Hausa - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Hausa - Letter of Jeremiah.pdf
BABI NA 1
1 Wasikar da Jeremy ya aika wa waɗanda Sarkin
Babila zai kai su bauta zuwa Babila, don ya ba su
shaida, kamar yadda Allah ya umarce shi.
2 Saboda zunuban da kuka yi a gaban Allah,
Nebukadnesar Sarkin Babila zai kai ku bauta zuwa
Babila.
3 Sa'ad da kuka isa Babila, za ku zauna a can
shekaru masu yawa da kuma tsawon lokaci, wato
tsararruka bakwai.
4 Yanzu a Babila za ku ga gumaka na azurfa, da na
zinariya, da na itace, waɗanda aka ɗauke su a
kafaɗunsu, waɗanda suke sa al'ummai su tsorata.
5 Saboda haka ku yi hankali kada ku zama kamar
baƙo, kada ku kasance tare da su, sa'ad da kuka ga
taro a gabansu da bayansu suna yi musu sujada.
6 Amma ku ce a zuciyarku, ya Ubangiji, dole ne mu
yi maka sujada.
7 Gama mala'ikana yana tare da ku, ni da kaina ina
kula da rayukanku.
8 Harshensu ma'aikaci ne yake goge shi, Su da
kansu an lulluɓe su da azurfa. Kuma amma duk da
haka, ƙarya ne, kuma bã su iya magana.
9 Sai suka ɗauki zinariya kamar budurwar da take
son yin luwaɗi, suna yi wa kawunan gumakansu
rawani.
10 Wasu lokatai kuma firistoci suna ba da zinariya
da azurfa daga gumakansu, su ba wa kansu.
11 Za su ba da karuwai daga cikinta, su yi musu
ado kamar maza da riguna, da gumakan azurfa, da
na zinariya, da na itace.
12 Duk da haka waɗannan alloli ba za su iya ceton
kansu daga tsatsa da asu ba, Ko da yake an lulluɓe
su da tufafin shunayya.
13 Suna goge fuskokinsu saboda ƙurar Haikali,
Sa'ad da akwai abubuwa da yawa a kansu.
14 Kuma wanda ba zai iya kashe wanda ya yi masa
laifi ba, yana riƙe da sanda, kamar dai shi alƙalin
ƙasar ne.
15 Yana kuma da takobi da gatari a hannun
damansa, Amma ba zai iya kuɓutar da kansa daga
yaƙi da ɓarayi ba.
16 Ba a san su da shi ba, don haka kada ku ji
tsoronsu.
17 Gama kamar tulun da mutum yake amfani da shi,
ba shi da daraja idan ya karye. Haka abin yake ga
gumakansu, sa'ad da aka kafa su a Haikali,
idanunsu sun cika da ƙura a ƙafafun masu shigowa.
18 Kamar yadda ake kiyaye ƙofofi a kowane gefe
ga wanda ya yi wa sarki laifi, kamar yadda aka
kashe shi, haka ma firistoci suna ƙera ƙofofinsu da
ƙofofi, da makullai, da sanduna, don kada a lalatar
da gumakansu da 'yan fashi.
19 Suna kunna musu fitilu, I, fiye da na kansu,
waɗanda ba za su iya ganin ko ɗaya ba.
20 Suna kamar ɗaya daga cikin katako na Haikali,
Duk da haka sun ce zukatansu suna jin daɗin
abubuwan da ke rakowa daga ƙasa. Kuma idan sun
ci su da tufãfinsu, ba su ji.
21 Fuskõkinsu baƙar fata saboda hayaƙin da yake
fitowa daga Haikalin.
22 A jikinsu da kawunansu, jemagu, da hadiye, da
tsuntsaye, da kyanwa kuma.
23 Ta haka za ku sani su ba alloli ba ne, don haka
kada ku ji tsoronsu.
24 Duk da zinariyar da ke kewaye da su don ta
ƙawata su, sai dai sun share tsatsa, Ba za su yi
haske ba, gama ba su taɓa ji ba.
25 Abubuwan da babu numfashi, ana saye su da
farashi mai yawa.
26 An ɗauke su a kafaɗunsu, ba su da ƙafafu da
suke faɗa wa mutane cewa ba su da wani daraja.
27 Waɗanda suke yi musu hidima kuma za su sha
kunya, Gama idan sun fāɗi ƙasa a kowane lokaci,
Ba za su iya tashi da kansu ba, Ko kuwa wanda ya
miƙe su, ba za su iya yin motsi da kansu ba. Za su
iya daidaita kansu, amma sun ba su kyautai kamar
ga matattu.
28 Amma abubuwan da ake miƙa musu hadaya,
firistocinsu suna sayarwa suna zagi. Haka kuma
matansu suke tara wani yanki da gishiri. Amma ga
matalauta da marasa ƙarfi ba su ba da kome daga
gare ta.
29 Mata masu haila da mata masu ciki suna cin
hadayunsu, Ta haka za ku sani su ba alloli ba ne,
kada ku ji tsoronsu.
30 Don ta yaya za a ce da su alloli? Domin mata
sun sa nama a gaban gumakan azurfa, da zinariya,
da na itace.
31 Firistoci kuwa suna zaune a haikalinsu, tufafinsu
ya yayyage, suna aske kawunansu da gemunsu, ba
kome a bisa kawunansu.
32 Suna ruri suna kuka a gaban gumakansu, Kamar
yadda mutane suke yi a lokacin idi idan mutum ya
mutu.
33 Firistoci kuma suka tuɓe tufafinsu, suka tufatar
da matansu da 'ya'yansu.
34 Ko mugun abu ne da wani ya yi musu, ko nagari,
ba za su iya sāka masa ba, Ba za su iya naɗa sarki
ba, ko kuma su tsige shi.
35 Hakazalika, ba za su iya ba da dukiya ko kuɗi ba.
36 Ba za su iya ceton kowa daga mutuwa ba, Ba su
iya ceci raunana daga maɗaukaki.
37 Ba za su iya komar da makaho idonsa ba, Ba
kuma za su iya taimaki kowa a cikin wahala ba.
38 Ba za su iya yi wa gwauruwa jinƙai ba, Ba za su
iya yi wa marayu alheri ba.
39 Allolinsu na itace, Waɗanda aka dalaye da
zinariya da azurfa, Kamar duwatsun da aka sassaƙe
daga dutse suke, Waɗanda suke yi musu sujada za
su sha kunya.
40 To, yaya mutum zai yi tunani, ya ce su alloli ne,
Sa'ad da Kaldiyawa ma da kansu suka wulakanta su?
41 Waɗanda idan suka ga bebe wanda ba ya iya
magana, sai su kawo shi, su roƙi Bel ya yi magana,
kamar dai yana iya ganewa.
42 Duk da haka ba su iya fahimtar wannan da kansu,
su rabu da su, gama ba su da ilimi.
43 Matan kuma da igiya kewaye da su, suna zaune
a tituna, suna ƙone tagulla don turare. , kuma
igiyarta ba karya.
44 Duk abin da aka yi a cikinsu ƙarya ne. To, yaya
za a yi zaton su alloli ne?
45 An yi su da maƙeran ƙarfe da maƙeran zinariya,
Ba su iya zama wani abu ba, sai dai ma'aikata za su
kasance da su.
46 Su kansu waɗanda suka yi su ba za su daɗe ba.
To, yaya abin da aka yi su zama gumaka?
47 Gama sun bar ƙarya da abin zargi ga waɗanda
suke bayansu.
48 Gama sa'ad da wani yaƙi ko annoba ya same su,
firistoci su yi shawara da kansu inda za su ɓuya tare
da su.
49 To, ta yaya mutane ba za su gane su ba alloli ba
ne, Ba za su iya ceton kansu daga yaƙi, ko annoba
ba?
50 Domin ganin an dalaye su da itace kawai, an
dalaye su da azurfa da zinariya, daga baya za a san
cewa ƙarya ne.
51 Kuma zai bayyana ga dukan al'ummai da
sarakuna cewa su ba alloli ba ne, amma ayyukan
hannuwan mutane, kuma babu wani aikin Allah a
cikinsu.
52 To, wa zai iya sani ba alloli ba ne?
53 Ba za su iya naɗa sarki a ƙasar ba, Ba kuma za
su iya ba mutane ruwan sama ba.
54 Kuma ba za su iya yin hukunci a kansu ba, kuma
ba za su iya rama laifi ba, kuma ba za su iya ba.
55 Sa'ad da wuta ta faɗo a kan Haikalin gumaka na
itace, ko kuma an lulluɓe shi da zinariya ko azurfa,
firistocinsu za su gudu su tsere. Amma su kansu za
a ƙone su kamar katako.
56 Har ila yau, ba za su iya tinkarar wani sarki ko
maƙiyi ba, ta yaya za a ce su alloli ne?
57 Waɗannan gumakan na itace, waɗanda aka ɗora
su da azurfa ko zinariya, ba su da ikon kuɓuta daga
hannun ɓarayi ko 'yan fashi.
58 Zinarensu, da azurfarsa, da rigunansa waɗanda
suke sawa, Ƙarfafa suka ƙwace, suka tafi da su, Ba
su iya taimakon kansu ba.
59 Don haka, ya fi kyau a zama sarki da ya nuna
ikonsa, ko kuwa wani abu mai riba a gida, wanda
mai shi zai yi amfani da shi, da irin waɗannan
gumakan ƙarya. Ko kuwa ya zama ƙofa a cikin gida,
a ajiye irin waɗannan abubuwa a cikinsa, fiye da
irin waɗannan alloli na ƙarya. Ko ginshiƙi na itace a
fāda, fiye da irin waɗannan gumakan ƙarya.
60 Gama rana, da wata, da taurari, suna haskakawa,
waɗanda aka aiko su yi aikinsu, suna biyayya.
61 Kuma kamar wancan ne walƙiya idan ta fita, anã
sauƙin ganin ta. Haka kuma iska ke kadawa a
kowace kasa.
62 Kuma idan Allah Ya umurci gizagizai su rinjayi
dukan dũniya, sai su aikata abin da aka umurce su.
63 Wutar da aka aiko daga sama don ta cinye tuddai
da kurmi, ta yi yadda aka umarce ta.
64 Saboda haka, ba za a yi tsammani ba, ko a ce su
alloli ne, domin ba za su iya yin hukunci ba, ko
kuma su kyautata wa mutane.
65 Saboda haka, da sanin cewa su ba alloli ba ne,
kada ka ji tsoronsu.
66 Gama ba za su iya zagi ko albarka ga sarakuna
ba.
67 Bã su iya yin ãyõyi a cikin sammai a cikin
tãlikai, kuma bã su yin haske kamar rãnã, kuma bã
su yin haske kamar wata.
68 Namomin jeji sun fi su kyau, Gama suna iya
shiga cikin rufin asiri su taimaki kansu.
69 Sabõda haka, bã ya bayyana a gare mu cewa
lalle ne su, abũbuwan bautãwa ne, sabõda haka
kada ku ji tsõronsu.
70 Gama kamar yadda ƙwanƙwasa ba ta hana kome
a gonar kokwamba.
71 Haka kuma gumakansu na itace, Aka lulluɓe da
azurfa da zinariya, kamar wata farar ƙaya ce a cikin
gonar gona, wadda kowane tsuntsu yake zaune a kai.
Kamar yadda kuma ga gawa, wanda yake gabas
zuwa cikin duhu.
72 Za ku sani su ba alloli ba ne da jakin shunayya
mai ruɓe a kansu, su da kansu za a cinye su, su
zama abin zargi a ƙasar.
73 Saboda haka, ya fi kyau mutum adali, wanda ba
shi da gumaka, Gama ba zai yi nisa da zargi ba.

Recomendados

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 views12 Folien
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views12 Folien
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf von
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views3 Folien
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx von
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views12 Folien
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views10 Folien

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lingala - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Hausa - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. BABI NA 1 1 Wasikar da Jeremy ya aika wa waɗanda Sarkin Babila zai kai su bauta zuwa Babila, don ya ba su shaida, kamar yadda Allah ya umarce shi. 2 Saboda zunuban da kuka yi a gaban Allah, Nebukadnesar Sarkin Babila zai kai ku bauta zuwa Babila. 3 Sa'ad da kuka isa Babila, za ku zauna a can shekaru masu yawa da kuma tsawon lokaci, wato tsararruka bakwai. 4 Yanzu a Babila za ku ga gumaka na azurfa, da na zinariya, da na itace, waɗanda aka ɗauke su a kafaɗunsu, waɗanda suke sa al'ummai su tsorata. 5 Saboda haka ku yi hankali kada ku zama kamar baƙo, kada ku kasance tare da su, sa'ad da kuka ga taro a gabansu da bayansu suna yi musu sujada. 6 Amma ku ce a zuciyarku, ya Ubangiji, dole ne mu yi maka sujada. 7 Gama mala'ikana yana tare da ku, ni da kaina ina kula da rayukanku. 8 Harshensu ma'aikaci ne yake goge shi, Su da kansu an lulluɓe su da azurfa. Kuma amma duk da haka, ƙarya ne, kuma bã su iya magana. 9 Sai suka ɗauki zinariya kamar budurwar da take son yin luwaɗi, suna yi wa kawunan gumakansu rawani. 10 Wasu lokatai kuma firistoci suna ba da zinariya da azurfa daga gumakansu, su ba wa kansu. 11 Za su ba da karuwai daga cikinta, su yi musu ado kamar maza da riguna, da gumakan azurfa, da na zinariya, da na itace. 12 Duk da haka waɗannan alloli ba za su iya ceton kansu daga tsatsa da asu ba, Ko da yake an lulluɓe su da tufafin shunayya. 13 Suna goge fuskokinsu saboda ƙurar Haikali, Sa'ad da akwai abubuwa da yawa a kansu. 14 Kuma wanda ba zai iya kashe wanda ya yi masa laifi ba, yana riƙe da sanda, kamar dai shi alƙalin ƙasar ne. 15 Yana kuma da takobi da gatari a hannun damansa, Amma ba zai iya kuɓutar da kansa daga yaƙi da ɓarayi ba. 16 Ba a san su da shi ba, don haka kada ku ji tsoronsu. 17 Gama kamar tulun da mutum yake amfani da shi, ba shi da daraja idan ya karye. Haka abin yake ga gumakansu, sa'ad da aka kafa su a Haikali, idanunsu sun cika da ƙura a ƙafafun masu shigowa. 18 Kamar yadda ake kiyaye ƙofofi a kowane gefe ga wanda ya yi wa sarki laifi, kamar yadda aka kashe shi, haka ma firistoci suna ƙera ƙofofinsu da ƙofofi, da makullai, da sanduna, don kada a lalatar da gumakansu da 'yan fashi. 19 Suna kunna musu fitilu, I, fiye da na kansu, waɗanda ba za su iya ganin ko ɗaya ba. 20 Suna kamar ɗaya daga cikin katako na Haikali, Duk da haka sun ce zukatansu suna jin daɗin abubuwan da ke rakowa daga ƙasa. Kuma idan sun ci su da tufãfinsu, ba su ji. 21 Fuskõkinsu baƙar fata saboda hayaƙin da yake fitowa daga Haikalin. 22 A jikinsu da kawunansu, jemagu, da hadiye, da tsuntsaye, da kyanwa kuma. 23 Ta haka za ku sani su ba alloli ba ne, don haka kada ku ji tsoronsu. 24 Duk da zinariyar da ke kewaye da su don ta ƙawata su, sai dai sun share tsatsa, Ba za su yi haske ba, gama ba su taɓa ji ba. 25 Abubuwan da babu numfashi, ana saye su da farashi mai yawa. 26 An ɗauke su a kafaɗunsu, ba su da ƙafafu da suke faɗa wa mutane cewa ba su da wani daraja. 27 Waɗanda suke yi musu hidima kuma za su sha kunya, Gama idan sun fāɗi ƙasa a kowane lokaci, Ba za su iya tashi da kansu ba, Ko kuwa wanda ya miƙe su, ba za su iya yin motsi da kansu ba. Za su iya daidaita kansu, amma sun ba su kyautai kamar ga matattu. 28 Amma abubuwan da ake miƙa musu hadaya, firistocinsu suna sayarwa suna zagi. Haka kuma matansu suke tara wani yanki da gishiri. Amma ga matalauta da marasa ƙarfi ba su ba da kome daga gare ta. 29 Mata masu haila da mata masu ciki suna cin hadayunsu, Ta haka za ku sani su ba alloli ba ne, kada ku ji tsoronsu. 30 Don ta yaya za a ce da su alloli? Domin mata sun sa nama a gaban gumakan azurfa, da zinariya, da na itace. 31 Firistoci kuwa suna zaune a haikalinsu, tufafinsu ya yayyage, suna aske kawunansu da gemunsu, ba kome a bisa kawunansu. 32 Suna ruri suna kuka a gaban gumakansu, Kamar yadda mutane suke yi a lokacin idi idan mutum ya mutu. 33 Firistoci kuma suka tuɓe tufafinsu, suka tufatar da matansu da 'ya'yansu. 34 Ko mugun abu ne da wani ya yi musu, ko nagari, ba za su iya sāka masa ba, Ba za su iya naɗa sarki ba, ko kuma su tsige shi. 35 Hakazalika, ba za su iya ba da dukiya ko kuɗi ba. 36 Ba za su iya ceton kowa daga mutuwa ba, Ba su iya ceci raunana daga maɗaukaki. 37 Ba za su iya komar da makaho idonsa ba, Ba kuma za su iya taimaki kowa a cikin wahala ba. 38 Ba za su iya yi wa gwauruwa jinƙai ba, Ba za su iya yi wa marayu alheri ba.
  • 3. 39 Allolinsu na itace, Waɗanda aka dalaye da zinariya da azurfa, Kamar duwatsun da aka sassaƙe daga dutse suke, Waɗanda suke yi musu sujada za su sha kunya. 40 To, yaya mutum zai yi tunani, ya ce su alloli ne, Sa'ad da Kaldiyawa ma da kansu suka wulakanta su? 41 Waɗanda idan suka ga bebe wanda ba ya iya magana, sai su kawo shi, su roƙi Bel ya yi magana, kamar dai yana iya ganewa. 42 Duk da haka ba su iya fahimtar wannan da kansu, su rabu da su, gama ba su da ilimi. 43 Matan kuma da igiya kewaye da su, suna zaune a tituna, suna ƙone tagulla don turare. , kuma igiyarta ba karya. 44 Duk abin da aka yi a cikinsu ƙarya ne. To, yaya za a yi zaton su alloli ne? 45 An yi su da maƙeran ƙarfe da maƙeran zinariya, Ba su iya zama wani abu ba, sai dai ma'aikata za su kasance da su. 46 Su kansu waɗanda suka yi su ba za su daɗe ba. To, yaya abin da aka yi su zama gumaka? 47 Gama sun bar ƙarya da abin zargi ga waɗanda suke bayansu. 48 Gama sa'ad da wani yaƙi ko annoba ya same su, firistoci su yi shawara da kansu inda za su ɓuya tare da su. 49 To, ta yaya mutane ba za su gane su ba alloli ba ne, Ba za su iya ceton kansu daga yaƙi, ko annoba ba? 50 Domin ganin an dalaye su da itace kawai, an dalaye su da azurfa da zinariya, daga baya za a san cewa ƙarya ne. 51 Kuma zai bayyana ga dukan al'ummai da sarakuna cewa su ba alloli ba ne, amma ayyukan hannuwan mutane, kuma babu wani aikin Allah a cikinsu. 52 To, wa zai iya sani ba alloli ba ne? 53 Ba za su iya naɗa sarki a ƙasar ba, Ba kuma za su iya ba mutane ruwan sama ba. 54 Kuma ba za su iya yin hukunci a kansu ba, kuma ba za su iya rama laifi ba, kuma ba za su iya ba. 55 Sa'ad da wuta ta faɗo a kan Haikalin gumaka na itace, ko kuma an lulluɓe shi da zinariya ko azurfa, firistocinsu za su gudu su tsere. Amma su kansu za a ƙone su kamar katako. 56 Har ila yau, ba za su iya tinkarar wani sarki ko maƙiyi ba, ta yaya za a ce su alloli ne? 57 Waɗannan gumakan na itace, waɗanda aka ɗora su da azurfa ko zinariya, ba su da ikon kuɓuta daga hannun ɓarayi ko 'yan fashi. 58 Zinarensu, da azurfarsa, da rigunansa waɗanda suke sawa, Ƙarfafa suka ƙwace, suka tafi da su, Ba su iya taimakon kansu ba. 59 Don haka, ya fi kyau a zama sarki da ya nuna ikonsa, ko kuwa wani abu mai riba a gida, wanda mai shi zai yi amfani da shi, da irin waɗannan gumakan ƙarya. Ko kuwa ya zama ƙofa a cikin gida, a ajiye irin waɗannan abubuwa a cikinsa, fiye da irin waɗannan alloli na ƙarya. Ko ginshiƙi na itace a fāda, fiye da irin waɗannan gumakan ƙarya. 60 Gama rana, da wata, da taurari, suna haskakawa, waɗanda aka aiko su yi aikinsu, suna biyayya. 61 Kuma kamar wancan ne walƙiya idan ta fita, anã sauƙin ganin ta. Haka kuma iska ke kadawa a kowace kasa. 62 Kuma idan Allah Ya umurci gizagizai su rinjayi dukan dũniya, sai su aikata abin da aka umurce su. 63 Wutar da aka aiko daga sama don ta cinye tuddai da kurmi, ta yi yadda aka umarce ta. 64 Saboda haka, ba za a yi tsammani ba, ko a ce su alloli ne, domin ba za su iya yin hukunci ba, ko kuma su kyautata wa mutane. 65 Saboda haka, da sanin cewa su ba alloli ba ne, kada ka ji tsoronsu. 66 Gama ba za su iya zagi ko albarka ga sarakuna ba. 67 Bã su iya yin ãyõyi a cikin sammai a cikin tãlikai, kuma bã su yin haske kamar rãnã, kuma bã su yin haske kamar wata. 68 Namomin jeji sun fi su kyau, Gama suna iya shiga cikin rufin asiri su taimaki kansu. 69 Sabõda haka, bã ya bayyana a gare mu cewa lalle ne su, abũbuwan bautãwa ne, sabõda haka kada ku ji tsõronsu. 70 Gama kamar yadda ƙwanƙwasa ba ta hana kome a gonar kokwamba. 71 Haka kuma gumakansu na itace, Aka lulluɓe da azurfa da zinariya, kamar wata farar ƙaya ce a cikin gonar gona, wadda kowane tsuntsu yake zaune a kai. Kamar yadda kuma ga gawa, wanda yake gabas zuwa cikin duhu. 72 Za ku sani su ba alloli ba ne da jakin shunayya mai ruɓe a kansu, su da kansu za a cinye su, su zama abin zargi a ƙasar. 73 Saboda haka, ya fi kyau mutum adali, wanda ba shi da gumaka, Gama ba zai yi nisa da zargi ba.