Maltese - Testament of Zebulun.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Maltese - Testament of Zebulun.pdf
KAPITOLU 1
Żabulun, is-sitt iben taʼ Ġakobb u Lea. L-
inventur u filantropu. Dak li tgħallem bħala
riżultat tal-plott kontra Ġużeppi.
1 Il-kopja tal-kliem taʼ Żabulun, li hu ordna
lil uliedu qabel ma miet fil-mija u erbatax-il
sena taʼ ħajtu, sentejn wara l-mewt taʼ
Ġużeppi.
2 U qalilhom: Isimgħuni, intom ulied
Żebulun, agħtu attenzjoni għall-kliem taʼ
missierkom.
3 Jien, Żabulun, twelidt rigal tajjeb għall-
ġenituri tiegħi.
4 Għax meta twelidt jien missieri żdied
ħafna ħafna, kemm fil-merħliet kif ukoll fil-
merħliet, meta bil-vireg mifruxa kellu s-
sehem tiegħu.
5 M’iniex konxju li dnibt il-jiem kollha
tiegħi, ħlief fil-ħsieb.
6 Lanqas ma niftakar li għamilt xi ħażen,
ħlief id-dnub tal-injoranza li għamilt kontra
Ġużeppi; għax għamilt patt ma’ ħuti li ma
ngħidx lil missieri x’kien sar.
7 Imma bkijt bil-moħbi għal ħafna jiem
minħabba Ġużeppi, għax bżajt minn ħuti,
għax ilkoll qablu li jekk xi ħadd jiddikjara s-
sigriet, jinqatel.
8 Imma meta xtaqu joqtluh, għidthom ħafna
bid-dmugħ biex ma jkunux ħatja ta’ dan id-
dnub.
9 Għax Simegħon u Gad ġew kontra
Ġużeppi biex joqtluh, u qalilhom bid-dmugħ:
Ħasra minni, ħuti, ħniena mill-imsaren taʼ
Ġakobb missierna: tpoġġix fuqi idejk biex
inxerred demm innoċenti, għax jien ma
dinnibx kontrik.
10 U jekk tabilħaqq dnibt, ikkastiguni bil-
kastig, ħuti, imma tpoġġix fuqi idejkom,
minħabba Ġakobb missierna,
11 U hekk kif qal dan il-kliem, nibki hekk
kif għamel hekk, ma stajtx inġorr il-
lamentazzjonijiet tiegħu, u bdejt nibki, u l-
fwied tiegħi tferraʼ, u s-sustanza kollha tal-
imsaren tiegħi ġiet maħlula.
12 U bkijt maʼ Ġużeppi u qalbi ddoqq, u l-
ġogi taʼ ġismi tregħdu, u ma stajtx nibqaʼ
bil- wieqfa.
13 U meta Ġużeppi rani nibki miegħu, u
kienu ġejjin kontrih biex joqtluh, ħarab
warajni u talabhom.
14 Imma sadattant Ruben qam u qal: Ejjew,
ħuti, ejjew ma noqtluhx, imma ejjew
nitfgħuh f’wieħed minn dawn il-ħofor
niexfa, li missirijietna ħaffru u ma sabu l-
ebda ilma.
15 Għax għalhekk il-Mulej ipprojbixxi li l-
ilma jitlaʼ fihom sabiex Ġużeppi jiġi
ppreservat.
16 U hekk għamlu, sakemm biegħuh lill-
Ishmaelins.
17 Għax fil-prezz tiegħu ma kellix sehem,
uliedi.
18 Imma Simegħon u Gad u sitta oħra minn
ħutna ħadu l-prezz taʼ Ġużeppi, u xtraw
sandlijiet għalihom, għan-nisa tagħhom u
għal uliedhom, u qalu:
19 M’aħniex se nieklu minnu, għax hu l-
prezz tad- demm taʼ ħuna, imma żgur li se
nkissruh taħt riġlejn, għax qal li kien se jkun
sultan fuqna, u għalhekk ejjew naraw x’se
jsir mill- ħolm tiegħu.
20 Għalhekk hemm miktub fil-kitba tal-liġi
taʼ Mosè, li kull min ma jqajjimx nisel lil
ħuh, is-sandlija tiegħu tinfetaħ, u jibżgħu
f’wiċċu.
21 U ħut Ġużeppi ma xtaqux li ħuhom jgħix,
u l-Mulej ħeles minnhom is-sandlija li libsu
kontra Ġużeppi ħuhom.
22 Għax meta daħlu l-Eġittu ġew maħlula
mill-qaddejja taʼ Ġużeppi barra l-bieb, u
għalhekk għoġbu lejn Ġużeppi bl-istess mod
tas-Sultan Fargħun.
23 U mhux biss għollu lejh, imma nbżqu
fuqu wkoll, u waqgħu quddiemu minnufih,
u għalhekk kienu mistħija qabel. l-Eġizzjani.
24 Għax wara dan l-Eġizzjani semgħu l-
ħażen kollu li kienu għamlu lil Ġużeppi.
25 U wara li nbiegħ ħuti qagħdu jieklu u
jixorbu.
26 Imma jien, minħabba ħasra għal Ġużeppi,
ma kellix, imma rajt il- ħofra, ladarba Ġuda
beżaʼ li Simegħon, Dan, u Gad ma jaħlux u
joqtluh.
27 Imma meta raw li ma niekolx, poġġewni
nħaresh, sakemm inbiegħ lill-Iżmajlin.
28 U meta Ruben ġie u semaʼ li waqt li kien
'il bogħod Ġużeppi kien inbiegħ, kera
ħwejġu, u jibki, qal:
29 Kif għandi nħares lejn wiċċ missieri
Ġakobb? U ħa l-flus u ġera wara n-
negozjanti iżda peress li naqas milli jsibhom
reġa’ mnikket.
30 Imma n- negozjanti kienu telqu mit- triq
wiesgħa u mxew mit- Trogloditi b’qasir
qasir.
31 Imma Ruben kien imnikket, u dakinhar
ma kielx.
32 Dan għalhekk ġie għandu u qal: La tibki,
la tnikket; għax sibna dak li nistgħu ngħidu
lil missierna Ġakobb.
33 Ejja noqtlu gidi tal-mogħoż, u ngħaddsu
fih il-kisja taʼ Ġużeppi; u ejjew nibagħtuha
lil Ġakobb, billi ngħidulu: Kun af, dan hu l-
ilbies ta’ ibnek?
34 U hekk għamlu. Għax neżgħu lil
Ġużeppi l-ilbies tiegħu meta kienu qed
ibigħuh, u libsu fuqu libsa ta’ lsir.
35 Issa Simegħon ħa l-kowt, u ma riedx
iċedi, għax xtaq jinqatagħha bis-sejf, peress
li kien irrabjat li Ġużeppi għex u li ma kienx
qatlu.
36 Imbagħad ilkoll qomna u qalulu: Jekk ma
taqtax il-kowt, ngħidu lil missierna li int
biss għamilt din il-ħaġa ħażina f’Iżrael.
37 U għalhekk tahom, u għamlu bħalma
kien qal Dan.
KAPITOLU 2
Huwa jħeġġeġ is-simpatija umana u l-fehim
tal-irġiel sħabu.
1 U issa tfal, jien intom biex iżżommu l-
kmandi tal-Mulej, u nuru ħniena mal-
proxxmu tagħkom, u jkollkom mogħdrija
ma’ kulħadd, mhux mal-bnedmin biss,
imma wkoll mal-bhejjem.
2 Minħabba dan kollu, il-Mulej berikni, u
meta ħuti kollha kienu morda, ħarabt
mingħajr mard, għax il-Mulej jaf l-iskopijiet
taʼ kull wieħed.
3 Mela, ikollkom mogħdrija f’qalbkom,
uliedi, għax bħalma bniedem jagħmel mal-
proxxmu, hekk ukoll jagħmel miegħu l-
Mulej.
4 Għax ulied ħuti kienu jimirdu u kienu qed
imutu minħabba Ġużeppi, għax ma wrewx
ħniena f’qalbhom; imma wliedi ġew
ippreservati mingħajr mard, kif tafu.
5 U meta kont fl- art taʼ Kangħan, ħdejn il-
kosta tal- baħar, għamilt qabda taʼ ħut għal
missieri Ġakobb; u meta ħafna kienu fgat
fil-baħar, bqajt bla ħsara.
6 Jien kont l-ewwel li għamilt dgħajsa biex
tbaħħar fuq il-baħar, għax il-Mulej tani
fehim u għerf fiha.
7 U nżilt tmun warajh, u ġibt qlugħ fuq
biċċa injama wieqfa oħra fin-nofs.
8 U nbaħħru fih tul ix-xtut, naqbad il-ħut
għad-dar taʼ missieri sakemm wasalna l-
Eġittu.
9 U bil- mogħdrija qsamt il- qabda tiegħi
maʼ kull barrani.
10 U jekk raġel kien barrani, jew marid, jew
xjuħ, jien għalli l-ħut, u libsejthom tajjeb, u
offrihom lill-bnedmin kollha, kif kull
bniedem kellu bżonn, imnikket bihom u
ħniena għalihom.
11 Għalhekk ukoll il-Mulej issodisfani
b’abbundanza ta’ ħut meta nqabad il-ħut;
għax min jaqsam mal-proxxmu jirċievi
ħafna iktar mill-Mulej.
12 Għal ħames snin qbadt il- ħut u tajtha lil
kull raġel li rajt, u kien biżżejjed għad- dar
kollha taʼ missieri.
13 U fis-sajf kont qbadt il-ħut, u fix-xitwa
kont inżamm nagħaġ ma’ ħuti.
14 Issa se nistqarrilkom dak li għamilt.
15 Jiena rajt raġel f’diffikultà minħabba l-
għira fix-xitwa, u ħassejtu mogħdrija, u
seraq ilbies bil-moħbi mid-dar taʼ missieri, u
tajtu lil dak li kien f’diffikultà.
16 Intom, għalhekk, uliedi, minn dak li Alla
jagħtikom, juru mogħdrija u ħniena
mingħajr tfixkil mal-bnedmin kollha, u
agħtu lil kull bniedem b’qalb tajba.
17 U jekk ma jkollkomx x’tagħtu lil min
għandu bżonn, ikollkom mogħdrija għalih
fil- imsaren tal- ħniena.
18 Naf li idi ma sabx il-biex nagħti lilu dak
li kellu bżonn, u imxejt miegħu nibki għal
sebaʼ stadji, u l-imsaren tiegħi jixxennqu
lejh b’mogħdrija.
19 Ikollkom, għalhekk, infuskom ukoll,
uliedi, mogħdrija ma’ kull bniedem bil-
ħniena, biex il-Mulej ukoll ikollu mogħdrija
u ħniena minnkom.
20 Għax ukoll fl-aħħar jiem Alla jibgħat il-
mogħdrija Tiegħu fuq l-art, u kulfejn isib
imsaren ta’ ħniena jgħammar fih.
21 Għax fil-grad li fih bniedem għandu
mogħdrija għall-ġirien tiegħu, fl-istess grad
għandu wkoll il-Mulej fuqu.
22 U meta ninżlu l-Eġittu, Ġużeppi ma
ġarrab ebda ħtija kontra tagħna.
23 Lil min tagħti kas, agħmlu intom ukoll,
uliedi, tapprovaw lilkom infuskom mingħajr
mali, u ħobbu lil xulxin; u tawx kont, kull
wieħed minnkom, ħażen kontra ħuh.
24 Għax dan ikisser l-għaqda u jifred il-
familja kollha, u jfixkel ir-ruħ, u jegħleb il-
wiċċ.
25 Osserva, għalhekk, l- ilmijiet, u kun af
meta jgħumu flimkien, jiknes tul ġebel,
siġar, art, u affarijiet oħra.
26 Imma jekk jinqasmu f’ħafna nixxigħat, l-
art tiblagħhom, u jisparixxu.
27 Hekk tkunu intom ukoll jekk tkunu
maqsumin. Tkunx, għalhekk, maqsuma
f'żewġt irjus għal dak kollu li għamel il-
Mulej, għandu biss ras waħda, u żewġ
spallejn, żewġ idejn, żewġ saqajn, u l-
membri kollha li fadal.
28 Għax bil-kitba taʼ missirijieti tgħallimt li
intom tkunu maqsumin f’Iżrael, u timxu
wara żewġ slaten, u tagħmlu kull
abominazzjoni.
29 U l-għedewwa tagħkom iwasslukom fil-
jasar, u intom tkunu mħeġġa ħażin fost il-
Ġentili, b’ħafna dgħufijiet u tribulations.
30 U wara dawn l-affarijiet intom tiftakru
fil-Mulej u tindem, u Hu jkollu ħniena
minnkom, għax Hu ħanin u mogħdrija.
31 U ma jagħtix kont tal-ħażen kontra wlied
il-bnedmin, għax huma laħam, u huma
mqarrqa bl-għemejjel ħżiena tagħhom stess.
32 U wara dawn l-affarijiet se jqum
għalikom il-Mulej innifsu, id-dawl tal-
ġustizzja, u intom tirritornaw lejn artkom.
33 U intom taraw lilu f’Ġerusalemm,
minħabba ismu.
34 U għal darb’oħra bil-ħażen taʼ l-
għemejjel tagħkom tqanqluh għar-rabja,
35 U intom tiġu mkeċċija minnu sa żmien
il- konsum.
36 U issa, uliedi, ittnikktux li jien qed
immut, u lanqas titwaqqaʼ għax ġejt fi
tmiemi.
37 Għax jien se nqum mill-ġdid f’nofskom,
bħala ħakkiem f’nofs uliedu; u nifraħ f’nofs
it-tribù tiegħi, dawk li jżommu l-liġi tal-
Mulej u l-kmandamenti ta’ missierhom
Żabulun.
38 Imma l-Mulej iġib in-nar ta’ dejjem fuq
il-ħażin, u jeqridhom fil-ġenerazzjonijiet
kollha.
39 Imma jien issa qed nitgħaġġel lejn il-
mistrieħ tiegħi, bħalma għamlu wkoll
missirijieti.
40 Imma tibżgħu mill-Mulej Alla tagħna
bil-qawwa kollha tagħkom il-jiem kollha taʼ
ħajtek.
41 U meta qal dawn l-affarijiet raqad, fi
xjuħija tajba.
42 U wliedu poġġewh ġo tebut tal-injam. U
wara tellgħuh u difnu f’Ħebron, ma’
missirijietu.

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Persian - 2nd Esdras.pdfPersian - 2nd Esdras.pdf
Persian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Pashto - 2nd Esdras.pdfPashto - 2nd Esdras.pdf
Pashto - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Odia Oriya - 2nd Esdras.pdfOdia Oriya - 2nd Esdras.pdf
Odia Oriya - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Norwegian - 2nd Esdras.pdfNorwegian - 2nd Esdras.pdf
Norwegian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Northern Sotho Sepedi - 2nd Esdras.pdfNorthern Sotho Sepedi - 2nd Esdras.pdf
Northern Sotho Sepedi - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Nepali - 2nd Esdras.pdfNepali - 2nd Esdras.pdf
Nepali - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Mongolian - 2nd Esdras.pdfMongolian - 2nd Esdras.pdf
Mongolian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Mizo - 2nd Esdras.pdfMizo - 2nd Esdras.pdf
Mizo - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Maori - 2nd Esdras.pdfMaori - 2nd Esdras.pdf
Maori - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Maltese - 2nd Esdras.pdfMaltese - 2nd Esdras.pdf
Maltese - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Malay - 2nd Esdras.pdfMalay - 2nd Esdras.pdf
Malay - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Malagasy - 2nd Esdras.pdfMalagasy - 2nd Esdras.pdf
Malagasy - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Macedonian - 2nd Esdras.pdfMacedonian - 2nd Esdras.pdf
Macedonian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Luxembourgish - 2nd Esdras.pdfLuxembourgish - 2nd Esdras.pdf
Luxembourgish - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Luganda - 2nd Esdras.pdfLuganda - 2nd Esdras.pdf
Luganda - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Lithuanian - 2nd Esdras.pdfLithuanian - 2nd Esdras.pdf
Lithuanian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Latvian - 2nd Esdras.pdfLatvian - 2nd Esdras.pdf
Latvian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Latin - 2nd Esdras.pdfLatin - 2nd Esdras.pdf
Latin - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Kyrgyz - 2nd Esdras.pdfKyrgyz - 2nd Esdras.pdf
Kyrgyz - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views

Maltese - Testament of Zebulun.pdf

  • 2. KAPITOLU 1 Żabulun, is-sitt iben taʼ Ġakobb u Lea. L- inventur u filantropu. Dak li tgħallem bħala riżultat tal-plott kontra Ġużeppi. 1 Il-kopja tal-kliem taʼ Żabulun, li hu ordna lil uliedu qabel ma miet fil-mija u erbatax-il sena taʼ ħajtu, sentejn wara l-mewt taʼ Ġużeppi. 2 U qalilhom: Isimgħuni, intom ulied Żebulun, agħtu attenzjoni għall-kliem taʼ missierkom. 3 Jien, Żabulun, twelidt rigal tajjeb għall- ġenituri tiegħi. 4 Għax meta twelidt jien missieri żdied ħafna ħafna, kemm fil-merħliet kif ukoll fil- merħliet, meta bil-vireg mifruxa kellu s- sehem tiegħu. 5 M’iniex konxju li dnibt il-jiem kollha tiegħi, ħlief fil-ħsieb. 6 Lanqas ma niftakar li għamilt xi ħażen, ħlief id-dnub tal-injoranza li għamilt kontra Ġużeppi; għax għamilt patt ma’ ħuti li ma ngħidx lil missieri x’kien sar. 7 Imma bkijt bil-moħbi għal ħafna jiem minħabba Ġużeppi, għax bżajt minn ħuti, għax ilkoll qablu li jekk xi ħadd jiddikjara s- sigriet, jinqatel. 8 Imma meta xtaqu joqtluh, għidthom ħafna bid-dmugħ biex ma jkunux ħatja ta’ dan id- dnub. 9 Għax Simegħon u Gad ġew kontra Ġużeppi biex joqtluh, u qalilhom bid-dmugħ: Ħasra minni, ħuti, ħniena mill-imsaren taʼ Ġakobb missierna: tpoġġix fuqi idejk biex inxerred demm innoċenti, għax jien ma dinnibx kontrik. 10 U jekk tabilħaqq dnibt, ikkastiguni bil- kastig, ħuti, imma tpoġġix fuqi idejkom, minħabba Ġakobb missierna, 11 U hekk kif qal dan il-kliem, nibki hekk kif għamel hekk, ma stajtx inġorr il- lamentazzjonijiet tiegħu, u bdejt nibki, u l- fwied tiegħi tferraʼ, u s-sustanza kollha tal- imsaren tiegħi ġiet maħlula. 12 U bkijt maʼ Ġużeppi u qalbi ddoqq, u l- ġogi taʼ ġismi tregħdu, u ma stajtx nibqaʼ bil- wieqfa. 13 U meta Ġużeppi rani nibki miegħu, u kienu ġejjin kontrih biex joqtluh, ħarab warajni u talabhom. 14 Imma sadattant Ruben qam u qal: Ejjew, ħuti, ejjew ma noqtluhx, imma ejjew nitfgħuh f’wieħed minn dawn il-ħofor niexfa, li missirijietna ħaffru u ma sabu l- ebda ilma. 15 Għax għalhekk il-Mulej ipprojbixxi li l- ilma jitlaʼ fihom sabiex Ġużeppi jiġi ppreservat. 16 U hekk għamlu, sakemm biegħuh lill- Ishmaelins. 17 Għax fil-prezz tiegħu ma kellix sehem, uliedi. 18 Imma Simegħon u Gad u sitta oħra minn ħutna ħadu l-prezz taʼ Ġużeppi, u xtraw sandlijiet għalihom, għan-nisa tagħhom u għal uliedhom, u qalu: 19 M’aħniex se nieklu minnu, għax hu l- prezz tad- demm taʼ ħuna, imma żgur li se nkissruh taħt riġlejn, għax qal li kien se jkun sultan fuqna, u għalhekk ejjew naraw x’se jsir mill- ħolm tiegħu. 20 Għalhekk hemm miktub fil-kitba tal-liġi taʼ Mosè, li kull min ma jqajjimx nisel lil ħuh, is-sandlija tiegħu tinfetaħ, u jibżgħu f’wiċċu. 21 U ħut Ġużeppi ma xtaqux li ħuhom jgħix, u l-Mulej ħeles minnhom is-sandlija li libsu kontra Ġużeppi ħuhom. 22 Għax meta daħlu l-Eġittu ġew maħlula mill-qaddejja taʼ Ġużeppi barra l-bieb, u għalhekk għoġbu lejn Ġużeppi bl-istess mod tas-Sultan Fargħun. 23 U mhux biss għollu lejh, imma nbżqu fuqu wkoll, u waqgħu quddiemu minnufih, u għalhekk kienu mistħija qabel. l-Eġizzjani. 24 Għax wara dan l-Eġizzjani semgħu l- ħażen kollu li kienu għamlu lil Ġużeppi. 25 U wara li nbiegħ ħuti qagħdu jieklu u jixorbu. 26 Imma jien, minħabba ħasra għal Ġużeppi, ma kellix, imma rajt il- ħofra, ladarba Ġuda
  • 3. beżaʼ li Simegħon, Dan, u Gad ma jaħlux u joqtluh. 27 Imma meta raw li ma niekolx, poġġewni nħaresh, sakemm inbiegħ lill-Iżmajlin. 28 U meta Ruben ġie u semaʼ li waqt li kien 'il bogħod Ġużeppi kien inbiegħ, kera ħwejġu, u jibki, qal: 29 Kif għandi nħares lejn wiċċ missieri Ġakobb? U ħa l-flus u ġera wara n- negozjanti iżda peress li naqas milli jsibhom reġa’ mnikket. 30 Imma n- negozjanti kienu telqu mit- triq wiesgħa u mxew mit- Trogloditi b’qasir qasir. 31 Imma Ruben kien imnikket, u dakinhar ma kielx. 32 Dan għalhekk ġie għandu u qal: La tibki, la tnikket; għax sibna dak li nistgħu ngħidu lil missierna Ġakobb. 33 Ejja noqtlu gidi tal-mogħoż, u ngħaddsu fih il-kisja taʼ Ġużeppi; u ejjew nibagħtuha lil Ġakobb, billi ngħidulu: Kun af, dan hu l- ilbies ta’ ibnek? 34 U hekk għamlu. Għax neżgħu lil Ġużeppi l-ilbies tiegħu meta kienu qed ibigħuh, u libsu fuqu libsa ta’ lsir. 35 Issa Simegħon ħa l-kowt, u ma riedx iċedi, għax xtaq jinqatagħha bis-sejf, peress li kien irrabjat li Ġużeppi għex u li ma kienx qatlu. 36 Imbagħad ilkoll qomna u qalulu: Jekk ma taqtax il-kowt, ngħidu lil missierna li int biss għamilt din il-ħaġa ħażina f’Iżrael. 37 U għalhekk tahom, u għamlu bħalma kien qal Dan. KAPITOLU 2 Huwa jħeġġeġ is-simpatija umana u l-fehim tal-irġiel sħabu. 1 U issa tfal, jien intom biex iżżommu l- kmandi tal-Mulej, u nuru ħniena mal- proxxmu tagħkom, u jkollkom mogħdrija ma’ kulħadd, mhux mal-bnedmin biss, imma wkoll mal-bhejjem. 2 Minħabba dan kollu, il-Mulej berikni, u meta ħuti kollha kienu morda, ħarabt mingħajr mard, għax il-Mulej jaf l-iskopijiet taʼ kull wieħed. 3 Mela, ikollkom mogħdrija f’qalbkom, uliedi, għax bħalma bniedem jagħmel mal- proxxmu, hekk ukoll jagħmel miegħu l- Mulej. 4 Għax ulied ħuti kienu jimirdu u kienu qed imutu minħabba Ġużeppi, għax ma wrewx ħniena f’qalbhom; imma wliedi ġew ippreservati mingħajr mard, kif tafu. 5 U meta kont fl- art taʼ Kangħan, ħdejn il- kosta tal- baħar, għamilt qabda taʼ ħut għal missieri Ġakobb; u meta ħafna kienu fgat fil-baħar, bqajt bla ħsara. 6 Jien kont l-ewwel li għamilt dgħajsa biex tbaħħar fuq il-baħar, għax il-Mulej tani fehim u għerf fiha. 7 U nżilt tmun warajh, u ġibt qlugħ fuq biċċa injama wieqfa oħra fin-nofs. 8 U nbaħħru fih tul ix-xtut, naqbad il-ħut għad-dar taʼ missieri sakemm wasalna l- Eġittu. 9 U bil- mogħdrija qsamt il- qabda tiegħi maʼ kull barrani. 10 U jekk raġel kien barrani, jew marid, jew xjuħ, jien għalli l-ħut, u libsejthom tajjeb, u offrihom lill-bnedmin kollha, kif kull bniedem kellu bżonn, imnikket bihom u ħniena għalihom. 11 Għalhekk ukoll il-Mulej issodisfani b’abbundanza ta’ ħut meta nqabad il-ħut; għax min jaqsam mal-proxxmu jirċievi ħafna iktar mill-Mulej. 12 Għal ħames snin qbadt il- ħut u tajtha lil kull raġel li rajt, u kien biżżejjed għad- dar kollha taʼ missieri. 13 U fis-sajf kont qbadt il-ħut, u fix-xitwa kont inżamm nagħaġ ma’ ħuti. 14 Issa se nistqarrilkom dak li għamilt. 15 Jiena rajt raġel f’diffikultà minħabba l- għira fix-xitwa, u ħassejtu mogħdrija, u seraq ilbies bil-moħbi mid-dar taʼ missieri, u tajtu lil dak li kien f’diffikultà. 16 Intom, għalhekk, uliedi, minn dak li Alla jagħtikom, juru mogħdrija u ħniena mingħajr tfixkil mal-bnedmin kollha, u agħtu lil kull bniedem b’qalb tajba.
  • 4. 17 U jekk ma jkollkomx x’tagħtu lil min għandu bżonn, ikollkom mogħdrija għalih fil- imsaren tal- ħniena. 18 Naf li idi ma sabx il-biex nagħti lilu dak li kellu bżonn, u imxejt miegħu nibki għal sebaʼ stadji, u l-imsaren tiegħi jixxennqu lejh b’mogħdrija. 19 Ikollkom, għalhekk, infuskom ukoll, uliedi, mogħdrija ma’ kull bniedem bil- ħniena, biex il-Mulej ukoll ikollu mogħdrija u ħniena minnkom. 20 Għax ukoll fl-aħħar jiem Alla jibgħat il- mogħdrija Tiegħu fuq l-art, u kulfejn isib imsaren ta’ ħniena jgħammar fih. 21 Għax fil-grad li fih bniedem għandu mogħdrija għall-ġirien tiegħu, fl-istess grad għandu wkoll il-Mulej fuqu. 22 U meta ninżlu l-Eġittu, Ġużeppi ma ġarrab ebda ħtija kontra tagħna. 23 Lil min tagħti kas, agħmlu intom ukoll, uliedi, tapprovaw lilkom infuskom mingħajr mali, u ħobbu lil xulxin; u tawx kont, kull wieħed minnkom, ħażen kontra ħuh. 24 Għax dan ikisser l-għaqda u jifred il- familja kollha, u jfixkel ir-ruħ, u jegħleb il- wiċċ. 25 Osserva, għalhekk, l- ilmijiet, u kun af meta jgħumu flimkien, jiknes tul ġebel, siġar, art, u affarijiet oħra. 26 Imma jekk jinqasmu f’ħafna nixxigħat, l- art tiblagħhom, u jisparixxu. 27 Hekk tkunu intom ukoll jekk tkunu maqsumin. Tkunx, għalhekk, maqsuma f'żewġt irjus għal dak kollu li għamel il- Mulej, għandu biss ras waħda, u żewġ spallejn, żewġ idejn, żewġ saqajn, u l- membri kollha li fadal. 28 Għax bil-kitba taʼ missirijieti tgħallimt li intom tkunu maqsumin f’Iżrael, u timxu wara żewġ slaten, u tagħmlu kull abominazzjoni. 29 U l-għedewwa tagħkom iwasslukom fil- jasar, u intom tkunu mħeġġa ħażin fost il- Ġentili, b’ħafna dgħufijiet u tribulations. 30 U wara dawn l-affarijiet intom tiftakru fil-Mulej u tindem, u Hu jkollu ħniena minnkom, għax Hu ħanin u mogħdrija. 31 U ma jagħtix kont tal-ħażen kontra wlied il-bnedmin, għax huma laħam, u huma mqarrqa bl-għemejjel ħżiena tagħhom stess. 32 U wara dawn l-affarijiet se jqum għalikom il-Mulej innifsu, id-dawl tal- ġustizzja, u intom tirritornaw lejn artkom. 33 U intom taraw lilu f’Ġerusalemm, minħabba ismu. 34 U għal darb’oħra bil-ħażen taʼ l- għemejjel tagħkom tqanqluh għar-rabja, 35 U intom tiġu mkeċċija minnu sa żmien il- konsum. 36 U issa, uliedi, ittnikktux li jien qed immut, u lanqas titwaqqaʼ għax ġejt fi tmiemi. 37 Għax jien se nqum mill-ġdid f’nofskom, bħala ħakkiem f’nofs uliedu; u nifraħ f’nofs it-tribù tiegħi, dawk li jżommu l-liġi tal- Mulej u l-kmandamenti ta’ missierhom Żabulun. 38 Imma l-Mulej iġib in-nar ta’ dejjem fuq il-ħażin, u jeqridhom fil-ġenerazzjonijiet kollha. 39 Imma jien issa qed nitgħaġġel lejn il- mistrieħ tiegħi, bħalma għamlu wkoll missirijieti. 40 Imma tibżgħu mill-Mulej Alla tagħna bil-qawwa kollha tagħkom il-jiem kollha taʼ ħajtek. 41 U meta qal dawn l-affarijiet raqad, fi xjuħija tajba. 42 U wliedu poġġewh ġo tebut tal-injam. U wara tellgħuh u difnu f’Ħebron, ma’ missirijietu.