Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Luottamus sosiaalisessa mediassa (Trust in Social Media, in Finnish) / Airi Lampinen

1.325 Aufrufe

Veröffentlicht am

Miten ajatella luottamusta sosiaalisessa mediassa? Miten ansaita luottamus sosiaalisessa mediassa? VTT, sosiaalipsykologi Airi Lampisen (Mobile Life Centre, Tukholman yliopisto) esitys OK-opintokeskuksen someseminaarissa: http://ok-opintokeskus.fi/koulutus/someseminaari

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

Luottamus sosiaalisessa mediassa (Trust in Social Media, in Finnish) / Airi Lampinen

 1. 1. Luottamus 
 sosiaalisessa mediassa VTT Airi Lampinen (@airi_) Mobile Life Centre, Tukholman yliopisto 14.4.2015 Esityksessä mainitut julkaisut: airilampinen.fi/publications
 2. 2. Tamminen, S., Lampinen, A. & Lehtinen, V. (2014). Digitaalinen vuorovaikutus, muutos ja luottamus. Teoksessa Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus. Myyry, Liisa, Ahola, Salla, Ahokas, Marja & Sakki, Inari (Toim.) Helsingin yliopisto. Teos on vapaasti saatavilla osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144169
 3. 3. Toiminta verkossa ei ole erillään muusta elämästä. • Verkossa viestitään paljolti samojen ihmisten
 kanssa kuin kasvokkain. • Myöskään luottamussuhteet verkossa 
 eivät ole irrallisia luottamuksesta yleisesti.
 4. 4. Uudet viestintämuodot ravistelevat totuttuja viestintätapoja, eivät suoraan syrjäytä niitä. • Sosiaalinen maailma muuttuu uusien teknologioiden ja niiden mahdollistamien yhteistoiminnan muotojen yleistyessä. • Kannattaa miettiä, miten eri viestintätavat täydentävät toisiaan.
 5. 5. Osallistuminen sosiaaliseen elämään myös verkon kautta houkuttaa ja hyödyttää. • Verkossa tapahtuvasta toiminnasta puhuttaessa keskitytään usein ongelmiin. • On hyvä muistaa, että aktiivisessa osallisuudessa on myös paljon positiivista.
 6. 6. Vuorovaikutuksen digitalisoituminen vaikuttaa tapoihimme luottaa. • Teknologia on läsnä valtion, kansalaisten, ja yritystenkin välisissä luottamusta vaativissa vuorovaikutuksissa. • Vuorovaikutuksessa syntyvä tieto ja sen hallinta ovat nykyään luottamussuhteiden ytimessä.
 7. 7. Luottamuksen tasot digitaalisessa kommunikaatiossa 1. Yksilöiden välinen luottamus digitaalisesssa vuorovaikutuksessa 2. Luottamus digitaalisesti verkottuneissa ryhmissä 
 ja vertaistoiminnassa 3. Luottamus digitaalisiin sosioteknisiin systeemeihin Bierhoff & Vornefeld (2004)
 8. 8. 1 Yksilöiden välinen luottamus digitaalisessa vuorovaikutuksessa
 9. 9. Sisällönjako yhteisöpalveluissa
 10. 10. Yleinen verkossa tapahtuvaa viestintää koskeva huoli: Miten toiset tulkitsevat jaettua sisältöä ja miten se voi vaikuttaa ihmissuhteisiin?
 11. 11. Luottamuksen ylläpitäminen digitaalisten teknologioiden kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa vaatii vaivaa, sillä jaettu sisältö voi päätyä sellaisten ihmisten nähtäville, joille sitä ei ollut tarkoitettu.
 12. 12. Profiilityö kuvaa “verkkokasvojen” hallintaan pyrkivää toimintaa, jonka tarkoitus on rakentaa luottamuksen arvoinen ja “aito” profiili. Silfverberg, S., Liikkanen., A.L. & Lampinen, A. (2011) I’ll Press Play, but I Won’t Listen: Profile Work in a Music-Focused Social Network Service. CSCW’11: Proceedings of the ACM 2011 conference on Computer supported cooperative work. Uski, S. & Lampinen, A. (2014) Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New Media and Society.
 13. 13. Digitaalisella aikakaudella ihmisten on vaikeaa, ellei mahdotonta, kontrolloida, jakaako joku sellaista heitä koskevaa sisältöä, jota he eivät itse olisi halunneet levittää.
 14. 14. Yhteisöpalveluissa profiilityötä hankaloittaa yksilön eri viiteryhmien, kuten eri ystäväpiirien, samanaikainen läsnäolo. Lampinen, A., Tamminen, S. & Oulasvirta, A. (2009). All My People Right Here, Right Now: Management of group co-presence on a social networking site. Proceedings of the ACM 2009 International Conference on Supporting group work.
 15. 15. Sisällönjakoa koskevien kontrollimahdollisuuden rajoitteet tekevät luottamuksesta korostuneen tärkeää digitaalisesti välittyneessä vuorovaikutuksessa. Lampinen, A., Lehtinen, V., Lehmuskallio A., & Tamminen, S. (2011) We’re in It Together: Interpersonal Management of Disclosure in Social Network Services. CHI’11 Proceedings of the annual conference on Human factors in computing systems.
 16. 16. Luottamus ja sen ylläpitoon tarvittava yhteistyö verkossa on usein saumatonta jatkumoa ihmissuhteiden eteen muutoinkin nähtävälle vaivalle.
 17. 17. Jakamistalous
 18. 18. Jakamistalous • Jakamistaloudessa verkkopalveluiden tukema vuorovaikutus liittyy tyypillisesti esimerkiksi esineisiin ja tiloihin, 
 ei vain digitaaliseen sisältöön. • Ennalta tuntematon vuorovaikutuskumppani täytyy usein kohdata kasvokkain.
 19. 19. Luottamus toisiin ihmisiin on jakamistalouteen osallistumisen keskeinen edellytys. 1. Käyttäjäprofiilit 2. Neuvottelu henkilökohtaisten viestien välityksellä 3. Mainemekanismit, erityisesti julkinen palaute vuorovaikutuskumppaneille jälkikäteen
 20. 20. Vaihtotoiminta paikallisyhteisössä • Vaihtokumppanin ovelle koputtaminen saattaa jännittää: Onko vaivaannuttavaa? Täyttyvätkö odotukset ja voiko toiseen luottaa? • Lampinen, A., Lehtinen, V., Cheshire, C., & Suhonen, E. (2013) Indebtedness and reciprocity in local online exchange. CSCW’13 Proceedings of the ACM 2013 conference on Computer supported cooperative work. • Suhonen, E., Lampinen, A., Cheshire, C. & Antin, J. (2010) Everyday Favors: A Case Study of a Local Online Gift Exchange System. Proceedings of the ACM 2010 international conference on Supporting group work.
 21. 21. Verkottunut vieraanvaraisuus • Kodin avaaminen ennalta vieraalle matkailijalle vaatii luottamusta, samoin yöpyminen tuntemattoman ihmisen luona • Lampinen, A. (2014) Account Sharing in the Context of Networked Hospitality Exchange. 
 CSCW’14 Proceedings of the ACM 2014 conference on Computer supported cooperative work. • Ikkala, T., & Lampinen, A. (2015) Monetizing Network Hospitality: Hospitality and Sociability in the Context of Airbnb. CSCW’15 Proceedings of the ACM 2015 conference on Computer supported cooperative work.
 22. 22. 2 Luottamus digitaalisesti verkottuneissa ryhmissä ja vertaistoiminnassa
 23. 23. Digitalisaation mahdollistamat uudet viestintämuodot ja toimintamallit uudistavat ryhmiä ja vertaistoimintaa.
 24. 24. Verkkoympäristöjen vaivattoman saatavuuden & helppokäyttöisyyden vuoksi osallistuminen tiedon tuottamiseen ja levittämiseen on aiempaa helpompaa.
 25. 25. Luottamus Wikipediaan perustuu tietosanakirjaa rakentavan ja päivittävän yhteisön avoimeen yhteistoimintaan sekä lupaukseen, että jokainen voi puuttua löytämiinsä virheisiin.
 26. 26. “Kokemusasiantuntijat” ja “vertaistoimijat” saavat äänensä paremmin kuuluviin. Yleisen mielipiteen tai “virallisten totuuksien” kyseenalaistaminen helpottuu.
 27. 27. Digitaaliset työvälineet sekä niihin liittyvä yhdessä tekeminen ja omaehtoinen organisoituminen ravistelevat myös politiikan rakenteita. 
 28. 28. Terveyden ja hyvinvoinnin saralla muutokset tiedon kokoamisessa, käsittelyssä ja tulkinnassa tarjoavat uudenlaista toimijuutta ja mahdollisuuksia yhteistoimintaan.
 29. 29. 3 Luottamus digitaalisiin järjestelmiin
 30. 30. Luottamus perinteisiin auktoriteetteihin voi (osin) korvautua luottamuksella teknologiaan ja sen tarjoamaan toimijuuteen.
 31. 31. Systeemien arvioinnissa keskeistä: toimivuus haluttuihin tarkoituksiin sekä toimiminen systemaattisesti siten kuin kuuluukin. 
 32. 32. Järjestelmien käytön oheistuotteena syntyy valtavasti digitaalisia jälkiä. • Miten voimme luottaa siihen, että vuorovaikutuksistamme syntyvää dataa 
 käytetään sovitusti? • Mainonta, valvonta, palveluiden jatkokehittäminen ja kuluttajien toiminnan ennakointi.
 33. 33. Luottamus digitaalisiin järjestelmiin edellyttää  luottamista palveluntarjoajiin. • Motiivit & kompetenssi rakentaa ja ylläpitää toimivia systeemejä? • Myydäänkö tai luovutetaanko dataa eteenpäin kolmansille osapuolille? • King, J., Lampinen, A. & Smolen, A. (2011) Privacy: Is There an App for That? Proceedings of the 2011 Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS).
 34. 34. “Muotoiluvalta” on valtaa suunnitella ja muokata sitä, miten järjestelmät toimivat. Muotoiluvalta jää helpommin piileväksi kuin perinteinen vaikutusvalta. 
 35. 35. 4 Yhteenveto ja keskustelu
 36. 36. Yksilöidenvälinen luottamus • Luottamuksen saavuttamiseen yksilöidenvälisessä digitaalisessa kommunikaatiossa tarvitaan sekä uusia työkaluja että yhteisiä sääntöjä. • Verkkovuorovaikutuksessa syntyvä luottamus 
 (tai luottamuspula) ei rajoitu verkkoon. • Yhä useamman verkkopalvelun lähtökohtana on uudenlaisten arkikäytäntöjen mahdollistaminen.
 37. 37. Ryhmiin ja instituutioihin 
 kohdistuva luottamus • Digitalisaatio mahdollistaa ryhmille ja liikkeille uusia viestintämuotoja ja toimintamalleja. • Ryhmät ja vertaistoiminta haastavat perinteistä auktoriteettivaltaa ja luottamusta sen legitimiteettiin. • Vuorovaikutusvalta & uudet asiantuntijuuden kriteerit: ajantasaisuus, tilannesidonnaisuus ja henkilökohtaisuus
 38. 38. Luottaminen digitaalisiin järjestelmiin • Luottamus digitaalisiin järjestelmiin on aina myös luottamista palveluntarjoajiin. • Teknologian kehittäjien ja palveluntarjoajien muotoiluvalta jää usein piileväksi. • Moni “luottaa” tietonsa tietämättään sellaisten toimijoiden käsiin, joiden toimintamalleista ja tarkoitusperistä heillä ei juuri ole ymmärrystä.
 39. 39. BONUS: Erinomainen kirja nuorista ja sosiaalisesta mediasta. 
 PDF ladattavissa vapaasti osoitteessa: http://www.danah.org/books/ItsComplicated.pdf

×