Anzeige
Anzeige

Указ №165 о выходе из гражданства КР

 1. г- КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У КА З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугунв, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесине, 28-беренесинин 1-белугунун 3-пунктуна, 2-бвлугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын: 1) АББАСОВА (Талыбова) Наиля Асифовна, азербайжан, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 2) АБДУЛИН Алим Ильясович, дунган, 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Токмок шаарында туулган; 3) АБДЫЛДАЕВА Назира Турсунбековна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районундагы Орловка поселогунда туулган; 4) АБЖАЛБЕКОВА Сафия Жарашбековна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Кара-Кашат айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Кангелдиева Алия, 2019-жылы туулган Кангелдиев Даниэл, 2021-жылы туулган Кангелдиева Айзирек; КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У КА З ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О выходе из гражданства Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 24, пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам П^ажданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики следующих лиц: 1) АББАСОВА (Талыбова) Наиля Асифовна, 1980 года рождения, азербайджанка, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 2) АБДУЛИН Алим Ильясович, 2007 года рождения, дунганин, уроженец города Токмок Чуйской области Кыргызской Республики; 3) АБДЫЛДАЕВА Назира Турсунбековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка поселка Орловка Кеминского района Киргизской ССР; 4) АБЖАЛБЕКОВА Сафия Жарашбековна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Кашат Бакай-Атинского района Таласской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Кангелдиева Алия 2016 года рождения, Кангелдиев Даниэл 2019 года рождения, Кангелдиева Айзирек 2021 года рождения; 003178 * 003045 *
 2. - f ' 5) АВИЗОВА Нилюфар Заирбаевна (Заирбековна), езбек, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районундагы Кант шаарында туулган; 6) АГАФОНОВ Роберт Васильевич, кытай, 1958-жылы Кытай Эл Республикасынын Урумчу шаарында туулган; 7) АЛЕКСАНДРОВА (Ванина) Елена Владимировна, орус, 1981-жылы РСФСРдин Свердлов облусунун Первоуральск шаарында туулган; 8) АЛИЕВА Гульмира Асландаровна, азербайжан, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 9) АНДИН Максим Юрьевич, орус, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 10) АНУАР кызы Меруерт, казак, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Манас районундагы Уч-Коргон айылында туулган; И ) АУДАРЕ (Закусилова, Антонова) Татьяна Альбертовна, орус, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 12) АХМЕТОВА (Даирбекова) Айсезим Даирбековна, кыргыз, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 13) АШИМБАЙ уулу Улан, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Манас районундагы Бала-Саруу айылында туулган; 14) БАЗАРБАЕВА (Маматазимова) Акмоор (Акмоор) Сайпидиновна, кыргыз, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районундагы Кочубаев айылында туулган; 15) БАЙЫШ кызы Айзат, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Жапалак айылында туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган кызы Байышова Раяна; 16) БАЛАБЕКОВ Серикбай Бактыбаевич, казак, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 5) АВИЗОВА Нилюфар Заирбаевна (Заирбековна), 2001 года рождения, узбечка, уроженка города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 6) АГАФОНОВ Роберт Васильевич, 1958 года рождения, китаец, уроженец города Урумчи Китайской Народной Республики; 7) АЛЕКСАНДРОВА (Ванина) Елена Владимировна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Первоуральск Свердловской области РСФСР; 8) АЛИЕВА Гульмира Асландаровна, 1974 года рождения, азербайджанка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 9) АНДИН Максим Юрьевич, 1991 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 10) АНУАР кызы Меруерт, 2002 года рождения, казашка, уроженка села Уч-Коргон Манасского района Таласской области Кыргызской Республики; 11) АУДАРЕ (Закусилова, Антонова) Татьяна Альбертовна, 1965 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 12) АХМЕТОВА (Даирбекова) Айсезим Даирбековна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Джалал-Абад Джалал- Абадской области Кыргызской Республики; 13) АШИМБАЙ уулу Улан, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Бала-Саруу Манасского района Таласской области Кыргызской Республики; 14) БАЗАРБАЕВА (Маматазимова) Акмоор (Акмоор) Сайпидиновна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка села Кочубаева Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 15) БАЙЫШ кызы Айзат, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Жапалак Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дочь Байышова Раяна 2019 года рождения; 16) БАЛАБЕКОВ Серикбай Бактыбаевич, 1998 года рождения, казах, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики;
 3. 17) БАРКЫБАЕВ Нурлис Талантбекович, кыргаз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Талантбекова Наздана, 2018-жылы туулган Баркыбаева Нурайым, 2021-жылы туулган Баркыбаева Назик; 18) БАХРАНОВА Назакат Куватовна, взбек, 1972-жьшы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы Жацы-Арык 19) БЕЛИЦКАЯ Ирина Александровна, орус, 1977-жьшы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган. Аны менен бирге 2008-жылы туулган кызы Белицкая Злата; 20) БЛАЗА Рахима Юсуповна, дунган, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Ата районундагы Дружба айылында туулган; 21) БОНДАРЕВА (Карманова) Кристина Владимировна, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 22) БОРИСЕНКО Александр Николаевич, украин, 1953-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районундагы Новониколаевка айылында туулган; 23) БУВШАКОВА Зоя Владиславовна, орус, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 24) ВОЛОШЕНКО (Куприй) Наталья Сергеевна, орус, 1971-жылы Казак ССРинин Караганда облусунун Тельман районундагы Центральный айылында туулган; 25) ВОЛОШЕНКО Александр Николаевич, украин, 1966-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган; 26) ГЕТМАНСКАЯ Юлия Александровна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары; 2008-жылы туулган Кубасова Елизавета, 2017-жылы туулган Кубасова Арина; 27) ГРИГОРЕНКО Сергей Александрович, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; орус. 17) БАРКЫБАЕВ Нурлис Талантбекович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним дети: Талантбекова Наздана 2015 года рождения, Баркыбаева Нурайым 2018 года рождения, Баркыбаева Назик 2021 года рождения; 18) БАХРАНОВА Назакат Куватовна, 1972 года рождения, узбечка, уроженка села Джаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 19) БЕЛИЦКАЯ Ирина Александровна, 1977 годарождения, русская, уроженка города Ош Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Белицкая Злата 2008 года рождения; 20) БЛАЗА Рахима Юсуповна, 1991 года рождения, дунганка, уроженка села Дружба Иссык-Атинского района Киргизской ССР; 21) БОНДАРЕВА (Карманова) Кристина Владимировна, 1992 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 22) БОРИСЕНКО Александр Николаевич, 1953 года рождения, украинец, уроженец села Новониколаевка Калининского района Киргизской ССР; 23) БУННАКОВА Зоя Владиславовна, 1975 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 24) ВОЛОШЕНКО (Куприй) Наталья Сергеевна, 1971 года рождения, русская, уроженка села Центральное Тельманского района Карагандинской области Казахской ССР; 25) ВОЛОШЕНКО Александр Николаевич, 1966 года рождения, украинец, уроженец Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР; 26) ГЕТМАНСКАЯ Юлия Александровна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Кубасова Елизавета 2008 года рождения, Кубасова Арина 2017 года рождения; 27) ГРИГОРЕНКО Сергей Александрович, 1978 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
 4. 28) ГУДИМОВА Юлия Михайловна, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 29) ДЕГЕНБАЕВА Жаркын Сагынбековна, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районундагы Кант шаарында туулган; 30) ДЖАНАЛИЕВА Аяна Алмазбековна, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 31) ДЖУМАДЫЛОВА Ассель Маратовна, казак, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Сокулук районундагы Сокулук айылында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган кызы Джумадылова София; 32) ДЖУМАШЕВАГульнараАжыевна, кыргыз, 1963-жылы Кыргыз Республикасынын Фрунзе шаарында туулган; 33) ДИКУСАРОВ Вячеслав Дмитриевич, орус, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Жайыл районундагы Кара-Балта шаарында туулган; 34) ДРОЗДЕНКО Елена Викторовна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 35) ДУРСУНОВА Хава Байрамовна, курд, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Киров районундагы Киров айылында туулган; 36) ЕРЕМИНА (Ерёмина) Татьяна Геннадьевна, орус, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районундагы Кайынды поселогунда туулган; 37) ЖАПАРОВА Дамира Жанышбековна, кыргыз, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сузак районундагы Кек-Жацгак шаарында туулган; 38) ЗАЙЦЕВ Алексей Алексеевич орус, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районундагы Ильич поселогунда туулган; 39) ИМАНАКУНОВА Алмакул Токтоналиевна, кыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылында туулган; 28) ГУДИМОВА Юлия Михайловна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 29) ДЕГЕНБАЕВА Жаркын Сагынбековна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 30) ДЖАНАЛИЕВА Аяна Алмазбековна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 31) ДЖУМАДЫЛОВА Ассель Маратовна, 1980 года рождения, казашка, уроженка села Сокулук Сокулукского района Чуйской области Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Джумадылова София 2018 года рождения; 32) ДЖУМАШЕВА Гульнара Ажыевна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 33) ДИКУСАРОВ Вячеслав Дмитриевич, 1980 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Киргизской ССР; 34) ДРОЗДЕНКО Елена Викторовна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 35) ДУРСУНОВА Хава Байрамовна, 1987 года рождения, курдянка, уроженка села Кировское Кировского района Таласской области Киргизской ССР; 36) ЕРЕМИНА (Ерёмина) Татьяна Геннадьевна, 1972 года рождения, русская, уроженка поселка Каинда Калининского района Киргизской ССР; 37) ЖАПАРОВА Дамира Жанышбековна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка города Кок-Жангак Сузакского района Ошской области Киргизской ССР; 38) ЗАЙЦЕВ Алексей Алексеевич, 1975 года рождения, русский, уроженец поселка Ильич Кеминского района Киргизской ССР;
 5. 40) ИМИНОВ Рустам Русланович, езбек, 1998-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Чуй районундагы Токмок шаарында туулган; 41) ИСАЕВА Гулгакы Орозматовна, кыргыз, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озген районундагы Фрунзе айылында туулган; 4ZX ИСАМЕТОВА Ирсай Абакароипа, озбек, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 43) ИСКАКОВ Канапия Модыевич, казак, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районундагы Калинин айылында туулган; 44) ИСКАКОВА (Дуйсебаева) Райкуль Масабаевна, казак, 1960-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Свердлов районундагы Кенес айылында туулган; 45) ИСМАИЛЖАНОВА Насиба Марипжановна, кыргыз, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Кочкор районундагы Кочкор айылында туулган; 46) ИСМАИЛОВ Нуреддин (Сманалиев Нурдин) Исмаилович, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Кара-Буура районундагы Кызыл-Адыр айылында туулган; 47) ИСМАИЛОВА (Курбанова) Фатима Нусурадиновна, турк, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Кара-]Балта шаарында туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Исмаилова София; 48) ИСМАИЛОВА Самара Бактыбековна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ак-Суу районундагы Кереге-Таш айылында туулган; 49) КАДЫРОВА (Рахматалиева) Шаарбубу Рахматалиевна, кыргыз, 1960-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында туулган; 50) КАЛЕДИН Сергей Анатольевич, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Кант районундагы Кант поселогунда туулган; 51) КАРГОПОЛЬЦЕВ Вячеслав Леонидович, орус, 1954-жылы РСФСРдин Камчатка облусунун Усть-Камчатск районундагы Усть-Камчатск айылында туулган; 39) ИМАНАКУНОВА Алмакул Токтоналиевна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области Киргизской ССР; 40) ИМЕПНОВ Рустам Русланович, 1998 года рождения, узбек, уроженец города Токмок Чуйского района Чуйской области Кыргызской Республики; ... 41) ИСАЕВА Гулгакы Орозматовна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка села Фрунзе Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 42) ИСАМЕТОВА Ирсай Абакаровна, 1963 года рождения, узбечка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 43) ИСКАКОВ Канапия Модыевич, 1959 года рождения, казах, уроженец села Калининское Калининского района Киргизской ССР; 44) ИСКАКОВА (Дуйсебаева) Райкуль Масабаевна, I960 года рождения, казашка, уроженка села Кенес Свердловского района Джамбулской области Казахской ССР; 45) ИСМАИЛЖАНОВА Насиба Марипжановна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Кочкор Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики; 46) ИСМАИЛОВ Нуреддин (Сманалиев Нурдин) Исмаилович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец села Кызыл- Адыр Кара-Бууринского района Таласской области Киргизской ССР; 47) ИСМАИЛОВА (Курбанова) Фатима Нусурадиновна, 1984 года рождения, турчанка, уроженка города Кара-Балта Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Исмаилова София 2006 года рождения; 48) ИСМАИЛОВА Самара Бактыбековна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Кереге-Таш Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 49) КАДЫРОВА (Рахматалиева) Шаарбубу Рахматалиевна, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка села Чаек Джумгальского района Нарынской области Киргизской ССР;
 6. 52) КАРГОПОЛЬЦЕВА (Канюшко) Татьяна Степановна, белорус, 1958-жылы Белорус ССРинин Витебск облусунун Толочинск районундагы Проровено айылында туулган; 53) КАРИМОВА Наргиза Азизулаевна, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Каримова Ясмин, 2016-жылы туулган Каримов Муслим; 54) КВЕТКИНА (Зуродова) Надежда Александровна, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 55) КЕШУБАЕВА (Сагимбаева) Сауле Гаппаровна, казак, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районундагы Сокулук айылында туулган; 56) КИМ Галина Борисовна, корей, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 57) КОЖДАВЛЕТОВА Бурма Сманалиевна, кыргыз, 1950-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе облусунун Кызыл-Аскер районундагы Орто-Алыш айылында туулган; 58) КОЗЛОВА Марина Сергеевна, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Кант районундагы Кант шаарында туулган; 59) КУДАЙБЕРГЕНОВА Камила Аскеровна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 60) КУЛИЕВА (Алиева) Сайран Кыргызовна, курд, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сузак районундагы Октябрь айылында туулган; 61) КУМУШБЕКОВА Нурзада Амантаевна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районундагы Кара-Жыгач айылында туулган; 62) КУРОНБАЕВА Назира Тологоновна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районундагы Жацы-Алыш айылында туулган; 63) КУЧИНСКАЯ (Бердедкая) Надеждн Анатольевна, орус, 1952-жылы РСФСРдин Красноярск крайынын Ермаков районунда туулган; 50) КАЛЕДИН Сергей Анатольевич, 1979 года рождения, русский, уроженец поселка Кант Кантского района Киргизской ССР; 51) КАРГОПОЛЬЦЕВ Вячеслав Леонидович, 1954 года рождения, русский, уроженец села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатской области РСФСР; 52) КАРГОПОЛЬЦЕВА (Канюшко) Татьяна Степановна, 1958 года рождения, белоруска, уроженка села Проровено Толочинского района Витебской области Белорусской ССР; 53) КАРИМОВА Наргиза Азизулаевна, 1985 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Каримова Ясмин 2013 года рождения, Каримов Муслим 2016 года рождения; 54) КВЕТКИНА (Зуродова) Надежда Александровна, 1982 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 55) КЕШУБАЕВА (Сагимбаева) Сауле Гаппаровна, 1976 года рождения, казашка, уроженка села Сокулук Сокулукского района Киргизской ССР; 56) КИМ Галина Борисовна, 1977 года рождения, кореянка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 57) КОЖДАВЛЕТОВА Бурма Сманалиевна, 1950 года рождения, кыргызка, уроженка села Орто-Алыш Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР; 58) КОЗЛОВА Марина Сергеевна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР; 59) КУДАЙБЕРГЕНОВА Камила Аскеровна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 60) КУЛИЕВА (Алиева) Сайран Кыргызовна, 1979 года рождения, курдянка, уроженка села Октябрьское Сузакского района Ошской области Киргизской ССР;
 7. 64) КЫЗЫЛТАУ Гуля Аманбаевна, казак, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 65) КЫПЧАКБАЕВА Арзыгул (Арзыгул) Камаловна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган. Аны менен бирге 2011-жылы туулган кызы Сейтбек Аяна Берик кызы; 66) КЮНКЕ (Бутова) Ольга Александровна, орус, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 67) ЛАМАНОВА Людмила Владиславовна, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Льгаова Дарья; 68) ЛИТВЯКОВА Светлана Александровна, орус, 1973-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кол облусунун Пржевальск (Каракол) шаарында туулган; 69) ЛЯШЕНКО Светлана Анатольевна, орус, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Москва районундагы Сретенка айылында туулган; 70) МАРАЯПОВА Гулиза Сыргабековна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 71) МАТНИЯЗОВ Фархат Каримбаевич, езбек, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районундагы Эски-Ноокат айылында туулган; 72) МАШАНЛО Шахида Махмутовна, дунган, 1992-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Москва районундагы Александровка айылында туулган; 73) МОРГАЧЕВА (Стигленко) Лидия Васильевна, украин, 1986-ж:ылы Украинанын Кировоград облусунун Кировоград шаарында туулган; 74) МУРАТОВА (Нурсеитова) Сауле Бекбосуновна, казак, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Манас районундагы Май айылында туулган; 61) КУМУШБЕКОВА Нурзада Амантаевна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Джигач Аламединского района Киргизской ССР; 62) КУРОНБАЕВА Назира Тологоновна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Жаны-Алыш Кеминского района Киргизской ССР; 63) ” КУЧИНОКАЖ (Бердецкая) Надеяада Анатольевна, 1952 года рождения, русская, уроженка Ермаковского района Красноярского края РСФСР; ■ 64) КЫЗЫЛТАУ Гуля Аманбаевна, 1972 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 65) КЫПЧАКБАЕВА Арзыгул (Арзыгул) Камаловна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Сейтбек Аяна Берик кызы 2011 года рождения; 66) КЮНКЕ (Бутова) Ольга Александровна, 1974 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 67) ЛАМАНОВА Людмила Владиславовна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Лынова Дарья 2006 года рождения; 68) ЛИТВЯКОВА Светлана Александровна, 1973 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск (Каракол) Йссык-Кульской области Киргизской ССР; 69) ЛЯШЕНКО Светлана Анатольевна, 1997 годарождения, русская (украинка), уроженка села Сретенка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики; 70) МАРАЯПОВА Гулиза Сыргабековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Киргизской ССР; 71) МАТНИЯЗОВ Фархат Каримбаевич, 1986 года рождения, узбек, уроженец села Эски-Ноокат Ноокатского района Ошской области Киргизской ССР;
 8. 75) НЕЛЮБИН Евгений Николаевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Кажы-Сай айылында туулган; 76) НЕСТЕРОВА Елена Викторовна, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган уулу Нестеров Ян; 77) ОРЕХОВА Евгения Алексеевна, орус, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 78) ОРОЗАХУНОВ Азат Разайдинович, уйгур, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Ысык-Ата районундагы Даирбек айылында туулган; 79) ПАРИЕВА Диана Вазирбековна, кыргыз, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 80) ПАРИЕВА-РИССЛАНД Ольга Анатольевна, украин, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 81) ПЕРЕПЕЛИЦА Александр Николаевич, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районундагы Сокулук айылында туулган; 82) ПИВОВАРОВА Виктория Геннадьевна, грек, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 83) РАЖАПБАЕВА Мархабо Нурсатуллоевна, взбек, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районундагы Кайрагач айылында туулган; 84) РАШИДОВА Руфина Анваровна, турк, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 85) РОЙСЕР (Боконова) Венера Зарипбековна, кыргыз, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районундагы Жан- Шоро айылында туулган; 86) РЫСАЛИЕВА Мавлюда Валижановна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Манас районундагы Покровка айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Кайрат Айша, 2017-жылы туулган Кайрат Куатбек; 72) МАШАНЛО Шахида Махмутовна, 1992 года рождения, дунганка, уроженка села Александровка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики; 73) МОРГАЧЕВА (Стигленко) Лидия Васильевна, 1986 года рождения, украинка, уроженка города Кировоград Кировоградской области Украины; 74) МУРАТОВА (Нурсеитова) Сауле Бекбосуновна, 1994 года рождения, казашка, уроженка села Май Манасского района Таласской области Кыргызской Республики; 75) НЕЛЮБИН Евгений Николаевич, 1981 года рождения, русский, уроженец села Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 76) НЕСТЕРОВА Елена Викторовна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Нестеров Ян 2006 года рождения; 77) ОРЕХОВА Евгения Алексеевна, 1998 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 78) ОРОЗАХУНОВ Азат Разайдинович, 1969 года рождения, уйгур, уроженец села Даирбек Иссык-Атинского района Чуйской области Киргизской ССР; 79) ПАРИЕВА Диана Вазирбековна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 80) ПАРИЕВА-РИССЛАНД Ольга Анатольевна, 1974 года рождения, украинка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 81) ПЕРЕПЕЛИЦА Александр Николаевич, 1984 года рождения, русский, уроженец села Сокулук Сокулукского района Киргизской ССР; 82) ПИВОВАРОВА Виктория Геннадьевна, 1976 года рождения, гречанка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 83) РАЖАПБАЕВА Мархабо Нурсатуллоевна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Кайрагач Ляйлякского района Ошской области Киргизской ССР;
 9. 87) РЫСКУЛОВ Руслан Эсенович, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районунда туулган; 88) САМЕТОВА (Юсупова) Фаридам Таиржановна, уйгур, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районундагы Кара-Жыгач айылында туулган; 89) СВИСТУЛЕНКО Роман Вячеславович, украин, 2000-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Петропавловка айылында туулган; 90) СКРИПКИНА (Сергеева) Елена Петровна, мордов, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 91) СООРУКОВ Айбек Канатович, казак, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Камышановка айылында туулган; 92) СТАНБЕКОВА Мээрим Алтынбековна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районундагы Ак-Суу айылында туулган. Аны менен бирге балдары; 2012-жылы туулган Тлеубеккызы Зейнеп, 2015-жылы туулган Тлеубекулы Омар, 2017-жылы туулган Тлеубеккызы Раяна, 2020-жылы туулган Тлеубекулы Кенесары; 93) СУГУРБЕКОВА Лязат Бахтияровна, казак, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Москва районундагы Беловодск айылында туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Сугурбеков Аман; 94) СУЛЕЙМАНОВА Светлана Сариевна, азербайжан, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Кунтуу айылында туулган; 95) ТАГАЕВ Александр Владимирович, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районундагы Кайыцды айылында туулган; 96) ТАЖИБАЕВА (Кыркбаева) Асель Нурланбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган. Аны менен бирге 2019-жылы туулган уулу Тажибаев Арсен; 97) ТИМАКОВА (Казарина) Людмила Генриховна, белорус, 1959-жылы Белорус ССРинин Минск облусунун Несвижск районунда туулган; 84) РАШИДОВА Руфина Анваровна, 1986 года рождения, турчанка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 85) РОЙСЕР (Боконова) Венера Зарипбековна, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка села Жан-Шоро Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 86) РЫСАЛИЕВА Мавлюда Валижановна, 1990 года рождения, “кыргызка, уроженка села Покровка Манасского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Кайрат Айша 2015 года рождения, Кайрат Куатбек 2017 года рождения; 87) РЫСКУЛОВ Руслан Эсенович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец Джанги-Джольского района Ошской области Киргизской ССР; 88) САМЕТОВА (Юсупова) Фаридам Таиржановна, 1989 года рождения, уйгурка, уроженка села Кара-Джигач Аламединского района Киргизской ССР; 89) СВИСТУЛЕНКО Роман Вячеславович, 2000 года рождения, украинец, уроженец села Петропавловка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 90) СКРИПКИНА (Сергеева) Елена Петровна, 1978 года рождения, мордовка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 91) СООРУКОВ Айбек Канатович, 2000 года рождения, казах, уроженец села Камышановка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 92) СТАНБЕКОВА Мээрим Алтынбековна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Суу Джанги-Джольского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней дети; Тлеубеккызы Зейнеп 2012 года рождения, Тлеубекулы Омар 2015 года рождения, Тлеубеккызы Раяна 2017 года рождения, Тлеубекулы Кенесары 2020 года рождения; 93) СУГУРБЕКОВА Лязат Бахтияровна, 1989 года рождения, казашка, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР. Вместе с ней сын Сугурбеков Аман 2014 года рождения;
 10. 98) ТОЙГОМБАЕВА Нургул Карыбаевна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ак-Суу районундагы Теплоключенка айылында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Нафебабаи Дарьюш; 99) ТОПОРОВ Антон Игорьевич, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында туулган; 100) ТРОФИМОВА Джамиля Нурлановна, кыргыз, 1995-ЖЫЛЫ Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 101) ТУРГУНБАЙ кызы Луиза, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 102) ТУРДУКОЖОЕВА Элмира Айткулуевна, кыргыз, 1982- жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Туп районундагы Талды-Суу айылында туулган; 103) ФАТХУДИНОВ Артур Эдуардович, татар, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 104) ФОГЕЛЬ Людмила Робертовна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районундагы Ленин айылында туулган; 105) ХЕННРИХ (Турдукулова) Назира Эшалиевна, кыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 106) ЦВЕНГЕР (Кабанков) Виталий Евгеньевич, орус, 1983- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 107) ЦВЫКОВ Максим Александрович, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 108) ЦОЙ Эльвира Антоновна, корей, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Москва районундагы Беловодск айылында туулган; 109) ЧИЧАЕВ Алексей Владимирович, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; П О ) ЧОДОНОВА (Шермамат кызы) Бегимай Шермаматовна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы Отуз-Адыр айылында туулган; 10 94) СУЛЕЙМАНОВА Светлана Сариевна, 1992 года рождения, азербайджанка, уроженка села Кунтуу Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 95) ТАГАЕВ Александр Владимирович, 1988 года рождения, русский, уроженец села Каинды Панфиловского района Киргизской ССР; 96) ТАЖИБАЕВА (Кыркбаева) Асель Нурланбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики. Вместе с ней сын Тажибаев Арсен 2019 года рождения; 97) ТИМАКОВА (Казарина) Людмила Генриховна, 1959 года рождения, белоруска, уроженка Несвижского района Минской области Белорусской ССР; 98) ТОЙГОМБАЕВА Нургул Карыбаевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР. Вместе с ней сын Нафебабаи Дарьюш 2018 года рождения; 99) ТОПОРОВ Антон Игорьевич, 1995 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Кыргызской Республики; 100) ТРОФИМОВА Джамиля Нурлановна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 101) ТУРГУНБАЙ кызы Луиза, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 102) ТУРДУКОЖОЕВА Элмира Айткулуевна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка села Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 103) ФАТХУДИНОВ Артур Эдуардович, 1990 года рождения, татарин, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 104) ФОГЕЛЬ Людмила Робертовна, 1996 года рождения, немка, уроженка села Ленинское Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 10
 11. 111) ЧЬШАЛИЕВ Руслан Ырысбекович, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жады-Жол районундагы Кара-Суу айылында туулган; 112) ШАБАНОВ Андрей Валерьевич, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 113) ШЕКИТАЕВА Айжамал Аскаралиевна, кыргыз, __1978-жыды Кыргыз ССРини» Ош шаарында туулган; 114) ШУВАЛОВ Даниил Витальевич, орус, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районундагы Лебединовка айылында туулган; 115) ЭГЕМБЕРДИЕВ Даниель Соотбекович, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган. 2. Бул Жарлык кол коюлган кундон тартып кучуне кирет. Кыргыз Республикасын!^ Президенти С.Н. Жапаров Бишкек ш. 2022-жылдьш 30-майы ПЖ № 165 И 105) ХЕННРИХ (Турдукулова) Назира Эшалиевна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 106) ЦВЕНГЕР (Кабанков) Виталий Евгеньевич, 1983 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 107) ЦВЫКОВ Максим Александрович, 1987 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Кщ?гизской ССР; 108) ЦОЙ Эльвира Антоновна, 1965 года рождения, кореянка, уроженка села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 109) ЧИЧАЕВ Алексей Владимирович, 1979 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; ПО) ЧОДОНОВА (Шермамат кызы) Бегимай Шермаматовна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 111) ЧЫНАЛИЕВ Руслан Ырысбекович, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец села Кара-Суу Джаны-Джольского района Ошской области Киргизской ССР; 112) ШАБАНОВ Андрей Валерьевич, 1982 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 113) ШЕКИТАЕВА Айжамал Аскаралиевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 114) ШУВАЛОВ Даниил Витальевич, 2001 года рождения, русский, уроженец села Лебединовка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 115) ЭГЕМБЕРДИЕВ Даниель Соотбекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент / Кыргызской Республ^Жи г, Бишкек 30 мая 2022 года УП№ 165 " ч . С.Н. Жапаров п
Anzeige