đề Thi thử đại học môn toán khối d 2013

A
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
ĐỀ THI TH Đ I H T -2013
Đ 4
PHẦ HU G H TẤT Ả THÍ I H(7,0 điểm)
Câu I ( 2,0 điểm): Cho hàm số 2 4
1
x
y
x



.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) và N(-1; -1).
Câu II (2,0 điểm):
1. Giải phương trình: 22
1 3 2
1 3
x x
x x
   
  
2. Giải phương trình: 2 3 4 2 3 4
sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x      
Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: 2
1
ln
ln
1 ln
e
x
I x dx
x x
 
  
 

Câu IV (1,0 điểm):Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD
cạnh a. Hai đỉnh S và S’ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng (ABCD), có hình chiếu
vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần
chung của hai hình chóp, biết rằng SH = S’K =h.
Câu V(1,0 điểm): Cho x, y, z là những số dương thoả mãn xyz = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức:
9 9 9 9 9 9
6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6
x y y z z x
P
x x y y y y z z z z x x
  
  
     
PHẦ RIÊ G(3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn.
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình:
2 2
4 3 4 0x y x    .
Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C’), bán kính R’ = 2 và tiếp xúc ngoài với
(C) tại A.
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d
có phương trình
2 3
2 (t R)
4 2
x t
y t
z t
 

  
  
. Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến
A và B là nhỏ nhất.
Câu VII.a (1,0 điểm): Giải phương trình trong tập số phức: 2
0z z 
B. Theo chương trình nâng cao.
Câu VI.b (2,0 điểm):
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0,
đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm toạ độ các đỉnh của
hình chữ nhật.
2. Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng:
2 1 0 3 3 0
( ) ; ( ')
1 0 2 1 0
x y x y z
x y z x y
       
  
       
.Chứng minh rằng hai đường thẳng (  ) và
( ' ) cắt nhau. Viết phương trình chính tắc của cặp đường thẳng phân giác của các góc tạo bởi
(  ) và ( ' ).
Câu VII.b (1,0 điểm): Giải hệ phương trình: 2 2 2
3 3 3
log 3 log log
log 12 log log
x y y x
x x y y
  

  
.
-------------------------------- Hết ------------------------
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Đ P
Câu Nội dung Điể
m
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SI H(7, điểm)
CâuI 2.0
1. TXĐ: D = R{-1}
Chiều biến thiên: 2
6
' 0 x D
( 1)
y
x
   

=> hs đồng biến trên mỗi khoảng ( ; 1)  và ( 1; )  , hs không có cực trị 0.25
Giới hạn:
1 1
lim 2, lim , lim
x x x
y y y   
    
=> Đồ thị hs có tiệm cận đứng x= -1, tiệm cận ngang y = 2
BBT
x - -1 +
y’ + +
y
+ 2
2 -
0,25
0.25
+ Đồ thị (C):
Đồ thị cắt trục hoành tại điểm  2;0 , trục tung tại điểm (0;-4)
f(x)=(2x-4)/(x+1)
f(x)=2
x(t)=-1 , y(t)=t
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
y
Đồ thị nhận giao điểm 2 đường tiệm cận làm tâm đối xứng
0.25
2. Gọi 2 điểm cần tìm là A, B có
6 6
;2 ; ;2 ; , 1
1 1
A a B b a b
a b
   
      
     0.25
Trung điểm I của AB: I
2 2
;
2 1 1
a b a b
a b
   
 
  
Pt đường thẳng MN: x + 2y +3= 0
0.25
Có :
. 0AB MN
I MN
 


0.25
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
=>
0 (0; 4)
2 (2;0)
a A
b B
  
 
 
0,25
CâuII 2.0
1. TXĐ: x  1;3  0,25
Đặt t= 1 3 , t > 0x x   =>
2
2 4
3 2
2
t
x x

   0,25
đc pt: t3
- 2t - 4 = 0  t=2 0,25
Với t = 2 
1
1 3 =2 ( / )
3
x
x x t m
x
 
     
0,25
2. 2 3 4 2 3 4
sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       1,0
TXĐ: D =R
2 3 4 2 3 4
sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x      
 
sin 0
(sin ). 2 2(sin ) sin . 0
2 2(sin ) sin . 0
x cosx
x cosx x cosx x cosx
x cosx x cosx
 
           
0,25
+ Với sin 0 ( )
4
x cosx x k k Z

      0,25
+ Với 2 2(sin ) sin . 0x cosx x cosx    , đặt t = sin (t 2; 2 )x cosx     
được pt : t2
+ 4t +3 = 0
1
3( )
t
t loai
 
    0.25
t = -1
2
( )
2
2
x m
m Z
x m
 


 
 
   

Vậy :
( )
4
2 ( )
2
2
x k k Z
x m m Z
x m


 



  

  

  

0,25
Câu III 2
1
ln
ln
1 ln
e
x
I x dx
x x
 
  
 

1,0
I1 =
1
ln
1 ln
e
x
dx
x x
 , Đặt t = 1 ln x ,… Tính được I1 =
4 2 2
3 3
 0,5
 2
2
1
ln
e
I x dx  , lấy tích phân từng phần 2 lần được I2 = e - 2
0,25
I = I1 + I2 =
2 2 2
3 3
e   0,25
Câu IV 1,0
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
M
N
A
B
D C
S
S'
H
K
SABS’ và SDCS’ là hình bình hành => M, N là trung điểm SB, S’D : . .S ABCD S AMNDV V V 
0,25
. . .S AMND S AMD S MNDV V V  ; . .
. .
1 1
; . ;
2 4
S AMD S MND
S ABD S BCD
V VSM SM SN
V SB V SB SC
   
0.25
. . .
1
2
S ABD S ACD S ABCDV V V  ; . . .
3 5
8 8
S AMND S ABCD S ABCDV V V V   0.25
25
24
V a h 
0.25
CâuV Có x, y, z >0, Đặt : a = x3
, b = y3
, c = z3
(a, b, c >0 ; abc=1)đc :
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
a b b c c a
P
a ab b b bc c c ca a
  
  
      0.25
3 3 2 2
2 2 2 2
( )
a b a ab b
a b
a ab b a ab b
  
 
   
mà
2 2
2 2
1
3
a ab b
a ab b
 

 
(Biến đổi tương đương)
2 2
2 2
1
( ) ( )
3
a ab b
a b a b
a ab b
 
   
 
0.25
Tương tự:
3 3 3 3
2 2 2 2
1 1
( ); ( )
3 3
b c c a
b c c a
b bc c c ca a
 
   
   
=> 32
( ) 2. 2
3
P a b c abc     (BĐT Côsi) 0.25
=> P 2, 2 khi a = b = c = 1 x = y = z = 1P  
Vậy: minP = 2 khi x = y =z =1 0.25
II. PHẦ RIÊ G(3, điểm)
A. hương trình chuẩn
CâuVI.
a
2.0
1. A(0;2), I(-2 3 ;0), R= 4, gọi (C’) có tâm I’ 0,25
Pt đường thẳng IA :
2 3
2 2
x t
y t
 

 
, 'I IA => I’( 2 3 ;2 2t t  ), 0,25
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
1
2 ' '( 3;3)
2
AI I A t I    0,25
(C’):    
2 2
3 3 4x y   
0.25
2. M(2+ 3t; - 2t; 4+ 2t) d , AB//d. 0.25
Gọi A’ đối xứng với A qua d => MA’= MA => MA+ MB = MA’ + MB  A’B
(MA+ MB)min = A’B, khi A’, M, B thẳng hàng => MA = MA’ = MB
0.25
0,25
MA=MB <=> M(2 ; 0 ; 4) 0,25
CâuVII
.a
1.0
z = x + iy ( ,x y R ), z2
+ 2 2 2 2
0 2 0z x y x y xyi       0,25
2 2 2 2
2 0
0
xy
x y x y

 
   
0,25
(0;0); (0;1) ; (0;-1). Vậy: z = 0, z = i, z = - i 0,5
B. hương trình nâng cao
Câu
VI.b
2.0
1. (7;3)BD AB B  , pt đg thẳng BC: 2x + y – 17 = 0
(2 1; ), ( ;17 2 ), 3, 7A AB A a a C BC C c c a c        ,
I =
2 1 2 17
;
2 2
a c a c    
 
 
là trung điểm của AC, BD.
0,25
I 3 18 0 3 18 (6 35;3 18)BD c a a c A c c           0,25
M, A, C thẳng hàng  ,MA MC cùng phương => c2
– 13c +42 =0 
7( )
6
c loai
c

  0,25
c = 6 =>A(1;0), C(6;5) , D(0;2), B(7;3) 0.25
2.
Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất, (  ) ( ' ) = A
1 3
;0;
2 2
 
 
  0.5
(0; 1;0) ( )M    , Lấy N ( ')  , sao cho: AM = AN => N
AMN cân tại A, lấy I là trung điểm MN => đường phân giác của các góc tạo bởi ( ) và
( ' ) chính là đg thẳng AI 0.25
Đáp số:
1 2
1 3 1 3
2 2 2 2( ): ;( ):
1 1 2 2 3 5 1 1 2 2 3 5
14 30 14 30 14 30 14 30 14 30 14 30
x z x z
y y
d d
   
   
   
     
0,25
Câu
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
VII.b
TXĐ:
0
0
x
y



0.25
2 2 2
3 3 3
log 3 log log 3 . 2 .
log 12 log log 12 . 3 .
x y
x y
x y y x y x
x x y y x y
    
 
     0.25
2
3 . 2 .x y
y x
y x

 

0.25
4
3
4
3
log 2
2log 2
x
y


 


(t/m TXĐ)
0,25

Recomendados

đáP án đề thi thử đại học môn toán von
đáP án đề thi thử đại học môn toánđáP án đề thi thử đại học môn toán
đáP án đề thi thử đại học môn toánadminseo
10.1K views7 Folien
đề Thi thử môn toán khối d von
đề Thi thử môn toán khối dđề Thi thử môn toán khối d
đề Thi thử môn toán khối dadminseo
2.1K views10 Folien
Toan pt.de052.2011 von
Toan pt.de052.2011Toan pt.de052.2011
Toan pt.de052.2011BẢO Hí
1.5K views5 Folien
De thi thu dh 2013 khoi a toan von
De thi thu dh 2013 khoi a  toanDe thi thu dh 2013 khoi a  toan
De thi thu dh 2013 khoi a toanadminseo
6.4K views7 Folien
Dap an de thi thu mon toan 2013 von
Dap an de thi thu mon toan 2013Dap an de thi thu mon toan 2013
Dap an de thi thu mon toan 2013adminseo
765 views7 Folien
Toan pt.de039.2010 von
Toan pt.de039.2010Toan pt.de039.2010
Toan pt.de039.2010BẢO Hí
292 views5 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dap an de thi thu dh 2013 toan von
Dap an de thi thu dh 2013  toanDap an de thi thu dh 2013  toan
Dap an de thi thu dh 2013 toanadminseo
468 views8 Folien
Toan pt.de098.2011 von
Toan pt.de098.2011Toan pt.de098.2011
Toan pt.de098.2011BẢO Hí
304 views7 Folien
Toan pt.de062.2011 von
Toan pt.de062.2011Toan pt.de062.2011
Toan pt.de062.2011BẢO Hí
297 views6 Folien
Toan pt.de057.2011 von
Toan pt.de057.2011Toan pt.de057.2011
Toan pt.de057.2011BẢO Hí
383 views26 Folien
Toan pt.de016.2012 von
Toan pt.de016.2012Toan pt.de016.2012
Toan pt.de016.2012BẢO Hí
292 views5 Folien
Toan pt.de010.2012 von
Toan pt.de010.2012Toan pt.de010.2012
Toan pt.de010.2012BẢO Hí
291 views5 Folien

Was ist angesagt?(18)

Dap an de thi thu dh 2013 toan von adminseo
Dap an de thi thu dh 2013  toanDap an de thi thu dh 2013  toan
Dap an de thi thu dh 2013 toan
adminseo468 views
Toan pt.de098.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de098.2011Toan pt.de098.2011
Toan pt.de098.2011
BẢO Hí304 views
Toan pt.de062.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de062.2011Toan pt.de062.2011
Toan pt.de062.2011
BẢO Hí297 views
Toan pt.de057.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de057.2011Toan pt.de057.2011
Toan pt.de057.2011
BẢO Hí383 views
Toan pt.de016.2012 von BẢO Hí
Toan pt.de016.2012Toan pt.de016.2012
Toan pt.de016.2012
BẢO Hí292 views
Toan pt.de010.2012 von BẢO Hí
Toan pt.de010.2012Toan pt.de010.2012
Toan pt.de010.2012
BẢO Hí291 views
Toan pt.de027.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de027.2011Toan pt.de027.2011
Toan pt.de027.2011
BẢO Hí394 views
Toan pt.de055.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de055.2011Toan pt.de055.2011
Toan pt.de055.2011
BẢO Hí232 views
Toan pt.de044.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de044.2011Toan pt.de044.2011
Toan pt.de044.2011
BẢO Hí311 views
Toan pt.de031.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de031.2011Toan pt.de031.2011
Toan pt.de031.2011
BẢO Hí159 views
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015 von Dang_Khoi
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
Dang_Khoi2.5K views
[Vnmath.com] de thi thi thpt- 2015-lnq-thai-nguyen von Marco Reus Le
[Vnmath.com] de thi thi thpt- 2015-lnq-thai-nguyen[Vnmath.com] de thi thi thpt- 2015-lnq-thai-nguyen
[Vnmath.com] de thi thi thpt- 2015-lnq-thai-nguyen
Marco Reus Le218 views
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A von dlinh123
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối AĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
dlinh1233.4K views
Toan pt.de071.2012 von BẢO Hí
Toan pt.de071.2012Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012
BẢO Hí368 views
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận) von Vui Lên Bạn Nhé
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D von dlinh123
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,DĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
dlinh1232.1K views
Toan pt.de008.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de008.2011Toan pt.de008.2011
Toan pt.de008.2011
BẢO Hí332 views

Destacado

Examen nacional von
Examen nacionalExamen nacional
Examen nacionalkparawhore
189 views13 Folien
Instrucciones dedicatoria regalo de reyes von
Instrucciones dedicatoria regalo de reyesInstrucciones dedicatoria regalo de reyes
Instrucciones dedicatoria regalo de reyesJesús Zamora
33K views14 Folien
Usos de la Z von
Usos de la ZUsos de la Z
Usos de la ZNicolas Acosta Bermeo
885 views14 Folien
Advanced CIPS Khadim Hussain von
Advanced CIPS Khadim HussainAdvanced CIPS Khadim Hussain
Advanced CIPS Khadim HussainKhadim Hussain
125 views1 Folie
Batman von
BatmanBatman
BatmanDavid Villamarin
449 views5 Folien
Pases von
PasesPases
PasesPtor JPalacios
49 views1 Folie

Destacado(17)

Examen nacional von kparawhore
Examen nacionalExamen nacional
Examen nacional
kparawhore189 views
Instrucciones dedicatoria regalo de reyes von Jesús Zamora
Instrucciones dedicatoria regalo de reyesInstrucciones dedicatoria regalo de reyes
Instrucciones dedicatoria regalo de reyes
Jesús Zamora33K views
El ciclo menstrual (jesus y alba) von Alba3011
El ciclo menstrual (jesus y alba)El ciclo menstrual (jesus y alba)
El ciclo menstrual (jesus y alba)
Alba3011243 views
Escritorio de Windows von 303127575
Escritorio de WindowsEscritorio de Windows
Escritorio de Windows
3031275756.7K views
Programação em Android - Aula 1 - Introdução von Tecnoinf
Programação em Android - Aula 1 - IntroduçãoProgramação em Android - Aula 1 - Introdução
Programação em Android - Aula 1 - Introdução
Tecnoinf2.5K views

Similar a đề Thi thử đại học môn toán khối d 2013

Dap an de thi thu mon toan 2013 von
Dap an de thi thu mon toan 2013Dap an de thi thu mon toan 2013
Dap an de thi thu mon toan 2013adminseo
3K views7 Folien
Toan pt.de045.2010 von
Toan pt.de045.2010Toan pt.de045.2010
Toan pt.de045.2010BẢO Hí
4K views7 Folien
De thi thu dai hoc mon Toan von
De thi thu dai hoc mon ToanDe thi thu dai hoc mon Toan
De thi thu dai hoc mon ToanHuyền Nguyễn
220 views6 Folien
Toan pt.de048.2010 von
Toan pt.de048.2010Toan pt.de048.2010
Toan pt.de048.2010BẢO Hí
335 views7 Folien
Toan pt.de046.2010 von
Toan pt.de046.2010Toan pt.de046.2010
Toan pt.de046.2010BẢO Hí
341 views5 Folien
Toan pt.de070.2011 von
Toan pt.de070.2011Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011BẢO Hí
330 views6 Folien

Similar a đề Thi thử đại học môn toán khối d 2013(20)

Dap an de thi thu mon toan 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon toan 2013Dap an de thi thu mon toan 2013
Dap an de thi thu mon toan 2013
adminseo3K views
Toan pt.de045.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de045.2010Toan pt.de045.2010
Toan pt.de045.2010
BẢO Hí4K views
Toan pt.de048.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de048.2010Toan pt.de048.2010
Toan pt.de048.2010
BẢO Hí335 views
Toan pt.de046.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de046.2010Toan pt.de046.2010
Toan pt.de046.2010
BẢO Hí341 views
Toan pt.de070.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de070.2011Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011
BẢO Hí330 views
Toan pt.de043.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de043.2011Toan pt.de043.2011
Toan pt.de043.2011
BẢO Hí271 views
Toan pt.de029.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de029.2010Toan pt.de029.2010
Toan pt.de029.2010
BẢO Hí238 views
Toan pt.de066.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de066.2010Toan pt.de066.2010
Toan pt.de066.2010
BẢO Hí340 views
đề Thi thử toán đại học 2013 von adminseo
đề Thi thử toán đại học 2013đề Thi thử toán đại học 2013
đề Thi thử toán đại học 2013
adminseo17.4K views
De thi thu dh khoi d 2013 toan von adminseo
De thi thu dh khoi d 2013  toanDe thi thu dh khoi d 2013  toan
De thi thu dh khoi d 2013 toan
adminseo924 views
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013 von adminseo
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
De thi thu mon toan khoi a1 nam 2013
adminseo2K views
Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán học lần 2 (2013) trường THPT chuyên Nguyễn H... von Megabook
Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán học lần 2 (2013) trường THPT chuyên Nguyễn H...Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán học lần 2 (2013) trường THPT chuyên Nguyễn H...
Đề thi thử ĐH và đáp án môn Toán học lần 2 (2013) trường THPT chuyên Nguyễn H...
Megabook1.3K views
Toan pt.de040.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de040.2010Toan pt.de040.2010
Toan pt.de040.2010
BẢO Hí214 views
Toan pt.de031.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de031.2010Toan pt.de031.2010
Toan pt.de031.2010
BẢO Hí279 views
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013 von adminseo
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
đề Thi thử đại học môn toán năm 2013
adminseo358 views
Toan pt.de068.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de068.2011Toan pt.de068.2011
Toan pt.de068.2011
BẢO Hí352 views
Toan pt.de051.2011 von BẢO Hí
Toan pt.de051.2011Toan pt.de051.2011
Toan pt.de051.2011
BẢO Hí278 views
Toan pt.de088.2010 von BẢO Hí
Toan pt.de088.2010Toan pt.de088.2010
Toan pt.de088.2010
BẢO Hí384 views

Más de adminseo

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013 von
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013adminseo
600 views8 Folien
De thi thu dai hoc mon hoa von
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoaadminseo
336 views8 Folien
De thi thu mon su khoi c 2013 von
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013adminseo
1.4K views7 Folien
De thi thu sinh hoc von
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hocadminseo
191 views10 Folien
Sinh 2 von
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2adminseo
441 views8 Folien
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tietadminseo
1.7K views6 Folien

Más de adminseo(20)

đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013 von adminseo
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
đề Thi thử đại học môn hóa khối b năm 2013
adminseo600 views
De thi thu dai hoc mon hoa von adminseo
De thi thu dai hoc mon hoaDe thi thu dai hoc mon hoa
De thi thu dai hoc mon hoa
adminseo336 views
De thi thu mon su khoi c 2013 von adminseo
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo1.4K views
De thi thu sinh hoc von adminseo
De thi thu sinh hocDe thi thu sinh hoc
De thi thu sinh hoc
adminseo191 views
Sinh 2 von adminseo
Sinh 2Sinh 2
Sinh 2
adminseo441 views
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet von adminseo
De thi thu mon sinh co dap an chi tietDe thi thu mon sinh co dap an chi tiet
De thi thu mon sinh co dap an chi tiet
adminseo1.7K views
đề Thi thử đại học môn sử 3 von adminseo
đề Thi thử đại học môn sử  3 đề Thi thử đại học môn sử  3
đề Thi thử đại học môn sử 3
adminseo698 views
đề Thi thử đại học môn sử 2 von adminseo
đề Thi thử đại học môn sử  2đề Thi thử đại học môn sử  2
đề Thi thử đại học môn sử 2
adminseo582 views
đề Thi thử đại học môn sử von adminseo
đề Thi thử đại học môn sửđề Thi thử đại học môn sử
đề Thi thử đại học môn sử
adminseo824 views
De thi thu mon ly co dap an 2013 von adminseo
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
adminseo2.6K views
De thi thu mon su khoi c 2013 von adminseo
De thi thu mon su khoi c 2013De thi thu mon su khoi c 2013
De thi thu mon su khoi c 2013
adminseo997 views
De thi thu mon hoa co dap an 2013 von adminseo
De thi thu mon hoa co dap an 2013De thi thu mon hoa co dap an 2013
De thi thu mon hoa co dap an 2013
adminseo1.4K views
De thi thu mon sinh co dap an von adminseo
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo1.1K views
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013 von adminseo
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo623 views
De thi thu tieng anh khoi a1 von adminseo
De thi thu tieng anh khoi a1De thi thu tieng anh khoi a1
De thi thu tieng anh khoi a1
adminseo1.1K views
De thi thu mon van khoi c nam 2013 von adminseo
De thi thu mon van khoi c nam 2013De thi thu mon van khoi c nam 2013
De thi thu mon van khoi c nam 2013
adminseo3.5K views
De thi thu mon su nam 2013 von adminseo
De thi thu mon su nam 2013De thi thu mon su nam 2013
De thi thu mon su nam 2013
adminseo1K views
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an von adminseo
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap anDe thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
De thi thu dh mon hoa 2013 co dap an
adminseo2.4K views
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013 von adminseo
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
De thi thu tieng anh khoi d nam 2013
adminseo1K views
De thi thu vat ly 2013 von adminseo
De thi thu vat ly 2013De thi thu vat ly 2013
De thi thu vat ly 2013
adminseo587 views

đề Thi thử đại học môn toán khối d 2013

 • 1. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI TH Đ I H T -2013 Đ 4 PHẦ HU G H TẤT Ả THÍ I H(7,0 điểm) Câu I ( 2,0 điểm): Cho hàm số 2 4 1 x y x    . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) và N(-1; -1). Câu II (2,0 điểm): 1. Giải phương trình: 22 1 3 2 1 3 x x x x        2. Giải phương trình: 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: 2 1 ln ln 1 ln e x I x dx x x         Câu IV (1,0 điểm):Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và S’ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp, biết rằng SH = S’K =h. Câu V(1,0 điểm): Cho x, y, z là những số dương thoả mãn xyz = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 9 9 9 9 9 9 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 x y y z z x P x x y y y y z z z z x x             PHẦ RIÊ G(3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 2 2 4 3 4 0x y x    . Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C’), bán kính R’ = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình 2 3 2 (t R) 4 2 x t y t z t          . Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B là nhỏ nhất. Câu VII.a (1,0 điểm): Giải phương trình trong tập số phức: 2 0z z  B. Theo chương trình nâng cao. Câu VI.b (2,0 điểm):
 • 2. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng: 2 1 0 3 3 0 ( ) ; ( ') 1 0 2 1 0 x y x y z x y z x y                    .Chứng minh rằng hai đường thẳng (  ) và ( ' ) cắt nhau. Viết phương trình chính tắc của cặp đường thẳng phân giác của các góc tạo bởi (  ) và ( ' ). Câu VII.b (1,0 điểm): Giải hệ phương trình: 2 2 2 3 3 3 log 3 log log log 12 log log x y y x x x y y        . -------------------------------- Hết ------------------------
 • 3. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đ P Câu Nội dung Điể m I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SI H(7, điểm) CâuI 2.0 1. TXĐ: D = R{-1} Chiều biến thiên: 2 6 ' 0 x D ( 1) y x      => hs đồng biến trên mỗi khoảng ( ; 1)  và ( 1; )  , hs không có cực trị 0.25 Giới hạn: 1 1 lim 2, lim , lim x x x y y y         => Đồ thị hs có tiệm cận đứng x= -1, tiệm cận ngang y = 2 BBT x - -1 + y’ + + y + 2 2 - 0,25 0.25 + Đồ thị (C): Đồ thị cắt trục hoành tại điểm  2;0 , trục tung tại điểm (0;-4) f(x)=(2x-4)/(x+1) f(x)=2 x(t)=-1 , y(t)=t -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x y Đồ thị nhận giao điểm 2 đường tiệm cận làm tâm đối xứng 0.25 2. Gọi 2 điểm cần tìm là A, B có 6 6 ;2 ; ;2 ; , 1 1 1 A a B b a b a b                 0.25 Trung điểm I của AB: I 2 2 ; 2 1 1 a b a b a b          Pt đường thẳng MN: x + 2y +3= 0 0.25 Có : . 0AB MN I MN     0.25
 • 4. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT => 0 (0; 4) 2 (2;0) a A b B        0,25 CâuII 2.0 1. TXĐ: x  1;3  0,25 Đặt t= 1 3 , t > 0x x   => 2 2 4 3 2 2 t x x     0,25 đc pt: t3 - 2t - 4 = 0  t=2 0,25 Với t = 2  1 1 3 =2 ( / ) 3 x x x t m x         0,25 2. 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       1,0 TXĐ: D =R 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x         sin 0 (sin ). 2 2(sin ) sin . 0 2 2(sin ) sin . 0 x cosx x cosx x cosx x cosx x cosx x cosx               0,25 + Với sin 0 ( ) 4 x cosx x k k Z        0,25 + Với 2 2(sin ) sin . 0x cosx x cosx    , đặt t = sin (t 2; 2 )x cosx      được pt : t2 + 4t +3 = 0 1 3( ) t t loai       0.25 t = -1 2 ( ) 2 2 x m m Z x m              Vậy : ( ) 4 2 ( ) 2 2 x k k Z x m m Z x m                    0,25 Câu III 2 1 ln ln 1 ln e x I x dx x x         1,0 I1 = 1 ln 1 ln e x dx x x  , Đặt t = 1 ln x ,… Tính được I1 = 4 2 2 3 3  0,5  2 2 1 ln e I x dx  , lấy tích phân từng phần 2 lần được I2 = e - 2 0,25 I = I1 + I2 = 2 2 2 3 3 e   0,25 Câu IV 1,0
 • 5. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT M N A B D C S S' H K SABS’ và SDCS’ là hình bình hành => M, N là trung điểm SB, S’D : . .S ABCD S AMNDV V V  0,25 . . .S AMND S AMD S MNDV V V  ; . . . . 1 1 ; . ; 2 4 S AMD S MND S ABD S BCD V VSM SM SN V SB V SB SC     0.25 . . . 1 2 S ABD S ACD S ABCDV V V  ; . . . 3 5 8 8 S AMND S ABCD S ABCDV V V V   0.25 25 24 V a h  0.25 CâuV Có x, y, z >0, Đặt : a = x3 , b = y3 , c = z3 (a, b, c >0 ; abc=1)đc : 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 a b b c c a P a ab b b bc c c ca a             0.25 3 3 2 2 2 2 2 2 ( ) a b a ab b a b a ab b a ab b          mà 2 2 2 2 1 3 a ab b a ab b      (Biến đổi tương đương) 2 2 2 2 1 ( ) ( ) 3 a ab b a b a b a ab b         0.25 Tương tự: 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 ( ); ( ) 3 3 b c c a b c c a b bc c c ca a           => 32 ( ) 2. 2 3 P a b c abc     (BĐT Côsi) 0.25 => P 2, 2 khi a = b = c = 1 x = y = z = 1P   Vậy: minP = 2 khi x = y =z =1 0.25 II. PHẦ RIÊ G(3, điểm) A. hương trình chuẩn CâuVI. a 2.0 1. A(0;2), I(-2 3 ;0), R= 4, gọi (C’) có tâm I’ 0,25 Pt đường thẳng IA : 2 3 2 2 x t y t      , 'I IA => I’( 2 3 ;2 2t t  ), 0,25
 • 6. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 1 2 ' '( 3;3) 2 AI I A t I    0,25 (C’):     2 2 3 3 4x y    0.25 2. M(2+ 3t; - 2t; 4+ 2t) d , AB//d. 0.25 Gọi A’ đối xứng với A qua d => MA’= MA => MA+ MB = MA’ + MB  A’B (MA+ MB)min = A’B, khi A’, M, B thẳng hàng => MA = MA’ = MB 0.25 0,25 MA=MB <=> M(2 ; 0 ; 4) 0,25 CâuVII .a 1.0 z = x + iy ( ,x y R ), z2 + 2 2 2 2 0 2 0z x y x y xyi       0,25 2 2 2 2 2 0 0 xy x y x y        0,25 (0;0); (0;1) ; (0;-1). Vậy: z = 0, z = i, z = - i 0,5 B. hương trình nâng cao Câu VI.b 2.0 1. (7;3)BD AB B  , pt đg thẳng BC: 2x + y – 17 = 0 (2 1; ), ( ;17 2 ), 3, 7A AB A a a C BC C c c a c        , I = 2 1 2 17 ; 2 2 a c a c         là trung điểm của AC, BD. 0,25 I 3 18 0 3 18 (6 35;3 18)BD c a a c A c c           0,25 M, A, C thẳng hàng  ,MA MC cùng phương => c2 – 13c +42 =0  7( ) 6 c loai c    0,25 c = 6 =>A(1;0), C(6;5) , D(0;2), B(7;3) 0.25 2. Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất, (  ) ( ' ) = A 1 3 ;0; 2 2       0.5 (0; 1;0) ( )M    , Lấy N ( ')  , sao cho: AM = AN => N AMN cân tại A, lấy I là trung điểm MN => đường phân giác của các góc tạo bởi ( ) và ( ' ) chính là đg thẳng AI 0.25 Đáp số: 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2( ): ;( ): 1 1 2 2 3 5 1 1 2 2 3 5 14 30 14 30 14 30 14 30 14 30 14 30 x z x z y y d d                   0,25 Câu
 • 7. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT VII.b TXĐ: 0 0 x y    0.25 2 2 2 3 3 3 log 3 log log 3 . 2 . log 12 log log 12 . 3 . x y x y x y y x y x x x y y x y             0.25 2 3 . 2 .x y y x y x     0.25 4 3 4 3 log 2 2log 2 x y       (t/m TXĐ) 0,25