Maltese - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Maltese - Testament of Benjamin.pdf
KAPITOLU 1
Benjamin, it-tnax-il iben ta’ Ġakobb u Rakel, it-
tarbija tal-familja, isir filosofu u filantropu.
1 Il-kopja tal-kliem taʼ Benjamin, li hu ordna lil
uliedu biex josservaw, wara li kien għex mija u
ħamsa u għoxrin sena.
2 U bewshom, u qal: Bħalma Iżakk twieled lil
Abraham fix-xjuħija tiegħu, hekk ukoll kont
jien lil Ġakobb.
3 U peress li Rakel ommi mietet meta wellditni,
ma kellix ħalib; għalhekk treddajt mill-qaddejja
tagħha Bilħa.
4 Għax Rakel baqgħet għerja għal tnax-il sena
wara li twieldet lil Ġużeppi; u talbet lill-Mulej
b’sawm tnax-il jum, u tnisslet u tnisselni.
5 Għax missieri kien iħobb ħafna lil Rakel, u
talab biex jara minnha jitwieldu żewġ subien.
6 Għalhekk kont imsejjaħ Benjamin, jiġifieri
bin il-jiem.
7 U meta mort l-Eġittu, għand Ġużeppi, u ħu
għarrafni, qalli: X’qalu lil missieri meta
biegħuni?
8 U jien għedtlu, Huma dabbled il-kowt tiegħek
bid-demm u bagħtuh, u qalu: Kun af jekk dan
hux il-kisja taʼ ibnek.
9 U qalli: Hekk ukoll, ħu, meta neħħewni mill-
kowt tiegħi tawni lill- Ishmaelites, u tawni
drapp tal- ġenbejn, u fgħaġuni, u qaluli niġri.
10 U dwar wieħed minnhom li kien sawwatni
b’basga, iljun iltaqaʼ miegħu u qatlu.
11 U għalhekk sħabu kienu mbeżżgħin.
12 Intom ukoll, uliedi, ħobbu lill-Mulej Alla
tas-sema u l-art, u żommu l-kmandamenti
Tiegħu, fuq l-eżempju tal-bniedem twajjeb u
qaddis Ġużeppi.
13 U ħalli moħħkom ikun tajjeb, bħalma intom
tafuni; għax min jaħsel moħħu sewwa jara
kollox sewwa.
14 Ibżgħu mill-Mulej, u ħobbu lill-proxxmu; u
avolja l-ispirti ta’ Beliar jippretendu li inti biex
jolqtuk b’kull ħażen, iżda m’għandhomx
jaħkmu fuqek, bħalma ma kellhomx fuq
Ġużeppi ħu tiegħi.
15 Kemm irġiel xtaqu joqtluh, u Alla ħassieh!
16 Għax min jibżaʼ minn Alla u jħobb lill-
proxxmu tiegħu ma jistax jintlaqat mill- ispirtu
taʼ Beliar, billi jkun protett mill- biżaʼ taʼ Alla.
17 Lanqas ma jistaʼ jiġi mmexxi mill- bnedmin
jew mill- bhejjem, għax hu mgħejjun mill-
Mulej permezz tal- imħabba li għandu lejn il-
proxxmu.
18 Għax Ġużeppi talab ukoll lil missierna biex
jitlob għal ħutu, biex il- Mulej ma jimputahomx
bħala dnub kull ħażen li għamlulu.
19 U hekk Ġakobb għajjat: It-tifel it-tajjeb
tiegħi, int irbaħt fuq l-imsaren taʼ missierek
Ġakobb.
20 U ħaddan, u bewsu għal sagħtejn, u qal:
21 Fik titwettaq il-profezija tas-sema dwar il-
Ħaruf ta’ Alla, u s-Salvatur tad-dinja, u li
wieħed bla ħtija għandu jingħata għal bnedmin
bla liġi, u bla dnub imut għal bnedmin ħżiena
fid-demm tal-patt. , għas-salvazzjoni tal-Ġentili
u ta’ Iżrael, u jeqred lil Beliar u lill-qaddejja
tiegħu.
22 Taraw, għalhekk, uliedi, it-tmiem tar-raġel
twajjeb?
23 Għalhekk, kunu segwaċi tal- mogħdrija
tiegħu, b’moħħ tajjeb, biex intom ukoll tistgħu
tilbsu kuruni tal- glorja.
24 Għax il-bniedem tajjeb m’għandux għajn
mudlama; għax hu juri ħniena mal-bnedmin
kollha, għalkemm huma midinbin.
25 U għalkemm ifasslu b’intenzjoni ħażina.
dwaru, billi jagħmel it-tajjeb jegħleb il-ħażen,
billi jkun protett minn Alla; u jħobb lill-ġust
bħal ruħu stess.
26 Jekk xi ħadd jiġi glorifikat, ma jgħirax; jekk
xi ħadd ikun mogħni, ma jkunx jealous; jekk xi
ħadd hu qalbieni, ifaħħarh; il-bniedem virtuż li
laudeth; fuq il-fqir għandu ħniena; fuq id-
dgħajjef għandu mogħdrija; lil Alla jfaħħar.
27 U lil min għandu l-grazzja taʼ spirtu tajjeb
iħobb bħal ruħu stess.
28 Għalhekk, jekk intom ukoll għandek moħħ
tajjeb, allura ż-żewġ irġiel ħżiena jkunu fis-
sliem miegħek, u l-ħerqana jħarsu lejkom u
jduru għat-tajjeb; u l-coveous mhux biss jieqfu
mix-xewqa żbaljata tagħhom, iżda saħansitra
jagħtu l-oġġetti tal-coveousness tagħhom lil
dawk li huma milquta.
29 Jekk tagħmlu tajjeb, anke l-ispirti mhux
nodfa jaħarbu minnkom; u l-bhejjem jibżgħuk.
30 Għax fejn hemm riverenza għall-opri tajba u
dawl fil-moħħ, anki d-dlam jaħrab minnu.
31 Għax jekk xi ħadd jagħmel vjolenza lil raġel
qaddis, jindem; għax il-qaddis hu ħanin ma’
min iqalleb tiegħu, u jżomm paċi.
32 U jekk xi ħadd jittradixxi raġel ġust, il-ġust
jitlob: għalkemm għal ftit ikun umiljat, iżda ftit
wara jidher ferm aktar glorjuż, bħalma kien
Ġużeppi ħu tiegħi.
33 L-inklinazzjoni tar-raġel twajjeb mhix fil-
qawwa tal-qerq tal-ispirtu ta’ Beliar, għax l-
anġlu tal-paċi jiggwida ruħu.
34 U ma jħaresx b’passjoni fuq affarijiet li
jitħassru, u lanqas jiġbor rikkezzi permezz taʼ
xewqa taʼ pjaċir.
35 Hu ma jieħux gost bil-pjaċir, ma jnikketx
lill-proxxmu, ma jqajjimx lilu nnifsu bil-lussu,
ma jiżbaljax fl-irfigħ tal-għajnejn, għax il-
Mulej hu s-sehem tiegħu.
36 L-inklinazzjoni tajba ma tirċevix glorja u
lanqas diżunur mingħand il-bnedmin, u ma
tagħraf l-ebda qerq, jew gidba, jew ġlied jew
infama; għax il-Mulej jgħammar fih u jdawwal
ruħu, u jifraħ dejjem mal-bnedmin kollha.
37 Il-moħħ it-tajjeb m’għandux żewġ ilsna, ta’
barka u ta’ saħta, ta’ ħeġġa u ta’ unur, ta’ niket
u ta’ ferħ, ta’ kwiet u ta’ konfużjoni, ta’
ipokresija u ta’ verità, ta’ faqar u ta’ ġid; imma
għandha dispożizzjoni waħda, mhux korrotta u
safja, dwar il-bnedmin kollha.
38 M’għandux vista doppja, u lanqas smigħ
doppju; għax f’dak kollu li jagħmel, jew
jitkellem, jew jara, jaf li l-Mulej iħares lejn
ruħu.
39 U jnaddaf moħħu biex ma jkunx
ikkundannat mill- bnedmin kif ukoll minn Alla.
40 U bl-istess mod l-għemejjel ta’ Beliar huma
doppji, u fihom m’hemm l-ebda waħda.
41 Għalhekk, uliedi, ngħidilkom, aħarbu mill-
mali ta’ Beliar; għax jagħti sejf lil dawk li
jobduh.
42 U s-sejf hu omm seba’ ħażen. L-ewwel il-
moħħ ifassal permezz ta’ Beliar, u l-ewwel ikun
hemm tixrid ta’ demm; it-tieni rovina; it-tielet,
it-tribulazzjoni; ir-raba’, l-eżilju; il-ħames, in-
nuqqas; is-sitt, paniku; is-seba’, il-qerda.
43 ‘Għalhekk Kajjin ġie wkoll ikkonsenjat għal
seba’ vendikazzjonijiet minn Alla, għax kull
mitt sena l-Mulej ġab marda waħda fuqu.
44 U meta kellu mitejn sena beda jbati, u fid-
disa’ mitt sena nqered.
45 Għax minħabba Abel, ħuh, ġie ġġudikat bil-
ħażen kollu, imma Lamek b’sebgħin darba
sebgħa.
46 Għax għal dejjem dawk li huma bħal Kajjin
fl-għira u l-mibegħda lejn l-aħwa, għandhom
jiġu kkastigati bl-istess ġudizzju.
KAPITOLU 2
Vers 3 fih eżempju impressjonanti taʼ l-
homeliness—iżda l- ħaj tal- figuri taʼ diskors
taʼ dawn il- patrijarki tal- qedem.
1 U intom, uliedi, aħarbu mill-ħażen, l-għira, u
l-mibegħda lejn l-aħwa, u ingħaqdu mat-tjubija
u l-imħabba.
2 Min għandu moħħ safi fl-imħabba, ma jħarisx
lil mara bil-ħsieb taż-żína; għax m’għandu l-
ebda tniġġis f’qalbu, għax l-Ispirtu ta’ Alla
jistrieħu fuqu.
3 Għax bħalma x-xemx ma titniġġesx billi tiddi
fuq id-demel u l-ħama, imma pjuttost tnixxef it-
tnejn u tkeċċi r-riħa ħażina; hekk ukoll il-moħħ
safi, għalkemm miġbur mit-tiġis tal-art, pjuttost
jnaddafhom u ma jitniġġesx innifsu.
4 U nemmen li se jkun hemm ukoll għemejjel
ħżiena fostkom, mill-kliem taʼ Ħenok il-ġust: li
intom tagħmlu ż-żina maż-żina ta’ Sodoma, u
tgħibu, ilkoll ħlief ftit, u ġġeddu l-għemejjel bla
bżonn man-nisa. ; u s-saltna tal-Mulej ma tkunx
fostkom, għax minnufih jeħodha.
5 Madankollu t-tempju ta’ Alla jkun fil-porzjon
tiegħek, u l-aħħar tempju jkun aktar glorjuż
mill-ewwel.
6 U t- tnax-il tribù għandhom jinġabru flimkien
hemmhekk, u l- Ġentili kollha, sakemm l- Iktar
Għoli jibgħat is- salvazzjoni Tiegħu fil- viżta
taʼ profeta waħdieni.
7 U jidħol fl-ewwel tempju, u hemm il-Mulej
jiġi ttrattat bl-għadab, u jittellaʼ fuq siġra.
8 U l-velu tat-tempju jinqata’, u l-Ispirtu ta’
Alla jgħaddi lill-Ġentili bħal nar imferra’.
9 U jitla’ minn Ħades u jgħaddi mill-art għas-
sema.
10 U naf kemm hu umli fuq l-art, u kemm
glorjuż fis-sema.
11 Issa meta Ġużeppi kien l-Eġittu, xtaqt nara l-
figura tiegħu u l-għamla taʼ wiċċu; u permezz
tat-talb ta’ Ġakobb missieri rajtu, waqt li kien
imqajjem matul il-jum, anki l-figura kollha
tiegħu eżattament kif kien.
12 U meta qal dawn l-affarijiet, qalilhom: Kunu,
għalhekk, uliedi, li jien qed immut.
13 Għalhekk, tagħmlu verità kull wieħed mal-
proxxmu, u żommu l-liġi tal-Mulej u l-
kmandamenti Tiegħu.
14 Għal dawn l-affarijiet inħallikom minflok il-
wirt.
15 Intom ukoll, għalhekk, agħtuhom lil
uliedkom bħala proprjetà taʼ dejjem; għax hekk
għamlu kemm Abraham, kif ukoll Iżakk u
Ġakobb.
16 Għal dawn l-affarijiet kollha tawna bħala
wirt, billi qalu: Żomm il-kmandamenti ta’ Alla,
sakemm il-Mulej juri s-salvazzjoni Tiegħu lill-
Ġentili kollha.
17 U mbagħad taraw lil Ħenok, Noè, u Sem, u
Abraham, u Iżakk, u Ġakobb, iqumu fuq il-
lemin bil-ferħ,
18 Imbagħad aħna wkoll inqumu, kull wieħed
fuq it-tribù tagħna, naduraw lis-Sultan tas-sema,
li deher fuq l-art f’għamla taʼ raġel fl-umiltà.
19 U dawk kollha li jemmnu fih fuq l-art
għandhom jifirħu miegħu.
20 Imbagħad il-bnedmin kollha jqumu, uħud
għall-glorja u oħrajn għall-mistħija.
21 U l-Mulej għandu jiġġudika l-ewwel lil
Iżrael, minħabba l-inġustizzja tagħhom; għax
meta deher bħala Alla fil-ġisem biex jeħlishom
ma emmnuhx.
22 U allura għandu jiġġudika lill-Ġentili kollha,
dawk li ma emmnuhx meta deher fuq l-art.
23 U għandu jikkundanna lil Iżrael permezz tal-
magħżulin mill-Ġentili, bħalma ċanfar lil Esaw
permezz tal-Midjani, li qarrqu lil ħuthom, u
b’hekk waqgħu fiż-żína u l-idolatrija; u ġew
imbiegħda minn Alla, u għalhekk saru wlied fil-
parti ta’ dawk li jibżgħu mill-Mulej.
24 Għalhekk, jekk intom, uliedi, nimxu fil-
qdusija skont il-kmandamenti tal-Mulej, terġaʼ
tgħammar miegħi fis-sigurtà, u Iżrael kollu
jinġabar għand il-Mulej.
25 U m’iniex se nibqaʼ msejjaħ lupu ravening
minħabba l-ħerba tiegħek, imma ħaddiem tal-
Mulej li jqassam l-ikel lil dawk li jaħdmu t-
tajjeb.
26 U se jqum fl-aħħar jiem wieħed maħbub tal-
Mulej, mit-tribù taʼ Ġuda u Levi, li jwettaq il-
pjaċir tiegħu f’fommu, b’għarfien ġdid li
jdawwal lill-Ġentili.
27 Sat-tmiem taż-żmien għandu jkun fis-
sinagogi tal-Ġentili, u fost il-ħakkiema tagħhom,
bħala mużika f’fomm kulħadd.
28 U għandu jkun iskritt fil-kotba qaddisa,
kemm ix-xogħol tiegħu kif ukoll il-kelma
tiegħu, u jkun magħżul minn Alla għal dejjem.
29 U permezz tagħhom imur ’il quddiem bħal
Ġakobb missieri, billi jgħid: Hu għandu jimla
dak li jonqos mit- tribù tiegħek.
30 U meta qal dawn l-affarijiet, fetaħ saqajh.
31 U miet fi rqad sabiħ u tajjeb.
32 U wliedu għamlu kif ordnalhom hu, u ħadu
ġismu u difnuh f’Ħebron maʼ missirijietu.
33 U n-numru tal-jiem taʼ ħajtu kien taʼ mija u
ħamsa u għoxrin sena.

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfEstonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Estonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Dutch - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfDanish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Danish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCzech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Czech - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCroatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Croatian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfCorsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Corsican - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chinese (Traditional) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfChichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Chichewa - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.0 views
Serbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdfSerbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdf
Serbian Cyrillic - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Scottish Gaelic - 2nd Esdras.pdfScottish Gaelic - 2nd Esdras.pdf
Scottish Gaelic - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Sanskrit - 2nd Esdras.pdfSanskrit - 2nd Esdras.pdf
Sanskrit - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Samoan - 2nd Esdras.pdfSamoan - 2nd Esdras.pdf
Samoan - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Quechua - 2nd Esdras.pdfQuechua - 2nd Esdras.pdf
Quechua - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Punjabi Gurmukhi - 2nd Esdras.pdfPunjabi Gurmukhi - 2nd Esdras.pdf
Punjabi Gurmukhi - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Portuguese - 2nd Esdras.pdfPortuguese - 2nd Esdras.pdf
Portuguese - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Polish - 2nd Esdras.pdfPolish - 2nd Esdras.pdf
Polish - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Persian - 2nd Esdras.pdfPersian - 2nd Esdras.pdf
Persian - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Pashto - 2nd Esdras.pdfPashto - 2nd Esdras.pdf
Pashto - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views
Odia Oriya - 2nd Esdras.pdfOdia Oriya - 2nd Esdras.pdf
Odia Oriya - 2nd Esdras.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 views

Maltese - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. KAPITOLU 1 Benjamin, it-tnax-il iben ta’ Ġakobb u Rakel, it- tarbija tal-familja, isir filosofu u filantropu. 1 Il-kopja tal-kliem taʼ Benjamin, li hu ordna lil uliedu biex josservaw, wara li kien għex mija u ħamsa u għoxrin sena. 2 U bewshom, u qal: Bħalma Iżakk twieled lil Abraham fix-xjuħija tiegħu, hekk ukoll kont jien lil Ġakobb. 3 U peress li Rakel ommi mietet meta wellditni, ma kellix ħalib; għalhekk treddajt mill-qaddejja tagħha Bilħa. 4 Għax Rakel baqgħet għerja għal tnax-il sena wara li twieldet lil Ġużeppi; u talbet lill-Mulej b’sawm tnax-il jum, u tnisslet u tnisselni. 5 Għax missieri kien iħobb ħafna lil Rakel, u talab biex jara minnha jitwieldu żewġ subien. 6 Għalhekk kont imsejjaħ Benjamin, jiġifieri bin il-jiem. 7 U meta mort l-Eġittu, għand Ġużeppi, u ħu għarrafni, qalli: X’qalu lil missieri meta biegħuni? 8 U jien għedtlu, Huma dabbled il-kowt tiegħek bid-demm u bagħtuh, u qalu: Kun af jekk dan hux il-kisja taʼ ibnek. 9 U qalli: Hekk ukoll, ħu, meta neħħewni mill- kowt tiegħi tawni lill- Ishmaelites, u tawni drapp tal- ġenbejn, u fgħaġuni, u qaluli niġri. 10 U dwar wieħed minnhom li kien sawwatni b’basga, iljun iltaqaʼ miegħu u qatlu. 11 U għalhekk sħabu kienu mbeżżgħin. 12 Intom ukoll, uliedi, ħobbu lill-Mulej Alla tas-sema u l-art, u żommu l-kmandamenti Tiegħu, fuq l-eżempju tal-bniedem twajjeb u qaddis Ġużeppi. 13 U ħalli moħħkom ikun tajjeb, bħalma intom tafuni; għax min jaħsel moħħu sewwa jara kollox sewwa. 14 Ibżgħu mill-Mulej, u ħobbu lill-proxxmu; u avolja l-ispirti ta’ Beliar jippretendu li inti biex jolqtuk b’kull ħażen, iżda m’għandhomx jaħkmu fuqek, bħalma ma kellhomx fuq Ġużeppi ħu tiegħi. 15 Kemm irġiel xtaqu joqtluh, u Alla ħassieh! 16 Għax min jibżaʼ minn Alla u jħobb lill- proxxmu tiegħu ma jistax jintlaqat mill- ispirtu taʼ Beliar, billi jkun protett mill- biżaʼ taʼ Alla. 17 Lanqas ma jistaʼ jiġi mmexxi mill- bnedmin jew mill- bhejjem, għax hu mgħejjun mill- Mulej permezz tal- imħabba li għandu lejn il- proxxmu. 18 Għax Ġużeppi talab ukoll lil missierna biex jitlob għal ħutu, biex il- Mulej ma jimputahomx bħala dnub kull ħażen li għamlulu. 19 U hekk Ġakobb għajjat: It-tifel it-tajjeb tiegħi, int irbaħt fuq l-imsaren taʼ missierek Ġakobb. 20 U ħaddan, u bewsu għal sagħtejn, u qal: 21 Fik titwettaq il-profezija tas-sema dwar il- Ħaruf ta’ Alla, u s-Salvatur tad-dinja, u li wieħed bla ħtija għandu jingħata għal bnedmin bla liġi, u bla dnub imut għal bnedmin ħżiena fid-demm tal-patt. , għas-salvazzjoni tal-Ġentili u ta’ Iżrael, u jeqred lil Beliar u lill-qaddejja tiegħu. 22 Taraw, għalhekk, uliedi, it-tmiem tar-raġel twajjeb? 23 Għalhekk, kunu segwaċi tal- mogħdrija tiegħu, b’moħħ tajjeb, biex intom ukoll tistgħu tilbsu kuruni tal- glorja. 24 Għax il-bniedem tajjeb m’għandux għajn mudlama; għax hu juri ħniena mal-bnedmin kollha, għalkemm huma midinbin. 25 U għalkemm ifasslu b’intenzjoni ħażina. dwaru, billi jagħmel it-tajjeb jegħleb il-ħażen,
  • 3. billi jkun protett minn Alla; u jħobb lill-ġust bħal ruħu stess. 26 Jekk xi ħadd jiġi glorifikat, ma jgħirax; jekk xi ħadd ikun mogħni, ma jkunx jealous; jekk xi ħadd hu qalbieni, ifaħħarh; il-bniedem virtuż li laudeth; fuq il-fqir għandu ħniena; fuq id- dgħajjef għandu mogħdrija; lil Alla jfaħħar. 27 U lil min għandu l-grazzja taʼ spirtu tajjeb iħobb bħal ruħu stess. 28 Għalhekk, jekk intom ukoll għandek moħħ tajjeb, allura ż-żewġ irġiel ħżiena jkunu fis- sliem miegħek, u l-ħerqana jħarsu lejkom u jduru għat-tajjeb; u l-coveous mhux biss jieqfu mix-xewqa żbaljata tagħhom, iżda saħansitra jagħtu l-oġġetti tal-coveousness tagħhom lil dawk li huma milquta. 29 Jekk tagħmlu tajjeb, anke l-ispirti mhux nodfa jaħarbu minnkom; u l-bhejjem jibżgħuk. 30 Għax fejn hemm riverenza għall-opri tajba u dawl fil-moħħ, anki d-dlam jaħrab minnu. 31 Għax jekk xi ħadd jagħmel vjolenza lil raġel qaddis, jindem; għax il-qaddis hu ħanin ma’ min iqalleb tiegħu, u jżomm paċi. 32 U jekk xi ħadd jittradixxi raġel ġust, il-ġust jitlob: għalkemm għal ftit ikun umiljat, iżda ftit wara jidher ferm aktar glorjuż, bħalma kien Ġużeppi ħu tiegħi. 33 L-inklinazzjoni tar-raġel twajjeb mhix fil- qawwa tal-qerq tal-ispirtu ta’ Beliar, għax l- anġlu tal-paċi jiggwida ruħu. 34 U ma jħaresx b’passjoni fuq affarijiet li jitħassru, u lanqas jiġbor rikkezzi permezz taʼ xewqa taʼ pjaċir. 35 Hu ma jieħux gost bil-pjaċir, ma jnikketx lill-proxxmu, ma jqajjimx lilu nnifsu bil-lussu, ma jiżbaljax fl-irfigħ tal-għajnejn, għax il- Mulej hu s-sehem tiegħu. 36 L-inklinazzjoni tajba ma tirċevix glorja u lanqas diżunur mingħand il-bnedmin, u ma tagħraf l-ebda qerq, jew gidba, jew ġlied jew infama; għax il-Mulej jgħammar fih u jdawwal ruħu, u jifraħ dejjem mal-bnedmin kollha. 37 Il-moħħ it-tajjeb m’għandux żewġ ilsna, ta’ barka u ta’ saħta, ta’ ħeġġa u ta’ unur, ta’ niket u ta’ ferħ, ta’ kwiet u ta’ konfużjoni, ta’ ipokresija u ta’ verità, ta’ faqar u ta’ ġid; imma għandha dispożizzjoni waħda, mhux korrotta u safja, dwar il-bnedmin kollha. 38 M’għandux vista doppja, u lanqas smigħ doppju; għax f’dak kollu li jagħmel, jew jitkellem, jew jara, jaf li l-Mulej iħares lejn ruħu. 39 U jnaddaf moħħu biex ma jkunx ikkundannat mill- bnedmin kif ukoll minn Alla. 40 U bl-istess mod l-għemejjel ta’ Beliar huma doppji, u fihom m’hemm l-ebda waħda. 41 Għalhekk, uliedi, ngħidilkom, aħarbu mill- mali ta’ Beliar; għax jagħti sejf lil dawk li jobduh. 42 U s-sejf hu omm seba’ ħażen. L-ewwel il- moħħ ifassal permezz ta’ Beliar, u l-ewwel ikun hemm tixrid ta’ demm; it-tieni rovina; it-tielet, it-tribulazzjoni; ir-raba’, l-eżilju; il-ħames, in- nuqqas; is-sitt, paniku; is-seba’, il-qerda. 43 ‘Għalhekk Kajjin ġie wkoll ikkonsenjat għal seba’ vendikazzjonijiet minn Alla, għax kull mitt sena l-Mulej ġab marda waħda fuqu. 44 U meta kellu mitejn sena beda jbati, u fid- disa’ mitt sena nqered. 45 Għax minħabba Abel, ħuh, ġie ġġudikat bil- ħażen kollu, imma Lamek b’sebgħin darba sebgħa. 46 Għax għal dejjem dawk li huma bħal Kajjin fl-għira u l-mibegħda lejn l-aħwa, għandhom jiġu kkastigati bl-istess ġudizzju. KAPITOLU 2 Vers 3 fih eżempju impressjonanti taʼ l- homeliness—iżda l- ħaj tal- figuri taʼ diskors taʼ dawn il- patrijarki tal- qedem.
  • 4. 1 U intom, uliedi, aħarbu mill-ħażen, l-għira, u l-mibegħda lejn l-aħwa, u ingħaqdu mat-tjubija u l-imħabba. 2 Min għandu moħħ safi fl-imħabba, ma jħarisx lil mara bil-ħsieb taż-żína; għax m’għandu l- ebda tniġġis f’qalbu, għax l-Ispirtu ta’ Alla jistrieħu fuqu. 3 Għax bħalma x-xemx ma titniġġesx billi tiddi fuq id-demel u l-ħama, imma pjuttost tnixxef it- tnejn u tkeċċi r-riħa ħażina; hekk ukoll il-moħħ safi, għalkemm miġbur mit-tiġis tal-art, pjuttost jnaddafhom u ma jitniġġesx innifsu. 4 U nemmen li se jkun hemm ukoll għemejjel ħżiena fostkom, mill-kliem taʼ Ħenok il-ġust: li intom tagħmlu ż-żina maż-żina ta’ Sodoma, u tgħibu, ilkoll ħlief ftit, u ġġeddu l-għemejjel bla bżonn man-nisa. ; u s-saltna tal-Mulej ma tkunx fostkom, għax minnufih jeħodha. 5 Madankollu t-tempju ta’ Alla jkun fil-porzjon tiegħek, u l-aħħar tempju jkun aktar glorjuż mill-ewwel. 6 U t- tnax-il tribù għandhom jinġabru flimkien hemmhekk, u l- Ġentili kollha, sakemm l- Iktar Għoli jibgħat is- salvazzjoni Tiegħu fil- viżta taʼ profeta waħdieni. 7 U jidħol fl-ewwel tempju, u hemm il-Mulej jiġi ttrattat bl-għadab, u jittellaʼ fuq siġra. 8 U l-velu tat-tempju jinqata’, u l-Ispirtu ta’ Alla jgħaddi lill-Ġentili bħal nar imferra’. 9 U jitla’ minn Ħades u jgħaddi mill-art għas- sema. 10 U naf kemm hu umli fuq l-art, u kemm glorjuż fis-sema. 11 Issa meta Ġużeppi kien l-Eġittu, xtaqt nara l- figura tiegħu u l-għamla taʼ wiċċu; u permezz tat-talb ta’ Ġakobb missieri rajtu, waqt li kien imqajjem matul il-jum, anki l-figura kollha tiegħu eżattament kif kien. 12 U meta qal dawn l-affarijiet, qalilhom: Kunu, għalhekk, uliedi, li jien qed immut. 13 Għalhekk, tagħmlu verità kull wieħed mal- proxxmu, u żommu l-liġi tal-Mulej u l- kmandamenti Tiegħu. 14 Għal dawn l-affarijiet inħallikom minflok il- wirt. 15 Intom ukoll, għalhekk, agħtuhom lil uliedkom bħala proprjetà taʼ dejjem; għax hekk għamlu kemm Abraham, kif ukoll Iżakk u Ġakobb. 16 Għal dawn l-affarijiet kollha tawna bħala wirt, billi qalu: Żomm il-kmandamenti ta’ Alla, sakemm il-Mulej juri s-salvazzjoni Tiegħu lill- Ġentili kollha. 17 U mbagħad taraw lil Ħenok, Noè, u Sem, u Abraham, u Iżakk, u Ġakobb, iqumu fuq il- lemin bil-ferħ, 18 Imbagħad aħna wkoll inqumu, kull wieħed fuq it-tribù tagħna, naduraw lis-Sultan tas-sema, li deher fuq l-art f’għamla taʼ raġel fl-umiltà. 19 U dawk kollha li jemmnu fih fuq l-art għandhom jifirħu miegħu. 20 Imbagħad il-bnedmin kollha jqumu, uħud għall-glorja u oħrajn għall-mistħija. 21 U l-Mulej għandu jiġġudika l-ewwel lil Iżrael, minħabba l-inġustizzja tagħhom; għax meta deher bħala Alla fil-ġisem biex jeħlishom ma emmnuhx. 22 U allura għandu jiġġudika lill-Ġentili kollha, dawk li ma emmnuhx meta deher fuq l-art. 23 U għandu jikkundanna lil Iżrael permezz tal- magħżulin mill-Ġentili, bħalma ċanfar lil Esaw permezz tal-Midjani, li qarrqu lil ħuthom, u b’hekk waqgħu fiż-żína u l-idolatrija; u ġew imbiegħda minn Alla, u għalhekk saru wlied fil- parti ta’ dawk li jibżgħu mill-Mulej. 24 Għalhekk, jekk intom, uliedi, nimxu fil- qdusija skont il-kmandamenti tal-Mulej, terġaʼ tgħammar miegħi fis-sigurtà, u Iżrael kollu jinġabar għand il-Mulej.
  • 5. 25 U m’iniex se nibqaʼ msejjaħ lupu ravening minħabba l-ħerba tiegħek, imma ħaddiem tal- Mulej li jqassam l-ikel lil dawk li jaħdmu t- tajjeb. 26 U se jqum fl-aħħar jiem wieħed maħbub tal- Mulej, mit-tribù taʼ Ġuda u Levi, li jwettaq il- pjaċir tiegħu f’fommu, b’għarfien ġdid li jdawwal lill-Ġentili. 27 Sat-tmiem taż-żmien għandu jkun fis- sinagogi tal-Ġentili, u fost il-ħakkiema tagħhom, bħala mużika f’fomm kulħadd. 28 U għandu jkun iskritt fil-kotba qaddisa, kemm ix-xogħol tiegħu kif ukoll il-kelma tiegħu, u jkun magħżul minn Alla għal dejjem. 29 U permezz tagħhom imur ’il quddiem bħal Ġakobb missieri, billi jgħid: Hu għandu jimla dak li jonqos mit- tribù tiegħek. 30 U meta qal dawn l-affarijiet, fetaħ saqajh. 31 U miet fi rqad sabiħ u tajjeb. 32 U wliedu għamlu kif ordnalhom hu, u ħadu ġismu u difnuh f’Ħebron maʼ missirijietu. 33 U n-numru tal-jiem taʼ ħajtu kien taʼ mija u ħamsa u għoxrin sena.