Hungarian - Testament of Asher.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Asher, the tenth son of Jacob and Zilpah. An explanation of dual personality. The first Jekyll and Hyde story. For a statement of the Law of Compensation that Emerson would have enjoyed, see Verse 27.

Hungarian - Testament of Asher.pdf
1. FEJEZET
Áser, Jákob és Zilpa tizedik fia. A kettős
személyiség magyarázata. Az első
Jekyll és Hyde sztori. A kárpótlási
törvény kijelentéséért, amelyet
Emerson élvezett volna, lásd a 27.
verset.
1 A Testamentum másolata Ásernek,
mit mondott fiainak életének
százhuszonötödik évében.
2Mert amikor még egészséges volt, így
szólt hozzájuk: Hallgassatok, Áser fiai,
atyátokra, és kijelentem nektek mindazt,
ami igaz az Úr szemei előtt.
3 Két utat adott Isten az emberek
fiainak, és két hajlamot, és kétféle
cselekvést, és két cselekvési módot és
két dolgot.
4 Ezért minden kettőben van, egyik a
másikkal szemben.
5 Mert a jónak és a rossznak két útja
van, és ezekkel a két hajlam is
megkülönbözteti őket.
6 Ha tehát a lélek gyönyörködik a jó
hajlamban, minden cselekedete
igazságban van; és ha vétkezik, azonnal
megbánja.
7 Mert ha gondolatai az igazságra
irányulnak, és elveti a gonoszságot,
azonnal megdönti a gonoszt, és kiirtja a
bűnt.
8 De ha a gonoszra hajlik, minden
cselekedete gonoszságban van, és elűzi
a jót, ragaszkodik a gonoszhoz, és
Beliar uralja; noha a jót cselekszi, azt
rosszra fordítja.
9 Mert valahányszor jót kezd tenni, a
cselekvést rosszra kényszeríti, mert
látja, hogy a hajlam kincse tele van
gonosz lélekkel.
10 Az ember tehát szavakkal segítheti a
jót a gonosz kedvéért, de a cselekvés
kérdése gonoszsághoz vezet.
11 Van olyan ember, aki nem könyörül
azon, aki az ő sorát szolgálja a
gonoszságban; és ennek a dolognak két
aspektusa van, de az egész gonosz.
12 És van egy ember, aki szereti azt, aki
gonoszt cselekszik, mert szívesebben
halna meg a gonoszban érte; és ezzel
kapcsolatban világos, hogy két
szempontot fürdet, de az egész egy
gonosz munka.
13 Bár valóban van benne szeretet,
mégis gonosz az, aki eltitkolja a rosszat
a jó híréért, de a cselekedet vége rosszra
vezet.
14 Más lop, hamisságot cselekszik,
kifoszt, megcsal, és megszánja a
szegényt: ez is kettős, de az egész
gonosz.
15 Aki megcsalja felebarátját, ingerli az
Istent, és hamisan esküszik a
Magasságosra, és mégis megszánja a
szegényt: az Urat, a ki a törvényt
parancsolta, semmibe veszi és
bosszantja, de felvidítja a szegényeket.
16 Megfertőzteti a lelket, és a testet
szelídté teszi; sokakat megöl és
keveseket megszán: ez is kettős
szempont, de az egész gonosz.
17 Más pedig házasságtörést és
paráznaságot követ el, és tartózkodik az
evéstől, és ha böjtöl, rosszat cselekszik,
és gazdagságának ereje sokakat elnyom.
és túlzott gonoszsága ellenére megteszi
a parancsolatokat: ennek is van kettős
aspektusa, de az egész gonosz.
18 Az ilyen emberek nyulak; tiszták,
mint azok, amelyek szétválasztják a
patát, de valójában tisztátalanok.
19 Mert Isten a parancsolatok tábláiban
ezt mondta.
20 De ti, gyermekeim, ne viseljetek két
hozzájuk hasonló arcot, a jóság és a
gonoszság arcát; hanem ragaszkodjatok
csak a jóhoz, mert Istennek ott van a
lakhelye, és az emberek kívánják azt.
21 De a gonoszság elől fuss el, jó
cselekedeteiddel rombold le a gonosz
hajlamot; mert a kétarcúak nem Istent
szolgálják, hanem a saját kívánságukat,
hogy tetszenek Beliarnak, és az
emberek hasonlatosak önmagukhoz.
22 Mert a jó emberek is igazak Isten
előtt, még ha egyarcúak is, bár a bűnnel
szemben kétarcúak gondolják őket.
23 Mert sokan a gonoszok megölésével
két dolgot cselekesznek: jót és rosszat;
de az egész jó, mert a gonoszt kitépte és
elpusztította.
24 Egy ember gyűlöli az irgalmas és
hamis embert, és azt az embert, aki
házasságtörést követ el és böjtöl: ennek
is van kettős oldala, de az egész munka
jó, mert követi az Úr példáját, és nem
fogadja el a látszólag jót. mint az igazi
jó.
25 Más pedig nem akar jó napot látni
velük, hogy meg ne szennyezze testét,
és meg ne szennyezze lelkét; ez is
kétarcú, de az egész jó.
26 Mert az ilyen emberek a
szarvasokhoz és a szarvasokhoz
hasonlítanak, mert a vadállatok
módjára tisztátalannak tűnnek, de
teljesen tiszták; mert buzgón járnak az
Úrért, és tartózkodnak attól, amit Isten
is gyűlöl és az Ő parancsolatai által tilt,
és elűzi a rosszat a jótól.
27 Látjátok, gyermekeim, hogy
mindenben ketten vannak, az egyik a
másik ellen, és az egyik el van rejtve a
másik által: a gazdagságban a
kapzsiság, a mulatságban részegség, a
nevetésben a bánat, a házasságban
csapnivalóság.
28 A halál váltja az életet, a gyalázat a
dicsőséget, az éj a nappalt és a sötétség
a világosságot; és minden a nap alatt
van, az igazság az élet alatt, a hamisság
a halál alatt; azért az örök élet is vár a
halálra.
29 Azt sem lehet mondani, hogy az
igazság hazugság, sem a helyes rossz;
mert minden igazság a világosság alatt
van, amint minden Isten alatt van.
30 Mindezeket tehát próbára tettem
életemben, és nem tévedtem el az Úr
igazságától, és kutattam a Magasságos
parancsolatait, és minden erőm szerint
jártam, tiszta arccal a jó felé. .
31 Vigyázzatok tehát ti is, gyermekeim,
az Úr parancsolataira, és tiszta arccal
kövessétek az igazságot.
32 Mert a kettős arcúak kettős bűnben
vétkeznek; mert mindketten rosszat
tesznek, és gyönyörködnek azokban,
akik ezt cselekszik, követve a csalás
szellemének példáját, és az emberiség
ellen küzdenek.
33 Tartsátok meg tehát, gyermekeim,
az Úr törvényét, és ne figyeljetek a
rosszra, mint a jóra; hanem tekints az
igazán jóra, és tartsd meg azt az Úr
minden parancsolatában,
beszélgessetek és nyugodjatok benne.
34 Mert az emberek végső céljai
megmutatják igazságukat vagy
hamisságukat, amikor találkoznak az
Úr és a Sátán angyalaival.
35 Mert ha a lélek nyugtalanul távozik,
kínozza a gonosz lélek, akinek szolgált
vágyakozásban és gonosz
cselekedetekben is.
36 De ha békés az örömtől, találkozik a
békesség angyalával, és az elviszi őt az
örök életre.
37 Ne legyetek olyanok, gyermekeim,
mint Sodoma, amely vétkezett az Úr
angyalai ellen, és örökre elveszett.
38 Mert tudom, hogy vétkeztek, és
ellenségeitek kezébe adattok; és a ti
földetek elpusztul, szent helyeitek
elpusztulnak, és szétszóródtok a föld
négy sarkába.
39 És semmivé lesztek abban a
szórványban, amely elvész, mint a víz.
40 Amíg a Magasságos meglátogatja a
földet, emberként jön el, emberekkel
eszik és isznak, és megtöri a sárkány
fejét a vízben.
41 Megmenti Izráelt és minden pogányt,
Isten emberben szól.
42 Azért ti is, gyermekeim, mondjátok
el ezeket gyermekeiteknek, hogy ne
engedelmeskedjenek neki.
43 Mert tudom, hogy bizonyosan
engedetlenek lesztek, és istentelenül
cselekszenek, nem az Isten törvényére
ügyelve, hanem az emberek
parancsolataira, mert megromlottok a
gonoszság miatt.
44 És ezért szétszóródtok, mint Gád és
Dán, testvéreim, és nem ismeritek
földjeiteket, törzseiteket és
nyelveiteket.
45 De az Úr összegyűjt titeket hitben az
ő gyengéd irgalmából Ábrahám, Izsák
és Jákob kedvéért.
46 És amikor ezeket mondta nekik,
megparancsolta nekik, mondván:
Temess el engem Hebronban.
47 És elaludt, és jó öregen meghalt.
48 Az ő fiai pedig úgy cselekedtek,
ahogy parancsolta nekik, és felvitték
Hebronba, és eltemették atyáihoz.

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfWestern Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views11 Folien
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfHaitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGreek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views11 Folien
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGerman - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views10 Folien
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGeorgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Hungarian - Testament of Asher.pdf

  • 2. 1. FEJEZET Áser, Jákob és Zilpa tizedik fia. A kettős személyiség magyarázata. Az első Jekyll és Hyde sztori. A kárpótlási törvény kijelentéséért, amelyet Emerson élvezett volna, lásd a 27. verset. 1 A Testamentum másolata Ásernek, mit mondott fiainak életének százhuszonötödik évében. 2Mert amikor még egészséges volt, így szólt hozzájuk: Hallgassatok, Áser fiai, atyátokra, és kijelentem nektek mindazt, ami igaz az Úr szemei előtt. 3 Két utat adott Isten az emberek fiainak, és két hajlamot, és kétféle cselekvést, és két cselekvési módot és két dolgot. 4 Ezért minden kettőben van, egyik a másikkal szemben. 5 Mert a jónak és a rossznak két útja van, és ezekkel a két hajlam is megkülönbözteti őket. 6 Ha tehát a lélek gyönyörködik a jó hajlamban, minden cselekedete igazságban van; és ha vétkezik, azonnal megbánja. 7 Mert ha gondolatai az igazságra irányulnak, és elveti a gonoszságot, azonnal megdönti a gonoszt, és kiirtja a bűnt. 8 De ha a gonoszra hajlik, minden cselekedete gonoszságban van, és elűzi a jót, ragaszkodik a gonoszhoz, és Beliar uralja; noha a jót cselekszi, azt rosszra fordítja. 9 Mert valahányszor jót kezd tenni, a cselekvést rosszra kényszeríti, mert látja, hogy a hajlam kincse tele van gonosz lélekkel. 10 Az ember tehát szavakkal segítheti a jót a gonosz kedvéért, de a cselekvés kérdése gonoszsághoz vezet. 11 Van olyan ember, aki nem könyörül azon, aki az ő sorát szolgálja a gonoszságban; és ennek a dolognak két aspektusa van, de az egész gonosz. 12 És van egy ember, aki szereti azt, aki gonoszt cselekszik, mert szívesebben halna meg a gonoszban érte; és ezzel kapcsolatban világos, hogy két szempontot fürdet, de az egész egy gonosz munka. 13 Bár valóban van benne szeretet, mégis gonosz az, aki eltitkolja a rosszat a jó híréért, de a cselekedet vége rosszra vezet. 14 Más lop, hamisságot cselekszik, kifoszt, megcsal, és megszánja a szegényt: ez is kettős, de az egész gonosz. 15 Aki megcsalja felebarátját, ingerli az Istent, és hamisan esküszik a Magasságosra, és mégis megszánja a szegényt: az Urat, a ki a törvényt parancsolta, semmibe veszi és bosszantja, de felvidítja a szegényeket. 16 Megfertőzteti a lelket, és a testet szelídté teszi; sokakat megöl és
  • 3. keveseket megszán: ez is kettős szempont, de az egész gonosz. 17 Más pedig házasságtörést és paráznaságot követ el, és tartózkodik az evéstől, és ha böjtöl, rosszat cselekszik, és gazdagságának ereje sokakat elnyom. és túlzott gonoszsága ellenére megteszi a parancsolatokat: ennek is van kettős aspektusa, de az egész gonosz. 18 Az ilyen emberek nyulak; tiszták, mint azok, amelyek szétválasztják a patát, de valójában tisztátalanok. 19 Mert Isten a parancsolatok tábláiban ezt mondta. 20 De ti, gyermekeim, ne viseljetek két hozzájuk hasonló arcot, a jóság és a gonoszság arcát; hanem ragaszkodjatok csak a jóhoz, mert Istennek ott van a lakhelye, és az emberek kívánják azt. 21 De a gonoszság elől fuss el, jó cselekedeteiddel rombold le a gonosz hajlamot; mert a kétarcúak nem Istent szolgálják, hanem a saját kívánságukat, hogy tetszenek Beliarnak, és az emberek hasonlatosak önmagukhoz. 22 Mert a jó emberek is igazak Isten előtt, még ha egyarcúak is, bár a bűnnel szemben kétarcúak gondolják őket. 23 Mert sokan a gonoszok megölésével két dolgot cselekesznek: jót és rosszat; de az egész jó, mert a gonoszt kitépte és elpusztította. 24 Egy ember gyűlöli az irgalmas és hamis embert, és azt az embert, aki házasságtörést követ el és böjtöl: ennek is van kettős oldala, de az egész munka jó, mert követi az Úr példáját, és nem fogadja el a látszólag jót. mint az igazi jó. 25 Más pedig nem akar jó napot látni velük, hogy meg ne szennyezze testét, és meg ne szennyezze lelkét; ez is kétarcú, de az egész jó. 26 Mert az ilyen emberek a szarvasokhoz és a szarvasokhoz hasonlítanak, mert a vadállatok módjára tisztátalannak tűnnek, de teljesen tiszták; mert buzgón járnak az Úrért, és tartózkodnak attól, amit Isten is gyűlöl és az Ő parancsolatai által tilt, és elűzi a rosszat a jótól. 27 Látjátok, gyermekeim, hogy mindenben ketten vannak, az egyik a másik ellen, és az egyik el van rejtve a másik által: a gazdagságban a kapzsiság, a mulatságban részegség, a nevetésben a bánat, a házasságban csapnivalóság. 28 A halál váltja az életet, a gyalázat a dicsőséget, az éj a nappalt és a sötétség a világosságot; és minden a nap alatt van, az igazság az élet alatt, a hamisság a halál alatt; azért az örök élet is vár a halálra. 29 Azt sem lehet mondani, hogy az igazság hazugság, sem a helyes rossz; mert minden igazság a világosság alatt van, amint minden Isten alatt van. 30 Mindezeket tehát próbára tettem életemben, és nem tévedtem el az Úr igazságától, és kutattam a Magasságos
  • 4. parancsolatait, és minden erőm szerint jártam, tiszta arccal a jó felé. . 31 Vigyázzatok tehát ti is, gyermekeim, az Úr parancsolataira, és tiszta arccal kövessétek az igazságot. 32 Mert a kettős arcúak kettős bűnben vétkeznek; mert mindketten rosszat tesznek, és gyönyörködnek azokban, akik ezt cselekszik, követve a csalás szellemének példáját, és az emberiség ellen küzdenek. 33 Tartsátok meg tehát, gyermekeim, az Úr törvényét, és ne figyeljetek a rosszra, mint a jóra; hanem tekints az igazán jóra, és tartsd meg azt az Úr minden parancsolatában, beszélgessetek és nyugodjatok benne. 34 Mert az emberek végső céljai megmutatják igazságukat vagy hamisságukat, amikor találkoznak az Úr és a Sátán angyalaival. 35 Mert ha a lélek nyugtalanul távozik, kínozza a gonosz lélek, akinek szolgált vágyakozásban és gonosz cselekedetekben is. 36 De ha békés az örömtől, találkozik a békesség angyalával, és az elviszi őt az örök életre. 37 Ne legyetek olyanok, gyermekeim, mint Sodoma, amely vétkezett az Úr angyalai ellen, és örökre elveszett. 38 Mert tudom, hogy vétkeztek, és ellenségeitek kezébe adattok; és a ti földetek elpusztul, szent helyeitek elpusztulnak, és szétszóródtok a föld négy sarkába. 39 És semmivé lesztek abban a szórványban, amely elvész, mint a víz. 40 Amíg a Magasságos meglátogatja a földet, emberként jön el, emberekkel eszik és isznak, és megtöri a sárkány fejét a vízben. 41 Megmenti Izráelt és minden pogányt, Isten emberben szól. 42 Azért ti is, gyermekeim, mondjátok el ezeket gyermekeiteknek, hogy ne engedelmeskedjenek neki. 43 Mert tudom, hogy bizonyosan engedetlenek lesztek, és istentelenül cselekszenek, nem az Isten törvényére ügyelve, hanem az emberek parancsolataira, mert megromlottok a gonoszság miatt. 44 És ezért szétszóródtok, mint Gád és Dán, testvéreim, és nem ismeritek földjeiteket, törzseiteket és nyelveiteket. 45 De az Úr összegyűjt titeket hitben az ő gyengéd irgalmából Ábrahám, Izsák és Jákob kedvéért. 46 És amikor ezeket mondta nekik, megparancsolta nekik, mondván: Temess el engem Hebronban. 47 És elaludt, és jó öregen meghalt. 48 Az ő fiai pedig úgy cselekedtek, ahogy parancsolta nekik, és felvitték Hebronba, és eltemették atyáihoz.