Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫תקנון של חברת יזמים צעירים‬      ‫המשתתפים בתכנית "יזמים צעירים - עושים עסקים"‬  ‫מס החברה...........................
‫תפקידי המנהלים‬    ‫9.‬       ‫המנהלים ימלאו את תפקידם בהתאם למדיניות שתיקבע בתוכנית העסקית של‬      ‫החבר...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

תקנון של חברת יזמים צעירים

697 Aufrufe

Veröffentlicht am

זהו התקנון שמחייב כל חברה של יזמים צעירים.
כאמור, תקנון הוא החוק לפיו חברה מתנהלת ואסור לעבור עליו.
בנוסף לתקנון שמגדיר את התנהלות החברה מול ה'עולם' והסביבה החיצונית, יש גם נהלים (ראה במסמך נפרד)

את התקנון יש להדפיס ולהחתים את כל המשתתפים בחברה - ולתייק בתיק החברה.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

תקנון של חברת יזמים צעירים

 1. 1. ‫תקנון של חברת יזמים צעירים‬ ‫המשתתפים בתכנית "יזמים צעירים - עושים עסקים"‬ ‫מס החברה................................‬ ‫שם החברה.................................................‬ ‫1. פרשנות למונחים שבתקנון:‬ ‫- חברת "יזמים צעירים ישראל (1991) בע"מ"‬ ‫"יזמים צעירים"‬ ‫- ההנהלה הארצית של "יזמים צעירים"‬ ‫"המינהלת"‬ ‫- בנק לאומי לישראל בע"מ‬ ‫"הבנק"‬ ‫- כל "חברה" של קבוצת יזמים צעירים בבית ספר/מתנ"ס‬ ‫"החברה"‬ ‫- התוכנית "יזמים צעירים- עושים עסקים"‬ ‫"התוכנית"‬ ‫"המנחה הפדגוגי" - המורה/מנחה האחראי לתיאום ופיקוח על פעילות הקבוצה, כלפי‬ ‫המינהלת מחד והנהלת בית הספר/מתנ"ס מאידך.‬ ‫"המנחה העסקי" - מנחה מקצועי מתנדב, המלווה את פעילות קבוצת המשתתפים‬ ‫במסגרת התוכנית.‬ ‫- תלמיד החבר בחברת יזמים צעירים, הגדרתה לעיל.‬ ‫"המשתתף"‬ ‫2. תוקף התקנון‬ ‫התקנון יהיה תקף עם קבלתו במינהלת, כאשר הוא חתום בידי ראש החברה/מנכ"ל‬ ‫שנבחר ומנחה פדגוגי/עסקי. התקנון יחייב את כל המשתתפים לפעול בהתאם להוראותיו.‬ ‫שינוי כלשהו בתקנון ייעשה אך ורק באישור מראש של המינהלת.‬ ‫3. שם החברה‬ ‫החברה לא תהא רשאית לשנות את שמה ואת מספרה אלא באישור המינהלת. שמה של‬ ‫החברה ומספרה יופיעו בכל מסמכיה.‬ ‫4. רישום החברה‬ ‫החברה תירשם במינהלת ותקבל אישור על כך לאחר שתגיש את המסמכים הבאים:‬ ‫‪ ‬רשימת המשתתפים.‬ ‫‪ ‬העתק מתקנון החברה, חתום על ידי ראש החברה/מנכ"ל ומאושר בחתימת המנחה‬ ‫הפדגוגי או המנחה העסקי.‬ ‫‪ ‬הודעה על הכתובת הקבועה של החברה לצורך קבלת הודעות ומכתבים.‬ ‫5. המבנה הניהולי‬ ‫החברה תצרף לתקנון זה נספח שבו יפורטו בעלי התפקידים הנבחרים ושמותיהם, כגון:‬ ‫ראש החברה/מנכ"ל, גזבר/ית, מזכיר/ת החברה וכו.‬ ‫6. הון המניות‬ ‫בהון המניות של החברה יש 00 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 02 ₪ כל אחת ומניית‬ ‫בכורה אחת בת ערך נקוב של 10.0 ₪. לכל משתתף תוקצה לפחות מניה רגילה אחת ולא‬ ‫יותר משתי מניות. מספר המניות שיוקצו לכל משתתף בחברה יהיה אחיד. תוקף המניה‬ ‫שבידי המשתתף כפוף להמשך רצוף של פעילותו בחברה. מניית הבכורה תוקצה ל"יזמים‬ ‫צעירים ישראל".‬ ‫7. אסיפות כלליות של החברים‬ ‫החברה תקיים לפחות שתי אסיפות כלליות, אחת תוך חודש מהקמתה והשנייה בשלב של‬‫פירוק החברה, במועדים ובמקומות שייקבעו ע"י החברים, המנחה הפדגוגי והמנחה העסקי.‬ ‫אסיפות נוספות תכונסנה במהלך השנה לפי הצורך. קיום אסיפה חוקית מחייב נוכחות של‬ ‫לפחות %00 מבעלי המניות. באסיפה הכללית הראשונה יוצגו יעדי החברה והתוכניות‬ ‫להשגתם. באסיפה הכללית האחרונה יוצגו דו"ח כספי מסכם ודו"ח פעילות שנתי.‬ ‫8. בחירת מנהלים‬ ‫מספר המנהלים שייבחרו ייקבע בהתאם למבנה החברה והחלטת בעלי המניות. המנהלים‬ ‫ייבחרו ברוב רגיל ע"י כל המשתתפים, בפיקוח המנחה הפדגוגי או המנחה העסקי.‬
 2. 2. ‫תפקידי המנהלים‬ ‫9.‬ ‫המנהלים ימלאו את תפקידם בהתאם למדיניות שתיקבע בתוכנית העסקית של‬ ‫החברה ובהתאם להחלטות שיתקבלו בישיבות ההנהלה.המנהלים יגישו למינהלת‬ ‫דו"חות על פעילות החברה, בהתאם להנחיות המינהלת.‬ ‫סדרי חתימה‬ ‫11.‬ ‫אין לחתום בשם החברה על שום מסמך, אלא מתוקף החלטה של מנהלי החברה.‬ ‫המסמכים המפורטים להלן יהיו תקפים רק אם ייחתמו בידי המנחה/הפדגוגי/המנחה‬ ‫העסקי, בתוספת חתימתו של אחד ממנהלי החברה:‬ ‫- המחאות‬ ‫- הזמנת חומרים / שירותים‬ ‫- דו"חות למינהלת‬ ‫- כל המסמכים הקשורים בחשבון הבנק כמפורט להלן.‬ ‫חשבון בנק‬ ‫11.‬ ‫החברה תפתח חשבון "לאומי צעיר" באחד מסניפי בנק לאומי באיזור פעילותה, בשמה‬ ‫ובשם "יזמים צעירים", בציון המספר שניתן לחברה ע"י המינהלת. על טופס פתיחת‬ ‫החשבון יחתמו המנחה הפדגוגי/המנחה העסקי בתוספת חתימת אחד ממנהלי החברה.‬ ‫לחברה לא תהיה זכות למשיכת יתר מחשבונה. חשבון זה ייסגר בתום שנת הפעילות.‬ ‫מועד סגירת החשבון ייקבע בתיאום עם המינהלת ובאישורה .‬ ‫ניהול כספים‬ ‫21.‬ ‫החברה תנהל רישום כספים ותזרים מזומנים עפ"י הנחיות המינהלת. פנקסי החשבונות‬ ‫בחברה יהיו פתוחים בכל עת לביקורת המינהלת ולעיון בעלי המניות. עם פירוק החברה‬ ‫יוחזרו כל פנקסי הקבלות לרשות המינהלת.‬ ‫חלוקת רווחים‬ ‫31.‬ ‫עם פירוק החברה ולאחר הגשת הדו"חות הדרושים למינהלת (ראה סעיף 11 להלן) תחלק‬ ‫החברה את כל נכסיה לבעלי המניות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. מניית הבכורה‬ ‫של "יזמים צעירים" תזכה אותה, בקדימות לכל בעלי המניות האחרים, בקבלת %01‬ ‫מהנכסים שנועדו לחלוקה כנ"ל.‬ ‫דו"חות‬ ‫41.‬ ‫במהלך פעילותה תגיש החברה למינהלת דו"חות ביניים ולקראת פירוקה תגיש דו"ח‬ ‫שנתי מסכם, הכל בהתאם להנחיות המינהלת.‬ ‫זכויות בקניין רוחני‬ ‫51.‬ ‫מניית הבכורה של "יזמים צעירים" שבידי המינהלת, מקנה לה זכות וטו לגבי אופן הטיפול‬ ‫בידע, רעיונות, המצאות, שיטות ותהליכים וכל מידע בכתב או בעל פה אשר יפותחו ו/או‬ ‫ייוצרו- במישרין או בעקיפין - במהלך פעילות החברה ובבעלות ובקניין מלאים עליהם בעת‬‫פירוקה של החברה. במידה ויתברר כי קיימת אפשרות מעשית לניצול מסחרי של ההמצאות‬ ‫ו/או המוצרים החדשים שפותחו במסגרת פעילות החברה, "יזמים צעירים" תראה בחיוב‬ ‫העברת זכויות אלה לידי בית הספר, או לידי המשתתפים בחברה, או לאפוטרופוס מטעמם‬ ‫ותהא רשאית לעשות זאת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.‬

×