукаддасхон Тулкиновна, езбек, 1971-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; Шахноза Каримовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Жайнаков Жыргалбек, 2010-жылы туулган Жайнаков Эмилбек, 2015-жылы туулган Муртазоев Умарбек, 2019-жылы туулган Муртазоев Хусейн, 2019-жылы туулган Муртазоева Фотима; 156) ЖАЙЧИЕВА Майрам Тургунбаевна, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Доскулов Кубаничбек, 2014-жылы туулган Доскулова Аида; 157) ЖАЛОЛИДДИНОВА Гулмира Санжарбек кызы, кыргыз, 2003-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 158) ЖАЛОЛОВ Акжол Камрлиддин угли, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 159) ЖИЕНКУЛОВА Алтинай Керимкул кизи, кыргыз, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бостанлык районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2018-жылы туулган Аманкулов Нурдаулет, 2020-жылы туулган Аманкулов Абдулла; 160) ЖОЛДОШОВА Бактыгул Назридиновна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 161) ЖОЛДОШОВ Мухаммед-Ибраим Сайлиевич, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 15 143) ДИАЗ РОДРИГЕС Мия Александровна, 2018 года рождения, кубинка, уроженка города Матансас Республики Куба; 144) ДОВУЛДИЕВАЖамила Тугановна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; 145) ДОДАРОВ Санжарбек Додарович, 1999 года рождения, ■кыргыз; уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 146) ДОСКУЛОВА Акмарал Жумахматовна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 147) ДОСТОНОВ Сыймык Абдушукурович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан; 148) ДУЙШАЕВ Ислам Суюнбай угли, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан; 149) ДУЙШОЕВ Бахтияр Мусабекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБА© Республики Таджикистан; 150) ЕЛЖАМАЛ Муна Шаукий Мохамед, 1982 года рождения, египтянка, уроженка провинции Дакахлия Арабской Республики Египет; 151) ЁКУБЖОН кизи Сапаргул, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 152) ЁКУБОВА (Жанжигитова) Зилол Азимовна, 1953 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 153) ЁРБЕКОВ Содикжон Мухаммадшариф угли, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 15
 16. 162) ЖОРОБАЕВА (Исабекова) Мадинахон Солижоновна, езбек, 1985-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 163) ЖУМАБОЕВ (Жумабаев) Гулом Ахмадович, кыргыз, 1959-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 164) ЖУМАГУЛОВА Канышай Суйунбаевна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Бекназаров Умар, 2015-жылы туулган Бекназарова Бубуайша; 165) ЖУМАШОВ Шерали Токторбекович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 166) ЖУНУСОВА (Курбанова) Бубуазиза Абдусаматовна, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Джунусова Саида; 167) ЖУРАЕВ Махкамбой Махамадали угли, кыргыз, 1991-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 168) ЖУСУПАЛИЕВ Бекташ Нуралиевич, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 169) ЗАИРБЕК кызы Суйунбубу (Суйунбубу), кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 170) ЗАЙСАНОВА Яна Наильевна, татар, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 171) ЗАРИЛБЕК уулу Майсалбек, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 172) ЗУЛПУКАРОВ Дуйшобай Хасанович, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 173) ИБРАЕВ Мухамедажи Жоробаевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 16 154) ЖАББАРКУЛОВА (Ахунова) Мукаддасхон Тулкиновна, 1971 года рождения, узбечка, уроженка Уйчинского района Наманганской области Узбекской ССР; 155) ЖАЙНАКОВА (Джулдиева) Шахноза Каримовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Жайнаков Жыргалбек 2008 года рождения, Жайнаков Эмилбек 2010 года рождения, Муртазоев Умарбек 2015 года рождения, Муртазоев Хусейн 2019 года рождения, Муртазоева Фотима 2019 года рождения; Тургунбаевна, 1970 года Джергитальского района 156) ЖАЙЧИЕВА Майрам рождения, кыргызка, уроженка Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Доскулов Кубаничбек 2009 года рождения Доскулова Аида 2014 года рождения; 157) ЖАЛОЛИДДИНОВА Гулмира Санжарбек кызы, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 158) ЖАЛОЛОВ Акжол Камолиддин угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 159) ЖИЕНКУЛОВА Алтинай Керимкул кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Бостанлыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дети: Аманкулов Нурдаулет 2018 года рождения, Аманкулов Абдулла 2020 года рождения; 160) ЖОЛДОШОВА Бактыгул Назридиновна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 161) ЖОЛДОШОВ Мухаммед-Ибраим Сайлиевич, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 162) ЖОРОБАЕВА (Исабекова) Мадинахон Солижоновна, 1985 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 16
 17. 174) ИБРОХИМОВА Хуснора Шавкат кизи, езбек, 1999-жылы взбекстан Республикасынын Ташкент шаарында туулган; 175) ИРИСОВ Эрмек Бакибайевич (Бакыбайевич), кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 176) ИСАКОВ Салимжон (Салимджон) Джумаевич, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 177) ИСАКОВА Севарахои Одилжон кизи, езбек, 1993-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Асакин районунда туулган; 178) ИСИРАЙИЛОВА Айиура Абдисейитовна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Исирайилова Айсулуу; 179) ИСКАНДАРОВ Мардои Акбаралиевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Хатлон облусунун Яван районунда туулган; 180) ИСМАИЛОВА (Джумаева) Адолат Джамоловна, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 181) ИСОЕВ Эсаиали Абдусамадович, кыргыз, 1954-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 182) ИСОКОВА (Тагаева) Нуринисо Тураевна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган уулу Исоков Нурланбек; 183) ИХРОМУДДИНОВА Тахмина Абдулмукадировна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 184) КАЛМАГАМБЕТОВА Венера Манноновна, казак, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 185) КАМАЛОВА Рузихон Заиджановна, езбек, 1997-жылы Кыргыз Республикаеынын Ош шаарында туулган; 17 163) ЖУМАБОЕВ (Жумабаев) Гулом Ахмадович, 1959 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 164) ЖУМАГУЛОВА Канышай Суйунбаевна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Бекназаров Умар 2014 года рождения, [2015 года рождения; 165) ЖУМАШОВ Шерали Токторбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 166) ЖУНУСОВА (Курбанова) Бубуазиза Абдусаматовна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Джунуеова Саида 2020 года рождения; 167) ЖУРАЕВ Махкамбой Махамадали угли, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 168) ЖУСУПАЛИЕВ Бекташ Нуралиевич, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 169) ЗАИРБЕК кызы Суйунбубу (Суйунбубу), 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 170) ЗАЙСАНОВА Яна Наильевна, 1994 года рождения, татарка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 171) ЗАРИЛБЕК уулу Майсалбек, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 172) ЗУЛПУКАРОВ Дуйшобай Хасанович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 17
 18. 186) КАМАРИДИНОВА Надежда Жумамидиновна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 187) КАМАРОВА Нигера Бекназаровна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 188) КАМАРОВ Санжар Абдирашитович (Абдирашутович), кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 189) КАМБАРОВ Кыдырали Мирожович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 190) КАМОЛОВ Жавохир Мукум угли, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 191) КАМЧИБЕКОВА Одинахон Келжигит кизи, кыргыз, 1999-жылы Озбекстан Республикасынын Сырдарыя облусунун Акалтин районунда туулган; 192) КАНАЕВ Нургазы Пейшаналиевич, кыргыз, 1994-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 193) КАРАЗАКОВ Бахтиёр Шайдуллоевич, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 194) КАРАКУЛОВ Наимжон Холматович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 195) КАРАКУЛОВ Субхонали Исломжонович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 196) КАРАМУРЗАЕВА (Бекова) Зебинисо Жанибековна, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 18 173) ИБРАЕВ Мухамедажи Жоробаевич, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 174) ИБРОХИМОВА Хуснора Шавкат кизи, 1999 года рождения, узбечка, уроженка города Ташкент Республики Узбекистан; 175) ИРИСОВ Эрмек Бакибайевич (Бакыбайевич), 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 176) ИСАКОВ Салимжон (Салимджон) Джумаевич, 1958 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 177) ИСАКОВА Севарахон Одилжон кизи, 1993 года рождения, узбечка, уроженка Асакинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 178) ИСИРАЙИЛОВА Айнура Абдисейитовна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Исирайилова Айсулуу 2018 года рождения; 179) ИСКАНДАРОВ Мардон Акбаралиевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Яванского района Хатлонской области Республики Таджикистан; 180) ИСМАИЛОВА (Джумаева) Адолат Джамоловна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 181) ИСОЕВ Эсанали Абдусамадович, 1954 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области 'Гаджикской ССР; 182) ИСОКОВА (Тагаева) Нуринисо Тураевна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней сын Исоков Нурланбек 2010 года рождения; 183) ИХРОМУДДИНОВА Тахмина Абдулмукадировна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 18
 19. 197) КАРИМЖАНОВА Назирахон Кахрамановна, езбек, 1985-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган; 198) КАРИМОВА Айгуль (Айгул) Балтабаевна (Балтаевна), кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 199) КАРИМОВА Хакима 2000~жылы- туулган; Абдулвохидовна, кыргыз, Жергетал районунда 200) КАРОБОЕВ (Карабоев) Давлатбек Акбаралиевич, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Давлатбекзода Далер, 2018-жылы туулган Корабоев Джалил; 201) КАСИЕВ Дмитрий Геннадьевич, орус, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 202) КАСИМОВА Озода Боховидиновна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 203) КЕНЖАЕВ Рамазан Орифович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 204) КЕНЖЕБАЕВ Нургазы Таштемирович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Респуб!ликасынын Жергетал районунда туулган; 205) КИМ Елена Юрьевна, корей, 1983-жылы Озбек ССРинин Жизак облусунун Зарбдар районунда туулган; 206) КИПЧАКОВА (Холова) Зафирон Надировна, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 207) КОДИРОВ Хикмидин Восиевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 208) КОДИРОВА Парвина Отажоновна, езбек, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Жаббор-Расулов районунда туулган; 19 184) КАЛМАГАМБЕТОВА Венера Манноновна, 1984 года рождения, казашка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 185) КАМАЛОВА Рузихон Заиджановна, 1997 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 186) КАМАРИДИНОВА Надежда Жумамидиновна, 2002“года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 187) КАМАРОВА Нигера Бекназаровна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 188) КАМАРОВ Саижар Абдирашитович (Абдирашутович), 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 189) КАМБАРОВ Кыдырали Мирожович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 190) КАМОЛОВ Жавохир Мукум угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 191) КАМЧИБЕКОВА Одинахон Келжигит кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Акалтинского района Сырдарьинской области Республики Узбекистан; 192) КАНАЕВ Нургазы Пейшаналиевич, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец Уйчинского района Наманганской области Республики Узбекистан; 193) КАРАЗАКОВ Бахтиёр Шайдуллоевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 194) КАРАКУЛОВ Наимжон Холматович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 19
Anzeige