Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Указ о приеме в гражданство №241(20)

Más de akipress(20)

Anzeige

Último(20)

Указ о приеме в гражданство №241

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У КА З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женундв Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугунв, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинии 2-белугуне, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женундв теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АБДАЛИМОВ Таир Кенешбаевич, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 2) АБДИГАППАРОВА Робияхон Нуридин кизи, кыргыз, 2020-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Алтыарык районунда туулган; 3) АБДИЕВА Сайниса Ризвоновна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2011-жылы туулган кызы Зулпукаарова Гулнур; 4) АБДИКАДИРОВ Талгат Жананович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 5) АБДИЛАЗИЗОВ Махмадвали Махмаяминович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К А З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 2 статьи 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю; 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АБДАЛИМОВ Таир Кенешбаевич, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 2) АБДИГАППАРОВА Робияхон Нуридин кизи, 2020 года рождения, кыргызка, уроженка Алтыарыкского района Ферганской области Республики Узбекистан; 3) АБДИЕВА Сайниса Ризвоновна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Зулпукаарова Гулнур 2011 года рождения; 4) АБДИКАДИРОВ Талгат Жананович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 5) АБДИЛАЗИЗОВ 2001 года рождения, кыргыз. Республики Таджикистан; Махмадвали Махмаяминович, уроженец Джергитальского района 003192 * 003191 *
 2. 6) АБДИЛЛАЕВА Марвет Рыскуловна, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 7) АБДИРАИМОВА (Абдираим кызы) Даанагул, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Кочорбаева Нуриза; 8) АБДИРАХИМ кызы Шааркан, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 9) АБДУАЗИЗОВ Олтинбек Носирович, кыргыз, 1982-жылы ©збек ССРинин Жизак облусунун Пахтакор районунда туулган; 10) АБДУВАЛИЕВА Гулиза Турдумахматовна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 11) АБДУВАЛИЕВА Жамила Абдурайимовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 12) АБДУВАЛИЕВА Фируза Турдумахматовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 13) АБДУЛЛАЕВА Нурзат Таалайбековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 14) АБДУЛХАЙРОВА Хилолви Ихромовна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 15) АБДУРАЗАКОВ Байышбек Мустакимжонович, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 16) АБДУРАСУЛОВ Собур Розикович, кыргыз, 1965-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 17) АБДУРАХМАНОВА (Абрахамовна) Бубуатика Саломовна, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. 6) АБДИЛЛАЕВА Марвет Рыскуловна, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 7) АБДИРАИМОВА (Абдираим кызы) Даанагул, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дочь Кочорбаева Нуриза 2019 года рождения; 8) АБДИРАХИМ кызы Шааркан, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Кыргызской Республики; 9) АБДУАЗИЗОВ Олтинбек Носирович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Пахтакорского района Джизакской области Узбекской ССР; 10) АБДУВАЛИЕВА Гулиза Турдумахматовна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 11) АБДУВАЛИЕВА Жамила Абдурайимовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 12) АБДУВАЛИЕВА Фируза Турдумахматовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 13) АБДУЛЛАЕВА Нурзат Таалайбековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 14) АБДУЛХАЙРОВА Хилолви Ихромовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 15) АБДУРАЗАКОВ Байышбек Мустакимжонович, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 16) АБДУРАСУЛОВ Собур Розикович, 1965 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР;
 3. Аны менен бирге 2005-жылы туулган уулу Абдурахманов Сыймык; 18) АБДУРАХМАНОВА Сайрагул Низомидин кизи, кыргыз, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; ______ 19) АВАЗОВ Рамазон Хигматиллаевич (Хигматиллоевич)^ кыргыз, 200'Т-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 20) АВАЗОВА Таскират Исроиловна (Исроил кызы Таскира), кыргыз, 1990-жьшы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 21) АВАЗОВА (Ахмедова) Хидоят Хабибуллаевна, кыргыз, 1961-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Алтыарык районунда туулган; 22) АДИЛ Мухаммад Азим, кыргыз, 1982-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Джаузджан провинциясында туулган; 23) АДИЛОВА Бубуажар (Бубуажар) Насириддиновна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 24) АЁСОВА Ражамо Хужахмадовна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 25) АЗИЗОВА Буалийма Жалиловна, кыргыз, 1967-жьшы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган; 26) АЗИЗОВ Орозали Абдулфатоевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 27) АЙЧУРОК Хисор кизи, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 28) АКРАМОВА Райжамо Гозыбековна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 29) АЛИБАЕВА Сапия Абытовна, кыргыз, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 17) АБДУРАХМАНОВА (Абрахамовна) Бубуатика, Саломовна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Абдурахманов Сыймык 2005 года рождения; 18) АБДУРАХМАНОВА Сайрагул Низомидин кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан;_______ 19) АВАЗОВ Рамазон Хигматиллаевич (Хигматиллоевич), 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 20) АВАЗОВА Таскират Исроиловна (Исроил кызы Таскира), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 21) АВАЗОВА (Ахмедова) Хидоят Хабибуллаевна, 1961 года рождения, кыргызка, уроженка Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; 22) АДИЛ Мухаммад Азим, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец провинции Джаузджан Исламской Республики Афганистан; 23) АДИЛОВА Бубуажар (Бубуажар) Насириддиновна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 24) АЁСОВА Ражамо Хужахмадовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 25) АЗИЗОВА Буалийма Жалиловна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 26) АЗИЗОВ Орозали Абдулфатоевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 27) АЙЧУРОК Хисор кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 4. 30) АЛИЕВА Бахтигул Толибджоновна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Гарм районунда туулган; 31) АЛИМОВ Дониёр Раимович, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 32) АЛИМОВА Мукарама Шохимардоновна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 33) АЛИХУЖАЕВА Раънохон Мухаммадшариф кизи, кыргыз, 1998-жылы бзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 34) АЛИШЕРОВ Неткабыл Султанович, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 35) АЛПИДИНОВ Тургунали Жусупалиевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2021-жылы туулган кызы Жусупалиева Балнур; 36) АМАНБАЕВА Нартажи Ахматовна, кыргыз, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 37) АМАНБАЕВ Ойбек Одилжон угли, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунда туулган; 38) АМАТОВА Чынара Талиповна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Дубанаев Абдухаким, 2013-жылы туулган Дубанаев Акжолтой; 39) АМИРБЕКОВА Зарвинисо Абдувалиевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 40) АМИРОВА Гулсара Абдувалиевна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 41) АМИРОВ Медербек Сулайманович, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 28) АКРАМОВА Райжамо Гозыбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 29) АЛИБАЕВА Сапия Абытовна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 30) АЛИЕВА Бахтигул Толибджоновна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Гармского района Республики Таджикистан; 31) АЛИМОВ Дониёр Раимович, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 32) АЛИМОВА Мукарама Шохимардоновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 33) АЛИХУЖАЕВА Раънохон Мухаммадшариф кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; 34) АЛИШЕРОВ Неткабыл Султанович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 35) АЛПИДИНОВ Тургунали Жусупалиевич, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ним дочь Жусупалиева Балнур 2021 года рождения; 36) АМАНБАЕВА Нартажи Ахматовна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 37) АМАНБАЕВ Ойбек Одилжон угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Андижанской области Республики Узбекистан; 38) АМАТОВА Чынара Талиповна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Дубанаев Абдухаким 2013 года рождения, Дубанаев Акжолтой 2014 года рождения;
 5. 42) АМИТОВА Килимбубу Аширбековна, кыргаз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Пазилбекова (Пазылбекова) Элиза; 43) АМОНОВ Душабой Махкамович, кыргаз, 1967-жылы Тажик ССРинин Ходжент районунда туулган; 44) АМОНОВ Исокбой Душабоевич, кыргыз, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунда туулган; 45) АНОРБОЕВА (Азимова) Гулмира Махаматумаровна, кыргыз, 1980-жылы ©збек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 46) АПСАМАТОВА Динара Раимкуловна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Каарова Бубуазиза, 2015-жылы туулган Эсенбеков Абдурашид; 47) АРЗИЕВА (Ахатова) Пардаз Нуралиевна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Арзиев Навруз; 48) АРТИКУЛОВ (Арзыкулов) Акжол Маликович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Абдумаликова Сапарма, 2007-жылы туулган Арзыкулов Расул, 2015-жылы туулган Артикулов Рускул, 2015-жылы туулган Арзыкулов Нийматтулло; 49) АСАДАЛИ кызы Динара, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган. Аны менен бирге балдары; 2015-жылы туулган Файзуллаев Имрон, 2016-жылы туулган Файзуллоева Ясмина, 2020-жылы туулган Маматубраимова Сабина; 50) АСАНОВ Исламидин Бахридинович, кыргыз, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 39) АМИРБЕКОВА Зарвинисо Абдувалиевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 40) АМИРОВА Гулсара Абдувалиевна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; -44)— АМИРОИМедербек Сулайманович, 1990 года рождения. кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 42) АМИТОВА Килимбубу Аширбековна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дочь Пазилбекова (Пазылбекова) Элиза 2019 года рождения; 43) АМОНОВ Душабой Махкамович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжентского района Таджикской ССР; 44) АМОНОВ Исокбой Душабоевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Баткенской области Кыргызской Республики; 45) АНОРБОЕВА (Азимова) Гулмира Махаматумаровна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; 46) АПСАМАТОВА Динара Раимкуловна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дети; Каарова Бубуазиза 2013 года рождения, Эсенбеков Абдурашид 2015 года рождения; 47) АРЗИЕВА (Ахатова) Пардаз Нуралиевна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Арзиев Навруз 2009 года рождения; 48) АРЗИКУЛОВ (Арзыкулов) Акжол Маликович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети; Абдумаликова Сапарма 2005 года рождения, Арзыкулов Расул 2007 года рождения, Арзикулов Рускул 2009 года рождения, Арзыкулов Нийматтулло 2015 года рождения;
 6. 51) АСКАРАЛИЕВА Орзигул Атабек кизи, кыргыз, 2000-жылы бзбекстан Республикасыньш Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 52) АСЛОНБЕКОВА Мукарама Ахматбековна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 53) АСОЕВА (Разикова) Фарида Акрамовна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2013-жылы туулган Асеева Мадина, 2016-жылы туулган Асеев Идибек, 2019-жылы туулган Асеев Усман; 54) АСТАНОВ Вайсидин (Вайсиддин) Аъзамович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 55) АТАБАЕВА Зарипа Осмоновна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2009-жылы туулган Токуров Абдулсаит, 2012-жылы туулган Таджибаева Буамина, 2015-жылы туулган Таджибаева Алмира; 56) АТИНОВА Тумар Азизилло кизи, кыргыз, 1996-жылы бзбекстан Республикасыньш Жизак облусунда туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Абдуназарова Алия; 57) АХАТОВ Бахрулло Иероилович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 58) АХМАТОВА Барчинай Носировна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасыньш Жергетал районунда туулган; 59) АХМЕДОВА (Орунбаева) Зарву Бегалиевна, кыргыз, 1969-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 60) АХМЕДОВ Икромжон Хонкелдиевич, кыргыз, 1974-жылы Озбек ССРинин Жизак облусунда туулган; 61) АХМЕДОВА Олифтахон Холовна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 49) АСАДАЛИ кызы Динара, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Файзуллаев Имрон 2015 года рождения, Файзуллоева Ясмина 2016 года рождения, Маматубраимова Сабина 2020 года рождения; 50) АСАНОВ Исламидин Бахридинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 51) АСКАРАЛИЕВА Орзигул Атабек кизи, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 52) АСЛОНБЕКОВА Мукарама Ахматбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 53) АСОЕВА (Разикова) Фарида Акрамовна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Асоева Мадина 2013 года рождения, Асоев Идибек 2016 года рождения, Асоев Усман 2019 года рождения; 54) АСТАНОВ Вайсидин (Вайсиддин) Аъзамович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 55) АТАБАЕВА Зарипа Осмоновна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Токуров Абдулсаит 2009 года рождения, Таджибаева Буамина 2012 года рождения, Таджибаева Алмира 2015 года рождения; 56) АТИНОВА Тумар Азизилло кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джизакской области Республики Узбекистан. Вместе с ней дочь Абдуназарова Алия 2018 года рождения; 57) АХАТОВ Бахрулло Иероилович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 58) АХМАТОВА Барчинай Носировна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 7. 62) АШУРОВА Мадина Расулжоновна, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кадамжай районунда туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган уулу Турдиев Олтинбек; 63) АЮБОВ Саломидин Нуридинович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; ^4)— БАЙМУРЭАЕВ Махмадвалй, кьфгыз, 1950-жылы Тажик~ ССРинин Жергетал районунда туулган; 65) БАКАСОВА (Ташбаева) Зухрахон Алимбековна, кыргыз, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунда туулган; 66) БАКТИЯРОВ Абдилашим Шаршенбаевич, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 67) БАКТЫБАЙОВА Майрам Тошматовна, кыргыз, 1962-жылы Тажик ССРинин Канибадам районунда туулган; 68) БАЛТАБАЕВ Жахонгир Шухратович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 69) БАТИРОВ Кахар, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Куйбышев районунда туулган; 70) БАТИРОВА (Батырова) Рисолат Тожидиновиа, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Шаартуз районунда туулган; 71) БАХАБОВА Мунира Идибековна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 72) БЕДАНОВ Алижон Сайдуллоевич, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 73) БЕГМАТОВА Айсулув Шермамат кизи, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Сырдарыя облусунда туулган; 74) БЕКОВ Орзубек Асилбекович, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 59) АХМЕДОВА (Орунбаева) Зарву Бегалиевна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 60) АХМЕДОВ Икромжон Хонкелдиевич, 1974 года рождения, кыргыз, уроженец Джизакской области Узбекской ССР; 61) АХМЕДОВА Олифтахон Холовна, 1972 года рождения, кырт'ьгдш, уром^енка Джергитальского района Таджикской ССР; 62) АШУРОВА Мадина Расулжоновна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Кадамжайского района Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней сын Турдиев Олтинбек 2019 года рождения; 63) АЮБОВ Саломидин Нуридинович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 64) БАЙМУРЗАЕВ Махмадвали, 1950 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 65) БАКАСОВА (Ташбаева) Зухрахон Алимбековна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 66) БАКТИЯРОВ Абдилашим Шаршенбаевич, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 67) БАКТЫБАЙОВА Майрам Тошматовна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Таджикской ССР; 68) БАЛТАБАЕВ Жахонгир Шухратович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 69) БАТИРОВ Кахар, 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Куйбышевского района Таджикской ССР; 70) БАТИРОВА (Батырова) Рисолат Тожидиновиа, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Шаартузского района Таджикской ССР;
 8. 75) БОКОЕВА Сулувхон Кайимовна, кыргыз, 1974-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Янги-Курган районунда туулган; 76) БУРКАШЕВА Матлуба Закиржоновна, кыргыз, 1974-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 77) БУТАБЕКОВА Зувайдахон Машрабовна, кыргыз, 1973-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 78) ГАЙИПОВА Шахноза Самиевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 79) ГАЛБАЕВА Бегайым Таабалдыевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 80) ГАНИБОЕВ Махсутали Абдуманобович, кыргыз, 1967-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 81) ГАНИЕВ Аширбек, кыргыз, 1948-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 82) ГАНИЕВ Бактыбек Аширбекович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 83) ГАНИЕВА Тилла, кыргыз, 1946-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 84) ГАНЫБАЕВ Абдыжапар Манасбекович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 85) ГАНЫБАЕВА Мээрхан Асанбековна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Алапаев Абдыкадыр, 2015-жылы туулган Алапаев Айбек, 2018-жылы туулган Максатбек уулу Рахим; 86) ГАФОРОВ Иброхим Муродович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 71) БАХАБОВА Мунира Идибековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 72) БЕДАНОВ Алижон Сайдуллоевич, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 73) БЕГМАТОВА Айсулув Шермамат кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Сырдарьинской области Республики Узбекистан; 74) БЕКОВ Орзубек Асилбекович, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 75) БОКОЕВА Сулувхон Кайимовна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Янги-Курганского района Наманганской области Узбекской ССР; 76) БУРКАШЕВА Матлуба Закиржоновна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; 77) БУТАБЕКОВА Зувайдахон Машрабовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 78) ГАЙИПОВА Шахноза Самиевна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 79) ГАЛБАЕВА Бегайым Таабалдыевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 80) ГАНИБОЕВ Махсутали Абдуманобович, 1967 года рождения, кыргыз, уроженец Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 81) ГАНИЕВ Аширбек, 1948 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 82) ГАНИЕВ Бактыбек Аширбекович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР;
 9. 87) ГЛУШЕВ Мизробиддин Нажмуддинович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 88) ГУЛБОЕВА Севинч Абдураззак кизи, кыргыз, 2005-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунда туулган; 89) ГУЛИШЕВАЗулфияЖумабой кизи, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунда туулган; 90) ГУЛОМИДДИНОВА Дилфуза Абдилатиф кизи, кыргыз, 2005-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунда туулган; 91) ДАВЛАТОВА Гулноза Гафуржоновна, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 92) ДАВЛЯТБЕКОВА Гулноз Азаматовна, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 93) ДАМИНОВА (Садиржонова) Дилнурахон Кувончбек кизи, кыргыз, 2003-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 94) ДАМИНОВА (Кулдошева) Турсуной Ойбек кизи, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Мархамат районунда туулган; 95) ДАТКАБАЕВА Нурзина Мамасоли кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 96) ДЖАББАРКУЛОВА (Бутаева) Замира Алибоевна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 97) ДЖАББОРКУЛОВ (Джаббаркулов) Джумабой Аскарович, кыргыз, 1947-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунда туулган; 83) ГАНИЕВА Тилла, 1946 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 84) ГАНЫБАЕВ Абдыжапар Манасбекович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; ______85) ГАНЫБАЕВА Мээрхан Асанбековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Алапаев Абдыкадыр 2013 года рождения, Алапаев Айбек 2015 года рождения, Максатбек уулу Рахим 2018 года рождения; 86) ГАФОРОВ Иброхим Муродович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 87) ГЛУШЕВ Мизробиддин Нажмуддинович, 2003 года ролсдения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 88) ГУЛБОЕВА Севинч Абдураззак кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уролсенка Джизакской области Республики Узбекистан; 89) ГУЛИШЕВА Зулфия Жумабой кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганской области Республики Узбекистан; 90) ГУЛОМИДДИНОВА Дилфуза Абдилатиф кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганской области Республики Узбекистан; 91) ДАВЛАТОВА Гулноза Гафуржоновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 92) ДАВЛЯТБЕКОВА Гулноз Азаматовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 10. 98) ДЖАКИПОВ Таир Салимович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2017-жылы туулган Джакипов Нурислам, 2019-жылы туулган Джакипова Ася; 99) ДЖАЛОЛОВА (Джалалова) Губой (Гулбон) Маматовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 100) ДЖЕЕНБЕКОВ Аскарали Орозалиевич, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 101) ДЖЕНАЛИЕВА Хадича Айдаралиевна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районунда туулган; 102) ДЖОРОЕВ Нурлаибек Абдулфатоевич, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 103) ДЖУМАЕВА Алымкаи Жунусовна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган кызы Сатиева Нурия; 104) ДЖУРАБАЕВ Бахтиёр Джумабоевич, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунда туулган; 105) ДЖУРАЕВА (Абдусаламова) Бубузия Артыковна, кыргыз, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сулукту шаарында туулган; 106) ДЖУРАЕВА Гулчехра Гоибназаровна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 107) ДЖУРАЕВА Гулбайра Олимжоновиа, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 108) ДЖУРАЕВА (Юлдошева) Нигора Уриновна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 10 93) ДАМИНОВА (Садиржонова) Дилнурахон Кувончбек кизи, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 94) ДАМИНОВА (Кулдошева) Турсуной Ойбек кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Мархаматского района Андижанской области Республики Узбекистан; 95) ДАТКАБАЕВА Нурзина Мамасоли кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 96) ДЖАББАРКУЛОВА (Бутаева) Замира Алибоевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 97) ДЖАББОРКУЛОВ (Джаббаркулов) Джумабой Аскарович, 1947 года рождения, кыргыз, уроженец Ленинабадской области Таджикской ССР; 98) ДЖАКИПОВ Таир Салимович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Джакипов Нурислам 2017 года рождения, Джакипова Ася 2019 года рождения; 99) ДЖАЛОЛОВА (Джалалова) Губой (Гулбон) Маматовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 100) ДЖЕЕНБЕКОВ Аскарали Орозалиевич, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 101) ДЖЕНАЛИЕВА Хадича Айдаралиевна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 102) ДЖОРОЕВ Нурлаибек Абдулфатоевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 103) ДЖУМАЕВА Алымкаи Жунусовна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Сатиева Нурия 2010 года рождения; 10
 11. 109) ДЖУРАЕВ Нишон Турабоевич, кыргыз, 1958-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; ПО) ДЖУРАЕВ Сирожиддин Нишонович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 111) ДИНАРА Айбаш кызы, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетапряйпнун,1^д ------------------------------- 112) ДОСТОНОВА (Ибрагимова) Гулчехра Рахимовна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2006-жылы туулган Ибрагимов Бекзод, 2008-жылы туулган Достонова Нозгул, 2015-жылы туулган Достонов Бекжан; 113) ДУБАНАЕВ Орозбай-Али Талимбекович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 114) ДУЙШАБАЕВА Гулнора Сагынбайевна, кыргыз, 1972-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 115) ДУЙШЕЕВА Жанара Мусабековна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 116) ДУЙШО кизи Гулмурза, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 117) ДУСАНОВ Бекзодбек Бактбек угли, кыргыз, 2001-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Булакбашы районунда туулган; 118) ЕКУБОВА Кибирё Мирзовалиевна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 119) ЁРМАХМАДОВА Сайдагул 1993-жылы Тажикстан Республикасынын туулган; Нуровна, Жергетал кыргыз, районунда 120) ЖЕЕНБЕК уулу Муратбек, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 11 104) ДЖУРАБАЕВ Бахтиёр Джумабоевич, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Ленинабадской области Таджикской ССР; 105) ДЖУРАЕВА (Абдусаламова) Бубузия Артыковна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка города Сулюкта Ошской области Киргизской ССР; ДЖУРАЕВА Гулчехра Гоибиазаровна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 107) ДЖУРАЕВА Гулбайра Олимжоновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 108) ДЖУРАЕВА (Юлдошева) Нигера Уриновна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 109) ДЖУРАЕВ Нишон Турабоевич, 1958 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; ПО) ДЖУРАЕВ Сирожиддин Нишонович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; П1) ДИНАРА Айбаш кызы, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 112) ДОСТОНОВА (Ибрагимова) Гулчехра Рахимовна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Ибрагимов Бекзод 2006 года рождения, Достонова Нозгул 2008 года рождения, Достонов Бекжан 2015 года рождения; 113) ДУБАНАЕВ Орозбай-Али Талимбекович, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 11
 12. 121) ЖИЯНОВА Дилшодахон Арабжон кизи, кыргыз, 2001- жылы Эзбекстан Республикасынын Фергана облусунда туулган; 122) ЖОРОБАЙ кизи Айдана Турсунбай Тегин, кыргыз, 2000- жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 123) ЖУЛДИЕВА Алма Эсановна, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Канибадам районунда туулган; 124) ЖУМАБАЕВ Зафариддин Кудратулоевич, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 125) ЖУМАБОЕВА Аида Мамасидиковна, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 126) ЖУМАБОЕВ (Жумабаев) Насриддин Шамшиевич, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 127) ЖУРАЕВА Айзада Убайдулла кизи, кыргыз, 1998-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Туракурган районунда туулган; 128) ЗАИЛИНИСОИ Хикматулло кызы, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 129) ЗАИРБЕКОВА Бактыхан Джеенбековна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 130) ЗАЙНАЛОВ Кандилбек Кодирович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 131) ЗАРИФЖОН Рустам уулу (Рустам уулу Зарифжон), кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 132) ЗОИРБЕКОВ Шамшод Абдыганыевич, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 12 114) ДУЙШАБАЕВА Гулнора Сагыибайевна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 115) ДУЙШЕЕВА Жанара Мусабековна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 116) ДУЙШО кизи Гулмурза, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 117) ДУСАНОВБекзодбекБактбек угли, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Булакбашинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 118) ЁКУБОВА Кибирё Мирзовалиевна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 119) ЁРМАХМАДОВА Сайдагул Нуровна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 120) ЖЕЕНБЕК уулу Муратбек, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 121) ЖИЯНОВА Дилшодахон Арабжон кизи, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганской области Республики Узбекистан; 122) ЖОРОБАЙ кизи Айдана Турсунбай Тетин, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 123) ЖУЛДИЕВА Алма Эсановна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Таджикской ССР; 124) ЖУМАБАЕВ Зафариддин Кудратулоевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 125) ЖУМАБОЕВА Аида Мамасидиковна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 12
 13. 133) ЗОИРОВ (Заиров) Тиничбек (Тынычбек) Токтоматович (Тохтоматович), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 134) ЗУВУРБЕКОВ Абдукаар Токтоматович, кыргаз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 135) ИБИШОВ Абдилда Эргешович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 136) ИБРАГИМОВ Кароматулло Бегижонович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Хатлон облусунда туулган; 137) ИБРАЕВА Бубужамила Асатилдаевна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Кубатбекова Махбуба, 2007-жылы туулган Кубатбекова Салима, 2009-жылы туулган Кубатбекова Мунира; 138) ИБРОХИМЖОН кизи Жамилахон (Жамилахан), кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 139) ИКРАМОВА Зарина Джумаевна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленин районунда туулган; 140) ИРИСКУЛОВ Тилевалды Ражабваевич, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 141) ИРКИБОЕВА (Иркибаева) Канишой (Канышой) Мамадалиевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 142) ИСАКОВА (Сайдахматова) Азиза Сатикуловна (Сатыкуловна), кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жылы туулган Исакова Фаришта, 2014-жылы туулган Исакова Фариза, 2017-жылы туулган Исакова Углай; 13 126) ЖУМАБОЕВ (Жумабаев) Насриддин Шамшиевич, 1970 года рождения, кыргыз, уроженец Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 127) ЖУРАЕВА Айзада Убайдулла кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Туракурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 128) 5АИЛИНИС0И Хикматулло кызы, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 129) ЗАИРБЕКОВА Бактыхан Джеенбековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 130) ЗАЙНАЛОВ Кандилбек Кодирович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 131) ЗАРИФЖОН Рустам уулу (Рустам уулу Зарифжон), 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 132) ЗОИРБЕКОВ Шамшод Абдыганыевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Тадисикистан; 133) ЗОИРОВ (Заиров) Тиничбек (Тынычбек) Токтоматович (Тохтоматович), 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 134) ЗУВУРБЕКОВ Абдукаар Токтоматович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 135) ИБИШОВ Абдилда Эргешович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 136) ИБРАГИМОВ Кароматулло Бегижонович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Хатлонской области Республики Таджикистан; 13
 14. 143) ИСАКОВА (Апсаламова) Гулбар Акматбековна, кыргыз, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган; 144) ИСАКОВ Нурлан Махмадсайидович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 145) ИСКАНДАРОВА Барчиной Нусратжон кизи, кыргыз, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Язъяван районунда туулган; 146) ИСЛАЕВ Максатбек Назарович (Максатбек Назар уулу), кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 147) ИСЛОМКУЛОВ Сайфидин Анорбойевич, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2008-жылы туулган Исломкулова Мавжуда, 2010-жылы туулган Исломкулов Самаридин; 148) ИСЛОМОВА Токтохан Жумаевна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 149) ИСМАИЛОВА Гулсара Заировна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 150) ИСМАИЛОВ Джанобидин Максутович, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Исфара шаарында туулган; 151) ИСМАИЛОВА Паризат Шодмонидиновна, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 152) ИСМОИЛОВ Сафарали Абдувалиевич, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 153) ИСМОИЛОВА (Мурадова) Шарват Сайдахматовна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Муродов Мухаммад, 2015-жылы туулган Мурадова Раёна, 2018-жылы туулган Мурадова Камила; 14 137) ИБРАЕВА Бубужамила Асатилдаевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Кубатбекова Махбуба 2004 года рождения, Кубатбекова Салима 2007 года рождения, Кубатбекова Мунира 2009 года рождения; 138) ИБРОХИМЖОН кизи Жамилахон (Жамилахан), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 139) ИКРАМОВА Зарина Джумаевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Ленинского района Таджикской ССР; 140) ИРИСКУЛОВ Тилевалды Ражабваевич, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 141) ИРКИБОЕВА (Иркибаева) Канишой (Канышой) Мамадалиевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 142) ИСАКОВА (Сайдахматова) Азиза Сатикуловна (Сатыкуловна), 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Исакова Фаришта 2012 года рождения, Исакова Фариза 2014 года рождения, Исакова Углай 2017 года рождения; 143) ИСАКОВА (Апсаламова) Гулбар Акматбековна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 144) ИСАКОВ Нурлан Махмадсайидович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 145) ИСКАНДАРОВА Барчиной Нусратжон кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Язъяванского района Ферганской области Республики Узбекистан; 14
 15. 154) ИСОКОВА Мунайим (Мунайым) Абдураззок кизи, кыргыз, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Касансай районунда туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Исаков (Исоков) Орозали; 155) ИСРОИЛОВА Нигорахон Ойбек кизи, кыргыз, 1997-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кува районунда туулган;______ _ _____ ------------------------— 156) ЙУЛДОШЕВА Икболой Махаммадаюб кизи, кыргыз, 1993-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 157) КАЛАНДАРОВ Сабыр Ибодулоевич, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; кыргыз. 158) КАМАРОВА Айжамал Закирбаевна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 159) КАРАВАЕВ Алиназар Давронович, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 160) КАРАКУЛОВА Вазирахои Саидахматовна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 161) КАРАМУРЗАЕВ Махмарози Саматович, кыргыз, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунда туулган; 162) КАРИМОВА Мутабар Усоновна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 163) КАРИМОВ Суйунбай (Суйунбай) Турсунбайевич, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 164) КАРОКУЛОВ Абдуманон Мамурович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 15 146) ИСЛАЕВ Максатбек Назарович (Максатбек Назар уулу), 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 147) ИСЛОМКУЛОВ Сайфидин Аиорбойевич, 1973 года рождения, кыргыз, зфоженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним дети; Исломкулова Мавжуда 2008 года рождения, — —Исломкулив СамармДйН2010 года рождения; 148) ИСЛОМОВА Токтохан Жумаевна, 2000 года рождения, кыргызка, зфоженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 149) ИСМАИЛОВА Гулсара Заировна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 150) ИСМАИЛОВ Джанобидии Максутович, 1957 года рождения, кыргыз, уроженец города Исфара Таджикской ССР; 151) ИСМАИЛОВА Паризат Шодмонидиновна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 152) ИСМОИЛОВ Сафарали Абдувалиевич, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 153) ИСМОИЛОВА (Мурадова) Шарват Сайдахматовна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Муродов Мухаммад 2013 года рождения, Мурадова Раёна 2015 года рождения, Мурадова Камила 2018 года рождения; 154) ИСОКОВА Мунайим (Мунайым) Абдураззок кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Наманганской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Исаков (Исоков) Орозали 2015 года рождения; 155) ИСРОИЛОВА Нигорахон Ойбек кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан; 15
 16. 165) КАРШИБОЕВ Азаматбек Илхомжонович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор-Расулов районунда туулган; 166) КАРШИБОЕВ Саймамат Нурматович, кыргыз, 1949-жылы Тажик ССРинин Нау районунда туулган; 167) КЕЛДИБЕКОВ Максатбек Шералиевич, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 168) КЕНДЖЕКУЛОВ Джоробек Сатыбалдиевич, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 169) КЕНЖАБАЕВА (Кенжебаева) Мукадас Сайрахмоновна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Кенжабаев Али; 170) КИПЧАКОВ Нематилла, кыргыз, 1956-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунда туулган; 171) КОДИРОВ Иброхим Исокович, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 172) КОДИРОВА (Жакыпова) Шаангул Абдибалиевна, кыргыз, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районунда туулган; 173) КОКОНБЕКОВ Азан Мамадраимович, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 174) КОШБАЕВА (Юлдашева) Ханифа Каюмовна, кыргыз, 1956-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 175) КУБАТБЕКОВ Эшполот Култаевич, кыргыз, 1971-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 176) КУДАЙБЕРДИЕВА Буукан Исмаиловна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Кудайбердиев Канатаали, 2009-жылы туулган Кудайбердиев Жакып, 2013-жылы 16 156) ЙУЛДОШЕВА Икболой Махаммадаюб кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 157) КАЛАНДАРОВ Сабыр Ибодулоевич, 1974 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 158) КАМАРОВА Айжамал Закирбаевна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 159) КАРАБАЕВ Алиназар Давронович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 160) КАРАКУЛОВА Вазирахон Саидахматовна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 161) КАРАМУРЗАЕВ Махмарози Саматович, 1960 года рождения, кыргыз, уроженец Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 162) КАРИМОВА Мутабар Усоновна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 163) КАРИМОВ Суйунбай (Суйунбай) Турсунбайевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 164) КАРОКУЛОВ Абдуманон Мамурович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 165) КАРШИБОЕВ Азаматбек Илхомжонович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 166) КАРШИБОЕВ Саймамат Нурматович, 1949 года рождения, кыргыз, уроженец Науского района Таджикской ССР; 16
 17. туулган Кудайбердиев Ахмед, 2017-жылы туулган Кудайбердиева Букатыча; 177) КУДАЙБЕРДИЕВ Турат Токтобаевич, кыргыз, 1984-хсылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 178) КУЛАТОВА (Курбонова) Бахтихон Мирзаахмадовна, кыргыз, 1983-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Янги-Курган районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2006-жылы туулган Паизбекова Нуркамол, 2008-жылы туулган Паизбекова Каникей, 2015-жылы туулган Паизбекова Малика; 179) КУРБАНАЛИЕВА Бактыгул Абубакировна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Суйундукова Азиза, 2008-жылы туулган Суйундукова Бубуайша, 2012-жылы туулган Умарбеков Нух, 2016-жылы туулган Умарбекова Айгерим; 180) КУРБОНВИ Идибек кызы, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 181) КУРБОНОВ Дилмурод Уктамович, кыргыз, 1988-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда тз^лган; 182) КУРБОНОВА (Ахмедова) Озодахон Якубжоновна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 183) КУРБОНОВ (Курбанов) Улугбек Урисбаевич, кыргыз, 1973-жылы Озбек ССРинин Ташкент облусунун Бука районунда туулган; 184) КУРБОНОВА Хофиза Дилмуродовна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Яван районунда туулган; 185) КУРВОНКУЛОВА Гулмира Исройилжоновна, кыргыз, 1984-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 186) КУРМУШУЕВ Каморидин Зиёвидинович, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 17 167) КЕЛДИБЕКОВ Максатбек Шералиевич, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 168) КЕНДЖЕКУЛОВ Джоробек Сатыбалдиевич, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; --------- 169) КЕНЖ АБАД:ВА: (Кенжебаева) Мукадас Сайрахмоновна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Кенжабаев Али 2014 года рождения; 170) КИПЧАКОВ Нематилла, 1956 года рождения, кыргыз, уроженец Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 171) КОДИРОВ Иброхим Исокович, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 172) КОДИРОВА (Жакыпова) Шаангул Абдибалиевна, 1966 года рождения, кыргызка, уроженка Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; 173) КОКОНБЕКОВ Азан Мамадраимович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 174) КОШБАЕВА (Юлдашева) Ханифа Каюмовна, 1956 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 175) КУБАТБЕКОВ Эшполот Култаевич, 1971 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 176) КУДАЙБЕРДИЕВА Буукан Исмаиловна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Кудайбердиев Канатаали 2007 года рождения, Кудайбердиев Жакып 2009 года рождения, Кудайбердиев Ахмед 2013 года рождения, Кудайбердиева Букатыча 2017 года рождения; 17
 18. 187) КУЧИБАЕВА Дилафруз Рустам кизи, кыргыз, 2005-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 188) КУЧКАРОВА Мукаддасхон Мухаммаджон кизи, кыргыз, 1993-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 189) КУЧКАРОВА Нурзат Раимжоновна, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган; 190) КУШАЕВ Таалайбек Зулунович, кыргыз, 1976-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 191) КУШМАТОВА Клара Тургунбоевна, кыргыз, 1989-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 192) КУШМАТОВ Фаррух Гайратжоиович, кыргыз, 2008- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Зафарабад районунда туулган; 193) КУШМАТОВА Фотима Гайратжоновна, кыргыз, 2012-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Зафарабад районунда туулган; 194) КУШМАТОВ Хусейн Гайратжоиович, кыргыз, 2012-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Зафарабад районунда туулган; 195) КУШМАТОВА Шарифа Гайратжоновна, кыргыз, 2009- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Зафарабад районунда туулган; 196) КУШМУРАТОВ Карим Уралович, кыргыз, 1958-жылы ©збек ССРинин Сырдарыя облусунун Баяут районунда туулган; 197) ЛОИКОВ Мухаммад Султонбекович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 18 177) КУДАЙБЕРДИЕВ Турат Токтобаевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 178) КУЛАТОВА (Курбонова) Бахтихон Мирзаахмадовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Янгикурганского района Наманганской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети; Паизбекова Нуркамол 2006 года рождения, Паизбекова Каникей 2008 года рождения, Паизбекова Малика 2015 года рождения; 179) КУРБАНАЛИЕВА Бактыгул Абубакировна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Суйундукова Азиза 2006 года рождения, Суйундукова Бубуайша 2008 года рождения, Умарбеков Нух 2012 года рождения, Умарбекова Айгерим 2016 года рождения; 180) КУРБОНВИ Идибек кызы, кыргызка, уроженка Джергитальского Таджикистан; 1998 года рождения, района Республики 181) КУРБОНОВ Дилмурод Уктамович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 182) КУРБОНОВА (Ахмедова) Озодахон Якубжоновна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 183) КУРБОНОВ (Курбанов) Улугбек Урисбаевич, 1973 года рождения, кыргыз, уроженец Букинского района Ташкентской области Узбекской ССР; 184) КУРБОНОВА Хофиза Дилмуродовна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Яванского района Таджикской ССР; 185) КУРВОНКУЛОВА Гулмира Исройилжоновна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 186) КУРМУШУЕВ Каморидин Зиёвидинович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 18
 19. 198) МАДИНОВА Зулхумор Машрабовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Нау районунда туулган; 199) МАКСИТОВА Ойгул Маматраимовна, кыргыз, 1988-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунда туулган; 200) МАКСУДОВА Хамида Зафаровна, кыргыз, 1992-жылы -Тажигсстан Республикаеынын Жергётал районунда туулган; — 201) МАЛИКОВ Эраж Абдукадырович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 202) МАМАДАЛИЕВА Тошмама Тойчубековна, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 203) МАМАКЕЕВА Айнура Кендирбаевна, кыргыз, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Ак-Талаа районунда туулган; 204) МАМАНАЗАРОВ Жамшидбек Баходиржон угли, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунда туулган; 205) МАМАРАЖАПОВ Муслим Маматжунусович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 206) МАМАСАЛИЕВА Роза Абдусаттар кизи, кыргыз, 2001-жылы бзбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 207) МАМАСОЛИЕВА Бурулкон (Бурулкан) Абдусаттаровна (Абдусаттор кизи), кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 208) МАМАТАЛИЕВА Гулорам (Гуларам) Кенгашбоевна (Кенгашвоевна), кыргыз, 1984-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 209) МАМАТОВ Тулкин Эргашович, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 19 187) КУЧИБАЕВА Дилафруз Рустам кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 188) КУЧКАРОВА Мукаддасхон Мухаммаджон кизи, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 189) КУЧКАРОВАНурзат Раимжоновиа, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики; 190) КУШАЕВ Таалайбек Зулунович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; 191) КУШМАТОВА Клара Тургунбоевна, 1989 года рождения, кыргызка,уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 192) КУШМАТОВ ФаррухГайратжонович, 2008 года рождения, кыргыз, уроженец Зафарабадского района Согдийской области Республики Таджикистан; 193) КУШМАТОВА Фотима Гайратжоновна, 2012 года рождения, кыргызка, уроженка Зафарабадского района Согдийской области Республики Таджикистан; 194) КУШМАТОВ Хусейн Гайратжонович, 2012 года рождения, кыргыз, уроженец Зафарабадского района Согдийской области Республики Таджикистан; 195) КУШМАТОВА Шарифа Гайратжоновна, 2009 года рождения, кыргызка, уроженка Зафарабадского района Согдийской области Республики Таджикистан; 196) КУШМУРАТОВ Карим Уралович, 1958 года рождения, кыргыз, уроженец Баяутского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; 19
Anzeige