Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
3 47
3 47
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Day2

  1. 1. Дасгал 10. Хүснэгтэн өгөгдлөөр график байгуул ªâ÷òºíèé òîî Өвчтөний тоо Àìáóëòîðîîð ýì÷ë¿¿ëñýí ýì÷ë¿¿ëñýí Ñàð Õýâòýæ 98 11 74 86 9 97 1 103 78 45 Сар 7 53 2 65 121 72 3 98 89 5 87 4 112 104 104 3 89 5 126 87 121 6 108 72 1 78 7 69 53 8 52 45 0 50 100 150 9 131 97 өвчтөний тоо 10 121 86 11 104 74 Àìáóëòîðîîð ýì÷ë¿¿ëñýí Õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí 12 97 98 Íèéò Дасгал 11. Энэхүү графикийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн үндэсний төвийн 2008 оны 12 сарын “” “Хүн амын өвчлөл, эндэглэлийн мэдээлэл ”судалгаанаас авав.
  2. 2. 1. 10000 хүн амьд ноогдох сүрьегийн өвчлөл 10000 хүн амьд ноогдох сүрьегийн өвчлөл 30 27.926.926.5 25 22.722.6 19.7 20 17.4 15.9 15 12.6 11.210.9 9.5 8.7 10 8.2 7.1 5.7 5.5 5.2 5.1 5.1 4.4 5 2.8 2.4 0 ГС ХЭ ОР ӨВ ГА БХ ӨМ СҮ БӨ ХО ДО ХӨ УВ БУ ДА УБ АР ЗА Сэ ДГ ТӨ ДУ Улсын дундаж 2. Баруун таван аймагт бүргэгдсэн халдварт өвчинүүд (Графикийн арын дэвсгэрийг өөрчлөх, өнгө оруулахдаа Format цэсийн Shapes Style командын хэрэглүүрүүдийг ашиглаарай ) Баруун 5 аймагт бүртгэгдсэн халдварт өвчинүүд 1137 973 1200 1029 1091 1000 698 800 455 790 511 600 416 400 263 200 0 2… 2…
  3. 3. 3.Халдвар өвчин 2008 оны 12 –р сарын байдлаар хөдөө орон нутагт 4500 Ө 4000 в ч 3500 л 3000 ө л 2500 и 2000 2108 й 1986 н 1675 1500 1461 1478 1398 1178 1267 1000 1110 т 939 973 847 о 725 686 698 500 455 511 535 о 322 416 0 Орхон Увс Завхан Ховд Өмнөговь Хөвсгөл Булган Говь-Алтай Дорнод Говьсүмбэр Өвөрхангай Дорноговь Хэнтий Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Дархан-Уул Төв Сэлэнгэ Сүхбаатар 2007 2008 4. Уëñûí õýìæýýíä íàñ áàðàëòûí хувь ба шалтгаан Нас баралт Тодорхойгүй Үйлдвэрийн 5% Бусад осол 2% 47% Амиа хорлосон 16% Зам тээврийн Бусдад осол хорлогдсон 20% 10% 5. Зүүн аймгуудын цусан сулга өвчний тархалт
  4. 4. Цусан сулга өвчний тархалт 60 40 20 0 2008 2007 Говьсүмбэр Дорноговь Дорнод Сүхбаатар Хэнтий 2007 17 29 0 8 33 2008 23 58 1 21 37 2007 2008 6. y=Sin(x/2) функцийн графикийг байгуул. Үүнд х-ийн утгыг 1-ээс 25 хүртэлх тоон утга авахаар оруулж өгөөрэй. Синус функц 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -0.5 -1 -1.5 Дасгал 12
  5. 5. Дараах хүснэгтийг ашиглаж график байгуул. Аймаг, нийслэлийн хүн амын жилийн дундаж өсөлт, хувиар, 1989 – 2000 АР БӨ БХ БУ ГА ДГ ДО ДУ ЗА ӨВ ӨМ 1.27 0.02 1.17 1.59 0.13 -1.1 -0.6 0.4 0.15 1.31 0.9 СҮ СЭ ТӨ УВ ХО ХӨ ХЭ ДА УБ ОР 0.91 1.27 -0.7 0.64 1.15 1.43 -0.3 -0.2 3.01 2.23 Дасгал 13. y=cos(x) функцийн графикийг байгуул. Х-ийн утгыг 1-ээс 50 хүртэлх тоо утга авахаар оруулж өгөөрэй. Дасгал 14. y=sin(x/2)+cos(x/2)- функцийн графикийг байгуул. Х-ийн утгыг 1-ээс 50 хүртэлх тоо утга авахаар оруулж өгөөрэй. Дасгал 15. Дараах хүснэгтээр дугуй график байгуул. Д.Отгонбаатар “Эрүүл мэндийн санхүүгийн удирдлагын зарим асуудал” магистрын бүтээлээс. Эрүүл мэндийн зардлын бүтэц, хувиар 2003 он Цалин Тогтмол Хоолны Тээвэр, Эмийн Хөрөнгийн Бараа шимтгэл зардал зардал шатахуун зардал зардал үйлчилгээний бусад зардал 36,3 15,5 4,6 3,1 14,2 4,8 21,5

×