Ahli updated fees list

ahli bank
ahli bankahli bank

Ahli updated fees list

1
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
‫األفــــــراد‬ ‫بقطــــاع‬ ‫اخلاصــة‬
‫احلسابات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫احلساب‬ ‫لرصيد‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫األجنبية‬
‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 200‫دينار‬ 1
‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100‫دينار‬ 1
‫احلد‬ ‫عن‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬
‫األدىن‬
‫دينار‬ 200‫دينار‬ 1
‫ألجل‬ ‫الوديعة‬ ‫حساب‬‫دينار‬ 5000
‫دوالر‬ 10000‫يوجد‬ ‫ال‬
‫جنيه‬ 5000
‫إسرتليين‬
‫يورو‬ 5000
‫ما‬ ‫األخرى‬ ‫العمالت‬
‫دينار‬ 5000 ‫يعادل‬
‫املمزية‬ ‫األهيل‬ ‫وديعة‬‫دينار‬ 5000
‫دوالر‬ 5000
‫يوجد‬ ‫ال‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
2
‫احلسابات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫التأسيس‬ ‫تحت‬ ‫رشكة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100
)‫فقط‬ ‫الصغرية‬ ‫(للمنشآت‬
‫األهيل‬ ‫للبنك‬ ‫راتب‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬)‫القطاعات‬ ‫كافة‬ ‫ضمن‬ ‫املصنفني‬ ‫االفراد‬ ‫(للعمالء‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 1
‫فلسطني‬ ‫فروع‬ ‫عمالء‬ ‫إىل‬ ‫راتب‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 3
‫التوقيع‬ ‫صحة‬ ‫عىل‬ ‫املصادقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 2
‫حساب‬ ‫إدارة‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫مكشوف‬ ‫حساب‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫وبنكية‬ ‫عدلية‬ ‫وكالة‬ ‫تثبيت‬ ‫عمولة‬‫وكالة‬ / ‫دنانري‬ 5
:‫حساب‬‫تغطية‬/‫ثابتة‬‫تعليمة‬‫إنشاء‬/‫وضع‬‫عمولة‬
· 	.‫العميل‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬
· 	.‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫ضمن‬ ‫أخرى‬ ‫حلسابات‬
· 	‫أخرى‬ ‫جلهات‬
‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫أمر‬ / ‫دينار‬ 1
‫أمر‬ / ‫دينار‬ 2
:)‫(الكاونرت‬‫الفرع‬‫حاجز‬‫عىل‬‫النقدي‬‫السحب‬‫عمولة‬
· 	‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
· 	‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫حال‬ ‫يف‬.‫فأقل‬ ‫دينار‬ 300 ‫تعادل‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫دينار‬ ‫نصف‬
.‫دينار‬ 1000 ‫وحىت‬ ‫دينار‬ 300 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬
‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫الودائع‬ ‫كرس‬
‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫الوديعة‬ ‫كرس‬
‫(اجلزء‬ - )‫الوديعة‬ ‫عليه*مدة‬ ‫املتفق‬ ‫الفائدة‬ ‫*سعر‬ ‫الوديعة‬ ‫(قيمة‬
‫السحب‬ ‫بتاريخ‬ ‫املعلن‬ ‫الفائدة‬ ‫لسعر‬ ‫األعىل‬ ‫الوديعة*احلد‬ ‫من‬ ‫املسحوب‬
‫*املدة‬ )2%( ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫ألجل‬ ‫املماثل‬ ‫األجل‬ ‫عىل‬
‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫العميل‬ ‫يخرس‬ ‫أال‬ ‫يطة‬‫رش‬ .)‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫املتبقية‬
.‫املربوطة‬ ‫الوديعة‬ ‫أصل‬ ‫من‬
‫اجلامـدة‬ ‫احلسابــات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الدائن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
24 ‫فرتة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬
‫دينار‬ 2
‫عليها‬ ‫مىض‬ ‫اليت‬ ‫ألجل‬ ‫الودائع‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ 36 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
3
‫الشهادات‬ ‫اصدار‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫مالية‬ ‫مالءة‬ / ‫رصيد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫إىل‬ ‫اقتطاع‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫قطاع‬ ‫تصنيف‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫االفراد‬ ‫لعمالء‬ ‫دينار‬ 5
‫اتجاه‬ ‫العميل‬ ‫الزتامات‬ ‫لبيان‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬
‫دينار‬ 5
:‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
· 	‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫يف‬
· 	‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬
‫دنانري‬ 10
‫دنانري‬ 5
‫فوائد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 5
‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬
‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ – ‫عطاء‬
‫يوجد‬ ‫ال‬
‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬
‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ – ‫عطاء‬
‫يوجد‬ ‫ال‬
‫شيكات‬ / ‫مستندات‬ ‫نسخ‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
:‫فواتري‬‫او‬‫شيكات‬‫أو‬‫مستندات‬‫تصوير‬‫بدل‬
· 	‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫لفرتة‬‫مستند‬ / ‫دينار‬ 1
· 	‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫لفرتة‬‫مستند‬ / ‫دنانري‬ 3
· 	‫الرهن‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫نسخه‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫االئتمان‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫ائتمان‬ ‫منح‬ ‫عمولة‬‫املنح‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ % 1
Top up ‫املنح‬ ‫بعد‬ ‫القرض‬ ‫رصيد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عمولة‬‫الزيادة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫عىل‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ %1
‫قرض‬ ‫رصف‬ ‫يف‬‫مصار‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫قائم‬ ‫قرض‬ ‫رصيد‬ ‫زيادة‬ ‫يف‬‫مصار‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫القرض‬ ‫دفعة‬ ‫تأجيل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
ً‫بناء‬ ‫الضمانات‬ ‫أو‬ ‫التمويل‬ ‫رشوط‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬
‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬
‫دنانري‬ 5
‫رهن‬ ‫إعادة‬ / ‫الرهن‬ ‫فك‬ ‫عمولة‬
)‫أخرى‬ ،‫سيارة‬ ،‫(عقار‬
‫دينار‬ 10
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
4
)‫(تابع‬ ‫االئتمان‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫املحرك‬ / ‫اللون‬ / ‫املالك‬ / ‫املركبة‬ ‫رقم‬ ‫تغري‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫(عمولة‬ ‫مستحقة‬ ‫إىل‬ ‫الدفعة‬ /‫القسط‬ ‫تحويل‬
‫فوائد‬ ‫قيد‬ ‫اىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫دفعة‬ /‫قسط‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬
)‫التأخري‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫التأخري‬
‫دنانري‬ 10
‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫قرض‬ ‫لكل‬
ً
‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2
:‫املبكر‬ ‫السداد‬
· 	‫(سنة‬ ‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬
)‫وأقل‬
‫عمولة‬ ‫بدون‬
· 	‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬
· 	)‫سنة‬ ‫من‬ ‫(أكرث‬
1%
‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عادي‬ ‫شيكات‬ ‫دفرت‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 150
LCP ‫شيكات‬ ‫دفرت‬A4 ‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 500
)‫التحصيل(آجلة‬ ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ )‫(اسرتداد‬ ‫سحب‬ ‫عمولة‬
)‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬
‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عىل‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
)‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬
‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫مسحوبة‬ ‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫بها‬ ‫املسبب‬ ‫ويكون‬ ‫معادة‬ ‫أخرى‬ ‫بنوك‬ ‫عىل‬
‫فين‬ ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫وليس‬ ‫املستفيد‬ ‫أو‬ ‫الساحب‬
‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫بها‬ ‫واملسبب‬ ‫فنية‬ ‫ألسباب‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫الساحب‬
‫دينار‬ 2
‫الشيكات‬ ‫عىل‬ ‫املالية‬ ‫املوافقة‬ ‫عمولة‬
‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫كاونرت‬ + ECC ‫األوىل‬
‫دينار‬ 20
‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫كاونرت‬ + ECC ‫وأكرث‬ ‫الثانية‬
)‫آخر‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫الشيك‬ ‫نفس‬ ً‫(سواء‬
‫دينار‬ 40
‫املرتجعة‬ ‫الشيكات‬ ‫تسوية‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫دينار‬ 10
‫مدير‬ ‫شيك‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
)Manager Checks(
‫دينار‬ 5
‫فقط‬ ‫الساحب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫بناء‬ ‫شيك‬ ‫ايقاف‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫تقيد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مشرتاه‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
)‫احلق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫مراعاة‬ ‫(مع‬ ‫باحلساب‬
‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1.5
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
5
)‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
/‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬
‫املقاصة‬ ‫جلسة‬ ‫خارج‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 10
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫الفروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫عمالءنا‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬
‫العمالت‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
‫العمالت‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫االردن‬ ‫خارج‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬
‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375%
‫واردة‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬
‫دوالر‬ 35
‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫واردة‬ ‫بالدينار‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬
‫دينار‬ 5
‫عىل‬ ‫املسحوبة‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬
‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬
‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫يف‬ ‫ما‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫ويف‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫حساباتهم‬
‫الشيك‬
‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375%
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
6
)‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫اخلارجية‬
RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬
‫مراسلة‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫اخلارجية‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫معادة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫عمالء‬ ‫او‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫مراسلة‬ ‫أو‬
‫االخرى‬ ‫البنوك‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ $30
‫االلكرتونية‬ ‫اخلدمــات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫الية‬ ‫مرصفية‬ ‫خدمات‬ ‫رسوم‬‫شهر‬ / ‫فلس‬ 500
Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫الثانية‬ ‫للمرة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬
)‫تالف/فاقد‬ ‫(بدل‬
‫دينار‬ 5
‫البطاقة‬ ‫تجديد‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫بدل‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫لبطاقة‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫اصدار‬ ‫رسوم‬
‫فاقد‬
‫دينار‬ 1
‫او‬ ‫الرصاف‬ ‫بطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬
‫االئتمانية‬ ‫البطاقة‬
‫االعرتاض‬ ‫صحة‬ ‫ثبت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫للعميل‬ ‫وتعاد‬ ‫دنانري‬ 5
‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫عمولة‬
Charge Back
‫دينار‬ 5
)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬
‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬
‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬
‫بنك‬ ‫لكل‬ ‫املعتمدة‬ ‫العمولة‬ ‫حسب‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
7
)‫(تابع‬ Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬
)‫اململكة‬ ‫(خارج‬
‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫/لكل‬ ‫عمولة‬ % 2 + ‫دينار‬ 2
‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬
‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬
JoNet ‫الشبكة‬
‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 100
‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬
‫الشبكات‬ ‫خارج‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬
‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 500
‫االئتمـانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫السنوية‬ ‫األساسية‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫الفزيا‬ ‫بطاقات‬‫املاسرتكارد‬ ‫بطاقات‬
‫دينار‬ 25 ‫الفضية‬
‫دينار‬ 50 ‫الذهبية‬
‫دينار‬ 75 ‫بالتينيوم‬
‫دينار‬ 100 ‫انفينيت‬
‫دينار‬ 25 ‫الفضية‬
‫دينار‬ 50 ‫الذهبية‬
‫دينار‬ 75 ‫ورلد‬
‫دينار‬ 120 ‫إيليت‬ ‫ورلد‬
‫السنوية‬ ‫التابعة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫الفزيا‬ ‫بطاقات‬‫املاسرتكارد‬ ‫بطاقات‬
‫دينار‬ 15 ‫الفضية‬
‫دينار‬ 25 ‫الذهبية‬
‫دينار‬ 50 ‫بالتينيوم‬
‫دينار‬ 50 ‫انفينيت‬
‫دينار‬ 15 ‫الفضية‬
‫دينار‬ 25 ‫الذهبية‬
‫دينار‬ 50 ‫ورلد‬
‫دينار‬ 60 ‫إيليت‬ ‫ورلد‬
‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫بطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫البطاقات‬ ‫أنواع‬ ‫جلميع‬ ‫دنانري‬ 10
/
ً
‫مسبقا‬ ‫مدفوعة‬ ‫البطاقة‬ ‫شحن‬ ‫اعادة‬ ‫رسوم‬
‫الكرتوين‬ ‫تسوق‬
‫دينار‬ 2 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1%
E-Com Card ‫بطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫سنة‬ ‫ملدة‬ / ‫دنانري‬ 10
‫سنتان‬ ‫ملدة‬ / ‫دينار‬ 15
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
8
‫االئتمانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫والرشكات‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 4 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 4%
‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1%
‫بالدوالر‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 15 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫التجاوز‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ 1%
‫التسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 20 / ‫دينار‬ 15 ‫أدىن‬ ‫%1بحد‬
‫إضايف‬ ‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫حساب‬ ‫كشف‬ ‫طلب‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ / ‫فلس‬ 250
‫سنة‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ /‫فلس‬ 500
/‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫إصدار‬
)‫كارد‬ ‫وماسرت‬ ‫(فزيا‬
‫دنانري‬ 5
‫داخل‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬
‫األردن‬
‫دينار‬ 3
‫خارج‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬
‫األردن‬
‫دينار‬ 5
‫البطاقة‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫حركات‬ ‫عىل‬ ‫االعرتاض‬)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫دينار‬ 5
/ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬
)‫األردن‬ ‫خارج‬ ‫(للعمالء‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬
‫دينار‬ 25
‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫لكل‬
ً
‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2
‫اخرى‬ ‫عموالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫املراسالت‬ ‫حفظ‬ ‫عمولة‬
ً
‫سنويا‬ ‫دينار‬ 100
‫أجنبية‬ ‫عمالت‬ ‫بيع‬ ‫عمولة‬
)‫عملة‬ ‫(فرق‬
‫محلية‬ ‫عملة‬ ‫مقابل‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بيع‬ ‫عند‬
0.5%
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫النقدي‬ ‫االيداع‬ ‫عمولة‬‫باأللف‬ 1
‫باملنازل‬ ‫بالعامالت‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلسابات‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 10
‫جلهاز‬ ‫محدد‬ ‫فيديو‬ ‫يط‬‫رش‬ ‫مشاهدة‬ ‫طلب‬ ‫عمولة‬
‫اآليل‬ ‫الرصاف‬
‫دنانري‬ 10
‫فواتريكم‬ ‫اي‬ ‫تسديد‬ ‫عمولة‬
)‫الفرع‬ ‫كاونرت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫(تسديد‬
‫دفعات‬ 3 / ‫دينار‬ 1
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
9
‫احلديديـة‬ ‫األمانات‬ ‫صنـاديق‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫صغري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 75
‫وسط‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫521دينار‬
‫كبري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 175
‫احلديدية‬ ‫للخزائن‬ ‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫مفتاح‬ ‫إصدار‬‫دينار‬ 100
‫الصندوق‬ ‫إيجار‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫2دينار‬
‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫بالدينار‬ ‫العميل‬
5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫وما‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ 0.25%
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + 0.5% ‫عملة‬ ‫فرق‬ +‫دنانري‬
our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫لعموالت‬ ‫باإلضافة‬
‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬
‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬
our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫عموالت‬ ‫باإلضافة‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ )RTGS( ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬· 	)ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 8
· 	)ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دينار‬ 13
‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫الداخلية‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
)ACH( ‫األردين‬ ‫بالدينار‬
· 	‫تقل‬ ‫احلواالت واليت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬
‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬
· 	‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 3
.‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬
· 	‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 4
.‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
· 	‫واليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬
.‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬
· 	‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫ين للحواالت‬‫دينار‬
.‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫قيمتها او‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫دنانري للحواالت‬ 3
‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
‫للفروع‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11+ ‫دنانري‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1
‫إىل‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫قربص‬ ‫فرع‬ / Windsor Broker Limited
$10,000 ‫لغاية‬ ‫للحواالت‬ ‫دوالر‬ 10
‫األردن‬ ‫داخل‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫البنوك‬ ‫أحد‬ ‫عميل‬ ‫حلساب‬
)‫لدينا‬ ‫بحساب‬ ‫تحتفظ‬ ‫(اليت‬
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 15
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
10
)‫(تابع‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عن‬ ‫االستفسار‬ / ‫خارجية‬ ‫حوالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫إعادة‬ ‫احلوالة/طلب‬ ‫وضع‬
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 10
)ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 6
)ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 4
)RTGS( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 5
‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫بالدينار‬ ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬
· 	‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬
· 	‫دينار‬ 1000  ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬
RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬
‫ين‬‫دينار‬
RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ )‫(كرواتب‬
‫واحد‬ ‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫كرواتب‬ RTGS
‫واحد‬ ‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ RTGS
‫ين‬‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
ACH ‫األردين‬ ‫بالدينار‬
‫فلس‬ 250
ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ) ‫(كرواتب‬
‫001فلس‬
‫الرشكات عىل‬ ‫من‬ ‫املرسلة‬ ‫امللفات‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫للرواتب‬ ‫املحولة‬ ‫الرشكة‬ ‫حساب‬
‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫	للحركات‬‫دنانري‬ 10
‫حركة‬ 100,000 ‫ولغاية‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحركات‬ 	‫دينار‬ 20
‫حركة‬ 100,000 ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫الين‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 30
	
‫الواردة‬ ‫للحواالت‬ ‫الدخل‬ ‫رضيبة‬ ‫رديات‬ ‫عمولة‬‫واحد‬ ‫دينار‬ 1
‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أجنبية‬ ‫بعملة‬ ‫العميل‬
‫واخلارجية‬ ‫الداخلية‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬
‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫الداخلية‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬
‫واخلارجية‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
11
)‫(تابع‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫النظر‬ ‫األردين/بغض‬ ‫بالدينار‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫االجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬ ‫حلساب‬ ‫املصدر‬ ‫عن‬
‫العملة‬ ‫فرق‬ ‫+عمولة‬ ‫دنانري‬ 5
‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫بالدينار‬ ‫أو‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫سواء‬ ‫آخر‬ ‫محيل‬ ‫بنك‬
‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 3 + ‫دينار‬ 15 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1
‫حواالت‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ‫االجنبية‬ ‫الواردة‬ ‫للحواالت‬ ‫العموالت‬ ‫(هذه‬
)‫املرسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاقية‬ ‫حسب‬ ‫تكون‬ ‫االردين‬ ‫الدينار‬
‫بنك‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫ومعادة‬ ‫خاريج‬
‫دينار‬ 25 ‫يعادل‬ ‫ما‬
‫من‬ ‫بالدينار‬ ‫االهيل‬ ‫البنك‬ ‫لعمالء‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬
‫لدينا‬ ‫بحسابات‬ ‫تحتفظ‬ ‫بنوك‬
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاقية‬ ‫حسب‬
‫يف‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫لدى‬ ‫العمالء‬ ‫حسابات‬ ‫إىل‬ ‫فلسطني‬
‫األجنبية‬ ‫للحواالت‬ ‫دوالرات‬ 5 ‫او‬ ‫دنانري‬ 3
‫من‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫قربص‬ ‫فرع‬ / Windsor Broker Limited
‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫بنوك‬ ‫من‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫حلساب‬ ‫تحويلها‬ ‫ويتم‬ )‫لدينا‬ ‫بحسابات‬ ‫(تحتفظ‬
‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫يف‬ ‫عمالء‬
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬
‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫إصدارها‬ ‫إعادة‬ ‫ويتم‬ ‫العراقية‬ ‫ومنها‬ ‫مراسلة‬ ‫بنوك‬
‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫يف‬ ‫عمالء‬ ‫حلساب‬
‫للبنوك‬ ‫املرسلة‬ ‫احلواالت‬ ‫بخصوص‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬
.‫املحلية‬
‫من‬ ‫العراقية‬ ‫للبنوك‬ ‫اخلارجية‬ ‫احلواالت‬ ‫اصدار‬ ‫اعادة‬ ‫إيقاف‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫علما‬
‫قبلنا‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
12
‫االلكرتونية‬ ‫احلــواالت‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫الصادرة‬ Money Gram ‫حواالت‬ ‫عمولة‬
‫وأوقات‬ ‫معينة‬ ‫لدول‬ ‫عممة‬
ٌ
‫امل‬ ‫الرسوم‬ ‫(عدا‬
‫اليت‬ ‫الدول‬ ‫اىل‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫باستثناء‬ )‫معينة‬
‫تفضيلية‬ ‫اسعار‬ ‫لديها‬$12
$18
$25
$30
$35
$40
$45
$50
$55
$65
$75
$90
$140
$190
$230
‫الواردة‬ Money Gram ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫من‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫كاش‬ ‫سبيد‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬
‫الفورية‬
$ 8,000 ‫لغاية‬$4
5,664 ‫لغاية‬
‫دينار‬
‫دينار‬ 2.85
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
13
‫احلق‬ ‫حواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫وارده‬ ‫اعتمادات‬ – ‫الصادرة‬ ‫احلق‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ ‫عىل‬ $200 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.1%
‫واردة‬ ‫حق‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫واردة‬ ‫حوالة‬ / ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ $ 200
‫الصادرة‬ ‫املستندية‬ ‫االعتمادات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫االعتماد‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2% -1%
‫05دينار‬ ‫ادىن‬ ‫وبحد‬ )‫سنوية‬ ‫(ربع‬ ‫الواحدة‬ ‫للفرتة‬ %0.5-%0.375
‫املبلغ‬ ‫بنفس‬ ‫اخر‬ ‫لبنك‬ ‫االعتماد‬ ‫فتح‬ ‫اعاده‬ ‫عمولة‬
‫االعتماد‬ ‫لتبليغ‬ ‫األول‬ ‫البنك‬ ‫رفض‬ ‫نتيجة‬ ‫والرشوط‬
2 ‫رقم‬ ‫امللحق‬ ‫يف‬ ‫كما‬ ‫يد‬‫والرب‬ ‫السويفت‬ ‫أجور‬ ‫فقط‬ ‫ويستوىف‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫ية‬‫التجار‬ ‫اخلدمات‬ ‫بدائرة‬ ‫اخلاص‬
‫االعتماد‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 35
‫االعتماد‬ ‫مستندات‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬)‫(دفعه‬ ‫سحب‬ ‫/لكل‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1%
‫االعتماد‬ ‫إلغاء‬ ‫عمولة‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫االعتماد‬ ‫عىل‬ ‫مخالفة‬ ‫مستندات‬ ‫تقديم‬ ‫عمولة‬
‫الصادر‬
‫دوالر‬ 110
‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫املستندات‬ ‫تسديد‬ ‫يف‬ ‫التأخري‬ ‫فوائد‬
‫باالطالع‬ ‫الصادرة‬ ‫االعتمادات‬
‫الدينار‬ ‫بعملة‬ % 15(
ً
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫التعليمات‬ ‫حسب‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬
‫عىل‬ ‫االستحقاق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫تحتسب‬ )‫العمالت‬ ‫لبايق‬ 12%‫و‬
‫املغطى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حسابنا‬ ‫عىل‬ ‫املبلغ‬ ‫قيد‬ ‫حق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العميل‬ ‫حساب‬
‫العميل‬ ‫حساب‬ ‫عىل‬ ‫التام‬ ‫السداد‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫وحىت‬ )‫اسبق‬ ‫(ايهما‬
‫عىل‬ ‫املكفولة‬ ‫املستحقة‬ ‫السحوبات‬ ‫فوائد‬
‫الصادرة‬ ‫االعتمادات‬
‫الدينار‬ ‫بعملة‬ % 15(
ً
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫التعليمات‬ ‫حسب‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬
‫السحب‬ ‫استحقاق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫تحتسب‬ )‫العمالت‬ ‫لبايق‬ 12%‫و‬
‫التام‬ ‫السداد‬ ‫تاريخ‬ ‫وحىت‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
14
‫الواردة‬ ‫املستندية‬ ‫االعتمــادات‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
Full Details ‫االعتماد‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 75 ‫أدىن‬ ‫%2.0بحد‬ -0.1%
Pre-advice ‫وارد‬ ‫العتماد‬ ‫مبديئ‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 50
‫الوارد‬ ‫االعتماد‬ ‫تعزيز‬ ‫عمولة‬‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25%
0.5% ‫أعىل‬ ‫وحد‬
‫االعتماد‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 35
‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ / ‫املستندات‬ ‫تداول‬ ‫عمولة‬
‫للتصدير‬
)‫املستندات‬ ‫(تدقيق‬
‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%
‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ / ‫املستندات‬ ‫تداول‬ ‫عمولة‬
‫للتصدير‬
)‫املستندات‬ ‫تدقيق‬ ‫(بدون‬
‫البنك‬ ‫يقم‬ ‫مل‬ ‫مستندات‬ ‫مجموعة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫مقطوعة‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ $100
‫برسم‬ ‫املصدر‬ ‫البنك‬ ‫اىل‬ ‫بأرساهلا‬ ‫الينا‬ ‫املستفيد‬ ‫وطلب‬ ‫بتدقيقها‬ ‫األهيل‬
)Acceptance – Payment – Approval(
‫عىل‬ ‫املكفولة‬ ‫غري‬ ‫املقبولة‬ ‫السحوبات‬ ‫عمولة‬
‫املعزز‬ ‫غري‬ ‫االعتماد‬
)‫(دفعه‬ ‫سحب‬ ‫/لكل‬ ‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 100
Transferable LC ‫االعتماد‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 200 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%
‫االعتمادات‬ ‫تغطية‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 50
‫بالتغطية‬ ‫تعهد‬ ‫اصدار‬ ‫عمولة‬
Irrevocable Reimbursement Under�
taking
0.5% ‫أعىل‬ ‫وبحد‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25%
‫املعزز‬ ‫االعتماد‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬0.5% ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25%
)‫والواردة‬ ‫(الصادرة‬ ‫املستندية‬ ‫التحصيل‬ ‫بوالص‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫اصدار‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25
‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تسديد‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25
‫وارده‬ ‫-بوالص‬ ‫التحصيل‬ ‫سحوبات‬ ‫قبول‬ ‫عمولة‬
)‫البنك‬ ‫من‬ ‫مكفولة‬ ‫(غري‬
‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25
‫دفع‬ ‫بدون‬ ‫مستندات‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50
‫البنوك‬ ‫بني‬ ‫البوالص‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50
‫التحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬
‫الواردة‬
)‫البنك‬ ‫من‬ ‫(مكفولة‬
‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25
‫تحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
‫واردة‬ ‫أو‬ ‫صادرة‬
‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 20
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫ومصاريف‬ ‫عموالت‬‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ورودها‬ ‫حسب‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
15
‫الكمبيـاالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫التأمني‬‫كمبيالة‬ / ‫دنانري‬ 5
‫مخصومة‬1%
‫الكـفـاالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫املحلية‬ ‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ /‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1%
‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ / ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
‫للخارج‬
‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1%
‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ / ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
‫مقابلة‬ ‫مرصفية‬ ‫كفاالت‬ ‫بضمانة‬
‫دينار‬ 71 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1%
‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الكفالة‬ ‫إعادة‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬
‫تلقايئ‬ ‫تجديد‬ /‫مطالبة‬ ‫عليها‬ ‫ووردت‬ ‫رسيانها‬
‫العملة‬ ‫وحسب‬ ‫أعاله‬ ‫يف‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫الصادرة‬ ‫الكفاالت‬ ‫عمولة‬ ‫تستوىف‬
.‫الكفالة‬ ‫وطبيعة‬
‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الكفالة‬ ‫إعادة‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬
‫مطالبة‬ ‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫ومل‬ ‫رسيانها‬
‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 25
‫الدفع‬ ‫كفاالت‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬
ً
‫سنويا‬ 4% - 2%
Standby L/C ‫اجلهوز‬ ‫اعتماد‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1%
‫البضائع‬ ‫تخليص‬ ‫كفاالت‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫ومصاريف‬ ‫عموالت‬‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ورودها‬ ‫حسب‬
‫الكفالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
)‫والتمديد‬ ‫املبلغ‬ ‫زيادة‬ ‫عدا‬ ‫(ما‬
‫دينار‬ 25
)‫(عميلنا‬ ‫واردة‬ ‫كفالة‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50
‫واردة‬ ‫كفالة‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬
)‫مراسل‬ ‫(بنك‬
‫دينار‬ 71 ‫أدين‬ ‫بحد‬ 0.2% - 0.1%
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
16
‫واالتصـاالت‬ ‫يـد‬‫الرب‬ ‫نفقـات‬
‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫الفاكس‬‫دينار‬ 2 + ‫الكلفة‬
‫التلكس‬‫دينار‬ 3 + ‫الكلفة‬
Aramex ‫يع‬‫الرس‬ ‫النقل‬‫دينار‬ 25
‫السويفت‬‫دينار‬ 4
‫كفالة‬ )‫(تمديد/تعديل‬ Aramex ‫بريد‬ ‫أجور‬‫معاملة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينار‬ 2
‫العادي‬ ‫الربيد‬‫دنانري‬ 5
‫الكشوفات‬)‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫للفرتة‬ ‫الدورية‬ ‫الكشوفات‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫لفرتة‬ ‫اضايف‬ ‫كشف‬‫صفحة‬ / ‫دينار‬ 0,25
‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ألكرث‬ ‫تارييخ‬ ‫اضايف‬ ‫كشف‬
‫الطلب‬
‫صفحة‬ / ‫دينار‬ 0,500
‫مغلق‬ ‫حساب‬ ‫بكشف‬ ‫العميل‬ ‫تزويد‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫بناء‬ ‫يا‬‫شهر‬ ‫املرسل‬ ‫احلساب‬ ‫كشف‬ ‫عىل‬ ‫يد‬‫بر‬ ‫اجور‬
‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬
‫فلس‬ 500
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
17
‫ية‬‫التجار‬ ‫اخلدمات‬ ‫بدائرة‬ ‫خاص‬ ‫ملحق‬
‫السويفت‬ ‫كلفة‬ -
ً
‫أوال‬
‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬
‫اعتماد‬ ‫إصدار‬
‫عىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫مبلغ‬ ‫فيستوىف‬ ‫فلسطني‬ ‫اعتمادات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫(اما‬ ‫دينار‬ 25
)‫بالتغطية‬ ‫تعليمات‬ ‫سويفت‬ ‫ارسال‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫دنانري‬ 3‫و‬ ‫اإلصدار‬
‫االعتماد‬ ‫عن‬ ‫مسودة‬ ‫العميل‬ ‫تسليم‬
‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫وبناء‬ ‫إصداره‬ ‫املنوي‬
‫لالعتماد‬ ‫الفعيل‬ ‫اإلصدار‬ ‫عند‬ ‫وتستوىف‬ ‫دنانري‬ 10
‫اعتماد‬ ‫تعديل‬
‫عىل‬ ‫دنانري‬ 7 ‫مبلغ‬ ‫فيستوىف‬ ‫فلسطني‬ ‫اعتمادات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫(اما‬ ‫دنانري‬ 10
)‫بالتغطية‬ ‫تعليمات‬ ‫سويفت‬ ‫ارسال‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫دنانري‬ 3‫و‬ ‫التعديل‬
‫وارد‬ ‫اعتماد‬ ‫تبليغ/تعديل‬‫دنانري‬ 10
‫كفالة‬ ‫إصدار‬)‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ / ‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫لإلدارة‬ ‫دنانري‬ 25
‫يادة‬‫وز‬ ‫التمديد‬ ‫عدا‬ ‫(ما‬ ‫كفالة‬ ‫تعديل‬
)‫القيمة‬
)‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 15 / )‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫دنانري‬ 10
‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تعديل‬‫دنانري‬ 10
Aramex ‫يع‬‫الرس‬ ‫يد‬‫الرب‬ ‫كلفة‬ -
ً
‫ثانيا‬
‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬
/‫وارد‬ ‫اعتماد‬ ‫تحت‬ ‫مقدمة‬ ‫مستندات‬
Documents Under Export L/Cs
‫دينار‬ 25
/ ‫البضاعة‬ ‫وصف‬
Description of Goods Under
Import L/Cs
/ ‫التواقيع‬ ‫نماذج‬
Specimen Signature Under
Import L/Cs
/ ‫مرفوضة‬ ‫مستندات‬ ‫إعادة‬
Return Refused Import L/Cs
Documents
/ ‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوالص‬
Outward Bills for Collection
/ ‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫إعادة‬
Return Inward ills for Collection
/ ‫احلق‬ ‫حواالت‬
Assignment of Proceeds
/ ‫كفاالت‬ ‫تحت‬ ‫مقدمة‬ ‫مستندات‬
Documents Under Guarantees
‫كفالة‬ ‫ارسال‬
)‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 25
)‫مراسل‬ ‫بنك‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 35
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
18
postage ‫العادي‬ ‫يد‬‫الرب‬ ‫أجور‬ – ‫ثالثا‬
‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬
‫صادر‬ ‫مستندي‬ ‫اعتماد‬ ‫تعديل‬ /‫إصدار‬‫دنانري‬ 5
‫وارد‬ ‫مستندي‬ ‫اعتماد‬ ‫تعديل‬ /‫تبليغ‬‫دنانري‬ 5
‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫استالم/تعديل‬‫دنانري‬ 5
‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تعديل‬ /‫إصدار‬‫دنانري‬ 5
‫كفالة‬ ‫تعديل‬ / ‫إصدار‬
)‫(عميلنا‬ ‫دنانري‬ 5
)‫مراسل‬ ‫(بنك‬ ‫دنانري‬ 10
1
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫بالرشكات‬ ‫اخلاصة‬
‫احلسابات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫احلساب‬ ‫لرصيد‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫األجنبية‬
‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫يوجد‬ ‫ال‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫يوجد‬ ‫ال‬‫يوجد‬ ‫ال‬
‫احلد‬ ‫عن‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬
‫األدىن‬
‫دينار‬ 1000‫دينار‬ 2
‫ألجل‬ ‫الوديعة‬ ‫حساب‬‫دينار‬ 5000
‫دوالر‬ 10000‫يوجد‬ ‫ال‬
‫جنيه‬ 5000
‫إسرتليين‬
‫يورو‬ 5000
‫ما‬ ‫األخرى‬ ‫العمالت‬
‫دينار‬ 5000 ‫يعادل‬
‫املمزية‬ ‫األهيل‬ ‫وديعة‬‫دينار‬ 5000
‫دوالر‬ 5000
‫يوجد‬ ‫ال‬
‫احلسابات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫التأسيس‬ ‫تحت‬ ‫رشكة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100
‫التوقيع‬ ‫صحة‬ ‫عىل‬ ‫املصادقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 5
‫حساب‬ ‫إدارة‬ ‫عموله‬‫دينار‬ 5
‫مكشوف‬ ‫حساب‬ ‫عموله‬‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ % 1
‫وبنكية‬ ‫عدلية‬ ‫وكالة‬ ‫تثبيت‬ ‫عمولة‬‫وكالة‬ / ‫دنانري‬ 20
:‫حساب‬‫تغطية‬/‫ثابتة‬‫تعليمة‬‫إنشاء‬/‫وضع‬‫عمولة‬
· 	.‫العميل‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬
· 	.‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫ضمن‬ ‫أخرى‬ ‫حلسابات‬
· 	‫أخرى‬ ‫جلهات‬
‫دنانري‬ 5
)‫التحويل‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫(بغض‬
:)‫(الكاونرت‬‫الفرع‬‫حاجز‬‫عىل‬‫النقدي‬‫السحب‬‫عمولة‬
· 	‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬‫يوجد‬ ‫ال‬
· 	‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫حال‬ ‫يف‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
2
‫الودائع‬ ‫كرس‬
‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫الوديعة‬ ‫كرس‬
‫(اجلزء‬ - )‫الوديعة‬ ‫عليه*مدة‬ ‫املتفق‬ ‫الفائدة‬ ‫*سعر‬ ‫الوديعة‬ ‫(قيمة‬
‫السحب‬ ‫بتاريخ‬ ‫املعلن‬ ‫الفائدة‬ ‫لسعر‬ ‫األعىل‬ ‫الوديعة*احلد‬ ‫من‬ ‫املسحوب‬
‫*املدة‬ )2%( ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫ألجل‬ ‫املماثل‬ ‫األجل‬ ‫عىل‬
‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫العميل‬ ‫يخرس‬ ‫أال‬ ‫يطة‬‫رش‬ .)‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫املتبقية‬
.‫املربوطة‬ ‫الوديعة‬ ‫أصل‬ ‫من‬
‫اجلامـدة‬ ‫احلسابــات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الدائن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
24 ‫فرتة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬
‫دينار‬ 2
‫عليها‬ ‫مىض‬ ‫اليت‬ ‫ألجل‬ ‫الودائع‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬
‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ 36 ‫فرتة‬
‫دينار‬ 2
‫الشهادات‬ ‫اصدار‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫مالية‬ ‫مالءة‬ / ‫رصيد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫إىل‬ ‫اقتطاع‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫قطاع‬ ‫تصنيف‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫األفراد‬ ‫لعمالء‬ ‫دينار‬ 5
‫اتجاه‬ ‫العميل‬ ‫الزتامات‬ ‫لبيان‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬
‫دينار‬ 20
:‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
‫دينار‬ 20
· 	‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫يف‬
· 	‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬
‫فوائد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬
‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ – ‫عطاء‬
‫دينار‬ 200
‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬
‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ – ‫عطاء‬
‫دينار‬ 1000
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
3
‫شيكات‬ / ‫مستندات‬ ‫نسخ‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
:‫فواتري‬‫او‬‫شيكات‬‫أو‬‫مستندات‬‫تصوير‬‫بدل‬
· 	‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫لفرتة‬‫املدة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وبحد‬ ‫/شيك‬ ‫مستند‬ / ‫دينار‬ 1
)‫البيانات‬ ‫تحديث‬ ‫دائره‬ ‫(من‬
‫شيك‬ / ‫دينار‬ 5
)ECC , ‫الفيش‬ ‫حوافظ‬ ‫(من‬
· 	‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫لفرتة‬‫مرصوفة‬ ‫غري‬ ‫بانها‬ ‫يدعون‬ ‫الذين‬ )‫(املوردين‬ ‫العمالء‬ ‫فواتري‬ ‫تصوير‬ ‫دينار‬ 20
‫األصول‬ ‫حسب‬ ‫له‬ ‫مرصوفه‬ ‫وتكون‬
· 	‫الرهن‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫نسخه‬‫دنانري‬ 10
‫االئتمان‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫ائتمان‬ ‫منح‬ ‫عمولة‬‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫املنح‬ ‫عند‬ % 1
Top up ‫املنح‬ ‫بعد‬ ‫القرض‬ ‫رصيد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عمولة‬‫الزيادة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫عىل‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ %1
‫القرض‬ ‫دفعة‬ ‫تأجيل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫رهن‬ ‫إعادة‬ / ‫الرهن‬ ‫فك‬ ‫عمولة‬
)‫أخرى‬ ،‫سيارة‬ ،‫(عقار‬
‫دينار‬ 10
‫(عمولة‬ ‫مستحقة‬ ‫إىل‬ ‫الدفعة‬ /‫القسط‬ ‫تحويل‬
‫فوائد‬ ‫قيد‬ ‫اىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫دفعة‬ /‫قسط‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬
)‫التأخري‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫التأخري‬
‫دنانري‬ 10
‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬)1000/12/2.067(
‫القرض‬ ‫*رصيد‬
:‫املبكر‬ ‫السداد‬
· 	‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقــاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬
)‫وأقل‬ ‫(سنة‬
‫العميل‬ ‫مع‬ ‫املوقع‬ ‫التسهيالت‬ ‫عقد‬ ‫حسب‬
· 	‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬
· 	)‫سنة‬ ‫من‬ ‫(أكرث‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
4
‫الشيكات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫عادي‬ ‫شيكات‬ ‫دفرت‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 150
LCP ‫شيكات‬ ‫دفرت‬A4 ‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 500
)‫التحصيل(آجلة‬ ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ )‫(اسرتداد‬ ‫سحب‬ ‫عمولة‬
)‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬
‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عىل‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
)‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬
‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500
‫مسحوبة‬ ‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫بها‬ ‫املسبب‬ ‫ويكون‬ ‫معادة‬ ‫أخرى‬ ‫بنوك‬ ‫عىل‬
‫فين‬ ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫وليس‬ ‫املستفيد‬ ‫أو‬ ‫الساحب‬
‫شيك‬ /‫دينار‬ 2
‫بها‬ ‫واملسبب‬ ‫فنية‬ ‫ألسباب‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫الساحب‬
‫دينار‬ 10
‫الشيكات‬ ‫عىل‬ ‫املالية‬ ‫املوافقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 2
‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫كاونرت‬ + ECC ‫األوىل‬
‫دينار‬ 20
‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬
‫كاونرت‬ + ECC ‫وأكرث‬ ‫الثانية‬
)‫آخر‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫الشيك‬ ‫نفس‬ ً‫(سواء‬
‫دينار‬ 40
‫املرتجعة‬ ‫الشيكات‬ ‫تسوية‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫دينار‬ 10
‫مدير‬ ‫شيك‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬
)Manager Checks(
‫دينار‬ 5
‫فقط‬ ‫الساحب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫بناء‬ ‫شيك‬ ‫ايقاف‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10
‫تقيد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مشرتاه‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
)‫احلق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫مراعاة‬ ‫(مع‬ ‫باحلساب‬
‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1.5
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
/‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬
‫املقاصة‬ ‫جلسة‬ ‫خارج‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 10
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫الفروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫عمالءنا‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬
‫العمالت‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬
‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
5
)‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬
‫اخلارجية‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
‫العمالت‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫االردن‬ ‫خارج‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬
‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375%
‫واردة‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬
‫دوالر‬ 35
‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫واردة‬ ‫بالدينار‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬
‫دينار‬ 5
‫عىل‬ ‫املسحوبة‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬
‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬
RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬
‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫يف‬ ‫ما‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫ويف‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫حساباتهم‬
‫الشيك‬
‫دينار‬ 15
‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫اخلارجية‬
‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375%
‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫اخلارجية‬
RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬
‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬
‫مراسلة‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬
‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬
‫اخلارجية‬
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15
‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫معادة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬
‫عمالء‬ ‫او‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫مراسلة‬ ‫أو‬
‫االخرى‬ ‫البنوك‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ $30
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
6
‫االلكرتونية‬ ‫اخلدمــات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫الية‬ ‫مرصفية‬ ‫خدمات‬ ‫رسوم‬‫شهر‬ / ‫فلس‬ 500
Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫الثانية‬ ‫للمرة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬
)‫تالف/فاقد‬ ‫(بدل‬
‫دينار‬ 5
‫البطاقة‬ ‫تجديد‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬
‫بدل‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫لبطاقة‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫اصدار‬ ‫رسوم‬
‫فاقد‬
‫دينار‬ 1
‫او‬ ‫الرصاف‬ ‫بطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬
‫االئتمانية‬ ‫البطاقة‬
‫االعرتاض‬ ‫صحة‬ ‫ثبت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫للعميل‬ ‫وتعاد‬ ‫دنانري‬ 5
‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫عمولة‬
Charge Back
‫دينار‬ 5
)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬
‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬
‫الشبكة‬ ‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬
)Jo Net(
‫بنك‬ ‫لكل‬ ‫املعتمدة‬ ‫العمولة‬ ‫حسب‬
‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬
‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫ليست‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬
.‫الشبكة‬
‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫لكل‬ /‫دينار‬ 2
‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬
)‫اململكة‬ ‫(خارج‬
‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫/لكل‬ ‫عمولة‬ % 2 + ‫دينار‬ 2
‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬
‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬
JoNet ‫الشبكة‬
‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 100
‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬
‫الشبكات‬ ‫خارج‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬
‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 500
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
7
‫االئتمانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫والرشكات‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 4 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 4%
‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1%
‫بالدوالر‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 15 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫التجاوز‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ 1%
‫التسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 20 / ‫دينار‬ 15 ‫أدىن‬ ‫%1بحد‬
‫إضايف‬ ‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫حساب‬ ‫كشف‬ ‫طلب‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ / ‫فلس‬ 250
‫سنة‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ /‫فلس‬ 500
/‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫إصدار‬
)‫كارد‬ ‫وماسرت‬ ‫(فزيا‬
‫دنانري‬ 5
‫داخل‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬
‫األردن‬
‫دينار‬ 3
‫خارج‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬
‫األردن‬
‫دينار‬ 5
‫البطاقة‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫حركات‬ ‫عىل‬ ‫االعرتاض‬)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫دينار‬ 5
/ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬
)‫األردن‬ ‫خارج‬ ‫(للعمالء‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬
‫دينار‬ 25
‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫لكل‬
ً
‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2
‫اخرى‬ ‫عموالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫املراسالت‬ ‫حفظ‬ ‫عمولة‬
ً
‫سنويا‬ ‫دينار‬ 100
‫أجنبية‬ ‫عمالت‬ ‫بيع‬ ‫عمولة‬
)‫عملة‬ ‫(فرق‬
‫محلية‬ ‫عملة‬ ‫مقابل‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بيع‬ ‫عند‬
0.5%
‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫النقدي‬ ‫االيداع‬ ‫عمولة‬‫باأللف‬ 1
‫باملنازل‬ ‫بالعامالت‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلسابات‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 10
‫فواتريكم‬ ‫اي‬ ‫تسديد‬ ‫عمولة‬
)‫الفرع‬ ‫كاونرت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫(تسديد‬
‫دفعات‬ 3 / ‫دينار‬ 1
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
8
‫احلديديـة‬ ‫األمانات‬ ‫صنـاديق‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫صغري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 75
‫وسط‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫521دينار‬
‫كبري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 175
‫احلديدية‬ ‫للخزائن‬ ‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫مفتاح‬ ‫إصدار‬‫دينار‬ 100
‫الصندوق‬ ‫إيجار‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫2دينار‬
‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫بالدينار‬ ‫العميل‬
5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫وما‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ 0.25%
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + 0.5% ‫عملة‬ ‫فرق‬ +‫دنانري‬
our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫لعموالت‬ ‫باإلضافة‬
‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬
‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬
our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫عموالت‬ ‫باإلضافة‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ )RTGS( ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬· 	)ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 8
· 	)ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دينار‬ 13
‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫الداخلية‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
)ACH( ‫األردين‬ ‫بالدينار‬
· 	‫تقل‬ ‫احلواالت واليت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬
‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬
· 	‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 3
.‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬
· 	‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 4
.‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
· 	‫واليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬
.‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬
· 	‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫ين للحواالت‬‫دينار‬
.‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫قيمتها او‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫دنانري للحواالت‬ 3
‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬
‫للفروع‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬
‫اخلارجية‬
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11+ ‫دنانري‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1
‫األردن‬ ‫داخل‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫البنوك‬ ‫أحد‬ ‫عميل‬ ‫حلساب‬
)‫لدينا‬ ‫بحساب‬ ‫تحتفظ‬ ‫(اليت‬
‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 15
‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬
‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬
9
)‫(تابع‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬
)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬
‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬
‫التجزئة‬ ‫يف‬‫تعر‬
‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫األجنبية‬
‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫األجنبية‬
‫عن‬ ‫االستفسار‬ / ‫خارجية‬ ‫حوالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬
‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫إعادة‬ ‫احلوالة/طلب‬ ‫وضع‬
‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 10
)ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 6
)ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 4
)RTGS( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 5
‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬
‫التجزئة‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬
‫بالدينار‬ ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬
· 	‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬
· 	‫دينار‬ 1000  ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬
RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬
‫ين‬‫دينار‬
RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ )‫(كرواتب‬
‫واحد‬ ‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫كرواتب‬ RTGS
‫واحد‬ ‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫االردين‬ ‫بالدينار‬ RTGS
‫ين‬‫دينار‬
‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
ACH ‫األردين‬ ‫بالدينار‬
‫فلس‬ 250
ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ) ‫(كرواتب‬
‫001فلس‬
‫الرشكات عىل‬ ‫من‬ ‫املرسلة‬ ‫امللفات‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬
‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫للرواتب‬ ‫املحولة‬ ‫الرشكة‬ ‫حساب‬
‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫	للحركات‬‫دنانري‬ 10
‫حركة‬ 100,000 ‫ولغاية‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحركات‬ 	‫دينار‬ 20
‫حركة‬ 100,000 ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫الين‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 30
	
‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أجنبية‬ ‫بعملة‬ ‫العميل‬
‫واخلارجية‬ ‫الداخلية‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬
‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬
‫الداخلية‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬
‫واخلارجية‬
‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬
Ahli updated fees list
Ahli updated fees list
Ahli updated fees list
Ahli updated fees list
Ahli updated fees list

Más contenido relacionado

Similar a Ahli updated fees list (20)

Ahli updated fees list

 • 1. 1 ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ ‫األفــــــراد‬ ‫بقطــــاع‬ ‫اخلاصــة‬ ‫احلسابات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫احلساب‬ ‫لرصيد‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 200‫دينار‬ 1 ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100‫دينار‬ 1 ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬ ‫األدىن‬ ‫دينار‬ 200‫دينار‬ 1 ‫ألجل‬ ‫الوديعة‬ ‫حساب‬‫دينار‬ 5000 ‫دوالر‬ 10000‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫جنيه‬ 5000 ‫إسرتليين‬ ‫يورو‬ 5000 ‫ما‬ ‫األخرى‬ ‫العمالت‬ ‫دينار‬ 5000 ‫يعادل‬ ‫املمزية‬ ‫األهيل‬ ‫وديعة‬‫دينار‬ 5000 ‫دوالر‬ 5000 ‫يوجد‬ ‫ال‬
 • 2. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 2 ‫احلسابات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫التأسيس‬ ‫تحت‬ ‫رشكة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100 )‫فقط‬ ‫الصغرية‬ ‫(للمنشآت‬ ‫األهيل‬ ‫للبنك‬ ‫راتب‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬)‫القطاعات‬ ‫كافة‬ ‫ضمن‬ ‫املصنفني‬ ‫االفراد‬ ‫(للعمالء‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 1 ‫فلسطني‬ ‫فروع‬ ‫عمالء‬ ‫إىل‬ ‫راتب‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 3 ‫التوقيع‬ ‫صحة‬ ‫عىل‬ ‫املصادقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 2 ‫حساب‬ ‫إدارة‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫مكشوف‬ ‫حساب‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وبنكية‬ ‫عدلية‬ ‫وكالة‬ ‫تثبيت‬ ‫عمولة‬‫وكالة‬ / ‫دنانري‬ 5 :‫حساب‬‫تغطية‬/‫ثابتة‬‫تعليمة‬‫إنشاء‬/‫وضع‬‫عمولة‬ · .‫العميل‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬ · .‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫ضمن‬ ‫أخرى‬ ‫حلسابات‬ · ‫أخرى‬ ‫جلهات‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫أمر‬ / ‫دينار‬ 1 ‫أمر‬ / ‫دينار‬ 2 :)‫(الكاونرت‬‫الفرع‬‫حاجز‬‫عىل‬‫النقدي‬‫السحب‬‫عمولة‬ · ‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ · ‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫حال‬ ‫يف‬.‫فأقل‬ ‫دينار‬ 300 ‫تعادل‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫دينار‬ ‫نصف‬ .‫دينار‬ 1000 ‫وحىت‬ ‫دينار‬ 300 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للمبالغ‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫الودائع‬ ‫كرس‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫الوديعة‬ ‫كرس‬ ‫(اجلزء‬ - )‫الوديعة‬ ‫عليه*مدة‬ ‫املتفق‬ ‫الفائدة‬ ‫*سعر‬ ‫الوديعة‬ ‫(قيمة‬ ‫السحب‬ ‫بتاريخ‬ ‫املعلن‬ ‫الفائدة‬ ‫لسعر‬ ‫األعىل‬ ‫الوديعة*احلد‬ ‫من‬ ‫املسحوب‬ ‫*املدة‬ )2%( ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫ألجل‬ ‫املماثل‬ ‫األجل‬ ‫عىل‬ ‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫العميل‬ ‫يخرس‬ ‫أال‬ ‫يطة‬‫رش‬ .)‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫املتبقية‬ .‫املربوطة‬ ‫الوديعة‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫اجلامـدة‬ ‫احلسابــات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الدائن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2 ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2 24 ‫فرتة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫عليها‬ ‫مىض‬ ‫اليت‬ ‫ألجل‬ ‫الودائع‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ 36 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2
 • 3. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 3 ‫الشهادات‬ ‫اصدار‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫مالية‬ ‫مالءة‬ / ‫رصيد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫إىل‬ ‫اقتطاع‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫قطاع‬ ‫تصنيف‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫االفراد‬ ‫لعمالء‬ ‫دينار‬ 5 ‫اتجاه‬ ‫العميل‬ ‫الزتامات‬ ‫لبيان‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫دينار‬ 5 :‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ · ‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫يف‬ · ‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫دنانري‬ 10 ‫دنانري‬ 5 ‫فوائد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 5 ‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ – ‫عطاء‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ – ‫عطاء‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫شيكات‬ / ‫مستندات‬ ‫نسخ‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ :‫فواتري‬‫او‬‫شيكات‬‫أو‬‫مستندات‬‫تصوير‬‫بدل‬ · ‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫لفرتة‬‫مستند‬ / ‫دينار‬ 1 · ‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫لفرتة‬‫مستند‬ / ‫دنانري‬ 3 · ‫الرهن‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫نسخه‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫االئتمان‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫ائتمان‬ ‫منح‬ ‫عمولة‬‫املنح‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ % 1 Top up ‫املنح‬ ‫بعد‬ ‫القرض‬ ‫رصيد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عمولة‬‫الزيادة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫عىل‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ %1 ‫قرض‬ ‫رصف‬ ‫يف‬‫مصار‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫قائم‬ ‫قرض‬ ‫رصيد‬ ‫زيادة‬ ‫يف‬‫مصار‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫القرض‬ ‫دفعة‬ ‫تأجيل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ً‫بناء‬ ‫الضمانات‬ ‫أو‬ ‫التمويل‬ ‫رشوط‬ ‫تعديل‬ ‫طلب‬ ‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫دنانري‬ 5 ‫رهن‬ ‫إعادة‬ / ‫الرهن‬ ‫فك‬ ‫عمولة‬ )‫أخرى‬ ،‫سيارة‬ ،‫(عقار‬ ‫دينار‬ 10
 • 4. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 4 )‫(تابع‬ ‫االئتمان‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫املحرك‬ / ‫اللون‬ / ‫املالك‬ / ‫املركبة‬ ‫رقم‬ ‫تغري‬ ‫عموله‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫(عمولة‬ ‫مستحقة‬ ‫إىل‬ ‫الدفعة‬ /‫القسط‬ ‫تحويل‬ ‫فوائد‬ ‫قيد‬ ‫اىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫دفعة‬ /‫قسط‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ )‫التأخري‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫التأخري‬ ‫دنانري‬ 10 ‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫قرض‬ ‫لكل‬ ً ‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 :‫املبكر‬ ‫السداد‬ · ‫(سنة‬ ‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬ )‫وأقل‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ · ‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬ · )‫سنة‬ ‫من‬ ‫(أكرث‬ 1% ‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عادي‬ ‫شيكات‬ ‫دفرت‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 150 LCP ‫شيكات‬ ‫دفرت‬A4 ‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 500 )‫التحصيل(آجلة‬ ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ )‫(اسرتداد‬ ‫سحب‬ ‫عمولة‬ )‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬ ‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عىل‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ )‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬ ‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫مسحوبة‬ ‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫بها‬ ‫املسبب‬ ‫ويكون‬ ‫معادة‬ ‫أخرى‬ ‫بنوك‬ ‫عىل‬ ‫فين‬ ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫وليس‬ ‫املستفيد‬ ‫أو‬ ‫الساحب‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫بها‬ ‫واملسبب‬ ‫فنية‬ ‫ألسباب‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫الساحب‬ ‫دينار‬ 2 ‫الشيكات‬ ‫عىل‬ ‫املالية‬ ‫املوافقة‬ ‫عمولة‬ ‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫كاونرت‬ + ECC ‫األوىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫كاونرت‬ + ECC ‫وأكرث‬ ‫الثانية‬ )‫آخر‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫الشيك‬ ‫نفس‬ ً‫(سواء‬ ‫دينار‬ 40 ‫املرتجعة‬ ‫الشيكات‬ ‫تسوية‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫دينار‬ 10 ‫مدير‬ ‫شيك‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ )Manager Checks( ‫دينار‬ 5 ‫فقط‬ ‫الساحب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫بناء‬ ‫شيك‬ ‫ايقاف‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫تقيد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مشرتاه‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ )‫احلق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫مراعاة‬ ‫(مع‬ ‫باحلساب‬ ‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1.5
 • 5. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 5 )‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ /‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬ ‫املقاصة‬ ‫جلسة‬ ‫خارج‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 10 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫الفروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫عمالءنا‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬ ‫العمالت‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدين‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ ‫العمالت‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375% ‫واردة‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫دوالر‬ 35 ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫واردة‬ ‫بالدينار‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫دينار‬ 5 ‫عىل‬ ‫املسحوبة‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫يف‬ ‫ما‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫ويف‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫حساباتهم‬ ‫الشيك‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375%
 • 6. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 6 )‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫مراسلة‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫معادة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫عمالء‬ ‫او‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫مراسلة‬ ‫أو‬ ‫االخرى‬ ‫البنوك‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ $30 ‫االلكرتونية‬ ‫اخلدمــات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫الية‬ ‫مرصفية‬ ‫خدمات‬ ‫رسوم‬‫شهر‬ / ‫فلس‬ 500 Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫الثانية‬ ‫للمرة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬ )‫تالف/فاقد‬ ‫(بدل‬ ‫دينار‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫تجديد‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫بدل‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫لبطاقة‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫اصدار‬ ‫رسوم‬ ‫فاقد‬ ‫دينار‬ 1 ‫او‬ ‫الرصاف‬ ‫بطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫االئتمانية‬ ‫البطاقة‬ ‫االعرتاض‬ ‫صحة‬ ‫ثبت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫للعميل‬ ‫وتعاد‬ ‫دنانري‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫عمولة‬ Charge Back ‫دينار‬ 5 )‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫بنك‬ ‫لكل‬ ‫املعتمدة‬ ‫العمولة‬ ‫حسب‬
 • 7. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 7 )‫(تابع‬ Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ )‫اململكة‬ ‫(خارج‬ ‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫/لكل‬ ‫عمولة‬ % 2 + ‫دينار‬ 2 ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬ ‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ JoNet ‫الشبكة‬ ‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 100 ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬ ‫الشبكات‬ ‫خارج‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 500 ‫االئتمـانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫السنوية‬ ‫األساسية‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫الفزيا‬ ‫بطاقات‬‫املاسرتكارد‬ ‫بطاقات‬ ‫دينار‬ 25 ‫الفضية‬ ‫دينار‬ 50 ‫الذهبية‬ ‫دينار‬ 75 ‫بالتينيوم‬ ‫دينار‬ 100 ‫انفينيت‬ ‫دينار‬ 25 ‫الفضية‬ ‫دينار‬ 50 ‫الذهبية‬ ‫دينار‬ 75 ‫ورلد‬ ‫دينار‬ 120 ‫إيليت‬ ‫ورلد‬ ‫السنوية‬ ‫التابعة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫الفزيا‬ ‫بطاقات‬‫املاسرتكارد‬ ‫بطاقات‬ ‫دينار‬ 15 ‫الفضية‬ ‫دينار‬ 25 ‫الذهبية‬ ‫دينار‬ 50 ‫بالتينيوم‬ ‫دينار‬ 50 ‫انفينيت‬ ‫دينار‬ 15 ‫الفضية‬ ‫دينار‬ 25 ‫الذهبية‬ ‫دينار‬ 50 ‫ورلد‬ ‫دينار‬ 60 ‫إيليت‬ ‫ورلد‬ ‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫بطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫البطاقات‬ ‫أنواع‬ ‫جلميع‬ ‫دنانري‬ 10 / ً ‫مسبقا‬ ‫مدفوعة‬ ‫البطاقة‬ ‫شحن‬ ‫اعادة‬ ‫رسوم‬ ‫الكرتوين‬ ‫تسوق‬ ‫دينار‬ 2 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1% E-Com Card ‫بطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫سنة‬ ‫ملدة‬ / ‫دنانري‬ 10 ‫سنتان‬ ‫ملدة‬ / ‫دينار‬ 15
 • 8. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 8 ‫االئتمانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫والرشكات‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 4 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 4% ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1% ‫بالدوالر‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 15 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫التجاوز‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ 1% ‫التسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 20 / ‫دينار‬ 15 ‫أدىن‬ ‫%1بحد‬ ‫إضايف‬ ‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫حساب‬ ‫كشف‬ ‫طلب‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ / ‫فلس‬ 250 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ /‫فلس‬ 500 /‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫إصدار‬ )‫كارد‬ ‫وماسرت‬ ‫(فزيا‬ ‫دنانري‬ 5 ‫داخل‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬ ‫األردن‬ ‫دينار‬ 3 ‫خارج‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬ ‫األردن‬ ‫دينار‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫حركات‬ ‫عىل‬ ‫االعرتاض‬)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫دينار‬ 5 / ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬ )‫األردن‬ ‫خارج‬ ‫(للعمالء‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫دينار‬ 25 ‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫لكل‬ ً ‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫اخرى‬ ‫عموالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫املراسالت‬ ‫حفظ‬ ‫عمولة‬ ً ‫سنويا‬ ‫دينار‬ 100 ‫أجنبية‬ ‫عمالت‬ ‫بيع‬ ‫عمولة‬ )‫عملة‬ ‫(فرق‬ ‫محلية‬ ‫عملة‬ ‫مقابل‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بيع‬ ‫عند‬ 0.5% ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫النقدي‬ ‫االيداع‬ ‫عمولة‬‫باأللف‬ 1 ‫باملنازل‬ ‫بالعامالت‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلسابات‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 10 ‫جلهاز‬ ‫محدد‬ ‫فيديو‬ ‫يط‬‫رش‬ ‫مشاهدة‬ ‫طلب‬ ‫عمولة‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫دنانري‬ 10 ‫فواتريكم‬ ‫اي‬ ‫تسديد‬ ‫عمولة‬ )‫الفرع‬ ‫كاونرت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫(تسديد‬ ‫دفعات‬ 3 / ‫دينار‬ 1
 • 9. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 9 ‫احلديديـة‬ ‫األمانات‬ ‫صنـاديق‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫صغري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 75 ‫وسط‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫521دينار‬ ‫كبري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 175 ‫احلديدية‬ ‫للخزائن‬ ‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫مفتاح‬ ‫إصدار‬‫دينار‬ 100 ‫الصندوق‬ ‫إيجار‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫2دينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫وما‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ 0.25% ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + 0.5% ‫عملة‬ ‫فرق‬ +‫دنانري‬ our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫لعموالت‬ ‫باإلضافة‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1 ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫عموالت‬ ‫باإلضافة‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ )RTGS( ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬· )ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 8 · )ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دينار‬ 13 ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫الداخلية‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ )ACH( ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ · ‫تقل‬ ‫احلواالت واليت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬ ‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ · ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 3 .‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ · ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 4 .‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ · ‫واليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ .‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ · ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫ين للحواالت‬‫دينار‬ .‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫قيمتها او‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫دنانري للحواالت‬ 3 ‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫للفروع‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11+ ‫دنانري‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1 ‫إىل‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫قربص‬ ‫فرع‬ / Windsor Broker Limited $10,000 ‫لغاية‬ ‫للحواالت‬ ‫دوالر‬ 10 ‫األردن‬ ‫داخل‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫البنوك‬ ‫أحد‬ ‫عميل‬ ‫حلساب‬ )‫لدينا‬ ‫بحساب‬ ‫تحتفظ‬ ‫(اليت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 15
 • 10. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 10 )‫(تابع‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬ / ‫خارجية‬ ‫حوالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫إعادة‬ ‫احلوالة/طلب‬ ‫وضع‬ ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 10 )ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 6 )ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 4 )RTGS( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 5 ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫بالدينار‬ ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ · ‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ · ‫دينار‬ 1000  ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬ RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫ين‬‫دينار‬ RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ )‫(كرواتب‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫كرواتب‬ RTGS ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ RTGS ‫ين‬‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ACH ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫فلس‬ 250 ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ) ‫(كرواتب‬ ‫001فلس‬ ‫الرشكات عىل‬ ‫من‬ ‫املرسلة‬ ‫امللفات‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫للرواتب‬ ‫املحولة‬ ‫الرشكة‬ ‫حساب‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫ للحركات‬‫دنانري‬ 10 ‫حركة‬ 100,000 ‫ولغاية‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 20 ‫حركة‬ 100,000 ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫الين‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 30 ‫الواردة‬ ‫للحواالت‬ ‫الدخل‬ ‫رضيبة‬ ‫رديات‬ ‫عمولة‬‫واحد‬ ‫دينار‬ 1 ‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أجنبية‬ ‫بعملة‬ ‫العميل‬ ‫واخلارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫الداخلية‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬ ‫واخلارجية‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬
 • 11. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 11 )‫(تابع‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫النظر‬ ‫األردين/بغض‬ ‫بالدينار‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬ ‫حلساب‬ ‫املصدر‬ ‫عن‬ ‫العملة‬ ‫فرق‬ ‫+عمولة‬ ‫دنانري‬ 5 ‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫بالدينار‬ ‫أو‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫سواء‬ ‫آخر‬ ‫محيل‬ ‫بنك‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 3 + ‫دينار‬ 15 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1 ‫حواالت‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اما‬ ‫االجنبية‬ ‫الواردة‬ ‫للحواالت‬ ‫العموالت‬ ‫(هذه‬ )‫املرسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاقية‬ ‫حسب‬ ‫تكون‬ ‫االردين‬ ‫الدينار‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫ومعادة‬ ‫خاريج‬ ‫دينار‬ 25 ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫بالدينار‬ ‫االهيل‬ ‫البنك‬ ‫لعمالء‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫لدينا‬ ‫بحسابات‬ ‫تحتفظ‬ ‫بنوك‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاقية‬ ‫حسب‬ ‫يف‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫لدى‬ ‫العمالء‬ ‫حسابات‬ ‫إىل‬ ‫فلسطني‬ ‫األجنبية‬ ‫للحواالت‬ ‫دوالرات‬ 5 ‫او‬ ‫دنانري‬ 3 ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫قربص‬ ‫فرع‬ / Windsor Broker Limited ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫حلساب‬ ‫تحويلها‬ ‫ويتم‬ )‫لدينا‬ ‫بحسابات‬ ‫(تحتفظ‬ ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫يف‬ ‫عمالء‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫إصدارها‬ ‫إعادة‬ ‫ويتم‬ ‫العراقية‬ ‫ومنها‬ ‫مراسلة‬ ‫بنوك‬ ‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫يف‬ ‫عمالء‬ ‫حلساب‬ ‫للبنوك‬ ‫املرسلة‬ ‫احلواالت‬ ‫بخصوص‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ .‫املحلية‬ ‫من‬ ‫العراقية‬ ‫للبنوك‬ ‫اخلارجية‬ ‫احلواالت‬ ‫اصدار‬ ‫اعادة‬ ‫إيقاف‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫علما‬ ‫قبلنا‬
 • 12. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 12 ‫االلكرتونية‬ ‫احلــواالت‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫الصادرة‬ Money Gram ‫حواالت‬ ‫عمولة‬ ‫وأوقات‬ ‫معينة‬ ‫لدول‬ ‫عممة‬ ٌ ‫امل‬ ‫الرسوم‬ ‫(عدا‬ ‫اليت‬ ‫الدول‬ ‫اىل‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫باستثناء‬ )‫معينة‬ ‫تفضيلية‬ ‫اسعار‬ ‫لديها‬$12 $18 $25 $30 $35 $40 $45 $50 $55 $65 $75 $90 $140 $190 $230 ‫الواردة‬ Money Gram ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫من‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫كاش‬ ‫سبيد‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬ ‫الفورية‬ $ 8,000 ‫لغاية‬$4 5,664 ‫لغاية‬ ‫دينار‬ ‫دينار‬ 2.85
 • 13. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 13 ‫احلق‬ ‫حواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫وارده‬ ‫اعتمادات‬ – ‫الصادرة‬ ‫احلق‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ ‫عىل‬ $200 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.1% ‫واردة‬ ‫حق‬ ‫حواالت‬ ‫عمولة‬‫واردة‬ ‫حوالة‬ / ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ $ 200 ‫الصادرة‬ ‫املستندية‬ ‫االعتمادات‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫االعتماد‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2% -1% ‫05دينار‬ ‫ادىن‬ ‫وبحد‬ )‫سنوية‬ ‫(ربع‬ ‫الواحدة‬ ‫للفرتة‬ %0.5-%0.375 ‫املبلغ‬ ‫بنفس‬ ‫اخر‬ ‫لبنك‬ ‫االعتماد‬ ‫فتح‬ ‫اعاده‬ ‫عمولة‬ ‫االعتماد‬ ‫لتبليغ‬ ‫األول‬ ‫البنك‬ ‫رفض‬ ‫نتيجة‬ ‫والرشوط‬ 2 ‫رقم‬ ‫امللحق‬ ‫يف‬ ‫كما‬ ‫يد‬‫والرب‬ ‫السويفت‬ ‫أجور‬ ‫فقط‬ ‫ويستوىف‬ ‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫ية‬‫التجار‬ ‫اخلدمات‬ ‫بدائرة‬ ‫اخلاص‬ ‫االعتماد‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 35 ‫االعتماد‬ ‫مستندات‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬)‫(دفعه‬ ‫سحب‬ ‫/لكل‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1% ‫االعتماد‬ ‫إلغاء‬ ‫عمولة‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫االعتماد‬ ‫عىل‬ ‫مخالفة‬ ‫مستندات‬ ‫تقديم‬ ‫عمولة‬ ‫الصادر‬ ‫دوالر‬ 110 ‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫املستندات‬ ‫تسديد‬ ‫يف‬ ‫التأخري‬ ‫فوائد‬ ‫باالطالع‬ ‫الصادرة‬ ‫االعتمادات‬ ‫الدينار‬ ‫بعملة‬ % 15( ً ‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫التعليمات‬ ‫حسب‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫عىل‬ ‫االستحقاق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫تحتسب‬ )‫العمالت‬ ‫لبايق‬ 12%‫و‬ ‫املغطى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حسابنا‬ ‫عىل‬ ‫املبلغ‬ ‫قيد‬ ‫حق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫العميل‬ ‫حساب‬ ‫العميل‬ ‫حساب‬ ‫عىل‬ ‫التام‬ ‫السداد‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫وحىت‬ )‫اسبق‬ ‫(ايهما‬ ‫عىل‬ ‫املكفولة‬ ‫املستحقة‬ ‫السحوبات‬ ‫فوائد‬ ‫الصادرة‬ ‫االعتمادات‬ ‫الدينار‬ ‫بعملة‬ % 15( ً ‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫التعليمات‬ ‫حسب‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫السحب‬ ‫استحقاق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫تحتسب‬ )‫العمالت‬ ‫لبايق‬ 12%‫و‬ ‫التام‬ ‫السداد‬ ‫تاريخ‬ ‫وحىت‬
 • 14. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 14 ‫الواردة‬ ‫املستندية‬ ‫االعتمــادات‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ Full Details ‫االعتماد‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 75 ‫أدىن‬ ‫%2.0بحد‬ -0.1% Pre-advice ‫وارد‬ ‫العتماد‬ ‫مبديئ‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 50 ‫الوارد‬ ‫االعتماد‬ ‫تعزيز‬ ‫عمولة‬‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25% 0.5% ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫االعتماد‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 35 ‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ / ‫املستندات‬ ‫تداول‬ ‫عمولة‬ ‫للتصدير‬ )‫املستندات‬ ‫(تدقيق‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5% ‫الواردة‬ ‫االعتمادات‬ / ‫املستندات‬ ‫تداول‬ ‫عمولة‬ ‫للتصدير‬ )‫املستندات‬ ‫تدقيق‬ ‫(بدون‬ ‫البنك‬ ‫يقم‬ ‫مل‬ ‫مستندات‬ ‫مجموعة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫مقطوعة‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ $100 ‫برسم‬ ‫املصدر‬ ‫البنك‬ ‫اىل‬ ‫بأرساهلا‬ ‫الينا‬ ‫املستفيد‬ ‫وطلب‬ ‫بتدقيقها‬ ‫األهيل‬ )Acceptance – Payment – Approval( ‫عىل‬ ‫املكفولة‬ ‫غري‬ ‫املقبولة‬ ‫السحوبات‬ ‫عمولة‬ ‫املعزز‬ ‫غري‬ ‫االعتماد‬ )‫(دفعه‬ ‫سحب‬ ‫/لكل‬ ‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 100 Transferable LC ‫االعتماد‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 200 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5% ‫االعتمادات‬ ‫تغطية‬ ‫عمولة‬‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 50 ‫بالتغطية‬ ‫تعهد‬ ‫اصدار‬ ‫عمولة‬ Irrevocable Reimbursement Under� taking 0.5% ‫أعىل‬ ‫وبحد‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25% ‫املعزز‬ ‫االعتماد‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬0.5% ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.25% )‫والواردة‬ ‫(الصادرة‬ ‫املستندية‬ ‫التحصيل‬ ‫بوالص‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫اصدار‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25 ‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تسديد‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25 ‫وارده‬ ‫-بوالص‬ ‫التحصيل‬ ‫سحوبات‬ ‫قبول‬ ‫عمولة‬ )‫البنك‬ ‫من‬ ‫مكفولة‬ ‫(غري‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25 ‫دفع‬ ‫بدون‬ ‫مستندات‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫البنوك‬ ‫بني‬ ‫البوالص‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫التحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫عىل‬ ‫السحوبات‬ ‫كفالة‬ ‫عمولة‬ ‫الواردة‬ )‫البنك‬ ‫من‬ ‫(مكفولة‬ ‫للفرتة‬ ‫دينار‬ 100 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 0.5%- % 0.25 ‫تحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ ‫واردة‬ ‫أو‬ ‫صادرة‬ ‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 20 ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫ومصاريف‬ ‫عموالت‬‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ورودها‬ ‫حسب‬
 • 15. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 15 ‫الكمبيـاالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫التأمني‬‫كمبيالة‬ / ‫دنانري‬ 5 ‫مخصومة‬1% ‫الكـفـاالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫املحلية‬ ‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ /‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1% ‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ / ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ ‫للخارج‬ ‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1% ‫الصادرة‬ ‫الكفالة‬ ‫مبلغ‬ ‫زيادة‬ / ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ ‫مقابلة‬ ‫مرصفية‬ ‫كفاالت‬ ‫بضمانة‬ ‫دينار‬ 71 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1% ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الكفالة‬ ‫إعادة‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬ ‫تلقايئ‬ ‫تجديد‬ /‫مطالبة‬ ‫عليها‬ ‫ووردت‬ ‫رسيانها‬ ‫العملة‬ ‫وحسب‬ ‫أعاله‬ ‫يف‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫الصادرة‬ ‫الكفاالت‬ ‫عمولة‬ ‫تستوىف‬ .‫الكفالة‬ ‫وطبيعة‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الكفالة‬ ‫إعادة‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬ ‫مطالبة‬ ‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫ومل‬ ‫رسيانها‬ ‫مقطوعة‬ ‫دينار‬ 25 ‫الدفع‬ ‫كفاالت‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ً ‫سنويا‬ 4% - 2% Standby L/C ‫اجلهوز‬ ‫اعتماد‬‫دينار‬ 50 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ 2%- 1% ‫البضائع‬ ‫تخليص‬ ‫كفاالت‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫ومصاريف‬ ‫عموالت‬‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫ورودها‬ ‫حسب‬ ‫الكفالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ )‫والتمديد‬ ‫املبلغ‬ ‫زيادة‬ ‫عدا‬ ‫(ما‬ ‫دينار‬ 25 )‫(عميلنا‬ ‫واردة‬ ‫كفالة‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 50 ‫واردة‬ ‫كفالة‬ ‫تبليغ‬ ‫عمولة‬ )‫مراسل‬ ‫(بنك‬ ‫دينار‬ 71 ‫أدين‬ ‫بحد‬ 0.2% - 0.1%
 • 16. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 16 ‫واالتصـاالت‬ ‫يـد‬‫الرب‬ ‫نفقـات‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫الفاكس‬‫دينار‬ 2 + ‫الكلفة‬ ‫التلكس‬‫دينار‬ 3 + ‫الكلفة‬ Aramex ‫يع‬‫الرس‬ ‫النقل‬‫دينار‬ 25 ‫السويفت‬‫دينار‬ 4 ‫كفالة‬ )‫(تمديد/تعديل‬ Aramex ‫بريد‬ ‫أجور‬‫معاملة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينار‬ 2 ‫العادي‬ ‫الربيد‬‫دنانري‬ 5 ‫الكشوفات‬)‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫للفرتة‬ ‫الدورية‬ ‫الكشوفات‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫لفرتة‬ ‫اضايف‬ ‫كشف‬‫صفحة‬ / ‫دينار‬ 0,25 ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ألكرث‬ ‫تارييخ‬ ‫اضايف‬ ‫كشف‬ ‫الطلب‬ ‫صفحة‬ / ‫دينار‬ 0,500 ‫مغلق‬ ‫حساب‬ ‫بكشف‬ ‫العميل‬ ‫تزويد‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫بناء‬ ‫يا‬‫شهر‬ ‫املرسل‬ ‫احلساب‬ ‫كشف‬ ‫عىل‬ ‫يد‬‫بر‬ ‫اجور‬ ‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫فلس‬ 500
 • 17. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 17 ‫ية‬‫التجار‬ ‫اخلدمات‬ ‫بدائرة‬ ‫خاص‬ ‫ملحق‬ ‫السويفت‬ ‫كلفة‬ - ً ‫أوال‬ ‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬ ‫اعتماد‬ ‫إصدار‬ ‫عىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫مبلغ‬ ‫فيستوىف‬ ‫فلسطني‬ ‫اعتمادات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫(اما‬ ‫دينار‬ 25 )‫بالتغطية‬ ‫تعليمات‬ ‫سويفت‬ ‫ارسال‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫دنانري‬ 3‫و‬ ‫اإلصدار‬ ‫االعتماد‬ ‫عن‬ ‫مسودة‬ ‫العميل‬ ‫تسليم‬ ‫العميل‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫وبناء‬ ‫إصداره‬ ‫املنوي‬ ‫لالعتماد‬ ‫الفعيل‬ ‫اإلصدار‬ ‫عند‬ ‫وتستوىف‬ ‫دنانري‬ 10 ‫اعتماد‬ ‫تعديل‬ ‫عىل‬ ‫دنانري‬ 7 ‫مبلغ‬ ‫فيستوىف‬ ‫فلسطني‬ ‫اعتمادات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫(اما‬ ‫دنانري‬ 10 )‫بالتغطية‬ ‫تعليمات‬ ‫سويفت‬ ‫ارسال‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫دنانري‬ 3‫و‬ ‫التعديل‬ ‫وارد‬ ‫اعتماد‬ ‫تبليغ/تعديل‬‫دنانري‬ 10 ‫كفالة‬ ‫إصدار‬)‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫من‬ / ‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫لإلدارة‬ ‫دنانري‬ 25 ‫يادة‬‫وز‬ ‫التمديد‬ ‫عدا‬ ‫(ما‬ ‫كفالة‬ ‫تعديل‬ )‫القيمة‬ )‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 15 / )‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫دنانري‬ 10 ‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تعديل‬‫دنانري‬ 10 Aramex ‫يع‬‫الرس‬ ‫يد‬‫الرب‬ ‫كلفة‬ - ً ‫ثانيا‬ ‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬ /‫وارد‬ ‫اعتماد‬ ‫تحت‬ ‫مقدمة‬ ‫مستندات‬ Documents Under Export L/Cs ‫دينار‬ 25 / ‫البضاعة‬ ‫وصف‬ Description of Goods Under Import L/Cs / ‫التواقيع‬ ‫نماذج‬ Specimen Signature Under Import L/Cs / ‫مرفوضة‬ ‫مستندات‬ ‫إعادة‬ Return Refused Import L/Cs Documents / ‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوالص‬ Outward Bills for Collection / ‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوالص‬ ‫إعادة‬ Return Inward ills for Collection / ‫احلق‬ ‫حواالت‬ Assignment of Proceeds / ‫كفاالت‬ ‫تحت‬ ‫مقدمة‬ ‫مستندات‬ Documents Under Guarantees ‫كفالة‬ ‫ارسال‬ )‫عميلنا‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 25 )‫مراسل‬ ‫بنك‬ ‫(من‬ ‫دينار‬ 35
 • 18. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 18 postage ‫العادي‬ ‫يد‬‫الرب‬ ‫أجور‬ – ‫ثالثا‬ ‫البيـان‬‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالدينار‬ ‫العمولة‬ ‫صادر‬ ‫مستندي‬ ‫اعتماد‬ ‫تعديل‬ /‫إصدار‬‫دنانري‬ 5 ‫وارد‬ ‫مستندي‬ ‫اعتماد‬ ‫تعديل‬ /‫تبليغ‬‫دنانري‬ 5 ‫واردة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫استالم/تعديل‬‫دنانري‬ 5 ‫صادرة‬ ‫تحصيل‬ ‫بوليصة‬ ‫تعديل‬ /‫إصدار‬‫دنانري‬ 5 ‫كفالة‬ ‫تعديل‬ / ‫إصدار‬ )‫(عميلنا‬ ‫دنانري‬ 5 )‫مراسل‬ ‫(بنك‬ ‫دنانري‬ 10
 • 19. 1 ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫بالرشكات‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلسابات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫احلساب‬ ‫لرصيد‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫يوجد‬ ‫ال‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬‫يوجد‬ ‫ال‬‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫احلد‬ ‫عن‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫تدين‬ ‫عمولة‬ ‫األدىن‬ ‫دينار‬ 1000‫دينار‬ 2 ‫ألجل‬ ‫الوديعة‬ ‫حساب‬‫دينار‬ 5000 ‫دوالر‬ 10000‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫جنيه‬ 5000 ‫إسرتليين‬ ‫يورو‬ 5000 ‫ما‬ ‫األخرى‬ ‫العمالت‬ ‫دينار‬ 5000 ‫يعادل‬ ‫املمزية‬ ‫األهيل‬ ‫وديعة‬‫دينار‬ 5000 ‫دوالر‬ 5000 ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫احلسابات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫التأسيس‬ ‫تحت‬ ‫رشكة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 100 ‫التوقيع‬ ‫صحة‬ ‫عىل‬ ‫املصادقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 5 ‫حساب‬ ‫إدارة‬ ‫عموله‬‫دينار‬ 5 ‫مكشوف‬ ‫حساب‬ ‫عموله‬‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫سنويا‬ % 1 ‫وبنكية‬ ‫عدلية‬ ‫وكالة‬ ‫تثبيت‬ ‫عمولة‬‫وكالة‬ / ‫دنانري‬ 20 :‫حساب‬‫تغطية‬/‫ثابتة‬‫تعليمة‬‫إنشاء‬/‫وضع‬‫عمولة‬ · .‫العميل‬ ‫حسابات‬ ‫ضمن‬ · .‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫ضمن‬ ‫أخرى‬ ‫حلسابات‬ · ‫أخرى‬ ‫جلهات‬ ‫دنانري‬ 5 )‫التحويل‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫(بغض‬ :)‫(الكاونرت‬‫الفرع‬‫حاجز‬‫عىل‬‫النقدي‬‫السحب‬‫عمولة‬ · ‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬‫يوجد‬ ‫ال‬ · ‫آيل‬ ‫اف‬ّ‫رص‬ ‫لبطاقة‬ ‫العميل‬ ‫امتالك‬ ‫حال‬ ‫يف‬
 • 20. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 2 ‫الودائع‬ ‫كرس‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫الوديعة‬ ‫كرس‬ ‫(اجلزء‬ - )‫الوديعة‬ ‫عليه*مدة‬ ‫املتفق‬ ‫الفائدة‬ ‫*سعر‬ ‫الوديعة‬ ‫(قيمة‬ ‫السحب‬ ‫بتاريخ‬ ‫املعلن‬ ‫الفائدة‬ ‫لسعر‬ ‫األعىل‬ ‫الوديعة*احلد‬ ‫من‬ ‫املسحوب‬ ‫*املدة‬ )2%( ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫ألجل‬ ‫املماثل‬ ‫األجل‬ ‫عىل‬ ‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫العميل‬ ‫يخرس‬ ‫أال‬ ‫يطة‬‫رش‬ .)‫املسحوبة‬ ‫الوديعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫املتبقية‬ .‫املربوطة‬ ‫الوديعة‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫اجلامـدة‬ ‫احلسابــات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الدائن‬ ‫اجلاري‬ ‫احلساب‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2 ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تحت‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ 6 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2 24 ‫فرتة‬ ‫عليه‬ ‫مىض‬ ‫الذي‬ ‫التوفري‬ ‫حساب‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫عليها‬ ‫مىض‬ ‫اليت‬ ‫ألجل‬ ‫الودائع‬ ‫حسابات‬ ‫عمولة‬ ‫مالية‬ ‫حركة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫شهر‬ 36 ‫فرتة‬ ‫دينار‬ 2 ‫الشهادات‬ ‫اصدار‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫مالية‬ ‫مالءة‬ / ‫رصيد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫إىل‬ ‫اقتطاع‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫العميل‬ ‫قطاع‬ ‫تصنيف‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫األفراد‬ ‫لعمالء‬ ‫دينار‬ 5 ‫اتجاه‬ ‫العميل‬ ‫الزتامات‬ ‫لبيان‬ ‫كتاب‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫دينار‬ 20 :‫ذمة‬ ‫براءة‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ ‫دينار‬ 20 · ‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫يف‬ · ‫تسهيالت‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫فوائد‬ ‫شهادة‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ – ‫عطاء‬ ‫دينار‬ 200 ‫يف‬ ‫للدخول‬ ‫للمقاولني‬ ‫تأهيل‬ ‫كتاب‬ ‫اصدار‬ ‫عموله‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ – ‫عطاء‬ ‫دينار‬ 1000
 • 21. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 3 ‫شيكات‬ / ‫مستندات‬ ‫نسخ‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ :‫فواتري‬‫او‬‫شيكات‬‫أو‬‫مستندات‬‫تصوير‬‫بدل‬ · ‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫لفرتة‬‫املدة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وبحد‬ ‫/شيك‬ ‫مستند‬ / ‫دينار‬ 1 )‫البيانات‬ ‫تحديث‬ ‫دائره‬ ‫(من‬ ‫شيك‬ / ‫دينار‬ 5 )ECC , ‫الفيش‬ ‫حوافظ‬ ‫(من‬ · ‫الطلب‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ 6 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫لفرتة‬‫مرصوفة‬ ‫غري‬ ‫بانها‬ ‫يدعون‬ ‫الذين‬ )‫(املوردين‬ ‫العمالء‬ ‫فواتري‬ ‫تصوير‬ ‫دينار‬ 20 ‫األصول‬ ‫حسب‬ ‫له‬ ‫مرصوفه‬ ‫وتكون‬ · ‫الرهن‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫نسخه‬‫دنانري‬ 10 ‫االئتمان‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫ائتمان‬ ‫منح‬ ‫عمولة‬‫التجديد‬ ‫أو‬ ‫املنح‬ ‫عند‬ % 1 Top up ‫املنح‬ ‫بعد‬ ‫القرض‬ ‫رصيد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عمولة‬‫الزيادة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫واحدة‬ ‫وملرة‬ ‫االئتمان‬ ‫عىل‬ ‫يادة‬‫الز‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ %1 ‫القرض‬ ‫دفعة‬ ‫تأجيل‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫رهن‬ ‫إعادة‬ / ‫الرهن‬ ‫فك‬ ‫عمولة‬ )‫أخرى‬ ،‫سيارة‬ ،‫(عقار‬ ‫دينار‬ 10 ‫(عمولة‬ ‫مستحقة‬ ‫إىل‬ ‫الدفعة‬ /‫القسط‬ ‫تحويل‬ ‫فوائد‬ ‫قيد‬ ‫اىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫دفعة‬ /‫قسط‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ )‫التأخري‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫التأخري‬ ‫دنانري‬ 10 ‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬)1000/12/2.067( ‫القرض‬ ‫*رصيد‬ :‫املبكر‬ ‫السداد‬ · ‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقــاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬ )‫وأقل‬ ‫(سنة‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫املوقع‬ ‫التسهيالت‬ ‫عقد‬ ‫حسب‬ · ‫قسط‬ ‫آخر‬ ‫استحقاق‬ ‫عىل‬ ‫املتبقية‬ ‫الفرتة‬ · )‫سنة‬ ‫من‬ ‫(أكرث‬
 • 22. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 4 ‫الشيكات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫عادي‬ ‫شيكات‬ ‫دفرت‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 150 LCP ‫شيكات‬ ‫دفرت‬A4 ‫ورقة‬ / ‫فلس‬ 500 )‫التحصيل(آجلة‬ ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ )‫(اسرتداد‬ ‫سحب‬ ‫عمولة‬ )‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬ ‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫برسم‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عىل‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ )‫(آجلة‬ ‫التحصيل‬ ‫شيك‬ / ‫فلس‬ 500 ‫مسحوبة‬ ‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مودعة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫بها‬ ‫املسبب‬ ‫ويكون‬ ‫معادة‬ ‫أخرى‬ ‫بنوك‬ ‫عىل‬ ‫فين‬ ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫وليس‬ ‫املستفيد‬ ‫أو‬ ‫الساحب‬ ‫شيك‬ /‫دينار‬ 2 ‫بها‬ ‫واملسبب‬ ‫فنية‬ ‫ألسباب‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫الساحب‬ ‫دينار‬ 10 ‫الشيكات‬ ‫عىل‬ ‫املالية‬ ‫املوافقة‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 2 ‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫كاونرت‬ + ECC ‫األوىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫للمرة‬ ‫الرصيد‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫معاد‬ ‫شيك‬ ‫عمولة‬ ‫كاونرت‬ + ECC ‫وأكرث‬ ‫الثانية‬ )‫آخر‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫الشيك‬ ‫نفس‬ ً‫(سواء‬ ‫دينار‬ 40 ‫املرتجعة‬ ‫الشيكات‬ ‫تسوية‬ ‫عمولة‬‫شيك‬ / ‫دينار‬ 10 ‫مدير‬ ‫شيك‬ ‫إصدار‬ ‫عمولة‬ )Manager Checks( ‫دينار‬ 5 ‫فقط‬ ‫الساحب‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ً‫بناء‬ ‫شيك‬ ‫ايقاف‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫تقيد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مشرتاه‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ )‫احلق‬ ‫يخ‬‫تار‬ ‫مراعاة‬ ‫(مع‬ ‫باحلساب‬ ‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1.5 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ /‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬ ‫املقاصة‬ ‫جلسة‬ ‫خارج‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 10 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫الفروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫عمالءنا‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬ ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املحلية‬ ‫العمالت‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫دنانري‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ )0.001( ‫باأللف‬ )1( ‫مبلغ‬
 • 23. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 5 )‫(تابع‬ ‫الشيكات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫اخلارجية‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ ‫العمالت‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫واردة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375% ‫واردة‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫دوالر‬ 35 ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫واردة‬ ‫بالدينار‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫البنك‬ ‫دينار‬ 5 ‫عىل‬ ‫املسحوبة‬ ‫الواردة‬ ‫الشيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫االردن‬ ‫خارج‬ ‫املراسلة‬ ‫البنوك‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫املحلية‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫املراسلة‬ RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫يف‬ ‫ما‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫ويف‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫حساباتهم‬ ‫الشيك‬ ‫دينار‬ 15 ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫اخلارجية‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫دينار‬ 20 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ 0.375% ‫محلية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ RTGS ‫دنانري‬ 5 + ‫دينار‬ 15 ‫مبلغ‬ ‫االخرى‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫مراسلة‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫شيكات‬ ‫تحصيل‬ ‫عمولة‬ ‫البنك‬ ‫فروع‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫العمالت‬ ‫بجميع‬ ‫اخلارجية‬ ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫دينار‬ 15 ‫خارجية‬ ‫بنوك‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫معادة‬ ‫شيكات‬ ‫عمولة‬ ‫عمالء‬ ‫او‬ ‫البنك‬ ‫عمالء‬ ‫عىل‬ ‫مسحوبة‬ ‫مراسلة‬ ‫أو‬ ‫االخرى‬ ‫البنوك‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ $30
 • 24. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 6 ‫االلكرتونية‬ ‫اخلدمــات‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫الية‬ ‫مرصفية‬ ‫خدمات‬ ‫رسوم‬‫شهر‬ / ‫فلس‬ 500 Debit Card ‫املبارش‬ ‫الدفع‬ ‫بطاقـة‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫الثانية‬ ‫للمرة‬ ‫البطاقة‬ ‫إصدار‬ ‫رسوم‬ )‫تالف/فاقد‬ ‫(بدل‬ ‫دينار‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫تجديد‬ ‫رسوم‬‫عمولة‬ ‫بدون‬ ‫بدل‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫لبطاقة‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫اصدار‬ ‫رسوم‬ ‫فاقد‬ ‫دينار‬ 1 ‫او‬ ‫الرصاف‬ ‫بطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫االئتمانية‬ ‫البطاقة‬ ‫االعرتاض‬ ‫صحة‬ ‫ثبت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫للعميل‬ ‫وتعاد‬ ‫دنانري‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عىل‬ ‫اعرتاض‬ ‫عمولة‬ Charge Back ‫دينار‬ 5 )‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬ ‫الشبكة‬ ‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ )Jo Net( ‫بنك‬ ‫لكل‬ ‫املعتمدة‬ ‫العمولة‬ ‫حسب‬ ‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬ ‫نفس‬ ‫عىل‬ ‫ليست‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ .‫الشبكة‬ ‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫لكل‬ /‫دينار‬ 2 ‫الرصاف‬ ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ )‫اململكة‬ ‫(خارج‬ ‫سحب‬ ‫عملية‬ ‫/لكل‬ ‫عمولة‬ % 2 + ‫دينار‬ 2 ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬ ‫نفس‬ ‫وعىل‬ ‫األخرى‬ ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ JoNet ‫الشبكة‬ ‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 100 ‫أجهزة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرصيد‬ ‫عن‬ ‫استفسار‬ ‫عمولة‬ ‫الشبكات‬ ‫خارج‬ ‫للبنوك‬ ‫اآليل‬ ‫الرصاف‬ ‫حركة‬ ‫لكل‬ /‫فلس‬ 500
 • 25. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 7 ‫االئتمانية‬ ‫البطـاقـات‬)‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫والرشكات‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫النقدي‬ ‫السحب‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 4 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 4% ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دينار‬ 10 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ 1% ‫بالدوالر‬ ‫الصادرة‬ ‫البطاقة‬ ‫سقف‬ ‫تجاوز‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 15 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫التجاوز‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ 1% ‫التسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫دوالر‬ 20 / ‫دينار‬ 15 ‫أدىن‬ ‫%1بحد‬ ‫إضايف‬ ‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫حساب‬ ‫كشف‬ ‫طلب‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ / ‫فلس‬ 250 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫الفرتة‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫صفحة‬ /‫فلس‬ 500 /‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫إصدار‬ )‫كارد‬ ‫وماسرت‬ ‫(فزيا‬ ‫دنانري‬ 5 ‫داخل‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬ ‫األردن‬ ‫دينار‬ 3 ‫خارج‬ ‫البطاقة‬ ‫عىل‬ ‫تمت‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫صورة‬ ‫طلب‬ ‫األردن‬ ‫دينار‬ 5 ‫البطاقة‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫حركات‬ ‫عىل‬ ‫االعرتاض‬)‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫(حركة‬ ‫دينار‬ 5 / ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫عمولة‬ )‫األردن‬ ‫خارج‬ ‫(للعمالء‬ ‫رسي‬ ‫رقم‬ ‫دينار‬ 25 ‫املقرتضني‬ ‫حياة‬ ‫عىل‬ ‫تأمني‬ ‫عمولة‬‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫لكل‬ ً ‫يا‬‫شهر‬ ‫دينار‬ 2 ‫اخرى‬ ‫عموالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫املراسالت‬ ‫حفظ‬ ‫عمولة‬ ً ‫سنويا‬ ‫دينار‬ 100 ‫أجنبية‬ ‫عمالت‬ ‫بيع‬ ‫عمولة‬ )‫عملة‬ ‫(فرق‬ ‫محلية‬ ‫عملة‬ ‫مقابل‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بيع‬ ‫عند‬ 0.5% ‫االجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫النقدي‬ ‫االيداع‬ ‫عمولة‬‫باأللف‬ 1 ‫باملنازل‬ ‫بالعامالت‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلسابات‬ ‫فتح‬ ‫عمولة‬‫دنانري‬ 10 ‫فواتريكم‬ ‫اي‬ ‫تسديد‬ ‫عمولة‬ )‫الفرع‬ ‫كاونرت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫(تسديد‬ ‫دفعات‬ 3 / ‫دينار‬ 1
 • 26. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 8 ‫احلديديـة‬ ‫األمانات‬ ‫صنـاديق‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫صغري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 75 ‫وسط‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫521دينار‬ ‫كبري‬‫نقدية‬ ‫تأمينات‬ ‫دينار‬ 300 + ‫دينار‬ 175 ‫احلديدية‬ ‫للخزائن‬ ‫فاقد‬ ‫بدل‬ ‫مفتاح‬ ‫إصدار‬‫دينار‬ 100 ‫الصندوق‬ ‫إيجار‬ ‫تسديد‬ ‫تأخري‬ ‫عمولة‬‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫2دينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫وما‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ 0.25% ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + 0.5% ‫عملة‬ ‫فرق‬ +‫دنانري‬ our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫لعموالت‬ ‫باإلضافة‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫العميل‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 5 ‫أدىن‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1 ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11 + ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ our ‫عموالت‬ ‫بتفاصيل‬ ‫صادرة‬ ‫حلواالت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫عموالت‬ ‫باإلضافة‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ )RTGS( ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬· )ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 8 · )ACH( ‫سقف‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫دينار‬ 13 ‫املحلية‬ ‫للبنوك‬ ‫الداخلية‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ )ACH( ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ · ‫تقل‬ ‫احلواالت واليت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬ ‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ · ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 3 .‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ · ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫دنانري‬ 4 .‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ · ‫واليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ .‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬  ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ · ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫ين للحواالت‬‫دينار‬ .‫دينار‬ 5000 ‫تساوي‬ ‫قيمتها او‬ ‫تقل‬ ‫واليت‬ ‫دينار‬ 1000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫اليت‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنفذة‬ ‫دنانري للحواالت‬ 3 ‫دينار‬ 5000 ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫للفروع‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬ ‫عمولة‬ ‫اخلارجية‬ ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 11+ ‫دنانري‬ 5 ‫أدىن‬ ‫وحد‬ ‫دينار‬ 70 ‫أعىل‬ ‫بحد‬ ‫باأللف‬ 1 ‫األردن‬ ‫داخل‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫البنوك‬ ‫أحد‬ ‫عميل‬ ‫حلساب‬ )‫لدينا‬ ‫بحساب‬ ‫تحتفظ‬ ‫(اليت‬ ‫املراسل‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ 15
 • 27. ‫والعموالت‬ ‫للرسوم‬ ‫املحدثة‬ ‫القائمة‬ ‫األهيل‬ ‫البنك‬ - ‫املرصفية‬ ‫للخدمات‬ 9 )‫(تابع‬ ‫الصادرة‬ ‫احلواالت‬‫التجزئة‬ ‫عمالء‬ )‫صغرية‬ ‫منشآت‬ ،‫(أفراد‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫التجزئة‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫األجنبية‬ ‫عن‬ ‫االستفسار‬ / ‫خارجية‬ ‫حوالة‬ ‫تعديل‬ ‫عمولة‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫إعادة‬ ‫احلوالة/طلب‬ ‫وضع‬ ‫سويفت‬ ‫أجور‬ ‫دينار‬ 10 )ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 6 )ACH( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫االلكرتونية‬ ‫القنوات‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 4 )RTGS( ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫صادرة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫احلواالت‬ ‫دائرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫او‬ ‫دنانري‬ 5 ‫الواردة‬ ‫احلواالت‬‫يف‬‫تعر‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫والصغرى‬ ‫واملتوسطة‬ ‫الكربى‬ ‫الرشكات‬ ‫التجزئة‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫العمولة‬ ‫بالدينار‬ ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ · ‫دينار‬ 1000 ‫تساوي‬ ‫او‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ · ‫دينار‬ 1000  ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحواالت‬ ‫ين‬‫دينار‬ RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫ين‬‫دينار‬ RTGS ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ )‫(كرواتب‬ ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫كرواتب‬ RTGS ‫واحد‬ ‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫االردين‬ ‫بالدينار‬ RTGS ‫ين‬‫دينار‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ACH ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫فلس‬ 250 ACH ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معادة‬ ‫واردة‬ ‫حوالة‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ) ‫(كرواتب‬ ‫001فلس‬ ‫الرشكات عىل‬ ‫من‬ ‫املرسلة‬ ‫امللفات‬ ‫تحويل‬ ‫عمولة‬ ‫األردين‬ ‫بالدينار‬ ‫للرواتب‬ ‫املحولة‬ ‫الرشكة‬ ‫حساب‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫اليت‬ ‫ للحركات‬‫دنانري‬ 10 ‫حركة‬ 100,000 ‫ولغاية‬ ‫حركة‬ 25,000 ‫عن‬ ‫يد‬‫تز‬ ‫اليت‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 20 ‫حركة‬ 100,000 ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫الين‬ ‫للحركات‬ ‫دينار‬ 30 ‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أجنبية‬ ‫بعملة‬ ‫العميل‬ ‫واخلارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫حلساب‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫الواردة‬ ‫احلوالة‬ ‫عمولة‬ ‫الداخلية‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫البنك‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫بالدينار‬ ‫العميل‬ ‫واخلارجية‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫دنانري‬ 5 ‫يعادل‬ ‫ما‬