Hebrew - Testament of Gad.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Gad, the ninth son of Jacob and Zilpah. Shepherd and strong man but a murderer at heart. Verse 25 is a notable definition of hatred.

Hebrew - Testament of Gad.pdf
‫פרק‬
1
,‫גד‬
‫בנם‬
‫התשיעי‬
‫של‬
‫יעקב‬
.‫וזילפה‬
‫רועה‬
‫וחזק‬
‫אבל‬
‫רוצח‬
.‫בנפשו‬
‫פסוק‬
25
‫הוא‬
‫הגדרה‬
‫בולטת‬
.‫לשנאה‬
1
‫עותק‬
‫צוואת‬
‫גד‬
‫מה‬
‫דבריו‬
‫אל‬
‫בניו‬
‫במאה‬
‫עשרים‬
‫וחמש‬
‫שנת‬
‫חייו‬
‫לאמר‬
.‫אליהם‬
2
‫שמעו‬
,‫בני‬
‫אני‬
‫הייתי‬
‫הבן‬
‫התשיעי‬
‫שנולד‬
,‫ליעקב‬
‫והייתי‬
‫גבור‬
‫בשמירה‬
‫על‬
.‫הצאן‬
3
‫לפיכך‬
‫שמרתי‬
‫בלילה‬
‫את‬
;‫הצאן‬
‫ובכל‬
‫פעם‬
‫שבא‬
,‫האריה‬
‫או‬
,‫הזאב‬
‫או‬
‫כל‬
‫חיית‬
‫בר‬
‫אל‬
,‫היער‬
‫רדפתי‬
,‫אחריו‬
‫והשגתי‬
,‫אותו‬
‫אחזתי‬
‫בכף‬
‫רגלו‬
‫ביד‬
‫והשלכתי‬
‫אותו‬
‫בידו‬
‫על‬
‫זריקת‬
,‫אבן‬
‫וכך‬
‫הרגתי‬
.‫אותו‬
4
‫ֶה‬‫ע‬ ְ
‫ִַּיר‬‫ו‬
‫ֵף‬‫ס‬‫יֹו‬
‫ִי‬‫ח‬ֲ‫א‬
‫ֶת‬‫א‬
‫ַֹּצאן‬‫ה‬
‫ִָּמנּו‬‫ע‬
‫ַל‬‫ע‬ֵ‫מ‬
‫ְׁשֹלִׁשים‬
,‫יֹום‬
‫ּה‬ָ‫ִיאּות‬‫ה‬ַ‫ה‬ְ‫ב‬‫ּו‬
‫ָה‬‫ל‬ָ‫ח‬
‫ֵי‬‫נ‬‫ְִּפ‬‫מ‬
.‫ָה‬‫מ‬ָ‫ח‬ַ‫ה‬
5
‫ושב‬
‫לחברון‬
‫אל‬
‫אבינו‬
‫אשר‬
‫ישכבו‬
‫בקרבתו‬
‫כי‬
‫אהב‬
‫אותו‬
.‫מאוד‬
6
‫ויאמר‬
‫יוסף‬
‫לאבינו‬
‫כי‬
‫בני‬
‫זילפה‬
‫ובלהה‬
‫הורגים‬
‫את‬
‫מיטב‬
‫הצאן‬
‫ואוכלים‬
‫אותם‬
‫כנגד‬
‫משפט‬
‫ראובן‬
.‫ויהודה‬
7
,‫ָאה‬ ָ
‫ר‬-‫ִּכי‬
‫י‬‫ְִּת‬‫ל‬‫ִַּצ‬‫ה‬-‫ִּכי‬
‫ֶה‬‫ל‬ֶ‫ט‬
,‫דֹוב‬-‫ִִּפי‬‫מ‬
‫י‬ִ‫ִית‬‫מ‬ָ‫ה‬ְ‫ו‬
;‫ַּדֹוב‬‫ה‬-‫ֶת‬‫א‬
‫ָל‬‫ב‬ֲ‫א‬
‫ג‬ ַ
‫ָר‬‫ה‬
‫ֶת‬‫א‬
,‫ֶל‬‫ב‬‫ֶַּט‬‫ה‬
‫ִּכי‬
‫ַּגֵּבר‬ְ‫ִת‬‫נ‬
,‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬
‫ֶׁשֹּלא‬
‫ָכֹול‬‫י‬
,‫ַָּיה‬‫ח‬ְ‫ל‬
‫ִי‬‫כ‬ְ‫ו‬
‫ְנּו‬‫ל‬ַ‫כ‬ֲ‫א‬
.‫אֹותֹו‬
8
‫ועל‬
‫הדבר‬
‫הזה‬
‫כעסתי‬
‫על‬
‫יוסף‬
‫עד‬
‫יום‬
.‫מכירתו‬
9
‫ורוח‬
‫השנאה‬
‫הייתה‬
‫בי‬
‫ולא‬
‫חפצתי‬
‫לשמוע‬
‫את‬
‫יוסף‬
‫באוזניים‬
‫ולא‬
‫לראותו‬
‫בעיניים‬
‫כי‬
‫גער‬
‫בנו‬
‫על‬
‫פנינו‬
‫לאמר‬
‫כי‬
‫אנו‬
‫אוכלים‬
‫מן‬
‫הצאן‬
‫בלי‬
.‫יהודה‬
10
‫על‬
‫כל‬
‫מה‬
‫שאמר‬
‫לאבינו‬
‫האמין‬
.‫לו‬
11
‫אני‬
‫מודה‬
‫עכשיו‬
‫הג'ין‬
,‫שלי‬
‫הילדים‬
,‫שלי‬
‫שלעתים‬
‫קרובות‬
‫רציתי‬
‫להרוג‬
,‫אותו‬
‫כי‬
‫שנאתי‬
‫אותו‬
.‫מהלב‬
12
‫ועוד‬
‫שנאתי‬
‫אותו‬
‫על‬
;‫חלומותיו‬
‫ורציתי‬
‫ללקק‬
‫אותו‬
‫מארץ‬
,‫החיים‬
‫כמו‬
‫ששור‬
‫מלקק‬
‫את‬
‫עשב‬
.‫השדה‬
13
‫ומכר‬
‫אותו‬
‫יהודה‬
‫בסתר‬
.‫לישמעאלים‬
14
‫כך‬
‫הציל‬
‫אותו‬
‫אלהי‬
‫אבותינו‬
‫מידינו‬
‫למען‬
‫לא‬
‫נעשה‬
‫עוולה‬
‫גדולה‬
.‫בישראל‬
15
‫ועתה‬
,‫בני‬
‫שמעו‬
‫לדברי‬
‫אמת‬
‫לעבוד‬
‫צדקה‬
‫ולכל‬
‫תורת‬
,‫העליון‬
‫ואל‬
‫תטעו‬
‫ברוח‬
‫השנאה‬
‫כי‬
‫רע‬
‫היא‬
‫בכל‬
‫מעשי‬
‫בני‬
.‫אדם‬
‫טז‬
‫ָּכל‬
‫ֲֶׁשר‬‫א‬
‫ֲֶׂשה‬‫ע‬ַ‫י‬
‫ם‬ָ‫ָאד‬
‫ֶת‬‫א‬
‫ֵא‬‫נ‬‫ַּשֹו‬‫ה‬
‫ֵב‬‫ע‬‫ּתֹו‬
,‫אֹותֹו‬
‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬
‫ֲֶׁשר‬‫א‬
‫ֲֶׂשה‬‫ע‬ַ‫י‬
‫ם‬ָ‫ָאד‬
‫ֶת‬‫א‬
‫ת‬ ָ
‫ּתֹור‬
,‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬
‫ֹלא‬
‫ֵַּלל‬‫ה‬ְ‫י‬
;‫אֹותֹו‬
‫פי‬-‫על‬-‫אף‬
‫שאדם‬
‫ירא‬
‫את‬
'‫ה‬
‫ויתענג‬
‫על‬
,‫צדיק‬
‫אינו‬
‫אוהב‬
.‫אותו‬
‫יז‬
‫הוא‬
‫מבזה‬
‫את‬
,‫האמת‬
‫הוא‬
‫מקנא‬
,‫במצליח‬
‫הוא‬
‫מקבל‬
‫בברכה‬
‫דברי‬
,‫רע‬
‫הוא‬
‫אוהב‬
,‫יהירות‬
‫כי‬
‫השנאה‬
‫מעוורת‬
‫את‬
;‫נפשו‬
‫כפי‬
‫שגם‬
‫אז‬
‫הסתכלתי‬
‫על‬
.‫יוסף‬
18
,‫היזהרו‬
,‫לפיכך‬
‫בני‬
‫השנאה‬
,‫שלי‬
‫כי‬
‫היא‬
‫פועלת‬
‫הפקרות‬
‫אפילו‬
‫נגד‬
'‫ה‬
.‫עצמו‬
19
‫כי‬
‫לא‬
‫ישמע‬
‫דברי‬
‫מצוותיו‬
‫על‬
‫אהבתו‬
‫של‬
‫רעהו‬
‫וחטא‬
.‫לאלהים‬
20
‫כי‬
‫אם‬
‫אח‬
,‫מעד‬
‫הוא‬
‫מתענג‬
‫מיד‬
‫להכריז‬
‫את‬
‫זה‬
‫לכל‬
‫בני‬
,‫האדם‬
‫ודוחק‬
‫שיישפט‬
‫על‬
,‫כך‬
‫ויענש‬
.‫ויומת‬
21
‫ואם‬
‫עבד‬
‫זה‬
‫מעורר‬
‫אותו‬
‫על‬
‫אדוניו‬
‫ועם‬
‫כל‬
‫צרה‬
‫שתעלה‬
‫עליו‬
‫אם‬
‫אפשר‬
.‫להורגו‬
22
‫כי‬
‫שנאה‬
‫פועלת‬
‫בקנאה‬
‫גם‬
‫נגד‬
:‫המצליחים‬
‫כל‬
‫זמן‬
‫שהיא‬
‫שומעת‬
‫או‬
‫רואה‬
‫את‬
‫הצלחתם‬
‫היא‬
‫נמקת‬
.‫תמיד‬
23
‫כי‬
‫כמו‬
‫שהאהבה‬
‫תחיה‬
‫אפילו‬
‫את‬
‫המתים‬
‫ותחזיר‬
‫את‬
‫הנידונים‬
,‫למות‬
‫כך‬
‫השנאה‬
‫תהרוג‬
‫את‬
,‫החיים‬
‫ואת‬
‫אלה‬
‫שחטאו‬
‫בשוגג‬
‫לא‬
‫תסבול‬
.‫לחיות‬
24
‫כי‬
‫רוח‬
‫השנאה‬
‫פועלת‬
‫יחד‬
‫עם‬
,‫השטן‬
‫בחיפזון‬
‫של‬
,‫רוחות‬
‫בכל‬
‫דבר‬
‫עד‬
‫מות‬
‫בני‬
;‫אדם‬
‫אבל‬
‫רוח‬
‫האהבה‬
‫פועלת‬
‫יחד‬
‫עם‬
‫תורת‬
'‫ה‬
‫בסבלנות‬
‫למען‬
‫ישועת‬
‫בני‬
.‫אדם‬
25
,‫שנאה‬
‫אם‬
,‫כן‬
‫היא‬
,‫רעה‬
‫כי‬
‫היא‬
‫משתווה‬
‫ללא‬
‫הרף‬
‫עם‬
,‫שקר‬
‫מדברת‬
‫נגד‬
;‫האמת‬
‫והוא‬
‫הופך‬
‫את‬
‫הקטנים‬
,‫לגדולים‬
‫והופך‬
‫את‬
‫האור‬
,‫לחושך‬
‫וקורא‬
‫למתוק‬
,‫מר‬
‫ומלמד‬
‫לשון‬
‫הרע‬
‫ומצית‬
,‫זעם‬
‫ומעורר‬
‫מלחמה‬
‫ואלימות‬
‫וכל‬
;‫חמדה‬
‫הוא‬
‫ממלא‬
‫את‬
‫הלב‬
‫ברעות‬
‫ורעל‬
.‫שטני‬
26
‫את‬
‫הדברים‬
‫האלה‬
‫אני‬
‫אומר‬
‫לכם‬
,‫מנסיון‬
,‫בני‬
‫כדי‬
‫שתוציאו‬
,‫שנאה‬
‫שהיא‬
,‫מהשטן‬
‫ותדבקו‬
‫באהבת‬
.‫אלוהים‬
27
‫צדקה‬
‫מגרשת‬
,‫שנאה‬
‫ענווה‬
‫משמידה‬
.‫קנאה‬
28
‫ִּכי‬
‫יק‬‫ִַּד‬‫צ‬
‫ק‬ָ‫ְד‬‫צ‬‫ּו‬
‫ָבֹוׁש‬‫י‬
‫ֲׂשֹות‬‫ע‬ַ‫ל‬
,‫ָה‬‫ל‬‫ָעֹו‬‫ה‬-‫ֶת‬‫א‬
‫ֹלא‬
‫ָאה‬ ְ
‫ִר‬‫נ‬
,‫ֵר‬‫ח‬‫ֵַא‬‫מ‬
‫ֶָּלא‬‫א‬
,‫ְִּלבֹו‬‫מ‬
‫ִּכי‬
‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬
‫ֵא‬‫צ‬‫מֹו‬
.‫ָתֹו‬‫ט‬ְ‫י‬-‫ֶת‬‫א‬
29
‫הוא‬
‫לא‬
‫מדבר‬
‫על‬
‫איש‬
‫קדוש‬
‫כי‬
‫יראת‬
‫אלוהים‬
‫גברה‬
‫על‬
.‫השנאה‬
30
‫כי‬
‫ירא‬
‫שמא‬
‫יפגע‬
,‫באלוהים‬
‫לא‬
‫יעשה‬
‫רע‬
,‫לאיש‬
‫אפילו‬
.‫במחשבה‬
31
‫את‬
‫הדברים‬
‫האלה‬
‫למדתי‬
,‫לבסוף‬
‫לאחר‬
‫שהתחרטתי‬
‫על‬
.‫יוסף‬
32
‫כי‬
‫חרטה‬
‫אמיתית‬
‫על‬
‫רקע‬
‫אלוהים‬
‫הורסת‬
‫את‬
,‫הבורות‬
‫ומרחיקה‬
‫את‬
,‫החושך‬
‫ומאירה‬
‫את‬
,‫העיניים‬
‫ונותנת‬
‫ידע‬
,‫לנפש‬
‫ומובילה‬
‫את‬
‫המוח‬
.‫לישועה‬
33
‫ואת‬
‫הדברים‬
‫האלה‬
‫שהיא‬
‫לא‬
‫למדה‬
,‫מאדם‬
‫היא‬
‫יודעת‬
‫דרך‬
.‫תשובה‬
34
‫כי‬
‫אלוהים‬
‫הביא‬
‫עלי‬
‫מחלת‬
;‫כבד‬
‫ואלמלא‬
‫פרצו‬
‫לי‬
‫תפילותיו‬
‫של‬
‫יעקב‬
,‫אבי‬
‫זה‬
‫בקושי‬
‫נכשל‬
‫אבל‬
‫רוחי‬
.‫הסתלקה‬
35
‫כי‬
‫במה‬
‫שאדם‬
‫עובר‬
‫על‬
‫כך‬
‫גם‬
‫הוא‬
.‫נענש‬
36
‫כיוון‬
‫שאכן‬
‫הונח‬
‫הכבד‬
‫שלי‬
‫על‬
‫יוסף‬
‫ללא‬
,‫רחם‬
‫גם‬
‫בכבדי‬
‫סבלתי‬
‫ללא‬
,‫רחם‬
‫ונשפטתי‬
‫במשך‬
‫אחד‬
‫עשר‬
,‫חודשים‬
‫כל‬
‫זמן‬
‫שכעסתי‬
‫על‬
.‫יוסף‬
‫פרק‬
2
‫גד‬
‫מפציר‬
‫במאזיניו‬
‫נגד‬
‫שנאה‬
‫ומראה‬
‫כיצד‬
‫היא‬
‫הביאה‬
‫אותו‬
‫לכל‬
‫כך‬
‫הרבה‬
.‫צרות‬
‫פסוקים‬
8-11
‫הם‬
‫בלתי‬
.‫נשכחים‬
1
,‫ועתה‬
,‫בני‬
‫אני‬
‫מפציר‬
,‫בכם‬
‫אהבו‬
‫איש‬
‫את‬
,‫אחיו‬
‫והסר‬
‫שנאה‬
,‫מליבכם‬
‫אהבו‬
‫איש‬
‫את‬
‫רעהו‬
‫במעשים‬
‫ובדיבורים‬
‫ובנטיית‬
.‫הנפש‬
2
‫כי‬
‫בפני‬
‫אבי‬
‫דברתי‬
‫בשלום‬
‫אל‬
;‫יוסף‬
,‫וכשיצאתי‬
‫חשכה‬
‫רוח‬
‫השנאה‬
‫את‬
,‫מוחי‬
‫ועוררה‬
‫את‬
‫נפשי‬
‫להרוג‬
.‫אותו‬
3
‫אהבו‬
‫זה‬
‫את‬
‫זה‬
;‫מלב‬
‫ִיׁש‬‫א‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬
‫ָא‬‫ט‬ָ‫ח‬
,‫ְָך‬‫ל‬
‫ֶּבר‬‫ִּד‬
‫ָיו‬‫ל‬ֵ‫א‬
,‫ְּבָׁשלֹום‬
‫ְְׁשָך‬‫פ‬ַ‫נ‬ְ‫ב‬‫ּו‬
‫ֹלא‬
‫ֹר‬ ‫ְז‬‫ח‬ִ‫ת‬
;‫ָה‬‫מ‬ ָ
‫ר‬
‫ואם‬
‫חזר‬
‫בתשובה‬
,‫ויודה‬
‫סלח‬
.‫לו‬
4
‫אבל‬
‫אם‬
‫הוא‬
,‫מכחיש‬
‫אל‬
‫תתלהב‬
,‫עמו‬
‫פן‬
‫יתפוס‬
‫ממך‬
‫את‬
‫הרעל‬
‫ייקח‬
‫לישבע‬
‫וכך‬
‫תחטא‬
.‫כפליים‬
5
‫אל‬
‫ישמע‬
‫איש‬
‫אחר‬
‫את‬
‫סודותיך‬
‫כאשר‬
‫הוא‬
‫עסוק‬
‫במחלוקת‬
,‫משפטית‬
‫פן‬
‫יבוא‬
‫לשנוא‬
‫אותך‬
‫ולהפוך‬
,‫לאויבך‬
‫ויחטא‬
‫בך‬
‫חטא‬
;‫גדול‬
‫כי‬
‫לעתים‬
‫קרובות‬
‫הוא‬
‫פונה‬
‫אליך‬
‫באימה‬
‫או‬
‫עסוק‬
‫בך‬
‫בכוונה‬
.‫רעה‬
6
‫ואף‬
‫על‬
‫פי‬
‫שהוא‬
‫מכחיש‬
‫את‬
‫זה‬
‫ובכל‬
‫זאת‬
‫יש‬
‫לו‬
‫תחושת‬
‫בושה‬
‫כאשר‬
‫גוערים‬
,‫עליו‬
‫עזוב‬
‫את‬
.‫תוכחתו‬
7
‫כי‬
‫יהיה‬
‫מי‬
‫מכחיש‬
‫יכול‬
‫לחזור‬
‫בתשובה‬
‫כדי‬
‫לא‬
‫להרע‬
‫לך‬
;‫שוב‬
,‫כן‬
‫הוא‬
‫יכול‬
‫גם‬
‫לכבד‬
,‫אותך‬
‫ולפחד‬
‫ולהיות‬
‫שלם‬
.‫איתך‬
8
‫ואם‬
‫הוא‬
‫חסר‬
‫בושה‬
‫ומתמיד‬
,‫בעוולתו‬
‫כן‬
‫סלח‬
‫לו‬
,‫מלב‬
‫והשאיר‬
‫לאלוקים‬
‫את‬
.‫הנקמה‬
9
‫אם‬
‫יצליח‬
‫אדם‬
‫יותר‬
,‫ממך‬
‫אל‬
,‫תתעצבן‬
‫אלא‬
‫התפלל‬
‫גם‬
,‫עבורו‬
‫שיהיה‬
‫לו‬
‫שגשוג‬
.‫מושלם‬
10
‫עבור‬
‫אז‬
‫זה‬
‫מתאים‬
.‫לך‬
11
‫ואם‬
‫יתעלה‬
‫עוד‬
,‫יותר‬
‫אל‬
‫תתקנא‬
,‫בו‬
‫לזכור‬
‫כי‬
‫כל‬
‫בשר‬
;‫ימות‬
‫והלל‬
,'‫לה‬
‫הנותן‬
‫טוב‬
‫ומועילה‬
‫לכל‬
‫בני‬
.‫האדם‬
12
‫חפש‬
‫את‬
‫משפטי‬
‫יהוה‬
‫ותנוח‬
‫דעתך‬
‫ותהיה‬
.‫בשלום‬
‫יג‬
‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬
‫ָה‬‫י‬ָ‫ה‬‫ֶׁש‬
‫ם‬ָ‫ָאד‬
‫ָָׂשר‬‫ע‬
‫ע‬ ָ
‫ְּבר‬
‫ֲֶׁשר‬‫א‬‫ַּכ‬
,‫ָָׂשו‬‫ע‬
‫ִי‬‫ח‬ֲ‫א‬
,‫ִי‬‫ב‬‫ָא‬
‫ַאל‬
;‫ָא‬‫נ‬ְ‫ק‬‫ִּת‬
‫אלא‬
‫חכה‬
‫לסוף‬
.'‫ה‬
14
‫כי‬
‫אם‬
‫הוא‬
‫לוקח‬
‫מאדם‬
‫עושר‬
‫שהושג‬
‫ברשע‬
‫פירושו‬
‫הוא‬
‫סולח‬
‫לו‬
‫אם‬
‫הוא‬
‫חוזר‬
,‫בתשובה‬
‫אבל‬
‫הבלתי‬
‫חוזר‬
‫בתשובה‬
‫שמור‬
‫לעונש‬
.‫נצחי‬
15
‫כי‬
,‫העני‬
‫אם‬
‫נטול‬
‫קנאה‬
‫הוא‬
‫מוצא‬
‫חן‬
‫בעיני‬
'‫ה‬
‫בכל‬
,‫דבר‬
‫מבורך‬
‫מכל‬
,‫אדם‬
‫כי‬
‫אין‬
‫לו‬
‫עמל‬
‫של‬
.‫שווא‬
16
‫הסר‬
‫אפוא‬
‫את‬
‫הקנאה‬
‫מנפשותיכם‬
‫ואהבת‬
‫איש‬
‫את‬
‫רעהו‬
‫ביושר‬
.‫לב‬
17
‫גם‬
‫אתם‬
‫תספרו‬
‫את‬
‫הדברים‬
‫האלה‬
‫לבניכם‬
‫כי‬
‫יכבדו‬
‫את‬
‫יהודה‬
‫ואת‬
‫לוי‬
‫כי‬
‫מהם‬
‫יקים‬
'‫ה‬
‫ישועה‬
.‫לישראל‬
18
‫כי‬
‫אני‬
‫יודע‬
‫כי‬
‫בסופו‬
‫של‬
‫דבר‬
‫ילדיכם‬
‫יסתלקו‬
‫ממנו‬
‫ויתהלכו‬
,‫ברשע‬
‫בעייתי‬
‫ובשחיתות‬
‫לפני‬
.'‫ה‬
19
‫וכאשר‬
‫נח‬
‫מעט‬
;‫ֶר‬‫מ‬‫ַֹּיא‬‫ו‬
,‫בני‬
‫שמע‬
‫לאביכם‬
‫וקברו‬
‫אותי‬
‫בקרבת‬
.‫אבותי‬
20
‫וישם‬
‫את‬
‫רגליו‬
‫וירדם‬
.‫בשלום‬
21
‫ואחרי‬
‫חמש‬
‫שנים‬
‫העלוהו‬
‫לחברון‬
‫וישבוהו‬
‫עם‬
.‫אבותיו‬

Recomendados

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 views12 Folien
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views12 Folien
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf von
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views3 Folien
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views12 Folien
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views10 Folien

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Hebrew - Testament of Gad.pdf