SILE

A
ŞİLE
*Yunanca bir kelime olan Şile’nin Türkçe
karşılığı Mercanköşk’tür. Mercanköşk, dağ
sırtlarında yetişen güzel kokulu çiçekler
açan ıtırlı bir bitki cinsidir.
*1690 yılına kadar Şile’nin eski adı
“Kalpe” olarak biliniyordu. Antik çağdan
itibaren ise “Artena” olarak geçtiği
saptanmıştır. Geçmişteki diğer adları ise
Aschil, Philee ve Kilio’dır.
Tarihçe
*M.Ö.1. yüzyılda Roma’ya bağlanan
Şile M.S.9. yüzyılda imparator
Diaeletionus’un baskıları nedeniyle
İzmit’ten kaçan Hristiyanlar bu yörede
yer alan mağaralara sığındılar.
*Kısa süre sonra Anadolu Selçukluları,
daha sonra da Haçlılar’ın yönetimine
giren Şile, 14.yüzyılda Bizanslılar ile
Osmanlılar arasında el değiştirdi.
*1400 yılında Yıldırım Beyazıt orduları
tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.
Şile, 19.yüzyıl sonlarında İstanbul
Şehremaneti’ne bağlı olarak yönetiliyordu.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi
hükümleri uyarınca İngiliz denetimine
alındı.
*1926’da yapılan düzenlemeyle Üsküdar
kaza haline getirilip İstanbul iline
bağlanınca Şile kazası da Üsküdar ile aynı
yapı içinde yer almıştır.
*Şile, Marmara Bölgesi’nin
Batı Karadeniz sahilinde yer
alan, İstanbul’a bağlı bir ilçedir.
*İlçenin doğusunda Kocaeli’nin
Kandıra İlçesi, batısında
İstanbul’un Beykoz İlçesi,
güneyinde Kocaeli’nin Gebze
İlçesi ve kuzeyinde Karadeniz
ile çevrilidir.
Coğrafi Konum
SILE
Şile, 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.
İklim
*Şile’de, Karadeniz iklimi ile Akdeniz
iklimi arasında geçiş iklimi görülmektedir.
Her mevsimde bulutluluk ve nispi
nemliliğin görüldüğü ilçede yıllık ortalama
sıcaklık değeri 13,6 °C'dir.
*Yağışlı günlerin yıllık ortalaması
125–150 gün arasında değişmektedir.
Kuzeyi Karadeniz’e açılı olduğundan ilçe;
karayel, yıldız, poyraz gibi kuzey yönlü
rüzgârların etkisi altındadır.
*Şile’nin İstanbul ile olan bağlantısı 72
km.’lik ve yaklaşık 2 saat süren karayolu ile
sağlanmaktadır. Havanın aniden bozması,
Karadeniz kıyısında yer alan ilçeye düzenli
bir deniz ulaşımına imkân verememektedir.
*Şile’de turizm sezonu dışında yaya hareketi
daha yoğundur. Yerleşik nüfusun yaşadığı
alan yaya erişme sınırları içinde
bulunmaktadır.
Ulaşım
Sosyo-Kültürel Yapı
*Yörenin yerel halkına “manav” denir. Manavlar Türkmen gruplardır. Eski Türk boy ve
oymaklarına mensup Türklere, göçebeliği terk edilip iskan edilince manav adı verilmiştir.
Manav, yazılı bir kaynakta, “En kıraç toprağa ektiği keteni eğirip büğürüp, çirepeten
otuyla boyayıp, bir iğneye para vererek, karadan, ceket yapan, Orta Asya’dan getirdiği
kültürle palamut meşesinden kendi evini, bitkilerden ilacını, su değirmenini, fırınını,
ketenin tohumundan bezir yağını yapan, sebzesini, ekini diken her şeyini dışardan satın
alanlara inat, kendi üreten insandır.” diye geçer.
*Şile’nin demografik durumuyla ilgili ulaşılabilen en eski kayıtlar Başbakanlık
Osmanlı Arşivlerindeki tahrir defterlerinde yer alan 1831 nüfus sayımı sonuçlarıdır.
1831 nüfus sayımı; uzun bir sürede tamamlanmasından dolayı çok güvenilir bir sonuç
vermemiştir. Ancak yine de bu sayımda Şile nüfusunun 3517 Müslüman ve 1957
gayrimüslimden oluştuğu sonucunun çıktığını belirtmek gerekir.
SILE
*Şile’nin demografik durumuyla ilgili ulaşılabilen en eski kayıtlar Başbakanlık
Osmanlı Arşivlerindeki tahrir defterlerinde yer alan 1831 nüfus sayımı sonuçlarıdır.
1831 nüfus sayımı; uzun bir sürede tamamlanmasından dolayı çok güvenilir bir
sonuç vermemiştir. Ancak yine de bu sayımda Şile nüfusunun 3517 Müslüman ve
1957 gayrimüslimden oluştuğu sonucunun çıktığını belirtmek gerekir.
*Yöredeki manavlar, 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusunun %69’unu yani,
22.424 kişi ile çoğunluğunu oluşturur. Kent merkezi ile civardaki köylerde ikamet
ederler. Nüfusun bir kısmı da Trabzon, Ordu, Rize olmak üzere Karadeniz’den gelenler
tarafından oluşturulur. Yine 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusun %8’i de Artvin
Batum civarından gelen Türkmen boylarıdır.
Erkek Kadın Toplam
Müslümanlar 420 380 800
Müslüman Bulgarlar 150 50 200
(Pomak ve Çerkezler)
Ortodoks Rumlar 200 150 350
Gregoryen Ermeniler 75 75 150
Genel toplam 845 655 1500
*Vital Cuinet’nin nüfus kayıtlarına göre ise 1894 yılında ilçe merkezindeki
nüfusun dini ve etnik dağılımı şu şekildeydi:
Günümüzde ise, Şile nüfusu 2016 yılına göre 34.241.
Bu nüfus, 17.595 erkek ve 16.646 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,39 erkek, %48,61 kadındır.
SILE
Turizm
*Şile tatil turizmi açısından olduğu
kadar, gezi turizmi açısından da çok
zengin bir ilçedir.
En çok ziyaret edilen yerler ;
Saklı Göl, Hacıllı Köyü
Ulupelit Köyü, Akçakese Köyü
Şile Feneri, Şile Kalesi
Ağlayan Kaya, Gürlek Mağarası
Yeşilçay Deresi, Ağva Plajı
Yöresel Lezzetler
*Şile palamutu, mezgit, istavrit, kalkan, lüfer en çok avlanan balık türleridir.
Maydanozlu palamut en çok ilgi çeken ve beğenilen yöresel tattır.
*Yöreye has yemekler; kestane balı, ıspanaklı pide, kabaklı börek, kıtırdak ve feslik
mantarı, köy ekmeği ve darıdan yapılan bir tatlı olan öre’dir.
Ekonomik Yapı
*Köy halkı geçimini daha çok çiftçilikle
sağlarken kasaba halkı ise balıkçılık ve
ticaretle uğraşır. Kış mevsiminde balıkçılıkla
geçinenler yaz sezonunda genellikle evlerini
pansiyon olarak işletirler.
*Şile bezi dokumacılığı, Şile’nin köylerinde
hâlâ el tezgâhlarında yapılmaktadır.
SILE
Anıtsal Yapılar
• 1.Şile Feneri
• 2.Şile Kalesi
• 3.Osmanlı Hamamı
• 4.Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi
• 5.Tahlisiye Binaları
• 6.Rum Kilisesi ve Bizans Yapı Kalıntıları
• 7.Maşatlık
• 8.Bali Bey Camii
• 9.Çarşı Camii
• 10.Çavuş Ahmet Camii
1.Şile Feneri
Şile Feneri, Kırım Harbi’nde,
Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girecek gemilerin
yollarını bulabilmeleri için yapılmıştır. Sultan
Abdülaziz tarafından 1858–1859 yılları arasında
inşa edilmiştir. Taş kısmını Türk Mimarlar
tasarlarken, metal aksamı ve mercek kristal sistemi
Paris’teki bir fabrikadan gelmiştir.
Fener kulesi, orijinal halini günümüzde de
koruyabilmiştir. Sekizgen şeklinde ve 110 cm
kalınlığında taştan yapılmış olan kule, gündüz iyi
görülebilmesi için siyah ve beyaz enlemesine bantlar
çizilerek boyanmıştır.
2.Şile Kalesi
Şile Kalesi ya da Ocaklı Kale,
Cenevizlilerden kalan limanda Ocaklıada’nın
üzerinde yer almaktadır. Beyaz renkli Ahmetli kireç
taşları kullanılarak inşa edilmiş ve 12 m.
yüksekliğindedir.
Kale, çağlar boyunca iki kez tamir görmüştür.
Önce Bizanslılar sonra da Osmanlılar kaleyi
gözetleme amaçlı kullanabilmek için onarımdan
geçirmişlerdir.
3.Osmanlı Hamamı
Şile’de, kalıntıları kazı sonrası ortaya
çıkarılan bir Bizans Hamamı ile harabe halinde ama
nispeten ayakta olan bir Osmanlı Hamamı
bulunmaktadır.
Osmanlı Hamamı ise Hamamdere
Caddesi’ndedir. Hamamın bir bölümü, Şile-Ağva
yolu yapılırken yıkılmıştır; geriye kalan kısmı ise son
derece bakımsız bir haldedir.
Osmanlı Hamamı rölöve planı
4.Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi
Şile sokaklarında halkın kullanımı için yapılmış
pek çok küçük çeşme yer almaktadır. Bunlar arasında en
dikkat çekici olanı, oldukça büyük bir haznesi olan Mısırlı
Hatice Hanım Çeşmesi (H. 1287-M. 1871)’dir.
Üsküdar Caddesi ile Çavuş Ahmet Camii
Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunan iki yüzlü çeşmenin
asıl banisini belirten ve yan sokağa bakan kitabesi
kazınarak tahrip edilmiştir. Ancak çeşmenin onarımını
yaptıran, bir anlamda ikinci banisi olan Mısırlı Hatice
Hanım için yazılan kitabesi özgünlüğünü korumaktadır.
Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi plan ve ön cephe rölövesi
5.Tahlisiye Binası
Şile için çok büyük önem taşıyan başlıca
askerî yapılar olan Tahlisiye binaları, günümüzde
“Kıyı Emniyeti” ve “Gemi Kurtarma İşletmeleri”
adını alan eski “Tahlisiye İdaresi” teşkilatına ait
binalardır. Bu binalar, İngilizler tarafından 1866 da
yapılmış olup tescilli tarihi eser niteliğindedir. Şile
dışında da tahlisiye teşkilatına ait yapılar
bulunmaktadır.
Şile merkezde; istasyon, koğuş, kayıkhane
ve rokethane olmak üzere dört adet tahlisiye binası
vardır. Yapılar, 2011 yılında restore edilmiş,
turizme ve ilçe halkına hizmet vermek üzere
işlevlendirilmiştir.
6.Rum Kilisesi ve Bizans
Yapı Kalıntıları
Kiliselerden biri, ilçe merkezinde Maşatlıkta yani
Rum Mezarlığı'ndadır. Yapıdan geriye sadece duvar kalıntıları
ve ihata duvarı kalmıştır. Şapel ise Ocaklı Ada’daki kalenin
içindedir ve bakımsız durumdadır.
Diğer kilise ise Çavuş Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kilisenin kalıntısı, batı-doğu doğrultusunda, 50–55 adım
uzunluğunda, 85–90 cm duvar kalınlığına sahip, yerel moloz
taştan inşa edilmiş, kireç harcı kısmen belirgin bir yapıdır.
Doğusunda, ortada büyük ve iki yanda ise daha küçük
boyutlarda niş bulunmaktadır. Yapı kalıntısının yaklaşık 2,5
m. yükselen ve aralarında ahşap hatıllara ait delikler bulunan
kuzey duvarına bitişik çukur alanda, alt yapı kalıntısı ve
dehliz kalıntısı gözlenmiştir.
Rum Kilisesi
Ayios Eftimios Kilisesi’nin restitüsyon krokisi
Maşatlık, 1950’li yıllar
Maşatlık, 2012 Maşatlık, 2017
8.Bali Bey Camii
Bali Bey Camii, kâgir ve ahşap
karkas olarak inşa edilmiştir. Cami ve kuran
kursu işlevlerini bir arada barındırmak üzere
inşa edilmiş olan yapı, günümüzde cami ve
iki ayrı konut olarak kullanılmaktadır.
Binanın zemin katı (cami ve şadırvan
bölümü) kâgir, konut olarak işlevlendirilen
kısım ise ahşap karkastır.
Caminin ve günümüzde konut
olarak kullanılan kısmın girişleri ayrıdır.
Ancak her iki katta da, günümüzde
kullanılmayan ahşap birer kapı ile cami ve
konut arasında bağlantı sağlanmıştır.
Caminin cephesi son dönemde yapılmış
olan çeşitli müdahalelerle özgünlüğünü
yitirmiştir.
Bali Bey Camii kat planları ve ön cephe görünüşü
9.Çarşı Camii (Günani Camii)
Çarşı Camii 2012Çarşı Camii 1970’ler
10.Çavuş Ahmet Camii
Çavuş Ahmet Camii, onarım öncesi ve sonrası durumu
Şile Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
Üsküdar Caddesi’ni takiben
limana inen yol üzerinde bulunan
Osmanlı okul binası, bugün Şile
Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak
hizmet vermektedir.
20. Yüzyıl başında kâgir
yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan
yapı, simetrik planlara ve cephelere
sahiptir. Yapı günümüzde genel
olarak özgünlüğünü korumuş
durumdadır.
SILE
*Şile evleri, plan tipleri itibarıyla geleneksel İstanbul evleriyle paralellik göstermektedir.
Ancak bu evlerde ilk göze çarpan özellik, gerek iç mekân, gerekse cephe açısından son
derece sade, süslemesiz ve gösterişsiz olmalarıdır.
Evlerin hemen hemen hepsinin içinde tuvalet ve kiler, ayrıca çoğu odada “hamam dolabı”
da denen gusülhane bulunur. Yine çoğu evin bahçesinde kuyu olduğu, bu kuyunun yalnız
içme suyu sağlamak değil, yaz aylarında içine kavun, karpuz gibi yiyeceklerin
sarkıtılmasıyla soğutucu görevi gördüğü biliniyor.
Sivil Mimari Örnekleri
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
SILE
1 von 60

Recomendados

Esteem Projects Pvt Ltd - The Fired Heater Company von
Esteem Projects Pvt Ltd - The Fired Heater CompanyEsteem Projects Pvt Ltd - The Fired Heater Company
Esteem Projects Pvt Ltd - The Fired Heater CompanyTanveer Singh
123 views66 Folien
Introduction on helamin von
Introduction on helaminIntroduction on helamin
Introduction on helaminKarim Galal
254 views12 Folien
Shravanabelgola karnataka von
Shravanabelgola karnatakaShravanabelgola karnataka
Shravanabelgola karnatakavaibhav makwana
825 views14 Folien
Space and cosmology in the hindu temple von
Space and cosmology in the hindu templeSpace and cosmology in the hindu temple
Space and cosmology in the hindu templeDokka Srinivasu
1.4K views17 Folien
Introduction to heat_exchangers von
Introduction to heat_exchangersIntroduction to heat_exchangers
Introduction to heat_exchangersnabyl2008
2K views49 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sri Lanka Heritage von
Sri Lanka HeritageSri Lanka Heritage
Sri Lanka HeritageR.P.Perera
6.8K views49 Folien
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal” von
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal”  Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal”
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal” Virag Sontakke
380 views36 Folien
5. peradaban yunani von
5. peradaban yunani5. peradaban yunani
5. peradaban yunaniGungun Misbah Gunawan
2.9K views32 Folien
Ancient Greece History von
Ancient Greece HistoryAncient Greece History
Ancient Greece Historyiesmoraleda
7.2K views76 Folien
Qutub Minar complex von
Qutub Minar complexQutub Minar complex
Qutub Minar complexChandan Gupta
569 views19 Folien
Paleolithic and Neolithic Societies von
Paleolithic and Neolithic SocietiesPaleolithic and Neolithic Societies
Paleolithic and Neolithic Societiesbbednars
15.7K views70 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sri Lanka Heritage von R.P.Perera
Sri Lanka HeritageSri Lanka Heritage
Sri Lanka Heritage
R.P.Perera6.8K views
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal” von Virag Sontakke
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal”  Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal”
Temple Architecture of Early Chalukyas “Pattadkal”
Virag Sontakke380 views
Ancient Greece History von iesmoraleda
Ancient Greece HistoryAncient Greece History
Ancient Greece History
iesmoraleda7.2K views
Paleolithic and Neolithic Societies von bbednars
Paleolithic and Neolithic SocietiesPaleolithic and Neolithic Societies
Paleolithic and Neolithic Societies
bbednars15.7K views
Hoysala architecture von kyru ega
Hoysala architectureHoysala architecture
Hoysala architecture
kyru ega13.9K views
Boiler design-calculation 3 von Ebra21
Boiler design-calculation 3Boiler design-calculation 3
Boiler design-calculation 3
Ebra217.7K views
Yapı Malzemeleri: Metaller von İrfan Meriç
Yapı Malzemeleri: MetallerYapı Malzemeleri: Metaller
Yapı Malzemeleri: Metaller
İrfan Meriç15.2K views
Vesara style of Architecture.pdf von Mahenoor Khan
Vesara style of Architecture.pdfVesara style of Architecture.pdf
Vesara style of Architecture.pdf
Mahenoor Khan664 views
POMPE DI CALORE AD R744 - Centro Enea Casaccia (RM), 17-01-2013 calabrese von Viessmann Italia
POMPE DI CALORE AD R744 - Centro Enea Casaccia (RM), 17-01-2013 calabresePOMPE DI CALORE AD R744 - Centro Enea Casaccia (RM), 17-01-2013 calabrese
POMPE DI CALORE AD R744 - Centro Enea Casaccia (RM), 17-01-2013 calabrese
Viessmann Italia4.9K views
Islamic Architecture Introduction von Sahil Diwan
Islamic Architecture IntroductionIslamic Architecture Introduction
Islamic Architecture Introduction
Sahil Diwan2.6K views
Mughal architecture von 12072005
Mughal architectureMughal architecture
Mughal architecture
120720052K views
Improving boiler efficiency by using air preheater von Netha Jashuva
Improving boiler efficiency by using air preheaterImproving boiler efficiency by using air preheater
Improving boiler efficiency by using air preheater
Netha Jashuva430 views
Dark ages of ancient greece von chsimmons
Dark ages of ancient greeceDark ages of ancient greece
Dark ages of ancient greece
chsimmons2.3K views

Similar a SILE

SILE von
SILESILE
SILEakin123
335 views55 Folien
Osmanlı mimarisi von
Osmanlı mimarisiOsmanlı mimarisi
Osmanlı mimarisiburakgeylani
30K views66 Folien
Aydin von
AydinAydin
AydinErtinasif
907 views32 Folien
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1 von
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1Vural Yigit
669 views65 Folien
Yalova sunumu(1) von
Yalova sunumu(1)Yalova sunumu(1)
Yalova sunumu(1)ipkpyrz
3.4K views44 Folien
Karadeniz bölgesi tarihi eserleri von
Karadeniz bölgesi tarihi eserleriKaradeniz bölgesi tarihi eserleri
Karadeniz bölgesi tarihi eserlericerensevinc
2.1K views4 Folien

Similar a SILE(20)

SILE von akin123
SILESILE
SILE
akin123335 views
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1 von Vural Yigit
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
ESKİŞEHİR EVLERİ-1 1
Vural Yigit669 views
Yalova sunumu(1) von ipkpyrz
Yalova sunumu(1)Yalova sunumu(1)
Yalova sunumu(1)
ipkpyrz3.4K views
Karadeniz bölgesi tarihi eserleri von cerensevinc
Karadeniz bölgesi tarihi eserleriKaradeniz bölgesi tarihi eserleri
Karadeniz bölgesi tarihi eserleri
cerensevinc2.1K views
Kastamonu von CBÜ
KastamonuKastamonu
Kastamonu
CBÜ6.2K views
Ankara (angora) tarihi kent merkezi von Mehmet Tuncer
Ankara (angora) tarihi kent merkeziAnkara (angora) tarihi kent merkezi
Ankara (angora) tarihi kent merkezi
Mehmet Tuncer2.4K views
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER von cihan1013
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELERTatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
cihan1013513 views
ÇORUM TANITIM SLAYT.pptx von Elvan8
ÇORUM TANITIM SLAYT.pptxÇORUM TANITIM SLAYT.pptx
ÇORUM TANITIM SLAYT.pptx
Elvan81.2K views
Nymphion-Kemalpaşa von Vural Yigit
Nymphion-KemalpaşaNymphion-Kemalpaşa
Nymphion-Kemalpaşa
Vural Yigit1.3K views
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti von Vural Yigit
Antik Anadoluda 12 İyon KentiAntik Anadoluda 12 İyon Kenti
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti
Vural Yigit23.9K views
12 Antik Aiol Kenti 1 von Vural Yigit
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1
Vural Yigit2.1K views
Budin'deki türk ilıcaları von corvinusg
Budin'deki türk ilıcalarıBudin'deki türk ilıcaları
Budin'deki türk ilıcaları
corvinusg233 views
Türki̇ye anti̇k kentler von Raci Göktaş
Türki̇ye anti̇k kentlerTürki̇ye anti̇k kentler
Türki̇ye anti̇k kentler
Raci Göktaş3.4K views

SILE

 • 2. *Yunanca bir kelime olan Şile’nin Türkçe karşılığı Mercanköşk’tür. Mercanköşk, dağ sırtlarında yetişen güzel kokulu çiçekler açan ıtırlı bir bitki cinsidir. *1690 yılına kadar Şile’nin eski adı “Kalpe” olarak biliniyordu. Antik çağdan itibaren ise “Artena” olarak geçtiği saptanmıştır. Geçmişteki diğer adları ise Aschil, Philee ve Kilio’dır. Tarihçe
 • 3. *M.Ö.1. yüzyılda Roma’ya bağlanan Şile M.S.9. yüzyılda imparator Diaeletionus’un baskıları nedeniyle İzmit’ten kaçan Hristiyanlar bu yörede yer alan mağaralara sığındılar. *Kısa süre sonra Anadolu Selçukluları, daha sonra da Haçlılar’ın yönetimine giren Şile, 14.yüzyılda Bizanslılar ile Osmanlılar arasında el değiştirdi.
 • 4. *1400 yılında Yıldırım Beyazıt orduları tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Şile, 19.yüzyıl sonlarında İstanbul Şehremaneti’ne bağlı olarak yönetiliyordu. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi hükümleri uyarınca İngiliz denetimine alındı. *1926’da yapılan düzenlemeyle Üsküdar kaza haline getirilip İstanbul iline bağlanınca Şile kazası da Üsküdar ile aynı yapı içinde yer almıştır.
 • 5. *Şile, Marmara Bölgesi’nin Batı Karadeniz sahilinde yer alan, İstanbul’a bağlı bir ilçedir. *İlçenin doğusunda Kocaeli’nin Kandıra İlçesi, batısında İstanbul’un Beykoz İlçesi, güneyinde Kocaeli’nin Gebze İlçesi ve kuzeyinde Karadeniz ile çevrilidir. Coğrafi Konum
 • 7. Şile, 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.
 • 8. İklim *Şile’de, Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimi görülmektedir. Her mevsimde bulutluluk ve nispi nemliliğin görüldüğü ilçede yıllık ortalama sıcaklık değeri 13,6 °C'dir. *Yağışlı günlerin yıllık ortalaması 125–150 gün arasında değişmektedir. Kuzeyi Karadeniz’e açılı olduğundan ilçe; karayel, yıldız, poyraz gibi kuzey yönlü rüzgârların etkisi altındadır.
 • 9. *Şile’nin İstanbul ile olan bağlantısı 72 km.’lik ve yaklaşık 2 saat süren karayolu ile sağlanmaktadır. Havanın aniden bozması, Karadeniz kıyısında yer alan ilçeye düzenli bir deniz ulaşımına imkân verememektedir. *Şile’de turizm sezonu dışında yaya hareketi daha yoğundur. Yerleşik nüfusun yaşadığı alan yaya erişme sınırları içinde bulunmaktadır. Ulaşım
 • 10. Sosyo-Kültürel Yapı *Yörenin yerel halkına “manav” denir. Manavlar Türkmen gruplardır. Eski Türk boy ve oymaklarına mensup Türklere, göçebeliği terk edilip iskan edilince manav adı verilmiştir. Manav, yazılı bir kaynakta, “En kıraç toprağa ektiği keteni eğirip büğürüp, çirepeten otuyla boyayıp, bir iğneye para vererek, karadan, ceket yapan, Orta Asya’dan getirdiği kültürle palamut meşesinden kendi evini, bitkilerden ilacını, su değirmenini, fırınını, ketenin tohumundan bezir yağını yapan, sebzesini, ekini diken her şeyini dışardan satın alanlara inat, kendi üreten insandır.” diye geçer. *Şile’nin demografik durumuyla ilgili ulaşılabilen en eski kayıtlar Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki tahrir defterlerinde yer alan 1831 nüfus sayımı sonuçlarıdır. 1831 nüfus sayımı; uzun bir sürede tamamlanmasından dolayı çok güvenilir bir sonuç vermemiştir. Ancak yine de bu sayımda Şile nüfusunun 3517 Müslüman ve 1957 gayrimüslimden oluştuğu sonucunun çıktığını belirtmek gerekir.
 • 12. *Şile’nin demografik durumuyla ilgili ulaşılabilen en eski kayıtlar Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki tahrir defterlerinde yer alan 1831 nüfus sayımı sonuçlarıdır. 1831 nüfus sayımı; uzun bir sürede tamamlanmasından dolayı çok güvenilir bir sonuç vermemiştir. Ancak yine de bu sayımda Şile nüfusunun 3517 Müslüman ve 1957 gayrimüslimden oluştuğu sonucunun çıktığını belirtmek gerekir. *Yöredeki manavlar, 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusunun %69’unu yani, 22.424 kişi ile çoğunluğunu oluşturur. Kent merkezi ile civardaki köylerde ikamet ederler. Nüfusun bir kısmı da Trabzon, Ordu, Rize olmak üzere Karadeniz’den gelenler tarafından oluşturulur. Yine 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusun %8’i de Artvin Batum civarından gelen Türkmen boylarıdır.
 • 13. Erkek Kadın Toplam Müslümanlar 420 380 800 Müslüman Bulgarlar 150 50 200 (Pomak ve Çerkezler) Ortodoks Rumlar 200 150 350 Gregoryen Ermeniler 75 75 150 Genel toplam 845 655 1500 *Vital Cuinet’nin nüfus kayıtlarına göre ise 1894 yılında ilçe merkezindeki nüfusun dini ve etnik dağılımı şu şekildeydi: Günümüzde ise, Şile nüfusu 2016 yılına göre 34.241. Bu nüfus, 17.595 erkek ve 16.646 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,39 erkek, %48,61 kadındır.
 • 15. Turizm *Şile tatil turizmi açısından olduğu kadar, gezi turizmi açısından da çok zengin bir ilçedir. En çok ziyaret edilen yerler ; Saklı Göl, Hacıllı Köyü Ulupelit Köyü, Akçakese Köyü Şile Feneri, Şile Kalesi Ağlayan Kaya, Gürlek Mağarası Yeşilçay Deresi, Ağva Plajı
 • 16. Yöresel Lezzetler *Şile palamutu, mezgit, istavrit, kalkan, lüfer en çok avlanan balık türleridir. Maydanozlu palamut en çok ilgi çeken ve beğenilen yöresel tattır. *Yöreye has yemekler; kestane balı, ıspanaklı pide, kabaklı börek, kıtırdak ve feslik mantarı, köy ekmeği ve darıdan yapılan bir tatlı olan öre’dir.
 • 17. Ekonomik Yapı *Köy halkı geçimini daha çok çiftçilikle sağlarken kasaba halkı ise balıkçılık ve ticaretle uğraşır. Kış mevsiminde balıkçılıkla geçinenler yaz sezonunda genellikle evlerini pansiyon olarak işletirler. *Şile bezi dokumacılığı, Şile’nin köylerinde hâlâ el tezgâhlarında yapılmaktadır.
 • 19. Anıtsal Yapılar • 1.Şile Feneri • 2.Şile Kalesi • 3.Osmanlı Hamamı • 4.Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi • 5.Tahlisiye Binaları • 6.Rum Kilisesi ve Bizans Yapı Kalıntıları • 7.Maşatlık • 8.Bali Bey Camii • 9.Çarşı Camii • 10.Çavuş Ahmet Camii
 • 20. 1.Şile Feneri Şile Feneri, Kırım Harbi’nde, Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girecek gemilerin yollarını bulabilmeleri için yapılmıştır. Sultan Abdülaziz tarafından 1858–1859 yılları arasında inşa edilmiştir. Taş kısmını Türk Mimarlar tasarlarken, metal aksamı ve mercek kristal sistemi Paris’teki bir fabrikadan gelmiştir. Fener kulesi, orijinal halini günümüzde de koruyabilmiştir. Sekizgen şeklinde ve 110 cm kalınlığında taştan yapılmış olan kule, gündüz iyi görülebilmesi için siyah ve beyaz enlemesine bantlar çizilerek boyanmıştır.
 • 21. 2.Şile Kalesi Şile Kalesi ya da Ocaklı Kale, Cenevizlilerden kalan limanda Ocaklıada’nın üzerinde yer almaktadır. Beyaz renkli Ahmetli kireç taşları kullanılarak inşa edilmiş ve 12 m. yüksekliğindedir. Kale, çağlar boyunca iki kez tamir görmüştür. Önce Bizanslılar sonra da Osmanlılar kaleyi gözetleme amaçlı kullanabilmek için onarımdan geçirmişlerdir.
 • 22. 3.Osmanlı Hamamı Şile’de, kalıntıları kazı sonrası ortaya çıkarılan bir Bizans Hamamı ile harabe halinde ama nispeten ayakta olan bir Osmanlı Hamamı bulunmaktadır. Osmanlı Hamamı ise Hamamdere Caddesi’ndedir. Hamamın bir bölümü, Şile-Ağva yolu yapılırken yıkılmıştır; geriye kalan kısmı ise son derece bakımsız bir haldedir.
 • 24. 4.Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi Şile sokaklarında halkın kullanımı için yapılmış pek çok küçük çeşme yer almaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, oldukça büyük bir haznesi olan Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi (H. 1287-M. 1871)’dir. Üsküdar Caddesi ile Çavuş Ahmet Camii Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunan iki yüzlü çeşmenin asıl banisini belirten ve yan sokağa bakan kitabesi kazınarak tahrip edilmiştir. Ancak çeşmenin onarımını yaptıran, bir anlamda ikinci banisi olan Mısırlı Hatice Hanım için yazılan kitabesi özgünlüğünü korumaktadır.
 • 25. Mısırlı Hatice Hanım Çeşmesi plan ve ön cephe rölövesi
 • 26. 5.Tahlisiye Binası Şile için çok büyük önem taşıyan başlıca askerî yapılar olan Tahlisiye binaları, günümüzde “Kıyı Emniyeti” ve “Gemi Kurtarma İşletmeleri” adını alan eski “Tahlisiye İdaresi” teşkilatına ait binalardır. Bu binalar, İngilizler tarafından 1866 da yapılmış olup tescilli tarihi eser niteliğindedir. Şile dışında da tahlisiye teşkilatına ait yapılar bulunmaktadır. Şile merkezde; istasyon, koğuş, kayıkhane ve rokethane olmak üzere dört adet tahlisiye binası vardır. Yapılar, 2011 yılında restore edilmiş, turizme ve ilçe halkına hizmet vermek üzere işlevlendirilmiştir.
 • 27. 6.Rum Kilisesi ve Bizans Yapı Kalıntıları Kiliselerden biri, ilçe merkezinde Maşatlıkta yani Rum Mezarlığı'ndadır. Yapıdan geriye sadece duvar kalıntıları ve ihata duvarı kalmıştır. Şapel ise Ocaklı Ada’daki kalenin içindedir ve bakımsız durumdadır. Diğer kilise ise Çavuş Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kilisenin kalıntısı, batı-doğu doğrultusunda, 50–55 adım uzunluğunda, 85–90 cm duvar kalınlığına sahip, yerel moloz taştan inşa edilmiş, kireç harcı kısmen belirgin bir yapıdır. Doğusunda, ortada büyük ve iki yanda ise daha küçük boyutlarda niş bulunmaktadır. Yapı kalıntısının yaklaşık 2,5 m. yükselen ve aralarında ahşap hatıllara ait delikler bulunan kuzey duvarına bitişik çukur alanda, alt yapı kalıntısı ve dehliz kalıntısı gözlenmiştir. Rum Kilisesi Ayios Eftimios Kilisesi’nin restitüsyon krokisi
 • 29. 8.Bali Bey Camii Bali Bey Camii, kâgir ve ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Cami ve kuran kursu işlevlerini bir arada barındırmak üzere inşa edilmiş olan yapı, günümüzde cami ve iki ayrı konut olarak kullanılmaktadır. Binanın zemin katı (cami ve şadırvan bölümü) kâgir, konut olarak işlevlendirilen kısım ise ahşap karkastır. Caminin ve günümüzde konut olarak kullanılan kısmın girişleri ayrıdır. Ancak her iki katta da, günümüzde kullanılmayan ahşap birer kapı ile cami ve konut arasında bağlantı sağlanmıştır. Caminin cephesi son dönemde yapılmış olan çeşitli müdahalelerle özgünlüğünü yitirmiştir.
 • 30. Bali Bey Camii kat planları ve ön cephe görünüşü
 • 31. 9.Çarşı Camii (Günani Camii) Çarşı Camii 2012Çarşı Camii 1970’ler
 • 32. 10.Çavuş Ahmet Camii Çavuş Ahmet Camii, onarım öncesi ve sonrası durumu
 • 33. Şile Kız Teknik ve Meslek Lisesi Üsküdar Caddesi’ni takiben limana inen yol üzerinde bulunan Osmanlı okul binası, bugün Şile Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak hizmet vermektedir. 20. Yüzyıl başında kâgir yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan yapı, simetrik planlara ve cephelere sahiptir. Yapı günümüzde genel olarak özgünlüğünü korumuş durumdadır.
 • 35. *Şile evleri, plan tipleri itibarıyla geleneksel İstanbul evleriyle paralellik göstermektedir. Ancak bu evlerde ilk göze çarpan özellik, gerek iç mekân, gerekse cephe açısından son derece sade, süslemesiz ve gösterişsiz olmalarıdır. Evlerin hemen hemen hepsinin içinde tuvalet ve kiler, ayrıca çoğu odada “hamam dolabı” da denen gusülhane bulunur. Yine çoğu evin bahçesinde kuyu olduğu, bu kuyunun yalnız içme suyu sağlamak değil, yaz aylarında içine kavun, karpuz gibi yiyeceklerin sarkıtılmasıyla soğutucu görevi gördüğü biliniyor. Sivil Mimari Örnekleri