Punjabi Gurmukhi - Testament of Zebulun.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Punjabi Gurmukhi - Testament of Zebulun.pdf
ਅਧਿਆਇ 1
ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦਾ ਛੇਵਾਾਂ ਪੁੁੱਤਰ। ਖੋਜੀ ਅਤੇ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ. ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਸਾਵਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਕੀ ਵਸੁੱਵਖਆ.
1 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੁੱਕ ਸੌ ਚੌਦਹਵੇਂ ਸਾਲ
ਵਵੁੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ।
2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ, ਹੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ
ਵਪਤਾ ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰਨੋ।
3 ਮੈਂ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
4 ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂੰਵਮਆ ਤਾਾਂ ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਇੁੱਜੜਾਾਂ ਅਤੇ
ਇੁੱਜੜਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਵਧਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੂੰਡੇ ਹੋਏ
ਡੂੰਵਡਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਹੁੱਸਾ ਸੀ।
5 ਮੈਂ ਨਹੀਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਵਸਰਫ਼ ਸੋਚਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਹੀ।
6 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ ਅਜੇ ਤੁੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ
ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਸਵਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ
ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੂੂੰ ਇਹ ਨਹੀਾਂ ਦੁੱਸਾਾਂਗਾ ਵਕ ਕੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
7 ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਦਨਾਾਂ ਤੁੱਕ ਗੁਪਤ ਵਵੁੱਚ
ਰੋਂਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਾਂ ਵਕਉਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਨ ਗਏ ਸਨ ਵਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ
ਮਾਵਰਆ ਜਾਵੇ।
8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਵਹਆ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ
ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਹੂੰਝੂਆਾਂ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ
ਹੋਣ।
9 ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਵਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੂੰਝੂਆਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ:
ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤੜੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਮੇਰੇ
ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ: ਵਨਰਦੋਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਹੁੱਥ ਮੇਰੇ ਉੁੱਤੇ ਨਾ ਰੁੱਖੋ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਾਂ
ਕੀਤਾ।
10 ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚਮੁੁੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵਦਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੁੱਤੇ ਹੁੱਥ ਨਾ ਰੁੱਖੋ।
v 11 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁੱਲਾਾਂ ਬੋਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਵਵਰਲਾਪ ਨੂੂੰ ਸਵਹ ਨਾ ਸਵਕਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੁੱਗ ਵਪਆ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਵਵਹ ਵਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਾਂ ਅੂੰਤੜੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਦਾਰਥ ਵ ੁੱਲਾ ਹੋ ਵਗਆ ।
12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਕੂੰਬ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਖੜਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਵਕਆ।
13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਵਦਆਾਂ ਵੇਵਖਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਉੁੱਤੇ ਆਉਾਂਵਦਆਾਂ ਵੇਵਖਆ
ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਪੁੱਛੇ ਭੁੱਜ
ਵਗਆ।
14 ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉੁੱਠ ਕੇ ਵਕਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵੋ, ਆਓ, ਅਸੀਾਂ ਉਹ ਨੂੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ
ਇਨਹਾਾਂ ਸੁੁੱਕੇ ਟੋਇਆਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਵਵੁੱਚ ਸੁੁੱਟ ਦੇਈਏ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ
ਸਾਡੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਨੇ ਪੁੁੱਵਟਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਾਂ
ਵਮਵਲਆ।
15 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮਨਹਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਪਾਣੀ
ਚੜਹੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
16 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ
ਉਸਨੂੂੰ ਇਸਮਾਏਲੀਆਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਨਹੀਾਂਵਦੁੱਤਾ।
17 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਵੁੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਹੁੱਸਾ
ਨਹੀਾਂਸੀ।
18 ਪਰ ਵਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਛੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਤਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਜੁੁੱਤੀਆਾਂ
ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਕਹਾ:
19 ਅਸੀਾਂ ਉਸ ਵਵੁੱਚੋਂ ਨਹੀਾਂ ਖਾਵਾਾਂਗੇ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ
ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਾਂਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪੈਰਾਾਂ ਹੇਠ
ਵਮੁੱਧਾਾਂਗੇ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਰਾਜਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਵਨਆਾਂ ਦਾ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਬਵਸਥਾ ਦੀ ਵਲਖਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਵਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅੂੰਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ,
ਉਹ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ ਖੋਲਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰਹ ਉੁੱਤੇ ਥੁੁੱਕੇ।
21 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਭਰਾ
ਜੀਉਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੁੱਤੀ ਖੋਲਹ ਵਦੁੱਤੀ
ਵਜਹੜੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਪਾਈ ਸੀ।
22 ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਆਏ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਸੇਵਕਾਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਹ ਵਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਰਊਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਮੁੱਥਾ ਟੇਵਕਆ।
23 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮੁੱਥਾ ਟੇਵਕਆ ਹੀ ਨਹੀਾਂ,
ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਥੁੁੱਵਕਆ ਵੀ, ਝੁੱਟ ਉਸ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਵਡੁੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਹ ਅੁੱਗੇ ਸ਼ਰਵਮੂੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਮਸਰੀ.
24 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਮਸਰੀਆਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਰਾਈਆਾਂ
ਸੁਣੀਆਾਂ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਨ।
25 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ।
26 ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪਰ ਟੋਏ ਨੂੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਵਕਤੇ
ਵਸ਼ਮਓਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ।
27 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਮੈਂ ਨਹੀਾਂਖਾਧਾ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠਵਹਰਾਇਆ, ਜਦ
ਤੁੱਕ ਉਹ ਇਸਮਾਏਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵੇਚ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ।
28 ਜਦੋਂ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ
ਤਾਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੇਵਚਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜ
ਵਦੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ:
29 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮੂੂੰਹ ਵੁੱਲ ਵਕਵੇਂ ਵੇਖਾਾਂ? ਅਤੇ
ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਪੁੱਛੇ ਭੁੱਵਜਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਹੀਾਂ ਲੁੱਭ ਸਵਕਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ
ਪਰਵਤਆ।
30 ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਛੁੱਡ ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹੇ
ਵਜਹੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਟਰੋਗਲੋਡੀਟਸ ਵਵੁੱਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰਘ ਗਏ ਸਨ।
31 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਾਂਖਾਧਾ।
32 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਵਖਆ, ਨਾ
ਰੋ, ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੂੰ
ਕੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹ ਲੁੱਭ ਵਲਆ ਹੈ।
33 ਆਓ ਅਸੀਾਂ ਬੁੱਕਰੀ ਦੇ ਇੁੱਕ ਬੁੱਚੇ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੂੰ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਈਏ; ਅਤੇ ਅਸੀਾਂ ਇਸਨੂੂੰ
ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ, "ਜਾਣ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ?
34 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ
ਲਾਹ ਵਲਆ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੁੱਪੜਾ ਉਸਨੂੂੰ ਪਾ ਵਦੁੱਤਾ।
35 ਤਦ ਵਸ਼ਮਓਨ ਨੇ ਕੋਟ ਲੈ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਨਾ
ਛੁੱਵਡਆ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪਾੜ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਗੁੁੱਸੇ ਵਵੁੱਚ ਸੀ ਵਕ ਯੂਸੁਫ਼
ਜੀਉਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਮਾਵਰਆ ਨਹੀਾਂਸੀ।
36 ਤਦ ਅਸੀਾਂ ਸਾਰੇ ਉੁੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਆਵਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੂੰ
ਇਹ ਕੋਟ ਨਾ ਛੁੱਡੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੂੂੰ ਆਖਾਾਂਗੇ ਵਕ ਤੂੂੰ
ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਵੁੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
37 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਜਵੇਂ ਦਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਆਇ 2
ਉਹ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਦਮੀਆਾਂ ਦੀ
ਸਮਝ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਵਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਾਂ
ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਉੁੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ
ਉੁੱਤੇ ਵੀ।
2 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਅਸੀਸ ਵਦੁੱਤੀ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਬਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਵਗਆ,
ਵਕਉਾਂਵਕ ਪਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
3 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਆਪਣੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਰਸ ਰੁੱਖੋ
ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੁੱ ਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਭੂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
4 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰ ਹੋ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਾਂ
ਵਵੁੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਾਂ ਕੀਤੀ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ
ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ।
5 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਵੁੱਚ ਸੀ, ਸਮੁੂੰਦਰ ਦੇ ਕੂੰ ੇ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮੁੱਛੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੂੰਦਰ ਵਵੁੱਚ ਡੁੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ
ਵਰਹਾ।
6 ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਮੁੂੰਦਰ ਉੁੱਤੇ ਵਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੁੁੱਧ
ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ।
7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪੁੱਛੇ ਇੁੱਕ ਪਤੂੰਗ ਹੇਠਾਾਂ ਸੁੁੱਵਟਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਲੁੱਕੜ ਦੇ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਵਸੁੱਧੇ ਟੁਕੜੇ ਉੁੱਤੇ ਇੁੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੂੰ ਵਵਚਕਾਰ
ਵਵੁੱਚ ਵਖੁੱਵਚਆ।
8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਵਕਨਾਵਰਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਚਵੜਹਆ,
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਦਾ ਵਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ
ਅਸੀਾਂਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਨਾ ਆਏ।
9 ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੁੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
10 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੁੱ ਖ ਪਰਦੇਸੀ, ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰ, ਜਾਾਂ ਬੁੁੱ ਾ ਹੁੂੰਦਾ,
ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀ ਨੂੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪਵਹਨਾਉਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਭ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਜਵੇਂ ਹਰ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ
ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਸੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੁੂੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਉੁੱਤੇ
ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।
11 ਇਸ ਲਈ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ; ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਹੜਾ
ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੂ
ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੁੱਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
12 ਪੂੰਜਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤੁੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੁੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੂੰ ਵਜਸਨੂੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਖਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
13 ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਭੇਡਾਾਂ ਚਰਾਉਾਂਦਾ
ਸੀ।
14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦੁੱਸਾਾਂਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
v 15 ਮੈਂ ਇੁੱਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਨ
ੂੰ ਗੇਜ਼ ਵਵੁੱਚ
ਵਬਪਤਾ ਵਵੁੱਚ ਵਪਆ ਵੇਵਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਵਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੁੱਕ ਕੁੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੂੰ ਜੋ ਵਬਪਤਾ ਵਵੁੱਚ ਸੀ, ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ ।
16 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਨਾਲ ਵਬਨਾਾਂ ਵਝਜਕ ਰਵਹਮ
ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਦਖਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੇ ਵਦਲ
ਨਾਲ ਵਦਓ।
17 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੂੰਦ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਵਸਤੂ ਨਹੀਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਅੂੰਤੜੀ ਵਵੁੱਚ
ਤਰਸ ਕਰੋ।
18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਹੁੱਥ ਵਵੁੱਚ ਲੋੜਵੂੰਦ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਾਂ ਲੁੱਭੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਫਰਲਾਾਂਗ
ਤੁੱਕ ਰੋਂਦਾ ਵਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਾਂ ਆਾਂਦਰਾਾਂ ਤਰਸ ਵਵੁੱਚ ਉਸ ਵੁੱਲ
ਤਰਸ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ।
19 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਉੁੱਤੇ
ਦਇਆ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਦਯਾ
ਅਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ।
20 ਵਕਉਾਂਵਕ ਅੂੰਤ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਜੁੱਥੇ ਵਕਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ
ਦੀਆਾਂ ਆਾਂਦਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਵੁੱਸਦਾ ਹੈ।
21 ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀਆਾਂ
ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਭੂ ਵੀ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਾਂਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਗਏ ਤਾਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੁੱਤੇ
ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਾਂਕੀਤੀ।
23 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਵਜਹਡਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਾਂ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਵਪਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੁੱਚੋਂ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੂੂੰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ।
24 ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨੂੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ
ਨੂੂੰ ਵੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਵਵਗਾੜਦਾ ਹੈ।
25 ਇਸ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਕੁੱਠੇ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਪੁੱਥਰਾਾਂ, ਰੁੁੱਖਾਾਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ।
26 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਜਾਣ, ਤਾਾਂ
ਧਰਤੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਗਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਨ।
27 ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਵੂੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਾਂ ਦੋ
ਵਸਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਸਰਫ਼ ਇੁੱਕ ਵਸਰ, ਦੋ ਮੋ ੇ, ਦੋ
ਹੁੱਥ, ਦੋ ਪੈਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ ਹਨ।
28 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਲਖਤਾਾਂ ਵਵੁੱਚ
ਵਸੁੱਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਾਂਦੋ ਰਾਵਜਆਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੁੱਗੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਘਣਾਉਣੇ ਕੂੰਮ
ਕਰੋਗੇ।
29 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਾਈਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ
ਅਤੇ ਵਬਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਵਰਆਈ ਕਰੋਗੇ।
30 ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਭੂ ਨੂੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇਗਾ,
ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ।
31 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਬੁਵਰਆਈ ਦਾ
ਲੇਖਾ ਨਹੀਾਂ ਲਾਉਾਂਦਾ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਮਾਵਸਕ ਹਨ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
32 ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ।
33 ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਵੁੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਖਾਤਰ ਵੇਖੋਂਗੇ।
34 ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂਆਪਣੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੀ ਬੁਵਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੂੰ
ਕਰੋਵਧਤ ਕਰੋਗੇ,
35 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ
ਸੁੁੱਟ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
36 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵਕ ਮੈਂ ਮਰ
ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਡੁੁੱਬੋ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ਆ
ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ।
37 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਕਾਰ ਫ਼ੇਰ ਉਠਾਾਂਗਾ, ਉਸਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ
ਵਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ
ਅਨ
ੂੰ ਦ ਕਰਾਾਂਗਾ, ਵਜੂੰਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਪਤਾ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
38 ਪਰ ਅਧਰਮੀ ਉੁੱਤੇ ਪਰਭੂ ਸਦੀਪਕ ਅੁੱਗ ਵਲਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੀੜਹੀਆਾਂ ਤੁੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
39 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਾ
ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
40 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋ।
41 ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਲਾਾਂ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁ ਾਪੇ ਵਵੁੱਚ ਸੌਂ ਵਗਆ।
42 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਇੁੱਕ ਲੁੱਕੜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਵੁੱਚ
ਰੁੱਵਖਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੁੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੂੰ ਚੁੁੱਕ ਕੇ ਹਬਰੋਨ
ਵਵੁੱਚ ਉਸਦੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।

Más contenido relacionado

Similar a Punjabi Gurmukhi - Testament of Zebulun.pdf

Punjabi Gurmukhi - Testament of Joseph.pdf von
Punjabi Gurmukhi - Testament of Joseph.pdfPunjabi Gurmukhi - Testament of Joseph.pdf
Punjabi Gurmukhi - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views5 Folien
Punjabi (Gurmukhi) - Testament of Benjamin.pdf von
Punjabi (Gurmukhi) - Testament of Benjamin.pdfPunjabi (Gurmukhi) - Testament of Benjamin.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 views5 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Chinese (Simplified) - First Esdras.pdf von
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfChinese (Simplified) - First Esdras.pdf
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 views10 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Punjabi Gurmukhi - Testament of Zebulun.pdf

  • 2. ਅਧਿਆਇ 1 ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦਾ ਛੇਵਾਾਂ ਪੁੁੱਤਰ। ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ. ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਸਾਵਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਵਸੁੱਵਖਆ. 1 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੁੱਕ ਸੌ ਚੌਦਹਵੇਂ ਸਾਲ ਵਵੁੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ, ਹੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂੰਨੋ। 3 ਮੈਂ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂੰਵਮਆ ਤਾਾਂ ਮੇਰਾ ਵਪਤਾ ਇੁੱਜੜਾਾਂ ਅਤੇ ਇੁੱਜੜਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਵਧਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੂੰਡੇ ਹੋਏ ਡੂੰਵਡਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਹੁੱਸਾ ਸੀ। 5 ਮੈਂ ਨਹੀਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਵਸਰਫ਼ ਸੋਚਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਹੀ। 6 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੂੰ ਅਜੇ ਤੁੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਅਵਗਆਨਤਾ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਸਵਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੂੂੰ ਇਹ ਨਹੀਾਂ ਦੁੱਸਾਾਂਗਾ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਦਨਾਾਂ ਤੁੱਕ ਗੁਪਤ ਵਵੁੱਚ ਰੋਂਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਾਂ ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਨ ਗਏ ਸਨ ਵਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਮਾਵਰਆ ਜਾਵੇ। 8 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਵਹਆ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਹੁਤ ਹੂੰਝੂਆਾਂ ਨਾਲ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ। 9 ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਵਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੂੰਝੂਆਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਕਹਾ: ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤੜੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ: ਵਨਰਦੋਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਮੇਰੇ ਉੁੱਤੇ ਨਾ ਰੁੱਖੋ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਾਂ ਕੀਤਾ। 10 ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚਮੁੁੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵਦਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉੁੱਤੇ ਹੁੱਥ ਨਾ ਰੁੱਖੋ। v 11 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁੱਲਾਾਂ ਬੋਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਵਵਰਲਾਪ ਨੂੂੰ ਸਵਹ ਨਾ ਸਵਕਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੁੱਗ ਵਪਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਵਵਹ ਵਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਾਂ ਅੂੰਤੜੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਵ ੁੱਲਾ ਹੋ ਵਗਆ । 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਕੂੰਬ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੜਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਵਕਆ। 13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਵਦਆਾਂ ਵੇਵਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਉੁੱਤੇ ਆਉਾਂਵਦਆਾਂ ਵੇਵਖਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਪੁੱਛੇ ਭੁੱਜ ਵਗਆ। 14 ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉੁੱਠ ਕੇ ਵਕਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ, ਅਸੀਾਂ ਉਹ ਨੂੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਨਹਾਾਂ ਸੁੁੱਕੇ ਟੋਇਆਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਵਵੁੱਚ ਸੁੁੱਟ ਦੇਈਏ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਸਾਡੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਨੇ ਪੁੁੱਵਟਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਾਂ ਵਮਵਲਆ। 15 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮਨਹਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜਹੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 16 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਇਸਮਾਏਲੀਆਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਨਹੀਾਂਵਦੁੱਤਾ। 17 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਵੁੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਹੁੱਸਾ ਨਹੀਾਂਸੀ। 18 ਪਰ ਵਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਛੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਤਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਜੁੁੱਤੀਆਾਂ ਖਰੀਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਕਹਾ: 19 ਅਸੀਾਂ ਉਸ ਵਵੁੱਚੋਂ ਨਹੀਾਂ ਖਾਵਾਾਂਗੇ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਾਂਯਕੀਨਨ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪੈਰਾਾਂ ਹੇਠ ਵਮੁੱਧਾਾਂਗੇ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਸ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਵਨਆਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਬਵਸਥਾ ਦੀ ਵਲਖਤ ਵਵੁੱਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅੂੰਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ ਖੋਲਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੂੰਹ ਉੁੱਤੇ ਥੁੁੱਕੇ। 21 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀਉਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੁੱਤੀ ਖੋਲਹ ਵਦੁੱਤੀ ਵਜਹੜੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਪਾਈ ਸੀ। 22 ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਆਏ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਹ ਵਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਰਊਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਮੁੱਥਾ ਟੇਵਕਆ। 23 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੂੰ ਮੁੱਥਾ ਟੇਵਕਆ ਹੀ ਨਹੀਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਥੁੁੱਵਕਆ ਵੀ, ਝੁੱਟ ਉਸ ਦੇ ਅੁੱਗੇ ਵਡੁੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਹ ਅੁੱਗੇ ਸ਼ਰਵਮੂੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਮਸਰੀ. 24 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਮਸਰੀਆਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਾਂ ਬੁਰਾਈਆਾਂ ਸੁਣੀਆਾਂ ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਨ। 25 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। 26 ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪਰ ਟੋਏ ਨੂੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਰਹਾ ਵਕਉਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵਕ ਵਕਤੇ ਵਸ਼ਮਓਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। 27 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵੇਵਖਆ ਵਕ ਮੈਂ ਨਹੀਾਂਖਾਧਾ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠਵਹਰਾਇਆ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਉਹ ਇਸਮਾਏਲੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵੇਚ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ।
  • 3. 28 ਜਦੋਂ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ ਤਾਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਵੇਵਚਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾੜ ਵਦੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ: 29 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮੂੂੰਹ ਵੁੱਲ ਵਕਵੇਂ ਵੇਖਾਾਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਵਪੁੱਛੇ ਭੁੱਵਜਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਹੀਾਂ ਲੁੱਭ ਸਵਕਆ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਵਤਆ। 30 ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਛੁੱਡ ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹੇ ਵਜਹੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਟਰੋਗਲੋਡੀਟਸ ਵਵੁੱਚੋਂ ਦੀ ਲੂੰਘ ਗਏ ਸਨ। 31 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਾਂਖਾਧਾ। 32 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਵਖਆ, ਨਾ ਰੋ, ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੂੰ ਕੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਉਹ ਲੁੱਭ ਵਲਆ ਹੈ। 33 ਆਓ ਅਸੀਾਂ ਬੁੱਕਰੀ ਦੇ ਇੁੱਕ ਬੁੱਚੇ ਨੂੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੂੰ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਈਏ; ਅਤੇ ਅਸੀਾਂ ਇਸਨੂੂੰ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ, "ਜਾਣ, ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ? 34 ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵਕਉਾਂਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹ ਵਲਆ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੁੱਪੜਾ ਉਸਨੂੂੰ ਪਾ ਵਦੁੱਤਾ। 35 ਤਦ ਵਸ਼ਮਓਨ ਨੇ ਕੋਟ ਲੈ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਨਾ ਛੁੱਵਡਆ ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਸੀ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਗੁੁੱਸੇ ਵਵੁੱਚ ਸੀ ਵਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੀਉਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਮਾਵਰਆ ਨਹੀਾਂਸੀ। 36 ਤਦ ਅਸੀਾਂ ਸਾਰੇ ਉੁੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਆਵਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਨਾ ਛੁੱਡੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਨੂੂੰ ਆਖਾਾਂਗੇ ਵਕ ਤੂੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਵੁੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । 37 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਉਸਨੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਜਵੇਂ ਦਾਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਇ 2 ਉਹ ਮਨੁੁੱ ਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਦਮੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਵਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਉੁੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਵੀ। 2 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਅਸੀਸ ਵਦੁੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਬਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਵਗਆ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਪਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਆਪਣੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਤਰਸ ਰੁੱਖੋ ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੁੱ ਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਭੂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। 4 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਾਂ ਕੀਤੀ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਵੁੱਚ ਸੀ, ਸਮੁੂੰਦਰ ਦੇ ਕੂੰ ੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮੁੱਛੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੂੰਦਰ ਵਵੁੱਚ ਡੁੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਵਰਹਾ। 6 ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਮੁੂੰਦਰ ਉੁੱਤੇ ਵਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੁੁੱਧ ਵਦੁੱਤੀ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪੁੱਛੇ ਇੁੱਕ ਪਤੂੰਗ ਹੇਠਾਾਂ ਸੁੁੱਵਟਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਕੜ ਦੇ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਵਸੁੱਧੇ ਟੁਕੜੇ ਉੁੱਤੇ ਇੁੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੂੰ ਵਵਚਕਾਰ ਵਵੁੱਚ ਵਖੁੱਵਚਆ। 8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਵਕਨਾਵਰਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਚਵੜਹਆ, ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਦਾ ਵਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਅਸੀਾਂਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਨਾ ਆਏ। 9 ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੁੱਕ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 10 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੁੱ ਖ ਪਰਦੇਸੀ, ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰ, ਜਾਾਂ ਬੁੁੱ ਾ ਹੁੂੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀ ਨੂੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪਵਹਨਾਉਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਭ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਜਵੇਂ ਹਰ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਸੀ, ਉਨਹਾਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੁੂੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। 11 ਇਸ ਲਈ ਪਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੂੰ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ; ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਹੜਾ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭੂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੁੱਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਪੂੰਜਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤੁੱਕ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੁੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੂੰ ਵਜਸਨੂੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਖਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। 13 ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਛੀਆਾਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਭੇਡਾਾਂ ਚਰਾਉਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦੁੱਸਾਾਂਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। v 15 ਮੈਂ ਇੁੱਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਨ ੂੰ ਗੇਜ਼ ਵਵੁੱਚ ਵਬਪਤਾ ਵਵੁੱਚ ਵਪਆ ਵੇਵਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੁੱਕ ਕੁੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੂੰ ਜੋ ਵਬਪਤਾ ਵਵੁੱਚ ਸੀ, ਦੇ ਵਦੁੱਤਾ । 16 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਨਾਲ ਵਬਨਾਾਂ ਵਝਜਕ ਰਵਹਮ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਦਖਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗੇ ਵਦਲ ਨਾਲ ਵਦਓ। 17 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੂੰਦ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਅੂੰਤੜੀ ਵਵੁੱਚ ਤਰਸ ਕਰੋ।
  • 4. 18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਹੁੱਥ ਵਵੁੱਚ ਲੋੜਵੂੰਦ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਾਂ ਲੁੱਭੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤ ਫਰਲਾਾਂਗ ਤੁੱਕ ਰੋਂਦਾ ਵਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਾਂ ਆਾਂਦਰਾਾਂ ਤਰਸ ਵਵੁੱਚ ਉਸ ਵੁੱਲ ਤਰਸ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੁੱ ਖ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ। 20 ਵਕਉਾਂਵਕ ਅੂੰਤ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਜੁੱਥੇ ਵਕਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀਆਾਂ ਆਾਂਦਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਵੁੱਸਦਾ ਹੈ। 21 ਵਕਉਾਂਵਕ ਵਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂ ੀਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਭੂ ਵੀ ਉਸ ਉੁੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਾਂਵਮਸਰ ਵਵੁੱਚ ਗਏ ਤਾਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਾਂਕੀਤੀ। 23 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਵਜਹਡਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੂੰ ਵਪਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੁੱਚੋਂ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। 24 ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨੂੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਵਵਗਾੜਦਾ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੁੱਠੇ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਪੁੱਥਰਾਾਂ, ਰੁੁੱਖਾਾਂ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। 26 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਨਦੀਆਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਜਾਣ, ਤਾਾਂ ਧਰਤੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਗਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 27 ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਤੁਸੀਾਂ ਵੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਾਂ ਵੂੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਾਂ ਦੋ ਵਸਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਸਰਫ਼ ਇੁੱਕ ਵਸਰ, ਦੋ ਮੋ ੇ, ਦੋ ਹੁੱਥ, ਦੋ ਪੈਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੂੰਗ ਹਨ। 28 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਲਖਤਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵਸੁੱਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਡੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂਦੋ ਰਾਵਜਆਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੁੱਗੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਘਣਾਉਣੇ ਕੂੰਮ ਕਰੋਗੇ। 29 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਾਈਆਾਂ ਕੌਮਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਬਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਵਰਆਈ ਕਰੋਗੇ। 30 ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਾਂ ਪਰਭੂ ਨੂੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੁੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। 31 ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੁੱ ਖਾਾਂ ਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱਧ ਬੁਵਰਆਈ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਾਂ ਲਾਉਾਂਦਾ, ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਹ ਮਾਵਸਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 32 ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਧਾਰਵਮਕਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੁੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। 33 ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਵੁੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖੋਂਗੇ। 34 ਅਤੇ ਤੁਸੀਾਂਆਪਣੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੀ ਬੁਵਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੂੰ ਕਰੋਵਧਤ ਕਰੋਗੇ, 35 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਸੁੁੱਟ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 36 ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਵਚਓ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵਕ ਮੈਂ ਮਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਡੁੁੱਬੋ ਵਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੂੰਤ ਨੂੂੰ ਆ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ। 37 ਵਕਉਾਂਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਕਾਰ ਫ਼ੇਰ ਉਠਾਾਂਗਾ, ਉਸਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ; ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਅਨ ੂੰ ਦ ਕਰਾਾਂਗਾ, ਵਜੂੰਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਤਾ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 38 ਪਰ ਅਧਰਮੀ ਉੁੱਤੇ ਪਰਭੂ ਸਦੀਪਕ ਅੁੱਗ ਵਲਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪੀੜਹੀਆਾਂ ਤੁੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 39 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 40 ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋ। 41 ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੱਲਾਾਂ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁ ਾਪੇ ਵਵੁੱਚ ਸੌਂ ਵਗਆ। 42 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੁੱਤਰਾਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੂੰ ਇੁੱਕ ਲੁੱਕੜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱਵਖਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੁੱਚ ਉਹ ਉਸਨੂੂੰ ਚੁੁੱਕ ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਵਵੁੱਚ ਉਸਦੇ ਵਪਉ-ਦਾਵਦਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।