Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Kp 1.1 aset 2014

1

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 37
1 von 37

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Kp 1.1 aset 2014

 1. 1. KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Aset Kerajaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 1.1/2013
 2. 2. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 KANDUNGAN PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET ........................................................................ 2 KP 1.1/2013 Pengurusan Aset Kerajaan .................................................................. 2 1. Tujuan ............................................................................................................ 2 2. Tanggungjawab Pegawai Pengawal ............................................................ 2 3. Tanggungjawab Ketua Jabatan ................................................................... 3 4. Penubuhan Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset Kerajaan ............ 4 5. Tugas Dan Tanggungjawab Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset (UPA) .............................................................................................................. 4 6. Pelantikan Pegawai Aset .............................................................................. 5 7. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Di Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Negeri ...................................................................... 6 8. Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan Untuk Dikemukakan Ke Perbendaharaan Malaysia ............................................... 8 9. Sistem Pengurusan Aset (SPA) Dan Sistem Pengurusan Stor (SPS)....... 8 10. Tafsiran .......................................................................................................... 8 LAMPIRAN .................................................................................................................. 9 M.S. 1/9
 3. 3. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 PENDAHULUAN PENGURUSAN ASET KP 1.1/2013 Pengurusan Aset Kerajaan M.S. 2/9 1. Tujuan Pekeliling ini adalah untuk menjelaskan peraturan berkaitan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Pengurusan Stor Kerajaan. 2. Tanggungjawab Pegawai Pengawal Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan aset dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara yang telah ditetapkan dengan melaksanakan perkara-perkara berikut:- 2.1 Menubuhkan sama ada Bahagian atau Seksyen atau Unit Pengurusan Aset (UPA) mana-mana yang sesuai bagi menguruskan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor Kerajaan di peringkat Kementerian dan Jabatan; 2.2 Menubuhkan sama ada Bahagian atau Seksyen atau Unit Pengurusan Aset (UPA) mana-mana yang sesuai bagi menguruskan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor Kerajaan di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ) jika difikirkan perlu; 2.3 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) di setiap Kementerian dan Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat dan Negeri/ Zon/ Wilayah; 2.4 Melantik Jawatankuasa Penyiasat bagi kes kehilangan di Kementerian, Jabatan dan PTJ; 2.5 Memastikan pengurusan stor diletakkan di bawah kawal selia Bahagian atau Seksyen atau Unit Pengurusan Aset Kerajaan di Kementerian, Jabatan dan PTJ; dan 2.6 Menyediakan dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
 4. 4. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 M.S. 3/9 3. Tanggungjawab Ketua Jabatan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan aset dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut peraturan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan perkara-perkara berikut:- 3.1 Melantik pegawai-pegawai khusus menjalankan tugas pengurusan stor secara sepenuh masa di Stor Pusat dan Stor Utama. 3.2 Melantik pegawai-pegawai khusus di Stor Unit untuk menjalankan tugas pengurusan stor berasaskan beban tugas stor dan pegangan stok jika perlu. 3.3 Menyedia dan mengemukakan Laporan Suku Tahun Aset Alih, Aset Hidup dan Stok kepada Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKPAK. 3.4 Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor kepada UPA Kementerian melalui Ibu Pejabat sebelum 15 Februari tahun berikutnya. Laporan tahunan tersebut adalah seperti berikut:- Aset Alih Stor Aset Hidup (i) Laporan Tahunan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah KEW.PA-8 (i) Laporan Kedudukan Stok (KEW.PS-13) (i) Laporan Tahunan Aset Hidup (ii) Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah KEW.PA-12 (ii) Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor (KEW.PS-14) (ii) Laporan Pemeriksaan Aset Hidup (iii) Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah KEW.PA14(B) (iii) Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor (KEW.PS-15) (iii) Laporan Pelupusan Aset Hidup (iv) Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-20 (iv)Laporan Tahunan Verifikasi Stor (KEW.PS-16) (iv) Laporan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Hidup (v) Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira/ Tindakan Surcaj/ Tatatertib Bagi Aset Alih Kerajaan KEW.PA-32 (v) Laporan Tahunan Pelupusan Stok (KEW.PS-20) (v) Laporan Tindakan Surcaj Tatatertib (vi) Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok (KEW.PS-22)
 5. 5. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 3.5 Ketua Jabatan hendaklah melantik Pegawai Pemeriksa Stor untuk melaksanakan pemeriksaan stok. 4. Penubuhan Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset Kerajaan 4.1 Kementerian/ Jabatan/ PTJ yang belum menubuhkan Bahagian/ Seksyen/ Unit yang sesuai bagi menguruskan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor Kerajaan hendaklah mengambil tindakan untuk menubuhkannya. Bilangan dan gred perjawatan yang perlu diwujudkan adalah tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset yang terdapat di sesebuah Kementerian/ Jabatan/ PTJ. 4.2 Unit Pengurusan Aset (UPA) di semua Kementerian/ Jabatan/ PTJ hendaklah diletakkan di Bahagian Pengurusan Aset atau bahagian-bahagian lain yang difikirkan sesuai. 4.3 Bagi Kementerian/ Jabatan yang mempunyai Cawangan/ Agensi/ Institut dan seumpamanya yang bukan bertaraf PTJ boleh menubuhkan UPA mengikut kepada kesesuaian. 5. Tugas Dan Tanggungjawab Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset M.S. 4/9 (UPA) 5.1 Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset adalah bertanggungjawab untuk menguruskan semua Aset Alih, Aset Hidup dan Stor di Kementerian/ Jabatan/ PTJ di bawah kawalannya meliputi:- 5.1.1 Penerimaan; 5.1.2 Pendaftaran; 5.1.3 Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; 5.1.4 Penyelenggaraan; 5.1.5 Pelupusan; dan 5.1.6 Kehilangan dan Hapus Kira. 5.2 Menguruskan pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat dan Pemverifikasi Stor ;
 6. 6. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 5.3. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Kementerian/ Jabatan; 5.4. Menyelaras Laporan Suku Tahun daripada Kementerian/ Jabatan/ PTJ untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JKPAK yang akan diadakan setiap tiga (3) bulan sekali; 5.5. Mendapatkan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor daripada Kementerian/ Jabatan/ PTJ; dan 5.6. Menyediakan dan mengemukakan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan ke Perbendaharaan Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya. M.S. 5/9 6. Pelantikan Pegawai Aset 6.1 Kuasa Melantik 6.1.1 Pegawai Aset di Kementerian/ Jabatan/ PTJ hendaklah dilantik oleh Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah/Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) peringkat Kementerian atau Ibu Pejabat Jabatan. 6.1.2 Pegawai Aset bagi Jabatan di luar negara hendaklah dilantik oleh Ketua Perwakilan/ Jabatan di negara berkenaan. 6.2 Gred Jawatan Pegawai Aset 6.2.1 Gred perjawatan Pegawai Aset adalah tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset kerajaan di bawah kawalan/ pegangan masing-masing. 6.2.2 Pegawai Aset yang dilantik seboleh-bolehnya hendaklah terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) di skim perkhidmatan dan gred yang bersesuaian. 6.2.3 Walau bagaimanapun sekiranya tiada P&P atau bilangan perjawatan terhad maka mana-mana pegawai daripada Kumpulan Pelaksana Gred 17 dan ke atas di skim perkhidmatan bersesuaian boleh dilantik.
 7. 7. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 M.S. 6/9 6.3 Bilangan Pegawai Aset Bilangan Pegawai Aset yang dilantik di peringkat Kementerian/ Jabatan/ PTJ adalah mengikut kesesuaian seperti contoh berikut:- 6.3.1 Satu (1) orang Pegawai Aset Kementerian; 6.3.2 Satu (1) orang Pegawai Aset Ibu Pejabat Jabatan; dan 6.3.3 Satu (1) orang Pegawai Aset di Jabatan Persekutuan di Negeri/ PTJ. 7. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Di Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Negeri 7.1 Keanggotaan JKPAK Keanggotaan JKPAK di Kementerian/ Jabatan/ Negeri adalah seperti berikut:- (i) Kementerian Pengerusi Pengerusi Ganti Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Mana-mana Ahli JKPAK yang diberi kuasa oleh Pengerusi Setiausaha Pegawai Aset Ahli (a) Semua Ketua Bahagian/ Seksyen/ Unit atau wakil (b) Ketua/ Pegawai Unit Audit Dalam atau wakil (c) Pegawai-pegawai lain yang sesuai (ii) Ibu Pejabat Jabatan Pengerusi Pengerusi Ganti Timbalan Ketua Pengarah Mana-mana Ahli JKPAK yang diberi kuasa oleh Pengerusi Setiausaha Pegawai Aset Ahli (a) Semua Ketua Bahagian/ Cawangan/ Seksyen/ Unit atau wakil. (b) Ketua Pegawai Audit Dalam atau wakil jika ada; (c) Pegawai-pegawai lain yang sesuai (iii) Negeri (Jabatan Persekutuan di Negeri yang mempunyai cawangan/ daerah) PengerusiPPe Pengerusi Pengerusi Ganti Pengarah Mana-mana Ahli JKPAK yang diberi kuasa oleh Pengerusi Setiausaha Pegawai Aset Ahli (a) Semua Ketua Bahagian/ Seksyen/ Unit atau wakil (b) Ketua/Pegawai Audit Dalam atau wakil jika ada (c) Pegawai-pegawai lain yang sesuai.
 8. 8. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 7.2. Kekerapan Mesyuarat JKPAK 7.2.1 JKPAK hendaklah bermesyuarat setiap tiga (3) bulan sekali selepas tamat tempoh sesuatu suku tahun seperti Jadual berikut:- Suku Tahun Tarikh Mesyuarat Pertama April-Mei Kedua Julai-Ogos Ketiga Oktober-November Keempat Januari-Februari . 7.2.2 JKPAK peringkat Ibu Pejabat dan JKPAK peringkat Negeri hendaklah mengadakan mesyuarat lebih awal sebelum mesyuarat JKPAK peringkat Kementerian. 7.2.3 Mesyuarat JKPAK boleh diadakan bersekali dengan Mesyuarat JKPAK (Fasiliti) mengikut kesesuaian Kementerian/ Jabatan. 7.3. Agenda Mesyuarat JKPAK Agenda mesyuarat hendaklah mengandungi perkara seperti di bawah. Format laporan boleh didapati di Lampiran A:- 7.3.1 Laporan Peruntukan Bagi Perolehan Aset; 7.3.2 Kedudukan semasa Aset Alih Kerajaan; 7.3.3 Laporan Pemeriksaan Aset Alih yang melaporkan pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan; 7.3.4 Laporan Kedudukan Stok Suku Tahun dan Tahunan; 7.3.5 Laporan Pemeriksaan dan Verifikasi Stok meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan; 7.3.6 Kedudukan Aset Hidup Haiwan, Ikan dan Tumbuhan; 7.3.7 Laporan Pemeriksaan Aset Hidup meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan; dan 7.3.8 Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor M.S. 7/9 kerajaan.
 9. 9. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 8. Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan Untuk Dikemukakan M.S. 8/9 Ke Perbendaharaan Malaysia 8.1 Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan yang mengandungi maklumat Perakuan Pegawai Pengawal, Laporan Eksekutif dan Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor kerajaan adalah seperti di Lampiran B; 8.2 Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan Tahunan hendaklah dikemukakan oleh UPA Kementerian/ Jabatan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya untuk penilaian dan pembentangan dalam Mesyuarat Tahunan Pengurusan Aset. 9. Sistem Pengurusan Aset (SPA) Dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) 9.1 Semua Kementerian/ Jabatan hendaklah menggunakan Sistem Pengurusan Aset (SPA) dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) Perbendaharaan Malaysia selaras dengan pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan. 9.2 Maklumat berkaitan SPA dan SPS boleh diperoleh melalui laman sesawang Sistem Pengurusan Aset Kementerian/Jabatan. 10. Tafsiran Istilah yang digunakan dalam Tatacara ini hanyalah bagi maksud Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor Kerajaan sahaja seperti tafsiran Glosari di Lampiran C.
 10. 10. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 LAMPIRAN M.S. 9/9
 11. 11. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 1/7 Lampiran A FORMAT LAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK) Tujuan 1. Format ini merupakan satu bentuk laporan yang perlu disediakan oleh Pegawai Aset di peringkat pelaksana bagi tujuan memberi laporan terperinci mengenai pengurusan aset (Aset Alih, Aset Hidup dan Stor) di agensi. Peranan Unit Pengurusan Aset (UPA) 2. Unit Pengurusan Aset peringkat Kementerian dan Jabatan merupakan urusetia kepada Mesyuarat JKPAK dan tugas-tugas adalah seperti berikut:- (i) Menjadualkan mesyuarat JKPAK; (ii) Menyemak dan menyediakan ringkasan laporan JKPAK; (iii) Memastikan agenda mesyuarat JKPAK dipenuhi; (iv) Mencatat keputusan mesyuarat dan mengambil tindakan atas keperluan minit mesyuarat; dan (v) Mengawalselia penghantaran laporan mesyuarat JKPAK. Format Laporan JKPAK 3. Format laporan JKPAK yang perlu disediakan oleh Unit Pengurusan Aset Kementerian dan Jabatan adalah seperti berikut:- (i) Laporan Peruntukan Bagi Perolehan Aset seperti di Lampiran A1; (ii) Kedudukan Semasa Aset Alih Kerajaan seperti di Lampiran A2; (iii) Laporan Kedudukan Stok Suku Tahun dan Tahunan seperti di Lampiran A3; (iv) Kedudukan Aset Hidup Haiwan, Ikan dan Tumbuhan seperti di Lampiran A4, Lampiran A5 dan Lampiran A6; 4. Walau bagaimanapun Unit Pengurusan Aset Kementerian dan Jabatan boleh menentukan format laporan tambahan yang bersesuaian bagi tujuan memenuhi keperluan agenda mesyuarat JKPAK.
 12. 12. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 2/7 Lampiran A1 LAPORAN PERUNTUKAN BAGI PEROLEHAN ASET ALIH, ASET HIDUP DAN STOK BAGI TAHUN ……… Kementerian: ………………………………………………………………………………………………………………………… Bil Kementerian/Jabatan Peruntukan Tahunan Jumlah Perolehan (RM) Baki Peruntukan (RM) Peratus Perbelanjaan (%) Catatan Kod Perbelanjaan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor (RM) Jumlah Nota : Laporan ini hendaklah dilaporkan semasa mesyuarat JKPAK
 13. 13. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 3/7 Lampiran A2 KEDUDUKAN SEMASA ASET ALIH SUKU TAHUN BAGI TAHUN ………. Kementerian/ Jabatan: TAHUN SEMASA KEDUDUKAN HARTA MODAL KEDUDUKAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH PELUPUSAN ASET ALIH KEHILANGAN ASET ALIH Kuantiti Nilai Perolehan Asal (RM) Kuantiti Nilai Perolehan Asal (RM) Harta Modal Aset Alih Bernilai Rendah Hasil Pelupusan (RM) Bil Nilai Perolehan Asal Hapus Kira (RM) Nilai Surcaj (RM) Kuantiti NPA (RM) Kuantiti NPA (RM) Harta Modal Aset Alih Bernilai Rendah Baki Dibawa ke hadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Jumlah Besar Tahun Semasa Jumlah Keseluruhan Nota : Laporan ini hendaklah dilaporkan semasa mesyuarat JKPAK NPA – Nilai Perolehan Asal
 14. 14. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 4/7 Lampiran A3 LAPORAN KEDUDUKAN STOK SUKU TAHUN BAGI TAHUN ………….. TAHUN SEMASA Kedudukan Stok Kadar Pusingan Stok c [(a+d)]÷2 Pelupusan Stok Kehilangan Dan Sedia Ada Pembelian Pengeluaran Stok Semasa Hapus Kira Stok Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Nilai Stok (RM) Stok (RM) Stok (RM) Stok (RM) Perolehan Asal (RM) Hasil Pelupusan (RM) Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Hapus Kira (RM) (a) (b) (c) d=(a+b)-(c) Baki Dibawa Kehadapan Baki Stok Akhir Tahun………….. Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Jumlah Keseluruhan
 15. 15. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 5/7 Lampiran A4 LAPORAN ASET HIDUP HAIWAN BAGI SUKU TAHUN BAGI TAHUN ……………………. Tahun Semasa Kedudukan Aset Hidup – Haiwan Pelupusan Aset Hidup Haiwan Kehilangan Dan Hapus Kira Aset Hidup Haiwan Bernilai Harta Modal Haiwan Rendah Stok Kuantiti Jumlah Nilai Semasa (RM) Kuantiti Jumlah Nilai Semasa (RM) Kuantiti Jumlah Nilai (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Hasil Pelupusan (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Amaun Surcaj (jika ada) (RM) Baki Dibawa Kehadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Jumlah Keseluruhan
 16. 16. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 6/7 Lampiran A5 LAPORAN ASET HIDUP IKAN BAGI SUKU TAHUN BAGI TAHUN ……………… Tahun Semasa Kedudukan Aset Hidup – Ikan Pelupusan Aset Hidup Ikan Kehilangan Dan Hapus Kira Aset Hidup Harta Modal Ikan Bernilai Rendah Stok Ikan Kuantiti Jumlah Nilai (RM) Kuantiti Jumlah Nilai (RM) Kuantiti Jumlah Nilai (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Hasil Pelupusan (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Amaun Surcaj (jika ada) (RM) Baki Dibawa Kehadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Jumlah Keseluruhan
 17. 17. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran A M.S. 7/7 Lampiran A6 LAPORAN ASET HIDUP TUMBUHAN BAGI SUKU TAHUN BAGI TAHUN ……………. Tahun Semasa Kedudukan Aset Hidup – Tumbuhan Pelupusan Aset Hidup Tumbuhan Kehilangan Dan Hapus Kira Aset Hidup Tanaman Bukan Kekal Tanaman Kekal Bahan Tanaman Tumbuhan Kuantiti Jumlah Nilai Semasa (RM) Kuantiti Jumlah Nilai Semasa (RM) Kuantiti Jumlah Nilai (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Hasil Pelupusan (RM) Jumlah Nilai Semasa (RM) Amaun Surcaj (jika ada) (RM) Baki Dibawa Kehadapan Suku Tahun Pertama Suku Tahun Kedua Suku Tahun Ketiga Suku Tahun Keempat Jumlah Keseluruhan
 18. 18. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 1/16 LAMPIRAN B LAPORAN EKSEKUTIF PENGURUSAN ASET KERAJAAN Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan mengandungi maklumat berikut:- 1. Perakuan Pegawai Pengawal Perakuan Pegawai Pengawal seperti di Lampiran B1 hendaklah ditandatangani sendiri oleh Pegawai Pengawal. 2. Laporan Eksekutif Laporan eksekutif mengandungi analisa mengenai perkara-perkara berikut:- a) Jumlah peruntukan dan perbelanjaan bagi pembelian aset dan stor kerajaan di bawah Belanja Mengurus dan Pembangunan; b) Nilai dan bilangan aset yang telah didaftarkan bagi tahun semasa; c) Nilai dan bilangan aset yang didaftarkan sehingga tahun semasa; d) Nilai dan bilangan aset yang dilupuskan; e) Nilai dan bilangan aset yang dihapus kira; f) Nilai tindakan surcaj; g) Prestasi pengurusan aset kerajaan; dan h) Maklumat-maklumat lain berkaitan pengurusan aset. 3. Ringkasan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih, Aset Hidup dan Stor Ringkasan Laporan Tahunan Aset Alih, Aset Hidup dan Stok hendaklah disediakan oleh Unit Pengurusan Aset di Kementerian seperti berikut:-
 19. 19. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B 3.1 Laporan Pengurusan Aset Alih Kerajaan:- Ringkasan Laporan Lampiran Ringkasan Laporan Tahunan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah M.S. 2/16 Lampiran (i) Ringkasan Pemeriksaan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah Lampiran (ii) Ringkasan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan Lampiran (iii) Ringkasan Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan Lampiran (iv) Ringkasan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Lampiran (v) Alih Kerajaan 3.2 Laporan Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Ringkasan Laporan Lampiran Ringkasan Laporan Tahunan Aset Hidup Kerajaan Lampiran (vi) Ringkasan Sijil Tahunan Pemeriksaan Aset Hidup Kerajaan Lampiran (vii) Ringkasan Laporan Tahunan Pelupusan Aset Hidup Kerajaan Lampiran (viii) Ringkasan Laporan Tahunan Hapus Kira Aset Hidup Kerajaan Lampiran (ix) 3.3 Laporan Tahunan Pengurusan Stor Kerajaan Ringkasan Laporan Lampiran Ringkasan Laporan Kedudukan Stok Lampiran (x) Ringkasan Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor Lampiran (xi) Ringkasan Laporan Tahunan Pelupusan Stok Lampiran (xii) Ringkasan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok Lampiran (xiii) 3.4 Kompilasi Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEW.PS-15 menggunakan format KEW.PS-15 yang diterima daripada Stor Pusat dan Stor Utama Kementerian/ Jabatan/ Pusat Tanggungjawab. 4. Laporan-laporan di perenggan 3 hendaklah disediakan oleh Pusat Tanggungjawab/ Bahagian/ Cawangan di Kementerian/ Jabatan untuk dikemukakan kepada Bahagian/ Seksyen/ Unit Pengurusan Aset Kementerian/ Jabatan masing-masing.
 20. 20. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B Nilai Pelupusan Aset Hidup Kerajaan Tahun .......... (RM) (KEW.AI-20) (KEW.AH-20 (KEW.AT-20) M.S. 3/16 Lampiran B1 SIJIL PERAKUAN PEGAWAI PENGAWAL Saya dengan ini memperakukan/meluluskan agar tindakan diambil terhadap syor dan cadangan seperti di laporan berikut yang telah dikumpul dan dianalisa oleh Unit Pengurusan Aset Kementerian terhadap borang-borang asal yang dikemukakan oleh Agensi seperti mana peraturan yang berkuat kuasa. Laporan Pengurusan Aset Alih Kerajaan Tahun .............. Bil Nilai Keseluruhan Aset Alih Kerajaan (RM) KEW.PA-8 Pelaksanaan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-12) Nilai Pelupusan Aset Alih Tahun ........... (RM) (KEW.PA-20) Nilai Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan Tahun...... (RM) (KEW.PA-32) Nilai Tindakan Surcaj/Tatatertib Kehilangan Aset Alih Kerajaan Tahun....... (RM) Laporan Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Tahun................. Bil Nilai Keseluruhan Aset Hidup Kerajaan (RM) (KEW.AI-8) (KEW.AH-8) (KEW.AT-8) Pelaksanaan Pemeriksaan Aset Hidup Kerajaan (KEW.AI-13) (KEW.AH-12) (KEW.AT-13) Nilai Kehilangan dan Hapus Kira Aset Hidup Kerajaan Tahun...... (RM) (KEW.AI-30) (KEW.AH-30) (KEW,AT-32) Laporan Pengurusan Stor Kerajaan Tahun.......................... Tandatangan Pegawai Pengawal :.................................................. Nama :.................................................. Jawatan :.................................................. Tarikh :.................................................. Cap Kementerian/Jabatan : Nilai Tindakan /Surcaj/Tatatertib Kehilangan Aset Hidup Kerajaan Tahun....... (RM) (KEW.AI-31) (KEW.AH-31) (KEW.AT-33) Bil Kadar Pusingan Stok (KEW.PS-13) Nilai Stok Untuk Tindakan Dan Syor (RM) (KEW.PS-14) Kesimpulan Keseluruhan Pengurusan Stor Kerajaan (KEW.PS-15) Nilai Simpanan Stok Kerajaan (RM) (KEW.PS-16) Nilai Pelupusan Stok Kerajaan Tahun ........ (RM) (KEW.PS-20) Nilai Kehilangan dan Hapus Kira Stok Kerajaan (RM) (KEW.PS-22)
 21. 21. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 5/17 LAMPIRAN (i) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH SEHINGGA TAHUN ……… Laporan ini mengandungi ringkasan kedudukan aset alih kerajaan dalam pegangan SEHINGGA berakhir tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/Jabatan melalui KEW.PA-4 dan KEW.PA-5. BIL KEMENTERIAN/ JABATAN BILANGAN KEW.PA-2* JUMLAH NILAI HARTA MODAL (RM) BILANGAN KEW.PA-3* JUMLAH NILAI ASET ALIH BERNILAI RENDAH (RM) JUMLAH NILAI HARTA MODAL+ ASET ALIH BERNILAI RENDAH (RM) JUMLAH KESELURUHAN * bilangan KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 merangkumi semua kad-kad daftar aset (termasuk KEW.312 dan KEW.313 sebelum tahun 2007) yang telah dikemaskini. NILAI KESELURUHAN ASET ALIH KERAJAAN SEHINGGA TAHUN ……… SEBANYAK: RM ............... Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pegawai Aset : Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 22. 22. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 6/17 LAMPIRAN (ii) RINGKASAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH TAHUN …………….. Laporan ini mengandungi ringkasan pemeriksaan aset alih yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PA-10 dan KEW.PA-11. Adalah disahkan bahawa Kementerian/Jabatan telah melaksanakan pemeriksaan HARTA MODAL dan ASET ALIH BERNILAI RENDAH seperti berikut:- KEMENTERIAN/ JABATAN BAHAGIAN/ PTJ (BIL) DIPERIKSA (BIL) TIDAK DIPERIKSA (BIL) JUMLAH KESELURUHAN Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Tarikh : Cap Kementerian: :
 23. 23. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 7/17 LAMPIRAN (iii) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN ……………… Laporan ini mengandungi ringkasan nilai penyelenggaraan tahunan bagi tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PA-14(B). BIL KEMENTERIAN/ JABATAN BIL. ASET PERLU DISELENGGARA BIL. ASET TELAH DISELENGGARA JUMLAH KESELURUHAN PENYELENGGARAAN(RM) JUMLAH KESELURUHAN Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 24. 24. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 8/17 LAMPIRAN (iv) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN ……………… Laporan ini mengandungi ringkasan nilai pelupusan pada tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PA-20. BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) JUALAN E-WASTE MUSNAH KAEDAH LAIN* JUMLAH KESELURUHAN * Nota: Merangkumi kaedah pelupusan seperti tukar barang, tukar beli, tukar ganti, hadiah dan kaedah-kaedah lain. JUMLAH KESELURUHAN NILAI SEMASA : RM .................................... JUMLAH HASIL PELUPUSAN : RM .................................... Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pegawai Aset : __________________________________ Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 25. 25. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 9/17 LAMPIRAN (v) RINGKASAN LAPORAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN TAHUN …………… Laporan ini mengandungi ringkasan mengenai kehilangan dan hapus kira Aset Alih Kerajaan yang telah diluluskan oleh Kuasa Melulus pada tahun semasa yang dikemukakan melalui KEW.PA-32. BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JENIS ASET TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB TINDAKAN HAPUS KIRA KUANTITI NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) NILAI SEMASA (RM) NILAI SURCAJ JENIS HUKUMAN TARIKH DIKENAKAN KUANTITI NILAI PEROELHAN ASAL (RM) AMAUN HAPUS KIRA (RM) KUANTITI KESELURUHAN KEHILANGAN ASET KERAJAAN : ………………….. NILAI KESELURUHAN KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN : RM .................. Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pegawai Aset : ______________________________ Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 26. 26. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 10/17 LAMPIRAN (vi) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN ASET HIDUP KERAJAAN SEHINGGA TAHUN ………… (Laporan ini adalah ringkasan Aset Hidup Kerajaan di bawah pegangan Kementerian/ Jabatan SEHINGGA berakhir tahun semasa) Aset Hidup ....................* BIL KEMENTERIAN/JABATAN BILANGAN KEW.......* ANGGARAN NILAI SEMASA HARTA MODAL (RM) BILANGAN KEW........ * ANGGARAN NILAI SEMASA ASET HIDUP BERNILAI RENDAH (RM) NILAI HARTA MODAL ..............* + NILAI ASET HIDUP BERNILAI RENDAH..............* (RM) JUMLAH Nota: Sila tukarkan (*) kepada Haiwan(AH), IKAN(AI) atau Tumbuhan(AT) untuk tujuan laporan berkaitan. JUMLAH KESELURUHAN ASET HIDUP KERAJAAN : RM ..................................... Tandatangan Pegawai Pengawal/ Pegawai Aset : Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 27. 27. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 11/17 LAMPIRAN (vii) RINGKASAN SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN ASET HIDUP KERAJAAN BAGI TAHUN …………….. Adalah disahkan bahawa Kementerian/ Jabatan telah melaksanakan Pemeriksaan Aset Hidup Kerajaan seperti berikut:- Aset Hidup ..........................................* BIL KEMENTERIAN/ JABATAN BAHAGIAN/PTJ (BIL) DIPERIKSA (BIL) TIDAK DIPERIKSA (BIL) JUMLAH Nota: Sila tukarkan (*) kepada Haiwan(AH), IKAN(AI) atau Tumbuhan(AT) untuk tujuan laporan berkaitan. Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian: :
 28. 28. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 12/17 LAMPIRAN (viii) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET HIDUP KERAJAAN BAGI TAHUN ……………… Laporan ini mengandungi ringkasan mengenai nilai pelupusan ASET HIDUP pada tahun semasa dengan pecahan mengenai kaedah-kaedah yang digunakan bagi tujuan tersebut. Aset Hidup ....................................* BIL KEMENTERIAN/ JABATAN/ PUSAT JUMLAH NILAI SEMASA (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI SEMASA HAIWAN SECARA (RM)* JUALAN HADIAH MUSNAH PELEPASAN JUMLAH Nota: Sila tukarkan (*) kepada Haiwan(AH), IKAN(AI) atau Tumbuhan(AT) untuk tujuan laporan berkaitan. JUMLAH KESELURUHAN NILAI SEMASA : RM ............................ JUMLAH HASIL PELUPUSAN : RM ............................ Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 29. 29. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 13/17 LAMPIRAN (ix) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN HAPUS KIRA ASET HIDUP KERAJAAN BAGI TAHUN …………… Laporan ini mengandungi ringkasan bagi semua kehilangan ASET HIDUP yang dilaporkan pada tahun semasa. Aset Hidup ........................................................* BIL KETERANGAN ASET HIDUP.........* TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB TINDAKAN HAPUS KIRA KUANTITI NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) ANGGARAN NILAI SEMASA (RM) NILAI SURCAJ JENIS HUKUMAN TARIKH DIKENAKAN KUANTITI NILAI PEROELHAN ASAL (RM) AMAUN HAPUS KIRA (RM) Nota: Sila tukarkan (*) kepada Haiwan(AH), IKAN(AI) atau Tumbuhan(AT) untuk tujuan laporan berkaitan. JUMLAH KESELURUHAN HAPUS KIRA ASET HIDUP KERAJAAN: RM.............................................. Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 30. 30. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 14/17 LAMPIRAN (x) RINGKASAN LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN …… Laporan ini mengandungi ringkasan maklumat nilai simpanan stok dan kadar pusingan stok pada tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PS-13 dan KEW.PS-16. BIL BAHAGIAN/ JABATAN/ NEGERI KATEGORI STOR TARIKH VERIFIKASI NILAI KESELURUHAN STOK SIMPANAN (RM) KADAR PUSINGAN STOK TAHUNAN JUMLAH KESELURUHAN SIMPANAN STOK KEMENTERIAN: RM.............................................. Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Tarikh : Cap Kementerian: :
 31. 31. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 15/17 LAMPIRAN (xi) RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN/VERIFIKASI STOR TAHUN …….. Laporan ini mengandungi ringkasan mengenai nilai stok usang, tidak digunakan, tidak aktif dan luput tempoh bagi Stok Kerajaan di Kementerian/ Jabatan yang dikemukakan melalui KEW.PS-14. BIL KEMENTERIAN/ JABATAN NILAI STOK (RM) SYOR/ USANG/ TIDAK LUPUT TIDAK AKTIF CADANGAN ROSAK DIGUNAKAN TEMPOH JUMLAH KESELURUHAN Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 32. 32. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 16/17 LAMPIRAN (xii) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN STOK TAHUN…. Laporan ini mengandungi ringkasan maklumat nilai pelupusan Stok Kerajaan tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PS-20. BIL BAHAGIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH NILAI PEEROLEHAN ASAL STOK (RM) JUMLAH HASIL PELUPUSAN KAEDAH JUALAN E-WASTE MUSNAH (RM) LAIN JUMLAH KESELURUHAN Tandatangan Pegawai Pengawal/ : ______________________________ Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian :
 33. 33. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran B M.S. 17/17 LAMPIRAN (xiii) RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA STOK TAHUN….. Laporan ini mengandungi ringkasan maklumat kehilangan dan hapus kira Stok Kerajaan tahun semasa yang dikemukakan oleh Kementerian/ Jabatan melalui KEW.PS-22. BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JENIS STOK TINDAKAN SURCAJ/ TATATERTIB TINDAKAN HAPUS KIRA KUANTITI NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) NILAI SEMASA (RM) NILAI SURCAJ JENIS HUKUMAN TARIKH DIKENAKAN KUANTITI NILAI PEROELHAN ASAL (RM) AMAUN HAPUS KIRA (RM) Tandatangan Pegawai Pengawal/ : Pegawai Aset Nama : Jawatan : Tarikh : Cap Kementerian: :
 34. 34. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran C Glosari BIL ISTILAH MAKSUD M.S. 1/4 1. Pegawai Pengawal Pegawai yang dilantik oleh Menteri Kewangan atau Menteri Besar atau Ketua Menteri di bawah Seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi setiap tujuan perbelanjaan yang diperuntukkan bagi mana-mana tahun kewangan dalam anggaran, bagi mengawal, tertakluk kepada sebarang arahan yang ditujukan oleh pihak penguat kuasa kewangan, perbelanjaan yang dikuatkuasakan di bawah tujuan itu, dan termasuk semua tanggungjawab Pegawai Perakaunan. 2. Ketua Jabatan Adalah termasuk ketua sesuatu cawangan, daerah, daerah kecil, pejabat atau jabatan wilayah. 3. Pegawai Semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat yang dilantik oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak. 4. Agensi Kerajaan Kementerian, Jabatan, Pusat Tanggungjawab dan Institusi-Institusi di bawah Kerajaan Persekutuan. 5. Kuasa Melulus Pegawai yang diberi kuasa untuk meluluskan pelupusan dan hapus kira tertakluk kepada Seksyen 5 Akta Perwakilan Kuasa 1956 [Akta 61]. 6. Pegawai Aset Pegawai yang telah dilantik oleh Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat untuk menguruskan aset alih Kerajaan. 7. Pegawai Stor Pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk menguruskan atau menjalankan tugas-tugas pengurusan stor sepenuh masa di skim perkhidmatan dan gred bersesuaian. 8. Pegawai Penerima Pegawai Penerima adalah pegawai yang telah dilantik oleh Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk menerima, memeriksa dan mengesah Aset Alih, Aset Hidup dan barang-barang. 9. Pegawai Pemeriksa Aset Alih Pegawai Pemeriksa Aset Alih bermaksud Pegawai yang dilantik oleh Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat untuk memeriksa Aset Alih Kerajaan.
 35. 35. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran C BIL ISTILAH MAKSUD M.S. 2/4 10. Pegawai Pemeriksa Stok Pegawai Pemeriksa Stok bermaksud pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk membuat pemeriksaan ke atas stok di Stor Pusat dan Stor Utama. 11. Pegawai Pemeriksa Aset Hidup Pegawai Pemeriksa Aset Hidup bermaksud Pegawai yang dilantik oleh Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat untuk memeriksa Aset Hidup Kerajaan. 12. Pegawai Pemverifikasi Stor Pegawai Pemverifikasi Stor bermaksud Pegawai yang dilantik oleh Ketua Setiausaha/ Ketua Pengarah/ Pengerusi JKPAK Kementerian atau Ibu Pejabat untuk melaksanakan verifikasi di Stor Pusat dan Stor Utama. 13. Perakuan Pelupusan Ikan (PPI) Satu perakuan yang dikeluarkan oleh Ketua Unit atau Pegawai yang berkelayakan dalam bidang berkaitan atau khidmat pakar-pakar khusus dari pusat-pusat lain bagi mengesahkan Aset Hidup Ikan untuk dilupuskan. 14. Perakuan Pelupusan Haiwan (PPH) Satu perakuan yang dikeluarkan oleh Ketua Unit atau Pegawai yang berkelayakan dalam bidang berkaitan atau khidmat pakar-pakar khusus dari pusat-pusat lain bagi mengesahkan Aset Hidup Haiwan untuk dilupuskan. 15. Perakuan Pelupusan Tumbuhan (PPT) Satu perakuan yang dikeluarkan oleh Ketua Unit atau Pegawai yang berkelayakan dalam bidang berkaitan atau khidmat pakar-pakar khusus dari pusat-pusat lain bagi mengesahkan Aset Hidup Tumbuhan untuk dilupuskan. 16. Pelupusan Proses untuk mengeluarkan aset alih kerajaan daripada milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. 17. Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Ikan Pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk melupuskan kes-kes Ikan yang terkena wabak, mengalami kecederaan parah atau yang disyorkan lupus melalui Laporan Sakit/Kematian Ikan. 18. Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Haiwan Pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk melupuskan kes-kes Haiwan yang terkena wabak, mengalami kecederaan parah, mati dan mengancam keselamatan awam atau yang disyorkan lupus melalui Laporan Sakit/Kematian Haiwan.
 36. 36. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran C BIL ISTILAH MAKSUD M.S. 3/4 19. Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa Tumbuhan Pegawai yang dilantik oleh Ketua Jabatan untuk melupuskan kes-kes Tumbuhan yang musnah akibat bencana alam atau yang disyorkan lupus melalui Laporan Kerosakan/Kemusnahan Tumbuhan. 20. Lembaga Pemeriksa Pelupusan Pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pengawal/ Ketua Pengarah/ Pengerusi JKPAK untuk memeriksa aset alih kerajaan yang hendak dilupuskan. 21. PEP Satu perakuan yang dikeluarkan oleh Pegawai Teknikal bagi mengesahkan aset mekanikal, teknikal, elektrik, elektronik dan perkakasan komputer wajar untuk dilupuskan. 22. Urus Setia Pelupusan Pegawai yang menguruskan permohonan pelupusan aset Kementerian/ Jabatan/ PTJ. 23. Hapus kira Hapus Kira ialah proses untuk membatalkan rekod bagi aset yang hilang. 24. Kehilangan Kehilangan bermaksud kehilangan aset kerajaan disebabkan oleh kecurian, kebakaran, kemalangan, bencana alam, kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai. 25. Kehilangan Kecil Aset Hidup Kehilangan Kecil bermaksud kehilangan dalam kuantiti yang sedikit dengan jumlah nilai semasa tidak melebihi dua ratus ringgit (RM200) dengan syarat kehilangan tersebut bukan disebabkan kecurian, penipuan atau kecuaian pegawai awam. 26. Surcaj Tindakan mengutip balik wang atau nilai wang bagi harta Kerajaan yang tidak dapat dikutip yang dikenakan terhadap pegawai yang bertanggungjawab ke atas perkara itu kerana kecuaiannya, kelalaiannya atau tindakan yang kurang berhati-hati. 27. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira Pegawai yang menguruskan permohonan kehilangan Kementerian atau Jabatan atau PTJ. 28. Susut Nilai Pengurangan nilai atau harga sesuatu aset mengikut jangka masa penggunaan aset tersebut. 29. SPA Sistem Pengurusan Aset yang dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia untuk kegunaan semua agensi Kerajaan Persekutuan.
 37. 37. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 1.1/2013 Lampiran C BIL ISTILAH MAKSUD M.S. 4/4 30. SPS Sistem Pengurusan Stor (SPS) yang dibangunkan oleh Perbendaharaan Malaysia untuk kegunaan semua agensi Kerajaan Persekutuan. 31. http://knowledgebase.treasury. gov.my Laman web untuk rujukan kod klasifikasi aset alih dan stok. 32. Pegawai Pelulus Pegawai Pelulus bermaksud pegawai yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan untuk meluluskan permohonan pengeluaran barang-barang serta meluluskan permohonan barang-barang standard ke dalam katalog. 33. Pegawai Pemesan Pegawai yang diberi kuasa oleh Ketua Jabatan untuk membuat pesanan stok. 34. Pegawai Katalog Pegawai yang diberi kuasa untuk menyokong permohonan menjadikan barang-barang baru sebagai barang-barang standard dalam katalog. 35. Kadar Pusingan Stok Pengiraan purata nilai stok yang dikira setiap suku tahun dan tahunan.

×